Kopiowanie kaset Studio

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo

Skanowanie materiałów starych dokumentów dla Muzeów

Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów

Przegrywanie kaset płyt nośników danych dla Muzeów

Cyfryzacji dla galerii sztuki audio wideo
Obsługa Muzeów Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Skanowanie materiałów starych dokumentów dla muzeów Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów Przegrywanie kaset płyt nośników danych dla Muzeów Cyfryzacji dla galerii sztuki audio wideo
Obsługa Muzeów Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Skanowanie materiałów starych dokumentów dla muzeów Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów Przegrywanie kaset płyt nośników danych dla Muzeów Cyfryzacji dla galerii sztuki audio wideo

Galerie oraz Muzea posiadają duże zbiory materiałów zarówno dokumentów sztuki jak i obrazów.

Zachodzi potrzeba archiwizacji tych materiałów. W zbiorach muzealnych kryją się też kasety audio wideo taśmy płyty winylowe.

Często są to unikaty jedna ostatnia kopia nagrania . Wymagają one cyfryzacji wykonania kopii nagrania .

Jest to wręcz wymóg  a nie potrzeba. Każde przechowywanie taśm magnetycznych ponad czas ich rozpadu strukturalne.

Dbałość o materiały archiwalne jest istotna przy kasetach płytach taśmach . Archiwizacja cyfryzacja takiego materiału jest bardziej skomplikowana.

Wymaga wiedzy osób zajmujących się cyfryzacją a sam nośnik jako oryginał musi być właściwie przechowana.

W archiwach nagrania mogą być na kasetach VHS ,Hi8 ,Video 8 czy minidv.

Mogą znajdować się stare płyty winylowe a nawet nowsze płyty cd. Mogą pojawić się też nagrania na płytach minidv.

Dużo nagrań filmowych znajdziemy w formacie Dvcam ,Betacam i pokrewnych.

Najstarsze nagrania znajdziemy na taśmach filmowych 8mm lub super 8mm lub 16mm

Bywają też często archiwalne nagrania na szpulach audio.

Jeśli chodzi o stare dokumenty ,zapiski relacje rękopisy to procedura archiwizacji może być różna zależy to od materiału użytego do zapisków od starego pergaminu płótna czy papieru czerpanego.

W muzeach są zbiory zdjęć i rękopisów które należało by także zcyfryzować

Tutaj procedura musi być różna w zależności od użytego materiału.

Cyfryzacja materiałow muzealnych
Cyfryzacja zdjęć dla muzeów taśm audio i Wideo

Warto tutaj wspomnieć że wiele krajów ustaliło w prawodawstwu swoich Państw całą procedurę archiwizacji zbiorów muzealnych..

Cała cyfryzacja może lub musi odbywać się na terenie Muzeum jeśli eksponat jest cenny lub poza muzeum w zależności od procedury archiwizacji w danym muzeum..

Proces przegrywanie taśm kaset audio płyt może być szczególnie przydatny dla Wielu Muzeów zajmujących się kultura i sztuką ale nie tylko wiele materiałów po roku 1945 –tym znajduje się w formie audio wizualnej. A wiec wymaga zcyfryzowania. Albo będzie wymagało cyfryzacji w najbliższym czasie.

Oferta naszej firmy może być atrakcyjna dla następujących typów Muzeów

W Polsce istnieje kilka muzeów i instytucji zajmujących się audiowizualnymi dziedzinami sztuki, muzyki i filmu. Poniżej przedstawiamy ich listę:

 1. Muzeum Kinematografii w Łodzi – muzeum poświęcone historii kina i filmu, prezentujące zarówno filmy, jak i inne przedmioty związane z filmem, takie jak plakaty, kostiumy, dekoracje i rekwizyty.
 2. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – muzeum prezentujące sztukę współczesną, w tym sztukę wideo, performance, sztukę dźwiękową i interaktywne instalacje audiowizualne.
 3. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie – muzeum poświęcone życiu i twórczości Fryderyka Chopina, prezentujące zarówno jego muzykę, jak i różnego rodzaju przedmioty związane z życiem kompozytora.
 4. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie – instytucja kultury, prezentująca sztukę współczesną, w tym różnego rodzaju instalacje i projekcje audiowizualne.
 5. Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu – instytucja prezentująca sztukę współczesną, w tym instalacje, performance i projekcje audiowizualne.
 6. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w Warszawie – instytucja zbierająca, digitalizująca i udostępniająca polskie filmy i materiały audiowizualne związane z historią kina i telewizji w Polsce.
 7. Muzeum Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – muzeum poświęcone historii polskiego teatru, prezentujące zarówno dokumenty i zdjęcia, jak i przedmioty związane z teatrem, w tym różnego rodzaju scenografie i rekwizyty.
 8. Muzeum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem – muzeum poświęcone historii muzyki w Polsce, prezentujące zarówno instrumenty muzyczne, jak i różnego rodzaju dokumenty i nagrania dźwiękowe związane z polską muzyką.
 9. Muzeum Jazzu w Warszawie – muzeum poświęcone historii jazzu w Polsce, prezentujące zarówno instrumenty muzyczne, jak i różnego rodzaju dokumenty i nagrania dźwiękowe związane z polskim jazzem.
 10. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu – instytucja kultury, prezentująca różnego rodzaju koncerty, spektakle muzyczne i wydarzenia audiowizualne, związane z muzyką i sztuką dźwięk

Archiwizację wszystkich materiałów zarówno audio wideo jak i papierowych w Polsce reguluje ustawodawca.

Cyfryzacja zbiorów muzeum
Przegrywanie materiałow audio Wideo dla Muzeów

W Polsce zbiorami muzealnymi z zakresu lat 1945-1990 zajmują się różne muzea, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, które zajmują się zbieraniem, przechowywaniem i eksponowaniem przedmiotów związanych z tym okresem.

Niektóre z najważniejszych muzeów i instytucji kultury w Polsce, które posiadają zbiory z tego okresu, to:

 1. Muzeum Historii Polski
 2. Muzeum Wojska Polskiego
 3. Muzeum Narodowe w Warszawie
 4. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 5. Muzeum Solidarności w Gdańsku
 6. Muzeum Okręgowe w Tarnowie
 7. Muzeum Etnograficzne w Krakowie
 8. Muzeum PRL-u w Rzeszowie
 9. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Wiele z tych instytucji posiada duże zbiory związane z historią Polski w latach 1945-1990, w tym przedmioty związane z kulturą, sztuką, nauką, wojskiem, a także życiem codziennym i społecznym.

Przegrywanie kaset VHS ,minidv ,przegrywanie kaset video8 ,Hi8

Ustawa regulująca archiwizację materiałów muzealnych w Polsce to ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 707 z późn. zm.). W ramach tej ustawy określone zostały m.in. zasady i procedury dotyczące gromadzenia, przechowywania, konserwacji oraz udostępniania zbiorów muzealnych i innych zabytków kultury. Ustawa ta nakłada również obowiązek na muzea i instytucje zajmujące się zabytkami, aby przestrzegały określonych standardów w zakresie ich archiwizacji i zarządzania kolekcjami.

Treść ustawy

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady ochrony zabytków i opieki nad nimi, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. obiektów zabytkowych,
 2. zespołów zabytkowych,
 3. zabytków archeologicznych.

Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy:

 1. zabytkiem jest obiekt, zespół obiektów lub ich część, stanowiące dzieło człowieka lub świadectwo historii, kultury, nauki, sztuki lub techniki, które zachowało się z przeszłości i ma wartość historyczną, artystyczną, naukową, krajobrazową lub związaną z obrządkami religijnymi lub wydarzeniami o znaczeniu dla państwa lub narodu,
 2. zabytkami archeologicznymi są obiekty, w tym obiekty ruchome, oraz ich zespoły, które pochodzą z czasów sprzed początków okresu nowożytnego i mają wartość dla badań naukowych, dla poznania dziejów osadnictwa i kultury oraz do badań naukowych z zakresu geologii, paleontologii, botaniki, zoologii i ekologii,
 3. konserwacja zabytków to proces zachowania i zabezpieczenia obiektu zabytkowego oraz zachowania jego wartości historycznych, artystycznych, naukowych lub technicznych,
 4. restauracja zabytków to proces przywrócenia obiektu zabytkowego do jego pierwotnego stanu lub kształtu, jeżeli jest to uzasadnione z punktu widzenia wartości zabytkowej,
 5. opiekunem zabytku jest osoba fizyczna lub prawna, której obowiązkiem jest dbałość o zabytek, jego konserwacja, restauracja oraz udostępnianie go do zwiedzania lub w inny sposób.
 1. Do zabytków archeologicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się także przedmioty, w szczególności znaleziska ruchome, pochodzące z okresów i kultur wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 1960 r. – Prawo archeologiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 907 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Wykaz kultur i okresów, o których mowa w ust. 2, obejmujący przedmioty, w szczególności znaleziska ruchome, określony jest przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Art. 3. 1. Ochroną zabytków objęte są obiekty zabytkowe, zespoły zabytkowe oraz ich czę

Oto cała treść ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady ochrony zabytków i opieki nad nimi, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. obiektów zabytkowych,
 2. zespołów zabytkowych,
 3. zabytków archeologicznych.

Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy:

 1. zabytkiem jest obiekt, zespół obiektów lub ich część, stanowiące dzieło człowieka lub świadectwo historii, kultury, nauki, sztuki lub techniki, które zachowało się z przeszłości i ma wartość historyczną, artystyczną, naukową, krajobrazową lub związaną z obrządkami religijnymi lub wydarzeniami o znaczeniu dla państwa lub narodu,
 2. zabytkami archeologicznymi są obiekty, w tym obiekty ruchome, oraz ich zespoły, które pochodzą z czasów sprzed początków okresu nowożytnego i mają wartość dla badań naukowych, dla poznania dziejów osadnictwa i kultury oraz do badań naukowych z zakresu geologii, paleontologii, botaniki, zoologii i ekologii,
 3. konserwacja zabytków to proces zachowania i zabezpieczenia obiektu zabytkowego oraz zachowania jego wartości historycznych, artystycznych, naukowych lub technicznych,
 4. restauracja zabytków to proces przywrócenia obiektu zabytkowego do jego pierwotnego stanu lub kształtu, jeżeli jest to uzasadnione z punktu widzenia wartości zabytkowej,
 5. opiekunem zabytku jest osoba fizyczna lub prawna, której obowiązkiem jest dbałość o zabytek, jego konserwacja, restauracja oraz udostępnianie go do zwiedzania lub w inny sposób.
 1. Do zabytków archeologicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się także przedmioty, w szczególności znaleziska ruchome, pochodzące z okresów i kultur wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 1960 r. – Prawo archeologiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 907 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Wykaz kultur i okresów, o których mowa w ust. 2, obejmujący przedmioty, w szczególności znaleziska ruchome, określony jest przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

W Polsce organizacją wystaw z zakresu lat 1945-1990 zajmują się różne instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, które zajmują się promowaniem sztuki, kultury oraz historii tego okresu.

Niektóre z instytucji kultury, które organizują wystawy związane z okresem 1945-1990, to:

 1. Muzeum Historii Polski
 2. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 3. Muzeum Narodowe w Warszawie
 4. Muzeum Wojska Polskiego
 5. Muzeum Solidarności w Gdańsku
 6. Muzeum PRL-u w Rzeszowie
 7. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
 8. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie
 9. Muzeum Okręgowe w Tarnowie
 10. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Wszystkie te instytucje organizują różnego rodzaju wystawy, które prezentują sztukę, kulturę oraz historię Polski w latach 1945-1990. W zależności od tematu wystawy, organizatorzy zapraszają do współpracy różne osoby i instytucje, które posiadają odpowiednie zbiory i eksponaty

W Polsce istnieje wiele instytucji, które organizują wystawy z historii Polski. Niektóre z najważniejszych z nich to:

 1. Muzeum Narodowe w Warszawie
 2. Muzeum Historii Polski w Warszawie
 3. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 4. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 5. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Ostrołęce
 6. Muzeum Solidarności w Gdańsku
 7. Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie
 8. Muzeum Niepodległości w Warszawie
 9. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
 10. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie

Te instytucje organizują różnego rodzaju wystawy, prezentujące różne aspekty historii Polski, takie jak sztuka, kultura, nauka, wojsko, a także życie codzienne i społeczne. Wystawy te mają na celu edukację, a także popularyzację wiedzy o historii Polski i jej kulturze.

W Polsce istnieje wiele muzeów poświęconych różnym aspektom kultury, takim jak sztuka, etnografia, literatura, muzyka, teatr i kino. Niektóre z najważniejszych muzeów kultury w Polsce to:

 1. Muzeum Narodowe w Warszawie
 2. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 3. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
 4. Muzeum Etnograficzne w Krakowie
 5. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
 6. Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie
 7. Muzeum Literatury w Warszawie
 8. Muzeum Teatru im. Aleksandra Sewruka w Warszawie
 9. Muzeum Kinematografii w Łodzi
 10. Muzeum Współczesnej Sztuki Wrocław w Wrocławiu

Te muzea prezentują różne aspekty kultury, a ich zbiory zawierają zarówno dzieła sztuki i literatury, jak i przedmioty związane z kulturami ludowymi, mody i stylu życia. Są one ważnymi ośrodkami kulturalnymi w Polsce, przyciągającymi zarówno polskich, jak i zagranicznych turystów.

Jak cyfryzować materiały Muzealne

Często cyfryzacja zbiorów muzealnych ma na celu zachowanie i udostępnienie cyfrowych kopii zbiorów dla szerszej publiczności. Oto kilka ogólnych zasad cyfryzacji zbiorów muzealnych:

 1. Planowanie: Przed przystąpieniem do cyfryzacji zbiorów muzealnych, należy stworzyć plan, który będzie obejmował cele, zakres prac, metody, budżet, harmonogram i zespół odpowiedzialny za realizację projektu.
 2. Ochrona zasobów: Należy podjąć wszelkie możliwe kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo zbiorów muzealnych podczas cyfryzacji. Należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak również przed zagrożeniami związanymi z programami komputerowymi.
 3. Ocena stanu i wyboru materiałów do cyfryzacji: Należy dokładnie przebadać stan fizyczny każdego obiektu, który ma zostać zcyfryzowany. Należy także dokładnie przemyśleć, które elementy zbioru muzealnego należy cyfryzować, w jakiej kolejności i w jakim zakresie.
 4. Wybór odpowiednich narzędzi: Należy wybrać odpowiednie narzędzia cyfrowe do zcyfryzowania zbiorów muzealnych. Mogą to być skanery, aparaty fotograficzne, kamery wideo, oprogramowanie do obróbki zdjęć itp.
 5. Standardy metadanych: W celu umożliwienia łatwej identyfikacji i odnajdowania zasobów, należy zastosować odpowiednie standardy metadanych. Należy uwzględnić informacje, takie jak tytuł, autor, data, opis, rodzaj, rozmiar, źródło itp.
 6. Przestrzeganie prawa: Należy przestrzegać przepisów prawa dotyczących praw autorskich, ochrony danych osobowych i innych kwestii związanych z prawem własności intelektualnej.
 7. Udostępnianie zbiorów: Po zcyfryzowaniu zbiorów muzealnych należy je udostępnić dla szerszej publiczności w sposób zgodny z celami projektu i przepisami prawa. Może to obejmować publikację na stronie internetowej muzeum, udostępnienie za pośrednictwem platformy cyfrowej lub w inny sposób.
Zasięg pracy na Terenie Polski
Skanowanie materiałów starych dokumentów dla muzeów
Skanowanie materiałów starych dokumentów dla muzeów

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Aleksandrów Kujawski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Aleksandrów Łódzki (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Alwernia (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Andrychów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Annopol (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Augustów (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Babimost (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Baborów (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Baranów Sandomierski (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Barcin (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Barczewo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bardo (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Barlinek (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bartoszyce (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Barwice (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bełchatów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bełżyce (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Będzin (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biała (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biała Piska (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biała Podlaska (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biała Rawska (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Białobrzegi (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Białogard (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biały Bór (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Białystok (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biecz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bielawa (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bielsk Podlaski (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bielsko-Biała (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bieruń (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bierutów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bieżuń (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biłgoraj (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biskupiec (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bisztynek (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Blachownia (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Błaszki (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Błażowa (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Błonie (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bobolice (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bobowa (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bochnia (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bodzanów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bodzentyn (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bogatynia (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Boguchwała (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Boguszów-Gorce (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bojanowo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bolesławiec (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bolimów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bolków (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Borek Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Borne Sulinowo (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Braniewo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brańsk (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brodnica (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brok (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brusy (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brwinów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzeg (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzeg Dolny (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzesko (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzeszcze (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brześć Kujawski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzeziny (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzostek (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzozów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Budzyń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Buk (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bukowno (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Busko-Zdrój (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bychawa (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Byczyna (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bydgoszcz (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bystrzyca Kłodzka (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bytom (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bytom Odrzański (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bytów (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Cedynia (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Cegłów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chełm (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chełmek (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chełmno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chełmża (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chęciny (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chmielnik (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chocianów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chociwel (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chocz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chodecz (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chodzież (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chojna (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chojnice (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chojnów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Choroszcz (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chorzele (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chorzów (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Choszczno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chrzanów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ciechanowiec (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ciechanów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ciechocinek (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Cieszanów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Cieszyn (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ciężkowice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Cybinka (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czaplinek (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czarna Białostocka (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czarna Woda (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czarne (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czarnków (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czarny Dunajec (MP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czchów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czechowice-Dziedzice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czeladź (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czempiń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czerniejewo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czersk (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czerwieńsk (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czerwionka-Leszczyny (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czerwińsk nad Wisłą (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Częstochowa (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Człopa (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Człuchów (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czyżew (PD)

Cyfryzacji dla galerii sztuki audio wideo
Cyfryzacji dla galerii sztuki audio wideo

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Daleszyce (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Darłowo (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dąbie (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dąbrowa Białostocka (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dąbrowa Górnicza (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dąbrowa Tarnowska (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dąbrowice (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Debrzno (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dębica (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dęblin (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dębno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobczyce (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobiegniew (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobra (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobra (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobre Miasto (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobrodzień (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobrzany (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobrzyca (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobrzyń nad Wisłą (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dolsk (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drawno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drawsko Pomorskie (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drezdenko (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drobin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drohiczyn (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drzewica (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dubiecko (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dukla (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Duszniki-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dynów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Działdowo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Działoszyce (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Działoszyn (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dzierzgoń (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dzierżoniów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dziwnów (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Elbląg (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ełk (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Frampol (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Frombork (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Garwolin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gąbin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gdańsk (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gdynia (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Giżycko (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Glinojeck (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gliwice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głogów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głogów Małopolski (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głogówek (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głowno (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głubczyce (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głuchołazy (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głuszyca (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gniew (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gniewkowo (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gniezno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gogolin (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Golczewo (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Goleniów (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Golina (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Golub-Dobrzyń (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gołańcz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gołdap (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Goniądz (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Goraj (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gorlice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gorzów Śląski (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gorzów Wielkopolski (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gostynin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gostyń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gościno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gozdnica (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Góra (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Góra Kalwaria (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Górowo Iławeckie (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Górzno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grabów nad Prosną (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grajewo (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grodków (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grodzisk Mazowiecki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grodzisk Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grójec (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grudziądz (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grybów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gryfice (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gryfino (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gryfów Śląski (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gubin (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Hajnówka (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Halinów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Hel (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Hrubieszów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Iława (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Iłowa (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Iłża (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Imielin (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Inowrocław (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ińsko (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Iwaniska (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Iwonicz-Zdrój (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Izbica (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Izbica Kujawska (KP
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jadów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jastrzębie-Zdrój (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jabłonowo Pomorskie (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Janikowo (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Janowiec Wielkopolski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Janów Lubelski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jaraczewo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jarocin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jarosław (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jasień (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jasło (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jastarnia (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jastrowie (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jastrząb (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jawor (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jaworzno (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jaworzyna Śląska (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jedlicze (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jedlina-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jedlnia-Letnisko (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jedwabne (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jelcz-Laskowice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jelenia Góra (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jeziorany (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jeżów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jędrzejów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jordanów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Józefów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Józefów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Józefów nad Wisłą (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jutrosin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Kazimierz Dolny
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kaczory (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kalety (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kalisz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kalisz Pomorski (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kalwaria Zebrzydowska (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kałuszyn (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamieniec Ząbkowicki (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamienna Góra (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamień Krajeński (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamień Pomorski (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamieńsk (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamionka (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kańczuga (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Karczew (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kargowa (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Karlino (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Karpacz (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kartuzy (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Katowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kazimierz Dolny (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kazimierza Wielka (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kąty Wrocławskie (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kcynia (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kędzierzyn-Koźle (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kępice (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kępno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kętrzyn (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kęty (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kielce (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kietrz (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kisielice (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kleczew (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kleszczele (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Klimontów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kluczbork (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kłecko (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kłobuck (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kłodawa (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kłodzko (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Knurów (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Knyszyn (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kobylin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kobyłka (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kock (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kolbuszowa (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kolno (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kolonowskie (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koluszki (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kołaczyce (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koło (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kołobrzeg (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koniecpol (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Konin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Konstancin-Jeziorna (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Konstantynów Łódzki (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Końskie (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koprzywnica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Korfantów (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koronowo (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Korsze (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kosów Lacki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kostrzyn (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kostrzyn nad Odrą (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koszalin (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koszyce (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kościan (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kościerzyna (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kowal (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kowalewo Pomorskie (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kowary (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koziegłowy (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kozienice (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koźmin Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koźminek (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kożuchów (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kórnik (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krajenka (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kraków (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krapkowice (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krasnobród (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krasnystaw (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kraśnik (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krobia (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krosno (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krosno Odrzańskie (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krośniewice (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krotoszyn (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kruszwica (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krynica Morska (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krynica-Zdrój (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krynki (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krzanowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krzepice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krzeszowice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krzywiń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krzyż Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Książ Wielki (MP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Książ Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kudowa-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kunów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kutno (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kuźnia Raciborska (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kwidzyn (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Latowicz (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lądek-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Legionowo (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Legnica (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lesko (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Leszno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Leśna (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Leśnica (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lewin Brzeski (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Leżajsk (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lębork (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lędziny (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Libiąż (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lidzbark (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lidzbark Warmiński (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Limanowa (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lipiany (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lipno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lipsk (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lipsko (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubaczów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubań (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubartów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubawa (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubawka (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubień Kujawski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubin (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lublin (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubliniec (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubniewice (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubomierz (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Luboń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubowidz (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubraniec (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubsko (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubycza Królewska (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lutomiersk (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lututów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lwówek (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lwówek Śląski (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Plac Wolności – Łódź
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łabiszyn (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łagów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łańcut (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łapy (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łasin (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łask (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łaskarzew (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łaszczów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łaziska Górne (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łazy (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łeba (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łęczna (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łęczyca (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łęknica (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łobez (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łobżenica (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łochów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łomianki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łomża (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łopuszno (ŚW)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łosice (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łowicz (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łódź (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łuków (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Mikołajki
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Rynek – Mrocza
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Maków Mazowiecki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Maków Podhalański (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Malbork (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Małogoszcz (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Małomice (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Margonin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Marki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Maszewo (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miasteczko Krajeńskie (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miasteczko Śląskie (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miastko (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Michałowo (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miechów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miejska Górka (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mielec (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mielno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mieroszów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mieszkowice (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzybórz (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzychód (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzylesie (DŚ)

Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów
Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzyrzec Podlaski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzyrzecz (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzyzdroje (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miękinia (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mikołajki (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mikołów (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mikstat (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Milanówek (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Milicz (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miłakowo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miłomłyn (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miłosław (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mińsk Mazowiecki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mirosławiec (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mirsk (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mława (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Młynary (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Modliborzyce (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mogielnica (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mogilno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mońki (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Morawica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Morąg (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mordy (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Moryń (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mosina (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mrągowo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mrocza (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mrozy (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mszana Dolna (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mszczonów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Murowana Goślina (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Muszyna (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mysłowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Myszków (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Myszyniec (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Myślenice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Myślibórz (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nakło nad Notecią (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nałęczów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Namysłów (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Narol (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nasielsk (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nekla (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nidzica (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Niemcza (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Niemodlin (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Niepołomice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nieszawa (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nisko (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowa Dęba (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowa Ruda (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowa Sarzyna (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowa Słupia (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowa Sól (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Brzesko (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Miasteczko (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Miasto (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Miasto Lubawskie (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Miasto nad Pilicą (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Skalmierzyce (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Warpno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowogard (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowogrodziec (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowogród (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowogród Bobrzański (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Dwór Gdański (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Dwór Mazowiecki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Korczyn (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Sącz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Staw (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Targ (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Tomyśl (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Wiśnicz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nysa (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oborniki (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oborniki Śląskie (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Obrzycko (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Odolanów (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ogrodzieniec (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Okonek (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olecko (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olesno (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oleszyce (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oleśnica (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oleśnica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olkusz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olsztyn (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olsztyn (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olsztynek (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olszyna (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oława (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opalenica (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opatowiec (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opatów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opatówek (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opoczno (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opole (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opole Lubelskie (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Orneta (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Orzesze (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Orzysz (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Osieczna (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Osiek (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrołęka (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostroróg (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrowiec Świętokrzyski (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostróda (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrów Lubelski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrów Mazowiecka (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrów Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrzeszów (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ośno Lubuskie (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oświęcim (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Otmuchów (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Otwock (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Otyń (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ozimek (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ozorków (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ożarów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ożarów Mazowiecki (MZ
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pabianice (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pacanów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Paczków (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pajęczno (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pakość (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Parczew (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pasłęk (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pasym (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pelplin (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pełczyce (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piaseczno (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piaski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piastów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piątek (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piechowice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piekary Śląskie (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piekoszów (ŚW)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pieniężno (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pieńsk (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pierzchnica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pieszyce (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pilawa (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pilica (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pilzno (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piła (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piława Górna (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pińczów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pionki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piotrków Kujawski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piotrków Trybunalski (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pisz (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piwniczna-Zdrój (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pleszew (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Płock (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Płońsk (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Płoty (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pniewy (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pobiedziska (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Poddębice (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Podkowa Leśna (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pogorzela (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Polanica-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Polanów (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Police (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Polkowice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Połaniec (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Połczyn-Zdrój (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Poniatowa (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Poniec (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Poręba (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Poznań (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Prabuty (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Praszka (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Prochowice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Proszowice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Prószków (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pruchnik (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Prudnik (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Prusice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pruszcz (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pruszcz Gdański (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pruszków (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przasnysz (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przecław (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przedbórz (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przedecz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przemków (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przemyśl (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przeworsk (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przysucha (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pszczyna (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pszów (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Puck (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Puławy (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pułtusk (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Puszczykowo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pyrzyce (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pyskowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pyzdry (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Rzeszów
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rabka-Zdrój (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Raciąż (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Racibórz (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radków (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radlin (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radłów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radom (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radomsko (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radomyśl Wielki (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radoszyce (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radymno (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radziejów (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radzionków (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radzymin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radzyń Chełmiński (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radzyń Podlaski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rajgród (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rakoniewice (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Raszków (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rawa Mazowiecka (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rawicz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Recz (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Reda (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rejowiec (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rejowiec Fabryczny (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Resko (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Reszel (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rogoźno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ropczyce (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rozprza (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Różan (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ruciane-Nida (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ruda Śląska (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rudnik nad Sanem (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rumia (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rybnik (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rychwał (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rydułtowy (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rydzyna (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ryglice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ryki (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rymanów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ryn (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rypin (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rzepin (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rzeszów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rzgów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sosnowiec
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sandomierz (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sanniki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sanok (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sejny (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Serock (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sędziszów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sędziszów Małopolski (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sępopol (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sępólno Krajeńskie (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sianów (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siechnice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siedlce (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siedliszcze (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siemianowice Śląskie (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siemiatycze (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sieniawa (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sieradz (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sieraków (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sierpc (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siewierz (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skalbmierz (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skała (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skarszewy (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skaryszew (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skarżysko-Kamienna (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skawina (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skępe (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skierniewice (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skoczów (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skoki (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skórcz (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skwierzyna (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sława (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sławków (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sławno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Słomniki (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Słubice (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Słupca (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Słupsk (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sobótka (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sochaczew (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sochocin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sokołów Małopolski (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sokołów Podlaski (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sokółka (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Solec Kujawski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Solec nad Wisłą (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sompolno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sopot (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sosnowiec (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sośnicowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stalowa Wola (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Starachowice (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stargard (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Starogard Gdański (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stary Sącz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Staszów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stawiski (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stawiszyn (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stąporków (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stepnica (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stęszew (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stoczek Łukowski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stopnica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stronie Śląskie (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strumień (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stryków (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzegom (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzelce Krajeńskie (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzelce Opolskie (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzelin (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzelno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzyżów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sucha Beskidzka (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Suchań (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Suchedniów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Suchowola (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sulechów (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sulejów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sulejówek (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sulęcin (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sulmierzyce (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sułkowice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Supraśl (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Suraż (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Susz (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Suwałki (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Swarzędz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Syców (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szadek (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szamocin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szamotuły (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczawnica (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczawno-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczebrzeszyn (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczecin (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczecinek (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczekociny (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczucin (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczuczyn (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczyrk (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczytna (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczytno (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szepietowo (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szklarska Poręba (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szlichtyngowa (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szprotawa (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sztum (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szubin (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szydłów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szydłowiec (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ścinawa (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ślesin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Śmigiel (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Śrem (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Środa Śląska (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Środa Wielkopolska (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świątniki Górne (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świdnica (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świdnik (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świdwin (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świebodzice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świebodzin (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świecie (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świeradów-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świerzawa (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świętochłowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świnoujście (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tarczyn (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tarnobrzeg (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tarnogród (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tarnowskie Góry (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tarnów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tczew (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Terespol (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tłuszcz (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tolkmicko (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tomaszów Lubelski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tomaszów Mazowiecki (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Toruń (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Torzym (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Toszek (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzcianka (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzciel (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzcińsko-Zdrój (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzebiatów (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzebinia (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzebnica (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzemeszno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tuchola (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tuchów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tuczno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tuliszków (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tułowice (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Turek (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tuszyn (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Twardogóra (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tychowo (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tychy (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tyczyn (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tykocin (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tyszowce (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Sanktuarium – Ustrzyki Dolne
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ujazd (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ujazd (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ujście (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ulanów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Uniejów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Urzędów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ustka (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ustroń (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ustrzyki Dolne (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wadowice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wałbrzych (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wałcz (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Warka (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Warszawa (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Warta (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wasilków (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wąbrzeźno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wąchock (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wągrowiec (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wąsosz (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wejherowo (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Węgliniec (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Węgorzewo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Węgorzyno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Węgrów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wiązów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wielbark (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wieleń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wielichowo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wieliczka (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wieluń (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wieruszów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Więcbork (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wilamowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wiskitki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wisła (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wiślica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Witkowo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Witnica (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wleń (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Władysławowo (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Włocławek (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Włodawa (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Włodowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Włoszczowa (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wodzisław (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wodzisław Śląski (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wojcieszów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wojkowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wojnicz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wolbórz (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wolbrom (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wolin (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wolsztyn (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wołczyn (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wołomin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wołów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Woźniki (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wrocław (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wronki (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Września (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wschowa (LB)

Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów
Skanowanie materiałów starych dokumentów dla muzeów

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wyrzysk (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wysoka (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wysokie Mazowieckie (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wyszków (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wyszogród (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wyśmierzyce (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Kościół św. Jana Chrzciciela – Zabrze
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Ratusz – Zielona Góra
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zabłudów (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zabrze (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zagórów (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zagórz (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zakliczyn (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zaklików (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zakopane (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zakroczym (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zalewo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zambrów (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zamość (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zator (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zawadzkie (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zawichost (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zawidów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zawiercie (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ząbki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ząbkowice Śląskie (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zbąszynek (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zbąszyń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zduny (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zduńska Wola (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zdzieszowice (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zelów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zgierz (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zgorzelec (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zielona Góra (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zielonka (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ziębice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Złocieniec (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Złoczew (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Złotoryja (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Złotów (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Złoty Stok (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zwierzyniec (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zwoleń (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żabno (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żagań (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żarki (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żarów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żary (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żelechów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żerków (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żmigród (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żnin (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żory (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żukowo (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żuromin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żychlin (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żyrardów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żywiec (ŚL)