Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo

Skanowanie materiałów starych dokumentów dla Muzeów

Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów

Przegrywanie kaset płyt nośników danych dla Muzeów

Cyfryzacji dla galerii sztuki audio wideo
Obsługa Muzeów Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Skanowanie materiałów starych dokumentów dla muzeów Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów Przegrywanie kaset płyt nośników danych dla Muzeów Cyfryzacji dla galerii sztuki audio wideo
Obsługa Muzeów Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Skanowanie materiałów starych dokumentów dla muzeów Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów Przegrywanie kaset płyt nośników danych dla Muzeów Cyfryzacji dla galerii sztuki audio wideo

Galerie oraz Muzea posiadają duże zbiory materiałów zarówno dokumentów sztuki jak i obrazów.

Zachodzi potrzeba archiwizacji tych materiałów. W zbiorach muzealnych kryją się też kasety audio wideo taśmy płyty winylowe.

Często są to unikaty jedna ostatnia kopia nagrania . Wymagają one cyfryzacji wykonania kopii nagrania .

Jest to wręcz wymóg  a nie potrzeba. Każde przechowywanie taśm magnetycznych ponad czas ich rozpadu strukturalne.

Dbałość o materiały archiwalne jest istotna przy kasetach płytach taśmach . Archiwizacja cyfryzacja takiego materiału jest bardziej skomplikowana.

Wymaga wiedzy osób zajmujących się cyfryzacją a sam nośnik jako oryginał musi być właściwie przechowana.

W archiwach nagrania mogą być na kasetach VHS ,Hi8 ,Video 8 czy minidv.

Mogą znajdować się stare płyty winylowe a nawet nowsze płyty cd. Mogą pojawić się też nagrania na płytach minidv.

Dużo nagrań filmowych znajdziemy w formacie Dvcam ,Betacam i pokrewnych.

Najstarsze nagrania znajdziemy na taśmach filmowych 8mm lub super 8mm lub 16mm

Bywają też często archiwalne nagrania na szpulach audio.

Jeśli chodzi o stare dokumenty ,zapiski relacje rękopisy to procedura archiwizacji może być różna zależy to od materiału użytego do zapisków od starego pergaminu płótna czy papieru czerpanego.

W muzeach są zbiory zdjęć i rękopisów które należało by także zcyfryzować

Tutaj procedura musi być różna w zależności od użytego materiału.

Cyfryzacja materiałow muzealnych
Cyfryzacja zdjęć dla muzeów taśm audio i Wideo

Warto tutaj wspomnieć że wiele krajów ustaliło w prawodawstwu swoich Państw całą procedurę archiwizacji zbiorów muzealnych..

Cała cyfryzacja może lub musi odbywać się na terenie Muzeum jeśli eksponat jest cenny lub poza muzeum w zależności od procedury archiwizacji w danym muzeum..

Proces przegrywanie taśm kaset audio płyt może być szczególnie przydatny dla Wielu Muzeów zajmujących się kultura i sztuką ale nie tylko wiele materiałów po roku 1945 –tym znajduje się w formie audio wizualnej. A wiec wymaga zcyfryzowania. Albo będzie wymagało cyfryzacji w najbliższym czasie.

Oferta naszej firmy może być atrakcyjna dla następujących typów Muzeów

W Polsce istnieje kilka muzeów i instytucji zajmujących się audiowizualnymi dziedzinami sztuki, muzyki i filmu. Poniżej przedstawiamy ich listę:

 1. Muzeum Kinematografii w Łodzi – muzeum poświęcone historii kina i filmu, prezentujące zarówno filmy, jak i inne przedmioty związane z filmem, takie jak plakaty, kostiumy, dekoracje i rekwizyty.
 2. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – muzeum prezentujące sztukę współczesną, w tym sztukę wideo, performance, sztukę dźwiękową i interaktywne instalacje audiowizualne.
 3. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie – muzeum poświęcone życiu i twórczości Fryderyka Chopina, prezentujące zarówno jego muzykę, jak i różnego rodzaju przedmioty związane z życiem kompozytora.
 4. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie – instytucja kultury, prezentująca sztukę współczesną, w tym różnego rodzaju instalacje i projekcje audiowizualne.
 5. Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu – instytucja prezentująca sztukę współczesną, w tym instalacje, performance i projekcje audiowizualne.
 6. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w Warszawie – instytucja zbierająca, digitalizująca i udostępniająca polskie filmy i materiały audiowizualne związane z historią kina i telewizji w Polsce.
 7. Muzeum Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – muzeum poświęcone historii polskiego teatru, prezentujące zarówno dokumenty i zdjęcia, jak i przedmioty związane z teatrem, w tym różnego rodzaju scenografie i rekwizyty.
 8. Muzeum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem – muzeum poświęcone historii muzyki w Polsce, prezentujące zarówno instrumenty muzyczne, jak i różnego rodzaju dokumenty i nagrania dźwiękowe związane z polską muzyką.
 9. Muzeum Jazzu w Warszawie – muzeum poświęcone historii jazzu w Polsce, prezentujące zarówno instrumenty muzyczne, jak i różnego rodzaju dokumenty i nagrania dźwiękowe związane z polskim jazzem.
 10. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu – instytucja kultury, prezentująca różnego rodzaju koncerty, spektakle muzyczne i wydarzenia audiowizualne, związane z muzyką i sztuką dźwięk

Archiwizację wszystkich materiałów zarówno audio wideo jak i papierowych w Polsce reguluje ustawodawca.

Cyfryzacja zbiorów muzeum
Przegrywanie materiałow audio Wideo dla Muzeów

W Polsce zbiorami muzealnymi z zakresu lat 1945-1990 zajmują się różne muzea, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, które zajmują się zbieraniem, przechowywaniem i eksponowaniem przedmiotów związanych z tym okresem.

Niektóre z najważniejszych muzeów i instytucji kultury w Polsce, które posiadają zbiory z tego okresu, to:

 1. Muzeum Historii Polski
 2. Muzeum Wojska Polskiego
 3. Muzeum Narodowe w Warszawie
 4. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 5. Muzeum Solidarności w Gdańsku
 6. Muzeum Okręgowe w Tarnowie
 7. Muzeum Etnograficzne w Krakowie
 8. Muzeum PRL-u w Rzeszowie
 9. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Wiele z tych instytucji posiada duże zbiory związane z historią Polski w latach 1945-1990, w tym przedmioty związane z kulturą, sztuką, nauką, wojskiem, a także życiem codziennym i społecznym.

Przegrywanie kaset VHS ,minidv ,przegrywanie kaset video8 ,Hi8

Ustawa regulująca archiwizację materiałów muzealnych w Polsce to ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 707 z późn. zm.). W ramach tej ustawy określone zostały m.in. zasady i procedury dotyczące gromadzenia, przechowywania, konserwacji oraz udostępniania zbiorów muzealnych i innych zabytków kultury. Ustawa ta nakłada również obowiązek na muzea i instytucje zajmujące się zabytkami, aby przestrzegały określonych standardów w zakresie ich archiwizacji i zarządzania kolekcjami.

Treść ustawy

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady ochrony zabytków i opieki nad nimi, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. obiektów zabytkowych,
 2. zespołów zabytkowych,
 3. zabytków archeologicznych.

Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy:

 1. zabytkiem jest obiekt, zespół obiektów lub ich część, stanowiące dzieło człowieka lub świadectwo historii, kultury, nauki, sztuki lub techniki, które zachowało się z przeszłości i ma wartość historyczną, artystyczną, naukową, krajobrazową lub związaną z obrządkami religijnymi lub wydarzeniami o znaczeniu dla państwa lub narodu,
 2. zabytkami archeologicznymi są obiekty, w tym obiekty ruchome, oraz ich zespoły, które pochodzą z czasów sprzed początków okresu nowożytnego i mają wartość dla badań naukowych, dla poznania dziejów osadnictwa i kultury oraz do badań naukowych z zakresu geologii, paleontologii, botaniki, zoologii i ekologii,
 3. konserwacja zabytków to proces zachowania i zabezpieczenia obiektu zabytkowego oraz zachowania jego wartości historycznych, artystycznych, naukowych lub technicznych,
 4. restauracja zabytków to proces przywrócenia obiektu zabytkowego do jego pierwotnego stanu lub kształtu, jeżeli jest to uzasadnione z punktu widzenia wartości zabytkowej,
 5. opiekunem zabytku jest osoba fizyczna lub prawna, której obowiązkiem jest dbałość o zabytek, jego konserwacja, restauracja oraz udostępnianie go do zwiedzania lub w inny sposób.
 1. Do zabytków archeologicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się także przedmioty, w szczególności znaleziska ruchome, pochodzące z okresów i kultur wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 1960 r. – Prawo archeologiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 907 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Wykaz kultur i okresów, o których mowa w ust. 2, obejmujący przedmioty, w szczególności znaleziska ruchome, określony jest przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Art. 3. 1. Ochroną zabytków objęte są obiekty zabytkowe, zespoły zabytkowe oraz ich czę

Oto cała treść ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady ochrony zabytków i opieki nad nimi, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. obiektów zabytkowych,
 2. zespołów zabytkowych,
 3. zabytków archeologicznych.

Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy:

 1. zabytkiem jest obiekt, zespół obiektów lub ich część, stanowiące dzieło człowieka lub świadectwo historii, kultury, nauki, sztuki lub techniki, które zachowało się z przeszłości i ma wartość historyczną, artystyczną, naukową, krajobrazową lub związaną z obrządkami religijnymi lub wydarzeniami o znaczeniu dla państwa lub narodu,
 2. zabytkami archeologicznymi są obiekty, w tym obiekty ruchome, oraz ich zespoły, które pochodzą z czasów sprzed początków okresu nowożytnego i mają wartość dla badań naukowych, dla poznania dziejów osadnictwa i kultury oraz do badań naukowych z zakresu geologii, paleontologii, botaniki, zoologii i ekologii,
 3. konserwacja zabytków to proces zachowania i zabezpieczenia obiektu zabytkowego oraz zachowania jego wartości historycznych, artystycznych, naukowych lub technicznych,
 4. restauracja zabytków to proces przywrócenia obiektu zabytkowego do jego pierwotnego stanu lub kształtu, jeżeli jest to uzasadnione z punktu widzenia wartości zabytkowej,
 5. opiekunem zabytku jest osoba fizyczna lub prawna, której obowiązkiem jest dbałość o zabytek, jego konserwacja, restauracja oraz udostępnianie go do zwiedzania lub w inny sposób.
 1. Do zabytków archeologicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się także przedmioty, w szczególności znaleziska ruchome, pochodzące z okresów i kultur wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 1960 r. – Prawo archeologiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 907 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Wykaz kultur i okresów, o których mowa w ust. 2, obejmujący przedmioty, w szczególności znaleziska ruchome, określony jest przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

W Polsce organizacją wystaw z zakresu lat 1945-1990 zajmują się różne instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, które zajmują się promowaniem sztuki, kultury oraz historii tego okresu.

Niektóre z instytucji kultury, które organizują wystawy związane z okresem 1945-1990, to:

 1. Muzeum Historii Polski
 2. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 3. Muzeum Narodowe w Warszawie
 4. Muzeum Wojska Polskiego
 5. Muzeum Solidarności w Gdańsku
 6. Muzeum PRL-u w Rzeszowie
 7. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
 8. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie
 9. Muzeum Okręgowe w Tarnowie
 10. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Wszystkie te instytucje organizują różnego rodzaju wystawy, które prezentują sztukę, kulturę oraz historię Polski w latach 1945-1990. W zależności od tematu wystawy, organizatorzy zapraszają do współpracy różne osoby i instytucje, które posiadają odpowiednie zbiory i eksponaty

W Polsce istnieje wiele instytucji, które organizują wystawy z historii Polski. Niektóre z najważniejszych z nich to:

 1. Muzeum Narodowe w Warszawie
 2. Muzeum Historii Polski w Warszawie
 3. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 4. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 5. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Ostrołęce
 6. Muzeum Solidarności w Gdańsku
 7. Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie
 8. Muzeum Niepodległości w Warszawie
 9. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
 10. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie

Te instytucje organizują różnego rodzaju wystawy, prezentujące różne aspekty historii Polski, takie jak sztuka, kultura, nauka, wojsko, a także życie codzienne i społeczne. Wystawy te mają na celu edukację, a także popularyzację wiedzy o historii Polski i jej kulturze.

W Polsce istnieje wiele muzeów poświęconych różnym aspektom kultury, takim jak sztuka, etnografia, literatura, muzyka, teatr i kino. Niektóre z najważniejszych muzeów kultury w Polsce to:

 1. Muzeum Narodowe w Warszawie
 2. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 3. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
 4. Muzeum Etnograficzne w Krakowie
 5. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
 6. Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie
 7. Muzeum Literatury w Warszawie
 8. Muzeum Teatru im. Aleksandra Sewruka w Warszawie
 9. Muzeum Kinematografii w Łodzi
 10. Muzeum Współczesnej Sztuki Wrocław w Wrocławiu

Te muzea prezentują różne aspekty kultury, a ich zbiory zawierają zarówno dzieła sztuki i literatury, jak i przedmioty związane z kulturami ludowymi, mody i stylu życia. Są one ważnymi ośrodkami kulturalnymi w Polsce, przyciągającymi zarówno polskich, jak i zagranicznych turystów.

Jak cyfryzować materiały Muzealne

Często cyfryzacja zbiorów muzealnych ma na celu zachowanie i udostępnienie cyfrowych kopii zbiorów dla szerszej publiczności. Oto kilka ogólnych zasad cyfryzacji zbiorów muzealnych:

 1. Planowanie: Przed przystąpieniem do cyfryzacji zbiorów muzealnych, należy stworzyć plan, który będzie obejmował cele, zakres prac, metody, budżet, harmonogram i zespół odpowiedzialny za realizację projektu.
 2. Ochrona zasobów: Należy podjąć wszelkie możliwe kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo zbiorów muzealnych podczas cyfryzacji. Należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak również przed zagrożeniami związanymi z programami komputerowymi.
 3. Ocena stanu i wyboru materiałów do cyfryzacji: Należy dokładnie przebadać stan fizyczny każdego obiektu, który ma zostać zcyfryzowany. Należy także dokładnie przemyśleć, które elementy zbioru muzealnego należy cyfryzować, w jakiej kolejności i w jakim zakresie.
 4. Wybór odpowiednich narzędzi: Należy wybrać odpowiednie narzędzia cyfrowe do zcyfryzowania zbiorów muzealnych. Mogą to być skanery, aparaty fotograficzne, kamery wideo, oprogramowanie do obróbki zdjęć itp.
 5. Standardy metadanych: W celu umożliwienia łatwej identyfikacji i odnajdowania zasobów, należy zastosować odpowiednie standardy metadanych. Należy uwzględnić informacje, takie jak tytuł, autor, data, opis, rodzaj, rozmiar, źródło itp.
 6. Przestrzeganie prawa: Należy przestrzegać przepisów prawa dotyczących praw autorskich, ochrony danych osobowych i innych kwestii związanych z prawem własności intelektualnej.
 7. Udostępnianie zbiorów: Po zcyfryzowaniu zbiorów muzealnych należy je udostępnić dla szerszej publiczności w sposób zgodny z celami projektu i przepisami prawa. Może to obejmować publikację na stronie internetowej muzeum, udostępnienie za pośrednictwem platformy cyfrowej lub w inny sposób.
Zasięg pracy na Terenie Polski
Skanowanie materiałów starych dokumentów dla muzeów
Skanowanie materiałów starych dokumentów dla muzeów

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Aleksandrów Kujawski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Aleksandrów Łódzki (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Alwernia (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Andrychów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Annopol (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Augustów (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Babimost (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Baborów (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Baranów Sandomierski (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Barcin (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Barczewo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bardo (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Barlinek (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bartoszyce (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Barwice (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bełchatów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bełżyce (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Będzin (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biała (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biała Piska (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biała Podlaska (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biała Rawska (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Białobrzegi (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Białogard (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biały Bór (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Białystok (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biecz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bielawa (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bielsk Podlaski (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bielsko-Biała (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bieruń (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bierutów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bieżuń (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biłgoraj (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biskupiec (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bisztynek (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Blachownia (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Błaszki (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Błażowa (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Błonie (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bobolice (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bobowa (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bochnia (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bodzanów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bodzentyn (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bogatynia (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Boguchwała (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Boguszów-Gorce (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bojanowo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bolesławiec (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bolimów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bolków (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Borek Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Borne Sulinowo (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Braniewo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brańsk (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brodnica (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brok (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brusy (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brwinów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzeg (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzeg Dolny (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzesko (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzeszcze (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brześć Kujawski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzeziny (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzostek (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzozów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Budzyń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Buk (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bukowno (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Busko-Zdrój (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bychawa (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Byczyna (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bydgoszcz (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bystrzyca Kłodzka (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bytom (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bytom Odrzański (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bytów (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Cedynia (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Cegłów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chełm (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chełmek (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chełmno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chełmża (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chęciny (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chmielnik (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chocianów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chociwel (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chocz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chodecz (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chodzież (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chojna (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chojnice (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chojnów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Choroszcz (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chorzele (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chorzów (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Choszczno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chrzanów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ciechanowiec (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ciechanów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ciechocinek (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Cieszanów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Cieszyn (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ciężkowice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Cybinka (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czaplinek (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czarna Białostocka (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czarna Woda (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czarne (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czarnków (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czarny Dunajec (MP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czchów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czechowice-Dziedzice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czeladź (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czempiń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czerniejewo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czersk (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czerwieńsk (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czerwionka-Leszczyny (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czerwińsk nad Wisłą (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Częstochowa (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Człopa (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Człuchów (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czyżew (PD)

Cyfryzacji dla galerii sztuki audio wideo
Cyfryzacji dla galerii sztuki audio wideo

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Daleszyce (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Darłowo (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dąbie (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dąbrowa Białostocka (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dąbrowa Górnicza (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dąbrowa Tarnowska (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dąbrowice (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Debrzno (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dębica (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dęblin (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dębno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobczyce (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobiegniew (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobra (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobra (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobre Miasto (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobrodzień (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobrzany (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobrzyca (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobrzyń nad Wisłą (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dolsk (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drawno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drawsko Pomorskie (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drezdenko (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drobin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drohiczyn (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drzewica (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dubiecko (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dukla (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Duszniki-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dynów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Działdowo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Działoszyce (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Działoszyn (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dzierzgoń (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dzierżoniów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dziwnów (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Elbląg (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ełk (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Frampol (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Frombork (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Garwolin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gąbin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gdańsk (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gdynia (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Giżycko (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Glinojeck (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gliwice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głogów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głogów Małopolski (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głogówek (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głowno (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głubczyce (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głuchołazy (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głuszyca (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gniew (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gniewkowo (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gniezno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gogolin (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Golczewo (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Goleniów (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Golina (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Golub-Dobrzyń (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gołańcz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gołdap (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Goniądz (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Goraj (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gorlice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gorzów Śląski (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gorzów Wielkopolski (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gostynin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gostyń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gościno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gozdnica (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Góra (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Góra Kalwaria (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Górowo Iławeckie (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Górzno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grabów nad Prosną (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grajewo (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grodków (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grodzisk Mazowiecki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grodzisk Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grójec (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grudziądz (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grybów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gryfice (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gryfino (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gryfów Śląski (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gubin (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Hajnówka (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Halinów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Hel (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Hrubieszów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Iława (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Iłowa (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Iłża (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Imielin (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Inowrocław (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ińsko (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Iwaniska (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Iwonicz-Zdrój (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Izbica (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Izbica Kujawska (KP
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jadów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jastrzębie-Zdrój (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jabłonowo Pomorskie (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Janikowo (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Janowiec Wielkopolski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Janów Lubelski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jaraczewo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jarocin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jarosław (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jasień (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jasło (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jastarnia (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jastrowie (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jastrząb (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jawor (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jaworzno (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jaworzyna Śląska (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jedlicze (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jedlina-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jedlnia-Letnisko (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jedwabne (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jelcz-Laskowice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jelenia Góra (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jeziorany (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jeżów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jędrzejów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jordanów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Józefów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Józefów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Józefów nad Wisłą (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jutrosin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Kazimierz Dolny
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kaczory (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kalety (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kalisz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kalisz Pomorski (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kalwaria Zebrzydowska (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kałuszyn (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamieniec Ząbkowicki (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamienna Góra (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamień Krajeński (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamień Pomorski (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamieńsk (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamionka (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kańczuga (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Karczew (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kargowa (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Karlino (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Karpacz (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kartuzy (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Katowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kazimierz Dolny (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kazimierza Wielka (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kąty Wrocławskie (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kcynia (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kędzierzyn-Koźle (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kępice (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kępno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kętrzyn (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kęty (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kielce (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kietrz (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kisielice (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kleczew (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kleszczele (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Klimontów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kluczbork (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kłecko (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kłobuck (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kłodawa (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kłodzko (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Knurów (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Knyszyn (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kobylin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kobyłka (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kock (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kolbuszowa (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kolno (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kolonowskie (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koluszki (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kołaczyce (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koło (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kołobrzeg (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koniecpol (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Konin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Konstancin-Jeziorna (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Konstantynów Łódzki (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Końskie (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koprzywnica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Korfantów (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koronowo (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Korsze (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kosów Lacki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kostrzyn (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kostrzyn nad Odrą (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koszalin (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koszyce (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kościan (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kościerzyna (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kowal (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kowalewo Pomorskie (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kowary (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koziegłowy (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kozienice (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koźmin Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koźminek (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kożuchów (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kórnik (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krajenka (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kraków (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krapkowice (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krasnobród (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krasnystaw (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kraśnik (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krobia (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krosno (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krosno Odrzańskie (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krośniewice (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krotoszyn (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kruszwica (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krynica Morska (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krynica-Zdrój (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krynki (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krzanowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krzepice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krzeszowice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krzywiń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krzyż Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Książ Wielki (MP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Książ Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kudowa-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kunów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kutno (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kuźnia Raciborska (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kwidzyn (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Latowicz (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lądek-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Legionowo (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Legnica (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lesko (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Leszno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Leśna (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Leśnica (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lewin Brzeski (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Leżajsk (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lębork (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lędziny (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Libiąż (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lidzbark (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lidzbark Warmiński (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Limanowa (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lipiany (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lipno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lipsk (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lipsko (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubaczów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubań (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubartów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubawa (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubawka (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubień Kujawski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubin (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lublin (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubliniec (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubniewice (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubomierz (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Luboń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubowidz (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubraniec (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubsko (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubycza Królewska (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lutomiersk (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lututów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lwówek (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lwówek Śląski (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Plac Wolności – Łódź
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łabiszyn (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łagów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łańcut (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łapy (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łasin (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łask (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łaskarzew (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łaszczów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łaziska Górne (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łazy (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łeba (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łęczna (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łęczyca (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łęknica (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łobez (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łobżenica (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łochów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łomianki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łomża (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łopuszno (ŚW)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łosice (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łowicz (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łódź (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łuków (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Mikołajki
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Rynek – Mrocza
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Maków Mazowiecki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Maków Podhalański (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Malbork (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Małogoszcz (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Małomice (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Margonin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Marki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Maszewo (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miasteczko Krajeńskie (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miasteczko Śląskie (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miastko (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Michałowo (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miechów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miejska Górka (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mielec (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mielno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mieroszów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mieszkowice (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzybórz (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzychód (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzylesie (DŚ)

Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów
Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzyrzec Podlaski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzyrzecz (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzyzdroje (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miękinia (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mikołajki (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mikołów (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mikstat (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Milanówek (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Milicz (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miłakowo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miłomłyn (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miłosław (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mińsk Mazowiecki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mirosławiec (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mirsk (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mława (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Młynary (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Modliborzyce (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mogielnica (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mogilno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mońki (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Morawica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Morąg (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mordy (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Moryń (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mosina (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mrągowo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mrocza (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mrozy (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mszana Dolna (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mszczonów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Murowana Goślina (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Muszyna (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mysłowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Myszków (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Myszyniec (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Myślenice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Myślibórz (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nakło nad Notecią (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nałęczów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Namysłów (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Narol (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nasielsk (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nekla (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nidzica (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Niemcza (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Niemodlin (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Niepołomice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nieszawa (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nisko (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowa Dęba (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowa Ruda (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowa Sarzyna (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowa Słupia (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowa Sól (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Brzesko (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Miasteczko (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Miasto (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Miasto Lubawskie (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Miasto nad Pilicą (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Skalmierzyce (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Warpno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowogard (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowogrodziec (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowogród (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowogród Bobrzański (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Dwór Gdański (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Dwór Mazowiecki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Korczyn (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Sącz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Staw (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Targ (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Tomyśl (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Wiśnicz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nysa (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oborniki (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oborniki Śląskie (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Obrzycko (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Odolanów (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ogrodzieniec (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Okonek (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olecko (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olesno (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oleszyce (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oleśnica (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oleśnica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olkusz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olsztyn (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olsztyn (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olsztynek (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olszyna (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oława (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opalenica (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opatowiec (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opatów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opatówek (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opoczno (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opole (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opole Lubelskie (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Orneta (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Orzesze (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Orzysz (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Osieczna (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Osiek (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrołęka (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostroróg (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrowiec Świętokrzyski (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostróda (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrów Lubelski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrów Mazowiecka (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrów Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrzeszów (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ośno Lubuskie (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oświęcim (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Otmuchów (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Otwock (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Otyń (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ozimek (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ozorków (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ożarów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ożarów Mazowiecki (MZ
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pabianice (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pacanów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Paczków (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pajęczno (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pakość (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Parczew (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pasłęk (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pasym (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pelplin (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pełczyce (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piaseczno (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piaski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piastów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piątek (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piechowice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piekary Śląskie (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piekoszów (ŚW)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pieniężno (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pieńsk (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pierzchnica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pieszyce (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pilawa (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pilica (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pilzno (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piła (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piława Górna (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pińczów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pionki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piotrków Kujawski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piotrków Trybunalski (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pisz (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piwniczna-Zdrój (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pleszew (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Płock (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Płońsk (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Płoty (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pniewy (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pobiedziska (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Poddębice (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Podkowa Leśna (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pogorzela (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Polanica-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Polanów (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Police (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Polkowice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Połaniec (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Połczyn-Zdrój (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Poniatowa (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Poniec (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Poręba (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Poznań (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Prabuty (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Praszka (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Prochowice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Proszowice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Prószków (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pruchnik (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Prudnik (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Prusice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pruszcz (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pruszcz Gdański (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pruszków (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przasnysz (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przecław (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przedbórz (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przedecz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przemków (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przemyśl (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przeworsk (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przysucha (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pszczyna (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pszów (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Puck (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Puławy (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pułtusk (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Puszczykowo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pyrzyce (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pyskowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pyzdry (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Rzeszów
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rabka-Zdrój (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Raciąż (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Racibórz (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radków (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radlin (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radłów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radom (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radomsko (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radomyśl Wielki (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radoszyce (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radymno (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radziejów (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radzionków (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radzymin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radzyń Chełmiński (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radzyń Podlaski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rajgród (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rakoniewice (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Raszków (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rawa Mazowiecka (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rawicz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Recz (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Reda (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rejowiec (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rejowiec Fabryczny (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Resko (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Reszel (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rogoźno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ropczyce (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rozprza (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Różan (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ruciane-Nida (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ruda Śląska (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rudnik nad Sanem (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rumia (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rybnik (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rychwał (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rydułtowy (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rydzyna (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ryglice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ryki (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rymanów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ryn (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rypin (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rzepin (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rzeszów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rzgów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sosnowiec
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sandomierz (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sanniki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sanok (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sejny (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Serock (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sędziszów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sędziszów Małopolski (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sępopol (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sępólno Krajeńskie (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sianów (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siechnice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siedlce (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siedliszcze (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siemianowice Śląskie (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siemiatycze (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sieniawa (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sieradz (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sieraków (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sierpc (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siewierz (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skalbmierz (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skała (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skarszewy (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skaryszew (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skarżysko-Kamienna (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skawina (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skępe (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skierniewice (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skoczów (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skoki (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skórcz (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skwierzyna (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sława (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sławków (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sławno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Słomniki (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Słubice (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Słupca (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Słupsk (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sobótka (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sochaczew (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sochocin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sokołów Małopolski (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sokołów Podlaski (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sokółka (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Solec Kujawski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Solec nad Wisłą (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sompolno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sopot (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sosnowiec (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sośnicowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stalowa Wola (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Starachowice (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stargard (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Starogard Gdański (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stary Sącz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Staszów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stawiski (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stawiszyn (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stąporków (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stepnica (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stęszew (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stoczek Łukowski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stopnica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stronie Śląskie (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strumień (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stryków (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzegom (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzelce Krajeńskie (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzelce Opolskie (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzelin (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzelno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzyżów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sucha Beskidzka (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Suchań (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Suchedniów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Suchowola (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sulechów (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sulejów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sulejówek (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sulęcin (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sulmierzyce (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sułkowice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Supraśl (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Suraż (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Susz (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Suwałki (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Swarzędz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Syców (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szadek (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szamocin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szamotuły (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczawnica (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczawno-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczebrzeszyn (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczecin (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczecinek (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczekociny (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczucin (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczuczyn (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczyrk (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczytna (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczytno (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szepietowo (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szklarska Poręba (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szlichtyngowa (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szprotawa (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sztum (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szubin (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szydłów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szydłowiec (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ścinawa (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ślesin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Śmigiel (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Śrem (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Środa Śląska (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Środa Wielkopolska (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świątniki Górne (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świdnica (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świdnik (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świdwin (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świebodzice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świebodzin (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świecie (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świeradów-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świerzawa (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świętochłowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świnoujście (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tarczyn (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tarnobrzeg (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tarnogród (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tarnowskie Góry (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tarnów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tczew (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Terespol (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tłuszcz (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tolkmicko (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tomaszów Lubelski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tomaszów Mazowiecki (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Toruń (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Torzym (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Toszek (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzcianka (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzciel (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzcińsko-Zdrój (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzebiatów (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzebinia (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzebnica (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzemeszno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tuchola (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tuchów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tuczno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tuliszków (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tułowice (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Turek (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tuszyn (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Twardogóra (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tychowo (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tychy (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tyczyn (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tykocin (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tyszowce (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Sanktuarium – Ustrzyki Dolne
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ujazd (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ujazd (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ujście (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ulanów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Uniejów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Urzędów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ustka (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ustroń (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ustrzyki Dolne (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wadowice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wałbrzych (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wałcz (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Warka (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Warszawa (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Warta (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wasilków (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wąbrzeźno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wąchock (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wągrowiec (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wąsosz (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wejherowo (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Węgliniec (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Węgorzewo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Węgorzyno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Węgrów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wiązów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wielbark (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wieleń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wielichowo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wieliczka (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wieluń (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wieruszów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Więcbork (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wilamowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wiskitki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wisła (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wiślica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Witkowo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Witnica (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wleń (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Władysławowo (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Włocławek (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Włodawa (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Włodowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Włoszczowa (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wodzisław (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wodzisław Śląski (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wojcieszów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wojkowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wojnicz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wolbórz (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wolbrom (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wolin (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wolsztyn (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wołczyn (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wołomin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wołów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Woźniki (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wrocław (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wronki (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Września (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wschowa (LB)

Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów
Skanowanie materiałów starych dokumentów dla muzeów

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wyrzysk (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wysoka (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wysokie Mazowieckie (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wyszków (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wyszogród (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wyśmierzyce (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Kościół św. Jana Chrzciciela – Zabrze
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Ratusz – Zielona Góra
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zabłudów (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zabrze (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zagórów (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zagórz (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zakliczyn (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zaklików (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zakopane (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zakroczym (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zalewo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zambrów (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zamość (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zator (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zawadzkie (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zawichost (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zawidów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zawiercie (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ząbki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ząbkowice Śląskie (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zbąszynek (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zbąszyń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zduny (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zduńska Wola (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zdzieszowice (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zelów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zgierz (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zgorzelec (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zielona Góra (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zielonka (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ziębice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Złocieniec (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Złoczew (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Złotoryja (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Złotów (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Złoty Stok (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zwierzyniec (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zwoleń (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żabno (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żagań (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żarki (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żarów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żary (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żelechów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żerków (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żmigród (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żnin (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żory (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żukowo (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żuromin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żychlin (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żyrardów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żywiec (ŚL)

Archiwizacja materiałów Państwowych

Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych

Archiwizacja materiałów Państwowych

Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych

Cyfryzacja materiałów Państwowych

Przegrywanie materiałów Państwowych

Przegrywanie materiałów gminnych
Przegrywanie dla urzędów Państwowych
Obsługa cyfryzacji materiałów Jednostek publicznych

Archiwizacja zbiorów muzealnych audio-wideo

Przegrywanie materiałów audio wideo Jednostek publicznych
Archiwizacja materiałów Państwowych Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych Cyfryzacja materiałów Państwowych Przegrywanie materiałów Państwowych Przegrywanie materiałów gminnych Przegrywanie dla urzędów Państwowych Obsługa cyfryzacji materiałów Jednostek publicznych Przegrywanie materiałów audio wideo Jednostek publicznych
Archiwizacja materiałów Państwowych Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych Cyfryzacja Archiwizacja zbiorów muzealnych audio-wideomateriałów Państwowych Przegrywanie materiałów Państwowych Przegrywanie materiałów gminnych Przegrywanie dla urzędów Państwowych Obsługa cyfryzacji materiałów Jednostek publicznych Przegrywanie materiałów audio wideo Jednostek publicznych

Witamy Serdecznie

Nasza firma zajmuje się specjalistyczną archiwizacją materiałów publicznych , Państwowych i Samorządowych

Na jednostki samorządowe publiczne ustawa nakłada obowiązek archiwizacji materiałów Państwowych

Wraz z wyspecjalizowanymi podmiotami.

W opracowaniu zajmiemy się materiałami audio wideo pomijając materiały typu dokumenty

Jako specjaliści od elektroniki zajmujemy się szeroko pojętymi technologiami audio wideo od lat 50 tych do czasów1) dzisiejszych

Archiwizujemy zarówno technologię Wideo

Wideo na kasetach VHS

Wideo na kasetach minidv lub Dv

Wideo na kasetach Betacam

Wideo na kasetach Hi8

Wideo na kasetach Video 8

Wideo na kasetach Video 2000

Potem następująco archiwizujemy materiały na płytach

Archiwizacja materiałów na płytach Dvd (wszystkie rodzaje)

Archiwizacja na nośnikach cyfrowych i cyfrowych nośnikach Wideo

Dodatkowo archiwizujemy wszystkie formaty nagrań Audio

Archiwizacja nagrań na kasetach dyktafonowych wszystkie formaty

Archiwizacja nagrań na kasetach magnetofonowych

Archiwizacja na kasetach DCC lub Dat cyfrowych

Archiwizacja na płytach Cd

Archiwizacja na mini disc

Do tego posiadamy cały dział archiwizacji danych Państwowych który zajmuje się

Zdjęcia z uroczystości państwowych także są skanowane

Skanowaniem zdjęć i ich archiwizacją

Skanowaniem slajdów i ich archiwizacją

Skanowaniem negatywów i ich archiwizacją

Skanowaniem filmów na szpulach 8mm lub filmów super 8 mm

Skanowaniem filmów 16 mm

Są to skanowania po klatkowe

W opracowaniu nie sposób nie napisać że archiwizacja materiałów Państwowych i jednostek publicznych musi dokonywana być z należyta starannością i przez odpowiednich specjalistów

Wynik archiwizacji jej opis oraz odpowiednie protokoły sporządzone

Każda archiwizacja może być wieloskładnikowa.

Archiwizacja zbiorów muzealnych audio-wideo Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych
Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych Archiwizacja zbiorów muzealnych audio-wideo

Często odbywa się w naszym studiu ale bierzemy pod uwagę archiwizację na miejscu w jednostce publicznej.

W tym drugim przypadku jest to problem techniczny. Nie każdy materiał da się zarchiwizować przy pomocy sprzętu przenośnego. Są pewne ograniczenia techniczne

Element wykonania profesjonalnej archiwizacji dźwięku lub obrazu na miejscu w jednostce samorządowej publicznej Państwowej może być wykonany w gorszej jakości.

Należy więc zważyć parametr jakości w stosunku do wymogu przechowywania materiałów e jednostce publicznej.

Oczywiście stosowna umowa reguluje problemy i bezpieczeństwo materiału przed archiwizacją audio i wideo.

Bardzo ważny jest stan materiałów w zależności od daty ich powstania. Degradacja i stopień degradacji technicznej tez ma ogromny wpływ.

Generalnie procedura archiwizacji od początku w jednostce publicznej poprzez przejście przez wyspecjalizowaną firmę do powrotu w wersji cyfrowej jako archiwum cyfrowe powinna mieć wyspecjalizowaną procedurę mająca na celu zabezpieczenie cyfryzacji.

Przy cyfryzacji nie tylko technologia samej cyfryzacji ma istotne znaczenie.

Ważne jest wypracowanie właściwego oznaczenia materiałów audio wideo

Zarówno oznaczenie materiałów do archiwizacji jak i oznaczenie materiału cyfrowanego.

Ważne jest też wykonanie kilku kopii po stronie jednostki publicznej.

Metody archiwizacji materiałów Państwowych.

Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych
Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych Archiwizacja zbiorów muzealnych audio-wideo

Metody archiwizacji i cyfryzacji materiałów zależą od :

-rodzaju nośnika

-stopnia ważności materiału

-stopnia podatności na degradację nośnika

-wymagań specjalistycznych jednostki publicznej

Pisząc o archiwizacji materiałów Państwowych piszemy jakby tylko o ustawie regulującej lub nakładającej obowiązek na podmioty publiczne dbałości o archiwizację materiałów ważnych z powodu interesu publicznego.

Szereg Streamingów konferencji Briefingów wystaw otwarć wystąpień publicznych uroczystości gromadzą materiał audio wideo w formie rozproszonej i nie podlegają ustawowej archiwizacji.

Są one jednak dokumentacją wydarzeń publicznych i nie muszą być tylko zlepkiem przypadkowych materiałów .Stanowią pamiątkę i dorobek osób biorących w tym udział.

Cyfryzacja zabezpieczanie materiału audio wideo nowoczesne formy audio wideo z konferencji spotkań przemówień uroczystości.

To materiały w nowoczesnych formatach które także są będą lub już musza być poddane archiwizacji.

Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych
Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych

W Polsce istnieje wiele typów jednostek publicznych, a niektóre z nich to:

 1. Urzędy centralne – takie jak Ministerstwa, Urzędy, Kancelarie, Narodowy Bank Polski, itp.
 2. Samorządy terytorialne – w tym miasta, gminy, powiaty i województwa.
 3. Jednostki organizacyjne rządu – takie jak Agencje, Biura, Inspekcje, Krajowe i Wojewódzkie Szpitale, itp.
 4. Jednostki sektora finansów publicznych – takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, itp.
 5. Instytucje kultury – takie jak Muzea, Biblioteki Narodowe, Teatry, itp.
 6. Jednostki służby zdrowia – takie jak szpitale, przychodnie, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, itp.
 7. Jednostki ochrony środowiska – takie jak Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, itp.
 8. Jednostki administracji sądowej – takie jak sądy, prokuratura, itp.
 9. Jednostki administracji wojskowej – takie jak Wojska Lądowe, Marynarka Wojenna, Siły Powietrzne, itp.
 10. Jednostki administracji penitencjarnej – takie jak Służba Więzienna, itp.
 11. Jednostki administracji podatkowej – takie jak Krajowa Administracja Skarbowa, Urzędy Skarbowe, itp.
 12. Jednostki administracji celnej – takie jak Służba Celna, itp.
 13. Jednostki administracji morskiej – takie jak Urząd Morski, Porty Morskie, itp.
 14. Jednostki administracji lotniczej – takie jak Lotniska, Kontrola Ruchu Lotniczego, itp.
 15. Jednostki administracji turystycznej – takie jak Polska Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, itp.

 

Art. 5. – [Postępowanie z dokumentacją w organach państwowych i samorządowych] – Narodowy zasób archiwalny i archiwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.164 t.j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 1 grudnia 2021 r.

Art.  5.  [Postępowanie z dokumentacją w organach państwowych i samorządowych]

Dokumentacja powstająca w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także napływająca do nich, jest przechowywana przez te organy i jednostki organizacyjne, a następnie:

1)

dokumentacja stanowiąca materiały archiwalne jest przekazywana niezwłocznie po upływie 25 lat od jej wytworzenia do właściwego archiwum państwowego, o ile organ lub jednostka organizacyjna nie przekazały wcześniej materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;

2)

dokumentacja inna niż wymieniona w pkt 1, zwana dalej “dokumentacją niearchiwalną”, może ulec brakowaniu, za zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego, chyba że zgoda ta nie jest wymagana, albo właściwego organu określonego w art. 19; dokumentacja niearchiwalna może być brakowana po upływie okresu jej przechowywania, określonego w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze dokumentacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2, oraz po uznaniu przez organ lub jednostkę organizacyjną, że dokumentacja niearchiwalna utraciła dla nich znaczenie, w tym wartość dowodową.

1a.

W przypadku gdy trwale zaprzestają działalności organ lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 1, organ lub jednostka organizacyjna przekazuje:

1)

niezwłocznie materiały archiwalne do właściwego archiwum państwowego;

2)

dokumentację niearchiwalną organowi lub jednostce organizacyjnej przejmującym ich zadania i kompetencje; do organu lub jednostki organizacyjnej przejmujących dokumentację niearchiwalną, w zakresie jej ewidencjonowania, przechowywania, zabezpieczania, udostępniania, brakowania i przekazywania do archiwum państwowego, stosuje się przepisy, jakim podlegał organ lub jednostka organizacyjna przekazujący dokumentację.

1b.

Jeżeli organ lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 1, które trwale zaprzestają działalności, nie przekazały materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, materiały te przejmuje i przekazuje do właściwego archiwum państwowego organ nadrzędny nad organem lub jednostką organizacyjną, które trwale zaprzestają działalności, a w przypadku braku takiego organu – organ sprawujący nad nimi nadzór.

1c.

Koszty związane z przygotowaniem do przekazania i konserwacją materiałów archiwalnych oraz ich przekazaniem do archiwum państwowego ponosi organ lub jednostka organizacyjna przekazująca materiały archiwalne do archiwum państwowego.

1d.

W przypadku braku organu lub jednostki organizacyjnej przejmujących zadania i kompetencje organu lub jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1, które trwale zaprzestają działalności, dokumentację niearchiwalną tego organu lub jednostki przekazuje się organowi nadrzędnemu nad organem lub jednostką organizacyjną, które trwale zaprzestają działalności, w przypadku braku organu nadrzędnego – organowi sprawującemu nadzór nad organem lub jednostką organizacyjną, które trwale zaprzestają działalności, a w przypadku braku takiego organu – podmiotowi wykonującemu działalność, o której mowa w art. 51a, po zapewnieniu przez podmiot likwidujący działalność organu lub jednostki organizacyjnej podmiotowi wykonującemu działalność, o której mowa w art. 51a, środków finansowych na dalsze przechowywanie tej dokumentacji.

1e.

Podlegające przejęciu przez archiwum państwowe materiały archiwalne organu lub jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1, które trwale zaprzestały działalności, niezbędne do działalności:

1)

organu państwowego lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej przejmujących zadania i kompetencje organu lub jednostki organizacyjnej, które trwale zaprzestały działalności, archiwum państwowe pozostawia temu organowi lub jednostce, na ich pisemny wniosek, w tym złożony w postaci elektronicznej, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy archiwum państwowym a tym organem lub jednostką;

2)

państwowej osoby prawnej, organu jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej jednostki organizacyjnej przejmujących zadania i kompetencje organu lub jednostki organizacyjnej, które trwale zaprzestały działalności, archiwum państwowe, na ich pisemny wniosek, w tym złożony w postaci elektronicznej, pozostawia do używania na podstawie umowy użyczenia tej osobie, organowi lub jednostce;

3)

jednostki organizacyjnej niebędącej państwową lub samorządową jednostką organizacyjną, przejmującej zadania i kompetencje organu lub jednostki organizacyjnej, które trwale zaprzestały działalności, archiwum państwowe, na jej pisemny wniosek, w tym złożony w postaci elektronicznej, może pozostawić do używania na podstawie umowy użyczenia tej jednostce.

1f.

Porozumienie lub umowa użyczenia, o których mowa w ust. 1e, określają w szczególności czas dysponowania materiałami archiwalnymi oraz obowiązki biorącego do używania materiały archiwalne.

1g.

Jeżeli z dokumentacji organu lub jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1, które trwale zaprzestały działalności, nie wydzielono materiałów archiwalnych, do postępowania z tą dokumentacją, do czasu wydzielenia tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania z materiałami archiwalnymi.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w drodze rozporządzenia:

1)

określi:

 1. a)

metody kwalifikowania i metodę klasyfikowania dokumentacji,

 1. b)

rodzaje oznaczeń kategorii archiwalnych,

 1. c)

elementy jednolitego rzeczowego wykazu akt,

 1. d)

wzór budowy jednolitego rzeczowego wykazu akt,

 1. e)

wzór budowy kwalifikatora dokumentacji,

 1. f)

standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych,

 1. g)

szczegółowy tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,

 1. h)

szczegółowy tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej,

 1. i)

właściwość archiwów państwowych w sprawach, o których mowa w lit. g i h, w tym właściwość archiwów państwowych dla naczelnych i centralnych organów władzy i administracji rządowej oraz innych centralnych jednostek organizacyjnych, a także dla rodzajów przejmowanych materiałów archiwalnych

– mając na uwadze wartość historyczną dokumentacji lub utratę jej znaczenia i potrzebę ochrony dokumentacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą oraz kierując się zakresem stosowania systemów teleinformatycznych w załatwianiu i rozstrzyganiu spraw;

2)

może określić rodzaje lub typy dokumentacji niearchiwalnej, której brakowanie nie wymaga zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, kierując się krótkotrwałym znaczeniem tej dokumentacji oraz tym, że nie stanowiła ona dotychczas materiałów archiwalnych.

2a.

Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych powstałych i gromadzonych w podmiotach, o których mowa w ust. 1, uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej, a także potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych.

2b.

Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi w podmiotach, o których mowa w ust. 1, w szczególności zasady ewidencjonowania, klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów elektronicznych oraz zasady i tryb ich brakowania, uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych i długotrwałego ich przechowywania.

2c.

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać formaty zapisu i informatyczne nośniki danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przekazywanych do archiwów państwowych materiałów archiwalnych utrwalonych na informatycznych nośnikach danych.

Tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposób postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez organy lub jednostki organizacyjne, w tym podległych i nadzorowanych, określają, w drodze zarządzenia, w odniesieniu do:

1)

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Szef Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Szef Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

4)

Rady Ministrów – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

4a)

Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

5)

organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz wyodrębnionych komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i urzędów celno-skarbowych, w których funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, a także w odniesieniu do wyodrębnionej komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonującej zadania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – ministrowie, którym podlegają oraz przez których są nadzorowane te organy i jednostki organizacyjne;

6)

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

6a)

Agencji Wywiadu – Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Agencji Wywiadu;

6b)

Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

7)

Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

(uchylony).

Zarządzenia dotyczące określenia sposobu kwalifikowania dokumentacji ze względu na okresy jej przechowywania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz w Agencji Wywiadu podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Lista Ministerstw W Polsce

 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 3. Ministerstwo Obrony Narodowej
 4. Ministerstwo Finansów
 5. Ministerstwo Sprawiedliwości
 6. Ministerstwo Zdrowia
 7. Ministerstwo Edukacji i Nauki
 8. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 9. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 10. Ministerstwo Środowiska
 11. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 12. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 13. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 14. Ministerstwo Cyfryzacji
 15. Ministerstwo Energii
 16. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 17. Ministerstwo Klimatu i Środowiska Naturalnego
 18. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 19. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

Lista Instytutów w Polsce

 1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 2. Instytut Pamięci Narodowej
 3. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 4. Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 5. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 6. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 7. Instytut Historii PAN
 8. Instytut Zoologii PAN
 9. Instytut Sztuki PAN
 10. Instytut Badań Edukacyjnych
 11. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 12. Instytut Geodezji i Kartografii
 13. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 14. Instytut Nauk Geologicznych PAN
 15. Instytut Oceanologii PAN
 16. Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
 17. Instytut Paleobiologii PAN
 18. Instytut Fizyki PAN
 19. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 20. Instytut Europejski
 21. Instytut Badań Leśnych
 22. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

Lista Jednoosobowych społek z udziałem Skarbu Panstwa

Nazwa Spółki
AMW INVEST Sp. z o.o.
AMW TBS “KWATERA” Sp. z o.o.
MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA – MODLIN Sp. z o.o.
AMW SINEVIA Sp. z o.o.
AMW REWITA Sp. z o.o.
Zakłady Futrzarskie “Kurów 1” S.A.
LEN S.A. w likwidacji
“Teofilów” S.A.
Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. w upadłości
Zakłady Mięsne w Bydgoszczy BYD-MEAT S.A. w likwidacji
Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. w likwidacji
Zakłady Tkanin Wełnianych MAZOVIA S.A. w upadłości
Huta Ostrowiec S.A. w upadłości
Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe S.A.
TONSIL S.A. w likwidacji
MAXER S.A. w upadłości
Krakowskie Centrum Komunikacyjne Sp. z o.o. w likwidacji
Huta Metali Nieżelaznych “Szopienice” SA w likwidacji
Tłocznia Metali “Pressta” S.A. w upadłości
Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna w likwidacji
Drukarnia Narodowa S.A. w upadłości
Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w upadłości
Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w upadłości
Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A. w likwidacji
POLSKA AGENCJA ROZWOJU TURYSTYKI SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
EUROLOT Spółka Akcyjna w Warszawie w likwidacji
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KIELCACH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Zakłady Sprzętu Precyzyjnego “Niewiadów” S.A.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w likwidacji
Tradecom S.A. w likwidacji
Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT Sp. z o.o. w likwidacji
Wytwórnia Aparatury Wtryskowej “PZL-Mielec” Spółka z o.o. w upadłości
ZMK S.A. w likwidacji
METRON-NIGA Sp. z o.o. w likwidacji
METALCHEM Sp. z o.o.
Przędzalnia Zawiercie S.A. w upadłości
Kancelaria Gospodarcza “ADIUTOR” Sp. z o.o.
Wytwórnia Silników Wysokoprężnych “ANDORIA” S.A. w upadłości
Unimor Radiocom Sp. z o.o. w upadłości
Rafineria Nafty “GLIMAR” S.A.
Zakłady Przemysłu Wełnianego Krepol S.A. w likwidacji
Zakłady Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX S.A. w Krasnymstawie w upadłości
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego “STOMIL” S.A.
Huta Szkła Artystycznego ZĄBKOWICE S.A. w likwidacji
Zakład Utrzymania Ruchu “PZL-Mielec” Sp. z o.o. w upadłości
Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. w likwidacji
“INOFAMA” S.A.
Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych “DEZAM” Sp. z o.o. w upadłości
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH “DROMOS” Sp. z o.o. w upadłości
DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE DOZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FAGUM-STOMIL S.A.
Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o. w upadłości
Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w likwidacji
Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.
PZZ AGRO-PIAST S.A.
Huta “Kościuszko” S.A. w upadłości
POL-DRÓG Chojnice Sp. z o.o. w upadłości
PREFBET SA
Centrum Produkcyjne Pneumatyki “PREMA” S.A.
Przędzalnia Czesankowa ELANEX S.A. w likwidacji
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej “CHEMAR” S.A.
Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENORA Sp. z o.o. w likwidacji
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości
Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego “PZZ” S.A. w Kozłowie w upadłości likwidacyjnej
Chłodnia Białystok S.A.
Zakłady Tworzyw Sztucznych “Pronit” S.A. w upadłości
Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A.
BEZETEN S.A. w likwidacji
Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S.A. w likwidacji w upadłości
Polskie Nagrania Sp. z o.o. w upadłości
Polska Grupa Opakowaniowa OPAKOMET S.A.
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o. w upadłości
OŚRODEK BADAWCZY EKONOMIKI TRANSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POLANIA Sp. z o.o. w likwidacji
NARODOWE CENTRUM SPORTU – ROZLICZENIA SP. Z O.O. w likwidacji
UNITRA-UNIZET Sp. z o.o. w likwidacji
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PUŁAWACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PUŁAWACH W UPADŁOŚCI
PKS NOWY TARG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GNIEŹNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w upadłości
WISKORD S.A. w likwidacji
Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. w likwidacji
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach S.A.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp z o.o w Przemyślu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.
Regnon S.A. w likwidacji
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Sp. z o.o
Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w upadłości
PKS Mrągowo Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o. w likwidacji
Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości
BOŚ S.A.
INWESTSTAR S.A.
MBANK S.A.
Przedsiębiorstwo Transportu Spedycji Produkcji i Handlu TRANSPED-LAS Sp. z.o.o.
Fabryka Podłóg BIADKI Sp. z o.o.
PPHU “Grandel” Sp. z.o.o.
Przedsiębiorstwo Transportu Leśnego TRANSLAS Sp. z.o.o.
Leśny Zakład Usługowy LASBUD sp. z.o.o.
Zakład Budowlano – Drogowy BIESZCZADY Sp. z.o.o.
Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. Chodeczek
“WIDAWA” Sp. z o.o.
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Stadnina Koni “Iwno” Sp. z o.o.
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o.
OHZ Sp.z o.o. GŁOGÓWEK
Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o.
Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o.o.
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
OHZ OSIĘCINY SP. Z O.O.
Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o.
Stadnina Koni “Pępowo” Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej “Garzyn” Sp. z o.o.
Stadnina Koni Liski Sp. z o.o.
Stadnina Koni “Krasne” Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.
Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.
Stado Ogierów “Starogard Gdański” Sp. z o.o.
Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej “Gajewo” Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
Stacja Hodowli i Unasienienia Zwierząt Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o.
Hodowla Zarodowa Zwierząt “Żołędnica” Sp. z o.o.
PPZ “Trzemeszno” Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Stadnina Koni “Racot” Sp. z o.o.
Stadnina Koni “Nowe Jankowice” Sp. z o.o.
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Sp. z o.o
Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o.
Mścice Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o.
Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o
Ośrodek Hodowli Zarodowej “Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.
“WESOŁA” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol Sp. z o.o.
Gospodarstwo Agro-Turystyczne KUTY Sp. z o.o.
VITRA TRADE Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki Sp. z o.o.
Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo Sp. z o.o.
Jurajski AGRO FRESH Park S.A.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o.
TDM “ARRTRANS” S.A. w likwidacji
Częstochowa Wiolinowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa “KZN-Zachodni” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIM Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN-Zachodniopomorskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIM Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN-Toruński” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIM Małopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KARO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Elewarr Sp. z o.o.
Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
Huta Stalowa Wola S.A.
Zakłady Chemiczne “NITRO-CHEM” S.A.
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
H. CEGIELSKI – POZNAŃ S.A.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A.
ENEA S.A.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A.
WELUX S.A
“Centrum Handlowe Wschód” S.A.
Pol-Mot Holding S.A. w restrukturyzacji
Polskie Koleje Państwowe S.A.
DALMOR S.A.
Fabryka Przyrządów i Uchwytów “BISON-BIAL” S.A.
Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.
INWESTSTAR S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Polski Holding Obronny Sp. z o.o.
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne “Polfa” S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
DTŚ S.A.
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Zakłady Mięsne “PEKPOL OSTROŁĘKA” S.A.
ELEKTRIM – MEGADEX S.A.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego “CHEMOBUDOWA-KRAKÓW” S.A.
LUBINEX Sp. z o.o. w likwidacji
MESKO Spółka Akcyjna
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Exatel S.A.
Podlaskie Centrum Rolno – Towarowe S.A.
FP SPOMAX S.A. w restukturyzacji
HOLAGRA Sp. z o.o.
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Gremi Inwestycje S.A.
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Sp. z o.o.
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
Federal-Mogul BIMET S.A.
DRAGMOR Sp. z o.o.
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
TEXTILIMPEX Sp. z o.o.
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze “VICTORIA” S.A.
Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.
Zakłady Przemysłu Wełnianego 9 MAJA S.A.
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Nida Sp. z o.o.
Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt SA
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.
Elektrociepłownia Będzin S.A.
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy “Giełda Elbląska” S.A.
Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych “NAFTOPORT” Sp.z o.o.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Uzdrowisko Rabka S.A.
Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.
Meprozet Kościan S.A.
Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Agencja Rozwoju Regionalnego “ARLEG” S.A.
GRUPA AZOTY S.A.
Stilna S.A.
HUTA ŁABĘDY S.A.
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna
LOGOTEC ENGINEERING S.A.
Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Kopalnie Surowców Mineralnych “KOSMIN” Sp.z o.o.
Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.
KOSMO Sp. z o.o.
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości
Zakład Budowy Naczep Sp. z o.o.
“POLMO GNIEZNO” Sp. z o.o.
WĘGLOKOKS S.A.
Zakłady Chemiczne “JELCHEM” S.A.
Fabryka Elementów Złącznych S.A.
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.
Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.
Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy “GIEŁDA HURTOWA” S.A.
Wielkopolska Gildia Rolno – Ogrodnicza S.A.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Krosno S.A.
BIS-SUKCES Sp.z o.o.
Grupa LOTOS S.A.
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół “Cezas” Sp. z o.o.
EHN S.A.
Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.
Zakłady Ceramiczne “BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.
HUTMAR S.A.
Elektromontaż Gdańsk S.A. w upadłości
Stomil-Poznań S.A.
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.
RAPZ Sp. z o.o.
Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A.
ARELAN S.A.
AKWEN II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Termoizolacja Centrum Sp. z o.o.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Beskidzki Hurt Towarowy S.A.
Drexpol Konsulting Sp. z o.o.
Centrala Farmaceutyczna “CEFARM” S.A.
Energop Sp. z o.o.
METRON-TERM Sp. z o.o.
LOTOS PETROBALTIC S.A.
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna
Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Sp. z o.o.
“BINGO CENTRUM” Sp. z o.o.
Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.
Bosacka Development Partners Spółka z o.o.
“SILO” Spółka z o.o.
GRANQVISTS MANUFACTURING Sp. z o.o.
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
RUCH Chorzów S.A.
ROSOMAK S.A.
Dom Hutników w Skierniewicach Sp. z o.o.
“SPOMASZ” Bełżyce S.A.
TAURON Polska Energia S.A.
Kopalnia Soli “Wieliczka” S.A.
Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o. w likwidacji
Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
UML Development Sp. z o.o.
Zarządca Rozliczeń S.A.
PL.2012+ Sp. z o.o.
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.
Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.
Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce
Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A. w Czernicy
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.
Chłodnia “MORS-WOLA” Sp. z o.o.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego “STOMIL” Sp. z o. o.
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A
Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych “TRAKT” w Szczecinie Sp. z o.o.
Fabryka Żarówek “HELIOS” Sp. z o.o.
PSK Rzeszów Sp. z o.o. w likwidacji
Zakłady Artykułów Technicznych “ARTECH” sp. z o.o.
Poczta Polska S.A.
“SUPON USŁUGI” Sp. z o.o.
LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.
BGE Spółka akcyjna
Walcownia Metali Nieżelaznych “ŁABĘDY” S.A.
Polski Holding Nieruchomości S.A.
Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
KOFAMA Koźle S.A.
JSW KOKS S.A.
Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
SKLEJKA ORZECHOWO S.A.
Zakłady Górniczo-Hutnicze “SABINÓW” S.A.
Siarkopol Tarnobrzeg Spółka z o.o.
Nieruchomości KW Spółka z o.o.
Holding KW Sp. z o.o.
Polska Grupa Górnicza S.A.
Polska Grupa Lotnicza S.A.
Katowicki Węgiel Sp. z o.o.
NINO Sp. z o.o.
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
ARR Group Spółka z o.o.
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
BondSpot S.A.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Polska Żegluga Bałtycka S.A.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.
Polski Rejestr Statków S.A.
C. Hartwig Gdynia S.A.
Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej
Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
“Chłodnia Szczecińska” Sp. z o.o.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Stocznia Szczecińska “Porta Holding” S.A. w upadłości likwidacyjnej
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.
Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej
Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A.
Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Koreańsko-Polskie Towarzystwo Żeglugowe “CHOPOL” Sp. z o.o. (Oddział w Gdyni)
Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A.
Marina Hotele Service Sp. z o.o. w likwidacji
Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna
Polskie Ratownictwo Okrętowe Sp. z o.o.
Polskie Promy Sp. z o.o.
Polskie Radio S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku “Radio Białystok” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie “Radio Olsztyn” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Krakowie “Radio Kraków” S.A.
Polska Agencja Prasowa S.A. w Warszawie
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie “Radio dla Ciebie” S.A.
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w likwidacji
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze “Radio Zachód” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu “Radio Wrocław” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu “Radio Poznań” S.A.
Telewizja Polska S.A.
Techfilm Spółka z o.o.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie “PR Szczecin” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Opolu “Radio Opole” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach “Radio Kielce” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie “Radio Lublin” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach “Radio Katowice” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi “Radio Łódź” S.A.
“Polskie Radio Rzeszów” – Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie “Radio Koszalin” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy “Radio Pomorza i Kujaw” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku “Radio Gdańsk” S.A.
Pałac Saski Sp. z o.o.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Krakowski Park Technologiczny- Sp. z o.o.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o.
Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Specjalna Strefa Ekonomiczna “Starachowice” S.A.
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Specjalityczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
PERN S.A.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o
“POLBUS-PKS” Sp. z o.o.
WARS S.A.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie S.A. w likwidacji
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej “POLONUS” w Warszawie S.A.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Electromobility Poland S.A.

Oto lista niektórych muzeów Państwowych w Polsce:

 1. Muzeum Narodowe w Warszawie
 2. Muzeum Narodowe w Krakowie
 3. Muzeum Narodowe w Poznaniu
 4. Muzeum Narodowe w Wrocławiu
 5. Muzeum Narodowe w Gdańsku
 6. Muzeum Narodowe w Szczecinie
 7. Muzeum Narodowe w Kielcach
 8. Muzeum Narodowe w Lublinie
 9. Muzeum Narodowe w Łodzi
 10. Muzeum Narodowe w Gliwicach
 11. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
 12. Muzeum Archeologiczne w Krakowie
 13. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
 14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
 15. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
 16. Muzeum Archeologiczne w Warszawie
 17. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 18. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
 19. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
 20. Muzeum Narodowe w Kielcach – Oddział Sztuki Współczesnej “Zachęta”

 

Studio kopiowania wideo usługi w Polsce

Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Zadzwoń 48-570-012-632

Świadczymy usługi w Całej Polsce 7 dni w tyg 10.00-21.00

Kierowca zabiera kasety z domu i odwozi do domu W cenie.

Duże rabaty dla instytucji Publicznych .25 letnie doświadczenie 19 stanowisk do przegrywania.

Stawiamy na jakość nie szybkość bez chińskich graberów

25 lat na rynku

Faktura  Paragon

Lista referencyjna Instytucji publicznych

Ceny od 15 zł sztuka

Czynne 7 dni w tyg 10.00-22.00

 

 

Przegrywanie Kaset Warszawa VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, VIDEO 8, HI8, U-Matic low i high, MII (M2), VCR (SP, LP), Laser Disc LD, Video 2000, BETAMAX ( BETACORD, BETA ), BETACAM SP Przegrywanie Kaset : mini DV, DV, micro MV, D-VHS, DIGITAL 8, mini DVCAM, DVCAM, DVCPRO, BETACAM SX, MPG IMX, BETACAM DIGITAL, HDV (1080i, 1080p), HD-DVD, BLU-RAY, XDCAM SD i HD, HDCAM, HDCAM SR ,

Przegrywanie kaset magnetofonowych ,przegrywanie kaset z dyktafonu przegrywanie  kaset audio ,Nagrywanie kaset audio ,przegrywanie taśm ze szpulowca/ szpulowych , przegrywanie taśm filmowych 8mm przegrywanie taśm filmowych super 8 mm Skanowanie negatywów ,Skanowanie slajdów ,Skanowanie zdjęć ,odzyskiwanie danych z twardych dysków pendriwów , Nagrywanie kaset i płyt ,Archiwizacja dorobku artystów ,Skanowanie filmów 8mm ,Przegrywanie kaset Dat i DCC orad D-VHS

Naprawa kaset VHS ,Naprawa kaset minidv ,Naprawa kaset Hi8 ,Naprawa kaset Audio ,Wyjmowanie zablokowanych kaset z magnetowidów magnetofonów sprzętu

Archiwizacja materiałów Państwowych ,Archiwizacja Materiałów Państwowych

Przegrywanie kaset ze Ślubów ,przegrywanie kaset z Wesel ,Przegrywanie kaset z chrzcin,

Przegrywanie kaset w NTSC  i w każdym systemie świata

 

Przegrywamy wszystkie formaty taśm i kaset wideo liczymy za jedną sztukę taśmy czy kasety nie liczymy nagrań na godziny.

Przesyłki na terenie Polski sa gratis nie ponosisz ich kosztów. Przegrywamy kasety i taśmy na dowolny nośnik. Nośniki są w cenie sklepowej bez prowizji

Obsługujemy Polskę Europę i USA

Jesteśmy pierwszą ręką bez pośredników

Wykonujemy następujące usługi

Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo

Studio kopiowania wideo
Taśmamagnetyczna1″
Studio kopiowania wideo Taśmamagnetyczna2″
Studio kopiowania wideo Taśmamagnetyczna1/2″
Studio kopiowania wideo Taśmamagnetyczna3/4″
Studio kopiowania wideo Kartridż2″
Studio kopiowania wideo Kartridż1/2″
Studio kopiowania wideo Betamax(1975)
Studio kopiowania wideo VHS
Studio kopiowania wideo Filmsuper8mm
Studio kopiowania wideo Video2000
Studio kopiowania wideo Film8mm
Studio kopiowania wideo LaserDisc
Studio kopiowania wideo Video8
Studio kopiowania wideo Hi8
Studio kopiowania wideo DigitalBetacam
Studio kopiowania wideo MiniDV
Studio kopiowania wideo DVCAM
Studio kopiowania wideo DVCPRO
Studio kopiowania wideo Digital8
Studio kopiowania wideo BetacamSX
Studio kopiowania wideo HDCAM
Studio kopiowania wideo HDCAMSR
Studio kopiowania wideo XDCAM
Studio kopiowania wideo AVCHD
Studio kopiowania wideo HDV
Studio kopiowania wideo DVCPROHD
Studio kopiowania wideo DVCPRO50
Studio kopiowania wideo DVCPROP2
Studio kopiowania wideo REDCODERAW
Studio kopiowania wideo XAVC
Studio kopiowania wideo BlackmagicRAW

Przegrywanie kaset VHS ,Digital8 ,Video8 ,Betacam ,Minidv ,Hi8

Firma Studio Kopiowania, która zajmuje się cyfryzacją audio i wideo, oferuje zwykle usługi takie jak kopiowanie, archiwizowanie, naprawę i konwersję materiałów audio i wideo z różnych źródeł.

Usługi kopiowania obejmują przenoszenie treści z taśm magnetofonowych, płyt winylowych, kaset wideo, taśm VHS i innych nośników analogowych na formaty cyfrowe, takie jak pliki mp3, mp4, wav, avi i inne.

Usługi archiwizacji obejmują przechowywanie kopii zapasowych materiałów cyfrowych, takich jak filmy, nagrania dźwiękowe i fotografie, aby zapobiec utracie danych w przypadku awarii sprzętu lub innego nieprzewidzianego zdarzenia.

Usługi naprawy obejmują usuwanie szumów, trzasków, zakłóceń i innych defektów dźwięku i obrazu, które mogą wystąpić podczas przenoszenia treści analogowych na formaty cyfrowe.

Usługi konwersji obejmują zmianę formatów plików wideo i audio na różne formaty, takie jak zmiana rozmiaru, formatu, rozdzielczości, bitrate i innych cech, które mogą mieć wpływ na jakość i wielkość plików.

Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo

Studio przegrywania wideo Warszawa
Studio przegrywania wideo Kraków
Studio przegrywania wideo Łódź
Studio przegrywania wideo Wrocław
Studio przegrywania wideo Poznań
Studio przegrywania wideo Gdańsk
Studio przegrywania wideo Szczecin
Studio przegrywania wideo Bydgoszcz
Studio przegrywania wideo Lublin
Studio przegrywania wideo Białystok
Studio przegrywania wideo Katowice
Studio przegrywania wideo Gdynia
Studio przegrywania wideo Częstochowa
Studio przegrywania wideo Radom
Studio przegrywania wideo Sosnowiec
Studio przegrywania wideo Toruń
Studio przegrywania wideo Kielce
Studio przegrywania wideo Rzeszów
Studio przegrywania wideo Gliwice
Studio przegrywania wideo Zabrze
Studio przegrywania wideo Olsztyn
Studio przegrywania wideo Bielsko-Biała
Studio przegrywania wideo Bytom
Studio przegrywania wideo Zielona Góra
Studio przegrywania wideo Rybnik
Studio przegrywania wideo Ruda Śląska
Studio przegrywania wideo Tychy
Studio przegrywania wideo Dąbrowa Górnicza
Studio przegrywania wideo Płock
Studio przegrywania wideo Elbląg
Studio przegrywania wideo Opole
Studio przegrywania wideo Gorzów Wielkopolski
Studio przegrywania wideo Wałbrzych
Studio przegrywania wideo Włocławek
Studio przegrywania wideo Tarnów
Studio przegrywania wideo Chorzów
Studio przegrywania wideo Koszalin
Studio przegrywania wideo Kalisz
Studio przegrywania wideo Legnica
Studio przegrywania wideo Grudziądz
Studio przegrywania wideo Jaworzno
Studio przegrywania wideo Słupsk
Studio przegrywania wideo Jastrzębie-Zdrój
Studio przegrywania wideo Mysłowice
Studio przegrywania wideo Nowy Sącz
Studio przegrywania wideo Jelenia Góra
Studio przegrywania wideo Konin
Studio przegrywania wideo Piła

Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo

Studio przegrywania wideo Piotrków Trybunalski
Studio przegrywania wideo Inowrocław
Studio przegrywania wideo Lubin
Studio przegrywania wideo Siedlce
Studio przegrywania wideo Świętochłowice
Studio przegrywania wideo Świdnica
Studio przegrywania wideo Pabianice
Studio przegrywania wideo Zgierz
Studio przegrywania wideo Leszno
Studio przegrywania wideo Tczew
Studio przegrywania wideo Kędzierzyn-Koźle
Studio przegrywania wideo Police
Studio przegrywania wideo Czechowice-Dziedzice
Studio przegrywania wideo Gniezno
Studio przegrywania wideo Krosno
Studio przegrywania wideo Pruszków
Studio przegrywania wideo Ełk
Studio przegrywania wideo Ostrowiec Świętokrzyski
Studio przegrywania wideo Mikołów
Studio przegrywania wideo Goleniów
Studio przegrywania wideo Bolesławiec
Studio przegrywania wideo Zduńska Wola
Studio przegrywania wideo Sulechów
Studio przegrywania wideo Piekary Śląskie
Studio przegrywania wideo Kościan
Studio przegrywania wideo Złotów
Studio przegrywania wideo Wągrowiec
Studio przegrywania wideo Mińsk Mazowiecki
Studio przegrywania wideo Wodzisław Śląski
Studio przegrywania wideo Luboń
Studio przegrywania wideo Łańcut
Studio przegrywania wideo Józefów
Studio przegrywania wideo Koło
Studio przegrywania wideo Ustroń
Studio przegrywania wideo Sandomierz
Studio przegrywania wideo Grajewo
Studio przegrywania wideo Hajnówka
Studio przegrywania wideo Ostróda
Studio przegrywania wideo Nowy Dwór Mazowiecki
Studio przegrywania wideo Zabkowice Śląskie
Studio przegrywania wideo Łomianki
Studio przegrywania wideo Nysa
Studio przegrywania wideo Międzyrzec Podlaski
Studio przegrywania wideo Solec Kujawski
Studio przegrywania wideo Krynica-Zdrój
Studio przegrywania wideo Brzesko
Studio przegrywania wideo Strzelin
Studio przegrywania wideo Władysławowo
Studio przegrywania wideo Kazimierza Wielka
Studio przegrywania wideo Sława
Studio przegrywania wideo Kleszczele
Studio przegrywania wideo Bielawa
Studio przegrywania wideo Działdowo
Studio przegrywania wideo Maków Mazowiecki
Studio przegrywania wideo Kościerzyna
Studio przegrywania wideo Sanok
Studio przegrywania wideo Człuchów
Studio przegrywania wideo Szamotuły
Studio przegrywania wideo Międzychód
Studio przegrywania wideo Łobez
Studio przegrywania wideo Oborniki
Studio przegrywania wideo Gostynin
Studio przegrywania wideo Ropczyce
Studio przegrywania wideo Augustów
Studio przegrywania wideo Brodnica
Studio przegrywania wideo Łapy
Studio przegrywania wideo Sławno
Studio przegrywania wideo Krasnystaw
Studio przegrywania wideo Skała
Studio przegrywania wideo Sędziszów
Studio przegrywania wideo Augustów
Studio przegrywania wideo Bartoszyce
Studio przegrywania wideo Bełchatów
Studio przegrywania wideo Bielsk Podlaski
Studio przegrywania wideo Bieruń
Studio przegrywania wideo Bochnia
Studio przegrywania wideo Brzesko
Studio przegrywania wideo Brzeg
Studio przegrywania wideo Bytów
Studio przegrywania wideo Cedynia
Studio przegrywania wideo Chodzież
Studio przegrywania wideo Ciechanów
Studio przegrywania wideo Cieszyn
Studio przegrywania wideo Czechowice-Dziedzice
Studio przegrywania wideo Dębica
Studio przegrywania wideo Działdowo
Studio przegrywania wideo Głogów Małopolski
Studio przegrywania wideo Gołdap
Studio przegrywania wideo Gryfice
Studio przegrywania wideo Hajnówka
Studio przegrywania wideo Hrubieszów
Studio przegrywania wideo Iława
Studio przegrywania wideo Iłża
Studio przegrywania wideo Inowrocław
Studio przegrywania wideo Janów Lubelski
Studio przegrywania wideo Jasło
Studio przegrywania wideo Jędrzejów
Studio przegrywania wideo Kępno
Studio przegrywania wideo Kleszczele
Studio przegrywania wideo Końskie
Studio przegrywania wideo Kozienice
Studio przegrywania wideo Kraśnik
Studio przegrywania wideo Krosno Odrzańskie
Studio przegrywania wideo Krotoszyn
Studio przegrywania wideo Krynica-Zdrój
Studio przegrywania wideo Kwidzyn
Studio przegrywania wideo Łańcut
Studio przegrywania wideo Leżajsk
Studio przegrywania wideo Lidzbark Warmiński
Studio przegrywania wideo Lubaczów
Studio przegrywania wideo Łuków
Studio przegrywania wideo Maków Mazowiecki
Studio przegrywania wideo Międzychód
Studio przegrywania wideo Miejska Górka
Studio przegrywania wideo Mikołajki
Studio przegrywania wideo Młynary
Studio przegrywania wideo Mszczonów
Studio przegrywania wideo Myślenice
Studio przegrywania wideo Nakło nad Notecią
Studio przegrywania wideo Namysłów
Studio przegrywania wideo Nidzica
Studio przegrywania wideo Nowe Miasteczko
Studio przegrywania wideo Nowe Miasto Lubawskie
Studio przegrywania wideo Nowogard
Studio przegrywania wideo Nysa
Studio przegrywania wideo Olecko
Studio przegrywania wideo Olesno
Studio przegrywania wideo Olsztyn
Studio przegrywania wideo Opalenica
Studio przegrywania wideo Ostroróg
Studio przegrywania wideo Ostrołęka
Studio przegrywania wideo Ostrów Mazowiecka
Studio przegrywania wideo Ostrów Wielkopolski
Studio przegrywania wideo Ozimek
Studio przegrywania wideo Paczków
Studio przegrywania wideo Piaseczno
Studio przegrywania wideo Pilzno
Studio przegrywania wideo Pionki
Studio przegrywania wideo Prabuty
Studio przegrywania wideo Praszka
Studio przegrywania wideo Prudnik
Studio przegrywania wideo Pruszków
Studio przegrywania wideo Przasnysz
Studio przegrywania wideo Przemyśl
Studio przegrywania wideo Pszczyna
Studio przegrywania wideo Puck
Studio przegrywania wideo Puławy
Studio przegrywania wideo Racibórz
Studio przegrywania wideo Radłów
Studio przegrywania wideo Radziejów
Studio przegrywania wideo Radzyń Podlaski
Studio przegrywania wideo Rawa Mazowiecka
Studio przegrywania wideo Rawicz
Studio przegrywania wideo Rydułtowy
Studio przegrywania wideo Rypin
Studio przegrywania wideo Sanok
Studio przegrywania wideo Sędziszów Małopolski
Studio przegrywania wideo Sejny
Studio przegrywania wideo Sępólno Krajeńskie
Studio przegrywania wideo Sierpc
Studio przegrywania wideo Skwierzyna
Studio przegrywania wideo Słubice
Studio przegrywania wideo Sokołów Podlaski
Studio przegrywania wideo Sokółka
Studio przegrywania wideo Solec Kujawski
Studio przegrywania wideo Sompolno
Studio przegrywania wideo Sopot
Studio przegrywania wideo Sulejów
Studio przegrywania wideo Supraśl
Studio przegrywania wideo Susz
Studio przegrywania wideo Szamotuły
Studio przegrywania wideo Szczecinek
Studio przegrywania wideo Szczekociny
Studio przegrywania wideo Szczytno
Studio przegrywania wideo Ścinawa
Studio przegrywania wideo Ślesin
Studio przegrywania wideo Śmigiel
Studio przegrywania wideo Śrem
Studio przegrywania wideo Świdnica
Studio przegrywania wideo Świebodzin
Studio przegrywania wideo Świeradów-Zdrój
Studio przegrywania wideo Tarnowskie Góry
Studio przegrywania wideo Tłuszcz
Studio przegrywania wideo Tuchola
Studio przegrywania wideo Tyczyn
Studio przegrywania wideo Ustrzyki Dolne
Studio przegrywania wideo Wadowice
Studio przegrywania wideo Wałcz
Studio przegrywania wideo Warka

Dzięki tym usługom firma Studio Kopiowania umożliwia cyfryzację archiwalnych nagrań, filmów rodzinnych, prezentacji biznesowych i innych materiałów, które są wciąż cenne, ale są przechowywane na starych nośnikach i mogą ulec degradacji lub zniszczeniu w czasie.

Jednym z powodów nagrywania wideo w jednostkach publicznych jest archiwizacja nagrań. Wiele instytucji i urzędów publicznych jest zobowiązanych prawnie do przechowywania dokumentacji, w tym również nagrań wideo, przez określony czas. Archiwizacja nagrań wideo pozwala na zachowanie ważnych informacji, dokumentacji zdarzeń, działań i decyzji podejmowanych w danym czasie.

W przypadku jednostek publicznych, takich jak np. służby ratunkowe, policja czy straż pożarna, nagrywanie i archiwizacja nagrań wideo może być niezwykle ważna z punktu widzenia ratowania ludzkich życie i mienia, a także służyć jako materiał dowodowy w przypadku dochodzeń.

Dodatkowo, w przypadku instytucji kulturalnych, takich jak muzea, archiwa czy biblioteki, nagrywanie i archiwizacja nagrań wideo może pozwolić na zachowanie historycznych i kulturowych skarbów oraz dokumentować i udokumentować różne wydarzenia kulturalne i artystyczne.

Podsumowanie dorobku artystycznego lub osoby publicznej to forma prezentacji osiągnięć i sukcesów danej osoby, zwykle w dziedzinie sztuki, kultury lub działalności publicznej. Może to być dokument lub materiał wideo, który zawiera informacje o wszystkich osiągnięciach i ważnych momentach w karierze artysty lub osoby publicznej.

Podsumowanie dorobku artystycznego może zawierać m.in. informacje o nagrodach i wyróżnieniach, udziałach w festiwalach, koncertach i innych wydarzeniach, wydanych albumach lub filmach oraz otrzymanych krytykach i recenzjach.

Podsumowanie dorobku osoby publicznej zwykle zawiera informacje o jej osiągnięciach w działalności społecznej, politycznej lub biznesowej, takie jak m.in. funkcje pełnione w rządzie lub administracji publicznej, zrealizowane projekty i inicjatywy, wyróżnienia i nagrody, a także osiągnięcia w dziedzinie nauki czy sportu.

Podsumowanie dorobku jest ważnym elementem kariery każdej osoby publicznej lub artysty, ponieważ umożliwia przedstawienie ich sukcesów i osiągnięć w przystępnej formie, która może zostać zaprezentowana szerszej publiczności.

Ludzie nagrywają uroczystości rodzinne, takie jak komunie, chrzciny, śluby i inne, w celu zachowania pamiątki i wspomnień na przyszłość. Takie uroczystości są ważnymi momentami w życiu rodzin, które chcą zapamiętać na długie lata i przekazywać dalej swoim potomkom. Nagrywanie tych uroczystości pozwala na odtworzenie tych wydarzeń w przyszłości, kiedy wspomnienia zaczynają się już zacierac lub niektóre osoby już ich nie ma. Nagrania te pozwalają także na przypomnienie sobie szczegółów z tych wydarzeń, takich jak słowa skierowane do jubilata, pierwsze kroki dziecka czy emocje podczas składania przysięgi małżeńskiej.

Ludzie nagrywają wiele różnych uroczystości rodzinnych, w celu zachowania pamiątek i wspomnień na przyszłość. Poniżej przedstawiam kilka z najczęściej nagrywanych uroczystości:

 1. Śluby – nagrywanie ceremonii ślubnych pozwala na zachowanie pamiątki tego ważnego momentu w życiu. Nagrania te mogą obejmować całą ceremonię, w tym wymianę przysięgi, wesele oraz różne wypowiedzi złożone przez nowożeńców i ich bliskich.
 2. Studio przegrywania taśm i kaset wideo
  Studio przegrywania taśm i kaset wideo
 3. Chrzciny – nagrywanie chrzcin jest często praktykowane, ponieważ jest to ważne wydarzenie dla rodziny i pozwala na zachowanie pamiątki z chrztu dziecka, w tym wypowiedzi, przemówień i zdjęć z uroczystości.
 4. Komunie – nagrywanie pierwszych komunii świętych jest częstą praktyką wśród rodzin katolickich. Nagrania te pozwalają na zachowanie pamiątki z uroczystości, w tym zdjęć, filmów i różnych wypowiedzi.
 5. Rocznice ślubów – nagrywanie rocznic ślubów jest częstą praktyką, ponieważ pozwala na zachowanie pamiątki z tego ważnego dnia. Nagrania te obejmują zazwyczaj uroczyste spotkania, wypowiedzi jubilatów i prezentacje zdjęć z minionych lat.
 6. Urodziny – nagrywanie urodzin jest częstą praktyką, szczególnie w przypadku dzieci. Nagrania te pozwalają na zachowanie pamiątki z tych szczególnych dni, w tym prezentów, wypowiedzi jubilata i różnych zabaw.
 7. Inne ważne wydarzenia rodzinne – nagrywanie innych ważnych wydarzeń rodzinnych, takich jak studniówki, rocznice urodzin czy jubileusze, również jest częstą praktyką. Pozwalają one na zachowanie pamiątki z tych szczególnych dni i przekazanie ich dalej przyszłym pokoleniom.

Powodem cyfryzacji pamiątek rodzinnych jest chęć zachowania i ochrony wartościowych wspomnień, takich jak filmy z wakacji, ślubu czy pierwszych kroków dziecka. Tradycyjne nośniki, takie jak taśmy VHS, film 8mm czy kasety magnetofonowe, są narażone na fizyczne uszkodzenia, degradację jakości oraz ograniczoną trwałość. Cyfryzacja pozwala na przekształcenie tych nośników w pliki cyfrowe, które są łatwe w przechowywaniu, łatwe do kopiowania i udostępniania oraz mają potencjalnie nieograniczoną trwałość. Ponadto, cyfryzacja pozwala na łatwiejsze przeglądanie i edycję materiałów oraz udostępnianie ich na różnych platformach internetowych.

 1. Taśma magnetyczna – opisana już w poprzednim pytaniu. Jest to nośnik informacji analogowej, który był popularny w latach 60-tych i 70-tych XX wieku, szczególnie w branży muzycznej i radiowej.
 2. Taśma magnetyczna 2-calowa – to taśma magnetyczna o szerokości 2 cali (ok. 5 cm), która była używana w profesjonalnych urządzeniach nagrywających do rejestracji dźwięku i wideo. Była bardziej wydajna od taśm 1-calowych i miała lepszą jakość dźwięku i obrazu.
 3. Taśma magnetyczna 1/2-calowa – to taśma magnetyczna o szerokości 1/2 cala (ok. 1,3 cm), która była używana w urządzeniach domowych, takich jak magnetofony kasetowe i kamery wideo. Była mniej wydajna i miała niższą jakość dźwięku i obrazu niż taśmy 2-calowe.
 4. Taśma magnetyczna 3/4-calowa – to taśma magnetyczna o szerokości 3/4 cala (ok. 1,9 cm), która była powszechnie używana w branży filmowej jako nośnik dźwięku i obrazu. Była bardziej wydajna i miała lepszą jakość niż taśmy 1/2-calowe, ale była mniej wydajna niż taśmy 2-calowe.
 5. Studio przegrywania taśm i kaset wideo
  Studio przegrywania taśm i kaset wideo

Różnica między tymi taśmami polega przede wszystkim na ich szerokości, co wpływa na ich pojemność i jakość zapisu. Taśmy 2-calowe były najbardziej wydajne i miały najlepszą jakość zapisu, ale były również najdroższe i wymagały profesjonalnego sprzętu. Taśmy 1/2-calowe i 3/4-calowe były mniej wydajne i miały niższą jakość zapisu, ale były bardziej dostępne i używane w urządzeniach domowych oraz w branży filmowej.

W technologii wideo, termin “kartridż” może być używany do opisania nośnika, który zawiera taśmę wideo i jest używany w urządzeniach do odtwarzania lub nagrywania wideo. “Kartridż 2” odnosiłby się w tym przypadku do drugiej generacji kartridży wideo.

Konkretnie, “Kartridż 2” to nazwa systemu kartridży wideo wprowadzonego przez firmę Sony w latach 80. XX wieku. Kartridże te miały wymiary 8x5x2 cali i zawierały taśmę wideo o szerokości 1/2 cala. Kartridże były używane w urządzeniach Sony Betamax, które były konkurentem popularnego formatu VHS.

Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Bieżuń
Studio przegrywania wideo Błonie
Studio przegrywania wideo Bodzanów
Studio przegrywania wideo Brok
Studio przegrywania wideo Brwinów
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Studio przegrywania wideo Cegłów
Studio przegrywania wideo Chorzele
Studio przegrywania wideo Ciechanów
Studio przegrywania wideo Czerwińsk nad Wisłą
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Drobin
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Garwolin
Studio przegrywania wideo Gąbin
Studio przegrywania wideo Glinojeck
Studio przegrywania wideo Gostynin
Studio przegrywania wideo Góra Kalwaria
Studio przegrywania wideo Grodzisk Mazowiecki
Studio przegrywania wideo Grójec
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Halinów
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Iłża
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Studio przegrywania wideo Jadów
Studio przegrywania wideo Jastrząb (miasto)
Studio przegrywania wideo Jedlnia-Letnisko
Studio przegrywania wideo Józefów (powiat otwocki)
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Kałuszyn
Studio przegrywania wideo Karczew
Studio przegrywania wideo Kobyłka
Studio przegrywania wideo Konstancin-Jeziorna
Studio przegrywania wideo Kosów Lacki
Studio przegrywania wideo Kozienice
Studio przegrywania wideo Latowicz
Studio przegrywania wideo Legionowo
Studio przegrywania wideo Lipsko
Studio przegrywania wideo Lubowidz
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Łaskarzew
Studio przegrywania wideo Łochów
Studio przegrywania wideo Łomianki
Studio przegrywania wideo Łosice
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Studio przegrywania wideo Maków Mazowiecki
Studio przegrywania wideo Marki
Studio przegrywania wideo Milanówek
Studio przegrywania wideo Mińsk Mazowiecki
Studio przegrywania wideo Mława
Studio przegrywania wideo Mogielnica
Studio przegrywania wideo Mordy
Studio przegrywania wideo Mrozy
Studio przegrywania wideo Mszczonów
Studio przegrywania wideo Myszyniec
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Nasielsk
Studio przegrywania wideo Nowe Miasto (powiat płoński)
Studio przegrywania wideo Nowe Miasto nad Pilicą
Studio przegrywania wideo Nowy Dwór Mazowiecki
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Ostrołęka
Studio przegrywania wideo Ostrów Mazowiecka
Studio przegrywania wideo Otwock
Studio przegrywania wideo Ożarów Mazowiecki
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Piaseczno
Studio przegrywania wideo Piastów
Studio przegrywania wideo Pilawa (miasto)
Studio przegrywania wideo Pionki
Studio przegrywania wideo Płock
Studio przegrywania wideo Płońsk
Studio przegrywania wideo Podkowa Leśna
Studio przegrywania wideo Pruszków
Studio przegrywania wideo Przasnysz
Studio przegrywania wideo Przysucha
Studio przegrywania wideo Pułtusk
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Raciąż
Studio przegrywania wideo Radom
Studio przegrywania wideo Radzymin
Studio przegrywania wideo Różan
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Sanniki
Studio przegrywania wideo Serock
Studio przegrywania wideo Siedlce
Studio przegrywania wideo Sierpc
Studio przegrywania wideo Skaryszew
Studio przegrywania wideo Sochaczew
Studio przegrywania wideo Sochocin
Studio przegrywania wideo Sokołów Podlaski
Studio przegrywania wideo Solec nad Wisłą
Studio przegrywania wideo Sulejówek
Studio przegrywania wideo Szydłowiec
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Tarczyn
Studio przegrywania wideo Tłuszcz (miasto)
Studio przegrywania wideo Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Warka
Studio przegrywania wideo Warszawa
Studio przegrywania wideo Węgrów
Studio przegrywania wideo Wiskitki
Studio przegrywania wideo Wołomin
Studio przegrywania wideo Wyszków
Studio przegrywania wideo Wyszogród (województwo mazowieckie)
Studio przegrywania wideo Wyśmierzyce
Studio przegrywania wideo Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Zakroczym
Studio przegrywania wideo Ząbki
Studio przegrywania wideo Zielonka (miasto)
Studio przegrywania wideo Zwoleń (powiat zwoleński)
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Żelechów
Studio przegrywania wideo Żuromin
Studio przegrywania wideo Żyrardów

Kartridże Sony Betamax były uważane za wysoce zaawansowane technologicznie w swoim czasie, oferując lepszą jakość obrazu i dźwięku niż urządzenia konkurencyjne. Jednak format VHS ostatecznie stał się bardziej popularny ze względu na niższe koszty produkcji i dystrybucji, a także większą dostępność taśm wideo.

etamax to format wideo analogowego, który został opracowany przez firmę Sony w latach 70. XX wieku. Betamax jest jednym z pierwszych formatów wideo dla użytkowników domowych, który umożliwiał nagrywanie programów telewizyjnych i odtwarzanie ich w domu.

Betamax został wprowadzony na rynek w 1975 roku i był bezpośrednim konkurentem dla innego popularnego formatu wideo analogowego – VHS, który został wprowadzony rok później. Betamax i VHS różniły się od siebie przede wszystkim w wymiarach taśmy wideo: taśmy Betamax były węższe i krótsze niż taśmy VHS.

Betamax zapewniał lepszą jakość obrazu i dźwięku niż VHS, ale miał również kilka wad. Przede wszystkim, taśmy Betamax były droższe niż taśmy VHS, co sprawiło, że format ten był mniej popularny wśród konsumentów. Ponadto, w późniejszych latach, produkcja i dystrybucja taśm Betamax była ograniczona, co dodatkowo przyczyniło się do spadku popularności formatu.

Mimo tych wad, format Betamax przetrwał przez wiele lat i był popularny wśród niektórych użytkowników, zwłaszcza w branży profesjonalnej. Wraz z rozwojem cyfrowej technologii wideo, format Betamax został w końcu zastąpiony przez formaty cyfrowe, takie jak MiniDV i DVD.

Współcześnie Betamax jest już tylko ciekawostką technologiczną, chociaż nadal są osoby, które używają odtwarzaczy Betamax, aby odtworzyć archiwalne nagrania.

Oto kilka zalet i wad stosowania taśm VHS:

Plusy:

 1. Uniwersalność: taśmy VHS były bardzo popularne w latach 80. i 90. XX wieku, co oznaczało, że były powszechnie dostępne w sklepach i wypożyczalniach filmów, co umożliwiało łatwe nagrywanie i odtwarzanie filmów.
 2. Niska cena: w porównaniu z innymi formatami wideo, takimi jak Betamax czy Laserdisc, taśmy VHS były relatywnie tanie, co sprawiło, że były popularne wśród konsumentów.
 3. Łatwość użytkowania: nagrywanie i odtwarzanie taśm VHS było stosunkowo proste, co oznaczało, że można było szybko nagrać ulubiony program telewizyjny lub film.
 4. Studio przegrywania taśm i kaset wideo
  Studio przegrywania taśm i kaset wideo

Minusy:

 1. Niska jakość: w porównaniu z nowoczesnymi formatami wideo, takimi jak DVD czy Blu-ray, jakość obrazu i dźwięku na taśmach VHS była stosunkowo niska.
 2. Trudności w odtwarzaniu: z biegiem czasu, taśmy VHS mogły się zużyć i tracić jakość, a także mogły łatwo ulec zniszczeniu przez nagłe wstrząsy lub niewłaściwe przechowywanie. Dodatkowo, starsze odtwarzacze VHS mogą być trudne do znalezienia lub wymagają specjalistycznego serwisu, co może zwiększyć koszty użytkowania.
 3. Niewielka pojemność: taśmy VHS miały ograniczoną pojemność, co oznaczało, że były mniej wygodne w użyciu niż późniejsze nośniki, które oferowały większą pojemność i możliwość przechowywania większej ilości danych.
 4. Brak funkcjonalności: taśmy VHS nie oferowały funkcjonalności, takiej jak szybkie przewijanie do określonego momentu czy możliwość wyszukiwania określonych sekwencji, co mogło utrudniać korzystanie z taśmy.
 5. Filmy Super 8mm to rodzaj filmu o szerokości taśmy 8mm, wprowadzony na rynek w latach 60. XX wieku. Był to popularny format filmowy, który umożliwiał łatwe nagrywanie filmów domowych i amatorskich.
 6. Super 8mm był ulepszoną wersją starszego formatu 8mm, który został wprowadzony na rynek w latach 30. XX wieku. W porównaniu z 8mm, Super 8mm oferował lepszą jakość obrazu i dźwięku, a także łatwiejszą obsługę i montaż. Wprowadzenie filmów Super 8mm zwiększyło popularność filmowania amatorskiego i umożliwiło amatorom nagrywanie i przechowywanie filmów w domu.
 7. Super 8mm był popularnym formatem filmowym aż do lat 80. XX wieku, kiedy to zaczęły pojawiać się nowe formaty, takie jak VHS i Betamax, które oferowały łatwiejszy sposób na nagrywanie i przechowywanie filmów. Mimo to, Super 8mm pozostaje popularny wśród miłośników filmowania, a wiele osób wciąż używa tego formatu do tworzenia filmów amatorskich i artystycznych.
 8. Video 2000 to format taśmy wideo, który został wprowadzony na rynek w 1979 roku przez firmę Philips. Format ten był konkurencyjny wobec innych formatów, takich jak VHS i Betamax, które były wówczas dostępne.
 9. Video 2000 oferował kilka innowacyjnych funkcji, które były wówczas nowością, w tym dwustronne nagrywanie, co oznaczało, że taśma mogła być nagrywana z obu stron, zwiększając tym samym czas nagrania. Ponadto, format oferował wysoką jakość obrazu, lepszą niż VHS, a także lepszą jakość dźwięku.
 10. Mimo tych zalet, Video 2000 nie zdobył takiej popularności jak VHS, który był już dobrze ugruntowany na rynku. Video 2000 był także droższy w produkcji i był dostępny tylko w wybranych krajach, co oznaczało, że nie był powszechnie dostępny dla konsumentów.
 11. Ostatecznie, Video 2000 przegrał w konkurencji z VHS i Betamax, które stały się dominującymi formatami taśm wideo w latach 80. i 90. XX wieku. Format Video 2000 zniknął z rynku na początku lat 90. XX wieku.
 12. Filmy 8mm to rodzaj taśmy filmowej, która została wprowadzona na rynek w latach 30. XX wieku. Taśma 8mm była jednym z pierwszych sposobów na nagrywanie filmów i była popularnym formatem do lat 60., kiedy to została zastąpiona przez ulepszoną wersję – Super 8mm.
 13. Filmy 8mm oferowały niską jakość obrazu, co było wynikiem ograniczonej rozdzielczości taśmy filmowej. Taśmy 8mm były także krótkie i mogły nagrywać tylko kilka minut w jednym kawałku, co oznaczało, że użytkownicy musieli często zmieniać taśmy, aby nagrać dłuższe filmy.
 14. Mimo tych wad, filmy 8mm były bardzo popularne wśród amatorów, którzy chcieli nagrywać filmy rodzinne i amatorskie. Filmy 8mm były też stosunkowo tanie i dostępne, co przyczyniło się do ich popularności. Wraz z wprowadzeniem na rynek formatów takich jak VHS i Betamax, filmy 8mm zaczęły tracić na popularności i w końcu zostały całkowicie wyparte przez nowsze technologie.
 15. Mimo to, filmy 8mm pozostają ważnym elementem historii filmowania, jako jedna z pierwszych form nagrywania filmów. Dzięki nim zachowano wiele ważnych wydarzeń i chwil z przeszłości, co stanowi cenny zapis kultury i historii. Obecnie wiele osób podejmuje starania, aby przetworzyć i cyfrowo przechować swoje stare filmy 8mm, aby zapewnić ich długotrwałą ochronę i zachować dla przyszłych pokoleń.
 16. LaserDisc to technologia optycznego nośnika danych, która została wprowadzona na rynek w 1978 roku przez firmę MCA (Music Corporation of America) i Panasonic. Był to pierwszy komercyjnie dostępny format dysku optycznego do odtwarzania filmów i muzyki.
 17. LaserDisc działał na podobnej zasadzie co późniejsze formaty takie jak DVD i Blu-ray, czyli poprzez odczytanie informacji z dysku za pomocą lasera. Dyski LaserDisc miały średnicę 30 cm i mogły przechowywać do 60 minut wideo na każdej stronie, co oznaczało, że film na dwóch stronach mógł mieć długość do dwóch godzin. Dzięki temu LaserDisc oferował wyższą jakość obrazu niż wcześniejsze formaty taśm wideo, takie jak VHS czy Betamax.
 18. LaserDisc był jednak droższy niż te konkurencyjne formaty, co oznaczało, że nie zdobył takiej popularności. Ponadto, dyski były wrażliwe na zarysowania i zabrudzenia, co mogło prowadzić do problemów z odtwarzaniem. Mimo to, LaserDisc zdobył pewną popularność w latach 80. i 90. XX wieku, zwłaszcza wśród entuzjastów filmu, którzy cenią sobie wysoką jakość obrazu i dźwięku.
 19. Ostatecznie LaserDisc został zastąpiony przez późniejsze formaty optyczne, takie jak DVD i Blu-ray, które oferowały jeszcze wyższą jakość obrazu i dźwięku. Jednak LaserDisc pozostaje ważnym kamieniem milowym w historii technologii dysków optycznych i wprowadził wiele innowacji, które są nadal wykorzystywane w dzisiejszych czasach.
 20. Video8 (znany również jako 8 mm Video lub Hi8) to format wideo analogowego, który został opracowany przez firmę Sony i wprowadzony na rynek w 1985 roku. Był on stworzony jako ulepszony i bardziej kompaktowy zamiennik dla formatów VHS i Betamax, które były wtedy popularne.
 21. Kasety Video8 miały wymiary 95 x 62,5 x 15 mm i mogły przechowywać do 120 minut wideo. Był to pierwszy format wideo, który wykorzystywał taśmę o szerokości 8 mm, co pozwoliło na zmniejszenie rozmiarów kaset i urządzeń odtwarzających. Oferował on także wyższą jakość obrazu niż wcześniejsze formaty taśmowe.
 22. Później wprowadzono format Hi8, który był ulepszoną wersją Video8, oferującą jeszcze wyższą jakość obrazu i dźwięku. Kasety Hi8 wykorzystywały taśmę o podobnej szerokości, ale posiadały dodatkowe ścieżki magnetofoniczne, co pozwalało na zapis dźwięku w wysokiej jakości.
 23. Mimo że formaty Video8 i Hi8 były dość popularne w latach 80. i 90. XX wieku, to zostały one zastąpione przez nowsze formaty cyfrowe, takie jak MiniDV i DVD. Jednakże, Video8 i Hi8 nadal są używane przez niektórych filmowców i miłośników wideo ze względu na ich estetykę i charakterystyczny wygląd obrazu.

Formaty wideo Hi8 i Digital8 były podobne w swojej fizycznej postaci, ponieważ oba wykorzystywały taśmę o szerokości 8 mm. Jednakże istnieją pewne różnice między tymi formatami:

 1. Jakość obrazu: Digital8 oferował lepszą jakość obrazu niż Hi8. W Hi8 obraz był zapisywany analogowo, podczas gdy Digital8 zapisywał obraz w formie cyfrowej. Dzięki temu Digital8 oferował lepszą ostrość obrazu i mniejszy poziom szumów.
 2. Nagrywanie cyfrowe: Digital8 pozwalał na nagrywanie i odtwarzanie w formacie cyfrowym, co ułatwiało edycję i przechowywanie nagrań w formie plików komputerowych. Hi8 zapisywał obraz i dźwięk w formacie analogowym, co utrudniało edycję i konwersję nagrań na formaty cyfrowe.
 3. Zgodność z odtwarzaczami: Hi8 kasety były zgodne z odtwarzaczami Video8 i Hi8, podczas gdy kasety Digital8 były zgodne tylko z odtwarzaczami Digital8. Oznaczało to, że posiadacze starszych odtwarzaczy musieli kupować nowe urządzenia, aby odtwarzać kasety Digital8.

Podsumowując, Digital8 oferował lepszą jakość obrazu i umożliwiał nagrywanie w formacie cyfrowym, co ułatwiało przechowywanie i edycję nagrań. Jednakże, Hi8 był bardziej uniwersalny, ponieważ był zgodny z odtwarzaczami Video8 i Hi8 oraz był tańszy w produkcji niż Digital8.

Format DigitalBetacam to cyfrowy format wideo opracowany przez firmę Sony, wprowadzony na rynek w 1993 roku jako następca analogowego formatu Betacam SP. Był to pierwszy profesjonalny format wideo o wysokiej rozdzielczości i jakości cyfrowej.

DigitalBetacam wykorzystywał sprężonej proporcjonalnie do jakości obrazu kodeki MPEG, który pozwalał na zapisanie 90 minut materiału wideo na jednej kasecie. Format oferował jakość obrazu o rozdzielczości 720 x 486 pikseli i częstotliwości próbkowania 4:2:2, co było ulepszeniem w stosunku do poprzedniego formatu Betacam SP, który oferował jakość 4:2:0.

Format DigitalBetacam był szeroko stosowany w branży telewizyjnej, filmowej i produkcji wideo jako standardowy format zapisu sygnału wideo w profesjonalnych kamerach cyfrowych i magnetowidach. Był też często wykorzystywany jako format master dla produkcji filmowych, telewizyjnych i wideo, ze względu na swoją jakość obrazu i niezawodność.

MiniDV to cyfrowy format wideo, który został wprowadzony na rynek w 1995 roku przez firmy Sony i Panasonic. Był to pierwszy popularny format wideo cyfrowego zapisu na małych kasetach, a także jedno z najpopularniejszych rozwiązań wideo w latach 90. i wczesnych latach 2000.

Format MiniDV wykorzystywał taśmy o szerokości 6,35 mm, a na jednej kasecie można było zapisać do 60 minut materiału wideo w jakości standardowej lub 40 minut w jakości wysokiej definicji (HDV). Format oferował rozdzielczość wideo 720 x 480 pikseli (NTSC) lub 720 x 576 pikseli (PAL), co pozwalało na uzyskanie ostrego i szczegółowego obrazu.

MiniDV był bardzo popularnym formatem wideo w latach 90. i na początku 2000 roku, ponieważ był stosunkowo tani i oferował bardzo dobrą jakość obrazu. Był szeroko wykorzystywany przez profesjonalistów, a także amatorów, którzy chcieli nagrać i edytować wideo w domowych warunkach.

Format MiniDV był również łatwy w użyciu, ponieważ nie wymagał specjalistycznej wiedzy technicznej, a także był kompatybilny z wieloma urządzeniami, takimi jak kamery wideo, magnetowidy MiniDV, komputery i odtwarzacze DVD.

Oprócz tego, MiniDV był stosunkowo niezawodny i odporny na utratę jakości obrazu podczas wielokrotnego odtwarzania, w przeciwieństwie do formatów analogowych.

Wraz z rozwojem technologii cyfrowej MiniDV został zastąpiony przez bardziej zaawansowane formaty, takie jak HDV, AVCHD i formaty oparte na karcie pamięci, takie jak SD, microSD i CF. Jednakże, MiniDV pozostaje jednym z klasycznych formatów wideo, który odegrał ważną rolę w historii technologii wideo.

DVCAM to format cyfrowego wideo, który został opracowany przez firmę Sony. Jest on oparty na standardzie DV i zapewnia wyższą jakość obrazu niż standardowe DV. Format DVCAM wykorzystuje taśmy o szerokości 6,35 mm i pozwala na zapis 184-minutowych nagrań wideo w jakości standardowej.

Z kolei format DVCPro został opracowany przez firmę Panasonic i również opiera się na standardzie DV. DVCPro jest przeznaczony głównie dla profesjonalnych użytkowników, którzy wymagają wysokiej jakości obrazu i dźwięku oraz długiego czasu nagrywania.

Główną różnicą między formatami DVCAM a DVCPro jest sposób, w jaki są one kompresowane. DVCAM jest bardziej skompresowany niż DVCPro, co pozwala na uzyskanie wyższej jakości obrazu przy mniejszej ilości przestrzeni dyskowej. Jednocześnie, DVCPro oferuje większy czas nagrywania i bardziej zaawansowane funkcje, które są potrzebne w profesjonalnych produkcjach wideo.

Ogólnie rzecz biorąc, oba formaty są przeznaczone dla profesjonalnych użytkowników i oferują wysoką jakość obrazu i dźwięku. Ostatecznie wybór między formatami DVCAM a DVCPro zależy od konkretnych potrzeb użytkownika i rodzaju produkcji wideo, którą chcą stworzyć.

Studio przegrywania taśm i kaset wideo Aleksandrów Kujawski (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Aleksandrów Łódzki (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Alwernia (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Andrychów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Annopol (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Augustów (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jezioro – Barlinek
Studio przegrywania taśm i kaset wideo B
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bardo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rynek – Bielsko-Biała
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Babimost (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Baborów (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Baranów Sandomierski (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Barcin (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Barczewo (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bardo (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Barlinek (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bartoszyce (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Barwice (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bełchatów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bełżyce (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Będzin (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Biała (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Biała Piska (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Biała Podlaska (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Biała Rawska (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Białobrzegi (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Białogard (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Biały Bór (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Białystok (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Biecz (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bielawa (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bielsk Podlaski (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bielsko-Biała (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bieruń (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bierutów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bieżuń (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Biłgoraj (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Biskupiec (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bisztynek (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Blachownia (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Błaszki (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Błażowa (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Błonie (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bobolice (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bobowa (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bochnia (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bodzanów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bodzentyn (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bogatynia (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Boguchwała (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Boguszów-Gorce (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bojanowo (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bolesławiec (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bolimów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bolków (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Borek Wielkopolski (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Borne Sulinowo (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Braniewo (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brańsk (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brodnica (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brok (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brusy (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brwinów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brzeg (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brzeg Dolny (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brzesko (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brzeszcze (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brześć Kujawski (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brzeziny (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brzostek (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brzozów (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Budzyń (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Buk (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bukowno (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Busko-Zdrój (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bychawa (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Byczyna (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bydgoszcz (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bystrzyca Kłodzka (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bytom (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bytom Odrzański (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bytów (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo C
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rynek – Cieszyn
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jasna Góra – Częstochowa
Studio przegrywania taśm i kaset wideo

Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo

Studio przegrywania taśm i kaset wideo Cedynia (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Cegłów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chełm (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chełmek (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chełmno (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chełmża (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chęciny (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chmielnik (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chocianów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chociwel (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chocz (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chodecz (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chodzież (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chojna (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chojnice (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chojnów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Choroszcz (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chorzele (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chorzów (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Choszczno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chrzanów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ciechanowiec (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ciechanów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ciechocinek (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Cieszanów (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Cieszyn (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ciężkowice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Cybinka (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czaplinek (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czarna Białostocka (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czarna Woda (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czarne (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czarnków (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czarny Dunajec (MP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czchów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czechowice-Dziedzice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czeladź (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czempiń (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czerniejewo (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czersk (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czerwieńsk (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czerwionka-Leszczyny (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czerwińsk nad Wisłą (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Częstochowa (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Człopa (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Człuchów (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czyżew (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ć
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ruiny zamku – Ćmielów
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ćmielów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo D
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobczyce
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Daleszyce (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Darłowo (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dąbie (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dąbrowa Białostocka (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dąbrowa Górnicza (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dąbrowa Tarnowska (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dąbrowice (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Debrzno (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dębica (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dęblin (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dębno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobczyce (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobiegniew (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobra (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobra (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobre Miasto (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobrodzień (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobrzany (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobrzyca (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobrzyń nad Wisłą (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dolsk (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Drawno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Drawsko Pomorskie (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Drezdenko (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Drobin (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Drohiczyn (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Drzewica (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dubiecko (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dukla (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Duszniki-Zdrój (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dynów (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Działdowo (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Działoszyce (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Działoszyn (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dzierzgoń (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dzierżoniów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dziwnów (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo E
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stare Miasto – Elbląg
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Elbląg (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ełk (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo F
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Frampol (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Frombork (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo G
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Główny dworzec kolejowy – Gdynia
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Estakada kolejowa – Gorzów Wielkopolski
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Garwolin (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gąbin (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gdańsk (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gdynia (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Giżycko (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Glinojeck (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gliwice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Głogów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Głogów Małopolski (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Głogówek (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Głowno (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Głubczyce (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Głuchołazy (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Głuszyca (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gniew (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gniewkowo (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gniezno (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gogolin (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Golczewo (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Goleniów (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Golina (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Golub-Dobrzyń (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gołańcz (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gołdap (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Goniądz (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Goraj (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gorlice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gorzów Śląski (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gorzów Wielkopolski (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gostynin (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gostyń (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gościno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gozdnica (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Góra (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Góra Kalwaria (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Górowo Iławeckie (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Górzno (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Grabów nad Prosną (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Grajewo (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Grodków (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Grodzisk Mazowiecki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Grodzisk Wielkopolski (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Grójec (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Grudziądz (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Grybów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gryfice (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gryfino (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gryfów Śląski (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gubin (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo H
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mierzeja Helska – Hel
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Hajnówka (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Halinów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Hel (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Hrubieszów (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo I
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Iława (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Iłowa (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Iłża (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Imielin (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Inowrocław (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ińsko (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Iwaniska (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Iwonicz-Zdrój (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Izbica (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Izbica Kujawska (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo J
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ratusz – Jarocin
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jadów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jastrzębie-Zdrój (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jabłonowo Pomorskie (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Janikowo (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Janowiec Wielkopolski (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Janów Lubelski (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jaraczewo (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jarocin (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jarosław (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jasień (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jasło (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jastarnia (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jastrowie (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jastrząb (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jawor (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jaworzno (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jaworzyna Śląska (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jedlicze (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jedlina-Zdrój (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jedlnia-Letnisko (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jedwabne (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jelcz-Laskowice (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jelenia Góra (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jeziorany (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jeżów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jędrzejów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jordanów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Józefów (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Józefów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Józefów nad Wisłą (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jutrosin (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo K
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kazimierz Dolny
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pałac Biskupów Krakowskich – Kielce
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rynek – Korfantów
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kaczory (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kalety (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kalisz (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kalisz Pomorski (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kalwaria Zebrzydowska (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kałuszyn (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kamieniec Ząbkowicki (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kamienna Góra (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kamień Krajeński (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kamień Pomorski (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kamieńsk (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kamionka (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kańczuga (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Karczew (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kargowa (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Karlino (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Karpacz (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kartuzy (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Katowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kazimierz Dolny (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kazimierza Wielka (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kąty Wrocławskie (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kcynia (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kędzierzyn-Koźle (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kępice (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kępno (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kętrzyn (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kęty (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kielce (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kietrz (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kisielice (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kleczew (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kleszczele (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Klimontów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kluczbork (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kłecko (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kłobuck (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kłodawa (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kłodzko (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Knurów (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Knyszyn (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kobylin (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kobyłka (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kock (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kolbuszowa (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kolno (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kolonowskie (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koluszki (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kołaczyce (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koło (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kołobrzeg (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koniecpol (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Konin (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Konstancin-Jeziorna (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Konstantynów Łódzki (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Końskie (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koprzywnica (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Korfantów (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koronowo (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Korsze (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kosów Lacki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kostrzyn (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kostrzyn nad Odrą (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koszalin (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koszyce (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kościan (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kościerzyna (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kowal (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kowalewo Pomorskie (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kowary (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koziegłowy (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kozienice (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koźmin Wielkopolski (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koźminek (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kożuchów (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kórnik (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krajenka (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kraków (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krapkowice (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krasnobród (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krasnystaw (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kraśnik (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krobia (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krosno (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krosno Odrzańskie (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krośniewice (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krotoszyn (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kruszwica (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krynica Morska (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krynica-Zdrój (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krynki (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krzanowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krzepice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krzeszowice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krzywiń (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krzyż Wielkopolski (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Książ Wielki (MP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Książ Wielkopolski (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kudowa-Zdrój (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kunów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kutno (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kuźnia Raciborska (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kwidzyn (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo L
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rynek – Lubawa
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Latowicz (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lądek-Zdrój (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Legionowo (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Legnica (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lesko (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Leszno (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Leśna (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Leśnica (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lewin Brzeski (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Leżajsk (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lębork (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lędziny (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Libiąż (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lidzbark (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lidzbark Warmiński (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Limanowa (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lipiany (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lipno (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lipsk (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lipsko (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubaczów (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubań (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubartów (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubawa (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubawka (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubień Kujawski (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubin (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lublin (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubliniec (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubniewice (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubomierz (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Luboń (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubowidz (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubraniec (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubsko (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubycza Królewska (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lutomiersk (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lututów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lwówek (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lwówek Śląski (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ł
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Plac Wolności – Łódź
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łabiszyn (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łagów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łańcut (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łapy (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łasin (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łask (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łaskarzew (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łaszczów (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łaziska Górne (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łazy (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łeba (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łęczna (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łęczyca (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łęknica (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łobez (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łobżenica (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łochów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łomianki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łomża (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łopuszno (ŚW)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łosice (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łowicz (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łódź (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łuków (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo M
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mikołajki
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rynek – Mrocza
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Maków Mazowiecki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Maków Podhalański (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Malbork (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Małogoszcz (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Małomice (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Margonin (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Marki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Maszewo (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miasteczko Krajeńskie (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miasteczko Śląskie (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miastko (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Michałowo (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miechów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miejska Górka (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mielec (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mielno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mieroszów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mieszkowice (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Międzybórz (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Międzychód (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Międzylesie (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Międzyrzec Podlaski (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Międzyrzecz (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Międzyzdroje (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miękinia (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mikołajki (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mikołów (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mikstat (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Milanówek (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Milicz (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miłakowo (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miłomłyn (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miłosław (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mińsk Mazowiecki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mirosławiec (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mirsk (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mława (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Młynary (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Modliborzyce (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mogielnica (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mogilno (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mońki (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Morawica (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Morąg (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mordy (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Moryń (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mosina (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mrągowo (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mrocza (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mrozy (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mszana Dolna (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mszczonów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Murowana Goślina (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Muszyna (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mysłowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Myszków (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Myszyniec (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Myślenice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Myślibórz (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo N
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bazylika – Nysa
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nakło nad Notecią (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nałęczów (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Namysłów (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Narol (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nasielsk (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nekla (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nidzica (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Niemcza (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Niemodlin (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Niepołomice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nieszawa (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nisko (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowa Dęba (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowa Ruda (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowa Sarzyna (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowa Słupia (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowa Sól (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowe (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowe Brzesko (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowe Miasteczko (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowe Miasto (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowe Miasto Lubawskie (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowe Miasto nad Pilicą (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowe Skalmierzyce (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowe Warpno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowogard (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowogrodziec (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowogród (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowogród Bobrzański (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowy Dwór Gdański (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowy Dwór Mazowiecki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowy Korczyn (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowy Sącz (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowy Staw (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowy Targ (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowy Tomyśl (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowy Wiśnicz (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nysa (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo O
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ratusz – Opole
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Oborniki (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Oborniki Śląskie (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Obrzycko (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Odolanów (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ogrodzieniec (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Okonek (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Olecko (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Olesno (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Oleszyce (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Oleśnica (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Oleśnica (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Olkusz (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Olsztyn (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Olsztyn (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Olsztynek (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Olszyna (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Oława (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Opalenica (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Opatowiec (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Opatów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Opatówek (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Opoczno (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Opole (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Opole Lubelskie (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Orneta (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Orzesze (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Orzysz (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Osieczna (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Osiek (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ostrołęka (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ostroróg (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ostrowiec Świętokrzyski (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ostróda (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ostrów Lubelski (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ostrów Mazowiecka (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ostrów Wielkopolski (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ostrzeszów (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ośno Lubuskie (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Oświęcim (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Otmuchów (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Otwock (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Otyń (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ozimek (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ozorków (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ożarów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ożarów Mazowiecki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo P
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stary Rynek – Poznań
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rynek – Prudnik
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rynek – Pułtusk
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pabianice (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pacanów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Paczków (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pajęczno (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pakość (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Parczew (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pasłęk (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pasym (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pelplin (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pełczyce (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piaseczno (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piaski (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piastów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piątek (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piechowice (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piekary Śląskie (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piekoszów (ŚW)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pieniężno (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pieńsk (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pierzchnica (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pieszyce (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pilawa (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pilica (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pilzno (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piła (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piława Górna (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pińczów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pionki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piotrków Kujawski (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piotrków Trybunalski (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pisz (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piwniczna-Zdrój (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pleszew (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Płock (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Płońsk (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Płoty (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pniewy (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pobiedziska (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Poddębice (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Podkowa Leśna (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pogorzela (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Polanica-Zdrój (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Polanów (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Police (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Polkowice (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Połaniec (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Połczyn-Zdrój (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Poniatowa (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Poniec (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Poręba (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Poznań (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Prabuty (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Praszka (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Prochowice (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Proszowice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Prószków (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pruchnik (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Prudnik (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Prusice (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pruszcz (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pruszcz Gdański (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pruszków (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Przasnysz (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Przecław (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Przedbórz (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Przedecz (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Przemków (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Przemyśl (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Przeworsk (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Przysucha (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pszczyna (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pszów (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Puck (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Puławy (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pułtusk (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Puszczykowo (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pyrzyce (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pyskowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pyzdry (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo R
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pałac Sandomierski – Radom
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ratusz – Rzeszów
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rabka-Zdrój (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Raciąż (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Racibórz (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radków (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radlin (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radłów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radom (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radomsko (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radomyśl Wielki (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radoszyce (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radymno (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radziejów (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radzionków (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radzymin (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radzyń Chełmiński (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radzyń Podlaski (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rajgród (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rakoniewice (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Raszków (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rawa Mazowiecka (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rawicz (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Recz (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Reda (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rejowiec (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rejowiec Fabryczny (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Resko (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Reszel (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rogoźno (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ropczyce (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rozprza (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Różan (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ruciane-Nida (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ruda Śląska (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rudnik nad Sanem (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rumia (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rybnik (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rychwał (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rydułtowy (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rydzyna (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ryglice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ryki (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rymanów (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ryn (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rypin (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rzepin (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rzeszów (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rzgów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo S
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zamek Sielecki – Sosnowiec
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zamek – Sucha Beskidzka
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Park – Syców
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sandomierz (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sanniki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sanok (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sejny (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Serock (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sędziszów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sędziszów Małopolski (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sępopol (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sępólno Krajeńskie (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sianów (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Siechnice (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Siedlce (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Siedliszcze (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Siemianowice Śląskie (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Siemiatycze (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sieniawa (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sieradz (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sieraków (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sierpc (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Siewierz (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skalbmierz (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skała (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skarszewy (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skaryszew (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skarżysko-Kamienna (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skawina (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skępe (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skierniewice (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skoczów (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skoki (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skórcz (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skwierzyna (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sława (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sławków (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sławno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Słomniki (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Słubice (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Słupca (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Słupsk (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sobótka (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sochaczew (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sochocin (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sokołów Małopolski (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sokołów Podlaski (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sokółka (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Solec Kujawski (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Solec nad Wisłą (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sompolno (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sopot (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sosnowiec (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sośnicowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stalowa Wola (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Starachowice (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stargard (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Starogard Gdański (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stary Sącz (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Staszów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stawiski (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stawiszyn (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stąporków (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stepnica (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stęszew (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stoczek Łukowski (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stopnica (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stronie Śląskie (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Strumień (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stryków (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Strzegom (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Strzelce Krajeńskie (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Strzelce Opolskie (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Strzelin (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Strzelno (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Strzyżów (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sucha Beskidzka (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Suchań (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Suchedniów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Suchowola (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sulechów (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sulejów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sulejówek (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sulęcin (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sulmierzyce (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sułkowice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Supraśl (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Suraż (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Susz (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Suwałki (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Swarzędz (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Syców (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szadek (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szamocin (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szamotuły (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczawnica (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczawno-Zdrój (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczebrzeszyn (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczecin (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczecinek (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczekociny (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczucin (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczuczyn (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczyrk (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczytna (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczytno (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szepietowo (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szklarska Poręba (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szlichtyngowa (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szprotawa (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sztum (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szubin (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szydłów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szydłowiec (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ś
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rynek – Świecie
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ścinawa (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ślesin (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Śmigiel (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Śrem (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Środa Śląska (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Środa Wielkopolska (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świątniki Górne (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świdnica (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świdnik (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świdwin (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świebodzice (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świebodzin (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świecie (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świeradów-Zdrój (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świerzawa (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świętochłowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świnoujście (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo T
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Archikatedra śś. Janów – Toruń
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tarczyn (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tarnobrzeg (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tarnogród (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tarnowskie Góry (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tarnów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tczew (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Terespol (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tłuszcz (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tolkmicko (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tomaszów Lubelski (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tomaszów Mazowiecki (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Toruń (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Torzym (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Toszek (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Trzcianka (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Trzciel (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Trzcińsko-Zdrój (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Trzebiatów (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Trzebinia (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Trzebnica (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Trzemeszno (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tuchola (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tuchów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tuczno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tuliszków (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tułowice (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Turek (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tuszyn (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Twardogóra (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tychowo (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tychy (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tyczyn (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tykocin (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tyszowce (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo U
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sanktuarium – Ustrzyki Dolne
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ujazd (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ujazd (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ujście (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ulanów (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Uniejów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Urzędów (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ustka (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ustroń (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ustrzyki Dolne (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo W
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pałac – Wleń
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wadowice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wałbrzych (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wałcz (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Warka (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Warszawa (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Warta (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wasilków (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wąbrzeźno (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wąchock (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wągrowiec (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wąsosz (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wejherowo (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Węgliniec (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Węgorzewo (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Węgorzyno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Węgrów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wiązów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wielbark (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wieleń (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wielichowo (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wieliczka (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wieluń (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wieruszów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Więcbork (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wilamowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wiskitki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wisła (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wiślica (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Witkowo (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Witnica (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wleń (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Władysławowo (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Włocławek (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Włodawa (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Włodowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Włoszczowa (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wodzisław (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wodzisław Śląski (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wojcieszów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wojkowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wojnicz (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wolbórz (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wolbrom (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wolin (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wolsztyn (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wołczyn (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wołomin (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wołów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Woźniki (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wrocław (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wronki (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Września (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wschowa (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wyrzysk (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wysoka (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wysokie Mazowieckie (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wyszków (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wyszogród (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wyśmierzyce (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Z
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kościół św. Jana Chrzciciela – Zabrze
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ratusz – Zielona Góra
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zabłudów (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zabrze (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zagórów (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zagórz (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zakliczyn (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zaklików (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zakopane (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zakroczym (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zalewo (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zambrów (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zamość (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zator (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zawadzkie (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zawichost (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zawidów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zawiercie (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ząbki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ząbkowice Śląskie (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zbąszynek (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zbąszyń (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zduny (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zduńska Wola (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zdzieszowice (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zelów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zgierz (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zgorzelec (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zielona Góra (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zielonka (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ziębice (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Złocieniec (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Złoczew (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Złotoryja (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Złotów (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Złoty Stok (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zwierzyniec (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zwoleń (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żabno (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żagań (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żarki (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żarów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żary (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żelechów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żerków (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żmigród (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żnin (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żory (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żukowo (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żuromin (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żychlin (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żyrardów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żywiec (ŚL)

Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo

Betacam SX to format wideo analogowego opracowany przez firmę Sony jako ulepszona wersja formatu Betacam SP. Betacam SX został wprowadzony na rynek w 1996 roku i szybko zdobył popularność w branży filmowej i telewizyjnej.

Format Betacam SX korzysta z taśm o szerokości 1/2 cala, ale wykorzystuje bardziej zaawansowane technologie, które pozwalają na zapis większej ilości danych na taśmie. Betacam SX oferuje lepszą jakość obrazu niż Betacam SP, a także umożliwia zapis sygnału w trybie 4:2:2. Ponadto, Betacam SX oferuje dłuższy czas nagrywania niż Betacam SP, aż do 194 minut na jednej taśmie.

Format Betacam SX był szeroko stosowany w telewizji i produkcjach filmowych, szczególnie w produkcjach dokumentalnych i reportażach, gdzie wymagana była dobra jakość obrazu i długie czasy nagrywania. Jednak wraz z rozwojem cyfrowych formatów wideo, Betacam SX został zastąpiony przez bardziej zaawansowane technologie.

 1. XDCAM – jest to format wideo opracowany przez firmę Sony. Wykorzystuje on kompresję MPEG-2, a dane są zapisywane na dysku lub karcie pamięci. XDCAM oferuje wysoką jakość obrazu w rozdzielczości HD lub SD.
 2. AVCHD – jest to format wideo opracowany przez firmy Sony i Panasonic. Wykorzystuje on kompresję H.264 i pozwala na nagrywanie w wysokiej rozdzielczości HD na kartach pamięci lub dyskach twardych. AVCHD charakteryzuje się dobrym stosunkiem jakości do rozmiaru pliku.
 3. HDV – jest to format wideo opracowany przez firmy Sony, Canon i Sharp. Wykorzystuje on kompresję MPEG-2 i pozwala na nagrywanie w rozdzielczości HD na taśmie MiniDV. HDV oferuje wysoką jakość obrazu w stosunkowo małych rozmiarach plików.
 4. DVCPROHD – jest to format wideo opracowany przez firmę Panasonic. Wykorzystuje on kompresję DVCPRO w rozdzielczości HD. DVCPROHD oferuje wysoką jakość obrazu w trybie 4:2:2.
 5. DVCPRO50 – jest to format wideo opracowany przez firmę Panasonic. Wykorzystuje on kompresję DVCPRO w rozdzielczości SD, ale oferuje lepszą jakość obrazu niż standardowy DVCPRO.
 6. DVCPROP2 – jest to format wideo opracowany przez firmę Panasonic. Wykorzystuje on kompresję DVCPRO w rozdzielczości HD i oferuje lepszą jakość obrazu niż DVCPROHD.
 7. REDCODE RAW – jest to format wideo opracowany przez firmę RED Digital Cinema. Jest to format bezstratnej kompresji wideo, który pozwala na nagrywanie w bardzo wysokiej rozdzielczości. REDCODE RAW oferuje dużą elastyczność w postprodukcji.
 8. XAVC – jest to format wideo opracowany przez firmę Sony. Wykorzystuje on kompresję H.264 i pozwala na nagrywanie w wysokiej rozdzielczości HD lub 4K. XAVC oferuje wysoką jakość obrazu w stosunkowo małych rozmiarach plików.
 9. Blackmagic RAW – jest to format wideo opracowany przez firmę Blackmagic Design. Jest to format bezstratnej kompresji wideo, który pozwala na nagrywanie w bardzo wysokiej rozdzielczości. Blackmagic RAW oferuje dużą elastyczność w postprodukcji i umożliwia łatwe korekty kolorystyczne.

Ludzie nagrywają wiele różnych uroczystości rodzinnych, w celu zachowania pamiątek i wspomnień na przyszłość. Poniżej przedstawiam kilka z najczęściej nagrywanych uroczystości:

 1. Śluby – nagrywanie ceremonii ślubnych pozwala na zachowanie pamiątki tego ważnego momentu w życiu. Nagrania te mogą obejmować całą ceremonię, w tym wymianę przysięgi, wesele oraz różne wypowiedzi złożone przez nowożeńców i ich bliskich.
 2. Chrzciny – nagrywanie chrzcin jest często praktykowane, ponieważ jest to ważne wydarzenie dla rodziny i pozwala na zachowanie pamiątki z chrztu dziecka, w tym wypowiedzi, przemówień i zdjęć z uroczystości.
 3. Komunie – nagrywanie pierwszych komunii świętych jest częstą praktyką wśród rodzin katolickich. Nagrania te pozwalają na zachowanie pamiątki z uroczystości, w tym zdjęć, filmów i różnych wypowiedzi.
 4. Rocznice ślubów – nagrywanie rocznic ślubów jest częstą praktyką, ponieważ pozwala na zachowanie pamiątki z tego ważnego dnia. Nagrania te obejmują zazwyczaj uroczyste spotkania, wypowiedzi jubilatów i prezentacje zdjęć z minionych lat.
 5. Urodziny – nagrywanie urodzin jest częstą praktyką, szczególnie w przypadku dzieci. Nagrania te pozwalają na zachowanie pamiątki z tych szczególnych dni, w tym prezentów, wypowiedzi jubilata i różnych zabaw.
 6. Inne ważne wydarzenia rodzinne – nagrywanie innych ważnych wydarzeń rodzinnych, takich jak studniówki, rocznice urodzin czy jubileusze, również jest częstą praktyką. Pozwalają one na zachowanie pamiątki z tych szczególnych dni i przekazanie ich dalej przyszłym pokoleniom.

Studio kopiowania Audio na terenie całej Polski

Studio kopiowania kaset audio Polska

Kierowca zabiera kasety z domu i odwozi do domu W cenie.

Duże rabaty dla instytucji Publicznych .25 letnie doświadczenie 19 stanowisk do przegrywania.

Stawiamy na jakość nie szybkość bez chińskich graberów

25 lat na rynku

Faktura  Paragon

Lista referencyjna Instytucji publicznych

Ceny od 15 zł sztuka

                                                          Czynne 7 dni w tyg 10.00-22.00

Przegrywanie Kaset Warszawa VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, VIDEO 8, HI8, U-Matic low i high, MII (M2), VCR (SP, LP), Laser Disc LD, Video 2000, BETAMAX ( BETACORD, BETA ), BETACAM SP Przegrywanie Kaset : mini DV, DV, micro MV, D-VHS, DIGITAL 8, mini DVCAM, DVCAM, DVCPRO, BETACAM SX, MPG IMX, BETACAM DIGITAL, HDV (1080i, 1080p), HD-DVD, BLU-RAY, XDCAM SD i HD, HDCAM, HDCAM SR ,

Przegrywanie kaset magnetofonowych ,przegrywanie kaset z dyktafonu przegrywanie  kaset audio ,Nagrywanie kaset audio ,przegrywanie taśm ze szpulowca/ szpulowych , przegrywanie taśm filmowych 8mm przegrywanie taśm filmowych super 8 mm Skanowanie negatywów ,Skanowanie slajdów ,Skanowanie zdjęć ,odzyskiwanie danych z twardych dysków pendriwów , Nagrywanie kaset i płyt ,Archiwizacja dorobku artystów ,Skanowanie filmów 8mm ,Przegrywanie kaset Dat i DCC orad D-VHS

Naprawa kaset VHS ,Naprawa kaset minidv ,Naprawa kaset Hi8 ,Naprawa kaset Audio ,Wyjmowanie zablokowanych kaset z magnetowidów magnetofonów sprzętu

Archiwizacja materiałów Państwowych ,Archiwizacja Materiałów Państwowych

Przegrywanie kaset ze Ślubów ,przegrywanie kaset z Wesel ,Przegrywanie kaset z chrzcin,

Przegrywanie kaset w NTSC  i w każdym systemie świata

Przegrywanie taśm magnetofonowych na terenie całej Polski

Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT W Polsce

Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce

Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych w Polsce

Przegrywanie kaset z dyktafonu w Polsce

Naprawa taśm każdego rodzaju audio magnetofonowych dyktafonowych
Przegrywanie taśm cyfrowych DCC

Klejenie taśm magnetofonowych

Odzyskiwanie utraconych nagrań

Zapraszamy do studia Kopiowania /przegrywania taśm audio na terenie całej Polski

Państwa kasety są bezpieczną, Obsługujemy teren całej Polski oraz teren Niemiec Wielkiej Brytanii Oraz USA

Nasza Infolinia 48-570-012-632

Jest czynna w godzinach 10.00-22.00 siedem dni w tygodniu

Nasz Konsultant powie jak dostarczyć kasety i jakie formalności są potrzebne

Obsługujemy wszystkich klientów zainteresowanych cyfryzacją albo odwrotnym procesem na terenie Polski.Przegrywamy każdy teo nośnika audio

Nasze studio kopiowania Audio posiada sprzęt do wszystkich formatów audio.Wspołpracujemy z jednostkami publicznymi oraz świadczymy usługi dla podmiotów prywatnych oraz osób fizycznych

 

 

Przegrywanie taśmy magnetofonowej analogowej polega na kopiowaniu dźwięku z jednej taśmy magnetofonowej na drugą. W trakcie tego procesu sygnał dźwiękowy z oryginalnej taśmy jest odtwarzany przez magnetofon, a następnie przetwarzany i nagrywany na drugiej taśmie przez ten sam magnetofon lub inny urządzenie nagrywające.

Przegrywanie taśmy analogowej może powodować utratę jakości dźwięku z kilku powodów. Pierwszym z nich jest degradacja jakości oryginalnej taśmy magnetofonowej z czasem, która prowadzi do zmniejszenia jakości dźwięku na nagraniu. Ponadto, proces przegrywania taśmy może powodować problemy z zakłóceniami sygnału dźwiękowego, takimi jak szumy i szumy magnetyczne, które są wprowadzane w trakcie przetwarzania sygnału przez magnetofon i inne urządzenia.

Innym czynnikiem wpływającym na jakość dźwięku podczas przegrywania taśmy analogowej jest stan sprzętu używanego do przegrywania i odtwarzania taśmy. Magnetofony i inne urządzenia używane do przegrywania taśmy mogą ulegać zużyciu i degradacji, co wpływa na jakość dźwięku na nagraniu.

Studio kopiowania kaset audio Polska
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT,
Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych,
Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań,
Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych

Ostatecznie, jakość przegrywania taśmy analogowej zależy od wielu czynników, w tym jakości oryginalnej taśmy, jakości sprzętu używanego do przegrywania i odtwarzania, a także umiejętności operatora przegrywającego taśmę.

Cyfryzacja taśmy magnetofonowej audio polega na przetworzeniu analogowego sygnału dźwiękowego z taśmy na sygnał cyfrowy, który można zapisać na dysku twardym lub innym nośniku cyfrowym.

Proces cyfryzacji polega na odtworzeniu sygnału dźwiękowego z taśmy przy użyciu specjalistycznego magnetofonu, który przesyła sygnał do urządzenia komputerowego za pomocą specjalnego interfejsu audio, takiego jak interfejs USB lub Firewire. Sygnał dźwiękowy jest następnie przetwarzany przez program komputerowy, który konwertuje go na sygnał cyfrowy z wykorzystaniem specjalnych algorytmów korekcji błędów i filtrów.

W trakcie procesu cyfryzacji można również wprowadzić korekcję dźwięku, taką jak korekcja poziomów głośności, usuwanie szumów i zakłóceń, czy poprawianie balansu kanałów audio.

Po cyfryzacji, dźwięk jest przechowywany na dysku twardym lub innym nośniku cyfrowym w postaci pliku audio, takiego jak WAV lub MP3, który można odtwarzać na komputerze lub innych urządzeniach cyfrowych. Dzięki cyfryzacji, taśmy magnetofonowe audio można zachować w postaci cyfrowej, co umożliwia łatwiejsze przechowywanie, udostępnianie i archiwizowanie dźwięków, bez ryzyka utraty jakości spowodowanej degradacją taśmy magnetofonowej.

Taśmy cyfrowe DAT (Digital Audio Tape) to rodzaj taśm magnetofonowych, które zostały zaprojektowane do zapisu i odtwarzania dźwięku w formacie cyfrowym. Standard DAT został opracowany przez firmę Sony i wprowadzony na rynek w 1987 roku.

Taśmy DAT są zwykle w rozmiarze kaset magnetofonowych, ale zamiast taśmy analogowej, używają specjalnej taśmy magnetycznej, która pozwala na zapis dźwięku w formacie cyfrowym. Taśmy te oferują wysoką jakość dźwięku, dużą pojemność i szybkość transferu danych, co czyni je popularnymi wśród profesjonalistów z branży nagraniowej.

Początkowo taśmy DAT były stosowane do nagrywania muzyki i dźwięków studyjnych, ale z czasem zaczęły być wykorzystywane do przechowywania i archiwizowania danych cyfrowych, takich jak pliki audio, wideo, czy dane komputerowe. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych nośników, takich jak dyski twardy, pendrive’y, karty pamięci, zastosowanie taśm DAT jako nośnika cyfrowego zaczęło stopniowo zanikać, ale wciąż są one używane w niektórych profesjonalnych systemach nagrywania dźwięku.

 

Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych jest procesem, w którym zapisane na nich dźwięki są kopiowane na inny nośnik, np. taśmę innego typu, płytę CD, dysk twardy itp. Poniżej przedstawiam kroki, jak przegrać taśmy szpulowe magnetofonowe:

 1. Przygotuj sprzęt – potrzebujesz magnetofonu szpulowego, odtwarzacza taśm i kabli połączeniowych.
 2. Podłącz magnetofon – podłącz magnetofon szpulowy do komputera lub innego urządzenia nagrywającego za pomocą kabli połączeniowych. Jeśli korzystasz z urządzenia z interfejsem USB, upewnij się, że sterowniki są zainstalowane i urządzenie jest odpowiednio skonfigurowane.
 3. Wybierz nośnik docelowy – wybierz nośnik docelowy, na którym chcesz zapisać przegrywany dźwięk, np. płytę CD, dysk twardy, czy inną taśmę magnetofonową.
 4. Włącz magnetofon – włącz magnetofon szpulowy i umieść taśmę szpulową z nagraniem, które chcesz przegrać.
 5. Uruchom odtwarzacz taśm – uruchom odtwarzacz taśm i ustaw go na takie same ustawienia, jak magnetofon szpulowy, np. prędkość taśmy, tryb nagrywania, itp.
 6. Włącz nagrywanie – włącz nagrywanie na urządzeniu docelowym, np. komputerze, za pomocą specjalnego programu do nagrywania audio, lub na innym urządzeniu nagrywającym.
 7. Rozpocznij przegrywanie – włącz odtwarzanie taśmy szpulowej na magnetofonie szpulowym i jednocześnie rozpocznij nagrywanie dźwięku na urządzeniu docelowym.
 8. Monitoruj przegrywanie – monitoruj przegrywanie, aby upewnić się, że dźwięk jest nagrywany prawidłowo i nie ma zakłóceń.
 9. Zakończ nagrywanie – po przegraniu całej taśmy, zakończ nagrywanie i zapisz nagrany dźwięk na nośniku docelowym.
 10. Sprawdź jakość nagrania – sprawdź jakość nagrania, aby upewnić się, że dźwięk jest nagrany prawidłowo i nie ma zakłóceń. Możesz również przesłuchać nagranie, aby upewnić się, że dźwięk brzmi dobrze.

Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych wymaga odpowiedniego sprzętu i umiejętności, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnego studia nagrań lub specjalisty, który może przeprowadzić

Kasety DCC (Digital Compact Cassette) to format taśmy magnetofonowej wprowadzony na rynek w 1992 roku przez firmę Philips. Była to próba ujednolicenia i unowocześnienia popularnego formatu analogowych kaset magnetofonowych. Kasety DCC były oparte na technologii cyfrowej, co pozwalało na znacznie wyższą jakość dźwięku w porównaniu do tradycyjnych analogowych kaset magnetofonowych.

Kasety DCC miały wiele zalet w porównaniu z analogowymi kasetami magnetofonowymi, m.in. większą pojemność, lepszą jakość dźwięku, automatyczną regulację poziomu nagrywania, możliwość odtwarzania wstecznego i przyspieszonego oraz łatwiejsze wyszukiwanie konkretnych utworów dzięki indeksacji.

Niestety, format DCC nie zdobył dużej popularności, głównie ze względu na wysoką cenę i konkurencję ze strony innych nośników cyfrowych, takich jak płyty CD i kasety MiniDisc. Produkcja kaset DCC została zakończona w 1996 roku, a format nie jest już produkowany. Obecnie kasety DCC są rzadko spotykane i trudno dostępne.

Kasety dyktafonowe służyły do nagrywania dźwięku, głównie w celach dyktowania lub rejestracji rozmów. Były one szeroko stosowane przez profesjonalistów takich jak lekarze, prawnicy, dziennikarze czy sekretarki.

Kasety dyktafonowe umożliwiały nagrywanie dźwięku w formacie analogowym na taśmie magnetycznej. Pierwsze kasety dyktafonowe pojawiły się na rynku w latach 50. XX wieku i były produkowane przez firmę Dictaphone.

Kasety dyktafonowe były przenośne, co umożliwiało ich użytkownikom nagrywanie w dowolnym miejscu i czasie. Najczęściej były wykorzystywane do nagrywania notatek, przemówień, wykładów, rozmów biznesowych czy spotkań z klientami.

Mimo że kasety dyktafonowe zostały w dużej mierze zastąpione przez cyfrowe rejestratory dźwięku, wciąż są używane przez niektórych użytkowników, zwłaszcza w celach archiwizacyjnych lub z powodów sentymentalnych.

Naprawa zerwanej taśmy magnetofonowej wymaga dużej precyzji i ostrożności. Oto kilka kroków, które można podjąć w celu naprawy zerwanej taśmy magnetofonowej:

 1. Wyłącz urządzenie: Przede wszystkim należy wyłączyć urządzenie, z którego korzystaliśmy, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom taśmy.
 2. Przygotuj materiały: Potrzebujesz kleju, pęsety, nożyczek, taśmy klejącej i dwóch specjalnych taśm magnetycznych do naprawy taśm.
 3. Sklej obie części taśmy: Skleić obie części taśmy za pomocą taśmy klejącej lub kleju cyjanoakrylowego. Należy uważać, aby skleić je precyzyjnie, tak aby nie przesunęły się względem siebie.
 4. Przygotuj specjalne taśmy magnetyczne: Przygotuj dwie specjalne taśmy magnetyczne do naprawy taśm. Są to taśmy z metalową warstwą, które przeważnie zawierają klejącą powierzchnię.
 5. Przyklej specjalne taśmy magnetyczne: Umieść jedną specjalną taśmę magnetyczną z każdej strony taśmy w miejscu, w którym taśma została zerwana. Upewnij się, że specjalna taśma magnetyczna jest dokładnie ustawiona i przylega do taśmy.
 6. Ostrożnie przewiń taśmę: Przewiń taśmę ręcznie, aby upewnić się, że taśma jest równomiernie naciągnięta i przylega do specjalnych taśm magnetycznych.
 7. Sprawdź jakość dźwięku: Sprawdź jakość dźwięku, aby upewnić się, że taśma jest w dobrym stanie i że nie ma utraty sygnału.

Warto pamiętać, że naprawa taśm magnetofonowych wymaga dużej precyzji i ostrożności. Jeśli nie jesteś pewien, jak naprawić taśmę magnetofonową, lepiej skonsultować się z doświadczonym specjalistą lub serwisem technicznym.

 

 

 

 

 

Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Warszawa
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kraków
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Łódź
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Wrocław
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Poznań
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Gdańsk
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Szczecin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bydgoszcz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Lublin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Białystok
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Katowice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Gdynia
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Częstochowa
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Radom
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sosnowiec
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Toruń
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kielce
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Rzeszów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Gliwice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Zabrze
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Olsztyn
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bielsko-Biała
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bytom
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Zielona Góra
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Rybnik
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ruda Śląska
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Tychy
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Dąbrowa Górnicza
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Płock
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Elbląg
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Opole
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Gorzów Wielkopolski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Wałbrzych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Włocławek
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Tarnów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Chorzów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Koszalin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kalisz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Legnica
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Grudziądz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Jaworzno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Słupsk
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Jastrzębie-Zdrój
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Mysłowice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nowy Sącz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Jelenia Góra
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Konin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Piła
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Piotrków Trybunalski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Inowrocław
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Lubin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Siedlce
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Świętochłowice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Świdnica
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Pabianice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Zgierz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Leszno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Tczew
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kędzierzyn-Koźle
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Police
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Czechowice-Dziedzice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Gniezno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Krosno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Pruszków
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ełk
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ostrowiec Świętokrzyski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Mikołów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Goleniów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bolesławiec
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Zduńska Wola
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sulechów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Piekary Śląskie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kościan
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Złotów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Wągrowiec
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Mińsk Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Wodzisław Śląski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Luboń
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Łańcut
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Józefów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Koło
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ustroń
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sandomierz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Grajewo
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Hajnówka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ostróda
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nowy Dwór Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Zabkowice Śląskie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Łomianki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nysa
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Międzyrzec Podlaski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Solec Kujawski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Krynica-Zdrój
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Brzesko
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Strzelin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Władysławowo
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kazimierza Wielka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sława
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kleszczele
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bielawa
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Działdowo
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Maków Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kościerzyna
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sanok
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Człuchów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Szamotuły
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Międzychód
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Łobez
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Oborniki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Gostynin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ropczyce
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Augustów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Brodnica
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Łapy
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sławno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Krasnystaw
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Skała
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sędziszów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Augustów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bartoszyce
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bełchatów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bielsk Podlaski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bieruń
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bochnia
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Brzesko
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Brzeg
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bytów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Cedynia
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Chodzież
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ciechanów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Cieszyn
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Czechowice-Dziedzice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Dębica
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Działdowo
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Głogów Małopolski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Gołdap
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Gryfice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Hajnówka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Hrubieszów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Iława
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Iłża
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Inowrocław
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Janów Lubelski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Jasło
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Jędrzejów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kępno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kleszczele
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Końskie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kozienice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kraśnik
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Krosno Odrzańskie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Krotoszyn
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Krynica-Zdrój
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kwidzyn
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Łańcut
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Leżajsk
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Lidzbark Warmiński
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Lubaczów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Łuków
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Maków Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Międzychód
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Miejska Górka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Mikołajki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Młynary
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Mszczonów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Myślenice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nakło nad Notecią
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Namysłów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nidzica
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nowe Miasteczko
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nowe Miasto Lubawskie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nowogard
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nysa
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Olecko
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Olesno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Olsztyn
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Opalenica
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ostroróg
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ostrołęka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ostrów Mazowiecka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ostrów Wielkopolski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ozimek
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Paczków
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Piaseczno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Pilzno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Pionki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Prabuty
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Praszka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Prudnik
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Pruszków
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Przasnysz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Przemyśl
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Pszczyna
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Puck
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Puławy
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Racibórz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Radłów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Radziejów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Radzyń Podlaski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Rawa Mazowiecka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Rawicz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Rydułtowy
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Rypin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sanok
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sędziszów Małopolski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sejny
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sępólno Krajeńskie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sierpc
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Skwierzyna
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Słubice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sokołów Podlaski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sokółka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Solec Kujawski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sompolno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sopot
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sulejów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Supraśl
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Susz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Szamotuły
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Szczecinek
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Szczekociny
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Szczytno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ścinawa
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ślesin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Śmigiel
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Śrem
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Świdnica
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Świebodzin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Świeradów-Zdrój
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Tarnowskie Góry
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Tłuszcz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Tuchola
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Tyczyn
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ustrzyki Dolne
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Wadowice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Wałcz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Warka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT, Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych, Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań, Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofowowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT,
Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych,
Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań,
Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych

 

Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Bieżuń
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Błonie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Bodzanów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Brok
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Brwinów
Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Cegłów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Chorzele
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Ciechanów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Czerwińsk nad Wisłą
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Drobin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Garwolin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Gąbin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Glinojeck
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Gostynin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Góra Kalwaria
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Grodzisk Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Grójec
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Halinów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Iłża
Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Jadów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Jastrząb (miasto)
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Jedlnia-Letnisko
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Józefów (powiat otwocki)
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Kałuszyn
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Karczew
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Kobyłka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Konstancin-Jeziorna
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Kosów Lacki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Kozienice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Latowicz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Legionowo
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Lipsko
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Lubowidz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Łaskarzew
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Łochów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Łomianki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Łosice
Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Maków Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Marki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Milanówek
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Mińsk Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Mława
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Mogielnica
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Mordy
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Mrozy
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Mszczonów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Myszyniec
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT, Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych, Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań, Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT,
Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych,
Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań,
Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Nasielsk
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Nowe Miasto (powiat płoński)
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Nowe Miasto nad Pilicą
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Nowy Dwór Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Ostrołęka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Ostrów Mazowiecka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Otwock
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Ożarów Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Piaseczno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Piastów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Pilawa (miasto)
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Pionki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Płock
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Płońsk
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Podkowa Leśna
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Pruszków
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Przasnysz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Przysucha
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Pułtusk
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Raciąż
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Radom
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Radzymin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Różan
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT, Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych, Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań, Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT,
Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych,
Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań,
Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Sanniki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Serock
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Siedlce
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Sierpc
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Skaryszew
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Sochaczew
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Sochocin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Sokołów Podlaski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Solec nad Wisłą
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Sulejówek
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Szydłowiec
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Tarczyn
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Tłuszcz (miasto)
Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT, Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych, Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań, Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT,
Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych,
Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań,
Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Warka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Warszawa
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Węgrów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Wiskitki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Wołomin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Wyszków
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Wyszogród (województwo mazowieckie)
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Wyśmierzyce
Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT, Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych, Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań, Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT,
Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych,
Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań,
Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Zakroczym
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Ząbki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Zielonka (miasto)
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Zwoleń (powiat zwoleński)
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT, Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych, Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań, Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT,
Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych,
Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań,
Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT, Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych, Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań, Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT,
Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych,
Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań,
Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Żelechów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Żuromin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Żyrardów

Przegrywanie taśm szpulowych Polska od 20 zł

Przegrywanie taśm szpulowych Przegrywanie taśm audio na szpuli Przegrywanie taśm audio na szpulowcu. Taśmy szpulowe audio Przegrywanie taśm szpulowych cennik Cyfryzacja taśm szpulowych audio

Kierowca zabiera kasety z domu i odwozi do domu W cenie.

Duże rabaty dla instytucji Publicznych .25 letnie doświadczenie 19 stanowisk do przegrywania.

Stawiamy na jakość nie szybkość bez chińskich graberów

25 lat na rynku

Faktura  Paragon

Lista referencyjna Instytucji publicznych

Ceny od 15 zł sztuka

                                                          Czynne 7 dni w tyg 10.00-22.00

 

Zadzwoń 48-570-012-632 Pn-Niedziela w godzinach 10.00.22.00

Przegrywanie taśm szpulowych

Przegrywanie taśm audio na szpuli

Przegrywanie taśm audio na szpulowcu.

Taśmy szpulowe audio

Przegrywanie taśm szpulowych cennik
Cyfryzacja taśm szpulowych audio

Zacznijmy od początku

Działamy na terenie całej Polski nie gminy nie powiatu .

Podpisana umowa z 30 stoma firmami kurierskimi pozwala nam zaoferować usługę przegrywania taśm szpulowych audio z kurierem gratis

Nie musicie Państwo wychodzić z domu.

Jesteśmy firmą globalną nie lokalną stąd ceny są bardzo atrakcyjne.

Przegrywanie taśm szpulowych audio cennik
Cena brutto
Przegranie taśmy szpulowej audio 45,00
Nie liczymy czasu nagrania nie doliczamy zza czas nagrania

Przegrywamy taśmy szpulowe

Jednym nym z dobrych modeli magnetofonów szpulowych do zastosowań studyjnych jest Ampex ATR-102. Jest to profesjonalny magnetofon szpulowy, który był bardzo popularny w branży muzycznej w latach 70-tych i 80-tych. Posiada wysokiej jakości przetworniki, które pozwalają na uzyskanie bardzo czystego dźwięku i precyzyjne regulacje tonalne, które są niezbędne w pracy studyjnej. Jest to także bardzo niezawodny i trwały sprzęt, który może służyć przez wiele lat bez większych problemów. Warto jednak zauważyć, że magnetofony szpulowe są sprzętem już przestarzałym i obecnie w studyjnych zastosowaniach najczęściej stosuje się cyfrowe urządzenia nagrywające.

W historii nagrywania dźwięku na taśmach szpulowych pojawiło się wiele rodzajów taśm, a ich jakość i charakterystyka była uzależniona od wielu czynników, takich jak rodzaj materiału nośnego, grubość taśmy, powłoka magnetyczna, szybkość przepływu taśmy i wiele innych. Poniżej przedstawiam najważniejsze rodzaje taśm szpulowych audio:

Taśmy żelazowe (Fe) – były pierwszymi taśmami stosowanymi w nagrywaniu dźwięku na taśmach szpulowych. Charakteryzowały się niską jakością dźwięku, dużą szumowością i szybkim zużyciem.
Taśmy chromowe (Cr) – zostały wprowadzone na rynek w latach 70-tych i charakteryzowały się znacznie lepszą jakością dźwięku niż taśmy żelazowe. Mają również mniejszą szumowość i dłuższą żywotność.
Taśmy kobaltowe (Co) – były kolejnym krokiem w rozwoju taśm szpulowych audio. Charakteryzowały się jeszcze lepszą jakością dźwięku i mniejszą szumowością niż taśmy chromowe.
Taśmy metalowe (M) – to najwyższej jakości taśmy szpulowe audio, które pojawiły się na rynku w latach 80-tych. Charakteryzują się bardzo małą szumowością, wysokim poziomem dynamiki i dużą rozdzielczością dźwięku.
Warto jednak zauważyć, że obecnie większość nagrań odbywa się już w formacie cyfrowym, a taśmy szpulowe są raczej używane jedynie w celach archiwizacyjnych lub przez entuzjastów nagrywania analogowego dźwięku.

 

Oto lista niektórych producentów magnetofonów szpulowych, którzy byli lub są obecni na rynku:

Ampex
Studer
Revox
Otari
Tascam
Sony
Teac
Pioneer
Nakamichi
Akai
Crown
Roberts
Uher
Telefunken
Grundig
Philips
Marantz
Technics
Aiwa
Nagra

Aby przegrać taśmę szpulową audio na inny nośnik, na przykład na komputer, można zastosować kilka sposobów. Poniżej przedstawiam jeden z nich:

Potrzebne będą:

Magnetofon szpulowy
Kabel łączący magnetofon z komputerem (może to być kabel RCA-Jack lub inny odpowiedni do danego magnetofonu)
Interfejs audio lub karta dźwiękowa w komputerze
Oprogramowanie do nagrywania dźwięku (na przykład Audacity)
Kroki:

Przygotuj magnetofon szpulowy – oczyszczając taśmę, napęd i głowicę. Sprawdź, czy wszystko działa poprawnie.
Podłącz kabel łączący magnetofon z interfejsem audio lub kartą dźwiękową w komputerze. Upewnij się, że kabel jest podłączony we właściwy sposób, a sygnał jest przesyłany poprawnie.
Uruchom oprogramowanie do nagrywania dźwięku i skonfiguruj ustawienia nagrywania, takie jak poziom nagrywania i format pliku.
Uruchom magnetofon i ustaw poziom głośności na optymalny dla nagrywania.
Uruchom odtwarzanie taśmy na magnetofonie i zacznij nagrywać dźwięk w oprogramowaniu na komputerze.
Kontroluj poziomy głośności i upewnij się, że nagrywany dźwięk jest klarowny i bez szumów.
Po zakończeniu nagrywania zapisz plik dźwiękowy na komputerze i sprawdź, czy dźwięk został nagrany poprawnie.
Warto pamiętać, że nagrywanie taśm szpulowych na inne nośniki wymaga nieco wiedzy i doświadczenia, a proces może być czasochłonny. Dlatego warto zwrócić uwagę na jakość taśmy i jej stan, a także na jakość magnetofonu i karty dźwiękowej.

Magnetofon szpulowy to urządzenie elektromechaniczne służące do nagrywania, odtwarzania i kasowania dźwięku na taśmie magnetycznej, składające się z wielu elementów.

Oto podstawowe elementy konstrukcyjne magnetofonu szpulowego:

Mechanizm transportu taśmy – służy do przesuwania taśmy wzdłuż głowicy magnetycznej i kontrolowania jej napięcia. Składa się z napędu taśmy, szpul, podajnika taśmy, mechanizmu cięcia taśmy i innych elementów.
Głowica magnetyczna – to element, który umieszcza się na ścieżce taśmy magnetycznej, a jej zadaniem jest nagrywanie i odtwarzanie dźwięku. Składa się z cewki magnetycznej, rdzenia i innych elementów.
Wzmacniacz sygnału – służy do wzmacniania sygnału z głowicy magnetycznej oraz do sterowania nagrywaniem i odtwarzaniem dźwięku. Składa się z układu przedwzmacniacza, stopnia mocy, regulatorów i innych elementów.
Układ sterowania – służy do kontroli parametrów magnetofonu, takich jak prędkość taśmy, poziom nagrywania i odtwarzania, balans kanałów itp. Składa się z układu sterującego prędkością, automatycznej regulacji poziomu, sterowania kasowaniem i innych elementów.
Obudowa – to element, który chroni wnętrze magnetofonu i umożliwia łatwy dostęp do elementów wewnętrznych.
Inne elementy – do innych elementów magnetofonu szpulowego należą między innymi głośnik lub wejście liniowe, które umożliwia podłączenie magnetofonu do wzmacniacza lub innego urządzenia audio.
W magnetofonach szpulowych, które były produkowane w latach 50. i 60. XX wieku, konstrukcja była skomplikowana, a urządzenie zajmowało dużo miejsca. Jednak wraz z rozwojem technologii elektronicznej i mikroprocesorów, magnetofony szpulowe stały się bardziej wydajne, kompaktowe i łatwiejsze w obsłudze.

Warto zauważyć, że większość z tych firm działała w branży audio-video i produkowała także inne urządzenia, takie jak wzmacniacze, głośniki i sprzęt do nagrywania. Obecnie większość producentów skupia się na produkcji urządzeń cyfrowych, a magnetofony szpulowe są traktowane raczej jako przedmioty dla entuzjastów i kolekcjonerów.

Studio kopiowania kopiowaniestarychkaset.pl chce wyjaśnić powód przegrywania taśm szpulowych audio.

Przegrywanie taśm szpulowych Przegrywanie taśm audio na szpuli Przegrywanie taśm audio na szpulowcu. Taśmy szpulowe audio Przegrywanie taśm szpulowych cennik Cyfryzacja taśm szpulowych audio

Powodem przegrywania takich taśm w 99 procentach jest awaria sprzętu klienta czyli jego magnetofonu szpulowego.

W roku 2023 zakup magnetofonu szpulowego w „Dobrym stanie „ który zaraz się nie zepsuje to dosyć duże koszty.

W chwili obecnej tylko audiofile posiadają duże ilości magnetofonów szpulowych szczególnie u nas ulubionej marki Akai ale nie zajmują się oni cyfryzacją i przegrywaniem taśm szpulowych

Powód jest prozaiczny zepsuli by sobie sprzet który jest wart…………………….

Tak więc taśmy szpulowe audio oddaje się do naszego studia kopiowania. Wyliczając zysk ekonomiczny.

Lepiej zapłacić za zcyfryzowanie taśm audio niż kupić następny sprzęt.

Tak diametralnie prosty powód ekonomiczny powoduje ze przegrywamy taśmy szpulowe magnetofonowe.

Utrzymanie przez  nas sprzętu do cyfryzacji jest ważnym wyzwaniem.

Teraz już Państwo wiecie że jest to usługa nie standardowa i trudno w Polsce uzyskać dostęp do takich usług

Samo posiadanie szpulowca /magnetofonu szpulowego nie świadczy o niczym bo trzeba umiejętnie poświecić czas na przegranie /cyfryzację tego materiału

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Polska przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę ,

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Polska przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę ,

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Polska przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę ,

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Dobrcz – powiat bydgoski, kujawsko-pomorskie
Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Jasieniec – powiat grójecki, mazowieckie
Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Inowrocław – powiat inowrocławski, kujawsko-pomorskie

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Kalisz, wielkopolskie
Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Lubartów – powiat lubartowski, lubelskie
Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Giżycko – powiat giżycki, warmińsko-mazurskie
Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Szczytno – powiat szczycieński, warmińsko-mazurskie
Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Sanniki – powiat gostyniński, mazowieckie
Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce ,
Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Piotrków Trybunalski, łódzkie
Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Kluczbork – powiat kluczborski, opolskie
Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Kalisz

W Kaliszu świadczymy usługi na najwyższym poziomie . Zarówno w kwestii Listw przypodłogowych jak i ich przysłania i dostarczenia

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Legnica.

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Grudziądz

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Jaworzno

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Słupsk

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Jastrzębie-Zdrój

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Nowy Sącz

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Jelenia Góra

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Siedlce

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Mysłowice

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Konin

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Piła

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Piotrków Trybunalski

W Piotrkowie Trybunalskim taśmy szpulowe naprawa czyszczenie odbywa się firmą Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polskiską

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Inowrocław

W Inowrocławiu Świadczymy zarówno usługi Listw przypodłogowych jak i ich

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Lubin

W Lubińu przesyłamy taśmy szpulowe Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Ostrów Wielkopolski

W Ostrowie Wielkopolskim Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , i taśmy szpulowe naprawa czyszczenie odbierane są przez Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polski.

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Suwałki

Z Suwałk można przysłać nam Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , w formie przesyłki pocztowej lub Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polski Dhl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Stargard

W Stargardzie Szczecińskim istnieje możliwość tylko odbioru listw do przysłania i dostarczenia w formie Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Gniezno

W Gnieźnie odbieramy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , tylko Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Gniezna

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Ostrowiec Świętokrzyski

W Ostrowcu Świętokrzyskim odbieramy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , i Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski i usługą pocztex oraz innymi firmami kurierskimi

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Siemianowice Śląskie

W Siemianowicach Śląskich Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Siemianowic albo przesyłka pobrani-owa z listwami kopiowaniestarychkaset.pl do przysłania i dostarczenia

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Głogów

W Głogowie zarówno naprawiamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl jak i je dostarczamy.

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Pabianice

W Pabianicach świadczymy usługi przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę ,u z Listwami przypodłogowymi oraz innych formatów.

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , można przysłać pocztą lub Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski na nasz koszt.

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Leszno

Klientów z Leszna zapraszamy do usług kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Żory

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , w Żorach możliwe jest poprzez firmę Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Zamość Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Pruszków

Z Pruszkowa Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl do przysłania i dostarczenia na kopiowaniestarychkaset.pl dostarczamy osobiście lub zapraszamy do nas.

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Łomża

W Łomży odbieramy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl do kupiowania osobiście lub preferujemy wysyłkę Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Ełk

W Ełku mają Państwo mozliwość zakupu listw przypodłogowych lub sufitowych.

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Tomaszów Mazowiecki

W Tomaszowie Mazowieckim istnieje możliwość przesyłki za pobraniem

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chełm

W Chełmie przyjmujemy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , do przysłania i dostarczenia w formie przesyłki do wyboru jest wiele firm Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Mielec

W Mielcu Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Świadczymy firmą Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Kędzierzyn-Koźle

W Kędzierzynie -Koźle prowadzimy przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę , i naprawiamy każdą listwę.

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Przemyśl

W Przemyślu świadczymy usługi zarówno w dostarczaniu listw z uwzględnieniem listw kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Stalowa Wola

W Stalowej Woli prowadzimy przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę , i dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , dostarczone Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski.

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Tczew

Tczew obsługujemy w zakresie przysłania i dostarczenia i Listw przypodłogowych przy pomocy usługi pocztowej i Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Biała Podlaska

W Białej Podlaskiej świadczymy usługę Listw przypodłogowych kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bełchatów

Serdecznie zapraszamy klientów z Bełchatowa do kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Świdnica

Klientów ze Świdnicy zapraszamy do kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Będzin

Będzin i okolice zapraszamy do skorzystania z usług Listw przypodłogowych kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Zgierz

Klienci ze Zgierza przesyłają nam Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , do przysłania i dostarczenia kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl przy pomocy naszego Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Piekary Śląskie

W Piekarach Śląskich mieszkańcy mogą oddać nam Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl do przysłania i dostarczenia na kopiowaniestarychkaset.pl poprzez usługi Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Racibórz

Teren Raciborza i okolic obsługujemy z przesyłką Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polski w zakresie przysłania i dostarczenia kaset kopiowaniestarychkaset.pl i ich sprzedaży

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Ostrołęka Świętochłowice

Klientów z Ostrołęka Świętochłowice obsługujemy w zakresie kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Wejherowo

Obsługujemy klientów z Wejherowa w zakresie kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Zawiercie

Klientów z Zawiercia zapraszamy do skorzystania z usług przysłania i dostarczenia /listw kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Skierniewice

taśmy szpulowe naprawa czyszczenie kopiowaniestarychkaset.pl ze Skierniewic do przysłania i dostarczenia na kopiowaniestarychkaset.pl odbywa się Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Starachowice

W Starachowicach zapraszamy do skorzystania z usług kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Wodzisław Śląski

Klientów z Wodzisławia Ślaskiego zapraszamy do skorzystania z usług kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Starogard Gdański

Starogard Gdański i okolice oferujemy usługę kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Puławy

W Puławach oferujemy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , na kopiowaniestarychkaset.pl z przesyłka Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Tarnobrzeg

W Tarnobrzegu oferujemy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , oraz ich dostarczanie

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Kołobrzeg

Klientów z Kołobrzegu zapraszamy do studia kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl Na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Krosno

Krosno i okolice obsługujemy w zakresie kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Radomsko

Z Radomska odbieramy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , w formie przesyłki Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski w celu kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Otwock Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Skarżysko-Kamienna

Klientów ze Skarżyska Kamienna zapraszamy do skorzystania z oferty kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Ciechanów

Ciechanów i okoilce zapraszamy do kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Kutno

Klientów z Kutna zapraszamy do Listw przypodłogowych kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Sieradz

Klientów z Sieradza zapraszamy do kopiowaniestarychkaset.plkopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Zduńska Wola

Ze Zduńskiej Woli odbieramy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , do przysłania i dostarczenia tylko w formie Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Świnoujście

W Świnoujściu preferujemy Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski w obie strony przesyłkę listw kopiowaniestarychkaset.pl do przysłania i dostarczenia

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Żyrardów

Z Żyrardowa możemy odebrać Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , do przysłania i dostarczenia osobiście

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bolesławiec

W Bolesławcu należy zadzwonić na infolinię i zamówić od nas Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski zgodnie z cennikiem kurierskim

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Nowa Sól

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , do przysłania i dostarczenia kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl z Nowej Soli przyjmujemy i oddajemy formą Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Knurów

W Knurowie zapraszamy do wysyłki listw kopiowaniestarychkaset.pl do przysłania i dostarczenia na kopiowaniestarychkaset.pl w formie przesyłki pocztowej

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Oświęcim

Klientów z Oświęcimia zapraszamy do skorzystania z usług przysłania i dostarczenia Listw przypodłogowych kopiowaniestarychkaset.pl ma kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Częstochowa

Klientów z Częstochowy zapraszamy do wysyłania nam listw droga Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski na nasz koszt w celu przegrania listw kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Radom

Klienci z Radomia mogą skorzystać z usługi na miejscu

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Rzeszów

Rzeszów obsługujemy w formie wysyłki i odbioru listw kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl do przysłania i dostarczenia

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Sosnowiec

W Sosnowcu oferujemy usługę kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl z odbiorem z domu

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Kielce

W Kielcach odbieramy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl do przysłania i dostarczenia na kopiowaniestarychkaset.pl w formie Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polski po zakupie wnaszym przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę ,ie

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Gliwice

W Gliwicach mamy oddział stacjonarny można nam Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl dowieźć ale i tak zostaną przegrane w centrali w Warszawie

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Olsztyn

W Olsztynie istnieje tylko możliwość wysłania do nas listw do przysłania i dostarczenia Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Zabrze

Klientów z Zabrza możemy zaprosić do Gliwic na Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , na kopiowaniestarychkaset.pl lub klienci z Zabrza moga zakupic je w magazynie i mieć dostarczone do domu

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bielsko-Biała

W Bielsku Białej dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , w najlepszej jakości.

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bytom
Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Zielona Góra

Z Zielonej Góry odbieramy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl do przysłania i dostarczenia za pośrednictwem firmy Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polskiej

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Rybnik

W Rybniku świadczymy usługi kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl lub kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Ruda Śląska

Klientów z Rudy Ślaskiej zapraszamy do kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl za pośrednictwem formy wysyłkowej

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Opole

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl dostarczamy dostarczone z Opola firmą Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Tychy

Klientów z Tych zapraszamy do kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl z przesyłką Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Gorzów Wielkopolski

Firmy i osoby prywatne z Gorzowa Wielkopolskiego zapraszamy do kopiowaniestarychkaset.pl przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę ,u z listwami mdf

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Elbląg

W Elblągu i okolicach zapraszamy klientów do kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl w naszym studiu za pośrednictwem firmy Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Płock

W Płocku najlepszą możliwością jest oddania /zakupu listw kopiowaniestarychkaset.pl do przysłania i dostarczenia do nas poprzez firmę Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polski.

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Dąbrowa Górnicza

Klientów z Dabrowy Górniczej zapraszamy do zakupów listw kopiowaniestarychkaset.pl do przysłania i dostarczenia na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Wałbrzych

Klienci z Wałbrzycha mogą skorzystać z naszych usług za pośrednictwem darmowej usługi Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polskiej

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Włocławek

Klienci Włocławek i okolice mogą skorzystać z naszych usług Listw przypodłogowych kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Tarnów

Klientów z Tarnowa zapraszamy do skorzystania z usług kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chorzów

Chorzów obsługujemy w zakresie kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl z usługą Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Koszalin

W Koszalinie w pełni oferujemy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , na kopiowaniestarychkaset.pl

Ponadto w mniejszych miastach
Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Aleksandrów Kujawski

Aleksandrów Kujawski obsługujemy w zakresie kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Aleksandrów Łódzki

W Aleksandrowie Łódzkim zapraszamy do wysyłki kurierem listw kopiowaniestarychkaset.pl do przysłania i dostarczenia na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Alwernia

W Alwerni dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl za pomocą usług z przesyłką

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Andrychów

W Andrychowie wzywamy Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski na nasz koszt do przysłania i dostarczenia listw kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Annopol

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , w Annopolu oferujemy za pomocą firmy Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Augustów

W Augustowie oferujemy sprzedaży listw kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bielsko-Biała

Klientów z Bielska Białej obsługujemy w zakresie kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Babimost

Babimost obsługujemy w zakresie Listw przypodłogowych kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Baborów

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , do przysłania i dostarczenia z Babimostu przesyłamy do naszego studia w formie Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Po które dostarczamy z usługa kurierską na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Baranów Sandomierski

W Baranowie Sandomierskim dostarczamy i naprawiamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

usługa Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polska jest zgodnie z cennikiem kurierskim.

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Barcin

W Barcinie dostarczamy i prowadzimy przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę , Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Barczewo

W Barczewie świadczymy usługi kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bardo

dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , w Bardo na kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl-y oraz cd audio

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Barlinek

W Barlinku dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl po dostarczeniu firmą Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polskie na nasz koszt

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bartoszyce

W Bartoszycach dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl przyjęte przesyłką

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Barwice

W Barwicach dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl przesłane pocztą.

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bełchatów

W Bełchatowie możemy przegrać Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl przysłane Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bełżyce

Na terenie Bełżyc dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl dostarczone do naszej głównej centrali

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Będzin

W Będzinie przyjmujemy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , do przysłania i dostarczenia na kopiowaniestarychkaset.pl przesłane drogą Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polskie

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Biała

W Białej oferujemy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , na kopiowaniestarychkaset.pl w Miejscowości Białą wszystkie rodzaje listw są kopiowane i przegrywane

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Biała Piska

W białej podlaskiej kopiujemy i dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , z kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Biała Podlaska

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , w Białej Podlaskiej z dostawą zgodnie z cennikiem kurierskim.dostarczamy wszystkie formaty

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Biała Rawska

Białą Rawska obsługiwana jest w za kresie kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl przez firmę Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polskie

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Białobrzegi

Białobrzegi Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , odbiera nasz Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski osobistsi

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Białogard

BIałogard obsługujemy zdanie przez wysłanie Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski do klienta po Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce ,

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Biały Bór

W Białym Borze dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl odbierając je z paczkomatu lub Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Biecz

Z Biecza odbieramy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , w formie Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polskiej . Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , do przysłania i dostarczenia kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bielawa

Z bielawy i okolic dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl z przesyłką

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bielsk Podlaski

Bielsk podlaski obsługujemy w zakresie kopiowaniestarychkaset.pl przy użyciu firmy Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski lun poczty

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bielsko-Biała

W Bielsko Białej oferujemy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , na kopiowaniestarychkaset.pl obierając od Państwa Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bieruń

przysłania i dostarczenia listw z Bierunia kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl wykonujemy w naszej głównej siedzibie

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bierutów

Bierutów i okolice dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl oraz wszystkie inne formaty

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bieżuń

W Bieżuniu związani sentymentalnie możemy przysłać Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Biłgoraj

W Biłgoraju dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl z usługa Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Biskupiec (WN)

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , na kopiowaniestarychkaset.pl Biskupiec

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bisztynek

Bisztynek dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl w najlepszej cenie

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Blachownia

przysłania i dostarczenia w Blachowni wykonujemy z kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl w oparciu o firmy Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Błaszki

Miejscowość Blaszaki obsługujemy prowadzimy przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę , i dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Błażowa

W Blażanowej oferujmy kopiowanie listw obsługujemy całą polskę w zakresie przegrywania taśm szpulowych audio przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę , listw przypodłogowych

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Błonie

Klientów z Błonia obsługujemy albo odbiór osobisty albo firma Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bobolice

W Bobolicach dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , dostarczone firmą Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bobowa

Bobowa obsługiwana jest w zakresie kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl nośnik dowolny

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bochnia

W Bochni oferujemy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce ,

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bodzentyn

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bogatynia

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Boguchwała

W Boguchwale dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl Na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Boguszów-Gorce

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bojanowo

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bolesławiec

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bolimów

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bolków

Przy pomocy firmy Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Borek Wielkopolski

W borku wielkopolskim dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl korzystając z usługi Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Borne Sulinowo

W Bornym Sulimowie oferujemy przysłania i dostarczenia kasety kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl .Przesyłki odbieramy w głownej centrali w Warszawie przy pomocy firmy Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Braniewo

W Braniewie dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Vhd na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Brańsk

W Brańsku przegrywany Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl lub Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce ,

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Brodnica

W Brodnicy dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl z dostawą i odbiorem z domu

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Brok

W Broku odbieramy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , osobiście lub przyjmujemy przesyłkę Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Brusy

przysłania i dostarczenia listw W Brusach wykonujemy w formie przesyłki Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Brwinów

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl odbieramy w Brwinowie osobiscie lub przyjmujemy przesyłką Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Brzeg

Klienci z Brzegu wysyłają nam Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , firmą Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski na nasz koszt

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Brzeg Dolny

W Brzegu Śląskim prowadzimy przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę , dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Brzesko

W Brzesku prowadzimy przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę , Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski jest na nasz koszt

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Brzeszcze

W Brzeszczach dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na taśmy szpulowe naprawa czyszczenie kopiowaniestarychkaset.pl lub na kopiowaniestarychkaset.pl lub twardy dysk

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Brześć Kujawski

E brześciu kujawskim też oferowane jest Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , na kopiowaniestarychkaset.pl lub dowolny nośnik. Usługę można zamówić w formie Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Brzeziny

W Brzezinach i okolicach dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl oraz świadczymy usługi Listw przypodłogowych

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Brzostek

W Brzostku świadczymy wszystkie usługi z zakresu kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Brzozów

W Brzozowie prowadzimy przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę , i dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl zadzwoń na infolinie na górze strony.

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Budzyń .

W Budzyniu oferujemy przysłania i dostarczenie listew podsufitowych kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Buk .

W miejscowości Buk

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bukowno

W Bukownie oferujemy taśmy szpulowe naprawa czyszczenie

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Busko-Zdrój

W Busku Zdroju tez oferujemy przysłania i dostarczenia wszystkich formatów listew przypodłogowych

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bychawa

W Bychawie oferujemy przysłania i dostarczenia listw

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Byczyna

W Byczynie świadczymy usługi na miejscu lub można do was wysłać Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , do przysłania i dostarczenia

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bystrzyca Kłodzka

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bytom

W Bytomiu zapraszamy klientów do kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Nasz Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski podjedzie i zabierze Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce ,

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bytom Odrzański

W bytomiu Odrzańskim dostarczamy prowadzimy przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę , Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Bytów

Bytów i okolicę dostarczamy kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl z przesyłką Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Rynek – Cieszyn

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , dostarczamy W Rynek-Cieszyn kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Cedynia

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , z Cedyni zabiera Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski do przysłania i dostarczenia z kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Cegłów

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl dostarczamy w Cegłowie z odbiorem osobistym co sobota

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chełm

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl dostarczamy w Chełmie najczęsciej dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chełmek

Chełmek i okolice obsługujemy w zakresie przysłania i dostarczenia listw kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chełmno

przysłania i dostarczenia listw w Chełmnie z kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl realizujemy usługą Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chełmża

Chełmża i okolice obsługujemy w zakresie kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl

Preferujemy wysyłkę pocztową do Chełmży

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chęciny

Chęciny obsługujemy w zakresie kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chmielnik

przysłania i dostarczenia w Chmilniku listw kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl jako usługa z Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chocianów

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , na kopiowaniestarychkaset.pl w Chocianowie to nasza usługa

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chociwel

W miejscowości Chociweł taśmy szpulowe naprawa czyszczenie

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chocz

W Miejscowości Chocz prowadzimy przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę , Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chodecz

W Chodeczu dostarczamy ze przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę ,u Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chodzież

W Chodzieży dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl korzystając z usług Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chojna

W miejscowości Chojna dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chojnice

W Chojnicach będąc częstym gościem Zapraszamy do przesyłania listw do kopiowania kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl usługami pocztowymi i Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polski

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chojnów

W Chojnowie oferujemy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , na kopiowaniestarychkaset.pl lub kopiowaniestarychkaset.pl ,Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , odbiera nasz Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski w usłudze kurierskiej

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Choroszcz

W Choroszczy i okolicach Przegrywany Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , magnetofonowe oraz Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chorzele

W Chorzelach dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , w formie kopiowaniestarychkaset.pl Na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chorzów

Chorzów i okolice obsługujemy w zakresie przysłania i dostarczenia kopiowaniestarychkaset.pl Na kopiowaniestarychkaset.pl

przysłania i dostarczenia kopiowaniestarychkaset.pl do Choszczno

W Choszcznie dostarczamy i Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , magnetofonowe i Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , wideo takie jak kopiowaniestarychkaset.pl .Zalecamy zamówienia w przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę ,ie kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl lub kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Chrzanów

W Chrzanowie i okolicach dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl przy możliwej obsłudze Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie Polskiej

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Ciechanowiec

W Ciechanowcu dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl door to door

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Ciechanów

W Ciechanowie zarówno dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl jak i taśmy szpulowe naprawa czyszczenie

I inne nasz Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski podjedzie do Panstwa odebrac Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , do przysłania i dostarczenia

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Ciechocinek

W Ciechocinku prowadzimy przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę , Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , i dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl oraz dostarczamy kazdy rodzaj listw

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Cieszanów

W Cieszanowie też proponujemy sprzedaż kopiowaniestarychkaset.pl kopiowaniestarychkaset.pl bez wychodznia z domu wystraczy że zadzwonisz na infolinie

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Cieszyn

W Cieszynie prowadzimy przegrywania taśm szpulowych audio usługa kurierska wliczona w cenę , dostarczamy i nagrywamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl zapraszamy

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Ciężkowice

W Cieżkowicach mozliwa jest obsługa Listw przypodłogowych kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Cybinka

W Cybince oferujemy kopiowanie Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , na kopiowaniestarychkaset.pl

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Czaplinek

Czaplinek obsługujemy w zakresie Listw przypodłogowych kopiowaniestarychkaset.pl an kopiowaniestarychkaset.pl oraz Listw przypodłogowych

Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , Czarna Białostocka

W Czarnej Białostockiej też dostarczamy Przegrywanie taśm szpulowych W Polsce , kopiowaniestarychkaset.pl na kopiowaniestarychkaset.pl.Kurier dowiezie taśmy szpulowe na terenie polski w tym wypadku jest zgodnie z cennikiem kurierskim

Przegrywanie taśm s