Kopiowanie kaset Studio

Archiwizacja materiałów szkól muzycznych

Archiwizacja materiałów szkól muzycznych

Archiwizacja nagrań szkól muzycznych

Archiwizacja materiałów ze szkoły muzycznej

Archiwizacja materiałów szkoły muzycznie

Digitalizacja materiałów szkoły muzycznej

“Archiwizacja materiałów szkól muzycznych

Archiwizacja nagrań szkól muzycznych

Archiwizacja materiałów ze szkoły muzycznej

Archiwizacja materiałów szkoły muzycznie

Digitalizacja materiałów szkoły muzycznej”

Tytuł: Digitalizacja i archiwizacja materiałów w szkołach muzycznych

Archiwizacja materiałów szkól muzycznych Archiwizacja nagrań szkól muzycznych Archiwizacja materiałów ze szkoły muzycznej Archiwizacja materiałów szkoły muzycznie Digitalizacja materiałów szkoły muzycznej
Archiwizacja materiałów szkól muzycznych
Archiwizacja nagrań szkól muzycznych
Archiwizacja materiałów ze szkoły muzycznej
Archiwizacja materiałów szkoły muzycznie
Digitalizacja materiałów szkoły muzycznej

Wstęp:
W dobie cyfryzacji, szkoły muzyczne stoją przed wyzwaniem efektywnego zarządzania i ochrony swoich zasobów edukacyjnych i artystycznych. Archiwizacja i digitalizacja materiałów szkół muzycznych, takich jak nagrania, nuty, zdjęcia oraz dokumenty, stają się kluczowe dla zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ułatwienia dostępu dla uczniów i nauczycieli. Praca ta skupia się na analizie procesów archiwizacji i digitalizacji, ich znaczeniu dla edukacji muzycznej oraz wyzwaniach z tym związanych.

Znaczenie archiwizacji materiałów muzycznych
Zachowanie dziedzictwa: Archiwizacja materiałów pozwala na zachowanie ważnych wykonawstw, oryginalnych kompozycji oraz ewolucji stylów muzycznych w czasie.
Edukacyjne wartości: Archiwizowane materiały służą jako nieocenione źródło wiedzy i inspiracji dla obecnych i przyszłych pokoleń muzyków.

Rodzaje materiałów do archiwizacji
Nagrania audio i wideo: W tym koncerty, egzaminy, recitale oraz warsztaty.
Dokumenty pisemne: Nuty, plany nauczania, zapiski z lekcji oraz prace naukowe związane z muzyką.
Zdjęcia i inne materiały graficzne: Fotografie z wydarzeń, plakaty oraz inne artefakty graficzne.

Proces archiwizacji
Selekcja materiałów: Określenie, które materiały są wartosciowe i powinny zostać zachowane na przyszłość.
Katalogowanie: Systematyczne katalogowanie materiałów w celu ułatwienia dostępu i zarządzania.
Przechowywanie: Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, zarówno dla materiałów fizycznych jak i cyfrowych.

Digitalizacja materiałów
Konwersja do formatów cyfrowych: Przekształcenie materiałów analogowych (takich jak taśmy czy nuty papierowe) do formatów cyfrowych.
Zastosowanie technologii: Użycie odpowiedniego oprogramowania i sprzętu do edycji, przechowywania i udostępniania materiałów cyfrowych.
Bezpieczeństwo i ochrona danych: Implementacja rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo zgromadzonych danych, w tym kopii zapasowych i szyfrowania.

Wyzwania w archiwizacji i digitalizacji
Koszty: Zarówno początkowe inwestycje w sprzęt i oprogramowanie, jak i bieżące koszty utrzymania i aktualizacji systemów.
Aspekty prawne: Prawa autorskie i licencje związane z muzyką i nagraniami.
Technologiczne przeszkody: Przestarzała technologia i konieczność ciągłej aktualizacji systemów.

Podsumowanie:
Archiwizacja i digitalizacja w szkołach muzycznych odgrywają kluczową rolę w ochronie i promowaniu dziedzictwa muzycznego. Poprzez odpowiednie zarządzanie tymi procesami, szkoły mogą nie tylko zabezpieczyć cenne zasoby dla przyszłych pokoleń, ale także ułatwić dostęp do materiałów edukacyjnych, wspierając w ten sposób rozwój kultury muzycznej. Wyzwania, jakie niesie ze sobą digitalizacja, wymagają starannej analizy i strategicznego planowania, ale potencjalne korzyści dla świata muzyki są nieocenione.

Technologie wspierające archiwizację i digitalizację
Systemy zarządzania treścią: Oprogramowanie typu Digital Asset Management (DAM) czy Enterprise Content Management (ECM), które umożliwiają efektywne zarządzanie, tagowanie i wyszukiwanie zawartości.
Platformy chmurowe: Wykorzystanie rozwiązań chmurowych do magazynowania i udostępniania materiałów, co umożliwia łatwy dostęp z różnych lokalizacji i urządzeń.
Narzędzia do digitalizacji: Specjalistyczne skanery dla nut i partii muzycznych oraz zaawansowane technologie do digitalizacji nagrań audio i wideo.

Korzyści płynące z digitalizacji
Ułatwiony dostęp: Cyfrowe archiwa umożliwiają szybki i łatwy dostęp do materiałów, co jest szczególnie ważne dla instytucji o rozproszonych oddziałach czy studentów zaocznych.
Możliwości edukacyjne: Digitalizacja materiałów pozwala na tworzenie interaktywnych treści edukacyjnych, takich jak kursy online czy multimedialne prezentacje.
Współpraca międzynarodowa: Cyfrowe archiwa mogą być udostępniane międzynarodowym ośrodkom naukowym i edukacyjnym, wspierając globalną wymianę wiedzy i kultury.

Przykłady best practices
Juilliard School: Ta prestiżowa szkoła muzyczna implementuje zaawansowane systemy do zarządzania i archiwizowania cyfrowych zasobów, co umożliwia studentom i nauczycielom efektywne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy.
Berklee College of Music: Berklee korzysta z platformy online do dystrybucji swoich zasobów cyfrowych, co znacząco rozszerza ich dostępność dla globalnej społeczności muzycznej.

Przyszłość archiwizacji i digitalizacji w edukacji muzycznej
Rozwój technologii sztucznej inteligencji: Implementacja AI w celach analizy i katalogowania muzyki oraz automatycznego generowania nut i partii muzycznych.
Wirtualna rzeczywistość i AR: Użycie technologii VR i AR do tworzenia wirtualnych przestrzeni do nauki i wykonań, co może otworzyć nowe możliwości dla edukacji muzycznej.

Podsumowanie:
Digitalizacja i archiwizacja w szkołach muzycznych przekształcają tradycyjne podejście do edukacji i przechowywania wiedzy. Nie tylko zabezpieczają one cenne materiały dla przyszłych pokoleń, ale także rewolucjonizują sposób, w jaki uczymy się i dzielimy się muzyką. W obliczu wyzwań technologicznych i finansowych, odpowiednie strategie i inwestycje w nowoczesne technologie mogą znacząco przyczynić się do rozwoju globalnej kultury muzycznej. W kontekście ciągłych zmian technologicznych, instytucje edukacyjne muszą być elastyczne i otwarte na adaptację, aby efektywnie wykorzystać potencjał nowych narzędzi w edukacji muzycznej.

Współpraca międzyinstytucjonalna w archiwizacji
Udostępnianie zasobów: Współpraca między różnymi szkołami muzycznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym umożliwia dzielenie się zasobami, co pozwala na lepsze wykorzystanie materiałów edukacyjnych i archiwalnych.
Projekty wspólne: Realizacja międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych z wykorzystaniem wspólnie tworzonych cyfrowych archiwów, co może prowadzić do nowych odkryć i perspektyw w nauczaniu muzyki.
Standardy archiwizacyjne: Rozwój i wdrażanie wspólnych standardów dla procesów archiwizacyjnych zapewniających kompatybilność i bezpieczeństwo danych między różnymi systemami.

Ochrona prawna i etyczna
Zachowanie praw autorskich: Znaczenie przestrzegania praw autorskich w kontekście digitalizacji i udostępniania materiałów muzycznych, w tym licencjonowanie i umowy o udostępnianie treści.
Prywatność i anonimowość: Ochrona prywatności wykonawców i twórców w cyfrowych archiwach, szczególnie w przypadku nagrań i materiałów dokumentujących wydarzenia szkolne.
Etyczne wykorzystanie materiałów: Rozważania na temat etycznego korzystania z zasobów, zwłaszcza w kontekście reprodukcji i dystrybucji materiałów muzycznych.

Edukacja i szkolenia z zakresu archiwizacji
Kursy i warsztaty: Organizowanie specjalistycznych kursów i warsztatów dla nauczycieli i pracowników technicznych szkół muzycznych, mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii archiwizacyjnych.
Integracja z kurikulum: Wprowadzenie modułów edukacyjnych dotyczących zarządzania cyfrowymi zasobami i prawami autorskimi do programów nauczania szkół muzycznych, przygotowując tym samym studentów do przyszłej pracy z archiwami.

Finansowanie i wsparcie dla archiwizacji
Dofinansowania i granty: Poszukiwanie możliwości dofinansowania projektów archiwizacyjnych przez rządy, organizacje międzynarodowe oraz sektor prywatny.
Partnerstwa publiczno-prywatne: Tworzenie partnerstw między instytucjami edukacyjnymi a firmami technologicznymi, które mogą dostarczać nowoczesne rozwiązania przy preferencyjnych warunkach.

Zakończenie:
Podsumowując, archiwizacja i digitalizacja w szkołach muzycznych to procesy, które wymagają zarówno znaczących zasobów technologicznych, jak i organizacyjnych. Kluczem do sukcesu jest nie tylko wykorzystanie najnowszych technologii, ale również rozwijanie współpracy międzyinstytucjonalnej, dbałość o aspekty prawne i etyczne, oraz ciągłe szkolenie personelu. Przy odpowiednim wsparciu i strategicznym planowaniu, digitalizacja może rewolucjonizować sposób, w jaki uczymy się i doświadczamy muzyki, otwierając nowe możliwości dla przyszłych pokoleń muzyków i edukatorów.

Technologie przyszłości i ich wpływ na archiwizację
Sztuczna inteligencja w analizie muzyki: Zaawansowane algorytmy AI, które mogą automatycznie analizować, kategoryzować i przeszukiwać duże archiwa muzyczne, oferując nowe możliwości dla badań muzycznych i personalizacji edukacji.
Rozwój technologii blockchain: Wykorzystanie technologii blockchain do zabezpieczania praw autorskich i licencji, zapewniając transparentność i bezpieczeństwo transakcji w cyfrowym świecie muzyki.
Automatyzacja i robotyzacja procesów: Automatyczne systemy, które mogą pomagać w fizycznym archiwizowaniu dokumentów i zasobów, minimalizując błędy ludzkie i przyspieszając procesy.

Zielona archiwizacja: Implementacja ekologicznych rozwiązań w procesach digitalizacji
Oszczędność energii: Wdrożenie technologii energooszczędnych w centrach danych przechowujących cyfrowe archiwa, co zmniejsza ślad węglowy instytucji.
Recykling sprzętu: Programy odpowiedzialnego pozbywania się przestarzałego sprzętu elektronicznego i jego recyklingu, wspierające zrównoważony rozwój.
Zielone technologie: Promowanie i wdrażanie zielonych technologii w projektowaniu i utrzymaniu systemów archiwizacyjnych.

Adaptacja i skalowalność systemów archiwizacyjnych
Modułowe i skalowalne rozwiązania: Budowanie infrastruktury archiwizacyjnej, która może być łatwo rozbudowywana i dostosowywana do rosnących potrzeb szkół muzycznych.
Przystosowanie do zmieniających się technologii: Stworzenie systemów zdolnych do integracji z najnowszymi technologiami i aktualizacji w miarę pojawiania się nowych rozwiązań.
Międzynarodowe standardy: Praca nad globalnymi standardami w digitalizacji i archiwizacji, które umożliwiają współpracę i kompatybilność na międzynarodowej scenie edukacyjnej.

Monitoring i ocena procesów archiwizacyjnych
Regularne audyty i oceny: Wprowadzenie regularnych przeglądów i audytów systemów archiwizacyjnych, aby zapewnić ich efektywność, bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi regulacjami.
Feedback od użytkowników: Zbieranie i analizowanie opinii użytkowników systemów archiwizacyjnych, w tym nauczycieli, uczniów, i badaczy, co pozwala na ciągłe doskonalenie procesów.

Promowanie globalnej współpracy
Międzynarodowe konferencje i symposia: Organizowanie i uczestniczenie w międzynarodowych konferencjach dotyczących archiwizacji, co sprzyja wymianie wiedzy i doświadczeń.
Współpraca z globalnymi organizacjami: Budowanie partnerstw z międzynarodowymi organizacjami kulturalnymi i edukacyjnymi, aby promować i wspierać globalne inicjatywy archiwizacyjne.

Zakończenie:
Digitalizacja i archiwizacja w szkołach muzycznych to nie tylko techniczne wyzwania, ale również szanse na globalne i ekologiczne działania w dziedzinie edukacji muzycznej. Dzięki ciągłej innowacji technologicznej, adaptacji do zmieniających się warunków oraz zaangażowaniu w międzynarodową współpracę, szkoły muzyczne mogą

efektywnie zarządzać swoimi zasobami i rozwijać się w sposób zrównoważony. W tym kontekście, istotne staje się również kształcenie przyszłych pokoleń w duchu odpowiedzialności i świadomości ekologicznej oraz kulturowej.

Edukacja na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami
Wprowadzenie programów edukacyjnych: Rozwijanie i integracja programów nauczania, które skupiają się na zrównoważonym zarządzaniu zasobami cyfrowymi i fizycznymi, przygotowując studentów do przyszłych wyzwań w dziedzinie archiwizacji.
Warsztaty i kursy specjalistyczne: Prowadzenie specjalistycznych warsztatów na temat nowoczesnych technologii archiwizacyjnych i ich wpływu na środowisko, kształtując świadomość ekologiczną i technologiczną wśród przyszłych profesjonalistów.

Rozwój technologii a dostępność edukacji muzycznej
Zwiększanie dostępności: Wykorzystanie technologii do zwiększenia dostępności edukacji muzycznej dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców odległych regionów, którzy mogą czerpać wiedzę z cyfrowych archiwów.
Personalizacja nauczania: Użycie algorytmów sztucznej inteligencji do personalizacji procesów nauczania i dostosowywania materiałów edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów.

Ocena wpływu technologii na tradycyjne metody nauczania muzyki
Badania i analizy: Prowadzenie badań na temat wpływu digitalizacji na tradycyjne metody nauczania muzyki, ocenianie, jak nowe technologie wpływają na umiejętności i odbiór muzyki przez studentów.
Adaptacja metod nauczania: Dostosowanie tradycyjnych metod nauczania do nowych realiów technologicznych, co może obejmować hybrydowe modele edukacji łączące elementy nauczania online i offline.

Przyszłość archiwizacji w szkołach muzycznych
Niezaprzeczalna rola technologii: W miarę jak technologie będą kontynuować swój rozwój, ich rola w archiwizacji i edukacji będzie się zwiększać, wymagając od edukatorów i technologów ciągłego dostosowywania do nowych warunków.
Potencjał rozwoju zawodowego: Rozwój umiejętności związanych z zarządzaniem cyfrowymi zasobami staje się kluczowym elementem kariery w branży muzycznej i edukacyjnej, co wymaga ciągłego szkolenia i adaptacji.

Podsumowanie:
Archiwizacja i digitalizacja w szkołach muzycznych reprezentują przekształcenie w sposobie, w jaki instytucje te przechowują wiedzę i udostępniają ją swoim społecznościom. Wykorzystując najnowsze technologie, szkoły mogą nie tylko efektywniej zarządzać swoimi zasobami, ale również wzbogacać doświadczenia edukacyjne swoich studentów, rozwijając ich umiejętności i przygotowując do przyszłych wyzwań. Również zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju i globalnej współpracy pokazuje, że dziedzina ta ma kluczowe znaczenie nie tylko dla ochrony dziedzictwa muzycznego, ale i dla promowania bardziej integracyjnego i innowacyjnego podejścia do edukacji muzycznej w przyszłości.

Innowacje w zabezpieczeniach cyfrowych
Zaawansowane systemy zabezpieczeń: Wprowadzenie nowoczesnych technologii zabezpieczających, takich jak zaawansowane szyfrowanie i protokoły uwierzytelniania, które chronią cyfrowe archiwa przed nieautoryzowanym dostępem i cyberatakami.
Regularne aktualizacje bezpieczeństwa: Implementacja rutynowych aktualizacji i ulepszeń systemów bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę danych wobec szybko rozwijających się zagrożeń cyfrowych.

Długoterminowa trwałość cyfrowych archiwów
Strategie backupowania: Tworzenie wielopoziomowych systemów kopii zapasowych, które zapewniają redundancję danych i minimalizują ryzyko utraty cennych zasobów.
Planowanie sukcesji technologicznej: Opracowywanie planów na przyszłość, które uwzględniają zmieniające się technologie i zapewniają ciągłość dostępu do archiwów nawet w przypadku przestarzałej technologii.

Wpływ globalnych przepisów na archiwizację
Zgodność z regulacjami: Dostosowanie praktyk archiwizacyjnych do międzynarodowych przepisów dotyczących prywatności danych, takich jak GDPR, co wymaga ciągłej oceny i adaptacji systemów.
Współpraca międzynarodowa: Budowanie relacji i systemów wymiany informacji między instytucjami na całym świecie, które pomagają w zachowaniu zgodności z globalnymi standardami i ułatwiają współpracę.

Rozwój międzydyscyplinarnych badań w muzykologii
Kooperacja z innymi dziedzinami: Integracja muzykologii z takimi obszarami jak informatyka, historia, i sztuczna inteligencja, co może prowadzić do nowych metod analizy i interpretacji muzycznych archiwów.
Innowacyjne projekty badawcze: Wspieranie projektów, które wykorzystują technologie cyfrowe do odkrywania nowych zrozumień i kontekstów muzyki, rozszerzając granice tradycyjnej muzykologii.

Szkolenie nowych pokoleń archiwistów i technologów
Programy edukacyjne: Rozwój specjalistycznych programów akademickich skupiających się na cyfrowej archiwizacji i zarządzaniu zasobami cyfrowymi, które przygotowują studentów do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku.
Mentoring i praktyki zawodowe: Organizacja praktyk i programów mentoringowych, które łączą studentów z doświadczonymi profesjonalistami w branży, wspierając transfer wiedzy i umiejętności.

Promocja etyki w cyfrowej archiwizacji
Etyczne wytyczne: Opracowanie i promowanie wytycznych etycznych, które kierują działaniami w zakresie cyfrowej archiwizacji i zarządzania cyfrowymi zasobami kulturowymi.
Rozważania etyczne: Zwracanie uwagi na kwestie etyczne związane z cyfrowym przechowywaniem i udostępnianiem materiałów, takie jak prawo do zapomnienia i kwestie ochrony tożsamości.

Podsumowanie:
Digitalizacja i archiwizacja w szkołach muzycznych przynoszą zarówno wyzwania, jak i szanse. Z jednej strony, wymagają one rozwijania nowoczesnych technologii i strategii, które zapewnią bezpieczeństwo, dostępność i trwałość zasobów. Z drugiej strony, otwierają one drogę do innowacyjnych form edukacji i badania muzyki, a także do międzynarodowej współpracy i rozwoju interdyscyplinarnych badań. Działania te będą miały decydujący wpływ na to, jak przyszłe pokolenia będą postrzegać i korzystać z muzycznego dziedzictwa.

“Archiwizacja materiałów szkól muzycznych Archiwizacja nagrań szkól muzycznych Archiwizacja materiałów ze szkoły muzycznej Archiwizacja materiałów szkoły muzycznie Digitalizacja materiałów szkoły muzycznej”

Zadbaj o przyszłość swojej szkoły muzycznej dzięki profesjonalnej archiwizacji i digitalizacji materiałów! Oferujemy kompleksowe usługi archiwizacji nagrań, dokumentów oraz wszelkich materiałów dydaktycznych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdej instytucji edukacyjnej w dziedzinie muzyki.

Nasze usługi archiwizacji obejmują:

  • Digitalizację nagrań audio i wideo: Przekształć swoje analogowe nagrania w łatwo dostępne formaty cyfrowe, zabezpieczając je przed uszkodzeniem i zanikaniem z biegiem czasu.
  • Ochronę dokumentów i nut: Zachowaj wszystkie ważne papiery i zapisy nutowe w formie cyfrowej, co ułatwi dostęp i zapewni ich bezpieczeństwo.
  • Katalogowanie i indeksowanie materiałów: Ułatw swoim studentom, wykładowcom i pracownikom szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji dzięki dobrze zorganizowanemu systemowi archiwizacji.

Korzystając z naszych usług, Twoja szkoła muzyczna zyska:

  1. Bezpieczeństwo danych: Ochrona przed utratą cennych nagrań i dokumentów w przypadku awarii sprzętu czy katastrof naturalnych.
  2. Łatwy dostęp: Możliwość szybkiego wyszukiwania i korzystania z materiałów z każdego miejsca i o każdej porze.
  3. Zachowanie dziedzictwa: Pewność, że dorobek Twojej szkoły zostanie zachowany dla przyszłych pokoleń w nienaruszonym stanie.

Nie pozwól, aby ważne materiały Twojej szkoły muzycznej przepadły w gąszczu nieuporządkowanych zasobów. Zainwestuj w profesjonalną archiwizację i digitalizację, by zabezpieczyć i usprawnić zarządzanie wiedzą w Twojej instytucji. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i jak możemy pomóc Twojej szkole lepiej zarządzać jej zasobami muzycznymi!

Nazwa Nazwa organizacji Gmina Miejscowość Ulica
Bednarska Szkoła Realna Bednarska Szkoła Realna M. st. Warszawa WARSZAWA Kawalerii
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW 17 Stycznia
Biblioteka Pedagogiczna w Płocku Biblioteka Pedagogiczna w Płocku M. Płock PŁOCK Gałczyńskiego
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu M. Radom RADOM Kościuszki
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Mieczysława Asłanowicza
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Piłsudskiego
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Gocławska
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku Zespół Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku Płońsk PŁOŃSK ks. Jerzego Popiełuszki
Branżowa szkoła I stopnia w Białobrzegach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach Białobrzegi BIAŁOBRZEGI Żeromskiego
Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Zespół Szkół nr 1 Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Budowlana
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASRTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W OTWOCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU Otwock OTWOCK Konopnickiej
Szkoła Branżowa I Stopnia Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego Sochaczew SOCHACZEW Piłsudskiego
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W OSTROŁĘCE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. 5 PUŁKU UŁANÓW ZASŁAWSKICH W OSTROŁĘCE M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Czwartaków
Branżowa Szkoła I Stopnia w Iłży Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży Iłża IŁŻA Błazińska
Szk. branż. Zespół Szkół Technicznych M. Płock PŁOCK Kilińskiego
Branżowa Szkoła I Stopnia w Grójcu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu Grójec GRÓJEC Księdza Piotra Skargi
Branżowa szkoła I stopnia w Raciążu Zespół Szkół w Raciążu Raciąż RACIĄŻ
Branżowa szkoła I stopnia Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul. Legionów Polskich 54/56 Żyrardów ŻYRARDÓW Legionów Polskich
Branżowa Szkoła I Stopnia Zespół Szkół Maków Mazowiecki MAKÓW MAZOWIECKI Duńskiego Czerwonego Krzyża
Branżowa Szkola I Stopnia Zespól Szkół Zawodowych Nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Górska
Branżowa szkoła I stopnia w Radomiu Zespół Szkół Zawodowych w Radomiu M. Radom RADOM Al. Grzecznarowskiego
Branżowa szkoła I stopnia w Sadownem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem Sadowne SADOWNE Kosciuszki
Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Wołomin WOŁOMIN Legionów
Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia nr 2 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Szczęśliwicka
Branżowa Szkoła I stopnia nr 39 Zespół Szkół nr 32 M. st. Warszawa WARSZAWA Ożarowska
Branżowa Szkoła I Stopnia ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ Czerwińsk nad Wisłą CZERWIŃSK NAD WISŁĄ Władysława Jagiełły
Zespół Szkół Nr 2 im. MariiI Skłodowskiej – Curie w Otwocku BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W OTWOCKU 2 Zespół Szkół Nr 2 Otwock OTWOCK Pułaskiego
Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego M. Siedlce SIEDLCE Sokołowska
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu Sierpc SIERPC Wiosny Ludów
Niepubliczna Branżowa Szkoła I stponia w Siedlcach Niepubliczna Branżowa Szkoła I stponia w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Szkolna
Branżowa Szkoła I Stopnia w Jednorożcu Branżowa Szkoła I Stopnia w Jednorożcu Jednorożec JEDNOROŻEC Odrodzenia
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr1 im. Tadeusza Kościuszki w Łosicach Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach ul. Piłsudskiego 9 Łosice ŁOSICE Piłsudskiego
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ “KOPERNIK” W WYSZKOWIE Wyszków WYSZKÓW ŚWIĘTOJAŃSKA
Branżowa szkoła I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego Zespół Szkól Nr 42 M. st. Warszawa WARSZAWA Dzieci Warszawy
Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 54 Zespół Szkół Specjalnych nr 105 M. st. Warszawa WARSZAWA Długa
Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia Garwolin GARWOLIN Janusza Korczaka
Branżowa Szkoła I Stopnia Zespół Szkół Nr1 Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Rubinkowskiego
Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia Zespół Szkoł Gastronomicznych M. st. Warszawa WARSZAWA Poznańska
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Mławie Zespół Szkół Nr 3 Mława MŁAWA Piłsudskiego
Branżowa Szkoła I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego Branżowa Szkoła I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego Radzymin RADZYMIN Komunalna
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 Zespół Szkół nr 2 Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Tadeusza Kościuszki
Branżowa szkoła I stopnia Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu M. Radom RADOM Uniwersytecka
Branżowa szkoła I stopnia Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Garwolin GARWOLIN II Armii Wojska Polskiego
BranżowaSzkoła I Stopnia w OStrówku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku Łochów OSTRÓWEK Fabryczna
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Ciechanowie Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Kopernika
Branżowa Szkoła I stopnia Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich M. Radom RADOM św. Brata Alberta
Branżowa szkoła I stopnia w ZSP Żelechów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego Żelechów ŻELECHÓW Piłsudskiego
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 53 Zespół Szkół Specjalnych Nr 89 M. st. Warszawa WARSZAWA Skaryszewska
Branżowa Szkoła I Stopnia w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym Gostynińskie Centrum Edukacyjne Gostynin GOSTYNIN Polna
Branżowa Szkoła I Stopnia w Warce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce Warka WARKA Obwodowa
Branżowa szkoła I stopnia Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie M. Płock PŁOCK Narodowych Sił Zbrojnych
Szkoła Branzowa I stopnia Zespół Szkół Nr 1 w Kozienicach Kozienice KOZIENICE Warszawska
Branżowa Szkoła I Stopnia NR 6 Zespół Szkół M. st. Warszawa WARSZAWA Okopowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 Zespół Szkół nr 3 Ciechanów CIECHANÓW Okrzei
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZWOLENIU ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH W ZWOLENIU Zwoleń ZWOLEŃ WOJSKA POLSKIEGO
Branżowa Szkoła I stopnia w zespole Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Legionowo LEGIONOWO Targowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Węgrowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego Węgrów WĘGRÓW Bohaterów Warszawy
Branżowa Szkoła I Stopnia w Myszyńcu ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH w Myszyńcu Myszyniec MYSZYNIEC Dzieci Polskich
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości M. Płock PŁOCK Zygmunta Padlewskiego
Branżowa Szkoła I Stopnia Zespół Szkół Nr 1 Pruszków PRUSZKÓW Promyka
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Piłsudskiego
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim Zespół Szkół Nr 1 im. K.K.Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI M.Skłodowskiej-Curie
Branżowa Szkoła I Stopnia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sobolew SOBOLEW Kościuszki
Branżowa szkoła I stopnia Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Budowlana
Branżowa Szkoła I stopnia nr 66 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Księcia Janusza
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu Zespół Szkół nr 1 Sierpc SIERPC Armii Krajowej
Specjalna Branżowa Szkoła I stopnia Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie Garwolin GARWOLIN Sportowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem Garwolin MIĘTNE Główna
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie Zespół Szkół nr 1 Żyrardów ŻYRARDÓW Bohaterów Warszawy
Branżowa Szkoła I stopnia Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA Budowlanych
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. A. Chętnika M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Traugutta
Branżowa Szkoła I stopnia w Drobinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie Drobin DROBIN Szkolna
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkól Technicznych i Licealnych nr 2 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Kilińskiego
Branżowa Szkoła I Stopnia Zespół Szkół w Mszczonowie Mszczonów MSZCZONÓW Ługowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 20 Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich M. st. Warszawa WARSZAWA Majdańska
Branżowa Szoła I Stopnia Specjalna w Pionkach Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach Pionki PIONKI Parkowa
Branżowa Szkoła Fototechniczna I stopnia Zespół Szkół Fototechnicznych M. st. Warszawa WARSZAWA Spokojna
Branżowa Szkoła I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodwego w Płocku Branżowa Szkoła I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodwego w Płocku M. Płock PŁOCK Ułańska
Szkoła Branżowa I Stopnia w Radomiu Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu M. Radom RADOM Kościuszki
Szkoła branżowa I stopnia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie Żuromin ŻUROMIN Lidzbarska
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Bema
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Wł. Sikorskiego w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Brzeska
Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych M. st. Warszawa WARSZAWA Komorska
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 M. Ostrołęka OSTROŁĘKA 11 Listopada
Branżowa Szkoła I Stopnia Zespł Szkół im.Ks.Kard.Stefana Wyszyńskiego w Karczewie Karczew KARCZEW Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Branżowa szkoła I stopnia w Przysusze Zespół Szkół nr 2 w Przysusze Przysucha PRZYSUCHA Warszawska
Branżowa szkoła I stopnia Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Serock SEROCK Wolskiego
Branżowa Szkoła I stopnia Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie Gąbin GĄBIN Stanisława Staszica
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Zespół Szkół Budowlanych nr 1 M. Płock PŁOCK Prezyd. Ignacego Mościckiego
Branżowa Szkoła Zawodowa nr 7 Zespół Szkół nr 33 M. st. Warszawa WARSZAWA Targowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW ŚWIĘTOJAŃSKA
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie Zespół Szkół nr 2 w Mławie Mława MŁAWA Zuzanny Morawskiej
Branżowa Szkoła I stopnia nr 31 Zespół Szkół nr 27 M. st. Warszawa WARSZAWA Gintrowskiego
Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu M. Radom RADOM Saska
Branżowa ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA Dominikańska
Publiczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Szydłowcu Zespół Szkół w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC KOŚCIUSZKI
Branżowa Szkoła I stopnia w Pionkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Pionki PIONKI Aleja Jana Pawła II
Branżowa Szkoła I Stopnia Zespół Szkół Tłuszcz TŁUSZCZ Radzymińska
Branżowa Szkoła I Stopnia Zespół Szkół Zawodowych Nasielsk NASIELSK Lipowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Zespół Szkół Powiatowych Chorzele CHORZELE Szkolna
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Sie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 M. Siedlce SIEDLCE Ks. Jerzego Popiełuszki
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Pułtusku Zespół Szkół im. B.Prusa w Pułtusku Pułtusk PUŁTUSK Marii Konopnickiej
Szkoła Branżowa I Stopnia Szkoła Branżowa I Stopnia Przasnysz PRZASNYSZ Szosa Ciechanowska
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Siedlcach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Konarskiego
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych Nr 22 M. st. Warszawa WARSZAWA Kazimierzowska
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 41 Zespół Szkół Nr 34 M. st. Warszawa WARSZAWA Mieszka I
Szkoła Branżowa I Stopnia Zespół Szkół w Długosiodle Długosiodło DŁUGOSIODŁO PONIATOWSKIEGO
Szkoła Branżowa I Stopnia Zespół Szkół nr 2 Łaskarzew ŁASKARZEW Kolejowa
Publiczna Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Szydłowcu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Kościuszki
Branżowa Szkoła I stopnia w Siennie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie Sienno SIENNO Szkolna
Branżowa Szkoła I Stopnia Zespół Szkół Zawodowych nr 2 Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Gen.K.Sosnkowskiego
Branżowa Szkoła I stopnia w Radomiu Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu M. Radom RADOM 25 Czerwca
Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 51 Zespół Szkół Specjalnych nr 38 M. st. Warszawa WARSZAWA Namysłowska
Branżowa szkoła I stopnia nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie Zespół Szkół Nr 1 w Mławie Mława MŁAWA Zuzanny Morawskiej
Branżowa Szkoła I Stopnia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku Lipsko LIPSKO Zwoleńska
Branżowa Szkoła I Stopnia w Kosowie Lackim Zespół Szkół w Kosowie Lackim Kosów Lacki KOSÓW LACKI ARMII KRAJOWEJ
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Płońsku Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku Płońsk PŁOŃSK Sienkiewicza
Branżowa Szkoła I stopnia Zespół Szkół nr 1 Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Budowlana
Branżowa Szkoła I Stopnia Zespół Szkół Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI 1PLM”warszawa”
Branżowa Szkoła I Stopnia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego Pomiechówek POMIECHÓWEK Ogrodnicza
Branżowa Szkoła Samochodowa I Stopnia Nr 1 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Pawła II
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 11 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I LICEALNYCH NR 3 M. st. Warszawa WARSZAWA Włościańska
Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia “PROFESJA” Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia “PROFESJA” Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu M. Radom RADOM Biznesowa
Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Kozienicach Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Kozienicach Kozienice KOZIENICE Głowaczowska
Branżowa Szkoła I Stopnia Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki M. Radom RADOM Limanowskiego
Branżowa Szkoła I stopnia przy Zespole Szkół Specjanych Zespół Szkół Specjalnych Grójec GRÓJEC Polna
Branżowa Szkoła I stopnia Zespół Szkół Powiatowych im mjr Henryka Sucharskiego ul Mazowiecka 25 06-300 Przasnysz Przasnysz PRZASNYSZ Mazowiecka
Bursa Szkolna nr 4 Bursa Szkolna nr 4 M. st. Warszawa WARSZAWA Księcia Janusza
Bursa Szkolna w Łosicach Bursa Szkolna w Łosicach Łosice ŁOSICE Krasickiego
Bursa św. Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych Bursa św. Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych M. Siedlce SIEDLCE Bpa Ignacego ŚWIRSKIEGO
Bursa im. Św. Józefa Bursa im. Św. Józefa Otwock OTWOCK MAJOWA
Bursa Regionalna w Ostrołęce Bursa Regionalna w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Traugutta
NIEPUBLICZNA BURSA SPORTOWA LTS LEGIONOVIA NIEPUBLICZNA BURSA SPORTOWA LTS LEGIONOVIA Legionowo LEGIONOWO Bolesława Chrobrego
Bursa nr 1 Zespół Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Długa
Niepubliczna Bursa Młodzieżowa w Warszawie Niepubliczna Bursa Młodzieżowa w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Waldorfa
Bursa Szkolna Nr 3 w Radomiu Bursa Szkolna Nr 3 w Radomiu M. Radom RADOM Śniadeckich
Bursa w Nowej Wsi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi Warka NOWA WIEŚ
Bursa Akademicka Społecznej Akademii Nauk Bursa Akademicka Społecznej Akademii Nauk M. st. Warszawa WARSZAWA Erazma Ciołka
Bursa Szkolna Bursa Szkolna Mława MŁAWA Lelewela
Bursa INTER Bursa INTER M. st. Warszawa WARSZAWA Matuszewska
Bursa Nr 8 Bursa Nr 8 M. st. Warszawa WARSZAWA Al. Reymonta
Bursa Szkolna Nr 1 w Radomiu Bursa Szkolna Nr 1 w Radomiu M. Radom RADOM Kościuszki
Bursa Płocka Bursa Płocka M. Płock PŁOCK 3 Maja
Internat Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Piaseczno PIASECZNO Chyliczkowska
Bursa nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej Bursa nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej M. st. Warszawa WARSZAWA Zagójska
PRYWATNABURSA.PL PRYWATNABURSA.PL M. st. Warszawa WARSZAWA KAROLA BORSUKA
Bursa Salezjańska dla Młodzieży Męskiej im. Księdza Siemca Bursa Salezjańska dla Młodzieży Męskiej im. Księdza Siemca M. st. Warszawa WARSZAWA Wiślana
Bursa Młodzieżowa Bursa Młodzieżowa M. Płock PŁOCK ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego
BURSA NR 6 BURSA NR 6 M. st. Warszawa WARSZAWA OKOPOWA
Bursa Szkolna Bursa Szkolna Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Rubinkowskiego
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W RADOMIU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W RADOMIU M. Radom RADOM KOŚCIUSZKI
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO M. st. Warszawa WARSZAWA Mińska
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WYSZKOWIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ “KOPERNIK” W WYSZKOWIE Wyszków WYSZKÓW ŚWIĘTOJAŃSKA
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Żuromin ŻUROMIN LIDZBARSKA
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZWOLENIU ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH W ZWOLENIU Zwoleń ZWOLEŃ WOJSKA POLSKIEGO
Centrum Kształcenia Praktycznego Zespół Szkół Powiatowych im mjr Henryka Sucharskiego ul Mazowiecka 25 06-300 Przasnysz Przasnysz PRZASNYSZ Gdańska
Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowej Wsi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi Warka NOWA WIEŚ
Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku Płońsk PŁOŃSK Sienkiewicza
Centrum Kształcenia Praktycznego im. M. Benko Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Budowlana
Centrum Kształcenia Praktycznego Centrum Kształcenia Praktycznego M. Siedlce SIEDLCE Konarskiego
Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Kościuszki
AP EDUKACJA Centrum Kształcenia – Centrum Szkoleniowe AP EDUKACJA Centrum Kształcenia – Centrum Szkoleniowe M. Płock PŁOCK Królewiecka
Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Żyrardowska
Centrum Kształcenia Praktycznego Zespół Szkół w Małkini Górnej Małkinia Górna MAŁKINIA GÓRNA Nurska
Centrum Kształcenia Praktycznego Gostynińskie Centrum Edukacyjne Gostynin GOSTYNIN Polna
Centrum Kształcenia Praktycznego Centrum Kształcenia Praktycznego M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Gen. H. Kamieńskiego
Centrum Kształcenia Praktycznego Centrum Kształcenia Praktycznego Sierpc SIERPC Armii Krajowej
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrołęce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Parkowa
Centrum Szkolenia Zawodowego Centrum Szkolenia Zawodowego M. st. Warszawa WARSZAWA Dzieci Warszawy
Placówka Kształcenia Ustawicznego Placówka Kształcenia Ustawicznego Mława MŁAWA Stary Rynek
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu M. Radom RADOM KELLES-KRAUZA
Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Nowe Miasto nad Pilicą NOWE MIASTO NAD PILICĄ Tomaszowska
Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacji Sp. z o.o. Grupa ORLEN Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacji Sp. z o.o. Grupa ORLEN M. Płock PŁOCK Al. F. Kobylińskiego
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Sierpcu Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Sierpcu Sierpc SIERPC Braci Tułodzieckich
Policealna Szkoła Samochodowa Niepubliczna dla Dorosłych Policealna Szkoła Samochodowa Niepubliczna dla Dorosłych M. st. Warszawa WARSZAWA Al.Jana Pawła II
NOVA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WARSZAWIE NOVA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WARSZAWIE M. st. Warszawa WARSZAWA Widok
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Sochaczew SOCHACZEW Piłsudskiego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Młynarska
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Żuromin ŻUROMIN Lidzbarska
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garbatce-Letnisku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku Garbatka-Letnisko GARBATKA-LETNISKO Hanki Lewandowicz
Dan-Kor Dan-Kor Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Czarnieckiego
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego “Dworek Stara Biała” M. Bonisławski W. Wojtyłko Spółka Komandytowa Stara Biała 1 Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego “Dworek Stara Biała” M. Bonisławski W. Wojtyłko Spółka Komandytowa Stara Biała 1 Stara Biała STARA BIAŁA Biała
Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe w Warszawie Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Al.Jerozolimskie
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W RADOMIU CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W RADOMIU M. Radom RADOM Kościuszki
Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyszków WYSZKÓW Jana Matejki
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowej Wsi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowej Wsi Warka NOWA WIEŚ
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Księcia Janusza
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Noakowskiego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą Solec nad Wisłą SOLEC NAD WISŁĄ Łoteckiego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Browarna
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 5 Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 5 M. st. Warszawa WARSZAWA Mińska
Centum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Centum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego M. st. Warszawa WARSZAWA Grenadierów
Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego Ciechanów CIECHANÓW Kopernika
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu Błonie BŁONIE Łąki
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 M. st. Warszawa WARSZAWA Szczęśliwicka
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W PRZASNYSZU SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W PRZASNYSZU Przasnysz PRZASNYSZ SADOWA
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W KOZIENICACH SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W KOZIENICACH Kozienice KOZIENICE WARSZAWSKA
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Jana Pawła II
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SIENNIE SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SIENNIE Sienno SIENNO Szkolna
Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomiu Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu M. Radom RADOM 25 Czerwca
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach Zespół Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach Borkowice RUSZKOWICE Szkolna
Miejska Szkoła Muzyczna I st. w Gostyninie Miejska Szkoła Muzyczna I st. w Gostyninie Gostynin GOSTYNIN Bema
Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Podlaskim Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Repkowska
Szkoła Muzyczna I st. w Gąbinie Szkoła Muzyczna I st. w Gąbinie Gąbin GĄBIN Al. Jana Pawła II
Szkoła Muzyczna II stopnia w Radomiu Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu M. Radom RADOM 25 Czerwca
Liceum Plastyczne ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Kazikowskiego
Liceum Plastyczne w Radomiu Zespół Szkół Plastycznych w Radomiu M. Radom RADOM Grzecznarowskiego
Dom Wczasów Dziecięcych Dom Wczasów Dziecięcych Serock SEROCK Wyzwolenia
Kolegium Św. Rodziny – Gimnazjum Kolegium Św. Rodziny – Gimnazjum Łomianki ŁOMIANKI K.K. Baczyńskiego
Społeczne Gimnazjum Specjalne “Otwartych Serc” Zespół Społecznych Szkół Specjalnych “Otwartych Serc” Sulejówek SULEJÓWEK 3 Maja
Gimnazjum Niepubliczne nr 1 Gimnazjum Niepubliczne nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Skrajna
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Rzucowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie Borkowice RZUCÓW Szkolna
Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku Przytyk PRZYTYK Szkolna
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie Ciepielów CIEPIELÓW Plac Zwycięstwa
Zespół Oświatowy w Grochowie Publiczne Gimnazjum Nr 1 Zespół Oświatowy w Grochowie Sokołów Podlaski GROCHÓW SZLACHECKI Władyslawa Rawicza
Publiczne Gimnazjum Nr 2 Zespół Szkół Nr 1 Pruszków PRUSZKÓW Promyka
Publiczne Gimnazjum Zespół Szkół Ogólnokształcących Mogielnica MOGIELNICA Nowomiejska
Publiczne Gimnazjum w Siemiątkowie Zespół Szkół w Siemiątkowie Siemiątkowo SIEMIĄTKOWO Warszawska
Gimnazjum Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych “Możesz więcej” Gimnazjum Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych “Możesz więcej” Siennica NOWY ZGLECHÓW Nowy Zglechów
Gimnazjum nr 4 Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Kilińskiego
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Borkowicach Zespół Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach Borkowice BORKOWICE Ks. Jana Wiśniewskiego
Prywatne Gimnazjum Prywatne Gimnazjum Sulejówek SULEJÓWEK Żeromskiego
Publiczne Gimnazjum przy OSiW OHP w Jaciążku im. św. Stanisława Kostki Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku im. św. Stanisława Kostki Płoniawy-Bramura JACIĄŻEK Jaciązek
Społeczne Gimnazjum Specjalne “Dać Szansę” STO Zespół Społecznych Szkoł Specjalnych:Podstawowej,Gimnzjum, Przysposabiajacej do Pracy “Dać Szansę” S M. st. Warszawa WARSZAWA Głogowa
Gimnazjum nr 5 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji Gimnazjum nr 5 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji M. st. Warszawa WARSZAWA Kolektorska
Niepubliczne Gimnazjum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Niepubliczne Gimnazjum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach M. Radom RADOM Saska
NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Warszawie NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Widok
Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Młynarzach Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Młynarzach Młynarze MŁYNARZE Ostrołęcka
Gimnazjum nr12 Zespół Szkół Technicznych M. Płock PŁOCK Kilińskiego
Szkoła Partnerstwa Międzynarodowego Gimnazjum Językowe z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej Szkoła Partnerstwa Międzynarodowego Gimnazjum Językowe z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej M. Radom RADOM Traugutta
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie Gozdowo GOZDOWO Krystyna Gozdawy
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zielonej Zespół Placówek Oświatowych Kuczbork-Osada ZIELONA Szkolna
Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zespół Szkół Ogólnokształcących STO M. st. Warszawa WARSZAWA Toruńska
Niepubliczne Gimnazjum Nr 54 PRO FUTURO z oddziałami dwujęzycznymi Niepubliczne Gimnazjum Nr 54 PRO FUTURO z oddziałami dwujęzycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA Urbanowicza
Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół nr 1 Wołomin WOŁOMIN M. Sasina
Gimnazjum im.Szarych Szeregów Zespół Szkół Szkoła Podstawowa,Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów Tarczyn TARCZYN Szarych Szeregów
Niepubliczne Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu Niepubliczne Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu Zwoleń ZWOLEŃ Żeromskiego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie Gąbin GĄBIN Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa – oddziały gimnazjalne Zespół Szkół Rzeczniów RZECZNIÓW brak ulicy
Publiczne Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 M. Radom RADOM Staromiejska
Niepubliczne Zaoczne Gimnazjum dla dorosłych w Grójcu -osoby fizycznej Wioletta Łącka Niepubliczne Zaoczne Gimnazjum dla dorosłych w Grójcu -osoby fizycznej Wioletta Łącka Grójec GRÓJEC Polna
Publiczne Gimnazjum w Przyłęku Publiczne Gimnazjum w Przyłęku Przyłęk PRZYŁĘK Przyłęk
Gimnazjum nr 1 im.św.St.Kostki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zakroczym ZAKROCZYM O.H.Koźmińskiego
Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie Mochowo MOCHOWO-PARCELE Szkolna
im.6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego im.6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego Kałuszyn KAŁUSZYN Pocztowa
Prywatne Gimnazjum przy Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 46 Prywatne Gimnazjum przy Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 46 M. st. Warszawa WARSZAWA Wacława Lachmana
Społeczne Gimnazjum “Dwójka” nr 45 Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego M. st. Warszawa WARSZAWA Nowowiejska
Publiczne Gimnazjum w Kruszewie Publiczne Gimnazjum w Kruszewie Pniewy KRUSZEW
Powiatowe Gimnazjum Specjalne nr 21 Powiatowe Gimnazjum Specjalne nr 21 Otwock OTWOCK MICKIEWICZA
Gimnazjum Gimnazjum Olszewo-Borki NOWA WIEŚ Leśna
Publiczne Gimnazjum w Adamowie Publiczne Gimnazjum w Adamowie Promna ADAMÓW Adamów
Gimnazjum Publiczne im. Władysława Stanisława Reymonta Zespół Szkół Samorządowych Zawidz ZAWIDZ KOŚCIELNY Mazowiecka
Gimnazjum im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu Gimnazjum im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu Stary Lubotyń STARY LUBOTYŃ Stary Lubotyń
Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe Zespół Szkolno-Przedszkolny “Milenium” Legionowo LEGIONOWO Piłsudskiego
Gimnazjum Nr 2 im. Noblistów Polskich w Ciachcinie Nowym Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie Nowym Bielsk CIACHCIN NOWY
Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie Gniewoszów GNIEWOSZÓW Konopnickiej
Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą Wyszogród WYSZOGRÓD Niepodległości
Gimnazjum Specjalne Zespół Szkół Specjalnych Wołomin WOŁOMIN MIŁA
Publiczne Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego Zespół Szkolno-Przedszkolny Pułtusk PRZEMIAROWO
I Niepubliczne Gimnazjum ZOK “Profesor” I Niepubliczne Gimnazjum ZOK “Profesor” M. Płock PŁOCK Al. Kilińskiego
Profesja Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych w Warszawie Profesja Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Świętokrzyska
PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁYSOWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁYSOWIE Przesmyki ŁYSÓW
Gimnazjum Społeczne w Pruszkowie Gimnazjum Społeczne w Pruszkowie Pruszków PRUSZKÓW Polskiej Organizacji Wojskowej
GIMNAZJUM NIEPUBLICZNE NR 13 GIMNAZJUM NIEPUBLICZNE NR 13 M. st. Warszawa WARSZAWA J.S.BACHA
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Zespół Szkół Ogólnokształcących Radzymin RADZYMIN Konstytucji 3 Maja
Społeczne Gimnazjum Sołecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczne Gimnazjum Sołecznego Towarzystwa Oświatowego M. Siedlce SIEDLCE MIRECKIEGO
Publiczne Gimnazjum im.Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie Publiczne Gimnazjum im.Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie Bodzanów BODZANÓW Wyszogrodzka
Gimnazjum Nr 2 w Markach Zespół Szkół Nr 2 im.Prymasa Tysiąclecia w Markach Marki MARKI Wczasowa
Gimnazjum Filmowe przy Warszawskiej Szkole Filmowej Zespół Szkół Filmowych przy Warszawskiej Szkole Filmowej M. st. Warszawa WARSZAWA Gen. Zajączka
Gimnazjum Dwujęzyczne w Brzezinach Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach Halinów BRZEZINY Brzeziny
Społeczne Gimnazjum nr 5 STO Społeczne Gimnazjum nr 5 STO M. st. Warszawa WARSZAWA Astronautów
Gimnazjum Publiczne w Gielniowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie Gielniów GIELNIÓW Szkolna
Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Józefa Hallera Zespół Szkół nr 3 w Płocku M. Płock PŁOCK ŁUKASIEWICZA
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach Chlewiska CHLEWISKA szkolna
Społeczne Gimnazjjum Nr 4 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego M. st. Warszawa WARSZAWA Traktorzystów
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Skaryszewie Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie Skaryszew SKARYSZEW Bolesława Prusa
Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół nr 1 Marki MARKI Piłsudskiego
Społeczne Gimnazjum nr 4 S.T.O. Zespół Szkół Ogólnokształcacych Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Dzieci Zjednoczonej Europy i Społecznego Gimnazjum nr 4 M. st. Warszawa WARSZAWA Bachmacka
Gimnazjum Niepubliczne “Szkoła Rodzinna” Gimnazjum Niepubliczne “Szkoła Rodzinna” M. st. Warszawa WARSZAWA Kruszyny
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zakrzewie Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zakrzewie Zakrzew ZAKRZEW
Prywatne Gimnazjum “HERMES” Prywatne Gimnazjum “HERMES” M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Kochanowskiego
Publiczne Gimnazjum SIGiE im. Karola Adamieckiego w Warmiaku Publiczne Gimnazjum SIGiE im. Karola Adamieckiego w Warmiaku Łyse WARMIAK
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie Legionowo LEGIONOWO marsz. J.Piłsudskiego
Gimnazjum PROMIENIE Fundacji Sternik Gimnazjum PROMIENIE Fundacji Sternik Nadarzyn NADARZYN Komorowska
Publiczne Gimnazjum Zespół Szkół Nowe Miasto NOWE MIASTO Ciechanowska
Gimnazjum Specjalne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych Sanniki MOCARZEWO
Gimnazjum Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie Jaktorów MIĘDZYBORÓW Staszica
Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie Żabia Wola ŻABIA WOLA Mazowiecka
Gimnazjum w Domanicach Kolonii Gimnazjum w Domanicach Kolonii Domanice DOMANICE-KOLONIA –
Gimnazjum Akademia Dobrej Edukacji im. gen. Józefa Sowińskiego Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Górczewska
Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie Miedzna MIEDZNA Kościelna
Gimnazjum Powiatowe im. Fryderyka Chopina Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie Sochaczew SOCHACZEW 15 Sierpnia
Zespół Szkolno-Przedszkolny Gimnazjum w Okuniewie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie Halinów OKUNIEW Szkolna
Społeczne Gimnazjum nr 20 Społeczne Gimnazjum nr 20 M. st. Warszawa WARSZAWA Raszyńska
Niepubliczne Gimnazjum im. ks. Mariana Panka Niepubliczne Gimnazjum im. ks. Mariana Panka Błędów WILKÓW PIERWSZY Wilków Drugi
GIMNAZJUM SPECJALNE W GOŚLICACH ZESPÓŁ SZKÓL SPECJALNYCH W GOŚLICACH Bielsk GOŚLICE
Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach Sanniki SANNIKI Warszawska
Gimnazjum w Dobrzykowie Gimnazjum w Dobrzykowie Gąbin DOBRZYKÓW Obrońcow Dobrzykowa
Gimnazjum im. Stefana Gołębiowskiego w Bieżuniu Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu Bieżuń BIEŻUŃ Stefana Gołębiowskiego
Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 1 Pruszków PRUSZKÓW Helenowska
Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu Sierpc SIERPC Braci Tułodzieckich
Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach Gzy GZY
Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Radomiu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 z oddziałami sportowymi w Radomiu M. Radom RADOM Osiedlowa
Gimnazjum w Szreńsku Zespół Placówek Oświatowych w Szreńsku Szreńsk SZREŃSK Budzyn
Gimnazjum Sokrates Gimnazjum Sokrates Prażmów KRĘPA Wodników
Gimnazjum Azymut Fundacji Sternk Gimnazjum Azymut Fundacji Sternk Pruszków PRUSZKÓW Staszica
Niepubliczne Gimnazjum Nasza Szkoła im. Janusza Korczaka Niepubliczne Gimnazjum Nasza Szkoła im. Janusza Korczaka M. st. Warszawa WARSZAWA Liczydło
Gimnazjum nr 5 w Legionowie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Legionowie Legionowo LEGIONOWO Jagiellońska
Gimnazjum Specjalne w Ostrówku Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku Klembów OSTRÓWEK Abpa Z. Felińskiego
Publiczne Gimnazjum im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi Publiczne Gimnazjum im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi Jastrzębia JASTRZĘBIA Jastrzębia
Gimnazjum nr 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny Legionowo LEGIONOWO Jana Pawła I
Gimnazjum Gminy Liw w Węgrowie Gimnazjum Gminy Liw w Węgrowie Węgrów WĘGRÓW Mickiewicza
Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku Bielsk BIELSK Sierpecka
Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko M. st. Warszawa WARSZAWA Grochowska
Gimnazjum Niepubliczne Nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi Gimnazjum Niepubliczne Nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA Wóycickiego
International American School Sp. z o.o. Amerykańskie Gimnazjum Niepubliczne “IAS” International American School Sp. z o.o. Amerykańskie Gimnazjum Niepubliczne “IAS” M. st. Warszawa WARSZAWA Dembego Stefana
Społeczne Gimnazjum nr 333 im. Polskich Matematyków Zwyciezców Enigmy STO Społeczne Gimnazjum nr 333 im. Polskich Matematyków Zwyciezców Enigmy STO M. st. Warszawa WARSZAWA Dziatwy
Społeczne Gimnazjum Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społeczne Gimnazjum Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Polinezyjska
II Społeczne Gimnazjum STO w Radomiu II Społeczne Gimnazjum STO w Radomiu M. Radom RADOM SANDOMIERSKA
Niepubliczne Gimnazjum w Izdebkach-Kosnach Niepubliczne Gimnazjum w Izdebkach-Kosnach Zbuczyn IZDEBKI-KOSNY
Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem Sadowne SADOWNE Kościuszki
Dwujęzyczne Gimnazjum nr 1 Dwujęzyczne Gimnazjum nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Wspólna
Publiczne Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida Zespół Placówek Oświatowych Korczew KORCZEW Szkolna
Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) M. st. Warszawa WARSZAWA Jagielska
KATOLICKIE GIMNAZJUM IM.BŁ KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH NA BIELANACH M. st. Warszawa WARSZAWA DEWAJTIS
Niepubliczne Gimnazjum Warsaw Montessori Middle School “Erdkinder” Niepubliczne Gimnazjum Warsaw Montessori Middle School “Erdkinder” M. st. Warszawa WARSZAWA Tatrzańska
Publiczne Gimnazjum im. B. Jańskiego w Winnicy Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy Winnica WINNICA Pułtuska
Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Maz. Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Maz. Ożarów Mazowiecki OŻARÓW MAZOWIECKI Szkolma
Gimnazjum im. K. I Gałczyńskiego w Płochocinie Gimnazjum im. K. I Gałczyńskiego w Płochocinie Ożarów Mazowiecki PŁOCHOCIN Lipowa
Publiczne Gimnazjum im Orła Białego Publiczny Zespół Szkół I Przedszkoli Samorządowych Sochocin SOCHOCIN Szkolna
Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym Brudzeń Duży BRUDZEŃ DUŻY Szkolna
Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach Białobrzegi BIAŁOBRZEGI Reymonta
Gimnazjum im Marii Dąbrowskiej Zespół Szkół Ogólnokształcących im Marii Dąbrowskiej Michałowice KOMORÓW Al. Marii Dąbrowskiej
Publiczne Gimnazjum Zespół Szkolno-Przedszkolny Michałowice NOWA WIEŚ Główna
Publiczne Gimnazjum w Świerczach Publiczne Gimnazjum w Świerczach Świercze ŚWIERCZE Pułtuska
Kanadyjskie Gimnazjum w Warszawie Kanadyjskie Gimnazjum w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Olimpijska
Prywatne Gimnazjum Nr 1 Prywatne Gimnazjum Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Patriotów
Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 2 Podkowa Leśna PODKOWA LEŚNA Modrzewiowa
Gimnazjum przy Autorskim Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym nr 42 Gimnazjum przy Autorskim Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym nr 42 M. st. Warszawa WARSZAWA Iwicka
Pierwsze Gimnazjum Autorskie im. Emanuela Bułhaka Pierwsze Gimnazjum Autorskie im. Emanuela Bułhaka M. st. Warszawa WARSZAWA Armii Krajowej
Polsko-Francuskie Niepubliczne Gimnazjum “La Fontaine” Polsko-Francuskie Niepubliczne Gimnazjum “La Fontaine” M. st. Warszawa WARSZAWA Wandy Rutkiewicz
Prywatne Gimnazjum nr 5 Zespół Szkół Prywatnych M. st. Warszawa WARSZAWA Wał Miedzeszyński
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jasienicy Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jasienicy Ostrów Mazowiecka JASIENICA Pawła Jasienicy
Gimnazjum nr 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Brwinów BRWINÓW Żwirowa
Publiczne Gimnazjum im. kpt. pil. Tadeusza Sędzielowskiego w Wólce Zamojskiej Publiczne Gimnazjum im. kpt. pil. Tadeusza Sędzielowskiego w Wólce Zamojskiej Przyłęk WÓLKA ZAMOJSKA Wólka Zamojska
Zespół Szkół w Przesmykach Publiczne Gimnazjum Zespół Szkół w Przesmykach Przesmyki PRZESMYKI Narutowicza
Dwujęzyczne Społeczne Gimnazjum Dwujęzyczne nr 3 STO Zespół Szkół STO M. st. Warszawa WARSZAWA Paryska
Społeczne Gimnazjum im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie Zespół Szkół Społecznych STO w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Armii Krajowej
Publiczne Gimnazjum Publiczne Gimnazjum Zabrodzie ZABRODZIE Wł. St. Reymonta
Społeczne Gimnazjum Nr 32 im. Marzenny Okońskiej Społeczne Gimnazjum Nr 32 im. Marzenny Okońskiej M. st. Warszawa WARSZAWA Aleja Solidarności
Społeczne Gimnazjum nr 16 STO Zespół Szkół nr 16 Społecznego Towarzystwa Oświatowego M. st. Warszawa WARSZAWA Aleja Solidarności
Gimnazjum Gimnazjum Olszewo-Borki OLSZEWO-BORKI Dojazdowa
Gimnazjum nr 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr2 Legionowo LEGIONOWO Królowej Jadwigi
Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy M. Siedlce SIEDLCE Szkolna
Gimnazjum Nr 2 w Skibniewie Zespół Oświatowy im. M. Frąckowiak w Skibniewie Sokołów Podlaski SKIBNIEW-PODAWCE Szkolna
Niepubliczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce Niepubliczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce M. Płock PŁOCK Kilińskiego
Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Radomiu Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Radomiu M. Radom RADOM Traugutta
Niepubliczne Gimnazjum w Dziewulach Niepubliczne Gimnazjum w Dziewulach Zbuczyn DZIEWULE KOŚCIELNA
Niepubliczne Gimnazjum w Radomiu Niepubliczne Gimnazjum w Radomiu M. Radom RADOM Warszawska
Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Dwujęzcznymi im.Wł.Jagiełły w Płocku Zespół Szkół Nr 6 M. Płock PŁOCK 3-go Maja
Publiczne Gimnazjum Publiczne Gimnazjum Karniewo KARNIEWO Szkolna
Publiczne Gimnazjum w Słubicach Publiczne Gimnazjum w Słubicach Słubice SŁUBICE Płocka
Gimnazjum Gimnazjum Pomiechówek POMIECHÓWEK NASIELSKA
Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie Bodzanów NOWE MISZEWO Szkolna
Publiczne Gimnazjum Publiczne Gimnazjum Głowaczów URSYNÓW Ursynów
Publiczne Gimnazjum w Magnuszewie Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie Magnuszew MAGNUSZEW Bohaterów września
Gimnazjum Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie Jaktorów JAKTORÓW Chełmońskiego
Gimnazjum w Halinowie Gimnazjum w Halinowie Halinów HALINÓW Okuniewska
Gimnazjum Specjalne Zespół Szkół Specjalnych Mińsk Mazowiecki IGNACÓW IGNACÓW
Publiczne Gimnazjum Nr 11 w Radomiu Publiczne Gimnazjum Nr 11 w Radomiu M. Radom RADOM Kujawska
Gimnazjum Specjalne Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie Radzymin RADZYMIN Komunalna
PRYWATNE GIMNAZJUM NR 33 PRYWATNE GIMNAZJUM NR 33 M. st. Warszawa WARSZAWA Belwederska
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Obrzeżna
Katolickie Publiczne Gimnazjum,,Julin” w Kaliskach Katolickie Publiczne Gimnazjum,,Julin” w Kaliskach Łochów KALISKA
Publiczne Gimnazjum im.ks.P.Skargi KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY im.ks.P.SKargi M. st. Warszawa WARSZAWA Bema
Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 “Meridian” Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 “Meridian” M. st. Warszawa WARSZAWA Gładka
Gimnazjum Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Piękna
Gimnazjum Nr 5 Zespół Szkół Nr 5 M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Ks.F.Blachnickiego
Publiczne Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Radomiu M. Radom RADOM Kilińskiego
Gimnazjum Katolickie Gimnazjum Katolickie Mława MŁAWA Krasińskiego
Gimnazjum Przysposabiające do Pracy Gimnazjum Przysposabiające do Pracy Mława MŁAWA Mechaników
I Prywatne Gimnazjum I Prywatne Gimnazjum M. Płock PŁOCK Sienkiewicza
SPOŁECZNE GIMNAZJUM NR 27 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWEJ NR 10 I GIMNAZJUM NR 27 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO M. st. Warszawa WARSZAWA OSTROBRAMSKA
PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁYSYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁYSYCH Łyse ŁYSE SZKOLNA
Prywatne Gimnazjum Nr 2 “Szkoła Marzeń” Prywatne Gimnazjum Nr 2 “Szkoła Marzeń” Piaseczno PIASECZNO Zielona
Publiczne Gimnazjum w Sieciechowie Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie Sieciechów SIECIECHÓW Szkolna
Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej Mała Wieś MAŁA WIEŚ Kochanowskiego
Publiczne Gimnazjum w Dzierzgowie Publiczne Gimnazjum w Dzierzgowie Dzierzgowo DZIERZGOWO Jagiellońska
Publiczne Gimnazjum w Belsku Dużym Publiczne Gimnazjum w Belsku Dużym Belsk Duży BELSK DUŻY Szkolna
GIMNAZJUM im. Adama Mickiewicza Zespół Placówek Oświatowych Kuczbork-Osada KUCZBORK-OSADA MICKIEWICZA
GIMNAZJUM SPECJALNE W ŻUROMINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻUROMINIE Żuromin ŻUROMIN WYZWOLENIA
Społeczne Gimnazjum Hispaniola Społeczne Gimnazjum Hispaniola M. st. Warszawa WARSZAWA Zawiszy
Katolickie Gimnazjum Zespół Szkół Ogólnokształcących M. st. Warszawa WARSZAWA Poezji
Publiczne Gimnazjum w Szelkowie Publiczne Gimnazjum w Szelkowie Szelków STARY SZELKÓW Stary Szelków
I GIMNAZJUM PUL I GIMNAZJUM PUL M. Płock PŁOCK 3 MAJA
Gimnazjum im. K .K. Baczyńskiego Gimnazjum im. K .K. Baczyńskiego Lipsko LIPSKO Zwoleńska
Publiczne Gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Pułtusku Zespół Szkół nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Pułtusku Pułtusk PUŁTUSK Polna
Międzynarodowe Gimnazjum Europejskie w Warszawie – International European School * Warsaw Międzynarodowe Gimnazjum Europejskie w Warszawie – International European School * Warsaw M. st. Warszawa WARSZAWA Wiertnicza
Niepubliczne Gimnazjum im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach Wyrkach Zespół Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach Zbuczyn BORKI-WYRKI brak nazwy
Społeczne Gimnazjum nr 99 STO Zespół Szkół STO M. st. Warszawa WARSZAWA Powstańców Śląskich
Powiatowe Gimnazjum Publiczne Zespół Szkół Ogólnokształcących Płońsk PŁOŃSK Płocka
Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu Rzekuń RZEKUŃ Szkolna
Publiczne Gimnazjum im. Św.St. Kostki w Jednorożcu Publiczne Gimnazjum im. Św.St. Kostki w Jednorożcu Jednorożec JEDNOROŻEC Odrodzenia
Publiczne Gimnazjum w Cegłowie Zespół Szkolny w Cegłowie Cegłów CEGŁÓW Poprzeczna
Publiczne Gimnazjum Publiczne Gimnazjum Różan RÓŻAN Szkolna
Prywatne Gimnazjum nr 22, Lauder-Morasha Prywatne Gimnazjum nr 22, Lauder-Morasha M. st. Warszawa WARSZAWA Wawelberga
II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomiu Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu M. Radom RADOM Kościuszki
Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące Przasnysz PRZASNYSZ Świętego Stanisława Kostki
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Powiatowych Chorzele CHORZELE Szkolna
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERPCU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERPCU Sierpc SIERPC SUCHARSKIEGO
Liceum Ogólnokształcące Nr 6 Liceum Ogólnokształcące Nr 6 M. st. Warszawa WARSZAWA J.S.BACHA
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „PROFESJA” Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „PROFESJA” Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu M. Radom RADOM Biznesowa
I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie Wołomin WOŁOMIN Sasina
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego Sochaczew SOCHACZEW Piłsudskiego
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K.Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim Zespół Szkół Nr 1 im. K.K.Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI M.Skłodowskiej-Curie
LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA Marynarska
CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 27 M. st. Warszawa WARSZAWA Gintrowskiego
XXV Liceum Ogólnokształcące XXV Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Halna
NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych M. st. Warszawa WARSZAWA Widok
II Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu Błonie BŁONIE Łąki
II Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie Zespół Szkół Nr 1 Garwolin GARWOLIN Kościuszki
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Floriańska
Katolickie Liceum Ogólnokształcące Katolickie Liceum Ogólnokształcące M. Płock PŁOCK Płock
No Bell Liceum Ogólnokształcące No Bell Liceum Ogólnokształcące Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Mirkowska
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi M. st. Warszawa WARSZAWA Czerniakowska
L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Nr 73 M. st. Warszawa WARSZAWA Burdzińskiego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego Węgrów WĘGRÓW Bohaterów Warszawy
VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego M. st. Warszawa WARSZAWA Wawelska
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Strzegowo STRZEGOWO Wyzwolenia
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZWOLENIU ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH W ZWOLENIU Zwoleń ZWOLEŃ WOJSKA POLSKIEGO
I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu Sierpc SIERPC mjra Henryka Sucharskiego
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych M. st. Warszawa WARSZAWA Strumykowa
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zespół Szkół Sochaczew SOCHACZEW Chopina
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ostrówku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku Łochów OSTRÓWEK Fabryczna
Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych nr 16 Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych nr 16 M. st. Warszawa WARSZAWA Al. Stanów Zjednoczonych
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Żak” Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Żak” M. Płock PŁOCK Tumska
Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły Zespół Szkół Nr 6 M. Płock PŁOCK 3-go Maja
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Siedlcach Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE SOKOŁOWSKA
XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha M. st. Warszawa WARSZAWA Dolna
CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” M. st. Warszawa WARSZAWA Siemieńskiego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Żak” w Warszawie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Żak” w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Szanajcy
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomiu ZDZ w Kielcach Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomiu ZDZ w Kielcach M. Radom RADOM Saska
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Nr1 Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Rubinkowskiego
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida Garwolin GARWOLIN Staszica
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Żak” w Siedlcach Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Żak” w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Kilińskiego
VI Liceum Ogólnokształcące VI Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Wiktorska
I Liceum Ogólnokształcące w Mławie I Liceum Ogólnokształcące w Mławie Mława MŁAWA Wyspiańskiego
Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PJATK Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PJATK M. st. Warszawa WARSZAWA Szczęśliwicka
Liceum Ogółnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle Kadzidło KADZIDŁO Słoneczna
Kolegium Św. Rodziny – Liceum Ogólnokształcące Kolegium Św. Rodziny – Liceum Ogólnokształcące Łomianki ŁOMIANKI K.K. Baczyńskiego
CLXII Liceum Ogólnokształcące CLXII Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Turmoncka
IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW Komisji Edukacji Narodowej
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH “EDUKATOR” LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH “EDUKATOR” Łomianki ŁOMIANKI STANISŁAWA STASZICA
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul. Legionów Polskich 54/56 Żyrardów ŻYRARDÓW Legionów Polskich
XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. St.Maczka XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. St.Maczka M. st. Warszawa WARSZAWA Gwiaździsta
Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Al.Jerozolimskie
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA Patriotów
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej M. st. Warszawa WARSZAWA Siedmiogrodzka
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej Zespół Szkół nr 3 w Płocku M. Płock PŁOCK Łukasiewicza
Liceum ogólnokształcące ZespółSzkół Nr 1 Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI ŻWIRKI I WIGURY
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu Sierpc SIERPC WIOSNY LUDÓW
Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 3 Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 3 M. st. Warszawa WARSZAWA Bobrowiecka
Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 29 Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 29 M. st. Warszawa WARSZAWA Powazkowska
Sportowe Liceum Ogólnokształcące nr 67 MGM Sportowe Liceum Ogólnokształcące nr 67 MGM M. st. Warszawa WARSZAWA Jagiellońska
Liceum Ogólnokształcące w Jasieńcu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Jasieniec JASIENIEC Czerska
Liceum Ogólnokształcące w Przysusze Zespół Szkół nr 1 w Przysusze Przysucha PRZYSUCHA Al. Jana Pawła II
Liceum Ogólnokształcące ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Kazikowskiego
Niepubliczne Internetowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ALFA Niepubliczne Internetowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ALFA M. st. Warszawa WARSZAWA Jana III Sobieskiego
LXIV Liceum Ogólnokształcące LXIV Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Elbląska
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu M. Radom RADOM Traugutta
II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 2 Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Kościuszki
NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Legionowo LEGIONOWO Mikołaja Kopernika
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA Myśliwiecka
Liceum Ogólnokształcące Nr I Liceum Ogólnokształcące Nr I Maków Mazowiecki MAKÓW MAZOWIECKI Kopernika
Liceum Ogólnokształcące w Magnuszewie Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie Magnuszew MAGNUSZEW Bohaterów września
LICEUM SALEZJAŃSKIE ZESPÓŁ SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH Legionowo LEGIONOWO MICKIEWICZA
CXLVII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych M. st. Warszawa WARSZAWA Komorska
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Kawęczyńska
CXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE CXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE M. st. Warszawa WARSZAWA L. Staffa
CLXI Liceum Ogólnokształcące CLXI Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Smocza
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Łysych Zespół Szkół Powiatowych w Łysych Łyse ŁYSE STANISŁAWA KRUPKI
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego Ciechanów CIECHANÓW Kopernika
Brytyjskie Liceum Ogólnokształcące The British School Brytyjskie Liceum Ogólnokształcące The British School M. st. Warszawa WARSZAWA Limanowskiego
LXXVIII Liceum Ogólnokształcące LXXVIII Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Anieli Krzywoń
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Pułtusku Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Pułtusku Pułtusk PUŁTUSK New Britain
Liceum Ogólnokształcące “Żak” Dla Dorosłych w Mławie Liceum Ogólnokształcące “Żak” Dla Dorosłych w Mławie Mława MŁAWA Sienkiewicza
XI Liceum Ogólnokształące XI Liceum Ogólnokształące M. st. Warszawa WARSZAWA pl. S. Małachowskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie Sochaczew SOCHACZEW 15 Sierpnia
CV Liceum Ogólnokształcące CV Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Vincenta van Gogha
I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 Wołomin WOŁOMIN M. Sasina
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PASCAL w Otwocku Zespół Szkół Ponagdimnazjalnych PASCAL w Otwocku Otwock OTWOCK Andriollego
III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku Płońsk PŁOŃSK ks. Jerzego Popiełuszki
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Zwoleń ZWOLEŃ Kościelna
Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące Mszczonów MSZCZONÓW Maklakiewicza
Liceum Ogólnokształcące nr 50 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji Liceum Ogólnokształcące nr 50 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji M. st. Warszawa WARSZAWA Kolektorska
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Powiatowych im mjr Henryka Sucharskiego ul Mazowiecka 25 06-300 Przasnysz Przasnysz PRZASNYSZ Mazowiecka
VII Liceum Ogólnoksztalcące w Radomiu VII Liceum Ogólnoksztalcące w Radomiu M. Radom RADOM Powstańców Śląskich
Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 imienia Batalionu AK “Parasol” w Warszawie Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 imienia Batalionu AK “Parasol” w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Hawajska
Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH NA BIELANACH M. st. Warszawa WARSZAWA Dewajtis
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Żak” w Ostrołęce Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Żak” w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA g. A. E. Fieldorfa “Nila”
Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Kilińskiego
III Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Rogalińska
Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ Mława MŁAWA warszawska
Liceum Ogólnokształcące im Marii Dąbrowskiej Zespół Szkół Ogólnokształcących im Marii Dąbrowskiej Michałowice KOMORÓW Al. Marii Dąbrowskiej
XLII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XLII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE M. st. Warszawa WARSZAWA MADALIŃSKIEGO
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana Fundacji “PRIMUS” Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana Fundacji “PRIMUS” M. st. Warszawa WARSZAWA Płk. Zoltana Balo
XII Liceum Ogólnokształcace XII Liceum Ogólnokształcace M. st. Warszawa WARSZAWA Sienna
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PŁOCKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PŁOCKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO M. Płock PŁOCK PIŁSUDSKIEGO
CXXV Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 7 M. st. Warszawa WARSZAWA Chłodna
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH TWP W WYSZKOWIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH TWP W WYSZKOWIE Wyszków WYSZKÓW 3 MAJA
Liceum Ogólnokształcące z Oddzialami Dwujęzycznymi Liceum Ogólnokształcące z Oddzialami Dwujęzycznymi Piastów PIASTÓW 11 Listopada
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Żak” Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Żak” Pruszków PRUSZKÓW Wojska Polskiego 16A
Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły Łomianki ŁOMIANKI S. Staszica
AS – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AS – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych M. st. Warszawa WARSZAWA Żuromińska
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego Pomiechówek POMIECHÓWEK Ogrodnicza
LXXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Narwiku Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku M. st. Warszawa WARSZAWA Gładka
LVIII Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 23 M. st. Warszawa WARSZAWA Górnośląska
XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti M. st. Warszawa WARSZAWA Leopolda Staffa
I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr1 Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Rubinkowskiego
I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW 11 Listopada
III Liceum Ogólnokształcące Zespół nr 3 Wołomin WOŁOMIN KAZIMIERZA WIELKIEGO
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “EXPERTUS Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “EXPERTUS Ząbki ZĄBKI Harcerska
XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta M. st. Warszawa WARSZAWA Fundamentowa
Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia Orła Białego w Kosowie Lackim Zespół Szkół w Kosowie Lackim Kosów Lacki KOSÓW LACKI ARMII KRAJOWEJ
Liceum im. św. Tomasza z Akwinu Liceum im. św. Tomasza z Akwinu Józefów JÓZEFÓW Piotra Skargi
I Katolickie Liceum Ogólnokształcące I Katolickie Liceum Ogólnokształcące M. Siedlce SIEDLCE Bpa I. Świrskiego
Zaoczne Liceum Ogólnokształcace “COSINUS” w Piasecznie Zaoczne Liceum Ogólnokształcace “COSINUS” w Piasecznie Piaseczno PIASECZNO Sikorskiego
CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 M. st. Warszawa WARSZAWA Szczęśliwicka
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące I Społeczne Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Zawiszy
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomiu CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W RADOMIU M. Radom RADOM Kościuszki
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek MILANÓWEK Z.Herberta
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Żuromin ŻUROMIN LIDZBARSKA
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Sochaczew SOCHACZEW Piłsudskiego
VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Radomiu M. Radom RADOM Kilińskiego
Liceum Ogólnokształcące dla Doroslych w Makowie Mazowieckim Liceum Ogólnokształcące dla Doroslych w Makowie Mazowieckim Maków Mazowiecki MAKÓW MAZOWIECKI UL. GEN PUŁASKIEGO
Liecum Ogólnokształcące dla dorosłych w Goworowie Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie Goworowo GOWOROWO Ostrołęcka
Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie Zespół Szkół Gostynin GOSTYNIN Kowalska
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Pruszków PRUSZKÓW Juliana Gomulińskiego
LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego Zespół Szkół nr 49 M. st. Warszawa WARSZAWA Tołstoja
Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomiu Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomiu M. Radom RADOM KELLES-KRAUZA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W ZWOLENIU ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH W ZWOLENIU Zwoleń ZWOLEŃ WOJSKA POLSKIEGO
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie Legionowo LEGIONOWO marsz. J.Piłsudskiego
XIX Liceum Ogólnokształcące XIX Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Zbaraska
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 Marki MARKI Piłsudskiego
Liceum Ogolnoksztalcace dla Doroslych Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych im. I. J. Paderewskiego Sulejówek SULEJÓWEK Paderewskiego
XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Wiktorska
Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Piękna
CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Solipska
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cecylii Plater-Zyberkówny Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cecylii Plater-Zyberkówny Piaseczno PIASECZNO Chyliczkowska
I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Płocku I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Płocku M. Płock PŁOCK Kilińskiego
LIceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu Zespół Szkół nr 1 Sierpc SIERPC Armii Krajowej
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zielonka ZIELONKA Dziennikarska
CLIV Licum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkól Nr 42 M. st. Warszawa WARSZAWA Dzieci Warszawy
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Ośrodka Kształcenia Zawodowego “PROFESJA” w Zwoleniu Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Ośrodka Kształcenia Zawodowego “PROFESJA” w Zwoleniu Zwoleń ZWOLEŃ Wojska Polskiego
Niepubliczne Liceum Warsaw Montessori High School Niepubliczne Liceum Warsaw Montessori High School M. st. Warszawa WARSZAWA Tatrzańska
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EXPERTUS Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EXPERTUS M. st. Warszawa WARSZAWA Perzyńskiego
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kałęczynie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kałęczynie Sońsk KAŁĘCZYN Kałęczyn
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego Sochaczew SOCHACZEW
BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych M. st. Warszawa WARSZAWA ul. Szpitalna
Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach Białobrzegi BIAŁOBRZEGI Targowicka
XLVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO XLVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO M. st. Warszawa WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Sadownem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem Sadowne SADOWNE Kosciuszki
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowej Wsi Warka NOWA WIEŚ
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych M. Płock PŁOCK KRÓLOWEJ JADWIGI
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży nr 1 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży nr 1 Sochaczew SOCHACZEW Stadionowa
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Warszawska
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH TWP W RADOMIU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH TWP W RADOMIU M. Radom RADOM Partyzantów
2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im Pawła Jasienicy STO Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego M. st. Warszawa WARSZAWA Nowowiejska
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Cosinus Plus” w Radomiu Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Cosinus Plus” w Radomiu M. Radom RADOM Śadkowska
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH EDUKACJI INNOWACYJNEJ W CIECHANOWIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH EDUKACJI INNOWACYJNEJ W CIECHANOWIE Ciechanów CIECHANÓW 17 Stycznia
PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 32 IM. JEANA MONNETA PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 32 IM. JEANA MONNETA M. st. Warszawa WARSZAWA Belwederska
Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Główna Biznesu SZKOŁA GŁÓWNA BIZNESU M. st. Warszawa WARSZAWA FELIŃSKIEGO
XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA Zakrzewska
Szkoła Dwujęzyczna Ogólnokształcące Liceum Językowe im. Marii Montessori w Radomiu Szkoła Dwujęzyczna Ogólnokształcące Liceum Językowe im. Marii Montessori w Radomiu M. Radom RADOM Traugutta
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1 Sochaczew SOCHACZEW 15 Sierpnia
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kozienicach Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kozienicach Kozienice KOZIENICE Warszawska
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Pruszków PRUSZKÓW Juliana Gomulińskiego
“Żagle” Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK “Żagle” Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK M. st. Warszawa WARSZAWA Pożaryskiego
Atut Lider Kształcenia – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku Atut Lider Kształcenia – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku M. Płock PŁOCK Królewiecka
Liceum Ogólnokształcące Szkoła MIstrzostwa Sportowego w Kolarstwie Liceum Ogólnokształcące Szkoła MIstrzostwa Sportowego w Kolarstwie Żyrardów ŻYRARDÓW Waryńskiego
Autorskie Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 42 Autorskie Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 42 M. st. Warszawa WARSZAWA Iwicka
XXX Liceum Ogólnokształcące XXX Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Wolnośc
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie Żuromin ŻUROMIN Wyzwolenia
“Profesja” Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych w Siedlcach “Profesja” Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Szaloma Asza
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WYSZKOWIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ “KOPERNIK” W WYSZKOWIE Wyszków WYSZKÓW ŚWIĘTOJAŃSKA
CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 M. st. Warszawa WARSZAWA Bartnicza
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu M. Radom RADOM Grzybowska
VII Liceum Ogólnokształcące w Płocku Zespół Szkół nr 5 w Płocku M. Płock PŁOCK Generała Tadeusza Kutrzeby
Liceum Ogólnokstałcące Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA Budowlanych
NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pruszkowie NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pruszkowie Pruszków PRUSZKÓW Pływacka
IX Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 M. Radom RADOM Staromiejska
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Wiedza.pl” w Garwolinie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Wiedza.pl” w Garwolinie Garwolin GARWOLIN Krótka
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie Łochów ŁOCHÓW WYSPIAŃSKIEGO
Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku Sulejówek SULEJÓWEK 3 Maja
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą Nowe Miasto nad Pilicą NOWE MIASTO NAD PILICĄ Ogrodowa
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego Otwock OTWOCK Filipowicza
XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA Żuromińska
XLIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI XLIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI M. st. Warszawa WARSZAWA Fryderyka Joliot Curie
Liceum Ogólnokształcąve dla Dorosłych Zacisze Liceum Ogólnokształcąve dla Dorosłych Zacisze M. st. Warszawa WARSZAWA Radzymińska
XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA Platynowa
Liceum Ogólnokształcące w Chwałowicach dla dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach Iłża CHWAŁOWICE –
Liceum ogólnokształcące w Lipinach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach Odrzywół LIPINY Lipiny
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Budowlanych nr 1 M. Płock PŁOCK Prezydenta I. Mościckiego
III Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Konarskiego
V Liceum Ogólnokształcące V Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Nowolipie
XXVII Liceum Ogólnokształcace XXVII Liceum Ogólnokształcace M. st. Warszawa WARSZAWA Polna
Niepibliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Niepibliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Ciechanów CIECHANÓW Płońska
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23 Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23 Pruszków PRUSZKÓW Polskiej Organizacji Wojskowej
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica M. st. Warszawa WARSZAWA Nowowiejska
Liceum Ogólnokształcace dla Doroslych Liceum Ogólnokształcace dla Doroslych M. st. Warszawa WARSZAWA Kowelska
Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące Pruszków PRUSZKÓW Ignacego Daszyńskiego
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sobolew SOBOLEW Kościuszki
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI 1PLM”Warszawa”
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące “COSINUS II” w Warszawie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące “COSINUS II” w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA STAWKI
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Jana Katany w Grójcu Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Jana Katany w Grójcu Grójec GRÓJEC Józefa Piłsudskiego
Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych-zaoczne w Grójcu Niepubliczny Zespół Szkół dla Dorosłych-zaoczne w Grójcu Grójec GRÓJEC Polna
Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące Puszcza Mariańska PUSZCZA MARIAŃSKA Sobieskiego
Liceum Klasyczne im. Papieża Jana Pawła II w Ostrołęce Liceum Klasyczne im. Papieża Jana Pawła II w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA SZWEDZKA
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Solcu nad Wisłą Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą Solec nad Wisłą SOLEC NAD WISŁĄ Łoteckiego
CXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM.STEFANA KISIELEWSKIEGO M. st. Warszawa WARSZAWA SZCZAWNICKA
STRUMIENIE Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK STRUMIENIE Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK Józefów JÓZEFÓW 3 Maja
II Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach Zespół Szkół Nr 1 w Kozienicach Kozienice KOZIENICE Warszawska
LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego M. st. Warszawa WARSZAWA Konwiktorska
Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu Sierpc SIERPC Braci Tułodzieckich
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Kościuszki
XX Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 40 M. st. Warszawa WARSZAWA Objazdowa
Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Meridian Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Meridian M. st. Warszawa WARSZAWA Gładka
Liceum Ogólnokształcące w Siennie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie Sienno SIENNO Szkolna
Liceum Ogólnokształcące im Wojska Polskiego Liceum Ogólnokształcące im Wojska Polskiego Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Chemików
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Salezjańskich Lux Sapientiae w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Księdza Bosko
II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW ŚWIĘTOJAŃSKA
I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Mirkowska
Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach Jadów URLE Żwirki i Wigury
Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II M. st. Warszawa WARSZAWA Marii Grzegorzewskiej
CXL Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Nr 34 M. st. Warszawa WARSZAWA Mieszka I
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Troszynie Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie Troszyn TROSZYN Słowackiego
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Krasnosielc KRASNOSIELC Sadowa
Liceum Ogólnokształcące Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Płońska
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce M. Płock PŁOCK Kilińskiego
Liceum Ogólnokształcące Nr III Zespół Szkół Nr 1 Otwock OTWOCK Słowackiego
Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Kaleńska
VIII Liceum Ogólnokształcące VIII Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Jagiellońska
Liceum ogólnokształcące nr 6 Zespół Szkół Technicznych M. Płock PŁOCK Kilińskiego
Niepubliczne Liceun Ogólnokształcace dla Doroslych TWP Niepubliczne Liceun Ogólnokształcace dla Doroslych TWP Nasielsk BUDY SIENNICKIE Budy Siennickie
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodzisku Maz. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodzisku Maz. Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI sportowa
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sobolew SOBOLEW Kościuszki
IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementny Hoffmanowej w Warszawie IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementny Hoffmanowej w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Hoża
Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych “Pascal” w Wyszkowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych “Pascal” w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW Gen. J. Sowińskiego
Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku M. Płock PŁOCK Kościuszki
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Łochowie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Łochowie Łochów ŁOCHÓW Wyspiańskiego
IV Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Warszawie IV Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Saska
VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 M. Siedlce SIEDLCE Popiełuszki
Profesja Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie Profesja Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA ŚWIĘTOKRZYSKA
I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach Zespół Szkół nr 1 w Łosicach Łosice ŁOSICE Szkolna
Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców M. st. Warszawa WARSZAWA Bobrowiecka
International American School Sp. z o.o. Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 72 I.A.S International American School Sp. z o.o. Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 72 I.A.S M. st. Warszawa WARSZAWA Dembego Stefana
III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 3 Ciechanów CIECHANÓW Okrzei
Liceum Ogolnoksztalcace Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych im. I. J. Paderewskiego Sulejówek SULEJÓWEK Paderewskiego
Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół w Zielonce Zespół Szkół w Zielonce im. Prezydenta Ignacego Mościckiego Zielonka ZIELONKA Inżynierska
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE DLA DOROSŁYCH NR 1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE DLA DOROSŁYCH NR 1 Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI ŻWIRKI I WIGURY
Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie Wyszogród WYSZOGRÓD Niepodległości
XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja M. st. Warszawa WARSZAWA Grójecka
LXXXI Liceum Ogólnokształcące LXXXI Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Miła
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Nowym Dworze Mazowieckim Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Nowym Dworze Mazowieckim Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Paderewskiego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych M. st. Warszawa WARSZAWA Kaleńska
XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne M. st. Warszawa WARSZAWA Józefa Bema
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Progres” w Warszawie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Progres” w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Smolna
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Dygasińskiego
Katolickie Liceum Humanistyczne Katolickie Liceum Humanistyczne Otwock OTWOCK Żeromskiego
I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie Garwolin GARWOLIN Długa
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja-Szkola Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja-Szkola M. Siedlce SIEDLCE Szkolna
II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im.Toniego Halika w Ostrołęce II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im.Toniego Halika w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Prądzyńskiego
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach M. Radom RADOM Saska
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie Gąbin GĄBIN Stanisława Staszica
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Otwocku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Otwocku Otwock OTWOCK Konopnickiej
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 3 STO Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 3 STO M. st. Warszawa WARSZAWA Białostocka
Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu Jednorożec JEDNOROŻEC Odrodzenia
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W SOCHOCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W SOCHOCINIE Sochocin SOCHOCIN SZKOLNA 17
Liceum Ogólnokształcące Zepół Szkół Ekonomicznych Wołomin WOŁOMIN Aleja Armii Krajowej
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Węgrowie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Węgrowie Węgrów WĘGRÓW Mickiewicza
Liceum Ogólnokształcące Szkoła Liderów Liceum Ogólnokształcące Szkoła Liderów M. st. Warszawa WARSZAWA Bobrowiecka
IV Liceum Ogólnokształcące IV Liceum Ogólnokształcące M. Siedlce SIEDLCE Sokołowska
LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Samuela Bogumiła Lindego
XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA Oszmiańska
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Archimedes” w Warszawie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Archimedes” w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA CHMIELNA
Liceum Ogólnokształcące “Edukator” w Ciechanowie Liceum Ogólnokształcące “Edukator” w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Orylska
I Liceum Ogólnokształcące w Szydłowcu Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC ZAMKOWA
Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr76 Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr76 M. st. Warszawa WARSZAWA Rogatkowa
I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku Pułtusk PUŁTUSK New Britain
21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego M. st. Warszawa WARSZAWA al. Jana Pawła II
CXIX Liceum Ogólnokształcące CXIX Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Złota
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Myszyńcu ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH w Myszyńcu Myszyniec MYSZYNIEC DZIECI POLSKICH
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół w Raciążu Raciąż RACIĄŻ Kilińskiego
IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu M. Radom RADOM Mariacka
Liceum Ogólnoksztłcące im. C. K. Norwida Zespół Szkół Ogólnokształcących Radzymin RADZYMIN Konstytucji 3 Maja
I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Zawodowych Pułtusk PUŁTUSK Al. Tysiąclecia
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Centrum Szkoleniowego WIEDZA w Ciechanowie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Centrum Szkoleniowego WIEDZA w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Żórawskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu Zwoleń ZWOLEŃ Żeromskiego
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE DLA DOROSŁYCH ,,WIKTORIA,, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE DLA DOROSŁYCH ,,WIKTORIA,, Pruszków PRUSZKÓW PROMYKA
VI Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 M. Siedlce SIEDLCE Krystyny Osińskiej
LXVII Liceum Ogólnokształcące LXVII Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Hoża
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacyjne Prywatne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacyjne Sulejówek SULEJÓWEK Jaśminowa
Zaoczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skrzyńsku Zaoczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skrzyńsku Przysucha SKRZYŃSKO Wjazdowa
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku Stoczek STOCZEK Armii Krajowej
II Liceum Ogólnokształcące w Szydłowcu Zespół Szkół w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Kościuszki
II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 2 Piaseczno PIASECZNO Aleja Brzóz
Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 27 “Szkoła Rodzinna” Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 27 “Szkoła Rodzinna” M. st. Warszawa WARSZAWA Kruszyny
XXXIX Liceum Ogólnokształcące XXXIX Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Zuga
CL Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I LICEALNYCH NR 3 M. st. Warszawa WARSZAWA Włościańska
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Wołomin WOŁOMIN Legionów
CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Żywnego
Liceum Ogólnokształcące Społeczne nr 17 Liceum Ogólnokształcące Społeczne nr 17 M. st. Warszawa WARSZAWA Batorego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Radomiu Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Radomiu M. Radom RADOM Traugutta
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 2 Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Długa
XLI Liceum Ogólnokształcące XLI Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Kiwerska
Trzyletnie liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Akademia Sukcesu” Trzyletnie liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Akademia Sukcesu” M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Kilińskiego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W CZERWINIE Czerwin CZERWIN PIASTOWSKA
LXXVI Liceum Ogólnokształcące LXXVI Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Kowelska
I Liceum Ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące Ciechanów CIECHANÓW 17 Stycznia
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 im Szarych Szeregów Łaskarzew ŁASKARZEW Alejowa
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “PROFESJA” Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “PROFESJA” Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu M. Radom RADOM Biznesowa
Podkowiańskie LO nr 60 Podkowiańskie LO nr 60 Podkowa Leśna PODKOWA LEŚNA Wiewiórek
XLVII Liceum Ogólnokształcące XLVII Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Międzyborska
NOVA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLUCZOWYCH KOMPETENCJI MŁODZIEŻY W WARSZAWIE NOVA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLUCZOWYCH KOMPETENCJI MŁODZIEŻY W WARSZAWIE M. st. Warszawa WARSZAWA WIDOK
CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA Szolc-Rogozińskiego
Liceum Ogólnolształcace dla Dorosłych “ELITA” Liceum Ogólnolształcace dla Dorosłych “ELITA” M. st. Warszawa WARSZAWA Al.St. Zjednoczonych
Liceum Ogólnokształcace dla dorosłych w Baranowie Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie Baranowo BARANOWO Niepodległości
V Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza M. Płock PŁOCK Aleja F. Kobylińskiego
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Montessori w Warszawie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Montessori w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA TOMCIA PALUCHA
XXVI Liceum Ogólnokształcące XXVI Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Alpejska
XI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w Siedlcach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Browarna
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku M. Płock PŁOCK Ułańska
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie Sochaczew SOCHACZEW Warszawska
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI BUDOWLANA
XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa M. st. Warszawa WARSZAWA Zwycięzców
II Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Ostrołęce II Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA R.Traugutta
I Liceum Ogólnokształcące w Radomiu I Liceum Ogólnokształcące w Radomiu M. Radom RADOM Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Zygmunta Sajny w Górze Kalwarii Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA ks. Z. Sajny
LIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Noakowskiego
Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 43 Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 43 M. st. Warszawa WARSZAWA Wóycickiego
Liceum Ogólnokształcące w Komornicy Zespół Szkół w Wieliszewie Wieliszew KOMORNICA Nasielska
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Św. Urszuli Ledóchowskiej
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Gostynińskie Centrum Edukacyjne Gostynin GOSTYNIN Polna
CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA Olgierda
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W REGIMINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W REGIMINIE Regimin REGIMIN REGIMIN
II Liceum Ogólnokształcące w Węgrowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego Węgrów WĘGRÓW Bohaterów Warszawy
LXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO LXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO M. st. Warszawa WARSZAWA Ludwika Narbutta
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łaskarzewie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łaskarzewie Łaskarzew ŁASKARZEW Kolejowa
LXXXIII Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Konopczyńskiego
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zespół Szkół w Małkini Górnej Małkinia Górna MAŁKINIA GÓRNA Nurska
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Tłuszcz TŁUSZCZ Radzymińska
X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi M. st. Warszawa WARSZAWA Woronicza
I Katolickie Liceum Społeczne I Katolickie Liceum Społeczne M. st. Warszawa WARSZAWA Bobrowiecka
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu Bieżuń BIEŻUŃ Warszawska
Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych Zespół Szkół im.Leokadii Bergerowej w Płocku M. Płock PŁOCK Kutnowska
LIceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie Tarczyn TARCZYN Ks. Cz. Oszkiela
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku M. Płock PŁOCK 1 Maja
LXXII Liceum Ogólnokształcące LXXII Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA GROCHOWSKA
LO Zespół Szkół Nr 3 Mława MŁAWA Piłsudskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Jarosłwa Iwaszkiewicza Liceum Ogólnokształcące im. Jarosłwa Iwaszkiewicza Nasielsk NASIELSK Starzyńskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Sadownem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem Sadowne SADOWNE Kościuszki
CIV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 5 M. st. Warszawa WARSZAWA Mińska
Liceum Filmowe z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej Zespół Szkół Filmowych przy Warszawskiej Szkole Filmowej M. st. Warszawa WARSZAWA Gen. Zajączka
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Błoniu I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Błoniu Błonie BŁONIE Okrzei
Liceum Ogólnokszałcące dla Dorosłych “ŻAK” Liceum Ogólnokszałcące dla Dorosłych “ŻAK” Legionowo LEGIONOWO Jagiellońska
XXXVIII LIceum Ogólnokształcące Zespół Szkół 79 M. st. Warszawa WARSZAWA WIERTNICZA
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Wesołej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Wesołej M. st. Warszawa WARSZAWA Kruszyny
XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA Klonowa
Liceum Ogólnokształcące Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej Liceum Ogólnokształcące Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej M. st. Warszawa WARSZAWA Gen. Zajączka
III Liceum Ogólnokształcące w Radomiu III Liceum Ogólnokształcące w Radomiu M. Radom RADOM Traugutta
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Budowlana
Prywatne Męskie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałam Dwujęzycznymi im. Cecylii Plater-Zyberkówny Prywatne Męskie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałam Dwujęzycznymi im. Cecylii Plater-Zyberkówny M. st. Warszawa WARSZAWA Piękna
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie M. st. Warszawa WARSZAWA Naddnieprzańska
Liceum Ogólnokształcące dla Doroslych TWP w Grójcu Liceum Ogólnokształcące dla Doroslych TWP w Grójcu Grójec GRÓJEC Piotra Skargi
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.STANISŁAWA STASZICA XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.STANISŁAWA STASZICA M. Radom RADOM 11 LISTOPADA
LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 Zespół Szkół Nr 26 M. st. Warszawa WARSZAWA Urbanistów
XXXVII Liceum Ogólnokształcące XXXVII Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Świętokrzyska
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Prywatne Liceum Ogólnokształcące Przysucha SMOGORZÓW Mariówka
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie Węgrów WĘGRÓW Mickiewicza
XXIV Liceum Ogólnokształcące XXIV Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Obozowa
Katolickie Liceum Ogólnokształcące Katolickie Liceum Ogólnokształcące Mława MŁAWA Kościuszki
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Kozienice KOZIENICE Głowaczowska
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pruszków PRUSZKÓW Helenowska
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr1 Milanówek MILANÓWEK Piasta
CLVII Liceum Ogólnokształcące CLVII Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Świętokrzyska
Liceum Ogólnokształcące Spółki “TECHNIK” Liceum Ogólnokształcące Spółki “TECHNIK” M. Płock PŁOCK 3 MAJA
XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA Elektoralna
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA Budowlanych
LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Wiśniowa
Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich M. st. Warszawa WARSZAWA Al. Marszałka J. Piłsudskiego
PROFESJA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie PROFESJA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Konopczyńskiego
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Sokołowie Podlaskim I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Sadowa
Liceum Ogólnokształcące im. Salvadora Dalego Liceum Ogólnokształcące im. Salvadora Dalego M. st. Warszawa WARSZAWA Bobrowiecka
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych M. Siedlce SIEDLCE Czesława Dylewicza
LXXV Liceum Ogólnokształcące LXXV Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA CZERNIAKOWSKA
XII Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 z oddziałami sportowymi w Radomiu M. Radom RADOM Osiedlowa
Liceum Ogólnokształcące w Warce Liceum Ogólnokształcące w Warce Warka WARKA Warszawska
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Archimedes” w Piasecznie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Archimedes” w Piasecznie Piaseczno PIASECZNO JANA PAWŁA II 10 LOK. 6
ATUT – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie ATUT – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Narutowicza
I Liceum Ogółkształcące CN-B I Liceum Ogółkształcące CN-B M. Radom RADOM Kościuszki
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Szydłowcu Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC ZAMKOWA
LXXXVI Liceum Ogólnokształcące LXXXVI Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Kajetana Garbińskiego
Liceum Ogólnokształcące “Multimedia” Liceum Ogólnokształcące “Multimedia” M. st. Warszawa WARSZAWA Pl. Defilad
Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące Pruszków PRUSZKÓW Kościuszki
I Liceum Ogólnokształcące PUL w Płocku I Liceum Ogólnokształcące PUL w Płocku M. Płock PŁOCK 3 Maja
Liceum Ogólnokształcące im.Marii Dąbrowskiej w Pionkach Liceum Ogólnokształcące im.Marii Dąbrowskiej w Pionkach Pionki PIONKI Aleje Lipowe
Liceum Ogólnokształcace Zespół Szkół nr 3 Wiskitki WISKITKI Kościuszki
Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Hoża
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Samorządowych Zawidz ZAWIDZ KOŚCIELNY Mazowiecka
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące “COSINUS III” w Warszawie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące “COSINUS III” w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Stefana Szolc-Rogozińskiego
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. jerzego popiełuszki w Łazach Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. jerzego popiełuszki w Łazach Lesznowola ŁAZY Wiejska
Liceum Ogólnokształcące SUKCES dla Dorosłych w Radomiu Liceum Ogólnokształcące SUKCES dla Dorosłych w Radomiu M. Radom RADOM Szewska
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Gostynin GOSTYNIN 3 Maja
IX Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Bema
Liceum Ogólnokształcące w Chwałowicach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach Iłża CHWAŁOWICE –
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej Teresin SZYMANÓW Szkolna
IV LO im. B. Krzywoustego z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Nr 1 M. Płock PŁOCK Faustyna Piaska
Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych ,,Horn” w Żyrardowie Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych ,,Horn” w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Legionów Polskich
I liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Płońsk PŁOŃSK Płocka
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZAŁKA STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZAŁKA STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO M. Płock PŁOCK MAŁACHOWSKIEGO
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach Łomianki ŁOMIANKI St. Staszica
LXXXVIII Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół M. st. Warszawa WARSZAWA Okopowa
Zespół Szkół – Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Radzanów RADZANÓW Raciązska
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Ząbkowska
CXIV Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 31 M. st. Warszawa WARSZAWA Felińskiego
X Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego X Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego M. Radom RADOM Prażmowskiego
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 61 im. Stefana Kisielewskiego Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 61 im. Stefana Kisielewskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Przy Bażantarni
Międzynarodowe Liceum Montessori w Warszawie (International Montessori High School of Warsaw) Międzynarodowe Liceum Montessori w Warszawie (International Montessori High School of Warsaw) M. st. Warszawa WARSZAWA Dzierzby
LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki M. st. Warszawa WARSZAWA Kadrowa
XVIII Liceum Ogólnokształcące XVIII Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Smolna
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Zawodowych Nasielsk NASIELSK Lipowa
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie Nadarzyn NADARZYN Żółwińska
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Radomiu I Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Radomiu M. Radom RADOM SANDOMIERSKA
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH M. st. Warszawa WARSZAWA al. Niepodległości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Mławie Zespół Szkół nr 2 w Mławie Mława MŁAWA Zuzanny Morawskiej 29 B
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Iłży Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Iłży Iłża IŁŻA Jakuba Starszego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Poświętne POŚWIĘTNE Jadwiniew
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ Czerwińsk nad Wisłą CZERWIŃSK NAD WISŁĄ WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach Kozienice KOZIENICE Warszawska
Liceum Ogólnokształcące w Lipsku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku Lipsko LIPSKO Zwoleńska
IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego Piaseczno PIASECZNO Chyliczkowska
Liceum Ogólnokształcące Sportowe Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Pruszków PRUSZKÓW Juliana Gomulińskiego
LICEUM ASTRID LICEUM ASTRID M. st. Warszawa WARSZAWA Al. Wyzwolenia
II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Orylska
Katolickie Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących M. st. Warszawa WARSZAWA Poezji
LII Liceum Ogólnokształcace Zespół Szkół Nr 18 M. st. Warszawa WARSZAWA Żeromskiego
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Startowa 4K Społeczne Liceum Ogólnokształcące Startowa 4K M. st. Warszawa WARSZAWA Startowa
Społeczne Liceum Ogólokształcące Nr 25 im. Marzenny Okońskiej Społeczne Liceum Ogólokształcące Nr 25 im. Marzenny Okońskiej M. st. Warszawa WARSZAWA Aleja Solidarności
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Akademickie Liceum Ogólnokształcące Przasnysz PRZASNYSZ Szosa Ciechanowska
II Liceum Ogólnokształcace w Płońsku Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku Płońsk PŁOŃSK Sienkiewicza
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 2 im. Janusza Korczaka Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 2 im. Janusza Korczaka M. st. Warszawa WARSZAWA JASIELSKA
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 im.Obrońców Mławy z Września 1939r. Mława MŁAWA WARSZAWSKA
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego Pomiechówek POMIECHÓWEK Ogrodnicza
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi M. Siedlce SIEDLCE B. Prusa
Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Cecylii Plater – Zyberkówny Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Cecylii Plater – Zyberkówny M. st. Warszawa WARSZAWA Piękna
Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Kościuszki
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu Raciąż RACIĄŻ Płocka
CX Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 59 M. st. Warszawa WARSZAWA Jana III Sobieskiego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół nr 2 w Przysusze Przysucha PRZYSUCHA Warszawska
Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące Żelechów ŻELECHÓW Szkolna
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Radzymin RADZYMIN Komunalna
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku Płońsk PŁOŃSK Szkolna
Liceum Ogólnokształcące w Gąbinie Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie Gąbin GĄBIN Stanisława Staszica
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 3 Zespół Szkół Nr 3 Wyszków WYSZKÓW Jana Matejki
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół w Długosiodle Długosiodło DŁUGOSIODŁO Poniatowskiego
Liceum Ogólnoklształcące dla Dorosłych Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie Wyszogród WYSZOGRÓD Niepodległości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PASCAL w Płocku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pascal w Płocku M. Płock PŁOCK Jachowicza
XCVII Liceum Ogólnokształcące im.Olimpijczyków Polskich Zespół Szkół nr 12 im.Olimpijczyków Polskich M. st. Warszawa WARSZAWA Siennicka
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Zawodowych Pułtusk PUŁTUSK Al. Tysiąclecia
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku Glinojeck GLINOJECK Płocka
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CZERWIŃSKU ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ Czerwińsk nad Wisłą CZERWIŃSK NAD WISŁĄ WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu M. Radom RADOM Kusocińskiego
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Mogielnica MOGIELNICA Nowomiejska
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące I Społeczne Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Armii Krajowej
Zespół Szkół w Różanie Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Różan RÓŻAN Warszawska
Liceum Ogólnokształcące nr 13 Liceum Ogólnokształcące nr 13 M. st. Warszawa WARSZAWA Conrada
XLIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE XLIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE M. st. Warszawa WARSZAWA GANDHIEGO
I Liceum Ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Traugutta
Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Przasnysz PRZASNYSZ Szosa Ciechanowska
II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr2 Legionowo LEGIONOWO Królowej Jadwigi
Liceum Ogólnokształcące TE Vizja z Oddziałami Dwujęzycznymi Liceum Ogólnokształcące TE Vizja z Oddziałami Dwujęzycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA Gładka
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi Pułtusk PUŁTUSK Piotra Skargi
Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Raciążu Zespół Szkół w Raciążu Raciąż RACIĄŻ Kilińskiego
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Felińskiego
III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Piaseczno PIASECZNO Chyliczkowska
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Mrozach Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach Mrozy MROZY Licealna
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nowe Miasto NOWE MIASTO Ciechanowska
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pionkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Pionki PIONKI Aleja Jana Pawła II
XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu M. Radom RADOM 25 Czerwca
Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyszków WYSZKÓW Jana Matejki
Liceum Niepubliczne Fundacji ADYS Liceum Niepubliczne Fundacji ADYS Piastów PIASTÓW Namysłowskiego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Powiatowych im mjr Henryka Sucharskiego ul Mazowiecka 25 06-300 Przasnysz Przasnysz PRZASNYSZ Mazowiecka
Liceum Ogólnokształcące w Grójcu Liceum Ogólnokształcące w Grójcu Grójec GRÓJEC Poświętne
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Brwinów BRWINÓW Żwirowa
Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne KLASYK Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne KLASYK M. st. Warszawa WARSZAWA Matuszewska
XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA ks. J. Popiełuszki
CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne M. st. Warszawa WARSZAWA Podchorążych
LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego M. st. Warszawa WARSZAWA Dzieci Warszawy
III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 5 M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Ks.F.Blachnickiego
Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7 im.Bronisława Geremka Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7 im.Bronisława Geremka M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka
V Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Jaracza
LXX Liceum Ogólnokształcące LXX Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Edwarda Dembowskiego
XCVI Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 37 M. st. Warszawa WARSZAWA Al. Stanów Zjednoczonych
Wielokulturowe Liceum Humanistyczne Wielokulturowe Liceum Humanistyczne M. st. Warszawa WARSZAWA Kłopotowskiego
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gościminie Wielkim Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gościminie Wielkim Nowe Miasto GOŚCIMIN WIELKI
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Piasecznie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Piasecznie Piaseczno PIASECZNO Powstańców Warszawy
XLV Liceum Ogólnokształcące XLV Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Miła
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGiE im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce Zespół Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego z siedzibą w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Aleja Wojska Polskiego
Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 40 Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 40 M. st. Warszawa WARSZAWA Stryjeńskich
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS w Siedlcach Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Sokołowska
NOVA Liecum Ogólnokształcące NOVA Liecum Ogólnokształcące Piaseczno PIASECZNO Kościuszki
Liceum Ogólnokształcące ZOK “Profesor” Liceum Ogólnokształcące ZOK “Profesor” M. Płock PŁOCK Al. Kilińskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Janiny Kacperskiej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą Solec nad Wisłą SOLEC NAD WISŁĄ Łoteckiego
PRYWATNE LO ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO PRYWATNE LO ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO M. st. Warszawa WARSZAWA KRASIŃSKIEGO
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przysusze Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przysusze Przysucha PRZYSUCHA Krakowska
LXIII Liceum Ogólnokształcące LXIII Liceum Ogólnokształcące M. st. Warszawa WARSZAWA Ludwika Hirszfelda
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych M. st. Warszawa WARSZAWA Ratuszowa
Waldorfske Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 Waldorfske Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Wolność
I LO PUL w Ciechanowie I LO PUL w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Orylska
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Bronisława Markiewicza Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Bronisława Markiewicza Marki MARKI Piłsudskiego
LIceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Żak” LIceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Żak” Wołomin WOŁOMIN ul. Wileńska
XCII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół nr 32 M. st. Warszawa WARSZAWA Ożarowska
CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Księcia Janusza
NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomiu NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomiu M. Radom RADOM Focha
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 M. st. Warszawa WARSZAWA Międzyparkowa
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY NR 2 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY NR 2 M. st. Warszawa WARSZAWA WAŁ MIEDZESZYNSKI
MOS Nr 1 Agrykola WCSM Agrykola M. st. Warszawa WARSZAWA Myśliwiecka
Ośrodek w Stręgielku WCSM Agrykola Pozezdrze STRĘGIELEK Stręgielek
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Pruszków PRUSZKÓW Gomulińskiego
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 M. st. Warszawa WARSZAWA Rogalińska
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 7 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 7 M. st. Warszawa WARSZAWA Geodetów
Młodzieżowy Dom Kultury “Ochota” Młodzieżowy Dom Kultury “Ochota” M. st. Warszawa WARSZAWA Rokosowska
Młodzieżowy Dom Kultury Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Brożka
Młodzieżowy Dom Kultury Młodzieżowy Dom Kultury Pruszków PRUSZKÓW Kościuszki
Młodzieżowy Dom Kultury “Muranów” Młodzieżowy Dom Kultury “Muranów” M. st. Warszawa WARSZAWA Stawki
Młodzieżowy Dom Kultury Młodzieżowy Dom Kultury M. st. Warszawa WARSZAWA Puławska
Młodzieżowy Dom Kultury Młodzieżowy Dom Kultury M. Radom RADOM Słowackiego
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Otwock OTWOCK Poniatowskiego
Młodzieżowy Dom Kultury Młodzieżowy Dom Kultury M. st. Warszawa WARSZAWA Łazienkowska
Młodzieżowy Dom Kultury Młodzieżowy Dom Kultury M. st. Warszawa WARSZAWA Andersena
Młodzieżowy Dom Kultury Młodzieżowy Dom Kultury Żyrardów ŻYRARDÓW Moniuszki
Młodzieżowy Dom Kultury im, Króla Maciusia Pierwszego w Płocku Młodzieżowy Dom Kultury im, Króla Maciusia Pierwszego w Płocku M. Płock PŁOCK Tumska
Młodzieżowy Dom Kultury “Bielany” Młodzieżowy Dom Kultury “Bielany” M. st. Warszawa WARSZAWA Cegłowska
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii “Jędruś” Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii “Jędruś” Józefów JÓZEFÓW GŁÓWNA
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 “Dom na Trakcie” Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 “Dom na Trakcie” M. st. Warszawa WARSZAWA Trakt Lubelski
Ośrodek Socjoterapeutyczny “Wspólny Dom” w Wildze Ośrodek Socjoterapeutyczny “Wspólny Dom” w Wildze Wilga WILGA Plac Myśliwski
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 M. st. Warszawa WARSZAWA Osowska
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 62 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 62 Zielonka ZIELONKA Marecka
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą Solec nad Wisłą SOLEC NAD WISŁĄ Wczasowa
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu M. Radom RADOM Wośnicka
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 M. st. Warszawa WARSZAWA J.Brożka
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 M. st. Warszawa WARSZAWA Podmokła
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 “Kąt” Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 “Kąt” M. st. Warszawa WARSZAWA Zorzy
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 Łomianki ŁOMIANKI Warszawska
Młodzieżowy Ośrodek Socjpterapii Młodzieżowy Ośrodek Socjpterapii Sońsk GOŁOTCZYZNA Aleksandry Bąkowskiej
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 “SOS” Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 “SOS” M. st. Warszawa WARSZAWA Ginrtowskiego
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Goździkowie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Goździkowie Gielniów GOŹDZIKÓW Główna
Młodziezowy Ośrodek Socjoterapii “Pałacyk” Młodziezowy Ośrodek Socjoterapii “Pałacyk” M. Radom RADOM Krychowicka
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 4 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 4 M. st. Warszawa WARSZAWA Al. Reymonta
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii “Dom Matki Dobrego Pasterza” Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii “Dom Matki Dobrego Pasterza” Piaseczno PIASECZNO Zgoda
NIEPUBLICZNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POGROSZYNIE NIEPUBLICZNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POGROSZYNIE Wieniawa POGROSZYN
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie Gielniów GOŹDZIKÓW Główna
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa Odrzywół KOLONIA OSSA Kolonia Ossa
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie Pieńkach Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie Pieńkach Platerów CZUCHÓW-PIEŃKI
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów M. st. Warszawa WARSZAWA Barska
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 M. st. Warszawa WARSZAWA PATRIOTÓW
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie Mordy WOJNÓW
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Wierzbno JAWOREK
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy “DOM na SZLAKU” Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy “DOM na SZLAKU” Iłów ZAŁUSKÓW
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Borowie BOROWIE Garwolińska
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej Przysucha KOLONIA SZCZERBACKA
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Dziarnie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Dziarnie Sońsk GOŁOTCZYZNA Aleksandry Bąkowskiej
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 M. st. Warszawa WARSZAWA Strażacka
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Łaskarzew WOLA ROWSKA
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy Wierzbica WIERZBICA SIENKIEWICZA
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim Borkowice RUSINÓW brak
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 M. st. Warszawa WARSZAWA Dolna
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu Cegłów PODCIERNIE Podciernie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy Wiśniew GOSTCHORZ
Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Zwodowego “Profesja” Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Zwodowego “Profesja” M. Radom RADOM Biznesowa
Skłodowscy Wiedza i Finanse Sp. z o.o. Niepubliczne Forum Kształcenia Skłodowscy Wiedza i Finanse Sp. z o.o. Niepubliczne Forum Kształcenia Marki MARKI Kościuszki
Centrum Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych GoWork.pl Centrum Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych GoWork.pl M. st. Warszawa WARSZAWA Żurawia
Redicus Szkolenia Redicus Szkolenia M. Siedlce SIEDLCE Plac Tysiącecia
Polsko-Amerykańskie Centrum Szkolenia Budowlanych Sp. z o.o. Polsko-Amerykańskie Centrum Szkolenia Budowlanych Sp. z o.o. M. st. Warszawa WARSZAWA Nasielska
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PRUSZKOWIE ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PRUSZKOWIE Pruszków PRUSZKÓW MAJOWA
Krajowa Izba Księgowych Krajowa Izba Księgowych M. st. Warszawa WARSZAWA Domaniewska
ASIO AGENCJA SZKOLEŃ ADAM ANDRZEJ BAJBAK ASIO AGENCJA SZKOLEŃ ADAM ANDRZEJ BAJBAK M. Radom RADOM STRUGA
Placówka Edukacji Ustawicznej “EDU” Placówka Edukacji Ustawicznej “EDU” Tłuszcz TŁUSZCZ Radzymińska
TOPFIRE Izabela Topolska TOPFIRE Izabela Topolska Orońsko TOMASZÓW Tomaszów
Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie Wołomin WOŁOMIN Moniuszki
Ośrodek Szkoleniowy MARATON Ośrodek Szkoleniowy MARATON M. st. Warszawa WARSZAWA Elektoralna
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej Ciechanów CIECHANÓW Ściegiennego
Ośrodek Metodyczny Rozwoju Edukacji Polskiej i Zagramicznej Ośrodek Metodyczny Rozwoju Edukacji Polskiej i Zagramicznej M. Radom RADOM Traugutta
Instytut Służby Społecznej im. H.Ch. Kofoeda Instytut Służby Społecznej im. H.Ch. Kofoeda M. Siedlce SIEDLCE ŚWIĘTOJAŃSKA
TEB Edukacja Studium Kształcenia Praktycznego TEB Edukacja Studium Kształcenia Praktycznego M. Płock PŁOCK Królewiecka
Ośrodek Kształcenia i Promocji TELEGPOL Ryszard KRYJOM Ośrodek Kształcenia i Promocji TELEGPOL Ryszard KRYJOM Nieporęt STANISŁAWÓW DRUGI Wolska
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Korczaka
Placówka kształcenia praktycznego, dokształcania i doskonalenia zawodowego. Kursy i szkolenia strzeleckie. Leonard Grzelak. Placówka kształcenia praktycznego, dokształcania i doskonalenia zawodowego. Kursy i szkolenia strzeleckie. Leonard Grzelak. Sulejówek SULEJÓWEK Armii Krajowej
Placówka kształcenia teoretycznego, praktycznego, dokształcania i doskonalenia zawodowego Przedsiębiorstwa Konsultingowo-Usługow Placówka kształcenia teoretycznego, praktycznego, dokształcania i doskonalenia zawodowego Przedsiębiorstwa Konsultingowo-Usługow Sulejówek SULEJÓWEK Armii Krajowej
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej M. Siedlce SIEDLCE Świętojańska
Zakład Usług Szkoleniowych”BeHaPek” Zakład Usług Szkoleniowych”BeHaPek” Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Topolowa
Kursy Sowa Kursy Sowa M. st. Warszawa WARSZAWA Polna
Szkoła Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń TECHOM Szkoła Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń TECHOM M. st. Warszawa WARSZAWA Al. Wyzwolenia
Centrum Kształcenia Kadr Sportu Centrum Kształcenia Kadr Sportu M. Siedlce SIEDLCE Starowiejska
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji przy ALDEO Systemy Zarz Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji przy ALDEO Systemy Zarz M. Radom RADOM Czachowskiego
NOVA Placówka Kształcenia Ustawicznego w Radomiu NOVA Placówka Kształcenia Ustawicznego w Radomiu M. Radom RADOM Focha
Centrum Kształcenia Ustawicznego Edukator w Garwolinie Centrum Kształcenia Ustawicznego Edukator w Garwolinie Łaskarzew ŁASKARZEW Kolejowa
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Kozienicach Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Kozienicach Kozienice KOZIENICE Głowaczowska
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W LEGIONOWIE ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W LEGIONOWIE Legionowo LEGIONOWO MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Zwoleniu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Zwoleniu Zwoleń ZWOLEŃ Perzyny
Akademia Fotografii Akademia Fotografii M. st. Warszawa WARSZAWA Plac Defilad
Ośrodek Usług Technicznych, Szkoleniowych i Ekonomicznych SIM-MASZ Ośrodek Usług Technicznych, Szkoleniowych i Ekonomicznych SIM-MASZ Maków Mazowiecki MAKÓW MAZOWIECKI ul. Gen. Pułaskiego
Niepubliczna Placówka Kształcenia Praktycznego Akademia Łucznica Niepubliczna Placówka Kształcenia Praktycznego Akademia Łucznica Pilawa ŁUCZNICA Łucznica
Protection Protection Legionowo LEGIONOWO Ks. A. Kordeckiego
Nova Placówka Kształcenia Ustawicznego w Legionowie Nova Placówka Kształcenia Ustawicznego w Legionowie Legionowo LEGIONOWO Kopernika
COMARTIN COMARTIN Łomianki ŁOMIANKI PARTYZANTÓW
Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ZDZ w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ZDZ w Kielcach M. Radom RADOM Saska
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych M. st. Warszawa WARSZAWA Górnośląska
Europejskie Studium Przygotowania Zawodowego i Wiedzy Praktycznej Europejskie Studium Przygotowania Zawodowego i Wiedzy Praktycznej Jaktorów BUDY MICHAŁOWSKIE
Centrum Kształcenia Ustawicznego SUKCES w Radomiu Centrum Kształcenia Ustawicznego SUKCES w Radomiu M. Radom RADOM Szewska
Centrum Kształcenia Zawodowego i Artystycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Artystycznego Kobyłka KOBYŁKA Szeroka 44B
Krajowy Instytut Medyczny Krajowy Instytut Medyczny M. st. Warszawa WARSZAWA Domaniewska
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Dom Pomocy Twórczej GRANICA Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Dom Pomocy Twórczej GRANICA Kampinos KAMPINOS Granica
Heros Centrum Szkoleniowe Heros Centrum Szkoleniowe M. st. Warszawa WARSZAWA Marszałkowska
Ośrodek Kształcenia Oświatowego Ośrodek Kształcenia Oświatowego Żyrardów ŻYRARDÓW Wittenberga
Mazowiecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego “OŚWIATA” Mazowiecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego “OŚWIATA” M. st. Warszawa WARSZAWA Al.Jana Pawła II
Akademia Biznesu i Rozwoju Osobistego ABIRO Akademia Biznesu i Rozwoju Osobistego ABIRO Garwolin GARWOLIN AL. LEGIONÓW
Ośrodek Szkoleniowy Węgrowskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki Ośrodek Szkoleniowy Węgrowskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki Węgrów WĘGRÓW Karola Szamoty
CONSUSNiepubliczna Placówka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, Nauka Języków Obcych CONSUSNiepubliczna Placówka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, Nauka Języków Obcych M. Radom RADOM
OŚRODEK DORADZTWA I USŁUG BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY MEJA JANUSZ RUCIŃSKI IZABELA LESZCZAK OŚRODEK DORADZTWA I USŁUG BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY MEJA JANUSZ RUCIŃSKI IZABELA LESZCZAK Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI DZIAŁKOWA
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku Lipsko LIPSKO Zwoleńska
Yamaha Szkoła Muzyczna w Mińsku Mazowieckim Yamaha Szkoła Muzyczna w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Dąbrówki
Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu Żak w Radomiu Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu Żak w Radomiu M. Radom RADOM Traugutta
Towarzystwo Edukacyjne SOKRATES – Szkoła Języków Obcych Towarzystwo Edukacyjne SOKRATES – Szkoła Języków Obcych M. st. Warszawa WARSZAWA Belgradzka
Polski Instytut Dietetyki Polski Instytut Dietetyki M. st. Warszawa WARSZAWA Domaniewska
Ośrodek Szkolenia ACS Sp. z o.o. Ośrodek Szkolenia ACS Sp. z o.o. M. st. Warszawa WARSZAWA Komuitetu Obrony Robotników
Placówka Kształcenia Ustawicznego Akademia Estetyki Placówka Kształcenia Ustawicznego Akademia Estetyki Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI 3-go maja
Akademia Kosmetyki i Podologii Cosmet Akademia Kosmetyki i Podologii Cosmet Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Topolowa
Akademia Pięknych Włosów Akademia Pięknych Włosów Kobyłka KOBYŁKA Narutowicza
Niepubliczna Placówka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego “Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX” Niepubliczna Placówka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego “Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX” M. Radom RADOM
Centrum Edukacji KERIM Centrum Edukacji KERIM M. Radom RADOM Południowa
Technikum Przemysłu Mody Technikum Przemysłu Mody Ciechanów CIECHANÓW Reymonta
Centrum Wiedzy i Technologii Zabezpieczeń Technicznych Centrum Wiedzy i Technologii Zabezpieczeń Technicznych M. st. Warszawa WARSZAWA Poleczki
Studium Kształcenia Praktycznego TEB Edukacja Studium Kształcenia Praktycznego TEB Edukacja M. Radom RADOM Słowackiego
Nasza Era Nasza Era Żyrardów ŻYRARDÓW Okrzei
ATUT LIDER KSZTAŁCENIA CENTRUM SZKOLENIOWE ATUT LIDER KSZTAŁCENIA CENTRUM SZKOLENIOWE M. Radom RADOM KELLES KRAUZA
Centrum Rozwoju Kompetencji Centrum Rozwoju Kompetencji Brwinów OTRĘBUSY Kępińska
ATUT – Placówka Kształcenia Ustawicznego w Żyrardowie ATUT – Placówka Kształcenia Ustawicznego w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Narutowicza
Blue Placówka Kształcenia Ustawicznego w Warszawie Blue Placówka Kształcenia Ustawicznego w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Szpitalna
Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Siedlcach Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Kilińskiego
Altkom Akademia S.A. Altkom Akademia S.A. M. st. Warszawa WARSZAWA ul. Chłodna
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Radomiu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Radomiu M. Radom RADOM Kwiatkowskiego
Centrum Szkoleniowo Doradcze Magdalena Hotloś Centrum Szkoleniowo Doradcze Magdalena Hotloś M. Płock PŁOCK al. marsz. J. Piłsudskiego
LIDER-Ochrona Detektyw LIDER-Ochrona Detektyw Raszyn RASZYN Al. Krakowska
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego BEST COMPLEX BEATA STANISZEWSKA Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego BEST COMPLEX BEATA STANISZEWSKA M. Radom RADOM Żeromskiego 94
Placówka Kształcenia Ustawicznego Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Mie Placówka Kształcenia Ustawicznego Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Mie M. Płock PŁOCK al. Jana Kilińskiego
Centrum Edukacji EDUS Centrum Edukacji EDUS Wołomin WOŁOMIN Laskowa
Placówka Kształcenia Ustawicznego “Perfect Guard” Placówka Kształcenia Ustawicznego “Perfect Guard” M. Płock PŁOCK Popłacińska 37
Szkoła Terapii Psychosomatycznej Szkoła Terapii Psychosomatycznej Łochów ŁOCHÓW Marii Konopnickiej
CENTRUM MIKROPIGMENTACJI AGNIESZKA ZAPAŁA CENTRUM MIKROPIGMENTACJI AGNIESZKA ZAPAŁA Piaseczno JULIANÓW PRZYTULNA
Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji M. st. Warszawa WARSZAWA Wolska
Uniwersytet Powszechny-VITA Uniwersytet Powszechny-VITA M. Płock PŁOCK Otolińska
Ośrodek Szkoleń Zawodowych S.E.O.M. PRAKTYKA GRUP Ośrodek Szkoleń Zawodowych S.E.O.M. PRAKTYKA GRUP Marki MARKI Równa
Ośrodek Szkolenia SCOLARIS Ośrodek Szkolenia SCOLARIS M. st. Warszawa WARSZAWA Wrzeciono
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej M. Płock PŁOCK Nowy Rynek
Oficyna Informatyczna Oficyna Informatyczna Nadarzyn NADARZYN Błońska
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia M. st. Warszawa WARSZAWA Podwale
Ośrodek Szkolenia Zawodowego “AMET” Ośrodek Szkolenia Zawodowego “AMET” M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Tadeusza Zawadzkiego “ZOŚKI”
Placówka Kształcenia Ustawicznego GoWork.pl Placówka Kształcenia Ustawicznego GoWork.pl M. st. Warszawa WARSZAWA Żurawia
Szkoła florystyczna Małgorzaty Niskiej Szkoła florystyczna Małgorzaty Niskiej Łomianki ŁOMIANKI Kampinoska
Instytut Kształcenia Ustawicznego Fundacji im. Stanisława Konarskiego Instytut Kształcenia Ustawicznego Fundacji im. Stanisława Konarskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Al. Komisji Edukacji Narodowej
Radomskie Centrum Krav Maga Dariusz Kołodziej Radomskie Centrum Krav Maga Dariusz Kołodziej M. Radom RADOM Padewska
Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów M. st. Warszawa WARSZAWA al. Jana Pawła II
Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy “MER” Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy “MER” Piastów PIASTÓW Żbikowska
ANGLOSCHOOL ANGLOSCHOOL Łomianki ŁOMIANKI ul.Warszawska
CENTRUM MIKROPIGMENTACJI ZAPAŁA DARIUSZ KASPRZYK CENTRUM MIKROPIGMENTACJI ZAPAŁA DARIUSZ KASPRZYK Piaseczno JULIANÓW Przytulna
Niepubliczna Placówka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego “STELLA-DORI” Ziółko-Romanowska Dorota Niepubliczna Placówka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego “STELLA-DORI” Ziółko-Romanowska Dorota M. Radom RADOM Królowej Jadwigi
CENTRUM EDUKAKCJI Górak Consulting CENTRUM EDUKAKCJI Górak Consulting M. Radom RADOM Struga
Szkoła Języków Obcych “Euroschool” Szkoła Języków Obcych “Euroschool” M. Siedlce SIEDLCE Wojskowa
Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. – Instytut Edukacji Europejskiej Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. – Instytut Edukacji Europejskiej M. st. Warszawa WARSZAWA Czapelska
Centrum Kształcenia Dorosłych “EDUKACJA” Centrum Kształcenia Dorosłych “EDUKACJA” M. Radom RADOM Limanowskiego
Placówka Kształcenia Ustawicznego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Maz Placówka Kształcenia Ustawicznego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Maz M. Radom RADOM 11 Listopada
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Inspiracja Strefa Nastroju i Urody Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Inspiracja Strefa Nastroju i Urody M. Radom RADOM Królewska
Akademia Doskonalenia Zawodowego NATUROPATA Akademia Doskonalenia Zawodowego NATUROPATA Grodzisk Mazowiecki ADAMOWIZNA Osowiecka
Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Zawodowego PASCAL w Płocku Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Zawodowego PASCAL w Płocku M. Płock PŁOCK Jachowicza
Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Edukacja Plus w Radomiu Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Edukacja Plus w Radomiu M. Radom RADOM Pusta
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej M. st. Warszawa WARSZAWA Płocka 17 lok 25
SZKOLENIE I OBSŁUGA INSPEKTORSKA BHP H. A.MIKOŁAJCZAK SZKOLENIE I OBSŁUGA INSPEKTORSKA BHP H. A.MIKOŁAJCZAK Legionowo LEGIONOWO Zegrzyńska
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku M. Płock PŁOCK 1 Maja
Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Ostrołęce Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA gen. A. E. Fieldorfa “Nila”
Centrum Szkolen Specjalistycznych ROSOMAK Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkolen Specjalistycznych ROSOMAK Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Warka MICHALCZEW Michalczew
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA FRYZJERÓW W RADOMIU NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA FRYZJERÓW W RADOMIU M. Radom RADOM PL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia “Niebieska Linia” Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia “Niebieska Linia” Pilawa ŁUCZNICA Główna
Ośrodek Szkolenia “Znak” WItold Samsel Ośrodek Szkolenia “Znak” WItold Samsel M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Bogusławskiego
Centrum Doskonalenia Zawodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego M. st. Warszawa WARSZAWA Domaniewska
SkillMED SkillMED M. st. Warszawa WARSZAWA Maltańska
Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Edukacja Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Edukacja M. Radom RADOM 1905 Roku
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku M. Płock PŁOCK Ułańska
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DLA DOROSŁYCH “CEL” NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DLA DOROSŁYCH “CEL” Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI SKŁODOWSKIEJ-CURIE
Ośrodek Bezpieczeństwa Pracy PROEDUKO Wiesław Kłobukowski, Danuta Kłobukowska s.c. Ośrodek Bezpieczeństwa Pracy PROEDUKO Wiesław Kłobukowski, Danuta Kłobukowska s.c. Gąbin GĄBIN Konwaliowa
OŚRODEK SZKOLENIOWY CENTRUM NAUKI I BIZNESU “ŻAK” W PŁOCKU OŚRODEK SZKOLENIOWY CENTRUM NAUKI I BIZNESU “ŻAK” W PŁOCKU M. Płock PŁOCK Tumska
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego w Grójcu Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego w Grójcu Grójec GRÓJEC Sybiraków 2/8
Szkoła Języka Angielskiego IKS Szkoła Języka Angielskiego IKS Błonie BRAMKI Bajeczna
Assecuro Sp. z o. o. Assecuro Sp. z o. o. Lesznowola ŁAZY Al. Krakowska
Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego M. Radom RADOM Wernera
OrtoKursy OrtoKursy M. st. Warszawa WARSZAWA Ostrzycka
Ośrodek Szkolenia “Falcon Training & Solutions” Ośrodek Szkolenia “Falcon Training & Solutions” Nasielsk CEGIELNIA PSUCKA
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego SPECJALS Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego SPECJALS M. Płock PŁOCK Gozdawy
Centrum Edukacji manager Centrum Edukacji manager M. st. Warszawa WARSZAWA Al. St. Zjednoczonych
GROTEAM-Szkolenia Specjalistyczne GROTEAM-Szkolenia Specjalistyczne Legionowo LEGIONOWO Zakopiańska
DOR – EDU NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOR – EDU NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Parkowa
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Ciechanów CIECHANÓW Reymonta
“CENTRUM EDUKACYJNE RAZEM” “CENTRUM EDUKACYJNE RAZEM” Mława MŁAWA Mariacka
STRZELANIE.pl STRZELANIE.pl Sulejówek SULEJÓWEK Armii Krajowej
CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO JUNGHEINRICH POLSKA SP. Z O.O. CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO JUNGHEINRICH POLSKA SP. Z O.O. Ożarów Mazowiecki BRONISZE ŚWIERKOWA
Egurrola Dance Studio dla Dorosłych w Grodzisku Maz Egurrola Dance Studio dla Dorosłych w Grodzisku Maz Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI SIENKIEWICZA
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego BEZPIECZNA PRACA Ośrodek Kształcenia Ustawicznego BEZPIECZNA PRACA Pruszków PRUSZKÓW LUDOWA
Ośrodek Szkoleniowy O’CHIKARA w Radomiu Ośrodek Szkoleniowy O’CHIKARA w Radomiu M. Radom RADOM KRASZEWSKIEGO
Pracownia Zamówień Publicznych – Piotr Sperczyński w Radomiu Pracownia Zamówień Publicznych – Piotr Sperczyński w Radomiu M. Radom RADOM Mieszka I
Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu Żak w Piasecznie Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu Żak w Piasecznie Piaseczno PIASECZNO Powstańców Warszawy
STUDIUM OCHRONY OSÓB MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH,,CRIMEN II” STUDIUM OCHRONY OSÓB MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH,,CRIMEN II” Jabłonna JABŁONNA SZKOLNA
PULS- Niepubliczne Centrum Kształcenia PULS- Niepubliczne Centrum Kształcenia Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Długa
Akademia Zdrowia Izabela Łajs Akademia Zdrowia Izabela Łajs M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Kazimierza
Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu “Żak” Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu “Żak” Mława MŁAWA Sienkiwicza
Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio M. st. Warszawa WARSZAWA Stanisława Herbsta
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Płońska
Agencja moje dziecko Agencja moje dziecko Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Anny Walentynowicz
Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza FRAJDA Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza FRAJDA M. Radom RADOM 1905 Roku
GLINIARNIA CERAMIKA ARTYSTYCZNA ALEKSANDRA WOLAŃSKA GLINIARNIA CERAMIKA ARTYSTYCZNA ALEKSANDRA WOLAŃSKA Ożarów Mazowiecki OŁTARZEW DUCHNICKA
Ośrodek Rozwoju Edukacji Ośrodek Rozwoju Edukacji Małkinia Górna MAŁKINIA GÓRNA Ostrowska
Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza ROCKSTEP Monika Giermuda Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza ROCKSTEP Monika Giermuda M. Radom RADOM WIERZBICKA
Niepubliczna Placówka Ośiatowo – Wychowawcza “Wioska Bullerbyn” Niepubliczna Placówka Ośiatowo – Wychowawcza “Wioska Bullerbyn” Piaseczno PIASECZNO Warszawska
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W CIECHANOWIE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W CIECHANOWIE Ciechanów CIECHANÓW POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH
CENTRUM EDUKACJI BARTOŃ Beata Bartoń CENTRUM EDUKACJI BARTOŃ Beata Bartoń Konstancin-Jeziorna SŁOMCZYN JABŁONIOWA
Studium Języków Obcych Studium Języków Obcych Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Mała
Centrum Rozwoju Edukacji Centrum Rozwoju Edukacji Pniewy JURKI Jurki
Consulting Company WZ sp. z o.o. Consulting Company WZ sp. z o.o. M. st. Warszawa WARSZAWA Marszałkowska
Trinity akademia językowa Anna Włodarczyk-Czubak Trinity akademia językowa Anna Włodarczyk-Czubak M. Radom RADOM Królewska 2
Egurrola Dance Studio dla Dzieci i Młodzieży w Grodzisku Mazowieckim Egurrola Dance Studio dla Dzieci i Młodzieży w Grodzisku Mazowieckim Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI SIENKIEWICZA
Centrum Edukacji Filmowej Centrum Edukacji Filmowej Wołomin WOŁOMIN Gdyńska
PPHU Centrum Języków Obcych YLC s.c. Danuta Olewnik – Cieplińska, Ewa Olewnik PPHU Centrum Języków Obcych YLC s.c. Danuta Olewnik – Cieplińska, Ewa Olewnik M. Płock PŁOCK Kościuszki
Niepubliczna placówka oświatowo – wychowawcza Studio Taneczne Akcent nr ew. Pz. 76 Niepubliczna placówka oświatowo – wychowawcza Studio Taneczne Akcent nr ew. Pz. 76 M. st. Warszawa WARSZAWA Pawlaczyka
Prywatna Szkoła Języków Obcych SAP Prywatna Szkoła Języków Obcych SAP Legionowo LEGIONOWO WĄSKA
Stowarzyszenie Edukacja i Nauka Stowarzyszenie Edukacja i Nauka Małkinia Górna MAŁKINIA GÓRNA Leśna
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI Ostrów Mazowiecka NAGOSZEWKA DRUGA Nagoszewka Druga
Regipio Language school Regipio Language school Legionowo LEGIONOWO Polankowa
Alma Mater Szkoła Języków Obcych Wiesław Brzozowy Spółka Jawna Siedlce Alma Mater Szkoła Języków Obcych Wiesław Brzozowy Spółka Jawna Siedlce M. Siedlce SIEDLCE ŚWIRSKIEGO
Agencja Moje Dziecko Agencja Moje Dziecko M. st. Warszawa WARSZAWA Balladyny
Yamaha Szkoła Muzyczna w Mińsku Mazowieckim Yamaha Szkoła Muzyczna w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Dąbrówki
Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza IDOL Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza IDOL M. Radom RADOM Miła
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Edukator w Garwolinie Ognisko Pracy Pozaszkolnej Edukator w Garwolinie Łaskarzew ŁASKARZEW ul. Kolejowa
Ognisko Pracy Pozaszkolnej “Ogród Jordanowski” w Kozienicach Ognisko Pracy Pozaszkolnej “Ogród Jordanowski” w Kozienicach Kozienice KOZIENICE Jana Kochanowskiego
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke Harcerski Zespół Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke M. Płock PŁOCK Jachowicza
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Ognisko Pracy Pozaszkolnej M. st. Warszawa WARSZAWA WalentegoSkorochód-Majewskiego
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 ”Jordanek” Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 ”Jordanek” M. st. Warszawa WARSZAWA Kwatery Głównej
Ognisko Pracy Pozaszkolnej “70” Ognisko Pracy Pozaszkolnej “70” M. st. Warszawa WARSZAWA L. Narbutta
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Żoliborz Ognisko Pracy Pozaszkolnej Żoliborz M. st. Warszawa WARSZAWA ks. J. Popiełuszki
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 M. st. Warszawa WARSZAWA Pawlikowskiego
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Centrum Edukacyjne IDEA Ognisko Pracy Pozaszkolnej Centrum Edukacyjne IDEA Ciechanów CIECHANÓW Płońska
Publiczne Ognisko Plastycznego Publiczne Ognisko Plastycznego Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Żyrardowska
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im.dra H.Jordana Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im.dra H.Jordana M. st. Warszawa WARSZAWA Nobla
Ognisko Pracy Pozaszkolnej “175” Ognisko Pracy Pozaszkolnej “175” M. st. Warszawa WARSZAWA Niegocińska
Szkoła Plastyczna Zespół Szkół Plastycznych w Radomiu M. Radom RADOM Grzecznarowskiego
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 M. st. Warszawa WARSZAWA Dwernickiego
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Ognisko Pracy Pozaszkolnej Sierpc SIERPC Sucharskiego
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia M. Płock PŁOCK KOLEGIALNA
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomiu Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu M. Radom RADOM 25 Czerwca
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Zespół Szkół Nr 74 M. st. Warszawa WARSZAWA Niepołomicka
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Radomiu Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu M. Radom RADOM 25 Czerwca
Publiczny Ogródek Jordanowski w Radomiu Publiczny Ogródek Jordanowski w Radomiu M. Radom RADOM Śniadeckich
VIII Ogród Jordanowski VIII Ogród Jordanowski M. st. Warszawa WARSZAWA SUWALSKA
Miejski Ogród Jordanowski Miejski Ogród Jordanowski Żyrardów ŻYRARDÓW Reymonta
V Ogród Jordanowski Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej M. st. Warszawa WARSZAWA Ludwiki
VII Ogród Jordanowski VII Ogród Jordanowski M. st. Warszawa WARSZAWA Namysłowska
III Ogród Jordanowski III Ogród Jordanowski M. st. Warszawa WARSZAWA Wawelska
II Ogród Jordanowski II Ogród Jordanowski M. st. Warszawa WARSZAWA Odyńca
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Księcia Janusza
Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Wołominie Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Wołominie Wołomin WOŁOMIN Wileńska
Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Budowlana
OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OSTROŁĘCE OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OSTROŁĘCE M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Czwartaków
OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZWOLENIU ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH W ZWOLENIU Zwoleń ZWOLEŃ WOJSKA POLSKIEGO
Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej WUR-POL Sp. z o.o. Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej WUR-POL Sp. z o.o. M. Płock PŁOCK Harc. A. Gradowskiego
Płocki Uniwerytet Ludowy Płocki Uniwerytet Ludowy M. Płock PŁOCK 3 MAJA
Osrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespół Szkół Nr 34 M. st. Warszawa WARSZAWA Mieszka I
Mazowiecki Instytut Doskonalenia Kadr im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce Mazowiecki Instytut Doskonalenia Kadr im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Aleja Wojska Polskiego
Ośrodek Szkolenia Zawodowego WSI Warszawska Sp. z o.o. Ośrodek Szkolenia Zawodowego WSI Warszawska Sp. z o.o. Izabelin MOŚCISKA 3 Maja
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Żuromin ŻUROMIN Lidzbarska
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Osrodek Kształcenia Zawodowego w Sierpcu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Osrodek Kształcenia Zawodowego w Sierpcu Sierpc SIERPC Piastowska
Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ Radzymin RADZYMIN Komunalna
Centrum Szkoleniowe ACZE Andrzej Czerkas Centrum Szkoleniowe ACZE Andrzej Czerkas Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Ząbkowska
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nowej Wsi Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nowej Wsi Grójec GRÓJEC Nowa Wieś
Płocki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespół Szkół Technicznych M. Płock PŁOCK kilinskiego
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Ostrołęce Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Żeromskiego
Ośrodek Doskonalenia Kadr NOT w Ostrołęce Ośrodek Doskonalenia Kadr NOT w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA MAZOWIECKA
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego DELTA-GROUP Marek Rochna Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego DELTA-GROUP Marek Rochna Ciechanów CIECHANÓW ARMII KRAJOWEJ
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Gostynińskie Centrum Edukacyjne Gostynin GOSTYNIN Polna
ZDZ Centrum Kształcenia w Siedlcach ZDZ Centrum Kształcenia w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Sokołowska
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Płocku Zespół Szkół im.Leokadii Bergerowej w Płocku M. Płock PŁOCK Kutnowska
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie Garwolin GARWOLIN kościuszki
OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OTWOCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU Otwock OTWOCK M. Konopnickiej
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Wyszków WYSZKÓW Geodetów
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy M. st. Warszawa WARSZAWA Wrzeciono , Krasińskiego
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Bełska
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy PSONI Koło w Radomiu Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy PSONI Koło w Radomiu M. Radom RADOM Grenadierów
Ośrodek Rewalidacyjo-Wychowawczy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych Sanniki MOCARZEWO
Niepubliczy Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidz. Niepubliczy Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidz. M. st. Warszawa WARSZAWA Kopińska
Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno – Wychowawczy Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno – Wychowawczy Wołomin WOŁOMIN Piłsudskiego
Pałac Młodzieży Warszawa Pałac Młodzieży Warszawa M. st. Warszawa WARSZAWA PL.DEFILAD
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUL OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUL M. Płock PŁOCK 3 MAJA
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE KRYSTYNY OSIŃSKIEJ
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Praesterno Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Praesterno M. st. Warszawa WARSZAWA Widok
Placówka Doskonalenia Nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej Placówka Doskonalenia Nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej M. st. Warszawa WARSZAWA Noakowskiego
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli M. st. Warszawa WARSZAWA Świętojerska
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku M. Płock PŁOCK Ułańska
No Bell Instytut Innowacji Dydaktycznych No Bell Instytut Innowacji Dydaktycznych Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Mirkowska
Edukacja 2001 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego Edukacja 2001 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego M. Radom RADOM Żeromskiego
Radomskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu Radomskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu M. Radom RADOM Limanowskiego
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Raszyńska
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli SYNAPSIS Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli SYNAPSIS M. st. Warszawa WARSZAWA Ondraszka
Instytut Kształcenia Eko-Tur Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Instytut Kształcenia Eko-Tur Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli M. st. Warszawa WARSZAWA Promienistych
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie Mława MŁAWA Reymonta
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI TWP W WYSZKOWIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI TWP W WYSZKOWIE Wyszków WYSZKÓW 3 MAJA
Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych M. Radom RADOM Traugutta
Instytut Szkoleniowy GoWork.pl Instytut Szkoleniowy GoWork.pl M. st. Warszawa WARSZAWA Prosta
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO M. st. Warszawa WARSZAWA Nowy Świat
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Sanniki SANNIKI WITOSA
Nowatorski Instytut Kształcenia Nowatorski Instytut Kształcenia Ożarów Mazowiecki KAPUTY Sochaczewska
Placówka Niepubliczna Doskonalenia Nauczycieli o Zasięgu Ogólnokrajowym Oficyna Informatyczna Placówka Niepubliczna Doskonalenia Nauczycieli o Zasięgu Ogólnokrajowym Oficyna Informatyczna Nadarzyn NADARZYN Błońska
CENTRUM EDUKACJI EDUZ CENTRUM EDUKACJI EDUZ M. st. Warszawa WARSZAWA DOBRA
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ” Cogito” Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ” Cogito” M. st. Warszawa WARSZAWA Dzieci Warszawy
Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży Iłża IŁŻA Maksymiliana Jakubowskiego
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń M. st. Warszawa WARSZAWA Stara
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT M. st. Warszawa WARSZAWA Wołodyjowskiego
Centrum Rozwoju Edukcji A-Z Centrum Rozwoju Edukcji A-Z M. st. Warszawa WARSZAWA Jesiennych Liści
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu M. Radom RADOM Słowackiego
PRO FORMATIONE PRO FORMATIONE M. st. Warszawa WARSZAWA SKWER KARD. WYSZYŃSKIEGO
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “Supernauczyciel” Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “Supernauczyciel” M. st. Warszawa WARSZAWA Lektykarska
Ośrodek Usług Pedagogicznych Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego – Placówka Ośrodek Usług Pedagogicznych Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego – Placówka M. st. Warszawa WARSZAWA Smulikowskiego
Szkoła Tańca i Baletu “Maestro” w Zalesiu Górnym Szkoła Tańca i Baletu “Maestro” w Zalesiu Górnym Piaseczno ZALESIE GÓRNE Sarenki
Szkoła Tańca i Baletu “Maestro” w Gołkowie Szkoła Tańca i Baletu “Maestro” w Gołkowie Piaseczno GOŁKÓW Główna
Szkoła Tańca i Baletu “Maestro” w Złotokłosie Szkoła Tańca i Baletu “Maestro” w Złotokłosie Piaseczno ZŁOTOKŁOS Trugutta
Szkoła Tańca i Baletu “Maestro” w Piasecznie Szkoła Tańca i Baletu “Maestro” w Piasecznie Piaseczno PIASECZNO Al. Kasztanów
Szkoła Tańca i Baletu “Maestro” w Lesznowoli Szkoła Tańca i Baletu “Maestro” w Lesznowoli Lesznowola LESZNOWOLA Szkolna
Egurrola Dance Studio Agustin Marek Egurrola Egurrola Dance Studio Agustin Marek Egurrola Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Al. Wojska Polskiego
Szkoła Tańca i Baletu “Maestro” w Józefosławiu Szkoła Tańca i Baletu “Maestro” w Józefosławiu Piaseczno JÓZEFOSŁAW Kameralna
Studio Muzyczne Studio Muzyczne Stare Babice KLAUDYN Czajkowskiego
Szkoła Tańca i Baletu “Maestro” w Łazach Szkoła Tańca i Baletu “Maestro” w Łazach Lesznowola ŁAZY Ks. H. Słojewskiego
Centrum Kształcenia Muzycznego – Ognisko w Ząbkach Centrum Kształcenia Muzycznego – Ognisko w Ząbkach Kobyłka KOBYŁKA Szeroka 44B
Szkoła Tańca i Baletu “Maestro” w Górze Kalwarii Szkoła Tańca i Baletu “Maestro” w Górze Kalwarii Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA Pijarska
Państwowe Ognisko Artystyczne “Nowolipki” Państwowe Ognisko Artystyczne “Nowolipki” M. st. Warszawa WARSZAWA Nowolipki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Złota
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku M. Płock PŁOCK Otolińska
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Pruszków PRUSZKÓW Gomulińskiego
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna “Niebieska Sprężynka” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna “Niebieska Sprężynka” M. st. Warszawa WARSZAWA Batalionów Chłopskich
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku Pułtusk PUŁTUSK 3 Maja
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Płocku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Płocku M. Płock PŁOCK ul. J.Z. Jakubowskiego
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALFA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALFA Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Wolności
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA MĄDRA SÓWKA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA MĄDRA SÓWKA Pruszków PRUSZKÓW AL. NIEPODLEGŁOŚCI
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA OBLICZA ŻYCIA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA OBLICZA ŻYCIA M. Płock PŁOCK DRĘTKIEWICZA
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ,,Czarodziejski Ogród” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ,,Czarodziejski Ogród” M. Płock PŁOCK Jana PawłaII
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EduHit Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EduHit M. st. Warszawa WARSZAWA Wąwolnicka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Powstańców Śląskich
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przysusze Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przysusze Przysucha PRZYSUCHA Szkolna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce Warka WARKA Grójecka
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku Otwock OTWOCK Majowa
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Zawiszy
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna LOGO Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna LOGO Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Fabryczna
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna LAUDAME Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna LAUDAME Otwock OTWOCK Radosna
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna “TERSEN” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna “TERSEN” Piaseczno PIASECZNO Julianowska
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Błonie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego Błonie BŁONIE Piłsudskiego
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Centrum Promyk” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Centrum Promyk” M. st. Warszawa WARSZAWA Makolągwy
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGIICZNO-PEDAGOGICZNA “BULLERBYN” NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGIICZNO-PEDAGOGICZNA “BULLERBYN” Piaseczno PIASECZNO Nieziemska
Niepubliczna Poradnia Psycjologiczno- Pedagogiczna Aleksandra Kaczyńska Niepubliczna Poradnia Psycjologiczno- Pedagogiczna Aleksandra Kaczyńska Pułtusk PUŁTUSK Stare Miasto
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Rubinkowskiego
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Wyspa Skarbów” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Wyspa Skarbów” M. Płock PŁOCK Wyszogrodzka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu Zwoleń ZWOLEŃ Kościuszki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pro Futuro Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pro Futuro M. st. Warszawa WARSZAWA Urbanowicza
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Zabielu Wielkim Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Zabielu Wielkim Olszewo-Borki ZABIELE WIELKIE
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr1 w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr1 w Radomiu M. Radom RADOM Kolejowa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 21 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 21 M. st. Warszawa WARSZAWA Marywilska
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fontanna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fontanna Sulejówek SULEJÓWEK Drobiarska
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Kreska Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Kreska Sulejówek SULEJÓWEK Osiedlowa
Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Centrum Edukacji, Terapii i Rehabilitacji Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Centrum Edukacji, Terapii i Rehabilitacji M. Radom RADOM Starokrakowska
Centrum Zdrowia Adam Muszyński Spółka Jawna Centrum Zdrowia Adam Muszyński Spółka Jawna Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Pułaskiego
MAMIS Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radomiu MAMIS Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radomiu M. Radom RADOM Szewska
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Cogito w Siedlcach Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Cogito w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Wojska Polskiego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyszkowie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW Kościuszki
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Ad Dictum Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Ad Dictum Legionowo LEGIONOWO Kordeckiego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi M. Płock PŁOCK Tadeusza Gajcego
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkach Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkach Ząbki ZĄBKI Batorego
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Szansa” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Szansa” Nadarzyn NADARZYN Wiśniowa
Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Blizne Jas Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego Stare Babice BLIZNE JASIŃSKIEGO Kopernika
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie Węgrów WĘGRÓW Piłsudskiego
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szydłowcu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Kościuszki
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ” Zdrowe Dziecko” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ” Zdrowe Dziecko” Pruszków PRUSZKÓW al. Armii Krajowej
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I CENTRUM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE HEIWA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I CENTRUM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE HEIWA M. st. Warszawa WARSZAWA Wiewiórki
Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna nr 22 Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna nr 22 M. st. Warszawa WARSZAWA Malownicza
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna “Zielony Balonik” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna “Zielony Balonik” M. st. Warszawa WARSZAWA Białostocka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Radomiu M. Radom RADOM Główna
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna “Bezpieczna Przystań” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna “Bezpieczna Przystań” M. Płock PŁOCK Otolińska
Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju nr. 24P Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju nr. 24P M. st. Warszawa WARSZAWA Pilicka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Bałtycka
PoradniaPsychologiczno-Pedagogiczna PoradniaPsychologiczno-Pedagogiczna Żuromin ŻUROMIN Olszewska 9
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Jaś i Małgosia” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Jaś i Małgosia” M. st. Warszawa WARSZAWA Dworkowa
I Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna “Budzik” w Siedlcach I Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna “Budzik” w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Czerwonego Krzyża
EDUPOINT.PL – PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA EDUPOINT.PL – PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA M. st. Warszawa WARSZAWA Berensona 32
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 M. st. Warszawa WARSZAWA Ks.Janusza
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Żelechów ŻELECHÓW Piłsudskiego
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Neuronis” Agnieszka Kowalczyk Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Neuronis” Agnieszka Kowalczyk Marki MARKI ul. Jutrzenki
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Edukacja” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Edukacja” M. st. Warszawa WARSZAWA Żeromskiego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iłży Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iłży Iłża IŁŻA Maksymiliana Jakubowskiego
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Progressus Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Progressus Prażmów USTANÓW Słowicza
Niepubliczna Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Niepubliczna Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Piaseczno PIASECZNO Pawia
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łosice ŁOSICE Piłsudskiego
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Terapii PROMITIS Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Terapii PROMITIS M. st. Warszawa WARSZAWA Garibaldiego
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Krystyny Osińskiej
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA PIO NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA PIO Pułtusk PUŁTUSK ŻWIRKI I WIGURY
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Bohaterów Modlina
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych M. st. Warszawa WARSZAWA Dolomitowa
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Motylek Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Motylek M. Płock PŁOCK
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Niepubliczna “Akademia Rozwoju” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Niepubliczna “Akademia Rozwoju” Pruszków PRUSZKÓW Stalowa
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna BLUE Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna BLUE M. Płock PŁOCK Królewiecka
Zielona Poradnia Zielona Poradnia Ząbki ZĄBKI Batorego
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ortus Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ortus Garwolin GARWOLIN Tadeusza Kościuszki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr.2 w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr.2 w Radomiu M. Radom RADOM Toruńska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 M. st. Warszawa WARSZAWA Otwocka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim Maków Mazowiecki MAKÓW MAZOWIECKI DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
No Bell Laboratorium Psychologii Dziecka No Bell Laboratorium Psychologii Dziecka Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Mirkowska
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nintu Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nintu Piaseczno PIASECZNO Grochowskiego
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wołominie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wołominie Wołomin WOŁOMIN Legionów
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Terapii Promitis Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Terapii Promitis M. st. Warszawa WARSZAWA Poborzańska
“Ad Verbum” Centrum Terapii Mowy i Dysleksji “Ad Verbum” Centrum Terapii Mowy i Dysleksji M. st. Warszawa WARSZAWA Rtm. Witolda Pileckiego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 M. st. Warszawa WARSZAWA Al. Jerozolimskie
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Promyk” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Promyk” Milanówek MILANÓWEK Spacerowa
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ciechanowie Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Wyzwolenia
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ALAN Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ALAN Raszyn RASZYN Kościuszki
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Harmonia Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Harmonia Żyrardów ŻYRARDÓW Wyspiańskiego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 M. st. Warszawa WARSZAWA Wrzeciono
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ANIMUS Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ANIMUS Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI A. Mickiewicza
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu Grójec GRÓJEC Sybiraków 2/8
Niepubliczna Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna “Vitautia” Niepubliczna Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna “Vitautia” Wołomin WOŁOMIN Sikorskiego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 23 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 23 M. st. Warszawa WARSZAWA Władysława Raczkiewicza
poradnia psychologiczno-pedagogiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Gostynin GOSTYNIN 3 Maja
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA SENTIDOS NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA SENTIDOS Piaseczno PIASECZNO ALEJA LIPOWA 5
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 M. st. Warszawa WARSZAWA Stepińska
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 13 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 13 M. st. Warszawa WARSZAWA Odrowąża
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Sokołowska” Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Sokołowska” M. st. Warszawa WARSZAWA Sokołowska
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 12 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 12 M. st. Warszawa WARSZAWA Dzielna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 M. st. Warszawa WARSZAWA Narbutta
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce Zielonka ZIELONKA Inżynierska
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Szansa” w Węgrowie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Szansa” w Węgrowie Węgrów WĘGRÓW Mickiewicza
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu Sierpc SIERPC Armii Krajowej
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KAR-MEL Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KAR-MEL M. st. Warszawa WARSZAWA Belgradzka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 M. st. Warszawa WARSZAWA Koncertowa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24 M. st. Warszawa WARSZAWA al.Rzeczypospolitej
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Lipsku Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Lipsku Lipsko LIPSKO Zwoleńska
Niepubliczna Poradnia PSychologiczno – Pedagogiczna Poradnia Ożarowska Niepubliczna Poradnia PSychologiczno – Pedagogiczna Poradnia Ożarowska Ożarów Mazowiecki OŻARÓW MAZOWIECKI OŻAROWSKA
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno pedagogiczna Centrum Edukacyjne Niepubliczna Poradnia Psychologiczno pedagogiczna Centrum Edukacyjne Sulejówek SULEJÓWEK Krasickiego
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna CKT “SPEKTRUM” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna CKT “SPEKTRUM” Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI 3-go Maja
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Żyrardów ŻYRARDÓW Moniuszki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sochaczew SOCHACZEW Marszałka Józefa Piłsudskiego
Niepubliczna Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna EduLab Niepubliczna Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna EduLab Stare Babice STARE BABICE Sikorskiego
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sensis Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sensis Pruszków PRUSZKÓW Helenowska
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Huśtawka Grodzisk” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Huśtawka Grodzisk” Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI 1 Maja
Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna M. Radom RADOM Główna
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “RIM” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “RIM” Pruszków PRUSZKÓW Wołowskiego
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Oświatowa
Publiczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Publiczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI M.C. Skłodowskiej
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna “Huśtawka” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna “Huśtawka” Żyrardów ŻYRARDÓW Gen. A.E.Fieldorfa-Nila
Centrum Ruchu i Integracji Sensorycznej Centrum Ruchu i Integracji Sensorycznej M. st. Warszawa WARSZAWA ul. Meander
Niepubliczna Poradnia psychologiczno-pedagogiczna PROGRESSO Niepubliczna Poradnia psychologiczno-pedagogiczna PROGRESSO Radzymin RADZYMIN Paderewskiego
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MISIEK Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MISIEK M. st. Warszawa WARSZAWA Arctowskiego
Percepcja Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Percepcja Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna M. st. Warszawa WARSZAWA PATRIOTÓW
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna Ortosensis nr 3/2014 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna Ortosensis nr 3/2014 Marki MARKI Okólna
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży Łomianki ŁOMIANKI K.K. Baczyńskiego
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Spokojna Główka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Spokojna Główka M. st. Warszawa WARSZAWA Grochowska
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KONWALIOWA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KONWALIOWA M. st. Warszawa WARSZAWA Kowalczyka
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Piaseczno PIASECZNO Wojska Polskiego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 M. st. Warszawa WARSZAWA Siennicka
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego PROFESJA w Zwoleniu Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego PROFESJA w Zwoleniu Zwoleń ZWOLEŃ Wojska Polskiego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku Sulejówek SULEJÓWEK Idzikowskiego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Garwolinie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Garwolinie Garwolin GARWOLIN Warszawska 3
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Kropka” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Kropka” Żyrardów ŻYRARDÓW Wyspiańskiego
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Przystań Szkraba Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Przystań Szkraba M. st. Warszawa WARSZAWA Dzielna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 M. st. Warszawa WARSZAWA Mińska
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “SYNAPSIS” Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “SYNAPSIS” M. st. Warszawa WARSZAWA Ondraszka
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IN-SENS Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IN-SENS Legionowo LEGIONOWO ks.J.I. Skorupki
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagpgiczna “Alfa” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagpgiczna “Alfa” Sochaczew SOCHACZEW POLNA
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagoiczna “Centrum Wspierania Rozwoju” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagoiczna “Centrum Wspierania Rozwoju” Węgrów WĘGRÓW Szamoty
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łochowie Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łochowie Łochów ŁOCHÓW 1 Maja
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białobrzegach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białobrzegach Białobrzegi BIAŁOBRZEGI Żeromskiego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 M. st. Warszawa WARSZAWA Dzieci Warszawy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu Myszyniec MYSZYNIEC Dzieci Polskich
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna i Rehabilitacyjna ASQ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna i Rehabilitacyjna ASQ Wołomin WOŁOMIN Kościelna
Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych “Malinowy Ogród” w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Metalowa
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach Kozienice KOZIENICE Al. Wł. Sikorskiego
INSPIRACJA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA INSPIRACJA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nieporęt STANISŁAWÓW PIERWSZY JODŁOWA
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Koparka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Koparka M. st. Warszawa WARSZAWA Strzygowska
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Ab ovo” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Ab ovo” Lesznowola NOWA WOLA Postępu
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Legionowie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Legionowie Legionowo LEGIONOWO JAGIELLOŃSKA
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim Siedlce STOK LACKI Pałacowa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TPD Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TPD M. st. Warszawa WARSZAWA Hafciarska
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna “Tacy Sami” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna “Tacy Sami” M. st. Warszawa WARSZAWA Pogodna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pionkach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pionkach Pionki PIONKI Sportowa
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna “Dobry Start ” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna “Dobry Start ” Załuski ZAŁUSKI
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Piaseczno PIASECZNO Wojska Polskiego
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radomiu M. Radom RADOM Kolejowa
ASYSTA Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASYSTA Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna M. st. Warszawa WARSZAWA Gwiaździsta
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczno-Rehabilitacyjna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczno-Rehabilitacyjna M. st. Warszawa WARSZAWA Kruszyny
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA “NASZA KLINIKA” NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA “NASZA KLINIKA” Ożarów Mazowiecki OŻARÓW MAZOWIECKI Dmowskiego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 M. st. Warszawa WARSZAWA Radomska
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przasnyszu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przasnyszu Przasnysz PRZASNYSZ B. Joselewicza
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagaogiczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagaogiczna Żelechów WOLA ŻELECHOWSKA
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Tęczowa Kraina” Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Tęczowa Kraina” Ciechanów CIECHANÓW Sienkiewicza
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sensorynka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sensorynka M. st. Warszawa WARSZAWA Krasnowolska
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 19 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 19 M. st. Warszawa WARSZAWA Migdałowa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 M. st. Warszawa WARSZAWA Felińskiego
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TWP w Radomiu Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TWP w Radomiu M. Radom RADOM Partyzantów
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Kołobrzeska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17 M. st. Warszawa WARSZAWA Żegańska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Konstytucji 3 Maja
Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Piaseczno PIASECZNO Młynarska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu Grójec GRÓJEC Polskiej Ogranizacji Wojskowej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tłuszcz TŁUSZCZ Kościelna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Płońsk PŁOŃSK Wolności
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwinie ul. Piastowska 23 A, 07-407 Czerwin Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwinie ul. Piastowska 23 A, 07-407 Czerwin Czerwin CZERWIN Piastowska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mława MŁAWA Wyspiańskiego
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ooniwerek Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ooniwerek Nieporęt IZABELIN Szkolna
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Kościuszki
METANOIA METANOIA M. Płock PŁOCK Kobylińskiego
Nowatorska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowatorska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ożarów Mazowiecki KAPUTY Sochaczewska
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dziekanów Le Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego Łomianki DZIEKANÓW LEŚNY Akinsa
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ” Olimpia” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ” Olimpia” M. st. Warszawa WARSZAWA Olimpijska
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP M. st. Warszawa WARSZAWA Raszyńska
Specjalistyczna Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z autyzmem i z zaburzeniami ze spektrum au Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu M. Radom RADOM Lipska
Specjalistyczna Poradnia Małego Dziecka IWE Zespół Placówek Oświatowych IWE M. st. Warszawa WARSZAWA Regulska
PORADNIA SPECJALISTYCZNA MŁODZIEŻOWY OŚRODEK PROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII “MOP” PORADNIA SPECJALISTYCZNA MŁODZIEŻOWY OŚRODEK PROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII “MOP” M. st. Warszawa WARSZAWA BORYSZEWSKA
Specjalistyczna Poradnia OPTA Specjalistyczna Poradnia OPTA M. st. Warszawa WARSZAWA Wiśniowa
Niepubliczna Poradnia Psychologiczna Eternity Niepubliczna Poradnia Psychologiczna Eternity Piaseczno JÓZEFOSŁAW Narcyzów
SPPP “Uniwersytet dla Rodziców” SPPP “Uniwersytet dla Rodziców” M. st. Warszawa WARSZAWA RASZYŃSKA
POZASZKOLNA PLACÓWKA SPECJALISTYCZNA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI POZASZKOLNA PLACÓWKA SPECJALISTYCZNA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI M. st. Warszawa WARSZAWA HAFCIARSKA
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna przy FPLzN Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna przy FPLzN M. st. Warszawa WARSZAWA SKUTEROWA
Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy “Syrena” Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy “Syrena” Mielno MIELNO Piastów
Bielańskie Centrum EdukacjI Kulturalnej Bielańskie Centrum EdukacjI Kulturalnej M. st. Warszawa WARSZAWA Szegedyńska
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna SCOLAR Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna SCOLAR M. st. Warszawa WARSZAWA KUBICKIEGO
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno – wypoczynkowy “Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno – wypoczynkowy “Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie Suwałki GAWRYCH RUDA brak
Lingua Study Center Lingua Study Center Piaseczno JESÓWKA Droga Dzików
Akademia Piłkarska Janusz Domaradzki Akademia Piłkarska Janusz Domaradzki Łomianki ŁOMIANKI 11-go Listopada
POZASZKOLNA PLACÓWKA SPECJALISTYCZNA SZKOLNY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY “SYRENKA” W MARÓZIE POZASZKOLNA PLACÓWKA SPECJALISTYCZNA SZKOLNY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY “SYRENKA” W MARÓZIE Olsztynek MARÓZ
Laboratorium Pomiarów Środowiskowych Szkolenia w zakresie BHP Laboratorium Pomiarów Środowiskowych Szkolenia w zakresie BHP M. st. Warszawa WARSZAWA BOH.WRZEŚNIA
Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy “Arkadia” Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy “Arkadia” Kazimierz Dolny KAZIMIERZ DOLNY Czerniawy
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Zespół Zajęć Pozalekcyjnych Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Garwolin GARWOLIN Aleja Legionów
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej M. st. Warszawa WARSZAWA JEZUICKA
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna “Dać Szansę” Samodzielnego koła Terenowego STO nr 102 Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna “Dać Szansę” Samodzielnego koła Terenowego STO nr 102 M. st. Warszawa WARSZAWA Głogowa
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy Orle Gniazdo Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy Orle Gniazdo Czorsztyn SROMOWCE WYŻNE Nad Zalew
Punkt Przedszkolny Baby Club Tuptuś Sp. z o.o. Punkt Przedszkolny Baby Club Tuptuś Sp. z o.o. Pruszków PRUSZKÓW Komorowska
Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnym Nr 2 w Kobyłce Zespół Szkół Publicznych nr 2 Kobyłka KOBYŁKA Elizy Orzeszkowej
Publiczne Przedszkole Nr 8 “Plastuś” w Garwolinie Publiczne Przedszkole Nr 8 “Plastuś” w Garwolinie Garwolin GARWOLIN Żołnierzy II Armii Wojska Pols
Przedszkole nr 423 Przedszkole nr 423 M. st. Warszawa WARSZAWA Kadrowa
Przedszkole Niepubliczne “Przedszkolaki” Przedszkole Niepubliczne “Przedszkolaki” M. st. Warszawa WARSZAWA Świderska
Niepubliczne Przedszkole Skarb Malucha Niepubliczne Przedszkole Skarb Malucha M. st. Warszawa WARSZAWA SKARBKA Z GÓR
Niepubliczne Przedszkole KRASNOLUDKI Niepubliczne Przedszkole KRASNOLUDKI M. st. Warszawa WARSZAWA Sprawna
Niepubliczne Przedszkola Ciuchcia Puch Puch Agata Wawer Niepubliczne Przedszkola Ciuchcia Puch Puch Agata Wawer M. st. Warszawa WARSZAWA Stradomska
Creative Kids Preschool Niepubliczne Przedszkole Creative Kids Preschool Niepubliczne Przedszkole M. st. Warszawa WARSZAWA Aleja Rzeczypospolitej
Publiczne Przedszkole nr 22 Publiczne Przedszkole nr 22 M. st. Warszawa WARSZAWA Żwirki i Wigury
Przedszkole Niepubliczne “Przedszkolaki z Naszej Paki” Przedszkole Niepubliczne “Przedszkolaki z Naszej Paki” M. st. Warszawa WARSZAWA Olgi Boznańskiej
Przedszkole Niepubliczne “Chatka Puchatka” Przedszkole Niepubliczne “Chatka Puchatka” M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Wiejska
Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka s.c. Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka s.c. Mława MŁAWA Kościuszki
Przedszkole Samorzadowe pod Wesołym Ekoludkiem Przedszkole Samorzadowe pod Wesołym Ekoludkiem Dąbrówka DRĘSZEW Szkolna
Samorządowe Przedszkole im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie Samorządowe Przedszkole im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie Skaryszew SKARYSZEW JANA KOCHANOWSKIEGO
Niepubliczne Przedszkole Papryczki Niepubliczne Przedszkole Papryczki Potworów GRABOWA 72
Samorządowe Przedszkole w Łącku Samorządowe Przedszkole w Łącku Łąck ŁĄCK Kolejowa
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZACZAROWANY ZAMEK PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZACZAROWANY ZAMEK Wołomin CZARNA CZARNIECKIGO
Leśna Akademia Leśna Akademia Teresin TERESIN Al. XX-lecia
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Marii Dominiki Mazzarello w Sokołowie Podlaskim Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Marii Dominiki Mazzarello w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Kosowska
“Deutscher Kindergarten” Niepubliczne Przedszkole “Deutscher Kindergarten” Niepubliczne Przedszkole M. st. Warszawa WARSZAWA Hlonda
Niepubliczne Przedszkole “Jaśkowo” Niepubliczne Przedszkole “Jaśkowo” M. st. Warszawa WARSZAWA Dywizjonu 303
Przedszkole Nr 334 im. Jasia i Małgosi Przedszkole Nr 334 im. Jasia i Małgosi M. st. Warszawa WARSZAWA PRZY AGORZE
Przedszkole nr 142 Przedszkole nr 142 M. st. Warszawa WARSZAWA Jarosława Dąbrowskiego
Przedszkole Anglojęzyczne” Happy Time” Przedszkole Anglojęzyczne” Happy Time” M. st. Warszawa WARSZAWA Drezdeńska
Przedszkole Publiczne nr 11 w Radomiu Przedszkole Publiczne nr 11 w Radomiu M. Radom RADOM Kościuszki
Publiczne Przedszkole w Starych Słowikach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Słowikach Sieciechów STARE SŁOWIKI
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kozienicach Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kozienicach Kozienice KOZIENICE Żeromskiego
Niepubliczne Przedszkole “Świat Malucha” Niepubliczne Przedszkole “Świat Malucha” Wieliszew WIELISZEW Aleja Solidarności
Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Elemelek Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Elemelek Czosnów JANÓW-MIKOŁAJÓWKA Wojska Polskiego
Społeczne Przedszkole “Baśniowy Świat Dziecka” Społeczne Przedszkole “Baśniowy Świat Dziecka” M. st. Warszawa WARSZAWA Xawerego Dunikowskiego
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne “Drużyna Tygryska” Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne “Drużyna Tygryska” M. st. Warszawa WARSZAWA Bekasów
Przedszkole Nr 190 Przedszkole Nr 190 M. st. Warszawa WARSZAWA Racławicka
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 102 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 102 M. st. Warszawa WARSZAWA Siewierska
Przedszkole Niepubliczne Specjalne “Tęcza” Przedszkole Niepubliczne Specjalne “Tęcza” M. st. Warszawa WARSZAWA Kopińska
Przedszkole Nr 295 “Kraina Bajek” Przedszkole Nr 295 “Kraina Bajek” M. st. Warszawa WARSZAWA Afrykańska
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne “ABC Play & Learn” A. Dronenko, B. Derecka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne “ABC Play & Learn” A. Dronenko, B. Derecka M. st. Warszawa WARSZAWA Genewska
Niepubliczne Przedszkole “Świetlik Montessori” Niepubliczne Przedszkole “Świetlik Montessori” M. st. Warszawa WARSZAWA Wał Miedzeszyński
Przedszkole Nr 30 “Zielona Łódeczka” Przedszkole Nr 30 “Zielona Łódeczka” M. st. Warszawa WARSZAWA Rozbrat
Przedszkole Prywatne Kleksik Przedszkole Prywatne Kleksik Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Piłsudskiego
Przedszkole Miejskie Nr 4 Przedszkole Miejskie Nr 4 Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Tuwima
Niepubliczne Przedszkole Delfinek Niepubliczne Przedszkole Delfinek Sulejówek SULEJÓWEK Drobiarska
Little Academy Little Academy Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Łąkowa
FUNDAMENT Niepubliczne Przedszkole Montessori FUNDAMENT Niepubliczne Przedszkole Montessori Józefów JÓZEFÓW Nadwiślańska
Publiczne Przedszkole Nr 3 “Skrzat” Publiczne Przedszkole Nr 3 “Skrzat” Ząbki ZĄBKI Westerplatte 1/11
Publiczne Przedszkole Publiczne Przedszkole Łaskarzew ŁASKARZEW ALEJOWA
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Róża Montessori Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Róża Montessori M. st. Warszawa WARSZAWA Dębowa
Przedszkole Publiczne ,,Ołówkowa Kraina” Przedszkole Publiczne ,,Ołówkowa Kraina” M. st. Warszawa WARSZAWA OŁÓWKOWA
Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia M. st. Warszawa WARSZAWA Bajana
Publiczne Przedszkole w Młynarzach Publiczna Szkoła Podstawowa z Publicznym Przedszkolem w Młynarzach Młynarze MŁYNARZE Ostrołęcka
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE CASA DEI BAMBINI WARSAW MONTESSORI SCHOOL Z SIEDZIBĄ W HORNÓWKU PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE CASA DEI BAMBINI WARSAW MONTESSORI SCHOOL Z SIEDZIBĄ W HORNÓWKU Izabelin HORNÓWEK Szkolna
Przedszkole Publiczne nr. 1 w Radomiu Przedszkole Publiczne nr. 1 w Radomiu M. Radom RADOM Zientarskiego
Przedszkole Publiczne w Wieniawie Przedszkole Publiczne w Wieniawie Wieniawa WIENIAWA Kochanowskiego
Przedszkole Samorządowe w Dobrzykowie Przedszkole Samorządowe w Dobrzykowie Gąbin DOBRZYKÓW Obrońców Dobrzykowa
Przedszkole “Leśna Kraina” w Żabiej Woli Przedszkole “Leśna Kraina” w Żabiej Woli Żabia Wola ŻABIA WOLA Leśna
Gminne Przedszkole w Niwiskach Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niwiskach Mokobody NIWISKI Browarna
Przedszkole Niepubliczne “Kubuś Puchatek i Przyjaciele” Przedszkole Niepubliczne “Kubuś Puchatek i Przyjaciele” M. st. Warszawa WARSZAWA Kordiana
Niepubliczne Przedszkole “SZKRABKI” Niepubliczne Przedszkole “SZKRABKI” M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Rosoła
Przedszkole Nr 72 Przedszkole Nr 72 M. st. Warszawa WARSZAWA Al. Solidarności
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “PRZEDSZKOLE Z KLASĄ” NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “PRZEDSZKOLE Z KLASĄ” Przasnysz PRZASNYSZ PIŁSUDSKIEGO
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ” BAJLANDIA” W MAŁĘCZYNIE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ” BAJLANDIA” W MAŁĘCZYNIE Gózd MAŁĘCZYN MAKOWSKA
Publiczne Przedszkole nr 4 “Leśny Domek” w Markach Katarzyna Klich Publiczne Przedszkole nr 4 “Leśny Domek” w Markach Katarzyna Klich Marki MARKI Spacerowa
Maluszek Maluszek Piaseczno PIASECZNO KSIĘCIA JANUSZA I STAREGO
Przedszkole Niepubliczne Hustawka Aniola Przedszkole Niepubliczne Hustawka Aniola Piaseczno BOBROWIEC Willowa
Publiczne Przedszkole nr 2 “Leśny Zakątek” Publiczne Przedszkole nr 2 “Leśny Zakątek” Ząbki ZĄBKI Bolesława Prusa
Przedszkole Samorządowe w Łomiankach Przedszkole Samorządowe w Łomiankach Łomianki ŁOMIANKI Szpitalna
Niepubliczne Przedszkole Montessori “Ciekawi Świata” Niepubliczne Przedszkole Montessori “Ciekawi Świata” M. st. Warszawa WARSZAWA Dęblińska
Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 21 M. st. Warszawa WARSZAWA Marszałkowska
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Sportowe Bambino Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Sportowe Bambino M. st. Warszawa WARSZAWA Rakietników
Niepubliczne Przedszkole “Milusin” Niepubliczne Przedszkole “Milusin” M. st. Warszawa WARSZAWA Wał Miedzeszyński
Publiczne Samorządowe Przedszkole w Sypniewie Zespół Placówek Oświatowych w Sypniewie Sypniewo SYPNIEWO Władysława Broniewskiego
Przedszkole Publiczne w Starej Wsi Przedszkole Publiczne w Starej Wsi Belsk Duży STARA WIEŚ Stara Wieś
GMINNE PRZEDSZKOLE W CEGŁOWIE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. MARII KONOPNICKIEJ W GOLACH Baranów CEGŁÓW
Niepubliczne Przedszkole WESOŁE SKRZATY Niepubliczne Przedszkole WESOŁE SKRZATY Serock SEROCK Pułtuska
Niepubliczne Przedszkole BIEDRONECZKA s.c. Joanna Kielmas, Agnieszka Teodorczuk Niepubliczne Przedszkole BIEDRONECZKA s.c. Joanna Kielmas, Agnieszka Teodorczuk Domanice DOMANICE –
Niepubliczne Przedszkole w Borkach Wyrkach Zespół Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach Zbuczyn BORKI-WYRKI brak nazwy
Przedszkole Niepubliczne “Jacek i Agatka” Przedszkole Niepubliczne “Jacek i Agatka” Łosice ŁOSICE
Niepubliczne Przedszkole Lula Niepubliczne Przedszkole Lula M. st. Warszawa WARSZAWA Antalla
Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole “Mały Podróżnik” Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole “Mały Podróżnik” M. st. Warszawa WARSZAWA Balonowa
Przedszkole Nr 162 ” Saski Zakątek” Przedszkole Nr 162 ” Saski Zakątek” M. st. Warszawa WARSZAWA Dąbrówki
Przedszkole nr 163 Przedszkole nr 163 M. st. Warszawa WARSZAWA Markowska
Niepubliczne Przedszkole “Kraina Smerfów” Niepubliczne Przedszkole “Kraina Smerfów” Jednorożec STEGNA Warszawska
Niepubliczne Przedszkole “Kangurek” Niepubliczne Przedszkole “Kangurek” Płońsk PŁOŃSK KOLEJOWA
Integracyjne Niepubliczne Przedszkole “Mały Miś” Integracyjne Niepubliczne Przedszkole “Mały Miś” Załuski NABORÓWIEC Naborówiec
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Krasnoludki Niepubliczne Przedszkole Wesołe Krasnoludki M. Radom RADOM Wolanowska
Niepubliczne Przedszkole Sasanka Niepubliczne Przedszkole Sasanka Michałowice NOWA WIEŚ Sasanek
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR2 SMERFY NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR2 SMERFY Marki MARKI SZPITALNA
Przedszkole Nr 430 Przedszkole Nr 430 M. st. Warszawa WARSZAWA Ceramiczna
Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Kids World Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Kids World M. st. Warszawa WARSZAWA Wyborna
Przedszkole nr 259 “Leśna Bajka” Przedszkole nr 259 “Leśna Bajka” M. st. Warszawa WARSZAWA Plac Wojska Polskiego
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia M. st. Warszawa WARSZAWA Białołęcka
Miejskie Przedszkole nr 1 Miejskie Przedszkole nr 1 Przasnysz PRZASNYSZ Lipowa
Publiczne Przedszkole Samorządowe Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej Lipsko KRĘPA KOŚCIELNA Krępa Kościelna
Przedszkole w Otrębusach Przedszkole w Otrębusach Brwinów OTRĘBUSY Piaseckiego
Miejskie Przedszkole nr 1 Miejskie Przedszkole nr 1 Józefów JÓZEFÓW Kossaka
Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia Czosnów CZOSNÓW Warszawska
Niepubliczne Przedszkole Mała Akademia Odkrywcy Niepubliczne Przedszkole Mała Akademia Odkrywcy Ząbki ZĄBKI Powstańców
Niepubliczne Przedszkole “Wszystkie Skarby Mamy” Niepubliczne Przedszkole “Wszystkie Skarby Mamy” M. st. Warszawa WARSZAWA Kłobucka
Przedszkole Publiczne nr 16 w Radomiu Przedszkole Publiczne nr 16 w Radomiu M. Radom RADOM Grenadierów
Przedszkole Niepubliczne “Nasza Akademia” Przedszkole Niepubliczne “Nasza Akademia” Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Piękna
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Rodziny Maryi Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Rodziny Maryi Brwinów BRWINÓW Szkolna
Happy Kids’ Academy – Europejskie Przedszkole Językowe Happy Kids’ Academy – Europejskie Przedszkole Językowe M. st. Warszawa WARSZAWA Jadźwingów
Przedszkole Nr292 Przedszkole Nr292 M. st. Warszawa WARSZAWA Walecznych
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi “Malinowe Przedszkole” Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi “Malinowe Przedszkole” Wyszków WYSZKÓW Tadeusza Kościuszki
Przedszkole Niepubliczne “Stumilowy Las” Przedszkole Niepubliczne “Stumilowy Las” Ciechanów CIECHANÓW 17-Stycznia
Publiczne Przedszkole “Baśniowa Kraina” z oddziałami integracyjnymi Publiczne Przedszkole “Baśniowa Kraina” z oddziałami integracyjnymi Wołomin WOŁOMIN Orwida
Przedszkole Niepubliczne nr 6 Bambi Przedszkole Niepubliczne nr 6 Bambi Marki MARKI Ząbkowska
Niepubliczne Przedszkole “Pepe” Niepubliczne Przedszkole “Pepe” Lesznowola STEFANOWO Ułanów
Przedszkole Nr 75 Przedszkole Nr 75 M. st. Warszawa WARSZAWA Rozłogi
Przedszkole Nr 402 Przedszkole Nr 402 M. st. Warszawa WARSZAWA ROSY BAILLY
Przedszkole Nr 151 Przedszkole Nr 151 M. st. Warszawa WARSZAWA Zaciszna
Przedszkole nr 167 Przedszkole nr 167 M. st. Warszawa WARSZAWA Strzelecka
Przedszkole nr 31 Przedszkole nr 31 M. st. Warszawa WARSZAWA Krucza
Przedszkole Nr2 im.Przyjaciół Kubusia Puchatka Przedszkole Nr2 im.Przyjaciół Kubusia Puchatka Płońsk PŁOŃSK Zacisze
Przedszkole Publiczne Nr 22 w Radomiu Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Radomiu M. Radom RADOM OFIAR FIRLEJA
Niepubliczne Przedszkole Nibylandia Niepubliczne Przedszkole Nibylandia Lesznowola MYSIADŁO Wiejska
Przedszkole Niepubliczne Akademia Smyka Przedszkole Niepubliczne Akademia Smyka Siennica SIENNICA Ogrodowa
Przedszkole Nr 352 Przedszkole Nr 352 M. st. Warszawa WARSZAWA Leonida Teligi
Przedszkole nr 99 im. Misia Wojtka Przedszkole nr 99 im. Misia Wojtka M. st. Warszawa WARSZAWA Siewierska
Przedszkole Nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi “Bajeczne Przedszkole’ Przedszkole Nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi “Bajeczne Przedszkole’ M. st. Warszawa WARSZAWA Przemyka
Samorządowe Przedszkole w Zabrodziu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu Zabrodzie ZABRODZIE Szkolna
Gminne Przedszkole w Sońsku Gminne Przedszkole w Sońsku Sońsk SOŃSK Klonowa
Niepubliczne Przedszkole “URWIS” Niepubliczne Przedszkole “URWIS” Pułtusk PUŁTUSK 3 Maja
Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Radzymin RADZYMIN Żeligowskiego
Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo-Językowe Tumirai Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo-Językowe Tumirai Wołomin WOŁOMIN Wąska
Niepubliczne Przedszkole Koala Niepubliczne Przedszkole Koala Sochaczew SOCHACZEW Stanisława Staszica
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Nr 16 “Pluszowy Miś” Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Nr 16 “Pluszowy Miś” Marki MARKI Lisa Kuli
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK Ożarów Mazowiecki OŻARÓW MAZOWIECKI ZAMOYSKIEGO
Przedszkole Miejskie nr 8 Przedszkole Miejskie nr 8 Pruszków PRUSZKÓW 3-go Maja
Niepubliczne Muzyczne Przedszkole “Słoneczko” Niepubliczne Muzyczne Przedszkole “Słoneczko” Pruszków PRUSZKÓW Promyka
Niepubliczne Przedszkole w Szydłówce Niepubliczne Przedszkole w Szydłówce Olszanka SZYDŁÓWKA
Przedszkole Nr 328 Akademia pod czereśnią Przedszkole Nr 328 Akademia pod czereśnią M. st. Warszawa WARSZAWA M. Dąbrowskiej
Przedszkole Nr 244 “Niegocińskie Skrzaty” Przedszkole Nr 244 “Niegocińskie Skrzaty” M. st. Warszawa WARSZAWA Niegocińska
Przedszkole 111 Przedszkole 111 M. st. Warszawa WARSZAWA Bł. Ładysława
Przedszkole nr 175 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 M. st. Warszawa WARSZAWA Astronautów
Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia I Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia I Piaseczno JÓZEFOSŁAW Ogrodowa
Modelowe Przedszkole Modelowe Przedszkole Nieporęt STANISŁAWÓW PIERWSZY JANA KAZIMIERZA
Samorzadowe Przedszkole w Jabłonnie lackiej Samorzadowe Przedszkole w Jabłonnie lackiej Jabłonna Lacka JABŁONNA LACKA Kubusia Puchatka
Przedszkole w Sadownem Przedszkole w Sadownem Sadowne SADOWNE
Przedszkole Nr 336 Przedszkole Nr 336 M. st. Warszawa WARSZAWA Siemiatycka
Przedszkole Nr 103 Przedszkole Nr 103 M. st. Warszawa WARSZAWA Mokra
Integracyjne Przedszkole Montessori Wawer Integracyjne Przedszkole Montessori Wawer M. st. Warszawa WARSZAWA Zerzeńska
Przedszkole Niepubliczne Radosne Przedszkole Przedszkole Niepubliczne Radosne Przedszkole M. st. Warszawa WARSZAWA VOGLA
Przedszkole Samorządowe Zespół Placówek Oświatowych Obryte OBRYTE Obryte
Miejskie Przedszkole Nr 29 w Płocku Miejskie Przedszkole Nr 29 w Płocku M. Płock PŁOCK Jana Kochanowskiego
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ‘BAMBI’ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ‘BAMBI’ Wołomin LIPINKI WIŚNIOWA
Przedszkole Miejskie Nr.2 Przedszkole Miejskie Nr.2 Marki MARKI Duża
Małe Przedszkole w Ustanowie Małe Przedszkole w Ustanowie Prażmów USTANÓW Głogowa
Gminne Przedszkole w Ceranowie Zespół Szkół w Ceranowie Ceranów CERANÓW –
Samorządowe Przedszkole Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Platerów RUSKÓW
Zespół Oświatowy w Grochowie Przedszkole Zespół Oświatowy w Grochowie Sokołów Podlaski GROCHÓW SZLACHECKI Władyslawa Rawicza
Przedszkole Niepubliczne Urszula Rytel Przedszkole Niepubliczne Urszula Rytel Łomianki DĄBROWA Kalinowa
Przedszkole Niepubliczne “Progresja” Przedszkole Niepubliczne “Progresja” M. st. Warszawa WARSZAWA Erazma z Zakroczymia
PRZEDSZKOLE NR 274 PRZEDSZKOLE NR 274 M. st. Warszawa WARSZAWA BOKSERSKA
Społeczne Przedszkole ROiSA – Rozwój i Samodzielność Społeczne Przedszkole ROiSA – Rozwój i Samodzielność Brańszczyk NOWA WIEŚ
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RADOSNY ZAKĄTEK 2 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RADOSNY ZAKĄTEK 2 Myszyniec BIAŁUSNY LASEK BIAŁUSNY LASEK
Przedszkole Niepubliczne ,,Kolorowe Pudełko” Przedszkole Niepubliczne ,,Kolorowe Pudełko” Pionki PIONKI Plac Konstytucji3 Maja
Samorządowe Przedszkole w Jastrzębi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi Jastrzębia JASTRZĘBIA
Przedszkole Zespół Szkół Rzeczniów PAWLICZKA brak ulicy
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 13 KAJTUŚ CZARODZIEJ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 13 KAJTUŚ CZARODZIEJ Marki MARKI SPORTOWA
Gminne Przedszkole w Jastrzębcu Gminne Przedszkole w Jastrzębcu Lesznowola GARBATKA Łąkowa
Miejskie Przedszkole Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 3 Zielonka ZIELONKA Prosta
Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaków Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaków Piaseczno JÓZEFOSŁAW Ogrodowa
Kreatywne Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne “Cztery Słonie” Kreatywne Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne “Cztery Słonie” M. st. Warszawa WARSZAWA Rodziny Ulmów
Przedszkole Niepubliczne Chatka Skrzatka Przedszkole Niepubliczne Chatka Skrzatka M. st. Warszawa WARSZAWA Żołny
Niepubliczne Przedszkole “MINIHARVARD” Wola Niepubliczne Przedszkole “MINIHARVARD” Wola M. st. Warszawa WARSZAWA Sztuk Pięknych 1
Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie- Przedszkole Samorządowe Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie Kadzidło DYLEWO Szkolna
PRZEDSZKOLE SPECJALNE W ŻUROMINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻUROMINIE Żuromin ŻUROMIN WYZWOLENIA
Samorządowe Przedszkole w Bielsku Samorządowe Przedszkole w Bielsku Bielsk BIELSK Plocka
Publiczne Przedszkole w Wolicy Publiczne Przedszkole w Wolicy Nadarzyn WOLICA Przedszkolna
Chrześcijańskie Przedszkole Daniel Chrześcijańskie Przedszkole Daniel M. st. Warszawa WARSZAWA Nowoursynowska
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne “Akademia Sztuk Dziecięcych” Niepubliczne Przedszkole Artystyczne “Akademia Sztuk Dziecięcych” M. st. Warszawa WARSZAWA Kryniczna
Niepubliczne Przedszkole Domek Montessori Niepubliczne Przedszkole Domek Montessori M. st. Warszawa WARSZAWA Rzeźbiarska
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “MALI ARTYŚCI” IWONA LIPIŃSKA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “MALI ARTYŚCI” IWONA LIPIŃSKA M. Siedlce SIEDLCE PRUSA
Przedszkole Nr 4 “Pod zielonym listkiem” Przedszkole Nr 4 “Pod zielonym listkiem” Płońsk PŁOŃSK PADLEWSKIEGO
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża Mogielnica MOGIELNICA Pl. Poświętne
Przedszkole Niepubliczne MałoLatek Przedszkole Niepubliczne MałoLatek Radzanowo STRÓŻEWKO Stróżewko
Niepubliczne Przedszkole Koralik Niepubliczne Przedszkole Koralik Sochaczew SOCHACZEW Smolna
Przedszkole Niepubliczne “Akademia Smyka” Przedszkole Niepubliczne “Akademia Smyka” Sochaczew SOCHACZEW Stadionowa
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Zebra Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Zebra Piaseczno PIASECZNO Julianowska
Przedszkole Nr 8 Przedszkole Nr 8 Piaseczno PIASECZNO ul. Księcia Józefa
Przedszkole Miejskie Nr 9 Przedszkole Miejskie Nr 9 Pruszków PRUSZKÓW Moniuszki
Publiczne Przedszkole ” Leśne Skrzaty” Publiczne Przedszkole ” Leśne Skrzaty” Garwolin JAGODNE
Przedszkole Specjalne nr 438 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 M. st. Warszawa WARSZAWA Tarchomińska
Niepubliczne Przedszkole “Bezpieczny Przedszkolak” Niepubliczne Przedszkole “Bezpieczny Przedszkolak” Wyszków WYSZKÓW GEODETÓW
Przedszkole Publiczne nr 9 w Radomiu Przedszkole Publiczne nr 9 w Radomiu M. Radom RADOM Kalińska
Niepubliczne przedszkole ” Bajkowy Dom” Niepubliczne przedszkole ” Bajkowy Dom” Jabłonna JABŁONNA MODLIŃSKA
Niepubliczne Przedszkole “Przy Lesie” Niepubliczne Przedszkole “Przy Lesie” Jabłonna RAJSZEW Modlińska
Niepubliczne Przedszkole na Akacjowej Niepubliczne Przedszkole na Akacjowej Podkowa Leśna PODKOWA LEŚNA AKACJOWA
Publiczne Przedszkole “Przystań Elfów” Publiczne Przedszkole “Przystań Elfów” Ząbki ZĄBKI Ks. Kuleszy
Przedszkole nr 406 Przedszkole nr 406 M. st. Warszawa WARSZAWA J. Kaden – Bandrowskiego
Niepubliczne Przedszkole Gucio Niepubliczne Przedszkole Gucio M. st. Warszawa WARSZAWA Ostródzka
Przedszkole Niepubliczne „Trampoline” Przedszkole Niepubliczne „Trampoline” M. st. Warszawa WARSZAWA Poselska
Przedszkole nr 110 Przedszkole nr 110 M. st. Warszawa WARSZAWA Bystrzycka
Przedszkole nr 29 Przedszkole nr 29 M. st. Warszawa WARSZAWA Sycowska
Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KiDS&Co Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KiDS&Co M. st. Warszawa WARSZAWA Wronia
Przedszkole Nr 132 Przedszkole Nr 132 M. st. Warszawa WARSZAWA Śmiała
Przedszkole Nr 433 Przedszkole Nr 433 M. st. Warszawa WARSZAWA Rydygiera
Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy Pokrzywnica POKRZYWNICA Al. Jana Pawła II
Przedszkole Niepubliczne “PUCHATEK” Przedszkole Niepubliczne “PUCHATEK” M. Radom RADOM Świętokrzyska
Przedszkole Niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej Przedszkole Niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej M. Radom RADOM Staromiejska
Przedszkole Niepubliczne ,, Dobry Start “‘ Przedszkole Niepubliczne ,, Dobry Start “‘ Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI 1 PLM
NIEPUBLICZNE DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE HILARIS NIEPUBLICZNE DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE HILARIS Błonie BŁONIE PASSOWSKA
Przedszkole Samorządowe przy Szkole Podstawowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Dąbrowickiej Poświętne WÓLKA DĄBROWICKA
Przedszkole Integracyjne nr 6 Przedszkole Integracyjne nr 6 M. st. Warszawa WARSZAWA Cecylii Śniegockiej
Przedszkole Niepubliczne My First Academy Towarzystwa Edukacyjna Vizja w Warszawie Przedszkole Niepubliczne My First Academy Towarzystwa Edukacyjna Vizja w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Patriotów
Publiczne Przedszkole Radosne Publiczne Przedszkole Radosne Piaseczno PIASECZNO Orężna
Niepubliczne przedszkole Montessori Niepubliczne przedszkole Montessori Pruszków PRUSZKÓW b.Prusa
Niepubliczne Przedszkole “Mali Odkrywcy” Niepubliczne Przedszkole “Mali Odkrywcy” Łosice ŁOSICE CZARKOWSKIEGO
Przedszkle Niepubliczne Promyczek Przedszkle Niepubliczne Promyczek Mrozy MROZY Willowa
Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 26 M. st. Warszawa WARSZAWA Nowowiejska
Niepubliczne Przedszkola Ciuchcia Puch Puch Agata Wawer Niepubliczne Przedszkola Ciuchcia Puch Puch Agata Wawer M. st. Warszawa WARSZAWA Uranowa
Przedszkole Integracyjne Domek Przedszkolaka Przedszkole Integracyjne Domek Przedszkolaka M. st. Warszawa WARSZAWA Nowotyska
Przedszkole Angielskojęzyczne “HAPPY KIDS” Przedszkole Angielskojęzyczne “HAPPY KIDS” Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Małopolska
Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina I Oddział Integracyjnego Centrum Oświatowego Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina I Oddział Integracyjnego Centrum Oświatowego Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k Wołomin WOŁOMIN Orwida
Przedszkole Zespół Szkolno-Przedszkolny Lesznowola LESZNOWOLA Szkolna
Europejskie Przedszkole Publiczne “Kasperek” w Milanówku Europejskie Przedszkole Publiczne “Kasperek” w Milanówku Milanówek MILANÓWEK Brwinowska
Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 1 Piaseczno PIASECZNO Kauna
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “AKWARELLA” PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “AKWARELLA” Piaseczno PIASECZNO PUŁAWSKA
Miejskie Przedszkole nr 5 Miejskie Przedszkole nr 5 Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI 8 Sierpnia
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO JĘZYKOWE WESOŁE NUTKI MARTA BUKAT NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO JĘZYKOWE WESOŁE NUTKI MARTA BUKAT Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI NADARZYŃSKA
PRZEDSZKOLE NR 158 PRZEDSZKOLE NR 158 M. st. Warszawa WARSZAWA DWÓCH MIECZY
Dwujęzyczne Przedszkole Sportowe “Mali Odkrywcy” Dwujęzyczne Przedszkole Sportowe “Mali Odkrywcy” M. st. Warszawa WARSZAWA Dereniowa
Przedszkole nr 268 “Słoneczny Promyk” Przedszkole nr 268 “Słoneczny Promyk” M. st. Warszawa WARSZAWA Przytyk
Przedszkole Integracyjne nr 45 Przedszkole Integracyjne nr 45 M. st. Warszawa WARSZAWA Lenartowicza
Przedszkole Niepubliczne “Chatka Małolatka” Przedszkole Niepubliczne “Chatka Małolatka” M. st. Warszawa WARSZAWA Orężna
Przedszkole nr 248 Przedszkole nr 248 M. st. Warszawa WARSZAWA Dickensa
PRZEDSZKOLE NR 425 PRZEDSZKOLE NR 425 M. st. Warszawa WARSZAWA TADEUSZA RECHNIEWSKIEGO
“Małe Przedszkole” Niepubliczne Przedszkole Integracyjne “Małe Przedszkole” Niepubliczne Przedszkole Integracyjne M. st. Warszawa WARSZAWA Apartamentowa
Przedszkole Sióstr Felicjanek Przedszkole Sióstr Felicjanek M. st. Warszawa WARSZAWA Kościuszkowców
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE Długosiodło STARE BOSEWO ROZWOJOWA
Przedszkole Miejskie Nr 16 Kraina Odkrywców w Ostrołęce Przedszkole Miejskie Nr 16 Kraina Odkrywców w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Powstańców
Przedszkole Nr 5 im.Jasia i Małgosi Przedszkole Nr 5 im.Jasia i Małgosi Płońsk PŁOŃSK Wieczorków
Niepubliczne Przedszkole nr 3 “Dziecięcy Raj” S.c. Jacek Kozłowski, Jolanta Kozłowska Niepubliczne Przedszkole nr 3 “Dziecięcy Raj” S.c. Jacek Kozłowski, Jolanta Kozłowska Marki MARKI Kościuszki
Przedszkole Niepubliczne Wyliczanka Przedszkole Niepubliczne Wyliczanka Halinów STARY KONIK
Samorządowe Przedszkole Zespół Szkoln-Przedszkolny w Hołubli Paprotnia HOŁUBLA Unitów Podlaskich
Niepubliczne Przedszkole Pszczółka Maja Niepubliczne Przedszkole Pszczółka Maja M. st. Warszawa WARSZAWA ul. Kąty Grodziskie
Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Primrose Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Primrose M. st. Warszawa WARSZAWA Bernardyńska 16a/U7
Niepubliczne Przedszkole “Robuś” Niepubliczne Przedszkole “Robuś” M. st. Warszawa WARSZAWA Magnolii
Przedszkole Niepubliczne ,,Słoneczko” Przedszkole Niepubliczne ,,Słoneczko” M. st. Warszawa WARSZAWA PŁOMYKA
Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne M. Siedlce SIEDLCE Starowiejska
Przedszkole Miejskie nr 3 Przedszkole Miejskie nr 3 Legionowo LEGIONOWO Zegrzyńska
Samorządowe Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym Samorządowe Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym Mała Wieś MAŁA WIEŚ Warszawska
Przedszkole Niepubliczne Klub Przedszkolaka Misia Bo Przedszkole Niepubliczne Klub Przedszkolaka Misia Bo M. st. Warszawa WARSZAWA Światowida
Przedszkole Nr 306 “Mali Optymiści” Przedszkole Nr 306 “Mali Optymiści” M. st. Warszawa WARSZAWA Szegedyńska
Przedszkole Nr 153 “Słoneczne Przedszkole” Przedszkole Nr 153 “Słoneczne Przedszkole” M. st. Warszawa WARSZAWA gen.W. Chrzanowskiego
Przedszkole Nr 177 Przedszkole Nr 177 M. st. Warszawa WARSZAWA Tarnowiecka
Przedszkole Niepubliczne “Kraina Magii” Przedszkole Niepubliczne “Kraina Magii” M. st. Warszawa WARSZAWA BRACŁAWSKA
Przedszkole Integracyjne Nr 120 Przedszkole Integracyjne Nr 120 M. st. Warszawa WARSZAWA Tokarza
Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej M. st. Warszawa WARSZAWA Suzina
Przedszkole Bajeczka Przedszkole Bajeczka M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Dobrzańskiego
Niepubliczne Przedszkole Językowo Sportowe Bajlandia Niepubliczne Przedszkole Językowo Sportowe Bajlandia Ożarów Mazowiecki OŻARÓW MAZOWIECKI Spacerowa
Przedszkole w Woli Duckiej Przedszkole w Woli Duckiej Wiązowna WOLA DUCKA Słoneczna
Niepubliczne Przedszkole “U cioci Ewy” Niepubliczne Przedszkole “U cioci Ewy” Dębe Wielkie RUDA Wspólna
Przedszkola Pomaranczowa Ciuchcia Sp. z o.o. Sp.k. Przedszkola Pomaranczowa Ciuchcia Sp. z o.o. Sp.k. M. st. Warszawa WARSZAWA Vogla
Przedszkole nr 427 “Kraina Radości” Przedszkole nr 427 “Kraina Radości” M. st. Warszawa WARSZAWA Radosna 11
Przedszkole Samorządowe w Kadzidle Zespół Placówek Oswiatowych w Kadzidle Kadzidło KADZIDŁO T. Kościuszki
Publiczne Przedszkole w Brzostowcu Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu Mogielnica BRZOSTOWIEC Brzostowiec
Niepubliczne Przedszkole “Dobry Poczatek” Niepubliczne Przedszkole “Dobry Poczatek” M. Płock PŁOCK Jachowicza
Szczęśliwa Gwiazdeczka Katarzyna Łazarewicz Szczęśliwa Gwiazdeczka Katarzyna Łazarewicz Ożarów Mazowiecki OŻARÓW MAZOWIECKI HALLERA
Miejskie Przedszkole Nr 4 Miejskie Przedszkole Nr 4 Zielonka ZIELONKA Staszica
Przedszkole 100 Przedszkole 100 M. st. Warszawa WARSZAWA Częstochowska
Miejskie Przedszkole Nr 9 Miejskie Przedszkole Nr 9 M. Siedlce SIEDLCE Gen.Orlicz-Dreszera
Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 1 Legionowo LEGIONOWO Olszankowa
Przedszkole Publiczne Zespół Szkolno-Przedszkolny Puszcza Mariańska BARTNIKI Miodowa
Przedszkole Na Wiejskiej Przedszkole Na Wiejskiej Milanówek MILANÓWEK Wiejska
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA Kard. St. Wyszyńskiego
Przedszkole Szumi Szum Przedszkole Szumi Szum M. st. Warszawa WARSZAWA Relaksowa
Międzynarodowe Przedszkole Międzynarodowe Przedszkole M. st. Warszawa WARSZAWA Górska
Niepubliczne Przedszkole “Poziomka” Niepubliczne Przedszkole “Poziomka” M. st. Warszawa WARSZAWA Obozowa
Niepubliczne Przedszkole “Szóstka” Niepubliczne Przedszkole “Szóstka” Płońsk PŁOŃSK Płocka
WALDEMAR DĘBOWSKI NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KUBUSIOWE PRZEDSZKOLE WALDEMAR DĘBOWSKI NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KUBUSIOWE PRZEDSZKOLE Warka WARKA UL.KS.KARD.S.WYSZYŃSKIEGO
Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 1 Pionki PIONKI Żeromskiego
Niepubliczne Przedszkole Olinkowo Niepubliczne Przedszkole Olinkowo Wołomin WOŁOMIN Geodetów
Przedszkole Samorządowe nr 1 Przedszkole Samorządowe nr 1 Wieliszew WIELISZEW Modlińska
Integracyjne-Rehablitacyjne Przedszkole Niepubliczne “PANDA” Integracyjne-Rehablitacyjne Przedszkole Niepubliczne “PANDA” Piaseczno PIASECZNO Jarząbka
Przedszkole Nr 239 Przedszkole Nr 239 M. st. Warszawa WARSZAWA Aleje Jerozolimskie
Przedszkole Nr 78 Przedszkole Nr 78 M. st. Warszawa WARSZAWA Lechicka
Przedszkole Publiczne Nr 12 w Radomiu Przedszkole Publiczne Nr 12 w Radomiu M. Radom RADOM Wernera
Przedszkole Gminne w Tczowie Zespół Szkół w Tczowie Tczów TCZÓW –
Niepubliczne Przedszkole Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Niepubliczne Przedszkole Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Nowoursynowska
Przedszkole Niepubliczne Słoneczny Domek o profilu angielskim Przedszkole Niepubliczne Słoneczny Domek o profilu angielskim M. st. Warszawa WARSZAWA Skarbka z gór
Przedszkole nr 60 Przedszkole nr 60 M. st. Warszawa WARSZAWA Rybnicka
Publiczne Przedszkole nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach Publiczne Przedszkole nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach Kozienice KOZIENICE Batalionów Chłopskich
Publiczne Przedszkole w Przytyku Publiczne Przedszkole w Przytyku Przytyk PRZYTYK St. Żeromskiego
Miejsko – Gminne Przedszkole w Drobinie Miejsko – Gminne Przedszkole w Drobinie Drobin DROBIN Przyszłość
Przedszkole w Nowych Proboszczewicach Przedszkole w Nowych Proboszczewicach Stara Biała NOWE PROBOSZCZEWICE Floriańska
Przedszkole Niepubliczne “Świat Bajek” Przedszkole Niepubliczne “Świat Bajek” Piaseczno JÓZEFOSŁAW Julianowska
Przedszkole4 Przedszkole4 Piaseczno PIASECZNO Fabryczna
Przedszkole nr 376 z Odziałami Integracyjnymi Przedszkole nr 376 z Odziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA Admiralska
Przedszkole “Dzieci Świata” Przedszkole “Dzieci Świata” M. st. Warszawa WARSZAWA Dywizjonu 303
Przedszkole Niepubliczne Mikiland Przedszkole Niepubliczne Mikiland M. st. Warszawa WARSZAWA Wolbromska
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego M. st. Warszawa WARSZAWA Kresowa
Publiczne Przedszkole nr 1 w Grójcu Publiczne Przedszkole nr 1 w Grójcu Grójec GRÓJEC Laskowa
Niepubliczne przedszkole “Prestige for Kids” Niepubliczne przedszkole “Prestige for Kids” Michałowice KOMORÓW Krasińskiego
Niepubliczne Przedszkole “Kleks” Niepubliczne Przedszkole “Kleks” Piaseczno PIASECZNO Jana Pawła II
Niepubliczne Przedszkole Jagódki Niepubliczne Przedszkole Jagódki M. st. Warszawa WARSZAWA Głębocka
Przedszkole nr 364 “Pod Tęczą” w Warszawie, ul. Gwiaździsta 27 Przedszkole nr 364 “Pod Tęczą” w Warszawie, ul. Gwiaździsta 27 M. st. Warszawa WARSZAWA Gwiaździsta
BAJECZKA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE BAJECZKA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE M. st. Warszawa WARSZAWA WRZECIONO
WILANOWSKIE PRZEDSZKOLE WILANOWSKIE PRZEDSZKOLE M. st. Warszawa WARSZAWA SARMACKA
Przedszkole Nr 238 “Tęczowy Pajacyk” Przedszkole Nr 238 “Tęczowy Pajacyk” M. st. Warszawa WARSZAWA Monte Cassino
Publiczne Przedszkole w Gniewoszowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie Gniewoszów GNIEWOSZÓW Konopnickiej
Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach Kozienice KOZIENICE GŁOWACZOWSKA
Publiczne Przedszkole “Akwarelka” w Nowych Osinach Publiczne Przedszkole “Akwarelka” w Nowych Osinach Mińsk Mazowiecki NOWE OSINY Piękna
Gminne Przedszkole w Jadowie Gminne Przedszkole w Jadowie Jadów JADÓW 11 Listopada
Akademia Pod Modrzewiem Akademia Pod Modrzewiem Ożarów Mazowiecki MACIERZYSZ Sochaczewska
Przedszkole w Ładzyniu Zespół Szkolny w Ładzyniu Stanisławów ŁADZYŃ Szkolna
Niepubliczne Przedszkole Akademia Odkrywcy Niepubliczne Przedszkole Akademia Odkrywcy Ząbki ZĄBKI Powstańców
Przedszkole Specjalne Nr 245 dla Dzieci Słabowidzących “Sowy Mądrej Głowy” Przedszkole Specjalne Nr 245 dla Dzieci Słabowidzących “Sowy Mądrej Głowy” M. st. Warszawa WARSZAWA Pruszyńskiego
Przedszkole Nr 66 Przedszkole Nr 66 M. st. Warszawa WARSZAWA Grójecka
PRZEDSZKOLE NR 59 PRZEDSZKOLE NR 59 M. st. Warszawa WARSZAWA PRUSZKOWSKA
Przedszkole Terapeutyczne Mądre Główki Przedszkole Terapeutyczne Mądre Główki M. st. Warszawa WARSZAWA Naukowa
Przedszkole nr 269 Przedszkole nr 269 M. st. Warszawa WARSZAWA Smocza
Przedszkole Lula Przedszkole Lula M. st. Warszawa WARSZAWA Syreny
Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KiDS&Co Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KiDS&Co Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Sikorskiego
Przedszkole Samorządowe w Jednorożcu Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu Jednorożec JEDNOROŻEC Odrodzenia
Niepubliczne Przedszkole “Bąbel” Niepubliczne Przedszkole “Bąbel” Legionowo LEGIONOWO Zegrzyńska
Niebubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek Niebubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek Legionowo LEGIONOWO ks. J. Schabowskiego
Samorządowe Przedszkole im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie Stara Biała WYSZYNA
Przedszkole niepubliczne nr 25 “Domowe Przedszkole” Przedszkole niepubliczne nr 25 “Domowe Przedszkole” Marki MARKI Wilcza
Niepubliczne Przedszkole “Magiczny Las” Niepubliczne Przedszkole “Magiczny Las” Serock STASI LAS Jutrzenki
Przedszkole nr 215 Przedszkole nr 215 M. st. Warszawa WARSZAWA Szwankowskiego
Akademia Maluchów – Tarchomin Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Integracyjne Akademia Maluchów – Tarchomin Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Integracyjne M. st. Warszawa WARSZAWA Zbytki
Przedszkole nr 16 Zaczarowany Zakątek Przedszkole nr 16 Zaczarowany Zakątek M. st. Warszawa WARSZAWA W. Gorskiego
Przedszkole nr 434 Przedszkole nr 434 M. st. Warszawa WARSZAWA Władysława Raczkiewicza
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im.bł.B.Lament Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im.bł.B.Lament Michałowice KOMORÓW B. Prusa
Przedszkole Samorządowe im.Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie Przedszkole Samorządowe im.Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie Gąbin GĄBIN Jana Pawła II
Niepubliczne Przedszkole Wesoły Reksio Niepubliczne Przedszkole Wesoły Reksio Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Piaseczyńska
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “SMERF” S.C. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “SMERF” S.C. M. st. Warszawa WARSZAWA ODKRYTA
Przedszkole 315 Przedszkole 315 M. st. Warszawa WARSZAWA Grzeszczyka
Przedszkole nr 230 “Kolorowy Zakątek” Przedszkole nr 230 “Kolorowy Zakątek” M. st. Warszawa WARSZAWA Szaserów
KRAINA BAJEK ILONA JUSZCZAK KRAINA BAJEK ILONA JUSZCZAK Cegłów CEGŁÓW WIDOK
Przedszkole Publiczne BabyLand Przedszkole Publiczne BabyLand Józefów JÓZEFÓW Józefa Bema
Przedszkole Nr 299 Bernardyńskie Krasnale Przedszkole Nr 299 Bernardyńskie Krasnale M. st. Warszawa WARSZAWA Przy Bernardyńskiej Wodzie
Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Sp. z o.o. Sp. k. Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Sp. z o.o. Sp. k. M. st. Warszawa WARSZAWA Postępu
Przedszkole nr 46 “W Krainie Baśni” Przedszkole nr 46 “W Krainie Baśni” M. st. Warszawa WARSZAWA Jordanowska
Przedszkole nr 250 ,,Akwarelka” Przedszkole nr 250 ,,Akwarelka” M. st. Warszawa WARSZAWA Kinowa
Przedszkole Nr 157 Przedszkole z Serduszkiem Przedszkole Nr 157 Przedszkole z Serduszkiem M. st. Warszawa WARSZAWA Bazyliańska
Przedszkole Samorządowe Przedszkole Samorządowe Słubice SŁUBICE Płocka
Akademia Przedszkolaka MAX Akademia Przedszkolaka MAX M. Płock PŁOCK Kilińskiego
Niepubliczne Przedszkole “Chatka Puchatka” Niepubliczne Przedszkole “Chatka Puchatka” Siennica SIENNICA Mińska
Miejskie Przedszkole Nr 8 w Żyrardowie Miejskie Przedszkole Nr 8 w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Nietrzebki
Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe ,,Anioła Stróża” Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe ,,Anioła Stróża” M. st. Warszawa WARSZAWA Smoluchowskiego
Przedszkole Publiczne Małego Kopernika Przedszkole Publiczne Małego Kopernika M. st. Warszawa WARSZAWA Batuty
Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 18 M. st. Warszawa WARSZAWA Simona Bolivara
Samorządowe Przedszkole w Rusinowie Samorządowe Przedszkole w Rusinowie Rusinów GAŁKI
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Zakroczym ZAKROCZYM Parowa Okóna
Przedszkole Niepubliczne Blue Bell Przedszkole Niepubliczne Blue Bell Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Wiejska
Przedszkole Publiczne Nr 6 w Bieniewicach Przedszkole Publiczne Nr 6 w Bieniewicach Błonie BIENIEWICE Błońska
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Jana Brzechwy Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Jana Brzechwy Błonie BŁONIE Poniatowskiego
TUTORLAND TUTORLAND Jabłonna JABŁONNA Piaskowa
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Milosierdzia Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Milosierdzia Lesznowola ŁAZY Łączności
Publiczne Przedszkole “Jagódka ABC” Publiczne Przedszkole “Jagódka ABC” Ząbki ZĄBKI Świerkowa
Przedszkole Zespół Oświatowy w Rozbitym Kamieniu Bielany ROZBITY KAMIEŃ Szajkowskiego
PRZEDSZKOLE NR 5 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI ZIELONY RYNEK
Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS M. st. Warszawa WARSZAWA Siemieńskiegp
PRZEDSZKOLE NR 194 PRZEDSZKOLE NR 194 M. st. Warszawa WARSZAWA WALEREGO SŁAWKA
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne ACOTO Niepubliczne Przedszkole Artystyczne ACOTO M. st. Warszawa WARSZAWA Aleja Rzeczypospolitej 20
Przedszkole Niepubliczne PICCOLO Przedszkole Niepubliczne PICCOLO M. st. Warszawa WARSZAWA Kleszczowa
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA Nowolipie
Przedszkole “U Cioci Gosi” Przedszkole “U Cioci Gosi” M. st. Warszawa WARSZAWA Obozowa
Niepubliczne Przedszkole “Kubuś i Przyjaciele” Niepubliczne Przedszkole “Kubuś i Przyjaciele” Wyszków WYSZKÓW Centralna
Przedszkole Miejskie Nr 13 KRAINA PRZYGÓD w Ostrołęce Przedszkole Miejskie Nr 13 KRAINA PRZYGÓD w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Dzieci Polskich
Miejskie Przedszkole Nr10 Miejskie Przedszkole Nr10 Ciechanów CIECHANÓW Batalionów Chłopskich
Samorządowe Przedszkole w Radzanowie Samorządowe Przedszkole w Radzanowie Radzanowo RADZANOWO Marii konopnickiej
GMINNE PRZEDSZKOLE W ZAMIENIU GMINNE PRZEDSZKOLE W ZAMIENIU Lesznowola ZAMIENIE BŁĘDNA
Przedszkole Bajkolandia Bis Przedszkole Bajkolandia Bis Dębe Wielkie DĘBE WIELKIE Strażacka
Przedszkole Niepubliczne “Chatka” Przedszkole Niepubliczne “Chatka” M. st. Warszawa WARSZAWA Melchiora Wańkowicza
Niepubliczne Przedszkole”Kraina Uśmiechu” Katarzyna Domańska Niepubliczne Przedszkole”Kraina Uśmiechu” Katarzyna Domańska M. st. Warszawa WARSZAWA Myśliborska
Przedszkole Nr 293 Przedszkole Nr 293 M. st. Warszawa WARSZAWA Baleya
Przedszkole “Mikołajek” Przedszkole “Mikołajek” M. st. Warszawa WARSZAWA Dzieci Warszawy
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 M. st. Warszawa WARSZAWA Elbląska
Publiczne Samorządowe Przedszkole w Gąsewie Publiczne Samorządowe Przedszkole w Gąsewie Sypniewo GĄSEWO PODUCHOWNE Szkolna
Miejskie Przedszkole nr 1 Miejskie Przedszkole nr 1 Ciechanów CIECHANÓW Nadfosna
Domowe Przedszkole. Przedszkole niepubliczne o proofilu językowym. Domowe Przedszkole. Przedszkole niepubliczne o proofilu językowym. Otwock OTWOCK Szkolna
Mini Przedszkolak S.P.ZO. O. Mini Przedszkolak S.P.ZO. O. Józefów JÓZEFÓW Nadwiślańska
Miejskie Przedszkole Nr 5 Miejskie Przedszkole Nr 5 Zielonka ZIELONKA Wyszyńskiego
“Czarlandia” Niepubliczne Przedszkole Językowe “Czarlandia” Niepubliczne Przedszkole Językowe Nieporęt STANISŁAWÓW DRUGI Wolska
Miejskie Przedszkole nr 4 Miejskie Przedszkole nr 4 Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI WĘGROWSKA
Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie Węgrów WĘGRÓW Wieniawskiego
Przedszkole Nr 214 im. Janiny Krzemińskiej Przedszkole Nr 214 im. Janiny Krzemińskiej M. st. Warszawa WARSZAWA Czumy
Przedszkole Niepubliczne “Miś Optymiś” Przedszkole Niepubliczne “Miś Optymiś” M. st. Warszawa WARSZAWA Powstańców Śląskich
Niepubliczne Przedszkole “Kolorowe Kredki” Niepubliczne Przedszkole “Kolorowe Kredki” M. st. Warszawa WARSZAWA Bakaliowa
Niepubliczne Przedszkole “SAKOLANDIA” Niepubliczne Przedszkole “SAKOLANDIA” Nasielsk KOSEWO
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Piaseczno ŁBISKA Bolesława Chrobrego
Przedszkole Publiczne nr 8 w Radomiu Przedszkole Publiczne nr 8 w Radomiu M. Radom RADOM Królowej Jadwigi
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Rodziny Maryi Przedszkole Niepubliczne Sióstr Rodziny Maryi Nadarzyn MŁOCHÓW Matki Florentyny Dymman
Przedszkole Krasnoludków Liwia Idziak Przedszkole Krasnoludków Liwia Idziak Józefów JÓZEFÓW Puszkina
Przedszkole Publiczne w Kałuszynie Przedszkole Publiczne w Kałuszynie Kałuszyn KAŁUSZYN Pocztowa
Publiczne Przedszkole “Bajka” Publiczne Przedszkole “Bajka” Piaseczno PIASECZNO 17 Stycznia
KANADYJSKIE PRZEDSZKOLE w WARSZAWIE KANADYJSKIE PRZEDSZKOLE w WARSZAWIE M. st. Warszawa WARSZAWA Ignacego Krasickiego
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86 M. st. Warszawa WARSZAWA Krupnicza
Publicze Przedszkole w Suskowoli Publiczny Zespół Szkół w Suskowoli Pionki SUSKOWOLA Suskowola
Niepubliczne Przedszkole,, Promyczek” Niepubliczne Przedszkole,, Promyczek” Mogielnica KOZIETUŁY
Przedszkole KROKODYLEK Jakub Wypych Przedszkole KROKODYLEK Jakub Wypych Michałowice REGUŁY Żytnia
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Legionowie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Legionowie Legionowo LEGIONOWO Jagiellońska
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 Sochaczew SOCHACZEW P.R.Kaczorowskiego
Niepubliczne Przedszkola Akademia Malucha Niepubliczne Przedszkola Akademia Malucha Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Wojska Polskiego
Angielskie Integracyjne Przedszkole Muzyczne Żyrafa Angielskie Integracyjne Przedszkole Muzyczne Żyrafa M. st. Warszawa WARSZAWA Urwisko
Przedszkole Niepubliczne Babaloo z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Niepubliczne Babaloo z Oddziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA Sarabandy
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 20 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 20 M. st. Warszawa WARSZAWA S.Sempołowskiej
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE Maków Mazowiecki MAKÓW MAZOWIECKI Stanisława Moniuszki
Przedszkole Publiczne nr 2 w Radomiu Przedszkole Publiczne nr 2 w Radomiu M. Radom RADOM Jasińskiego
Miejskie Przedszkole Nr 11 w Płocku Miejskie Przedszkole Nr 11 w Płocku M. Płock PŁOCK Bielska
Przedszkole Montessori Patison Przedszkole Montessori Patison Błonie STARE FASZCZYCE Stare Faszczyce
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “MIŚ” PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “MIŚ” Piaseczno JÓZEFOSŁAW OGRODOWA
Przedszkole Nr 6 Przedszkole Nr 6 Piaseczno GŁOSKÓW Parkowa
Publiczne Przedszkole Zespół Szkolno-Przedszkolny Czosnów KAZUŃ NOWY Główna
Przedszkole Niepubliczne Kraina Radości Przedszkole Niepubliczne Kraina Radości Żyrardów ŻYRARDÓW Juliusza Słowackiego
Samorządowe Przedszkole Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie Platerów PLATERÓW Siedlecka
Przedszkole w Grabinach Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grabinach Sadowne GRABINY
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne “Zielony Latawiec II” Niepubliczne Przedszkole Integracyjne “Zielony Latawiec II” M. st. Warszawa WARSZAWA Dunikowskiego
Przedszkole nr 222 Przedszkole nr 222 M. st. Warszawa WARSZAWA kazimierza Wyki
Przedszkole Publiczne – “Miś Krzyś” Przedszkole Publiczne – “Miś Krzyś” M. st. Warszawa WARSZAWA Urbanowicza
Niepubliczne Przedszkole Angielsko-Polskie Maja Niepubliczne Przedszkole Angielsko-Polskie Maja M. st. Warszawa WARSZAWA Michałowicza
Polsko-Angielskie Przedszkole Artystyczne Magic Fish Polsko-Angielskie Przedszkole Artystyczne Magic Fish M. st. Warszawa WARSZAWA Królewicza Jakuba
Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn Goszczyn BĄDKÓW Bądków
Miejskie Przedszkole Nr1 Słoneczna Jedyneczka w Sierpcu Miejskie Przedszkole Nr1 Słoneczna Jedyneczka w Sierpcu Sierpc SIERPC Kwiatowa
Przedszkole niepubliczne sówka mądra głowka Przedszkole niepubliczne sówka mądra głowka Otwock OTWOCK legionów
Akademia Dziecka Niepubliczne Przedszkole Akademia Dziecka Niepubliczne Przedszkole Lesznowola NOWA WOLA Postępu
Gminne Przedszkole ,,Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie Gminne Przedszkole ,,Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie Wiązowna PĘCLIN Radosna
Przedszkole Niepubliczne Krasnoludki Hop Beata Manelska Przedszkole Niepubliczne Krasnoludki Hop Beata Manelska Stare Babice LATCHORZEW Szarych Szeregów
Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Sp. z o.o Sp. k Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Sp. z o.o Sp. k Pruszków PRUSZKÓW Gałczyńskiego
Przedszkole nr 346 “Pod Kasztanem” Przedszkole nr 346 “Pod Kasztanem” M. st. Warszawa WARSZAWA Klaudyny
Przedszkole 307 “Wesołe Ekoludki” Przedszkole 307 “Wesołe Ekoludki” M. st. Warszawa WARSZAWA Księgarzy
Przedszkole nr 122 Przedszkole nr 122 M. st. Warszawa WARSZAWA Solec
Przedszkole Nr 11 Przedszkole Nr 11 M. st. Warszawa WARSZAWA Stanisława Dubois
Integracyjne Przedszkole Mądre Główki Integracyjne Przedszkole Mądre Główki M. st. Warszawa WARSZAWA Jutrzenki
Niepubliczne Przedszkole “Calineczka” w Siedlcach Niepubliczne Przedszkole “Calineczka” w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Prymasa S. Wyszyńskiego
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Abc… Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Abc… Wołomin WOŁOMIN MATEJKI
Gminne Przedszkole w Mysiadle Gminne Przedszkole w Mysiadle Lesznowola MYSIADŁO OSIEDLOWA
Publiczne Przedszkole w Wildze Publiczne Przedszkole w Wildze Wilga WILGA Adama Mickiewicza
JUNIOREK Niepubliczne Przedszkole JUNIOREK Niepubliczne Przedszkole Garwolin GARWOLIN Kusnierska
Niepubliczne Przedszkole Twórcze w Olszance “Domisiowe Przedszkole” Niepubliczne Przedszkole Twórcze w Olszance “Domisiowe Przedszkole” Wyszków OLSZANKA Olszanka
Publiczne Przedszkole w Zajezierzu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu Sieciechów ZAJEZIERZE 28 PAL-u
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE CENTRUM MAŁYCH ODKRYWCÓW PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE CENTRUM MAŁYCH ODKRYWCÓW Mińsk Mazowiecki NOWE OSINY WARSZAWSKA
Przedszkole Publiczne Nr 2 Magiczny Ogród Przedszkole Publiczne Nr 2 Magiczny Ogród Ożarów Mazowiecki OŻARÓW MAZOWIECKI POZNAŃSKA
Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 1 Węgrów WĘGRÓW Klonowa
Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym Łomianki DZIEKANÓW LEŚNY M.Konopnickiej
Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe Fair Play Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe Fair Play M. st. Warszawa WARSZAWA Poleczki
Przedszkole nr. 287 Przedszkole nr. 287 M. st. Warszawa WARSZAWA Broniewskiego
Przedszkole nr 105 “Wesoła Stopiątka” Przedszkole nr 105 “Wesoła Stopiątka” M. st. Warszawa WARSZAWA Kochanowskiego
Akademia Maluchów-Zacisze Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Integracyjne Akademia Maluchów-Zacisze Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Integracyjne M. st. Warszawa WARSZAWA WEWIORKI
Przedszkole PLANETA FANTAZJI Przedszkole PLANETA FANTAZJI Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA LIPOWA
Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 9 Wołomin WOŁOMIN Piłsudskiego
Niepubliczne Przedszkole “ZACZAROWANY OŁÓWEK” Niepubliczne Przedszkole “ZACZAROWANY OŁÓWEK” Lesznowola NOWA IWICZNA Niezapominajki
Publiczne Przedszkole w Skórcu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu Skórzec SKÓRZEC Siedlecka
Przedszkole Nr 409 ” KRÓLESTWO MACIUSIA I” Przedszkole Nr 409 ” KRÓLESTWO MACIUSIA I” M. st. Warszawa WARSZAWA Tołstoja
PRYWATNE PRZEDSZKOLE “ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE” PRYWATNE PRZEDSZKOLE “ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE” M. st. Warszawa WARSZAWA ESTRADY
Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „ Zaczarowany Ołówek” Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „ Zaczarowany Ołówek” M. st. Warszawa WARSZAWA GDECKA
Przedszkole nr 165 Przedszkole nr 165 M. st. Warszawa WARSZAWA Ratuszowa
Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina Małych Krasnali Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina Małych Krasnali M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Pawła II
Przedszkole Niepubliczne ,, Mały Europejczyk” w Siedlcach Przedszkole Niepubliczne ,, Mały Europejczyk” w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE B.Chrobrego
Przedszkole Niepubliczne”Niezapominajka” Przedszkole Niepubliczne”Niezapominajka” Radzymin STARY DYBÓW Napoleońska
Niepubliczne Przedszkole Montessori “Delfinek” Niepubliczne Przedszkole Montessori “Delfinek” Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Świętokrzyska
Miejskie Przedszkole Nr 4 Miejskie Przedszkole Nr 4 M. Płock PŁOCK Czwartaków
Niepubliczne Przedszkole Smart Kids Academy Niepubliczne Przedszkole Smart Kids Academy Lesznowola NOWA IWICZNA Ignacego Krasickiego
Przedszkole w Skibniewie Zespół Oświatowy im. M. Frąckowiak w Skibniewie Sokołów Podlaski SKIBNIEW-PODAWCE Szkolna
Niepubliczne Przedszkole “Jaś i Małgosia” Niepubliczne Przedszkole “Jaś i Małgosia” M. st. Warszawa WARSZAWA Melchiora Wańkowicza
Przedszkole nr 225 Przedszkole nr 225 M. st. Warszawa WARSZAWA S.Bobrowskiego
Przedszkole nr 348 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 M. st. Warszawa WARSZAWA Kadetów
Przedszkole Niepubliczne Funny Kids Przedszkole Niepubliczne Funny Kids Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Mała
Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 1 Marki MARKI J. Piłsudskiego
Niepubliczne przedszkole terapeutyczne Progress Place Niepubliczne przedszkole terapeutyczne Progress Place Wiązowna ZAKRĘT Szkolna
Publiczne Przedszkole “Tęczowe Ognisko” Publiczne Przedszkole “Tęczowe Ognisko” Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI L. Waryńskiego
Niepubliczne Przedszkole “Słoneczna Kraina” Niepubliczne Przedszkole “Słoneczna Kraina” M. st. Warszawa WARSZAWA Mińska
Przedszkole Miejskie Nr 16 Przedszkole Miejskie Nr 16 Otwock OTWOCK Karczewska
Przedszkole Prywatne Promyczek Przedszkole Prywatne Promyczek Stanisławów PUSTELNIK szkolna
Przedszkole Samorządowe w Huszlewie Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie Huszlew HUSZLEW 0
samorządowe Przedszkole w Wyszkowie samorządowe Przedszkole w Wyszkowie Liw WYSZKÓW
Niepubliczne Przedszkole Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Niepubliczne Przedszkole Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Wóycickiego
Przedszkole Niepubliczne “Pod Poziomką” Przedszkole Niepubliczne “Pod Poziomką” M. st. Warszawa WARSZAWA Widoczna
NIEPUBLICZNE PRZDSZKOLE 11 KRASNOLUDKÓW NIEPUBLICZNE PRZDSZKOLE 11 KRASNOLUDKÓW M. Siedlce SIEDLCE 11-GO LISTOPADA
Przedszkole Niepubliczne Tęczowa Chatka Przedszkole Niepubliczne Tęczowa Chatka M. Siedlce SIEDLCE OGRODOWA
Przedszkole Niepubliczne Kangurek Przedszkole Niepubliczne Kangurek Wiązowna WIĄZOWNA Boryszewska
Niepubliczne Przedszkole Ogrodowe ,,Lesne Ludki,, Niepubliczne Przedszkole Ogrodowe ,,Lesne Ludki,, Mrozy WOLA PAPROTNIA
Przedszkole nr 172 Przedszkole nr 172 M. st. Warszawa WARSZAWA Żytnia
Przedszkole Niepubliczne – Ochronka Sióstr Służebniczek NMP Przedszkole Niepubliczne – Ochronka Sióstr Służebniczek NMP M. st. Warszawa WARSZAWA Dobrogniewa
Miejskie Przedszkole Nr 6 Miejskie Przedszkole Nr 6 Ciechanów CIECHANÓW Zbigniewa Herberta
Przedszkole Niepubliczne Ekoludki Przedszkole Niepubliczne Ekoludki M. Płock PŁOCK Kredytowa
Przedszkole Nr 97 “Leśna Polanka” Przedszkole Nr 97 “Leśna Polanka” M. st. Warszawa WARSZAWA Twardowska
Przedszkole Nr 317 Przedszkole Nr 317 M. st. Warszawa WARSZAWA G. Szaramowicza
Przedszkole Nr 296 Przedszkole Nr 296 M. st. Warszawa WARSZAWA MIĘDZYNARODOWA
Przedszkole 154 “Pod Wesołą Truskaweczką” Przedszkole 154 “Pod Wesołą Truskaweczką” M. st. Warszawa WARSZAWA św. Hieronima
Przedszkole Montessori Przedszkole Montessori M. st. Warszawa WARSZAWA Henryka II Pobożnego
Przedszkole Publiczne w Radzanowie Przedszkole Publiczne w Radzanowie Radzanów RADZANÓW Raciążska
Przedszkole “Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi Przedszkole “Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi Ciechanów CIECHANÓW NADRZECZNA
Publiczne Przedszkole Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 1 Zwoleń ZWOLEŃ KKOŚCIUSZKI
Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia Piaseczno JÓZEFOSŁAW Ogrodowa
Niepubliczne Przedszkole “Mali Artyści” Niepubliczne Przedszkole “Mali Artyści” Grodzisk Mazowiecki CZARNY LAS Kwitnącej Wiśni
Przedszkole Nr 337 Przedszkole Nr 337 M. st. Warszawa WARSZAWA Reżyserska
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne “Zielony Latawiec” Niepubliczne Przedszkole Integracyjne “Zielony Latawiec” M. st. Warszawa WARSZAWA Sołtana
Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca M. st. Warszawa WARSZAWA MARII DĄBROWSKIEJ
Przedszkole Nr 96 Przedszkole Nr 96 M. st. Warszawa WARSZAWA Wyspiańskiego
Przedszkole Niepubliczne “Kraina Fantazji” Przedszkole Niepubliczne “Kraina Fantazji” M. Siedlce SIEDLCE Sekulska
Przedszkole Nr 3 Przedszkole Nr 3 Płońsk PŁOŃSK Wolności
Niepubliczne Przedszkole Moje Montessori Niepubliczne Przedszkole Moje Montessori Radzymin RADZYMIN Platynowa
Przedszkole ,,Kraina Radości” Przedszkole ,,Kraina Radości” M. Radom RADOM Sobótki
Niepubliczne Przedszkole ” Baśniowy Pałacyk” S.C. I.Derlak, A.Zasiewska Niepubliczne Przedszkole ” Baśniowy Pałacyk” S.C. I.Derlak, A.Zasiewska Grójec GRÓJEC J.Piłsudskiego
Publiczne Przedszkole w Kazanowie Publiczne Przedszkole w Kazanowie Kazanów KAZANÓW Zwoleńska
Przedszkole Samorządowe Przedszkole Samorządowe Borkowice NINKÓW
Przedszkole nr 2 im Pyzy Wedrowniczki Przedszkole nr 2 im Pyzy Wedrowniczki Wołomin WOŁOMIN POLNA
Prywatne Szkolne Przedszkole Prywatne Szkolne Przedszkole Milanówek MILANÓWEK Warszawska
przedszkole Żabka przedszkole Żabka Żabia Wola ŻABIA WOLA Warszawska
Publiczne Przedszkole Zespół Oswiatowy w Żelkowie Kolonii Siedlce ŻELKÓW-KOLONIA Siedlecka
Przedszkole Nr 240 Przedszkole Nr 240 M. st. Warszawa WARSZAWA Marymoncka
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus M. st. Warszawa WARSZAWA Kaczorowska
Prywatne Przedszkole Prymulka Prywatne Przedszkole Prymulka M. st. Warszawa WARSZAWA Prymulki
Niepubliczne Przedszkole “Słoneczna Dolina” Niepubliczne Przedszkole “Słoneczna Dolina” M. Siedlce SIEDLCE Sokołowska
Publiczne Przedszkole nr 4 w Grójcu Publiczne Przedszkole nr 4 w Grójcu Grójec GRÓJEC Okrężna
Przedszkole “Tęczowa Kraina” w Rdzuchowie Przedszkole “Tęczowa Kraina” w Rdzuchowie Potworów RDZUCHÓW Rdzuchów
Czarodziejska Planeta Czarodziejska Planeta Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA ST. Wyszyńskiego
Publiczne Przedszkole w Strzale Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale Siedlce CHODÓW Sokołowska
Niepubliczne Przedszkole SOSENKI Niepubliczne Przedszkole SOSENKI Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI LANGIEWICZA
Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie Łomianki ŁOMIANKI Kolejowa
Przedszkole Niepubliczne Montessori Chlidren’s Academy Przedszkole Niepubliczne Montessori Chlidren’s Academy Łomianki ŁOMIANKI Stanisława konarskiego
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W DZIEKANOWIE LEŚNYM PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W DZIEKANOWIE LEŚNYM Łomianki DZIEKANÓW LEŚNY AKINSA
Integracyjne Niepubliczne Przedszkole BAMBINOLANDIA Integracyjne Niepubliczne Przedszkole BAMBINOLANDIA M. st. Warszawa WARSZAWA Redaktorska
Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Sp. z o.o. Sp.k. Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Sp. z o.o. Sp.k. M. st. Warszawa WARSZAWA Śląska
Przedszkole 361 Przedszkole 361 M. st. Warszawa WARSZAWA Włosciańska
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “BAJKOWA KRAINA” PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “BAJKOWA KRAINA” M. Siedlce SIEDLCE BAJKOWA
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Geniusz Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Geniusz Pułtusk PUŁTUSK Jacka Soplicy
Niepubliczne Przedszkole Piotrówkowe Skarby Niepubliczne Przedszkole Piotrówkowe Skarby M. Radom RADOM Piotrówka
Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie Zakrzew ZAKRZEW
Przedszkole w Gąsawach Plebańskich Przedszkole w Gąsawach Plebańskich Jastrząb GĄSAWY PLEBAŃSKIE
Przedszkole Samorządowe w ZS nr 3 im. TPD w Zagrobie Zespół Szkół nr 3 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie Bielsk ZAGROBA Zagroba
Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 6 Otwock OTWOCK Kubusia Puchatka
Publiczne Przedszkole w Nadarzynie Publiczne Przedszkole w Nadarzynie Nadarzyn NADARZYN Sitarskich
Przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi “Leśna Chatka” Przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi “Leśna Chatka” Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Sanatoryjna
Przedszkole Miejskie Nr 7 Przedszkole Miejskie Nr 7 Pruszków PRUSZKÓW Słowackiego
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 226 “Małego Europejczyka” Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 226 “Małego Europejczyka” M. st. Warszawa WARSZAWA Strumykowa
Przedszkole Sióstr Imienia Jezus Przedszkole Sióstr Imienia Jezus M. st. Warszawa WARSZAWA SMOLEŃSKIEGO
Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 5 M. st. Warszawa WARSZAWA Okrąg
Przedszkole Nr 125 “Pod Złotym Promykiem” Przedszkole Nr 125 “Pod Złotym Promykiem” M. st. Warszawa WARSZAWA Suwalska
Przedszkole Nr 264 ,,Pluszowego Misia” Przedszkole Nr 264 ,,Pluszowego Misia” M. st. Warszawa WARSZAWA Korkowa
Przedszkole nr 58 Przedszkole nr 58 M. st. Warszawa WARSZAWA Batalionu AK “Pięść”
Przedszkole nr 1 w Wyszkowie Przedszkole nr 1 w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW Prosta
Niepubliczne Przedszkole”Kraina Gumisiów” Niepubliczne Przedszkole”Kraina Gumisiów” Przasnysz PRZASNYSZ Różana
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RADOSNY ZAKĄTEK W ŁYSYCH NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RADOSNY ZAKĄTEK W ŁYSYCH Łyse ŁYSE POLEGŁYCH
Przedszkole Samorządowe nr1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu Przedszkole Samorządowe nr1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Wschodnia
Przedszkole Samorządowe w Orońsku Przedszkole Samorządowe w Orońsku Orońsko OROŃSKO Brandta
Niepubliczne Przedszkole nr 21 Wesoła Lokomotywa Niepubliczne Przedszkole nr 21 Wesoła Lokomotywa Marki MARKI T. Jasińskiego
PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTERACYJNYMI NR 1 “POD TOPOLĄ” PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTERACYJNYMI NR 1 “POD TOPOLĄ” Raszyn RASZYN PRUSZKOWSKA
Przedszkole Niepubliczne Norlandia Przedszkole Niepubliczne Norlandia Nieporęt NIEPORĘT Zegrzyńska
Niepubliczne Przedszkole w Borkach-Kosach Niepubliczne Przedszkole w Borkach-Kosach Zbuczyn BORKI-KOSY
Akademia Małego Człowieka Akademia Małego Człowieka Łomianki ŁOMIANKI DOLNE Brzegowa
Przedszkole Niepubliczne “ECOKIDS” Przedszkole Niepubliczne “ECOKIDS” M. st. Warszawa WARSZAWA Stryjeńskich
Przedszkole nr 64 Przedszkole nr 64 M. st. Warszawa WARSZAWA Porajów
Przedszkole Niepubliczne Progresja Przedszkole Niepubliczne Progresja M. st. Warszawa WARSZAWA Pasłęcka
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DZIECIĘCY KĄCIK NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DZIECIĘCY KĄCIK M. st. Warszawa WARSZAWA OSTRÓDZKA
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne “Delfinki” Niepubliczne Przedszkole Artystyczne “Delfinki” M. st. Warszawa WARSZAWA Orląt Lwowskich
Przedszkole nr 217 Sióstr Rodziny Maryi Przedszkole nr 217 Sióstr Rodziny Maryi M. st. Warszawa WARSZAWA Zelazna
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “ZACZAROWANY OŁÓWEK”S.C. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “ZACZAROWANY OŁÓWEK”S.C. Zabrodzie ZABRODZIE WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA
Miejskie Przedszszkole Nr 5 w Ciechanowie Miejskie Przedszszkole Nr 5 w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Gwardii Ludowej WRN
Przedszkole Niepubliczne Słoneczko Przedszkole Niepubliczne Słoneczko M. Radom RADOM nowofolwarczna
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŚWIAT MALUCHA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŚWIAT MALUCHA Sochaczew SOCHACZEW STASZICA 52 / TRAUGUTTA 42
Przedszkole Miejskie Przedszkole Miejskie Podkowa Leśna PODKOWA LEŚNA Miejska
Przedszkole Niepubliczne “Jeżyk” Monika Skwarska Przedszkole Niepubliczne “Jeżyk” Monika Skwarska Stare Babice LATCHORZEW Janowskiego
Niepubliczne Przedszkole “Jagódka” Niepubliczne Przedszkole “Jagódka” Ząbki ZĄBKI Świerkowa
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr od Aniołów Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr od Aniołów Tłuszcz TŁUSZCZ Racławicka
Przedszkole Echa Leśne Przedszkole Echa Leśne M. st. Warszawa WARSZAWA Świderska
Przedszkole nr 318 “Zielony Zakątek” Przedszkole nr 318 “Zielony Zakątek” M. st. Warszawa WARSZAWA Kochanowskiego
Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe “Dzieciątka Jezus” Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe “Dzieciątka Jezus” M. st. Warszawa WARSZAWA Sobieskiego
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 185 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 185 M. st. Warszawa WARSZAWA Wołomińska
Przedszkole niepubliczne “Mini-Przedszkole” Przedszkole niepubliczne “Mini-Przedszkole” M. st. Warszawa WARSZAWA Kosiarzy
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Rzewniu Publiczne Przedszkole Samorządowe w Rzewniu Rzewnie RZEWNIE
Przedszkole Miejskie Nr 3 Przedszkole Miejskie Nr 3 Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Konstytucji 3 Maja
Przedszkole Publiczne “BAMBI” Przedszkole Publiczne “BAMBI” Wołomin DUCZKI Szosa Jadowska
Przedszkole Specjalne Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Legionowo LEGIONOWO Jagiellońska
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ,,Dobry Start” z oddziałami specjalnymi Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ,,Dobry Start” z oddziałami specjalnymi Łosice ŁOSICE Narutowicza
Przedszkole Niepubliczne “Chatka Puchatka” s.c. Przedszkole Niepubliczne “Chatka Puchatka” s.c. Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI WOJSKA POLSKIEGO
Przedszkole Nr 340 ” Kasztanowego Ludka” Przedszkole Nr 340 ” Kasztanowego Ludka” M. st. Warszawa WARSZAWA Bogusławskiego
Przedszkole Nr 56 ” Wesołe Kubusie” Przedszkole Nr 56 ” Wesołe Kubusie” M. st. Warszawa WARSZAWA Gubinowska
PRZEDSZKOLE im. Adama Mickiewicza Zespół Placówek Oświatowych Kuczbork-Osada KUCZBORK-OSADA MICKIEWICZA
Miejskie Przedszkole Miejskie Przedszkole Raciąż RACIĄŻ Nadrzeczna
Przedszkole Publiczne Nr 23 w Radomiu Przedszkole Publiczne Nr 23 w Radomiu M. Radom RADOM Świętojańska
Samorządowe Przedszkole w Nasielsku Samorządowe Przedszkole w Nasielsku Nasielsk NASIELSK Warszawska
Niepubliczne Przedszkole Słoneczko Niepubliczne Przedszkole Słoneczko Piaseczno JÓZEFOSŁAW Śnieguliczki
Przedszkole Nr 243 Przedszkole Nr 243 M. st. Warszawa WARSZAWA Kordiana
Przedszkole126 “Zaczarowane podwórko” Przedszkole126 “Zaczarowane podwórko” M. st. Warszawa WARSZAWA Wokalna
Przedszkole nr 144 “Zaczarowany Ołówek” Przedszkole nr 144 “Zaczarowany Ołówek” M. st. Warszawa WARSZAWA Wiktorska
Przedszkole nr 233 ,,Zielony Domek” Przedszkole nr 233 ,,Zielony Domek” M. st. Warszawa WARSZAWA Mjr Józefa Jagmina
Przedszkole “Ala ma kota” Przedszkole “Ala ma kota” M. st. Warszawa WARSZAWA Bruzdowa
Niepubliczne Przedszkole KIDS Project Niepubliczne Przedszkole KIDS Project M. st. Warszawa WARSZAWA Syta
Przedszkole nr 134 Przedszkole nr 134 M. st. Warszawa WARSZAWA Leszno
Przedszkole Samorządowe Przedszkole Samorządowe Różan RÓŻAN Szkolna
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Zespól Szkolno-Przedszkolny Radzymin CIEMNE Wołomińska
Przedszkole Niepubliczne “Wesołe Sówki” Przedszkole Niepubliczne “Wesołe Sówki” Legionowo LEGIONOWO Jagiellońska
Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 5 Wołomin WOŁOMIN Broniewskigo
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne “Dom Rozwoju Przedszkolaka Promyczek” Niepubliczne Przedszkole Integracyjne “Dom Rozwoju Przedszkolaka Promyczek” M. st. Warszawa WARSZAWA Białołęcka
Przedszkole Niepubliczne Rubik Music School Przedszkole Niepubliczne Rubik Music School M. st. Warszawa WARSZAWA USYPISKOWA
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne “Ziarenko” Niepubliczne Przedszkole Integracyjne “Ziarenko” M. st. Warszawa WARSZAWA Orszady
Niepubliczne Przedszkole Pracownia Rodziny Madurar Niepubliczne Przedszkole Pracownia Rodziny Madurar M. st. Warszawa WARSZAWA Felińskiego
Przedszkole Niepubliczne Muzyczna Kraina Przedszkole Niepubliczne Muzyczna Kraina Kadzidło KADZIDŁO Sportowa
Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha Magdalena Pietrzak Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha Magdalena Pietrzak Świercze ŚWIERCZE Pułtuska
Niepubliczne Przedszkole Dobre Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Dobre Przedszkole Michałowice KOMORÓW Turkusowa
Przedszkole Niepubliczne 7 Krasnoludków Przedszkole Niepubliczne 7 Krasnoludków Nadarzyn MŁOCHÓW Al. Kasztanowa
Niepubliczne Przedszkole “Tęczowa Kraina” Niepubliczne Przedszkole “Tęczowa Kraina” Mrozy MROZY GÓRNA
Przedszkole Nr 83 Przedszkole Nr 83 M. st. Warszawa WARSZAWA Stefana Batorego
Przedszkole nr 263 Przedszkole nr 263 M. st. Warszawa WARSZAWA Miła
Gminne Przedszkole Publiczne w Rudzie Wielkiej Gminne Przedszkole Publiczne w Rudzie Wielkiej Wierzbica RUDA WIELKA Radomska
Przedszkole Zespół Oświatowy w Bielanach Jarosławach Bielany BIELANY-JAROSŁAWY brak
Integracyjne Przedszkole Niepubliczne “Pluszowa Akademia” Integracyjne Przedszkole Niepubliczne “Pluszowa Akademia” M. st. Warszawa WARSZAWA Dereniowa
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 M. st. Warszawa WARSZAWA Rokosowska
Przedszkole Niepubliczne Akademia Rozwoju Malucha Przedszkole Niepubliczne Akademia Rozwoju Malucha M. st. Warszawa WARSZAWA JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO
Przedszkole Nr 81 Przedszkole Nr 81 M. st. Warszawa WARSZAWA Barkocińska
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “TULINKOWO” NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “TULINKOWO” M. Siedlce SIEDLCE WARSZAWSKA
Niepubliczne Przedszkole Twórcze ” Akademia Krasnoludków ” w Łosinnie Niepubliczne Przedszkole Twórcze ” Akademia Krasnoludków ” w Łosinnie Wyszków ŁOSINNO Szkolna
Niepubliczne Przedszkole”Przedszkole Marzeń ” w Klwowie, ul. Sportowa 2 Niepubliczne Przedszkole”Przedszkole Marzeń ” w Klwowie, ul. Sportowa 2 Klwów KLWÓW Sportowa
Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia Czosnów CZĄSTKÓW MAZOWIECKI
Przedszkole Niepubliczne ,, Gumiś ,, Przedszkole Niepubliczne ,, Gumiś ,, M. st. Warszawa WARSZAWA Szafarzy
Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA Pala Telekiego
Przedszkole Niepubliczne “Dzwoneczek” Przedszkole Niepubliczne “Dzwoneczek” M. st. Warszawa WARSZAWA Batalionów Chłopskich
Przedszkole Nr 281 ST0KROTKA Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Gościniec
Przedszkole Niepubliczne “7 Krasnoludków” Przedszkole Niepubliczne “7 Krasnoludków” M. st. Warszawa WARSZAWA Irlandzka
Niepubliczne Integracyje Przedszkole KOLOROWA TRAMPOLINA Niepubliczne Integracyje Przedszkole KOLOROWA TRAMPOLINA Ciechanów CIECHANÓW Płońska
Publiczne Przedszkole Czary Mary w Radzyminie Publiczne Przedszkole Czary Mary w Radzyminie Radzymin RADZYMIN Weteranów
Przedszkole Publiczne Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu Przedszkole Publiczne Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu M. Radom RADOM Powstańców Sląskich
Przedszkole “Tęczowe Groszki” w Bodzanowie w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie Zespół Placówek Oświatowych w Bodzanowie Bodzanów CHODKOWO-DZIAŁKI Wyszogrodzka
Przedszkole Niepubliczne WS Wyspa Smyków Katarzyna Pietrzykowska Przedszkole Niepubliczne WS Wyspa Smyków Katarzyna Pietrzykowska Jabłonna CHOTOMÓW Piekna
Przedszkole w Sobiekursku Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku Karczew SOBIEKURSK nie występuje
Przedszkole Publiczne KOALA Przedszkole Publiczne KOALA Piaseczno PIASECZNO Zgoda
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Ooniwerek Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Ooniwerek Nieporęt IZABELIN Szkolna
Przedszkole Niepubliczne “Leśne Skrzaty” Koszewnica 36 08-130 Kotuń Przedszkole Niepubliczne “Leśne Skrzaty” Koszewnica 36 08-130 Kotuń Kotuń KOSZEWNICA
Przedszkole Niepubliczne “Moje Przedszkole” Przedszkole Niepubliczne “Moje Przedszkole” M. st. Warszawa WARSZAWA Świderska
Przedszkole Nr 349 “Barcelonka” Przedszkole Nr 349 “Barcelonka” M. st. Warszawa WARSZAWA Barcelońska
Przedszkole Nr 392 “Wróbelka Elemelka” Przedszkole Nr 392 “Wróbelka Elemelka” M. st. Warszawa WARSZAWA Afrykańska
Niepubliczne Przedszkole Cali Mali nr 479 Niepubliczne Przedszkole Cali Mali nr 479 M. st. Warszawa WARSZAWA Korkowa 161c
Niepubliczne “Wesołe Przedszkole TPD” im. Marii Kownackiej Niepubliczne “Wesołe Przedszkole TPD” im. Marii Kownackiej M. st. Warszawa WARSZAWA Elbląska
Publiczne Przedszkole Nr 18 – Specjalne w Radomiu Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu M. Radom RADOM Lipska
Przedszkole Puchatek Przedszkole Puchatek Jaktorów JAKTORÓW Błotna
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZIELONY WIATRACZEK PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZIELONY WIATRACZEK Kobyłka KOBYŁKA MIESZKA I
Przedszkole w Górznie Przedszkole w Górznie Górzno GÓRZNO Kard. Stefana Wyszyńskiego
Przedszkole Niepubliczne ,,Skrzat” Iwona Wodzińska Przedszkole Niepubliczne ,,Skrzat” Iwona Wodzińska Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Okrężna
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Rodziny Maryi Przedszkole Niepubliczne Sióstr Rodziny Maryi M. st. Warszawa WARSZAWA Wałuszewska
Przedszkole Montessori Słonecznik Przedszkole Montessori Słonecznik M. st. Warszawa WARSZAWA Mozarta
Blossom Anglojęzyczne Przedszkole Artystyczne Blossom Anglojęzyczne Przedszkole Artystyczne M. st. Warszawa WARSZAWA Racławicka
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 M. st. Warszawa WARSZAWA Nowolipki
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty M. Siedlce SIEDLCE Południowa
Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka Wiązowna WIĄZOWNA Osiedle Parkowe
Przedszkole Nr 10 Przedszkole Nr 10 Piaseczno PIASECZNO Nadarzyńska
Przedszkole Samorządowe Zespół Szkolno – Przedszkolny Sarnaki SERPELICE –
Międzynarodowe Przedszkole Montessori Children’s House Międzynarodowe Przedszkole Montessori Children’s House M. st. Warszawa WARSZAWA Dzierzby
Przedszkole Niepubliczne EDUSFERA Przedszkole Niepubliczne EDUSFERA M. st. Warszawa WARSZAWA BIAŁOŁĘCKA
Niepubliczne Przedszkole Radosne Dzieciaki Niepubliczne Przedszkole Radosne Dzieciaki M. st. Warszawa WARSZAWA Kurhan
Przedszkole Samorządowe w Zatorach Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach Zatory ZATORY Jana Pawła II
Przedszkole Niepubliczne ,,Kraina Przygód” Radom Przedszkole Niepubliczne ,,Kraina Przygód” Radom M. Radom RADOM Wierzbicka
Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie Wolanów WOLANÓW Kolejowa
Publiczne Przedszkole nr 1 “POD TOPOLĄ” w Kozienicach Publiczne Przedszkole nr 1 “POD TOPOLĄ” w Kozienicach Kozienice KOZIENICE KOPERNIKA
Niepubliczne Przedszkole ASQlandia Niepubliczne Przedszkole ASQlandia Wołomin WOŁOMIN ARMII KRAJOWEJ
Przedszkole Niepubliczne “Jupik” Przedszkole Niepubliczne “Jupik” Nadarzyn NADARZYN Wiśniowa
Niepubliczne Przedszkole Akademia Pana Adama Niepubliczne Przedszkole Akademia Pana Adama Konstancin-Jeziorna BIELAWA Warszawska
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca N.M.P. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca N.M.P. Skórzec SKÓRZEC Siedlecka
Publiczne Przedszkole w Toporze Zespół Oświatowy w Toporze Stoczek TOPÓR Topór
przedszkole nr 255 przedszkole nr 255 M. st. Warszawa WARSZAWA
“Aniołkowo” Niepubliczne Jezykowe Przedszkole Montessori “Aniołkowo” Niepubliczne Jezykowe Przedszkole Montessori M. st. Warszawa WARSZAWA Nenufarów
Przedszkole Niepubliczne “Karuzela” Przedszkole Niepubliczne “Karuzela” M. st. Warszawa WARSZAWA WAŁ MIEDZESZYŃSKI
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im Dobrego Pasterza Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im Dobrego Pasterza M. st. Warszawa WARSZAWA Gruszy
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20 M. Siedlce SIEDLCE Osiedlowa
Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka M. Siedlce SIEDLCE Wyszyńskiego
Przedszkole nr 9 w Wyszkowie Przedszkole nr 9 w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW Pułtuska
Niepubliczne Przedszkole Zielone Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Zielone Przedszkole Michałowice GRANICA Długa
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Niepubliczne Przedszkole Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Legionowo LEGIONOWO Sowińskiego
Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 1 Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI L. Zondka
Dwujęzyczno-Prozdrowotne Przedszkola Niepubliczne Kolorowe Kredy Dwujęzyczno-Prozdrowotne Przedszkola Niepubliczne Kolorowe Kredy M. st. Warszawa WARSZAWA Encyklopedyczna
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im prof dr med Zofii Falkowskiej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im prof dr med Zofii Falkowskiej M. st. Warszawa WARSZAWA Siennicka
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOLOROWY BALONIK NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOLOROWY BALONIK M. st. Warszawa WARSZAWA ŚW WINCENTEGO
Integracyjne Przedszkole Niepubliczne “Przyjaciel” Integracyjne Przedszkole Niepubliczne “Przyjaciel” M. st. Warszawa WARSZAWA Drwali
Przedszkole Nr 289 Przedszkole Nr 289 M. st. Warszawa WARSZAWA Twarda
Przedszkole Niepubliczne Szczęśliwe Aniołki Przedszkole Niepubliczne Szczęśliwe Aniołki Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Warszawska
Publiczne Przedszkole TEDDY w Starym Dybowie Publiczne Przedszkole TEDDY w Starym Dybowie Radzymin STARY DYBÓW Myśliwska
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “BAJKOWE ELFY” NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “BAJKOWE ELFY” Łomianki DZIEKANÓW POLSKI MIŁA
Przedszkole “Puchatek” Przedszkole “Puchatek” M. st. Warszawa WARSZAWA Pełczyńskiego
Przedszkole Kids Love Dreams Kamil Młynarczyk Przedszkole Kids Love Dreams Kamil Młynarczyk M. st. Warszawa WARSZAWA Na przełaj
Przedszkole Arka Noego Przedszkole Arka Noego M. st. Warszawa WARSZAWA Zdziarska
Przedszkole nr 327 “Kolorowa Kraina” Przedszkole nr 327 “Kolorowa Kraina” M. st. Warszawa WARSZAWA J.CONRADA
Przedszkole Nr 236 “Mali Odkrywcy” Przedszkole Nr 236 “Mali Odkrywcy” M. st. Warszawa WARSZAWA A. Fontany
Przedszkole nr 176 Przedszkole nr 176 M. st. Warszawa WARSZAWA Trzech Budrysów
Przedszkole nr 338 “Sosnowa Stacyjka” Przedszkole nr 338 “Sosnowa Stacyjka” M. st. Warszawa WARSZAWA Włókiennicza
Przedszkole Niepubliczne AMO RADOŚĆ Przedszkole Niepubliczne AMO RADOŚĆ M. st. Warszawa WARSZAWA Garncarska
Przedszkole nr 420 ,,Nasza Bajka” Przedszkole nr 420 ,,Nasza Bajka” M. st. Warszawa WARSZAWA św. Urszuli Ledóchowskiej
Przedszkole nr 62 Przedszkole nr 62 M. st. Warszawa WARSZAWA Szarych Szeregów
Przedszkole Niepubliczne “Kajtek” Przedszkole Niepubliczne “Kajtek” Wyszków LESZCZYDÓŁ STARY Leszczydół Stary
Miejskie Przedszkole Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 3 Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Armii Krajowej
Przedszkole Samorządowe nr 2 “Mali Odkrywcy”z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu Przedszkole Samorządowe nr 2 “Mali Odkrywcy”z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC STASZICA
Samorządowe Przedszkole w Goździe Zespół Szkół w Goździe Gózd GÓZD Starowiejska
Przedszkole Niepubliczne “Gumisiowy Raj” Przedszkole Niepubliczne “Gumisiowy Raj” Michałowice REGUŁY Królewska
Przedszkole Niepubliczne Rogalik Przedszkole Niepubliczne Rogalik Mińsk Mazowiecki BRZÓZE Ogrodowa
Przedszkole nr 1 w Brwinowie Przedszkole nr 1 w Brwinowie Brwinów BRWINÓW Lilpopa
Miejskie Przedszkole nr1 Miejskie Przedszkole nr1 Piastów PIASTÓW Moniuszki
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Pruszków PRUSZKÓW Helenowska
Niepubliczne Przedszkole Przytulanka Niepubliczne Przedszkole Przytulanka M. st. Warszawa WARSZAWA Kurantów
Przedszkole Nr 145 Czterolistna Koniczynka Przedszkole Nr 145 Czterolistna Koniczynka M. st. Warszawa WARSZAWA Goszczyńskiego
Niepubliczne Przedszkole STACJA EDUKACJA Niepubliczne Przedszkole STACJA EDUKACJA M. st. Warszawa WARSZAWA PORY
Przedszkole nr 273 Przedszkole nr 273 M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Olbrachta
Samorządowe Przedszkole w Porębie Zespół Placówek Oświatowych w Porębie Brańszczyk PORĘBA ŚREDNIA
Przedszkole Samorządowe w Przybyszewie Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie Promna PRZYBYSZEW Wł. Rosłońca
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi Akademia Przedszkolaka Gostynin GOSTYNIN WOJSKA POLSKIEGO
Publiczne Przedszkole PTASIE RADIO Publiczne Przedszkole PTASIE RADIO Kobyłka KOBYŁKA OLEŃKI
Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Prezentek Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Prezentek M. st. Warszawa WARSZAWA VII Poprzeczna
Academy International Academy International M. st. Warszawa WARSZAWA Ks. J. Popiełuszki
Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 1 Płońsk PŁOŃSK Kolejowa
Little Ant Bee Little Ant Bee Radzymin RADZYMIN Marii Skłodowskiej-Curie
Przedszkole Publiczne nr 25 w RADOMIU Przedszkole Publiczne nr 25 w RADOMIU M. Radom RADOM B. KIJEWSKIEJ
Przedszkole Niepubliczne “Niezapominajka” w Radomiu Przedszkole Niepubliczne “Niezapominajka” w Radomiu M. Radom RADOM Staroopatowska
Przedszkole Samorządowe w Sikorzu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu Brudzeń Duży SIKÓRZ
Europejskie Przedszkole Niepubliczne “Inna Bajka” Europejskie Przedszkole Niepubliczne “Inna Bajka” Radziejowice TARTAK BRZÓZKI Letniskowa
Malowany Domek Malowany Domek Zielonka ZIELONKA Mazurska
Gminne Przedszkole Zespól Szkolny w Stanisławowie Stanisławów STANISŁAWÓW SZKOLNA
GMINNE PRZEDSZKOLE W SIENNICY GMINNE PRZEDSZKOLE W SIENNICY Siennica SIENNICA LATOWICKA
Przedszkole Niepubliczne Bunia Przedszkole Niepubliczne Bunia Skórzec DĄBRÓWKA-ŁUG Garwolińska
PRZEDSZKOLE NR 149 PRZEDSZKOLE NR 149 M. st. Warszawa WARSZAWA DOLNA
Przedszkole Niepubliczne FRAJDA Przedszkole Niepubliczne FRAJDA M. st. Warszawa WARSZAWA Św. Bonifacego
Publiczne Przedszkole nr 2 w Grójcu ul. Orzeszkowej 54 Publiczne Przedszkole nr 2 w Grójcu ul. Orzeszkowej 54 Grójec GRÓJEC Orzeszkowej
Przedszkole Niepubliczne Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Przedszkole Niepubliczne Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Nadarzyn WALENDÓW Nad Utratą
Przedszkole w Nowym Prażmowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie Prażmów NOWY PRAŻMÓW Główna
Educado Przedszkole Niepubliczne artystyczno-sportowe Educado Przedszkole Niepubliczne artystyczno-sportowe Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA Fryderyka Chopina
Przedszkole Niepubliczne im Jana Pawła II Przedszkole Niepubliczne im Jana Pawła II Ząbki ZĄBKI 11 Listopada
ZIELONA ŁĄCZKA ZIELONA ŁĄCZKA Garwolin GARWOLIN POLNA
Niepubliczne Przedszkole Dookoła Świata Niepubliczne Przedszkole Dookoła Świata M. st. Warszawa WARSZAWA Sprawna
Przedszkole54 Przedszkole54 M. st. Warszawa WARSZAWA Bracławska
Przedszkole Nr 44 Przedszkole Nr 44 M. st. Warszawa WARSZAWA Ludna
Miejskie Przedszkole NR8 Miejskie Przedszkole NR8 Ciechanów CIECHANÓW Graniczna
Przedszkole Specjalne Zespół Szkół Specjalnych Mińsk Mazowiecki IGNACÓW IGNACÓW
Niepubliczne Przedszkole w Izdebkach-Kosnach Niepubliczne Przedszkole w Izdebkach-Kosnach Zbuczyn IZDEBKI-KOSNY
BAJECZKA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE BAJECZKA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE M. st. Warszawa WARSZAWA MORCINKA
Przedszkole nr 174 Przedszkole nr 174 M. st. Warszawa WARSZAWA Markowska
Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Przasnysz PRZASNYSZ Słowackiego
Przedszkole Samorządowe Przedszkole Samorządowe Czerwin CZERWIN Parkowa
Przedszkole w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych Zespół Niepublicznych Placówek Oswiatowych Specjalnych M. Radom RADOM Wośnicka
Miejskie Przedszkole Nr 17 Miejskie Przedszkole Nr 17 M. Płock PŁOCK Szymona Kossobudzkiego
Przedszkole w Prażmowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie Prażmów PRAŻMÓW Franciszka Ryxa
Przedszkole Niepubliczne MIASTO DZIECI Przedszkole Niepubliczne MIASTO DZIECI M. st. Warszawa WARSZAWA GŁĘBOCKA
Przedszkole Niepubliczne tequesta nr 338 PN Przedszkole Niepubliczne tequesta nr 338 PN M. st. Warszawa WARSZAWA Przejazd
Przedszkole Nr 14 Przedszkole Nr 14 M. st. Warszawa WARSZAWA Senatorska
Przedszkole nr 168 “Misiowa Gromadka” w Warszawie Przedszkole nr 168 “Misiowa Gromadka” w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Zagłoby
Językowe Przedszkole Limonka Językowe Przedszkole Limonka M. st. Warszawa WARSZAWA Warszawska
Punkt przedszkolny Zespół Placówek Oświatowych Grudusk GRUDUSK SZKOLNA
Przedszkole Samorządowe w Szreńsku Zespół Placówek Oświatowych w Szreńsku Szreńsk SZREŃSK Budzyn
Publiczne Przedszkole nr 2 Publiczne Przedszkole nr 2 Białobrzegi BIAŁOBRZEGI M. Konopnickiej
Publiczne Przedszkole Nr6 w Świerżach Górnych Publiczne Przedszkole Nr6 w Świerżach Górnych Kozienice ŚWIERŻE GÓRNE osiedle mieszkaniowe
Przedszkole Niepubliczne “Chatka Puchatka” Przedszkole Niepubliczne “Chatka Puchatka” Piaseczno PIASECZNO K.JARZĄBKA
Publiczne Przedszkole w Maciejowicach Publiczne Przedszkole w Maciejowicach Maciejowice MACIEJOWICE Piramowicza
Przedszkole 390 Przedszkole 390 M. st. Warszawa WARSZAWA Secemińska
Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi M. st. Warszawa WARSZAWA Klasyków
Przedszkole Językowe Bajkowa Kraina Przedszkole Językowe Bajkowa Kraina M. st. Warszawa WARSZAWA Idzikowskiego
Niepubliczne Przedszkole Lalilu Niepubliczne Przedszkole Lalilu M. st. Warszawa WARSZAWA Wawelska
Niepubliczne Przedszkole Dziecięcy Kącik Niepubliczne Przedszkole Dziecięcy Kącik M. st. Warszawa WARSZAWA Łokietka
Przedszkole Niepubliczne “Kocie Łapki” Przedszkole Niepubliczne “Kocie Łapki” M. st. Warszawa WARSZAWA Złotej Jesieni
Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach Białobrzegi BIAŁOBRZEGI Targowicka
Miejskie Przedszkole nr 12 Miejskie Przedszkole nr 12 M. Płock PŁOCK MISJANARSKA
Niepubliczne Przedszkole Małe Zuchy Niepubliczne Przedszkole Małe Zuchy Sochaczew SOCHACZEW Załamana
Przedszkole “Leśne Ludki ” s.c. Przedszkole “Leśne Ludki ” s.c. Osieck AUGUSTÓWKA Kolejowa
Przedszkole Niepubliczne AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Przedszkole Niepubliczne AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Tarczyn PRZYPKI Tarczyńska
Przedszkole Miejskie nr 14 Przedszkole Miejskie nr 14 Pruszków PRUSZKÓW Jasna
Przedszkole Nr 415 im. Akademii Pana Kleksa Przedszkole Nr 415 im. Akademii Pana Kleksa M. st. Warszawa WARSZAWA Obrońców Tobruku
Niepubliczne Przedszkole KRASNOLUDKI Niepubliczne Przedszkole KRASNOLUDKI M. st. Warszawa WARSZAWA Nowodworska
Przedszkole Nr 193 “Mokotowskie Nutki” Przedszkole Nr 193 “Mokotowskie Nutki” M. st. Warszawa WARSZAWA A.E.Odyńca
Przedszkole nr 71 Przedszkole nr 71 M. st. Warszawa WARSZAWA Śląska
Niepubliczne Przedszkole Waldorfskie Niepubliczne Przedszkole Waldorfskie M. st. Warszawa WARSZAWA Żytnia
Niepubliczne Przedszkole Marzenia do Spełnienia Niepubliczne Przedszkole Marzenia do Spełnienia M. st. Warszawa WARSZAWA Wierna
Przedszkole Niepubliczne Calineczka Przedszkole Niepubliczne Calineczka Radzymin SŁUPNO Jana Pawła II
Publiczne Przedszkole w Wyśmierzycach Publiczne Przedszkole w Wyśmierzycach Wyśmierzyce WYŚMIERZYCE Mickiewicza
Przedszkole Miejskie nr 2 w Piastowie Przedszkole Miejskie nr 2 w Piastowie Piastów PIASTÓW Lelewela
Przedszkole Niepubliczne Domek Elfów Przedszkole Niepubliczne Domek Elfów Piaseczno PIASECZNO Wyspiańskiego
Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III Piaseczno JÓZEFOSŁAW Geodetów
Publiczne Przedszkole “Ptasie Gniazdo” Publiczne Przedszkole “Ptasie Gniazdo” Piaseczno PIASECZNO E. Orzeszkowej
Publiczne Przedszkole w Izdebnie Zepół Szkół w Izdebnie Łaskarzew IZDEBNO Izdebno
Niepubliczne Przedszkole Radośni Odkrywcy Niepubliczne Przedszkole Radośni Odkrywcy M. st. Warszawa WARSZAWA Estrady
Niepubliczne Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia Niepubliczne Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia M. st. Warszawa WARSZAWA Rakietników
Niepubliczne Przedszkole TOTU Niepubliczne Przedszkole TOTU M. st. Warszawa WARSZAWA Dzielnicowa
Przedszkole im. Jana Pawła II w Zielonej Zespół Placówek Oświatowych Kuczbork-Osada ZIELONA Szkolna
Przedszkole Niepubliczne “Hania” Stanisław Ślusarczyk Przedszkole Niepubliczne “Hania” Stanisław Ślusarczyk Zakrzew ZAKRZEW
Niepubliczne Przedszkole “Przy Lesie” Niepubliczne Przedszkole “Przy Lesie” Legionowo LEGIONOWO Hetmańska
Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku M. Płock PŁOCK Mikołaja Reja
Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku M. Płock PŁOCK ul.Mikołaja Reja
Publiczne Przedszkole nr 1 “Bajka” w Garwolinie Publiczne Przedszkole nr 1 “Bajka” w Garwolinie Garwolin GARWOLIN Janusza Korczaka
Przedszkole Niepubliczne “Jeżykowa Dolinka” Przedszkole Niepubliczne “Jeżykowa Dolinka” M. st. Warszawa WARSZAWA Pięciolinii
Przedszkole Leśne Przedszkole Leśne M. st. Warszawa WARSZAWA Bażancia
Polsko-angielskie przedszkole artystyczne AKADERO Polsko-angielskie przedszkole artystyczne AKADERO M. st. Warszawa WARSZAWA Strumykowa
Przedszkole “abc” Przedszkole “abc” M. st. Warszawa WARSZAWA Wspólna
Przedszkole Miejskie w Broku Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku Brok BROK Jana Pawła II
Intergracyjne Niepubliczne Przedszkole “Mały Miś” Intergracyjne Niepubliczne Przedszkole “Mały Miś” Załuski KAROLINOWO Karolinowo
Przedszkole nr 6 im. “Bajka” w Wołominie Przedszkole nr 6 im. “Bajka” w Wołominie Wołomin WOŁOMIN Kazimierza Wielkiego
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TUPTUŚ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TUPTUŚ Brwinów BRWINÓW DWORSKA
Mini przedszkole Mini przedszkole Lesznowola MROKÓW Rejonowa
Niepubliczne Przedszkole ekologiczno-sportowe Moje Przedszkole Niepubliczne Przedszkole ekologiczno-sportowe Moje Przedszkole Podkowa Leśna PODKOWA LEŚNA BRWINOWSKA
Przedszkole Niepubliczne ,,Tęczowa Dolina” Przedszkole Niepubliczne ,,Tęczowa Dolina” Stanisławów STANISŁAWÓW Zachodnia
Pinokio Pinokio Ząbki ZĄBKI Budkiewicza
Przedszkole Nr 108 Tęczowy Promyk Przedszkole Nr 108 Tęczowy Promyk M. st. Warszawa WARSZAWA Olszewska
Przedszkole Integracyjne Nr 117 Przyjazna Kraina Przedszkole Integracyjne Nr 117 Przyjazna Kraina M. st. Warszawa WARSZAWA Sielecka
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe “Truskawkowe Pole” Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe “Truskawkowe Pole” M. st. Warszawa WARSZAWA Krypska
Przedszkole Niepubliczne “Biedroneczka” Przedszkole Niepubliczne “Biedroneczka” M. st. Warszawa WARSZAWA Plutonu Torpedy
Zameczek Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach Zameczek Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Grabianowska / Sienkiewicza
Gminne Przedszkole Publiczne w Wierzbicy Gminne Przedszkole Publiczne w Wierzbicy Wierzbica WIERZBICA Ignacego Krasickiego
Przedszkole Nr 50 Przedszkole Nr 50 M. st. Warszawa WARSZAWA Ludwika Hirszfelda
Przedszkole Niepubliczne Słoneczny Domek o profilu angieslkim II Przedszkole Niepubliczne Słoneczny Domek o profilu angieslkim II M. st. Warszawa WARSZAWA Skarbka z Gór
Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne M. st. Warszawa WARSZAWA J. Dąbrowskiego
Przedszkole Nr 7 Przedszkole Nr 7 Piaseczno ZALESIE GÓRNE Młodych Wilcząt
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE POCIECHA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE POCIECHA Raszyn RYBIE CERAMICZNA
Publiczne Przedszkole w Skrzeszewie Zespół Szkół w Skrzeszewie Repki SKRZESZEW
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Niepokalanek Niepubliczne Przedszkole Sióstr Niepokalanek M. st. Warszawa WARSZAWA Jerzego Zaruby
Przedszkole z Oddziałami Intregracyjnymi nr 309 “Baśniowa Kraina” Przedszkole z Oddziałami Intregracyjnymi nr 309 “Baśniowa Kraina” M. st. Warszawa WARSZAWA ANDERSENA
Przedszkole Niepubliczne TRALALA Wychowanie przez sztukę Przedszkole Niepubliczne TRALALA Wychowanie przez sztukę M. st. Warszawa WARSZAWA PRZEMYSŁAWA II
Niepubliczne Przedszkole “Siódemka” Niepubliczne Przedszkole “Siódemka” M. Siedlce SIEDLCE Kilińskiego
Baśniowa Buba Baśniowa Buba Lesznowola STARA IWICZNA Słoneczna
Przedszkole Publiczne Poziomkowa Akademia Przedszkole Publiczne Poziomkowa Akademia Piaseczno KAMIONKA Główna
Przedszkole Nr 282 Przedszkole Nr 282 M. st. Warszawa WARSZAWA Na Uboczu
Przedszkolenr431 Przedszkolenr431 M. st. Warszawa WARSZAWA Kartograficzna
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE AKADEMIA KRASNOLUDKÓW NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE AKADEMIA KRASNOLUDKÓW Ciechanów CIECHANÓW RAJKOWSKIEGO
Przedszkole Publiczne w Młochowie Przedszkole Publiczne w Młochowie Nadarzyn MŁOCHÓW Źródlana
Przedszkole Prywatne Iskierka w Cisiu Przedszkole Prywatne Iskierka w Cisiu Halinów CISIE Główna
Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II Piaseczno PIASECZNO Grochowskiego
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Zebra Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Zebra Raszyn RYBIE rubinowa
Przedszkole nr 351 Przedszkole nr 351 M. st. Warszawa WARSZAWA Edwarda Warchałowskiego
Przedszkole nr 32 Przedszkole nr 32 M. st. Warszawa WARSZAWA Nowogrodzka
“The English Playhouse” Przedszkole Niepubliczne “The English Playhouse” Przedszkole Niepubliczne M. st. Warszawa WARSZAWA Rzodkiewki
PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE AKADEMIA ABCD PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE AKADEMIA ABCD Płońsk SZEROMINEK BABOSZEWSKA
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAŁEGO KOPERNIKA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAŁEGO KOPERNIKA Radzymin RADZYMIN AL. JANA PAWŁA II
Pluszowy Domek Luiza Nowakowska Pluszowy Domek Luiza Nowakowska Prażmów ŁOŚ Spółdzielcza
Przedszkole Nr 139 Przedszkole Nr 139 M. st. Warszawa WARSZAWA Jarosława Dąbrowskiego
Przedszkole Niepubliczne Baby room Preschool Przedszkole Niepubliczne Baby room Preschool M. st. Warszawa WARSZAWA Rydygiera
Przedszkole Nasze Bambino nr 2 w Wyszkowie Przedszkole Nasze Bambino nr 2 w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW 3 Maja
Niepubliczne Przedszkole w Nieznamierowicach Niepubliczne Przedszkole w Nieznamierowicach Rusinów NIEZNAMIEROWICE Nieznamierowice
Przedszkole Publiczne “Różowy Baranek” Przedszkole Publiczne “Różowy Baranek” Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA Dominikańska
Przedszkole nr 385 Przedszkole nr 385 M. st. Warszawa WARSZAWA Andrzeja Romockiego”Morro”
Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Sp. z o.o. Sp. k. Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Sp. z o.o. Sp. k. M. st. Warszawa WARSZAWA Brzozowy Zagajnik
Przedszkole Niepubliczne Raj Krasnali Przedszkole Niepubliczne Raj Krasnali M. st. Warszawa WARSZAWA Światowida
Przedszkole nr 300 Przedszkole nr 300 M. st. Warszawa WARSZAWA Portofino
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ENTLICZEK PENTLICZEK PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ENTLICZEK PENTLICZEK M. st. Warszawa WARSZAWA SKOROSZEWSKA
Niepubliczne Przedszkole Okienko Niepubliczne Przedszkole Okienko M. st. Warszawa WARSZAWA Pierwsza Poprzeczna
Niepubliczne Przedszkole Jacek i Agatka Niepubliczne Przedszkole Jacek i Agatka M. st. Warszawa WARSZAWA Godebskiego
Niepubliczne Przedszkole Montessori House Niepubliczne Przedszkole Montessori House M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Pawła II
Przedszkole w Krasnosielcu Przedszkole w Krasnosielcu Krasnosielc KRASNOSIELC Ogrodowa
Niepubliczne Przedszkole “Słoneczna Kraina” Niepubliczne Przedszkole “Słoneczna Kraina” M. Radom RADOM Sportowa
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce Warka WARKA ul. Armii Krajowej
Publiczne Przedszkole w Cegłowie Zespół Szkolny w Cegłowie Cegłów CEGŁÓW Stanisława Rżysko
Przedszkole Niepubliczne Edufrajda Przedszkole Niepubliczne Edufrajda Ożarów Mazowiecki KAPUTY Sochaczewska
Publiczne Przedszkole American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki Publiczne Przedszkole American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki Ząbki ZĄBKI Józefa Piłsudskiego
Przedszkole Publiczne Edulica Przedszkole Publiczne Edulica M. st. Warszawa WARSZAWA Jurajska
Przedszkole 422 Przedszkole 422 M. st. Warszawa WARSZAWA Brązownicza
Prywatne Przedszkole “Jaś i Małgosia” w Ostrołęce Prywatne Przedszkole “Jaś i Małgosia” w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Hallera
Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 3 Zespół Placówek Oświatowych nr 3 Mława MŁAWA Hoża
Publiczne Przedszkole “Miś” Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbijowie Małym nr 1 Mirów ZBIJÓW MAŁY
MIejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 MIejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 M. Płock PŁOCK Piasta Kołodzieja
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek nr 2 Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek nr 2 Otwock OTWOCK Kołłątaja
Niepubliczne Przedszkole nr 28 Domowe Przedszkole II Niepubliczne Przedszkole nr 28 Domowe Przedszkole II Marki MARKI Wilcza
Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Truskawkowo Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Truskawkowo Lesznowola NOWA WOLA Postępu
Niepubliczne przedszkole językowo-artystyczne “Mały świat” Niepubliczne przedszkole językowo-artystyczne “Mały świat” Józefów JÓZEFÓW Samorządowa
Publiczna Przedszkole Marzenia do Spełnienia Publiczna Przedszkole Marzenia do Spełnienia Ząbki ZĄBKI 11 LISTOPADA
Publiczne Przedszkole nr 3 Publiczne Przedszkole nr 3 Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Bohaterów Modlina
Niepubliczne Językowe Przedszkole Mały Poliglota Niepubliczne Językowe Przedszkole Mały Poliglota Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Przodowników Pracy
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Niepokalanek Przedszkole Niepubliczne Sióstr Niepokalanek Łomianki ŁOMIANKI Sobieskiego
Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Sp. z o.o. Sp. k. Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Sp. z o.o. Sp. k. M. st. Warszawa WARSZAWA Urbanowicza
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne OMEGA Niepubliczne Przedszkole Integracyjne OMEGA M. st. Warszawa WARSZAWA GrupyAK “Północ”
Integracyjne Niepubliczne Przedszkole Montessori Elipsoida Integracyjne Niepubliczne Przedszkole Montessori Elipsoida M. st. Warszawa WARSZAWA Cierlicka
Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne M. st. Warszawa WARSZAWA Wiązana
Miejskie Przedszkole nr 23 w Siedlcach Miejskie Przedszkole nr 23 w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Ogrodowa
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RADOSNY ZAKĄTEK W OLSZEWO BORKACH NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RADOSNY ZAKĄTEK W OLSZEWO BORKACH Olszewo-Borki OLSZEWO-BORKI BRONIEWSKIEGO
Przedszkole Niepubliczne “Akademia Maluchów” Przedszkole Niepubliczne “Akademia Maluchów” M. Ostrołęka OSTROŁĘKA gen. Franciszka Kleeberga
Niepubliczne Przedszkole “Radosne brzdące” Niepubliczne Przedszkole “Radosne brzdące” Płońsk PŁOŃSK Zajazd
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “MINIEINSTEIN” NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “MINIEINSTEIN” Legionowo LEGIONOWO KAZIMIERZA WIELKIEGO
Przedszkole Publiczne “Wesołe Nutki” Przedszkole Publiczne “Wesołe Nutki” Wołomin WOŁOMIN Prądzyńskiego
Przedszkole Niepubliczne “Pod zielonym groszkiem” Przedszkole Niepubliczne “Pod zielonym groszkiem” Lesznowola WOLA MROKOWSKA Rejonowa
Przedszkole Nr 11 w Piasecznie “Nefrytowy Zakątek” Przedszkole Nr 11 w Piasecznie “Nefrytowy Zakątek” Piaseczno PIASECZNO Nefrytowa
Niepubliczne Przedszkole Leśne Skrzaty Niepubliczne Przedszkole Leśne Skrzaty Celestynów DYZIN
Niepubliczne Przedszkole Bajeczka Iwona Małgorzata Olkowska Niepubliczne Przedszkole Bajeczka Iwona Małgorzata Olkowska Czosnów IZABELIN-DZIEKANÓWEK Środkowa
Przedszkole Niepubliczne Elemelek Przedszkole Niepubliczne Elemelek Leoncin LEONCIN Podleśna
Publiczne Przedszkole w Borowiu Zespół Oświatowy w Borowiu Borowie BOROWIE A. Sasimowskiego
SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE W DZIERZBACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIERZBACH Jabłonna Lacka DZIERZBY WŁOŚCIAŃSKIE –
Zespół Szkół Gminne Przedszkole w Sabniach Zespół Szkół w Sabniach Sabnie SABNIE Słoneczna
Przedszkole Niepubliczne ” Wesoly Mis” Przedszkole Niepubliczne ” Wesoly Mis” M. st. Warszawa WARSZAWA BATALIONÓW CHŁOPSKICH
Przedszkole Nr 326 Chatka Skrzatka Przedszkole Nr 326 Chatka Skrzatka M. st. Warszawa WARSZAWA Bernardyńska
Przedszkole Nr 3 Przedszkole Nr 3 M. st. Warszawa WARSZAWA Grzybowska
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku M. Płock PŁOCK Szarych Szeregów
Pierwsze Amerykańskie Przedszkole w Płocku Pierwsze Amerykańskie Przedszkole w Płocku M. Płock PŁOCK Kolegialna
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kolorowe Kredki Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kolorowe Kredki Wołomin WOŁOMIN MATEJKI
Miejskie Przedszkole Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 3 Sochaczew SOCHACZEW POPRZECZNA
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 7 ZŁOTA RYBKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 7 ZŁOTA RYBKA Marki MARKI KORDECKIEGO
Przedszkole Publiczne nr 6 ” Wesoła Lokomotywa” Przedszkole Publiczne nr 6 ” Wesoła Lokomotywa” Marki MARKI T. Jasińskiego
Małe Stópki Magdalena Gołąb Małe Stópki Magdalena Gołąb Wiązowna WIĄZOWNA Bażantowa
Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych “Możesz więcej” Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych “Możesz więcej” Siennica NOWY ZGLECHÓW Nowy Zglechów
Przedszkole Niepubliczne Działalność Dydaktyczno Wychowawcza Przedszkole Niepubliczne Działalność Dydaktyczno Wychowawcza Pruszków PRUSZKÓW Zawiszy
Publiczne Przedszkole Małego Kopernika Nr2 Publiczne Przedszkole Małego Kopernika Nr2 M. st. Warszawa WARSZAWA Zaułek
Przedszkole nr 179 „Pozytywka” Przedszkole nr 179 „Pozytywka” M. st. Warszawa WARSZAWA Jarocińska
Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 24 M. st. Warszawa WARSZAWA Drewniana
Przedszkole Niepubliczne im. Ks. B. Markiewicza Przedszkole Niepubliczne im. Ks. B. Markiewicza M. st. Warszawa WARSZAWA B.Śmiałego
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Mini Misie Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Mini Misie M. st. Warszawa WARSZAWA Mikołajska
Przedszkole Publiczne “Kwiatki św. Franciszka” Przedszkole Publiczne “Kwiatki św. Franciszka” M. st. Warszawa WARSZAWA Rabsztyńska
Przedszkole Integracyjne nr 247 Przedszkole Integracyjne nr 247 M. st. Warszawa WARSZAWA Bieniewicka
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 Józefów JÓZEFÓW SOSNOWA
Przedszkole Słoneczna Polana Przedszkole Słoneczna Polana Kobyłka KOBYŁKA Jana Brzechwy
Przedszkole Samorządowe w Mokrej Wsi Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi Tłuszcz MOKRA WIEŚ Marii Konopnickiej
Przedszkole Sióstr Felicjanek Przedszkole Sióstr Felicjanek M. st. Warszawa WARSZAWA Żywiczna
Prywatne Przedszkole Muzyczne Nutka Prywatne Przedszkole Muzyczne Nutka M. Siedlce SIEDLCE Zygmunta Vogla
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne “Leśne Skrzaty” w Kamionie Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne “Leśne Skrzaty” w Kamionie Puszcza Mariańska KAMION
NIEPUBLICZNE TĘCZOWE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE TĘCZOWE PRZEDSZKOLE Sochaczew SOCHACZEW GRABSKIEGO
Niepubliczne Przedszkole Integracyje Nr 1 “Pluszowy Miś” Niepubliczne Przedszkole Integracyje Nr 1 “Pluszowy Miś” Marki MARKI Lisa Kuli
Przedszkole Niepubliczne “Piotruś Pan” Przedszkole Niepubliczne “Piotruś Pan” Pruszków PRUSZKÓW Zachodnia
Niepubliczne Przedszkole Małego Kopernika Niepubliczne Przedszkole Małego Kopernika M. st. Warszawa WARSZAWA Zaułek
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 M. st. Warszawa WARSZAWA Sowia
PRZEDSZKOLA POMARAŃCZOWA CIUCHCIA SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRZEDSZKOLA POMARAŃCZOWA CIUCHCIA SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA M. st. Warszawa WARSZAWA Rondo ONZ
Dwujęzyczne Przedszkole “KiDS&Co.” Dwujęzyczne Przedszkole “KiDS&Co.” M. st. Warszawa WARSZAWA Chłodna
PRZEDSZKOLE NR 2 W WYSZKOWIE PRZEDSZKOLE NR 2 W WYSZKOWIE Wyszków WYSZKÓW MELIORANTÓW
Niepubliczne Przedszkole “Aduś” Niepubliczne Przedszkole “Aduś” Nowe Miasto nad Pilicą NOWE MIASTO NAD PILICĄ Tomaszowska
Gminne Przedszkole w Michałowicach Gminne Przedszkole w Michałowicach Michałowice MICHAŁOWICE ul. Szkolna
PRZEDSZKOLE IM.PSZCZÓŁKI MAI W DUCZKACH ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DUCZKACH Wołomin DUCZKI SZOSA JADOWSKA
Przedszkole Niepubliczne Krasnalek Przedszkole Niepubliczne Krasnalek Konstancin-Jeziorna BIELAWA Powsińska
Niepubliczne przedszkole “Sportuś” Niepubliczne przedszkole “Sportuś” Jabłonna SKIERDY Pawia
Społeczne Przedszkole Integracyjne Społeczne Przedszkole Integracyjne Teresin TERESIN Al. XX-lecia
Niepubliczne Przedszkole Twórczego Rozwoju active kids Niepubliczne Przedszkole Twórczego Rozwoju active kids M. st. Warszawa WARSZAWA al. Komisji Edukacji Narodowej
Przedszkole nr 36 “Odkrywcy Nowego Świata” Przedszkole nr 36 “Odkrywcy Nowego Świata” M. st. Warszawa WARSZAWA Nowy Świat
Przedszkole Przyjazne Przedszkole Przyjazne M. st. Warszawa WARSZAWA Skrajna
Przedszkole nr 136 Przedszkole nr 136 M. st. Warszawa WARSZAWA Adama Bienia
Prywatne Przedszkole vCzas Dzieckav Prywatne Przedszkole vCzas Dzieckav Płońsk PŁOŃSK Nadrzeczna
Niepubliczne Przedszkole “Mali Giganci” Niepubliczne Przedszkole “Mali Giganci” Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Topolowa
Miejskie Przedszkole Nr 34 w Płocku Miejskie Przedszkole Nr 34 w Płocku M. Płock PŁOCK Harcerska
Samorządowe Przedszkole w Ostrówku Zespół Szkół w Ostrówku Klembów OSTRÓWEK Warszawska
Niepubliczne Przedszkole Teatralne ZACZAROWANA DOROŻKA Niepubliczne Przedszkole Teatralne ZACZAROWANA DOROŻKA Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Żółkiewskiego
Niepubliczne Przedszkole “Nasze Przedszkole” Niepubliczne Przedszkole “Nasze Przedszkole” M. st. Warszawa WARSZAWA Migdałowa
Przedszkole nr 180 Przedszkole nr 180 M. st. Warszawa WARSZAWA Niekłańska
Przedszkole Integracyjne Nr 314 Przedszkole Integracyjne Nr 314 M. st. Warszawa WARSZAWA 1 Sierpnia
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁYSYCH PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁYSYCH Łyse ŁYSE SZKOLNA
Przedszkole Publiczne Nr 17 w Radomiu Przedszkole Publiczne Nr 17 w Radomiu M. Radom RADOM Zbrowskiego
Przedszkole Publiczne nr 2 “Promyczek” w Błoniu Przedszkole Publiczne nr 2 “Promyczek” w Błoniu Błonie BŁONIE Piłsudskiego
PRZEDSZKOLE NR 1 W KARCZEWIE PRZEDSZKOLE NR 1 W KARCZEWIE Karczew KARCZEW BEDNARSKA
Przedszkole Samorządowe w Wilczynku Przedszkole Samorządowe w Wilczynku Góra Kalwaria BANIOCHA brak
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO-JĘZYKOWE “NUTKA” W CZECZOTKACH NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO-JĘZYKOWE “NUTKA” W CZECZOTKACH Czosnów CZECZOTKI BRZOZOWA
Przedszkole nr 159 Przedszkole nr 159 M. st. Warszawa WARSZAWA Taneczna
Przedszkole Niepubliczne “NIEZAPOMINAJKA” Przedszkole Niepubliczne “NIEZAPOMINAJKA” M. st. Warszawa WARSZAWA Kąty Grodziskie
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SPORTOWA KRAINA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SPORTOWA KRAINA M. st. Warszawa WARSZAWA Skarbka z Gór
Przedszkole nr 429 Przedszkole nr 429 M. st. Warszawa WARSZAWA Skarbka z Gór
Przedszkole Samorządowe w Sannikach Przedszkole Samorządowe w Sannikach Sanniki SANNIKI WÓLCZYŃSKA
Publiczne Przedszkole w Gozdowie Publiczne Przedszkole w Gozdowie Gozdowo GOZDOWO Krystyna Gozdawy
Niepubliczne Przedszkole ,,Wesoły Skrzat” Niepubliczne Przedszkole ,,Wesoły Skrzat” Wołomin DUCZKI Długa
Niepubliczne Przedszkole Fantazja Niepubliczne Przedszkole Fantazja Lesznowola ŁAZY Łącznosci
Przedszkole niepubliczne “MINI PRZEDSZKOLE DINO” Przedszkole niepubliczne “MINI PRZEDSZKOLE DINO” Żyrardów ŻYRARDÓW Tadeusza Kościuszki
Przedszkole nr 261 “Pod dębami” Przedszkole nr 261 “Pod dębami” M. st. Warszawa WARSZAWA Armii Krajowej
Przedszkole Niepubliczne ” Miasteczko Dzieci” Przedszkole Niepubliczne ” Miasteczko Dzieci” M. st. Warszawa WARSZAWA OGRODOWA
Miejskie Przedszkole nr 1 w Siedlcach. Miejskie Przedszkole nr 1 w Siedlcach. M. Siedlce SIEDLCE Wiązowa
Niepubliczne Przedszkole “Stokrotka” Niepubliczne Przedszkole “Stokrotka” M. Siedlce SIEDLCE Pomorska
Przedszkole Samorządowe Publiczny Zespół Szkół I Przedszkoli Samorządowych Sochocin SOCHOCIN Szkolna
Publiczne Przedszkole we Wsoli Zespół Szkolno-Przedszkolny Jedlińsk WSOLA Szkolna
Przedszkole Niepubliczne “Bavi” Przedszkole Niepubliczne “Bavi” Michałowice PĘCICE Pęcice
Przedszkole Niepubliczne nr 4 Chatka puchatka Przedszkole Niepubliczne nr 4 Chatka puchatka Marki MARKI Cicha
Publiczne Przedszkole Nr1. Publiczne Przedszkole Nr1. Ząbki ZĄBKI Wyspiańskiego
Przedszkole nr 216 Przedszkole nr 216 M. st. Warszawa WARSZAWA Andriollego
Przedszkole Lalibam Przedszkole Lalibam M. st. Warszawa WARSZAWA Kossaka
Przedszkole Publiczne “MICHAŁEK” Przedszkole Publiczne “MICHAŁEK” Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI DĄBRÓWKI oddział DĄBRÓWKI 29
Miejskie Przedszkole nr 37 Miejskie Przedszkole nr 37 M. Płock PŁOCK Hubalczyków
Przedszkole Miejskie Nr 3 “Bajkowy Świat” Przedszkole Miejskie Nr 3 “Bajkowy Świat” Marki MARKI Piłsudskiego
Przedszkole Niepubliczne “Kangurek Hop” Przedszkole Niepubliczne “Kangurek Hop” M. st. Warszawa WARSZAWA Kluczborska
Przedszkole Nr 76 Przedszkole Nr 76 M. st. Warszawa WARSZAWA Odkryta
PRZEDSZKOLE NR 147 PRZEDSZKOLE NR 147 M. st. Warszawa WARSZAWA ZAKRZEWSKA
Niepubliczne Przedszkole Calineczka Niepubliczne Przedszkole Calineczka Lesznowola ŁAZY Rolna
Prywatne Przedszkole Berek Prywatne Przedszkole Berek Ożarów Mazowiecki OŻARÓW MAZOWIECKI Poznańska
Przedszkole Niepubliczne “Echa Leśne” Przedszkole Niepubliczne “Echa Leśne” M. st. Warszawa WARSZAWA Aleksandra Janowskiego
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 345 Zespól Szkolno – Przedszkolny Nr 2 M. st. Warszawa WARSZAWA Brygadzistów
Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Przasnysz PRZASNYSZ ROLNICZA
Przedszkole Miejskie Nr 15 “Kraina Marzeń” Przedszkole Miejskie Nr 15 “Kraina Marzeń” M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Jaracza
przedszkole nr 3, otwock, ul. Jodłowa14 przedszkole nr 3, otwock, ul. Jodłowa14 Otwock OTWOCK Jodłowa
Przedszkole Biedroneczki Dorota Smolińska Przedszkole Biedroneczki Dorota Smolińska Józefów JÓZEFÓW Podstołeczna
Przedszkole Publiczne Ala i kot Przedszkole Publiczne Ala i kot Piaseczno PIASECZNO Zgoda
Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi Celestynów STARA WIEŚ Mickiewicza
Przedszkole w Borzęcinie Dużym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym Stare Babice BORZĘCIN DUŻY Warszawska
Gminne Przedszkole Zespół Szkolno-Przedszkolny Grębków GRĘBKÓW Szkolna
Przedszkole Inspiren Przedszkole Inspiren M. st. Warszawa WARSZAWA Eugeniusza Lokajskiego
Przedszkole Publiczne Krecik Przedszkole Publiczne Krecik M. st. Warszawa WARSZAWA Ostródzka
Gminne Przedszkole w Radziejowicach Gminne Przedszkole w Radziejowicach Radziejowice RADZIEJOWICE Kubickiego
Publiczne Przedszkole “Ali i Asa” Publiczne Przedszkole “Ali i Asa” M. st. Warszawa WARSZAWA Ludwinowska
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Magiczny Świat Dziecka Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Magiczny Świat Dziecka M. st. Warszawa WARSZAWA Światowida
Przedszkole nr 211 Przedszkole nr 211 M. st. Warszawa WARSZAWA Dąbrowki
Przedszkole Niepubliczne “Macierzanka” Przedszkole Niepubliczne “Macierzanka” M. st. Warszawa WARSZAWA MACIERZANKI
Miejskie przedszkole Nr 21z Oddzialami Integracyjnymi Miejskie przedszkole Nr 21z Oddzialami Integracyjnymi M. Siedlce SIEDLCE Żwirowa
Przedszkole Miejskie Nr 9 Bajkowa Kraina Przedszkole Miejskie Nr 9 Bajkowa Kraina M. Ostrołęka OSTROŁĘKA ks. Franciszka Blachnickiego
Przedszkole Niepubliczne Krasnal Przedszkole Niepubliczne Krasnal M. Radom RADOM Limanowskiego
Przedszkole Publiczne w Wiskitkach Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiskitkach Wiskitki WISKITKI Plac Wolności
Publiczne Przedszkole “Bajkowa Kraina” Publiczne Przedszkole “Bajkowa Kraina” Mszczonów MSZCZONÓW Tarczyńska
Przedszkole Nr 3 Ługuś w Karczewie Przedszkole Nr 3 Ługuś w Karczewie Karczew KARCZEW Ks.Bp.Wł Miziołka
Moje Przedszkole Moje Przedszkole Raszyn DAWIDY BANKOWE Starzyńskiego
Niepubliczne Przedszkole Montessori “Artystyczny Kącik” Niepubliczne Przedszkole Montessori “Artystyczny Kącik” M. st. Warszawa WARSZAWA Pustułeczki
Przedszkole Nr 435 Przedszkole Nr 435 M. st. Warszawa WARSZAWA Pełczyńskiego
Francusko-Polskie Przedszkole Niepubliczne “LA FONTAINE” Francusko-Polskie Przedszkole Niepubliczne “LA FONTAINE” M. st. Warszawa WARSZAWA Rolna
Miejskie Przedszkole Nr 15 Miejskie Przedszkole Nr 15 M. Siedlce SIEDLCE Osiedlowa
Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Zakątek” Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Zakątek” Przasnysz PRZASNYSZ Lotników
Przedszkole Publiczne Nr 19 Z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Publiczne Nr 19 Z Oddziałami Integracyjnymi M. Radom RADOM Batalionów Chłopskich
Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu ul. Mogielnicka 15 Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu ul. Mogielnicka 15 Grójec GRÓJEC Mogielnicka
Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Wołominie Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Wołominie Wołomin WOŁOMIN Fieldorfa
T.P.I.S.S.P.PRZEDSZKOLE SPOŁECZNE T.P.I.S.S.P.PRZEDSZKOLE SPOŁECZNE Milanówek MILANÓWEK WSPÓLA
Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 Żyrardów ŻYRARDÓW Przedszkolna
Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Małe Misie Nr 2 Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Małe Misie Nr 2 M. st. Warszawa WARSZAWA Hawajska
Przedszkole Niepubliczne Thames British School Przedszkole Niepubliczne Thames British School M. st. Warszawa WARSZAWA USYPISKOWA
Prywatne Przedszkole im. Cecylii Plater – Zyberkówny Prywatne Przedszkole im. Cecylii Plater – Zyberkówny M. st. Warszawa WARSZAWA Piękna
Przedszkole nr 116 Przedszkole nr 116 M. st. Warszawa WARSZAWA Okopowa
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ZIELONA ŻYRAFA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ZIELONA ŻYRAFA M. st. Warszawa WARSZAWA JANA KAZIMIERZA
Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Pułtusk PUŁTUSK Żwirki i Wigury
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sierpcu Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sierpcu Sierpc SIERPC Piastowska
Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka Wołomin WOŁOMIN Armii Krajowej
Przedszkole Niepubliczne Stokrotka Maja Sowińska Przedszkole Niepubliczne Stokrotka Maja Sowińska Lesznowola JANCZEWICE Jednosći
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W LIWIE SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W LIWIE Liw LIW Kozia
niepubliczne przedszkole Tuptusie niepubliczne przedszkole Tuptusie Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Chełmońskiego
Przedszkole Niepubliczne International Trilingual School of Warsaw Przedszkole Niepubliczne International Trilingual School of Warsaw M. st. Warszawa WARSZAWA Alfreda Nobla
Przedszkole nr 413 Przedszkole nr 413 M. st. Warszawa WARSZAWA Górna Droga
Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej Małkinia Górna MAŁKINIA GÓRNA Przedszkolna
Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Ciechanów CIECHANÓW Tadeusza Wyrzykowskiego
Przedszkole Niepubliczne TIK-TAK Przedszkole Niepubliczne TIK-TAK Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Górki
Niepubliczne Przedszkole Oleńka Niepubliczne Przedszkole Oleńka Sulejówek SULEJÓWEK Armii Krajowej
Niepubliczne Przedszkole Magiczna Kraina Niepubliczne Przedszkole Magiczna Kraina Brwinów BRWINÓW Borkowa
No Bell Przedszkole Montessori No Bell Przedszkole Montessori Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Mirkowska
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ‘PROMYK’ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ‘PROMYK’ Sochaczew SOCHACZEW AL. 600-LECIA 47
Przedszkole nr 73 “Bajeczka” Przedszkole nr 73 “Bajeczka” M. st. Warszawa WARSZAWA Sygietyńskiego
Przedszkole nr 218 Przedszkole nr 218 M. st. Warszawa WARSZAWA Rechniewskiego
Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Grzybowska
Przedszkole Niepubliczne KRASNALKOWO Przedszkole Niepubliczne KRASNALKOWO M. st. Warszawa WARSZAWA Wiązana
Miejskie Przedszkole Nr 1 Miejskie Przedszkole Nr 1 Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Batorego
Przedszkole Samorządowe w Czarnolesie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnolesie Policzna CZARNOLAS –
Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów Sochaczew SOCHACZEW Staszica
Zespół Oświatowy w Wiśniewie Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie Zespół Oświatowy w Wiśniewie Wiśniew WIŚNIEW Tadeusza Kościuszki
Przedszkole Artystyczno-Językowe “Magia” Przedszkole Artystyczno-Językowe “Magia” M. st. Warszawa WARSZAWA Rybałtów
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BAŚNIOWY DOM NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BAŚNIOWY DOM M. st. Warszawa WARSZAWA MIŁOBĘDZKA
Przedszkole Nr 42 Przedszkole Nr 42 M. st. Warszawa WARSZAWA Agrykola
Przedszkole (Ochronka) Sióstr Służebniczek NMP Przedszkole (Ochronka) Sióstr Służebniczek NMP Michałowice KOMORÓW KOLEJOWA
NIEPUBLICZE PRZEDSZKOLE NR 17 SMERFUSIE NIEPUBLICZE PRZEDSZKOLE NR 17 SMERFUSIE Marki MARKI SZPITALNA
Przedszkole Samorządowe Przedszkole Samorządowe Pilawa PILAWA Wojska Polskiego
Niepubliczne Przedszkole “Misio” Niepubliczne Przedszkole “Misio” M. st. Warszawa WARSZAWA Modlińska
Mruczankowe Przedszkole Mruczankowe Przedszkole M. st. Warszawa WARSZAWA Lipińska
Przedszkole 294 Promyk Czerniakowa Przedszkole 294 Promyk Czerniakowa M. st. Warszawa WARSZAWA Czerniakowska
Przedszkole Niepubliczne AMO Kwiatowa Przedszkole Niepubliczne AMO Kwiatowa M. st. Warszawa WARSZAWA Kwiatowa
Przedszkole Nr 51,,Misia Czarodzieja” Przedszkole Nr 51,,Misia Czarodzieja” M. st. Warszawa WARSZAWA Chrzanowskiego
Przedszkole Niepubliczne “Agatka” Przedszkole Niepubliczne “Agatka” M. st. Warszawa WARSZAWA ul. Meissnera
Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Loretanek Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Loretanek M. st. Warszawa WARSZAWA Ogińskiego
Przedszkole Niepubliczne Zielony Słonik Przedszkole Niepubliczne Zielony Słonik M. st. Warszawa WARSZAWA Bolesława Chrobrego
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RADOSNY ZAKĄTEK 3 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RADOSNY ZAKĄTEK 3 Kadzidło KADZIDŁO BRZOZOWA
Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 2 Radzymin RADZYMIN Witosa
Przedszkole Samorządowe w Gielniowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie Gielniów GIELNIÓW Sportowa
Przedszkole Nr 10Leśne Skrzaty Przedszkole Nr 10Leśne Skrzaty Otwock OTWOCK Jana Kochanowskiego
Przedszkole Niepubliczne MiniMadagaskar Przedszkole Niepubliczne MiniMadagaskar Piastów PIASTÓW KRAKOWSKA
Przedszkole w Kątach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach Góra Kalwaria KĄTY Puławska
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH” NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH” Kobyłka KOBYŁKA ZAGŁOBY
Niepubliczne Przedszkole przy NSP Próchenki Niepubliczne Przedszkole przy NSP Próchenki Olszanka PRÓCHENKI Próchenki
Przedszkole nr 389 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 M. st. Warszawa WARSZAWA Majora Hieronima Dekutowskiego
Artystyczno-Językowe “Super Przedszkole” Artystyczno-Językowe “Super Przedszkole” M. st. Warszawa WARSZAWA Osmańczyka
Przedszkole nr 397 “Ziarenko” Przedszkole nr 397 “Ziarenko” M. st. Warszawa WARSZAWA Komorska
Przedszkole Niepubliczne “Myszka MEPI” Przedszkole Niepubliczne “Myszka MEPI” M. st. Warszawa WARSZAWA Wielostronna
Przedszkole nr 234 Przedszkole nr 234 M. st. Warszawa WARSZAWA Ożarowska
Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Wyspiańskiego
Przedszkole Kolorowa Ciuchcia Przedszkole Kolorowa Ciuchcia Płońsk ARCELIN Bitwy Arcelińskiej
Publiczne Przedszkole “Wyspa Malucha” Publiczne Przedszkole “Wyspa Malucha” Radzymin RADZYMIN Nowa
Przedszkole Publiczne Nr 6 w Radomiu Przedszkole Publiczne Nr 6 w Radomiu M. Radom RADOM Rapackiego
Przedszkole Miejskie Nr 5 Zespół Szkół Nr 2 im.Prymasa Tysiąclecia w Markach Marki MARKI Wczasowa
Publiczne Przedszkole “Dębowe Ludki” Publiczne Przedszkole “Dębowe Ludki” Józefów JÓZEFÓW Jasna
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Piaseczno PIASECZNO KOŚCIELNA
Przedszkole Nr 272 im. “Misia Uszatka” Przedszkole Nr 272 im. “Misia Uszatka” M. st. Warszawa WARSZAWA GAJCEGO
Przedszkole nr 313 Przedszkole nr 313 M. st. Warszawa WARSZAWA Sulmierzycka
Językowo-Sportowe Niepubliczne Przedszkole Mali Giganci Językowo-Sportowe Niepubliczne Przedszkole Mali Giganci Płońsk PŁOŃSK SZKOLNA
Przedszkole Samorządowe w Brudzeniu Dużym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym Brudzeń Duży BRUDZEŃ DUŻY Płocka
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ABECADLO PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ABECADLO Zielonka ZIELONKA ARMII KRAJOWEJ
Miejskie Przedszkole Nr 2 Miejskie Przedszkole Nr 2 Żyrardów ŻYRARDÓW Parkingowa
Gminne Przedszkole w Mrozach Gminne Przedszkole w Mrozach Mrozy MROZY Armii Krajowej
Przedszkole nr 69 Przedszkole nr 69 M. st. Warszawa WARSZAWA Narbutta
Niezapominajka Przedszkole Niepubliczne Niezapominajka Przedszkole Niepubliczne M. st. Warszawa WARSZAWA Wołodyjowskiego
Przedszkole nr 109 “Ludeczkowo” Przedszkole nr 109 “Ludeczkowo” M. st. Warszawa WARSZAWA Pl. Henkla
Przedszkole w Nowej Wsi Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi Olszewo-Borki NOWA WIEŚ Szkolna
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie Halinów HALINÓW Okuniewska
Publiczne Przedszkole nr1 Publiczne Przedszkole nr1 Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Mazowiecka
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALISTYCZNE MĄDRA SÓWKA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALISTYCZNE MĄDRA SÓWKA Pruszków PRUSZKÓW AL. NIEPODLEGŁOŚCI
Niepubliczne Przedszkole “Tabaluga” Niepubliczne Przedszkole “Tabaluga” Kobyłka KOBYŁKA Bohaterów Ossowa
Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Przedszkole Zespół Placówek Oświatowych w Parysowie Parysów PARYSÓW Książęca
Przedszkole nr 138 Przedszkole nr 138 M. st. Warszawa WARSZAWA Karwińska
Przedszkole nr 344 Przedszkole nr 344 M. st. Warszawa WARSZAWA Spartańska
Przedszkole nr 426 Przedszkole nr 426 M. st. Warszawa WARSZAWA Boguszewska
Niepubliczne Przedszkole Językowo – Sportowe HAPPY KIDS Niepubliczne Przedszkole Językowo – Sportowe HAPPY KIDS Maków Mazowiecki MAKÓW MAZOWIECKI Przasnyska
Akademia Małych Odkrywców Akademia Małych Odkrywców Ciechanów CIECHANÓW Sienkiewicza
Niepubliczne Przedszkole “Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ Niepubliczne Przedszkole “Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ Mława MŁAWA warszawska
Publiczne Przedszkole w Studzieńcu Publiczne Przedszkole w Studzieńcu Sierpc STUDZIENIEC
Miejskie Przedszkole Nr 1 Miejskie Przedszkole Nr 1 Mszczonów MSZCZONÓW TARCZYŃSKA
Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół w Postoliskach Zespół Szkół w Postoliskach Tłuszcz POSTOLISKA Plac 3-go Maja
Przedszkole Niepubliczne p.w. Aniołów Stróżów Przedszkole Niepubliczne p.w. Aniołów Stróżów M. st. Warszawa WARSZAWA Nowoursynowska
Przedszkole Niepubliczne “Zdobywcy Świata” Przedszkole Niepubliczne “Zdobywcy Świata” M. st. Warszawa WARSZAWA Aluzyjna
Specjalne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Specjalne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci M. st. Warszawa WARSZAWA Hafciarska
Przedszkole Publiczne “Kubuś” Przedszkole Publiczne “Kubuś” M. st. Warszawa WARSZAWA JEŹDZIECKA
Niepubliczne Przedszkole ,,Bajkowe Przedszkole” Niepubliczne Przedszkole ,,Bajkowe Przedszkole” M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Kaczyńska
Przedszkole nr 160 Przedszkole nr 160 M. st. Warszawa WARSZAWA Niepołomicka
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE BABY ACADEMY WARSZAWA URSUS NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE BABY ACADEMY WARSZAWA URSUS M. st. Warszawa WARSZAWA Traktorzystów
Przedszkole Niepubliczne “Przyjaciele Kubusia” Przedszkole Niepubliczne “Przyjaciele Kubusia” Wyszków WYSZKÓW Prosta
Przedszkole Mikołajek Przedszkole Mikołajek Wyszków LUCYNÓW DUŻY Jana Kochanowskiego
Niepubliczne Przedszkole,, Akademia Przedszkolaka” Niepubliczne Przedszkole,, Akademia Przedszkolaka” Ciechanów CIECHANÓW Płońska
Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan Ciechanów KARGOSZYN Wierzbowa
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne “Słoneczko” Niepubliczne Przedszkole Integracyjne “Słoneczko” M. Radom RADOM Radomskiego
Przedszkole Samorządowe w Policznie Zespół Placówek Oświatowych Policzna Policzna POLICZNA Żeromskiego
Samorządowe Przedszkole w Magnuszewie Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie Magnuszew MAGNUSZEW Bohaterów września
PRZEDSZKOLE NR 3 W PIONKACH PRZEDSZKOLE NR 3 W PIONKACH Pionki PIONKI TARGOWA
Miejskie Przedszkole z OddziałamiIntegracyjnymi Nr33 im.Jeana Vanier w Płocku Miejskie Przedszkole z OddziałamiIntegracyjnymi Nr33 im.Jeana Vanier w Płocku M. Płock PŁOCK PADLEWSKIEGO
Niepubliczne Przedszkole Alfabet Niepubliczne Przedszkole Alfabet Lesznowola NOWA IWICZNA Krasickiego
PrzedszkoleNr 205 PrzedszkoleNr 205 M. st. Warszawa WARSZAWA Irzykowskiego
Przedszkole nr 319 Przedszkole nr 319 M. st. Warszawa WARSZAWA Powstańców Śląskich
Przedszkole Specjalne nr 249 dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym Przedszkole Specjalne nr 249 dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym M. st. Warszawa WARSZAWA Kobielska
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Radomiu Publiczne Przedszkole Nr 7 w Radomiu M. Radom RADOM Sadków
Przedszkole Publiczne w Kowali Przedszkole Publiczne w Kowali Kowala KOWALA-STĘPOCINA
Przedszkole Miejskie nr 11 Przedszkole Miejskie nr 11 Legionowo LEGIONOWO Zegrzyńska
Przedszkole Miejskie Nr 2 Przedszkole Miejskie Nr 2 Pruszków PRUSZKÓW Partyzantów
Katolickie Przedszkole Fundacji Na Rzecz Rodziny Katolickie Przedszkole Fundacji Na Rzecz Rodziny M. st. Warszawa WARSZAWA Przy Bażantarni
Przedszkole Heliantus Przedszkole Heliantus M. st. Warszawa WARSZAWA Bażancia
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “ŻYRAFKI” NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “ŻYRAFKI” M. st. Warszawa WARSZAWA Inflancka
Przedszkole niepubliczne EDU SZKRABY Przedszkole niepubliczne EDU SZKRABY M. st. Warszawa WARSZAWA Opieńskiego
Przedszkole Leśne sp z. o.o Przedszkole Leśne sp z. o.o M. st. Warszawa WARSZAWA Wał Miedzeszyński
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek NMP Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek NMP M. Siedlce SIEDLCE Strzelecka
Przedszkole Niepubliczne “Akademia Maluchów 3” Przedszkole Niepubliczne “Akademia Maluchów 3” M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Czesława Niemena
Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy Pułtusk PUŁTUSK Jeżynowa
Przedszkole Publiczne Samorządowe Przedszkole Publiczne Samorządowe Lipsko LIPSKO Partyzantów
Przedszkole Samorządowe w Nowym Mieście nad Pilicą Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą Nowe Miasto nad Pilicą NOWE MIASTO NAD PILICĄ Ogrodowa
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE-HAPPY KIDS, MAGDALENA KULICZKOWSKA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE-HAPPY KIDS, MAGDALENA KULICZKOWSKA Jedlnia-Letnisko JEDLNIA-LETNISKO RADOMSKA
Punkt Przedszkolny w Korabiewicach Zespół Szkolno- Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej Puszcza Mariańska KORABIEWICE brak
Niepubliczne Przedszkole “Magiczny Królewiec” Niepubliczne Przedszkole “Magiczny Królewiec” Halinów DŁUGA KOŚCIELNA Kochanowskiego
Przedszkole Samskachorządpwe w Łaj Przedszkole Samskachorządpwe w Łaj Wieliszew ŁAJSKI Kościelna
Przedszkole Niepubliczne “Słoneczko” Przedszkole Niepubliczne “Słoneczko” Sochaczew ROZLAZŁÓW
Przedszkole Publiczne “Baśniowy Domek” na Przyborowiu Przedszkole Publiczne “Baśniowy Domek” na Przyborowiu Góra Kalwaria CZERSK Trakt K. Pułaskiego
Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina Łomianki ŁOMIANKI Wiślana
Polsko-angielsko-francuskie Przedszkole ŚWIETLIKI Polsko-angielsko-francuskie Przedszkole ŚWIETLIKI M. st. Warszawa WARSZAWA Strąkowa
Przedszkole Publiczne “Nasze Ananasy” Przedszkole Publiczne “Nasze Ananasy” M. st. Warszawa WARSZAWA Powstańców Śląskich
Przedszkole Niepubliczne Radosny Domek pod Sosnami Przedszkole Niepubliczne Radosny Domek pod Sosnami Izabelin IZABELIN C Przyłuskiego
Przedszkole Przedszkole Drobin ŁĘG PROBOSTWO brak
Niepubliczne Przedszkole “Wesołe Tuptusie” Niepubliczne Przedszkole “Wesołe Tuptusie” Sochaczew SOCHACZEW ul.Traugutta i Żeromskiego
Niepubliczne Przedszkole Nutka Milutka Niepubliczne Przedszkole Nutka Milutka Nieporęt MICHAŁÓW-GRABINA Kwiatowa
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia N.M.P Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia N.M.P Góra Kalwaria CZERSK Warszawska
Niepubliczne Przedszkole Fiqmiku Niepubliczne Przedszkole Fiqmiku M. st. Warszawa WARSZAWA Okrężna
Przedszkole Niepubliczne “Trzy Języki” Przedszkole Niepubliczne “Trzy Języki” M. st. Warszawa WARSZAWA Karowa
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RADOSNY ZAKĄTEK W MYSZYŃCU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RADOSNY ZAKĄTEK W MYSZYŃCU Myszyniec MYSZYNIEC SPORTOWA
Przedszkole Niepubliczne ,,Promyczki” Przedszkole Niepubliczne ,,Promyczki” M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Kilińskiego
Przedszkole Miejskie Nr 5 Przedszkole Miejskie Nr 5 Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Konstytucji 3 Maja
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe “Kuźnia Talentów” w Jabłonnie Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe “Kuźnia Talentów” w Jabłonnie Jabłonna JABŁONNA Marmurowa
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 “Kota Filemona” Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 “Kota Filemona” M. st. Warszawa WARSZAWA Wergiliusza
Przedszkole Nr 278 Przedszkole Nr 278 M. st. Warszawa WARSZAWA Tatrzańska
Przedszkole Niepubliczne Wróbelek Elemelek Przedszkole Niepubliczne Wróbelek Elemelek M. st. Warszawa WARSZAWA Włodarzewska
Przedszkole “ALA MA KOTA” Przedszkole “ALA MA KOTA” M. st. Warszawa WARSZAWA Altowa
Przedszkole nr 155 “Roztańczona Kraina” Przedszkole nr 155 “Roztańczona Kraina” M. st. Warszawa WARSZAWA Bartnicza
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Iskierka Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Iskierka M. st. Warszawa WARSZAWA Księcia Ziemowita
Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy M. st. Warszawa WARSZAWA Arbuzowa
Przedszkole Niepubliczne “Beztroski Świat” Przedszkole Niepubliczne “Beztroski Świat” M. st. Warszawa WARSZAWA Wiertnicza
Przedszkole Niepubliczne Mały Chopin Przedszkole Niepubliczne Mały Chopin Wyszków WYSZKÓW F. Chopina
Gminne Przedszkole im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim Gminne Przedszkole im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim Dębe Wielkie DĘBE WIELKIE Strazacka
Przedszkole Niepubliczne “Jedynka” CEL w Pruszkowie Przedszkole Niepubliczne “Jedynka” CEL w Pruszkowie Pruszków PRUSZKÓW Sadowa
Przedszkole Miejskie nr 11 Przedszkole Miejskie nr 11 Pruszków PRUSZKÓW Hubala
Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 1 Pruszków PRUSZKÓW Jarzynowa
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 Łosice ŁOSICE ŚW. STANISŁAWA
Przedszkole nr 235 “Tęczowe Przedszkole” Przedszkole nr 235 “Tęczowe Przedszkole” M. st. Warszawa WARSZAWA Chroszczewska
Przedszkole Nr 129 Raj na Skarpie Przedszkole Nr 129 Raj na Skarpie M. st. Warszawa WARSZAWA Jazdów
Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA Tadeusza Korzona
PRZEDSZKOLE nr 74 “Przy Zielonym Wzgórzu” PRZEDSZKOLE nr 74 “Przy Zielonym Wzgórzu” M. st. Warszawa WARSZAWA WOLSKA
Przedszkole nr 197 Do-Re-Mi Przedszkole nr 197 Do-Re-Mi M. st. Warszawa WARSZAWA Popiełuszki
Niepubliczne Przedszkole “Słoneczko” w Somiance z Filią Przedszkola w Nowych Wypychach Niepubliczne Przedszkole “Słoneczko” w Somiance z Filią Przedszkola w Nowych Wypychach Somianka SOMIANKA-PARCELE
Miejsko – Gminne Przedszkole w Glinojecku Miejsko – Gminne Przedszkole w Glinojecku Glinojeck GLINOJECK Ciechanowska
Europejskie Przedszkole Niepubliczne Dziecięca Planeta Europejskie Przedszkole Niepubliczne Dziecięca Planeta Łomianki ŁOMIANKI Działkowa
Niepubliczne Przedszkole British Inetrnational Academy Kids III Niepubliczne Przedszkole British Inetrnational Academy Kids III M. st. Warszawa WARSZAWA CZERSKA
Przedszkole Miejskie nr 6 Tęczowa Szóstka Przedszkole Miejskie nr 6 Tęczowa Szóstka Legionowo LEGIONOWO Broniewskiego
Niepubliczne Przedszkole Leśne Niepubliczne Przedszkole Leśne Piaseczno PIASECZNO Elizy Orzeszkowej
Integracyjne Miejskie Przedszkole nr 5 Integracyjne Miejskie Przedszkole nr 5 Pruszków PRUSZKÓW Narutowicza
Samorządowe Przedszkole w Miąsem Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem Tłuszcz MIĄSE Kardynała Wyszyńskiego
Przedszkole Nr 80 Przedszkole Nr 80 M. st. Warszawa WARSZAWA Łukowa
Przedszkole Integracyjne Nr 312 Przedszkole Integracyjne Nr 312 M. st. Warszawa WARSZAWA Okińskiego
Niepubliczne Przedszkole ,,Promyk” pod patronatem parafii św. Franciszka z Asyżu Niepubliczne Przedszkole ,,Promyk” pod patronatem parafii św. Franciszka z Asyżu M. st. Warszawa WARSZAWA Hynka
Niepubliczne Przedszkole SKRZAT Niepubliczne Przedszkole SKRZAT Przasnysz PRZASNYSZ Ogrodowa
Przedszkole Miejskie Nr 8 w Ostrołęce Przedszkole Miejskie Nr 8 w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Prądzyńskiego
Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie Izabelin IZABELIN C Tadeusza Kościuszki
Przedszkole w Zespole Szkół w Latowiczu Zespół Szkół w Latowiczu Latowicz LATOWICZ Rynek
Mała Akademia Mała Akademia Piastów PIASTÓW Warszawska
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W JANÓWKU PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W JANÓWKU Wieliszew JANÓWEK PIERWSZY Dworcowa
POD DĘBAMI POD DĘBAMI Zielonka ZIELONKA Mickiewicza
Publiczne Przedszkole “Wyspa Przygód” Publiczne Przedszkole “Wyspa Przygód” Ząbki ZĄBKI POWSTAŃCÓW
Przedszkole Miejskie nr 10 Przedszkole Miejskie nr 10 Pruszków PRUSZKÓW Chopina
Przedszkole nr 52 Przedszkole nr 52 M. st. Warszawa WARSZAWA Koncertowa
Przedszkole Nr 23 Przedszkole Nr 23 M. st. Warszawa WARSZAWA Czerniakowska
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAŁEGO KOPERNIKA NR 2 W RADZYMINIE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAŁEGO KOPERNIKA NR 2 W RADZYMINIE Radzymin RADZYMIN POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ
Publiczne Przedszkole w Sobienkach Publiczne Przedszkole w Sobienkach Osieck SOBIENKI Sobienki
Przedszkole Miejskie nr 3 Przedszkole Miejskie nr 3 Piastów PIASTÓW C.Godebskiego
PRZEDSZKOLE W ŁYSOWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁYSOWIE Przesmyki ŁYSÓW
Prywatne Rodzinne Przedszkole Konradek Prywatne Rodzinne Przedszkole Konradek M. st. Warszawa WARSZAWA Cieślewskich
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MORELOVE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MORELOVE M. st. Warszawa WARSZAWA MORELOWA
Przedszkole Specjalne nr 393 Przedszkole Specjalne nr 393 M. st. Warszawa WARSZAWA Puławska
Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Superbohaterowie Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Superbohaterowie M. st. Warszawa WARSZAWA Cieplarniana
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne “Mój Świat” dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi z oddziałami integracyjnymi Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne “Mój Świat” dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi z oddziałami integracyjnymi M. Radom RADOM Przemysłowa
Publiczne Przedszkole w Sieciechowie Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie Sieciechów SIECIECHÓW Kozienicka
Przedszkole Samorządowe Zespół Szkolno – Przedszkolny Warka NOWA WIEŚ
Przedszkole Samorządowe w Rogozinie Zespół Szkolno-Przedszkolny Radzanowo ROGOZINO Mazowiecka
Miejskie Przedszkole Nr 9 w Płocku Miejskie Przedszkole Nr 9 w Płocku M. Płock PŁOCK Krótka
Samorzadowe Przedszkole w Brzezinach Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach Halinów BRZEZINY Brzeziny
Niepubliczne Przedszkole panda Niepubliczne Przedszkole panda Lesznowola WÓLKA KOSOWSKA Marii Światkiewicz
Przedszkole Nr 9 Przedszkole Nr 9 Piaseczno PIASECZNO M. Przesmyckiego
Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka M. st. Warszawa WARSZAWA Majolikowa
Przedszkole nr 217 Przedszkole nr 217 M. st. Warszawa WARSZAWA Szymanowskiego
Publiczne Przedszkole Kraina Przedszkolaka Publiczne Przedszkole Kraina Przedszkolaka Radzymin RADZYMIN Kilińskiego
Samorządowe przedszkole nr 1 w Przysusze Samorządowe przedszkole nr 1 w Przysusze Przysucha PRZYSUCHA Partyzantów
Miejskie Przedszkole nr 2 w Płocku Miejskie Przedszkole nr 2 w Płocku M. Płock PŁOCK Ciechomicka
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “MIŚ” NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “MIŚ” M. st. Warszawa WARSZAWA TOPOLOWA
Przedszkole Nr 189 “Na Wierzbnie” Przedszkole Nr 189 “Na Wierzbnie” M. st. Warszawa WARSZAWA LENARTOWICZA
Przedszkole Nr 196 “Kraina Misiów” Przedszkole Nr 196 “Kraina Misiów” M. st. Warszawa WARSZAWA Nabielaka
Przedszkole Nr 360 “Słoneczny Domek” Przedszkole Nr 360 “Słoneczny Domek” M. st. Warszawa WARSZAWA Wernyhory
Przedszkole nr 143 Przedszkole nr 143 M. st. Warszawa WARSZAWA Kickiego
Przedszkole nr 262 Przedszkole nr 262 M. st. Warszawa WARSZAWA Antoniego Pankracego Łaguny
Niepubliczne Przedszkole Galaktyka Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Galaktyka Przedszkolaka Wyszków WYSZKÓW Przelotowa
Przedszkole Prywatne “Mini Raj” Beata Laskowska Przedszkole Prywatne “Mini Raj” Beata Laskowska Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Warszawskie Przedmieście
Przedszkole Samorządowe w Nowych Ręczajach Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowych Ręczajach Poświętne NOWE RĘCZAJE Nowe Ręczaje
Przedszkole Samorzadowe nr 2 w Wieliszewie Przedszkole Samorzadowe nr 2 w Wieliszewie Wieliszew WIELISZEW 600-lecia
Przedszkole Niepubliczne Pozytywka Przedszkole Niepubliczne Pozytywka Żyrardów ŻYRARDÓW 1 Maja
Przedszkole Niepubliczne “Owocowe Przedszkole” Przedszkole Niepubliczne “Owocowe Przedszkole” M. st. Warszawa WARSZAWA Krasnowolska
Przedszkole Nr 286 Przedszkole Nr 286 M. st. Warszawa WARSZAWA Mandarynki
Przedszkole nr 411 Akademia Króla Stasia Przedszkole nr 411 Akademia Króla Stasia M. st. Warszawa WARSZAWA Stanisława Augusta
Przedszkole Integracyjne Nr 137 im. Janusza Korczaka Przedszkole Integracyjne Nr 137 im. Janusza Korczaka M. st. Warszawa WARSZAWA Zagłoby
Niepubliczne Przedszkole”Małe Przedszkole” Niepubliczne Przedszkole”Małe Przedszkole” M. st. Warszawa WARSZAWA Apartamentowa
Publiczne Przedszkole Biedroneczka Publiczne Przedszkole Biedroneczka M. st. Warszawa WARSZAWA Rynkowa
Niepubliczne Przedszkole Elemelki Niepubliczne Przedszkole Elemelki M. st. Warszawa WARSZAWA Vogla
Niepubliczne Przedszkole Motylek Kinga Frydrych Niepubliczne Przedszkole Motylek Kinga Frydrych Zwoleń ZWOLEŃ Świętej Anny
Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie Gostynin GOSTYNIN Wojska Polskiego
Przedszkole Niepubliczne “Maluch” Przedszkole Niepubliczne “Maluch” Nadarzyn NADARZYN Komorowska
Miejskie Przedszkole nr 5 Miejskie Przedszkole nr 5 Żyrardów ŻYRARDÓW Leszno
Publiczne Przedszkole w Sulbinach Publiczne Przedszkole w Sulbinach Garwolin SULBINY Garwolin, ul. Lubelska
Niepubliczne Przedszkole Kraina Fantazji Niepubliczne Przedszkole Kraina Fantazji Łomianki ŁOMIANKI Równa
Niepubliczne Przedszkole KRASNOLUDKI Niepubliczne Przedszkole KRASNOLUDKI M. st. Warszawa WARSZAWA Skarbka z Gór
Przedszkole nr 184 Przedszkole nr 184 M. st. Warszawa WARSZAWA Ratuszowa
Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny Pułtusk PUŁTUSK Kościuszki
Samorządowe Przedszkole nr 3 w Przysusze Zespół Placówek Oświatowych w Przysusze Przysucha PRZYSUCHA Skowyry
Niepubliczne Przedszkole ” Klub Malucha” Niepubliczne Przedszkole ” Klub Malucha” Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Nadrzeczna
niepubliczne przedszkole ” Bajkowy Lasek” niepubliczne przedszkole ” Bajkowy Lasek” Nadarzyn STARA WIEŚ sympatyczna
Przedszkole nr 3 w Brwinowie Przedszkole nr 3 w Brwinowie Brwinów BRWINÓW Słoneczna
Niepubliczne Przedszkole “Biedroneczka” Niepubliczne Przedszkole “Biedroneczka” M. st. Warszawa WARSZAWA PADEREWSKIEGO
PRZEDSZKOLE NR 39 “POD TOPOLAMI” PRZEDSZKOLE NR 39 “POD TOPOLAMI” M. st. Warszawa WARSZAWA DORYCKA
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im.św. Urszuli Ledóchowskiej Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im.św. Urszuli Ledóchowskiej M. st. Warszawa WARSZAWA Wiślana
Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego M. st. Warszawa WARSZAWA Wolbromska
Przedszkole Samorządowe nr 1 Przedszkole Samorządowe nr 1 Maków Mazowiecki MAKÓW MAZOWIECKI Przasnyska
Samorządowe Przedszkole w Winnicy Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy Winnica WINNICA Wspólna
Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne “Słoneczna Kraina” Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne “Słoneczna Kraina” M. Płock PŁOCK Gościniec
Przedszkole Nr 12 Przedszkole Nr 12 Otwock OTWOCK Batorego
Niepubliczne Przedszkole Kids Montessori Magdalena Witkowska Niepubliczne Przedszkole Kids Montessori Magdalena Witkowska Brwinów BRWINÓW Magnolii
Przedszkole Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie Jaktorów MIĘDZYBORÓW Staszica
Gminne Przedszkole Gminne Przedszkole Kołbiel KOŁBIEL Szkolna
Gminne Przedszkole w Łazowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazowie Sterdyń ŁAZÓW
Przedszkole Niepubliczne Puchatkowo Przedszkole Niepubliczne Puchatkowo Pilawa LIPÓWKI Krótka
Przedszkole Nr 28 Przedszkole Nr 28 M. st. Warszawa WARSZAWA Naruszewicza
Przedszkole Niepubliczne Bajka Przedszkole Niepubliczne Bajka M. st. Warszawa WARSZAWA
Przedszkole “Zaczarowana Tęcza Przedszkole “Zaczarowana Tęcza Płońsk PŁOŃSK PÓŁNOCNA
Miejskie Przedszkole nr 19 w Płocku Miejskie Przedszkole nr 19 w Płocku M. Płock PŁOCK Słowackiego
Niepubliczne Przedszkole im. Alberta Einsteina Niepubliczne Przedszkole im. Alberta Einsteina Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Dębowa
Miejskie Przedszkole Nr 25 w Płocku Miejskie Przedszkole Nr 25 w Płocku M. Płock PŁOCK Kazimierza Wielkiego
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE LEŚNY ZAKĄTEK sp.z o.o. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE LEŚNY ZAKĄTEK sp.z o.o. Wołomin WOŁOMIN Sikorskiego
Niepubliczne Przedszkole Krasnal ul. Głowackiego 89A Niepubliczne Przedszkole Krasnal ul. Głowackiego 89A Wołomin WOŁOMIN Głowackiego
Niepubliczne Przedszkole Łoszaki Niepubliczne Przedszkole Łoszaki Brochów LASOCIN Lasocin
Gminne Przedszkole w Zakręcie Gminne Przedszkole w Zakręcie Wiązowna ZAKRĘT Szkolna
Niepubliczne Przedszkole “Baśniowy Zameczek” Niepubliczne Przedszkole “Baśniowy Zameczek” Piaseczno PIASECZNO Bukowa
Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe “Fair Play” Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe “Fair Play” M. st. Warszawa WARSZAWA Grójecka
Niepubliczne Przedszkole Karate Kids Niepubliczne Przedszkole Karate Kids M. st. Warszawa WARSZAWA Rzeczypospolitej
Miejskie Przedszkole Nr 17 Miejskie Przedszkole Nr 17 M. Siedlce SIEDLCE Prymasa Stefana Wyszyńskiego
Gminne Przedszkole w Gąsocinie Gminne Przedszkole w Gąsocinie Sońsk GĄSOCIN Szkolna
Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1 w Mławie Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie Mława MŁAWA Warszawska
Przedszkole Niepubliczne “Akademia Małego Smerfa”Marta Wernicka Przedszkole Niepubliczne “Akademia Małego Smerfa”Marta Wernicka Glinojeck GLINOJECK TORFA ZAŁĘSKIEGO
Publiczne Przedszkole “Akademia Fantazji” Publiczne Przedszkole “Akademia Fantazji” Ząbki ZĄBKI Piłsudskiego
Gminne Przedszkole Publiczne w Korytnicy Zespół Szkolno – Przedszkolny w Korytnicy Korytnica KORYTNICA Sienkiewicza
Przedszkole nr 201 “Misia Ursynka” Przedszkole nr 201 “Misia Ursynka” M. st. Warszawa WARSZAWA Wilczy Dół
Przedszkole nr 169 Przedszkole nr 169 M. st. Warszawa WARSZAWA Namyslowska
Przedszkole nr 124 Przedszkole nr 124 M. st. Warszawa WARSZAWA Dzielna
Niepubliczne Przedszkole “Mały Geniusz” Niepubliczne Przedszkole “Mały Geniusz” Wyszków WYSZKÓW 1 Maja
Niepubliczne Przedszkole “Wiola” Niepubliczne Przedszkole “Wiola” Przasnysz PRZASNYSZ Krzywa
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BRZÓZIE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BRZÓZIE Głowaczów BRZÓZA ALEJA LIPOWA
Przedszkole “Wesoła kraina” w Rogolinie Przedszkole “Wesoła kraina” w Rogolinie Radzanów ROGOLIN Rogolin
Przedszkole Niepubliczne Smerfolandia Przedszkole Niepubliczne Smerfolandia Mszczonów MSZCZONÓW Warszawska
Niepubliczne Przedszkole w Cielemęcu Niepubliczne Przedszkole w Cielemęcu Zbuczyn CIELEMĘC Cielemęc
Dwujęzyczne Przedszkole Tęczowy Ogród Dwujęzyczne Przedszkole Tęczowy Ogród M. st. Warszawa WARSZAWA Miłobędzka
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE – CASA DEI BAMBINI WARSAW MONTESSORI SCHOOL PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE – CASA DEI BAMBINI WARSAW MONTESSORI SCHOOL M. st. Warszawa WARSZAWA Badowska
Przedszkole nr 186 Przedszkole nr 186 M. st. Warszawa WARSZAWA Wołomińska
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AMO 81 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AMO 81 M. st. Warszawa WARSZAWA Złotopolska
Niepubliczne Przedszkole Akademia Zucha Niepubliczne Przedszkole Akademia Zucha Legionowo LEGIONOWO Husarska
Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole Leśne Skrzaty Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole Leśne Skrzaty Sochaczew SOCHACZEW Dewajtis
Dobre Przedszkole Przedszkole Niepubliczne Konrad Kowalski Dobre Przedszkole Przedszkole Niepubliczne Konrad Kowalski Raszyn FALENTY NOWE Falecka
Niepubliczne Przedszkole “Gabilandia” Niepubliczne Przedszkole “Gabilandia” Żyrardów ŻYRARDÓW Piaskowa
Przedszkole Niepubliczne “Mały Miś” Przedszkole Niepubliczne “Mały Miś” Trojanów KOZICE Kozice
Niepubliczne Przedszkole Dmuchawiec Montessori Niepubliczne Przedszkole Dmuchawiec Montessori Grodzisk Mazowiecki KSIĄŻENICE Mazowiecka
Przedszkole Niepubliczne “Cypisek” Przedszkole Niepubliczne “Cypisek” M. st. Warszawa WARSZAWA Ostródzka
Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia M. st. Warszawa WARSZAWA Światowida
Przedszkole nr 61 Przedszkole nr 61 M. st. Warszawa WARSZAWA Lelechowska
Przedszkole Nr 150 “Przystanek Uśmiech” Przedszkole Nr 150 “Przystanek Uśmiech” M. st. Warszawa WARSZAWA Prałatowska
Przedszkole nr 123 “Ocean Marzeń” Przedszkole nr 123 “Ocean Marzeń” M. st. Warszawa WARSZAWA Syrokomli
Przedszkole brytyjskie Przedszkole brytyjskie M. st. Warszawa WARSZAWA Hlonda
Przedszkole Samorządowe Przedszkole Samorządowe Długosiodło DŁUGOSIODŁO T. Kościuszki
Przedszkole Samorządowe w Siemiątkowie Zespół Szkół w Siemiątkowie Siemiątkowo SIEMIĄTKOWO Warszawska
Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Świat w Chajętach Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Świat w Chajętach Dąbrówka CHAJĘTY Wspólna
Przedszkole Samorządowe w Błędowie Przedszkole Samorządowe w Błędowie Błędów BŁĘDÓW Stary Rynek
Miejskie Przedszkole Nr 2 Miejskie Przedszkole Nr 2 Sulejówek SULEJÓWEK Szosowa
Miejskie Przedszkole Nr 5 Miejskie Przedszkole Nr 5 M. Płock PŁOCK W.Lachmana
Przedszkole Niepubliczne “Wesoły Tygrysek” Przedszkole Niepubliczne “Wesoły Tygrysek” Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Warszawska
Edu-Invest Sp,Zo,o Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia Edu-Invest Sp,Zo,o Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia Lesznowola LESZNOWOLA Sportowa
Przedszkole nr 93 “Baśniowy Dworek na Kole” Przedszkole nr 93 “Baśniowy Dworek na Kole” M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Brożka
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Radomiu Przedszkole Publiczne Nr 5 w Radomiu M. Radom RADOM Czarnoleska
Przedszkole Niepubliczne “Kajtuś” Przedszkole Niepubliczne “Kajtuś” M. Radom RADOM Zofii Nałkowskiej
Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 17 Otwock OTWOCK Władysława Czaplickiego
Niepubliczne Przedszkole nr 29 Krasnal Niepubliczne Przedszkole nr 29 Krasnal Marki MARKI ŻABIA
Publiczne Przedszkole Zespół Szkół Borowie GŁOSKÓW GŁOSKÓW
Samorządowe Przedszlole Zespół Publicznych Placówek Oświatowych Stara Kornica STARA KORNICA
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Okrężna
Przedszkole nr 395 Przedszkole nr 395 M. st. Warszawa WARSZAWA Na Uboczu
Przedszkole Specjalne nr 213 Przedszkole Specjalne nr 213 M. st. Warszawa WARSZAWA Leonida Teligi
Niepubliczne Przedszkole Wesoły Domek Niepubliczne Przedszkole Wesoły Domek M. st. Warszawa WARSZAWA Szlachecka
Przedszkole Nr 101 Przedszkole Nr 101 M. st. Warszawa WARSZAWA Chotomowska
Przedszkole Integracyjne nr 404 Przedszkole Integracyjne nr 404 M. st. Warszawa WARSZAWA Białobrzeska
Przedszkole nr 380 “Promyk Gocławia” Przedszkole nr 380 “Promyk Gocławia” M. st. Warszawa WARSZAWA Gen. T. Bora-Komorowskiego
Niepubliczne Przedszkole Językowo- Artystyczne ,,Leśne Skrzaty” Niepubliczne Przedszkole Językowo- Artystyczne ,,Leśne Skrzaty” M. st. Warszawa WARSZAWA Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego
Niepubliczne Katolickie Przedszkole “Faustynka” Niepubliczne Katolickie Przedszkole “Faustynka” Pułtusk PUŁTUSK Piaskowa
Gminne Przedszkole w Laskach Gminne Przedszkole w Laskach Izabelin LASKI 3-go Maja
Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 20 Otwock OTWOCK Majowa
Niepubliczne Przedszkole w Ustanowie KIDI Niepubliczne Przedszkole w Ustanowie KIDI Prażmów USTANÓW Główna
Przedszkole Publiczne w Broniszach Przedszkole Publiczne w Broniszach Ożarów Mazowiecki BRONISZE Kwiatowa
Bajkowe Przedszkole w Dawidach Bajkowe Przedszkole w Dawidach Raszyn DAWIDY BANKOWE WARSZAWSKA
Przedszkole Niepubliczne Zuzia Przedszkole Niepubliczne Zuzia Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA Rybie
Przedszkole Niepubliczne “Motylek II” Przedszkole Niepubliczne “Motylek II” M. st. Warszawa WARSZAWA Włodarzewska
Przedszkole nr 164 Przedszkole nr 164 M. st. Warszawa WARSZAWA Szanajcy
Przedszkole Politechniki Warszawskiej Bobotechnika Przedszkole Politechniki Warszawskiej Bobotechnika M. st. Warszawa WARSZAWA Waryńskiego
Niepubilczne Przedszkole “Dziecięcy Kącik” Niepubilczne Przedszkole “Dziecięcy Kącik” M. st. Warszawa WARSZAWA Potrzebna
Międzynarodowe Przedszkole Towarzystwa Edukacyjnego “Vizja” Międzynarodowe Przedszkole Towarzystwa Edukacyjnego “Vizja” M. st. Warszawa WARSZAWA Gładka
Przedszkole Niepubliczne PAULA Przedszkole Niepubliczne PAULA Nowe Miasto nad Pilicą NOWE MIASTO NAD PILICĄ Pl. O. Honorata Koźmińskiego
Publiczne Przedszkole w Jedlni-Letnisku Publiczne Przedszkole w Jedlni-Letnisku Jedlnia-Letnisko JEDLNIA-LETNISKO Słoneczna
Miejskie Przedszkole Nr 4 Miejskie Przedszkole Nr 4 Sierpc SIERPC Kwiatowa
Przedszkole Niepubliczne PROMYK Przedszkole Niepubliczne PROMYK Dobre DOBRE Jana Dobrzynieckiego
Przedszkole Niepubliczne Smart Kids s.c. I. Tarnowska, K. Szulc Przedszkole Niepubliczne Smart Kids s.c. I. Tarnowska, K. Szulc Józefów JÓZEFÓW
Niepubliczne Przedszkole Terapełtyczno-Rehabilitacyjne “Brząc” Niepubliczne Przedszkole Terapełtyczno-Rehabilitacyjne “Brząc” Piaseczno PIASECZNO Jarząbka
Katolickie Przedszkole św. Antoniego Katolickie Przedszkole św. Antoniego Węgrów WĘGRÓW Kościuszki
Niepubliczne Przedszkole Nasz Domek Niepubliczne Przedszkole Nasz Domek M. st. Warszawa WARSZAWA Ośwwiatowa
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE JAGÓDKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE JAGÓDKA M. st. Warszawa WARSZAWA KONWALIOWA
Przedszkole Nr 271 Przedszkole Nr 271 M. st. Warszawa WARSZAWA Broniewskiego
Przedszkole nr 210 Przedszkole nr 210 M. st. Warszawa WARSZAWA Teresińska
Przedszkole nr 370 Przedszkole nr 370 M. st. Warszawa WARSZAWA W.Umińskiego
Przedszkole nr 219 “Niezapominajka” Przedszkole nr 219 “Niezapominajka” M. st. Warszawa WARSZAWA M. Keniga
Przedszkole Miejskie nr 1 Kraina Uśmiechu w Ostrołęce Przedszkole Miejskie nr 1 Kraina Uśmiechu w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA rtm Witolda Pileckiego
Niepubliczne Przedszkole nr 3 “Nutka” Niepubliczne Przedszkole nr 3 “Nutka” Lesznowola STARA IWICZNA Słoneczna
Przedszkole Niepubliczne KAJTEK Przedszkole Niepubliczne KAJTEK Grodzisk Mazowiecki ADAMOWIZNA Osowiecka
Przedszkole Niepubliczne ,,Kolorowe Przedszkole” Przedszkole Niepubliczne ,,Kolorowe Przedszkole” M. st. Warszawa WARSZAWA Lotaryńska
Przedszkole Nr 2 Przedszkole Nr 2 M. st. Warszawa WARSZAWA Orla
Przedszkole Nr 113 Przedszkole Nr 113 M. st. Warszawa WARSZAWA Krasiczyńska
Przedszkole ABC Przedszkole ABC M. Płock PŁOCK Graniczna
Przedszkole w Tarczynie Przedszkole w Tarczynie Tarczyn TARCZYN Dorowolskiego
Niepubliczne Przedszkole “Kleks 2” Niepubliczne Przedszkole “Kleks 2” Piaseczno PIASECZNO Fabryczna
Przedszkole Nr 5 ul. Szkolna 18 05-500 Piaseczno Przedszkole Nr 5 ul. Szkolna 18 05-500 Piaseczno Piaseczno PIASECZNO Szkolna
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie Przedszkole Samorządowe w Celestynowie Celestynów CELESTYNÓW Szkolna
Przedszkole Niepubliczne “Gwiazdeczka” Przedszkole Niepubliczne “Gwiazdeczka” Raszyn RASZYN Ogrodowa
Niepubliczne Przedszkole Odkrywcy Niepubliczne Przedszkole Odkrywcy Nieporęt KĄTY WĘGIERSKIE Bagienna
Przedszkole w Bliznem Jasińskiego Przedszkole w Bliznem Jasińskiego Stare Babice BLIZNE JASIŃSKIEGO Kościuszki
Przedszkole Niepubliczne ,,TĘCZA” Przedszkole Niepubliczne ,,TĘCZA” Żyrardów ŻYRARDÓW L.WASILEWSKIEGO
Przedszkole Niepubliczne “Skrzat” Przedszkole Niepubliczne “Skrzat” M. st. Warszawa WARSZAWA Uczniowska
Przedszkole nr 311 “Sadybiańskie Świerszcze Przedszkole nr 311 “Sadybiańskie Świerszcze M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Sobioeskiego
Niepubliczne Przedszkole Chatka Pikabu Niepubliczne Przedszkole Chatka Pikabu M. Siedlce SIEDLCE Generała Stanisława Maczka
Niepubliczne Przedszkole w Jackowie Górnym Niepubliczne Przedszkole w Jackowie Górnym Somianka JACKOWO GÓRNE
Samorządowe Przedszkole w Chlewiskach Samorządowe Przedszkole w Chlewiskach Chlewiska CHLEWISKA Szkolna
Przedszkole Nr 2 w Karczewie TĘCZOWA KRAINA” Przedszkole Nr 2 w Karczewie TĘCZOWA KRAINA” Karczew KARCZEW Kopernika
Gminne Przedszkole w Nieporęcie Gminne Przedszkole w Nieporęcie Nieporęt NIEPORĘT Jana Kazimierza
Publiczne Przedszkole w Grygrowie Zespół Oświatowy w Grygrowie Stoczek GRYGRÓW
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BABY ENGLISH ACADEMY NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BABY ENGLISH ACADEMY M. st. Warszawa WARSZAWA KLIMCZAKA 8
Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Zieluniu Zespół Szkół w Zieluniu Lubowidz ZIELUŃ-OSADA Szkolna
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “ZABAWNY KĄCIK” PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “ZABAWNY KĄCIK” Wiązowna GLINIANKA NAPOELOŃSKA
Publiczne Przedszkole nr 1 Publiczne Przedszkole nr 1 Kobyłka KOBYŁKA Kościuszki
AKADEMIA MYSZKI MIKI- AGNIESZKA RUSIN AKADEMIA MYSZKI MIKI- AGNIESZKA RUSIN Raciąż RACIĄŻ JANA PAWŁA II
Gminne Przedszkole Publiczne “Radosne Wzgórze” Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zakroczym ZAKROCZYM Warszawska
Niepubliczne Przedszkole Pod Bocianem Niepubliczne Przedszkole Pod Bocianem Błonie BŁONIE Orzeszkowej
Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie Leszno ZABORÓW SZKOLNA
Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym Nieporęt ZEGRZE POŁUDNIOWE Rybaki
Przedszkole Niepubliczne “Nasza Lokomotywa” Przedszkole Niepubliczne “Nasza Lokomotywa” Ząbki ZĄBKI Wyzwolenia
Niepubliczne Przedszkole w Przywózkach Niepubliczne Przedszkole w Przywózkach Sokołów Podlaski PRZYWÓZKI Szkolna
Prywatne Przedszkole “Zuch” Prywatne Przedszkole “Zuch” Tłuszcz TŁUSZCZ Mickiewicza
Przedszkole “U Kubusia Puchatka” Przedszkole “U Kubusia Puchatka” M. st. Warszawa WARSZAWA Bombardierów
Niepubliczne Przedszkole Ciuchcia Puch Puch Niepubliczne Przedszkole Ciuchcia Puch Puch M. st. Warszawa WARSZAWA Klaudyny
Niepubliczne przedszkole z oddziałem integracyjnym “Kraina Emocji” o profilu inteligencji emocjonalnej Niepubliczne przedszkole z oddziałem integracyjnym “Kraina Emocji” o profilu inteligencji emocjonalnej M. st. Warszawa WARSZAWA Warowna
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 “Bajkowy Świat” Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 “Bajkowy Świat” M. st. Warszawa WARSZAWA Szlenkierów
Przedszkole nr 237 Przedszkole nr 237 M. st. Warszawa WARSZAWA Eustachego Tyszkiewicza
Prywatne Przedszkole Lauder-Morasha Prywatne Przedszkole Lauder-Morasha M. st. Warszawa WARSZAWA Wawelberga
Przedszkole EDUMONTESSORI Zespół Szkolno-Przedszkolny EDUMONTESSORI M. Płock PŁOCK Górna
Publiczne Przedszkole Zespół Szkół Sobienie-Jeziory SOBIENIE-JEZIORY Garwolińska
Sportowe Przedszkole Niepubliczne “KAROLEK” Sportowe Przedszkole Niepubliczne “KAROLEK” Wiązowna GLINIANKA H.Kołodziejczyk
Przedszkole Nr 3 Przedszkole Nr 3 Piaseczno PIASECZNO Jaworowa
Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Szarych Szeregów
Publiczne Przedszkole w Repkach Zespół Szkół w Repkach Repki REPKI OSIEDLOWA
Polsko-Angielskie Przedszkole Niepubliczne The Treehouse Polsko-Angielskie Przedszkole Niepubliczne The Treehouse Łomianki ŁOMIANKI Kusocińskiego 3A
Przedszkole Niepubliczne “Plastuś” Przedszkole Niepubliczne “Plastuś” M. st. Warszawa WARSZAWA MEHOFFERA
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne “Dobry Start” Małgorzata PRZYCKA Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne “Dobry Start” Małgorzata PRZYCKA M. st. Warszawa WARSZAWA Internetowa
Muzyczne Przedszkole Montessori MocArt Muzyczne Przedszkole Montessori MocArt M. st. Warszawa WARSZAWA Malczewskiego
Niepubliczne Przedszkole Językowe 4Kids Niepubliczne Przedszkole Językowe 4Kids M. st. Warszawa WARSZAWA Puławska
Przedszkole Nr166 Przedszkole Nr166 M. st. Warszawa WARSZAWA Grochowska
Miejskie Przedszkole Nr 2 Miejskie Przedszkole Nr 2 Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Zwycięstwa
Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Lubowidzu Zespół Szkół w Lubowidzu Lubowidz LUBOWIDZ Jana Pawła II
Przedszkole Samorządowe Przedszkole Samorządowe Wyszogród WYSZOGRÓD Niepodległości
Wesołe Misie Wesołe Misie Otwock OTWOCK Hallera
Niepubliczne Przedszkole w Ługach Wielkich Niepubliczne Przedszkole w Ługach Wielkich Zbuczyn ŁUGI WIELKIE
Prywatne Przedszkole Smyk Prywatne Przedszkole Smyk Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Zakątek
Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” M. st. Warszawa WARSZAWA Pod Lipą
Przedszkole nr 156 Przedszkole nr 156 M. st. Warszawa WARSZAWA Żuromińska
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Biały Miś Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Biały Miś M. st. Warszawa WARSZAWA Pana Tadeusza
Miejskie Przedszkole nr 22 Miejskie Przedszkole nr 22 M. Siedlce SIEDLCE Podlaska
Przedszkole Samorządowe nr 2 Przedszkole Samorządowe nr 2 Maków Mazowiecki MAKÓW MAZOWIECKI Kościelna
Przedszkole Publiczne nr 15 w Radomiu Przedszkole Publiczne nr 15 w Radomiu M. Radom RADOM Kusocińskiego
Przedszkole Niepubliczne nr 19 Bambi Przedszkole Niepubliczne nr 19 Bambi Marki MARKI Ząbkowska
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “U ŻWIRKA” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “U ŻWIRKA” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Piaseczno BASZKÓWKA SADOWA
Przedszkole Nr 3 w Raszynie Przedszkole Nr 3 w Raszynie Raszyn RASZYN Poniatowskiego
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZOZOLAND PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZOZOLAND Ząbki ZĄBKI POWSTAŃCÓW
Gminne przedszkole w Sterdyni Zespól Szkół w Sterdyni Sterdyń STERDYŃ Wojska Polskiego
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BAJKA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BAJKA M. st. Warszawa WARSZAWA BERENSONA
Zielone Przedszkole w Folwarku Zielone Przedszkole w Folwarku M. st. Warszawa WARSZAWA Św. Wincentego
Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia Garwolin SULBINY Dębowa
Przedszkole nr 98 Przedszkole nr 98 M. st. Warszawa WARSZAWA Legendy
Przedszkole Niepubliczne Jarzębinka Przedszkole Niepubliczne Jarzębinka M. st. Warszawa WARSZAWA Ruskowy Bród
Przedszkole Nr 206 Przedszkole Nr 206 M. st. Warszawa WARSZAWA Franciszkańska
Przedszkole Publiczne Piotruś Pan Przedszkole Publiczne Piotruś Pan Radzymin RADZYMIN Słowackiego
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE GUCIO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE GUCIO M. Płock PŁOCK ŻYZNA
Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia sp z.o o sp. k Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia sp z.o o sp. k Jabłonna JABŁONNA Przylesie
Przedszkole Szczęśliwych Dzieci Przedszkole Szczęśliwych Dzieci Józefów JÓZEFÓW A. Mickiewicza
Przedszkole “HULA-HOP” Przedszkole “HULA-HOP” Piaseczno ZALESIE GÓRNE SARENKI
Niepubliczne Przedszkole Montessori nr 1 w Kobyłce Niepubliczne Przedszkole Montessori nr 1 w Kobyłce Kobyłka KOBYŁKA Załuskiego
Przedszkole Samorządowe w Niemojkach Zespół Oświatowy w Niemojkach Łosice NIEMOJKI
Bąbelkowa Akademia Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Bąbelkowa Akademia Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Łomianki ŁOMIANKI Kolejowa
Niepubliczne Przedszkole Złota Rybka Niepubliczne Przedszkole Złota Rybka M. st. Warszawa WARSZAWA Kopijników
Przedszkole Nr 4 Przedszkole Nr 4 M. st. Warszawa WARSZAWA Elektoralna
Polsko-Angielskie Przedszkole Niepubliczne Uśmiech Polsko-Angielskie Przedszkole Niepubliczne Uśmiech M. st. Warszawa WARSZAWA Zygmuna Augusta
Przedszkole Niepubliczne Happy Preschool Przedszkole Niepubliczne Happy Preschool M. st. Warszawa WARSZAWA Kazachska
Przedszkole Numer Jeden Przedszkole Numer Jeden M. st. Warszawa WARSZAWA Aleja Rzeczypospolitej
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne “Dobre Miejsce” Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne “Dobre Miejsce” Mława MŁAWA Polna
Niepubliczne Przedszkole “Rośnij Radośnie” Niepubliczne Przedszkole “Rośnij Radośnie” M. Radom RADOM Kielecka
Niepubliczne Przedszkole “Entliczek Pentliczek” Niepubliczne Przedszkole “Entliczek Pentliczek” M. Płock PŁOCK Saperska
Samorządowe Przedszkole w Seroczynie Zespół Szkół w Seroczynie Wodynie SEROCZYN Siedlecka
Publiczne Przedszkole w Gończycach Prowadzone w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach Sobolew GOŃCZYCE
Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim Kosów Lacki KOSÓW LACKI Polna
Przedszkole Publiczne W Bajkowym Ogrodzie Przedszkole Publiczne W Bajkowym Ogrodzie M. st. Warszawa WARSZAWA Parcelacyjna
Samorządowe Przedszkole ,,Niezapominajka” w Słupnie Samorządowe Przedszkole ,,Niezapominajka” w Słupnie Słupno SŁUPNO Kościelna
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KRASNAL ul. KURKOWA 41 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KRASNAL ul. KURKOWA 41 Wołomin WOŁOMIN KURKOWA
Przedszkole Nr 3 KOLOROWE KREDKI Przedszkole Nr 3 KOLOROWE KREDKI Konstancin-Jeziorna OBORY Obory
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BAŚNIOWY DOM NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BAŚNIOWY DOM M. st. Warszawa WARSZAWA IRYSOWA
Przedszkole Włoskie Piccolo Leonardo Przedszkole Włoskie Piccolo Leonardo M. st. Warszawa WARSZAWA Grójecka
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BAŚNIOWY OGRÓD NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BAŚNIOWY OGRÓD M. st. Warszawa WARSZAWA OSTRÓDZKA
Niepubliczne Przedszkole MINIHARVARD Wilanów Niepubliczne Przedszkole MINIHARVARD Wilanów M. st. Warszawa WARSZAWA Hlonda
Niepubliczne Przedszkole Polsko – Angielskie Buzzy Bee Niepubliczne Przedszkole Polsko – Angielskie Buzzy Bee M. st. Warszawa WARSZAWA Śąska
Przedszkole Samorządowe w Rzucowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie Borkowice RZUCÓW Szkolna
Przedszkole Samorządowe Zespół Szkolno- Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej Puszcza Mariańska PUSZCZA MARIAŃSKA Króla Jana Sobieskiego
Przedszkole Nr 1 “Zielony zakątek” Przedszkole Nr 1 “Zielony zakątek” Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Oborska
Przedszkole niepubliczne “Akademia Małych Artystów” Przedszkole niepubliczne “Akademia Małych Artystów” M. st. Warszawa WARSZAWA Braci Wagów
Przedszkole Niepubliczne Domek Elfów Przedszkole Niepubliczne Domek Elfów M. st. Warszawa WARSZAWA Żabińskiego
Przedszkole Samorządowe w Goworowie Przedszkole Samorządowe w Goworowie Goworowo GOWOROWO Szkolna
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 Żuromin ŻUROMIN LICEALNA
Przedszkole niepubliczne Planeta Przedszkolaka Przedszkole niepubliczne Planeta Przedszkolaka Płońsk PŁOŃSK Ignacego Krasickiego
Niepubliczne Przedszkole “Słoneczna Kraina” Niepubliczne Przedszkole “Słoneczna Kraina” M. Radom RADOM Młynarska
Publiczne Przedszkole w Głowaczowie Publiczne Przedszkole w Głowaczowie Głowaczów GŁOWACZÓW Warecka
Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe “Kolorowe Nutki” Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe “Kolorowe Nutki” Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Warszawska
Przedszkole Gminne w Chotomowie Przedszkole Gminne w Chotomowie Jabłonna CHOTOMÓW Żeligowskiego
Samorzadowe Przedszkole w Ruchnie Samorzadowe Przedszkole w Ruchnie Liw RUCHNA Ruchna
Niepubliczne Przedszkole Nasz Domek z oddziałami integracyjnymi Niepubliczne Przedszkole Nasz Domek z oddziałami integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA Małej Żabki
Przedszkole Nr 128 Przedszkole Nr 128 M. st. Warszawa WARSZAWA mjr M.Bernaciaka ‘Orlika”
Niepubliczne Językowe Przedszkole “Bajka” Niepubliczne Językowe Przedszkole “Bajka” Grójec GRÓJEC Relaksowa
Przedszkole nr 2 “Lipowy Zakątek” w Pionkach Przedszkole nr 2 “Lipowy Zakątek” w Pionkach Pionki PIONKI Aleje Lipowe
Publiczne Przedszkole nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Bema
Przedszkole nr 308 “Krasnala Hałabały” Przedszkole nr 308 “Krasnala Hałabały” M. st. Warszawa WARSZAWA Reymonta
Przedszkole niepubliczne “Elfiki” Przedszkole niepubliczne “Elfiki” M. st. Warszawa WARSZAWA Safony
Przedszkole Publiczne Gumiś Przedszkole Publiczne Gumiś M. st. Warszawa WARSZAWA Poezji
Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku Pułtusk PUŁTUSK R. Krajewskiego
Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne nr 4 “Otwockie Maluchy” Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne nr 4 “Otwockie Maluchy” Otwock OTWOCK Ambasadorska
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO-JĘZYKOWE “NUTKA”NDM NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO-JĘZYKOWE “NUTKA”NDM Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI FOCHA
Publiczne Przedszkole w Starym Pilczynie Zespół Szkół w Starym Pilczynie Łaskarzew STARY PILCZYN
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA Węgrów WĘGRÓW
Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 7 Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI KOPERNIKA
Przedszkole “Ala ma kota” Przedszkole “Ala ma kota” M. st. Warszawa WARSZAWA Żołny
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “AKACJOWA CHATKA” NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “AKACJOWA CHATKA” M. st. Warszawa WARSZAWA STERNICZA
Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 M. st. Warszawa WARSZAWA M.Hemara
Przedszkole Niepubliczne “Wyspa Skarbów” Przedszkole Niepubliczne “Wyspa Skarbów” M. st. Warszawa WARSZAWA SKARBKA Z GÓR
Przedszkole Niepubliczne “Promyki” Przedszkole Niepubliczne “Promyki” M. st. Warszawa WARSZAWA GEOGRAFICZNA
Niepubliczne Przedszkola Ciuchcia Puch Puch Agata Wawer Niepubliczne Przedszkola Ciuchcia Puch Puch Agata Wawer M. st. Warszawa WARSZAWA Władysława Łokietka
Niepubliczne Przedszkole Dzwoneczek Niepubliczne Przedszkole Dzwoneczek M. st. Warszawa WARSZAWA Rybnicka
Przedszkole Miejskie Nr 18 Przedszkole Miejskie Nr 18 M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Karłowicza
Językowe Przedszkole “The Academy of Smurfs” Językowe Przedszkole “The Academy of Smurfs” Ciechanów CIECHANÓW Armii Krajowej
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku M. Płock PŁOCK Gałczyńskiego
Przedszkole Nr 228 Przedszkole Nr 228 M. st. Warszawa WARSZAWA MARZANNY
Przedszkole nr 84 “Promyk” Przedszkole nr 84 “Promyk” M. st. Warszawa WARSZAWA Dworcowa
Przedszkole Niepubliczne nr 5 Jutrzenka Przedszkole Niepubliczne nr 5 Jutrzenka Marki MARKI Jutrzenki
Przedszkole “Wesoły Smok” Przedszkole “Wesoły Smok” M. st. Warszawa WARSZAWA Frachtowa
Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP M. st. Warszawa WARSZAWA Mehoffera
Przedszkole Akademia Małych Smoków Przedszkole Akademia Małych Smoków M. st. Warszawa WARSZAWA Conrada
Niepubliczne Przedszkole Specjalne “Zielony Latawiec” Niepubliczne Przedszkole Specjalne “Zielony Latawiec” M. st. Warszawa WARSZAWA Czerniakowska
Przedszkole nr 437 Przedszkole nr 437 M. st. Warszawa WARSZAWA Trakt Lubelski
Niepubliczne Przedszkole Językowe Happy Hippo Niepubliczne Przedszkole Językowe Happy Hippo M. st. Warszawa WARSZAWA 27 Grudnia
Polsko – Angielskie Przedszkole KidsCollege Polsko – Angielskie Przedszkole KidsCollege M. st. Warszawa WARSZAWA Akwarelowa
Integracyjne Przedszkole Montessori “Mały Odkrywca” Integracyjne Przedszkole Montessori “Mały Odkrywca” M. st. Warszawa WARSZAWA Zerzeńska
Przedszkole nr 424 im. Królowej Marysieńki Przedszkole nr 424 im. Królowej Marysieńki M. st. Warszawa WARSZAWA Prymasa Augusta Hlonda
PUNKT PRZEDSZKOLNY “DOMOWE NUTKI” PUNKT PRZEDSZKOLNY “DOMOWE NUTKI” Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Warszawska
Przedszkole Miejskie nr 12 Przedszkole Miejskie nr 12 Legionowo LEGIONOWO Królowej Jadwigi
Miejskie Przedszkole Nr 10 Miejskie Przedszkole Nr 10 M. Płock PŁOCK M.Skłodowskiej-Curie
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne “Twórczy Przedszkolak” Niepubliczne Przedszkole Artystyczne “Twórczy Przedszkolak” Leszno LESZNO TUWIMA
Przedszkole Publiczne Klub Misia Bo Przedszkole Publiczne Klub Misia Bo Piaseczno PIASECZNO Gołkowska
Niepubliczne Przedszkole ,,Bezpieczny Przedszkolak” Niepubliczne Przedszkole ,,Bezpieczny Przedszkolak” Ząbki ZĄBKI Krasickiego
Publiczne Przedszkole w Białkach Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Białkach Siedlce BIAŁKI Diamentowa
Przedszkole Integracyjne Nr 38 Przedszkole Integracyjne Nr 38 M. st. Warszawa WARSZAWA Plac Bankowy
Przedszkole Nr 12 Przedszkole Nr 12 M. st. Warszawa WARSZAWA Niska
Przedszkole Nr 77 Akademia Pana Kleksa Przedszkole Nr 77 Akademia Pana Kleksa M. st. Warszawa WARSZAWA Potrzebna
Niepubliczne Przedszkole Zaczarowane Motylki Niepubliczne Przedszkole Zaczarowane Motylki M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Kazimierza
Przedszkole Genialne Dzieciaki Przedszkole Genialne Dzieciaki M. st. Warszawa WARSZAWA Kaliny Jędrusik
Publiczne Przedszkole nr 4 w Kozienicach Publiczne Przedszkole nr 4 w Kozienicach Kozienice KOZIENICE KONSTYTUCJI 3-MAJA
Domowe Przedszkole Domowe Przedszkole Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Warszawska
Samorządowe Przedszkole Zespół Placówek Oświatowych Szczawin Kościelny SZCZAWIN KOŚCIELNY Jana Pawła II
Przedszkole niepubliczne SMYK Przedszkole niepubliczne SMYK Nadarzyn NADARZYN Graniczna
Przedszkole Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonnie Zespół szkolno-przedszkolny Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonnie Jabłonna JABŁONNA Chotomowska
Przedszkole Do Re Mi Szwajkowski Tomasz Przedszkole Do Re Mi Szwajkowski Tomasz Dębe Wielkie CHROŚLA Mazowiecka
Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Górna
Accademia Dei Piccoli Accademia Dei Piccoli M. st. Warszawa WARSZAWA Ekologiczna
Przedszkole Nr 366 Przedszkole Nr 366 M. st. Warszawa WARSZAWA Hawajska
Przedszkole Integracyjne nr 394 Przedszkole Integracyjne nr 394 M. st. Warszawa WARSZAWA Leonida Teligi
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “STONOGA” PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “STONOGA” M. st. Warszawa WARSZAWA SKARBKA Z GÓR
Przedszkole Nr 49 “Pluszowy Miś” Przedszkole Nr 49 “Pluszowy Miś” M. st. Warszawa WARSZAWA Skalbmierska
Akademia Uśmiechu Akademia Uśmiechu M. st. Warszawa WARSZAWA Przybyszewskiego
Przedszkole nr 275 Przedszkole nr 275 M. st. Warszawa WARSZAWA Piwarskiego
Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi “Leśna Kraina” w Ostrołęce Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi “Leśna Kraina” w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Piękna
Incy-Wincy Niepubliczne Przedszkole o profilu językowym Incy-Wincy Niepubliczne Przedszkole o profilu językowym Piaseczno JULIANÓW Julianowska
Przedszkole Zespół Szkolno-Przedszkolny Serock WOLA KIEŁPIŃSKA
Przedszkole Słoneczko w Woli Rębkowskiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Rębkowskiej Garwolin WOLA RĘBKOWSKA Długa
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne “Galileo” Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne “Galileo” Tłuszcz TŁUSZCZ Powstańców
Przedszkole Edukacyjno-Sportowe “Mały Olimpijczyk” Przedszkole Edukacyjno-Sportowe “Mały Olimpijczyk” M. st. Warszawa WARSZAWA Symfonii
Przedszkle Niepubliczne Leśna Kraina Przedszkle Niepubliczne Leśna Kraina M. st. Warszawa WARSZAWA Baranowska
Niepubliczne Przedszkole Qbuś Niepubliczne Przedszkole Qbuś M. st. Warszawa WARSZAWA Sosnkowskiego
Przedszkole Niepubliczne “Świat Montessori” Przedszkole Niepubliczne “Świat Montessori” Piaseczno ZŁOTOKŁOS STASZICA
Niepubliczne Przedszkole Fantazja Niepubliczne Przedszkole Fantazja Piaseczno PIASECZNO staszica
Gumisiowe Przedszkole Językowe Gumisiowe Przedszkole Językowe Czosnów KALISZKI Akacjowa
Przedszkole Niepubliczne “Mój Mały Świat” Przedszkole Niepubliczne “Mój Mały Świat” Łomianki ŁOMIANKI SIERAKOWSKA
Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 9 M. st. Warszawa WARSZAWA Dzielna
Przedszkole nr 343 Przedszkole nr 343 M. st. Warszawa WARSZAWA Warszawska
Niepubliczne Przedszkole artystyczno-językowe “Bułhaczek” Niepubliczne Przedszkole artystyczno-językowe “Bułhaczek” M. st. Warszawa WARSZAWA J.Strusia
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne “Świat Odkrywców” Niepubliczne Przedszkole Artystyczne “Świat Odkrywców” Płońsk PŁOŃSK Szkolna
Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie z siedzibą w Wielgviem Zespół Szkolno-Przedszkolny Ciepielów CIEPIELÓW Wielgie
Gminne Przedszkole Publiczne w Łączanach Gminne Przedszkole Publiczne w Łączanach Wierzbica ŁĄCZANY
Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Macieszyny w Płocku Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Macieszyny w Płocku M. Płock PŁOCK Kościuszki
Przedszkole Niepubliczne “Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego” Przedszkole Niepubliczne “Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego” Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Wilanowska
PRZEDSZKOLE NR 1 PRZEDSZKOLE NR 1 Milanówek MILANÓWEK Herberta
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lesznie im. “Leśnych Skrzatów” Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lesznie im. “Leśnych Skrzatów” Leszno LESZNO Polna
Niepubliczne Przedszkole Kraina Cudów Niepubliczne Przedszkole Kraina Cudów Pruszków PRUSZKÓW Stalowa
Przedszkole Miejskie nr 13 Przedszkole Miejskie nr 13 Pruszków PRUSZKÓW Antka
Niepubliczne Przedszkole Baby Academy Niepubliczne Przedszkole Baby Academy Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI dworska
Przedszkole Niepubliczne “Kraina Czarów” Przedszkole Niepubliczne “Kraina Czarów” M. st. Warszawa WARSZAWA Literacka
Punkt Przedszkolny Montessori Stepping Stones Punkt Przedszkolny Montessori Stepping Stones M. st. Warszawa WARSZAWA przyczółkowa
Przedszkole 87 Przedszkole 87 M. st. Warszawa WARSZAWA Broniewskiego
Gminne Przedszkole Zespół Placówek Oświatowych w Wąsewie Wąsewo WĄSEWO Szkolna
Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 1 Radzymin RADZYMIN Batorego
Przedszkole nr 2″Tęczowe Przedszkole” Przedszkole nr 2″Tęczowe Przedszkole” Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Anny Walentynowicz
Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Ożarów Mazowiecki OŻARÓW MAZOWIECKI Ożarowska
Przedszkole Samorządowe Nr 1 Przedszkole Samorządowe Nr 1 Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA Ks.Sajny
Przedszkole Niepubliczne POD MUCHOMORKIEM Przedszkole Niepubliczne POD MUCHOMORKIEM Ząbki ZĄBKI Saperów
Publiczne Przedszkole Nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny 3 Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Szkolna
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO W JASIENICY ZESPÓŁ SZKÓŁ W JASIENICY Tłuszcz JASIENICA SZKOLNA
Przedszkole nr 55 Przedszkole nr 55 M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Cybisa
Publiczne Przedszkole Smoczkowe Drzewo Publiczne Przedszkole Smoczkowe Drzewo M. st. Warszawa WARSZAWA Aroniowa
Europejskie Przedszkole Ekologiczne Baby City Europejskie Przedszkole Ekologiczne Baby City M. st. Warszawa WARSZAWA Zielona 42
Miejskie Przedszkole Nr 26 Miejskie Przedszkole Nr 26 M. Siedlce SIEDLCE Mazurska
Gminne Przedszkole Publiczne w Zalesicach Gminne Przedszkole Publiczne w Zalesicach Wierzbica ZALESICE
Niepubliczne Przedszkole “Przytulanka” Niepubliczne Przedszkole “Przytulanka” Sulejówek SULEJÓWEK Kolbego
Publiczne Przedszkole “Leśny Skrzat” Publiczne Przedszkole “Leśny Skrzat” Piaseczno PIASECZNO Mickiewicza
Miejskie Przedszkole Nr1 Miejskie Przedszkole Nr1 Sulejówek SULEJÓWEK Paderewskiego
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W SIERPCU MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W SIERPCU Sierpc SIERPC NARUTOWICZA
Międzynarodowe Przedszkole Montessori w Brwinowie Międzynarodowe Przedszkole Montessori w Brwinowie Brwinów BRWINÓW Żwirowa
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 z Oddziałami Integracyjnymi MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 z Oddziałami Integracyjnymi Sochaczew SOCHACZEW 15 SIERPNIA
Niepubliczne Przedszkole nr 14 Dziecięcy Raj II Niepubliczne Przedszkole nr 14 Dziecięcy Raj II Marki MARKI Al.J. Piłsudskiego
PRZEDSZKOLE PROMYK PRZEDSZKOLE PROMYK Żabia Wola OJRZANÓW-TOWARZYSTWO DŁUGA
Publiczne Przedszkole Zespół Oświatowy w Kotuniu Kotuń KOTUŃ Szkolna
Przedszkole Samorządowe w Sarnakach Przedszkole Samorządowe w Sarnakach Sarnaki SARNAKI Dzikowa
Gminne Przedszkole Publiczne Zespół Placówek Oświatowych Korczew KORCZEW Siedlecka
Niepubliczne Przedszkole Kubus Puchatek Niepubliczne Przedszkole Kubus Puchatek Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Kopernika
Przedszkole Montessori Ewa i Andrzej Bocheńscy Przedszkole Montessori Ewa i Andrzej Bocheńscy M. st. Warszawa WARSZAWA Rodziny Ulmów
Przedszkole nr 35 Przedszkole nr 35 M. st. Warszawa WARSZAWA Wojciecha Górskiego
Przedszkole nr 85 “Leśny Zakątek” Przedszkole nr 85 “Leśny Zakątek” M. st. Warszawa WARSZAWA Żegańska
Niepubliczne Przedszkole Żółty Latawiec Niepubliczne Przedszkole Żółty Latawiec M. Siedlce SIEDLCE Korczaka
Przedszkole Integracyjne Nr 4 w Wyszkowie Przedszkole Integracyjne Nr 4 w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW Gen.Józefa Sowińskiego
Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori Ciechanów CIECHANÓW Karola Szwanke
Przedszkole “Bajkowy Świat” Przedszkole “Bajkowy Świat” Jasieniec JASIENIEC Szkolna
Przedszkole NIepubliczne Świat Odkrywców Przedszkole NIepubliczne Świat Odkrywców Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Mała
Przedszkole Miejskie nr 10 Przedszkole Miejskie nr 10 Legionowo LEGIONOWO Władysława Broniewskiego
Przedszkole Przytulaki Przedszkole Przytulaki Otwock OTWOCK Kraszewskiego
Przedszkole w Otwocku Wielkim Zespół Szkolno-Przedszkolny Karczew OTWOCK WIELKI Zamkowa
Niepubliczne Przedszkole “Kraina Malucha” Monika Kiljańska, Monika Jankowska Niepubliczne Przedszkole “Kraina Malucha” Monika Kiljańska, Monika Jankowska Wieliszew KRUBIN Wincentego Witosa
Samorządowe Przedszkole w Zegrzu Samorządowe Przedszkole w Zegrzu Serock ZEGRZE Oficerska
Niepubliczne Przedszkole “Inspiracja” Niepubliczne Przedszkole “Inspiracja” M. st. Warszawa WARSZAWA Mehoffera
Przedszkole nr 384 “Tajemniczy Ogród” Przedszkole nr 384 “Tajemniczy Ogród” M. st. Warszawa WARSZAWA Meissnera
Przedszkole nr 173 Przedszkole nr 173 M. st. Warszawa WARSZAWA Szymanowskiego
Przedszkole nr 403 Przedszkole nr 403 M. st. Warszawa WARSZAWA GÓRALSKA
Niepubliczne Przedszkole ” Moje Przedszkole” Niepubliczne Przedszkole ” Moje Przedszkole” M. Radom RADOM Osiedlowa
Przedszkole Niepubliczne “Promyczek” Przedszkole Niepubliczne “Promyczek” Białobrzegi BIAŁOBRZEGI KOŚCIELNA
Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pocieszycielek NSJ Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pocieszycielek NSJ M. st. Warszawa WARSZAWA SYROKOMLI
Integracyjne Niepubliczne Przedszkole TUKAN Integracyjne Niepubliczne Przedszkole TUKAN M. st. Warszawa WARSZAWA Porannej Bryzy
Przedszkole Nr 260 Przedszkole Nr 260 M. st. Warszawa WARSZAWA Trakt Brzeski
Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia Płońsk PŁOŃSK Warszawska
Samorządowe Przedszkole Nr 3 Zespół Szkół w Syberii Lubowidz SYBERIA –
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 Legionowo LEGIONOWO Kwiatowa
Samorządowe Przedszkole Samorządowe Przedszkole Serock SEROCK Włodzimierza Wolskiego
Integracyjne Przedszkole Zielone Słonie Integracyjne Przedszkole Zielone Słonie Stare Babice BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO Łaszczyńskiego
Przedszkole Nr 270 Przedszkole Nr 270 M. st. Warszawa WARSZAWA Bełdan
Przedszkole nr 115 “Przedszkole Pod Klonem” Przedszkole nr 115 “Przedszkole Pod Klonem” M. st. Warszawa WARSZAWA Suwalska
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Radomiu Przedszkole Publiczne Nr 4 w Radomiu M. Radom RADOM Kilińskiego
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE “GĄSKA BALBINKA” NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE “GĄSKA BALBINKA” M. Radom RADOM Rapackiego
Gminne Przedszkole Publiczne w Polanach Gminne Przedszkole Publiczne w Polanach Wierzbica POLANY
Samorządowe Publiczne Przedszkole w Sławnie Samorządowe Publiczne Przedszkole w Sławnie Wolanów SŁAWNO
Publiczne Przedszkole Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą Grabów nad Pilicą GRABÓW NAD PILICĄ Parkowa
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MONTESSORI NUTKI NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MONTESSORI NUTKI Kowala KOTARWICE
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole NOVUM Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole NOVUM Wołomin WOŁOMIN Legionów
Miejskie Przedszkole nr 6 Miejskie Przedszkole nr 6 Sochaczew SOCHACZEW Chodakowska
GMINNE PRZEDSZKOLE W KOSOWIE GMINNE PRZEDSZKOLE W KOSOWIE Lesznowola KOSÓW KARASIA
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JODŁOWY ZAKĄTEK NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JODŁOWY ZAKĄTEK Nieporęt STANISŁAWÓW PIERWSZY JODŁOWA
Publiczne Przedszkole “Kraina Uśmiechu” Publiczne Przedszkole “Kraina Uśmiechu” Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA Batorego
Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu Kobyłka KOBYŁKA Żymirskiego
Niepubliczne Przedszkole Słoneczko Niepubliczne Przedszkole Słoneczko Huszlew MOSTÓW
Przedszkole Nr 2 “Pod Słoneczkiem” Przedszkole Nr 2 “Pod Słoneczkiem” Węgrów WĘGRÓW 11-go Listopada
Przedszkole “Ala ma kota” Przedszkole “Ala ma kota” M. st. Warszawa WARSZAWA Pistacjowa
Przedszkole nr 148 Przedszkole nr 148 M. st. Warszawa WARSZAWA Kazimierzowska
ZAGADKA s.c. Przedzkole Niepubliczne ZAGADKA s.c. Przedzkole Niepubliczne M. st. Warszawa WARSZAWA Sueska
PRZEDSZKOLE MONTESSORI KONICZYNKA PRZEDSZKOLE MONTESSORI KONICZYNKA M. st. Warszawa WARSZAWA FIELDORFA
Niepubliczne Przedszkole Akademia Krasnoludków Niepubliczne Przedszkole Akademia Krasnoludków M. st. Warszawa WARSZAWA Ignacego Łukasiewicza
Samorządowe Przedszkole Nr 1 Samorządowe Przedszkole Nr 1 Żuromin ŻUROMIN Wyzwolenia
Przedszkole nr 4 w Gostyninie Przedszkole nr 4 w Gostyninie Gostynin GOSTYNIN Armii Krajowej
Przedszkole Publiczne Nr 4 “Stokrotka” Przedszkole Publiczne Nr 4 “Stokrotka” Błonie BŁONIE Grodziska
Przedszkole Niepubliczne nr 15 Bratek Przedszkole Niepubliczne nr 15 Bratek Marki MARKI Leopolda Lisa Kuli
Publiczne Przedszkole Słoneczne Publiczne Przedszkole Słoneczne Piaseczno PIASECZNO Jana Pawła II
Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne Stare Babice ZIELONKI-PARCELA Wieruchowska
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów w Łomiankach Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów w Łomiankach Łomianki ŁOMIANKI Warszawska
Przedszkole nr 421 Przedszkole nr 421 M. st. Warszawa WARSZAWA Cegłowska
Publiczne Przedszkole Klub Malucha Siódme Niebo Publiczne Przedszkole Klub Malucha Siódme Niebo M. st. Warszawa WARSZAWA Orłów Piastowskich
Niepubliczne Przedszkole im.”Jasia i Małgosi” Niepubliczne Przedszkole im.”Jasia i Małgosi” M. st. Warszawa WARSZAWA Husarii
“Bambi” Niepubliczne Przedszkole Montessori w Ostrołęce “Bambi” Niepubliczne Przedszkole Montessori w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA H.DOBRZAŃSKIEGO
Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 5 Gostynin GOSTYNIN Kochanowskiego
Przedszkole Niepubliczne Nr 11 Sióstr Rodziny Maryi Przedszkole Niepubliczne Nr 11 Sióstr Rodziny Maryi Marki MARKI Kasztanowa
Przedszkole Gminne w Jabłonnie Przedszkole Gminne w Jabłonnie Jabłonna JABŁONNA Modlińska
Przedszkole nr 381 Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 6 M. st. Warszawa WARSZAWA S.Szobera
Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świetego Dominika Savio w Warszawie Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świetego Dominika Savio w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Lisowska
Happy Kids’ Academy – Europejskie Przedszkole Językowe Happy Kids’ Academy – Europejskie Przedszkole Językowe M. st. Warszawa WARSZAWA Postępu
Miniland Miniland Pułtusk PUŁTUSK A. Mickiewicza
Niepubliczne Przedszkole “Koszałek Opałek” Niepubliczne Przedszkole “Koszałek Opałek” Belsk Duży ROŻCE
Samorządowe Przedszkole w Wodyniach Zespół Szkół w Wodyniach Wodynie WODYNIE Siedlecka
Przedszkole Gminne Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie Jaktorów JAKTORÓW Warszawska
Niepubliczne Przedszkole ABC Niepubliczne Przedszkole ABC Piaseczno PIASECZNO WANILIOWA
Prywatne Przedszkole Eureka Prywatne Przedszkole Eureka Piaseczno ZALESIE GÓRNE Przebudzenia Wiosny
Samorządowe Przedszkole nr 1 Samorządowe Przedszkole nr 1 Łochów ŁOCHÓW Kolejowa
przedszkole 371 przedszkole 371 M. st. Warszawa WARSZAWA Lencewicza
Przedszkole nr 439 Przedszkole nr 439 M. st. Warszawa WARSZAWA Walerego Sławka
Integracyjne Przedszkole Montessori z Oddziałami Specjalnymi w Szydłowcu Integracyjne Przedszkole Montessori z Oddziałami Specjalnymi w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Metalowa
Gminne Przedszkole Zespół Szkolno-Przedszkolny Michałowice NOWA WIEŚ Główna
Przedszkole Specjalne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych Sanniki MOCARZEWO
Przedszkole Niepubliczne Dolina Krecika Przedszkole Niepubliczne Dolina Krecika Wiskitki NOWE KOZŁOWICE
Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach Nasielsk STARE PIEŚCIROGI Kolejowa
kidi-mini kidi-mini Łomianki ŁOMIANKI warszawska
Przedszkole Niepubliczne “Wesołe Krasnale” Przedszkole Niepubliczne “Wesołe Krasnale” M. st. Warszawa WARSZAWA Alternatywy
Przedszkole nr 267 Przedszkole nr 267 M. st. Warszawa WARSZAWA Witolda Małcużyńskiego
Samorzadowe Przedszkole “Krasnoludek” w Brańszczyku Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku Brańszczyk BRAŃSZCZYK Jana Pawła II
Przedszkole Samorządowe w Chorzelach Przedszkole Samorządowe w Chorzelach Chorzele CHORZELE WESOŁA
Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mińsku Mazowieckim Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Warszawska 250
Przedszkole Niepubliczne “Koci-Łapci” Przedszkole Niepubliczne “Koci-Łapci” Sulejówek SULEJÓWEK Krucza
Szmorządowe Przedszkole w Zągotach Zespół Szkół nr 4 w Zągotach Bielsk ZĄGOTY
Przedszkole Samorządowe w Iłowie Przedszkole Samorządowe w Iłowie Iłów IŁÓW Płocka
Samorządowe Przedszkole w Cisiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu Halinów CISIE Mostowa
Gminne Przedszkole w Białobrzegach Gminne Przedszkole w Białobrzegach Nieporęt BIAŁOBRZEGI Osiedle Wojskowe
Mali Olimpijczycy Mali Olimpijczycy Pruszków PRUSZKÓW Akacjowa
PRZEDSZKOLE “MAŁY EUROPEJCZYK” PRZEDSZKOLE “MAŁY EUROPEJCZYK” M. st. Warszawa WARSZAWA Okrętowa
Przedszkole nr 325 Przedszkole nr 325 M. st. Warszawa WARSZAWA Kaspijska
Przedszkole Nr 13 Przedszkole Nr 13 M. st. Warszawa WARSZAWA Leona Schillera
Przedszkole nr 223 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 M. st. Warszawa WARSZAWA Przyczółkowa
Prywatne Przedszkole i Żłobek Balibu Prywatne Przedszkole i Żłobek Balibu M. st. Warszawa WARSZAWA Szamocka
Przedszkole “LEŚNE SKRZATY” w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Adelinie z siedzibą w Kicinach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adelinie Zabrodzie ADELIN Adelin
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “CHATKA PUCHATKA” EWA PRUSINOWSKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “CHATKA PUCHATKA” EWA PRUSINOWSKA Łyse ŁYSE
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR17 Kraina Misiów w Ostrołęce PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR17 Kraina Misiów w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA M. Konopnickiej
Przedszkole Niepubliczne “Anielinek” Przedszkole Niepubliczne “Anielinek” Otwock OTWOCK Reymonta
Przedszkole Niepubliczne Magiczna Kraina Przedszkole Niepubliczne Magiczna Kraina Lesznowola NOWA WOLA Ignacego Krasickiego
Przedszkole Miejskie nr 15 Przedszkole Miejskie nr 15 Pruszków PRUSZKÓW Dębowa
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “DELFINEK” PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “DELFINEK” M. st. Warszawa WARSZAWA KORDIANA
Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa M. st. Warszawa WARSZAWA Lazurowa
Przedszkole nr 106 Przedszkole nr 106 M. st. Warszawa WARSZAWA Trocka
HIPOPO Niepubliczne Przedszkole XXI w. Centrum Edukacji Lokalnej HIPOPO Niepubliczne Przedszkole XXI w. Centrum Edukacji Lokalnej M. st. Warszawa WARSZAWA Dzieci Warszawy
“Strumienie” Przedszkole Stowarzyszenia STERNIK “Strumienie” Przedszkole Stowarzyszenia STERNIK M. st. Warszawa WARSZAWA Lokalna
Przedszkole Nasze Bambino w Wyszkowie Przedszkole Nasze Bambino w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW Komisji Edukacji Narodowej
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Radomiu Przedszkole Publiczne Nr 10 w Radomiu M. Radom RADOM Osiedlowa
Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. Janiny Porazińskiej w Radomiu Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. Janiny Porazińskiej w Radomiu M. Radom RADOM Olsztyńska
Przedszkole w Sękocinie Przedszkole w Sękocinie Raszyn SĘKOCIN STARY Sękocińska
Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy Sabnie NIECIECZ WŁOŚCIAŃSKA
Przedszkole nr 107 “Bajkowe Przedszkole” Przedszkole nr 107 “Bajkowe Przedszkole” M. st. Warszawa WARSZAWA Wilgi
NIepubliczne Przedszkole Artysyczno Językowe ISKIERKA NIepubliczne Przedszkole Artysyczno Językowe ISKIERKA M. st. Warszawa WARSZAWA Świerszcza
Przedszkole Św. Rodziny Przedszkole Św. Rodziny Przysucha PRZYSUCHA krakowska
Publiczne Przedszkole w Chynowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chynowie Chynów CHYNÓW Główna
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek “Gumisiowa Kraina” z siedzibą w Jedlińsku ul. Lipowa 21 Niepubliczne Przedszkole i Żłobek “Gumisiowa Kraina” z siedzibą w Jedlińsku ul. Lipowa 21 Jedlińsk JEDLIŃSK Lipowa
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK Milanówek MILANÓWEK Mickiewicza
Przedszkole Niepubliczne “Wesoły Tygrysek” Przedszkole Niepubliczne “Wesoły Tygrysek” Piaseczno PIASECZNO Zielona 16
Publiczne Przedszkole w Bojmiu Zespół Szkół w Bojmiu Kotuń BOJMIE
Przedszkole Niepubliczne “Zdobywcy Świata” Przedszkole Niepubliczne “Zdobywcy Świata” M. st. Warszawa WARSZAWA Światowida
Przedszkole nr 305 Przedszkole nr 305 M. st. Warszawa WARSZAWA Bryły
Academy International Centrum Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek Academy International Centrum Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek M. st. Warszawa WARSZAWA Krochmalna
Przedszkole nr 212 Przedszkole nr 212 M. st. Warszawa WARSZAWA Rybińskiego
Przedszkole Niepubliczne Kredka Przedszkole Niepubliczne Kredka Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Boczna
Miejskie Przedszkole Nr 13 Miejskie Przedszkole Nr 13 M. Płock PŁOCK Krakówka
Przedszkole w Leśniakowiźnie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiźnie Wołomin LEŚNIAKOWIZNA Kasprzykiewicza
Niepubliczne Przedszkole Prozdrowotne RAM TAM TAM Niepubliczne Przedszkole Prozdrowotne RAM TAM TAM Lesznowola ZGORZAŁA Jaskolki
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE SMART SCHOOL NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE SMART SCHOOL Wiązowna ZAKRĘT TRAKT BRZESKI
Przedszkole 320 Przedszkole 320 M. st. Warszawa WARSZAWA Cokołowa
Przedszkole Specjalne Nr 188 Przedszkole Specjalne Nr 188 M. st. Warszawa WARSZAWA Kielecka
Przedszkole Niepubliczne “Skarbusie” Przedszkole Niepubliczne “Skarbusie” M. st. Warszawa WARSZAWA Poligonowa
Przedszkole nr 33 Przedszkole nr 33 M. st. Warszawa WARSZAWA Wilcza
Niepubliczne Przedszkole Bajeczka Niepubliczne Przedszkole Bajeczka M. st. Warszawa WARSZAWA Prawnicza
Przedszkole nr 133 Przedszkole nr 133 M. st. Warszawa WARSZAWA Okopowa
Przedszkole nr 350 “Jaśminowy Gaj” Przedszkole nr 350 “Jaśminowy Gaj” M. st. Warszawa WARSZAWA Wieluńska
Przedszkole Niepubliczne “Wesoły Smyk” Przedszkole Niepubliczne “Wesoły Smyk” M. Siedlce SIEDLCE Starowiejska
Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym Miastków Kościelny MIASTKÓW KOŚCIELNY Rynek
Językowe Przedszkole “The Academy of Smurfs” Językowe Przedszkole “The Academy of Smurfs” Przasnysz PRZASNYSZ Szosa Ciechanowska
Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu Myszyniec MYSZYNIEC Dzieci Polskich
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PROMYCZEK W SUŁKOWICACH NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PROMYCZEK W SUŁKOWICACH Chynów SUŁKOWICE KOLEJOWA
Publiczne Przedszkole w Jedlińsku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku Jedlińsk JEDLIŃSK Marii Konopnickiej
Prywatne Przedszkole Prywatne Przedszkole Michałowice MICHAŁOWICE-OSIEDLE Parkowa
Niepubliczne przedszkole integracyjne Magiczny Świat Dziecka Niepubliczne przedszkole integracyjne Magiczny Świat Dziecka Legionowo LEGIONOWO Strużańska
Niepubliczne Przedszkole Wesoły Teletubiś Niepubliczne Przedszkole Wesoły Teletubiś Marki MARKI Sosnowa
Przedszkole Publiczne “Melodia” Przedszkole Publiczne “Melodia” Piaseczno PIASECZNO Dunikowskiego
Przedszkole Niepubliczne “Żyrafa” Przedszkole Niepubliczne “Żyrafa” Żyrardów ŻYRARDÓW Skrowaczewskiego
Przedszkole PROMIENIE Pruszków Przedszkole PROMIENIE Pruszków Pruszków PRUSZKÓW Ks. Józefa
Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie “Buzzy Bee” Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie “Buzzy Bee” M. st. Warszawa WARSZAWA Żołny
Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa M. st. Warszawa WARSZAWA Wolumen
Przedszkole Prywatne “Jaś i Małgosia” Przedszkole Prywatne “Jaś i Małgosia” M. st. Warszawa WARSZAWA Kilińskiego
Przedszkole Niepubliczne Przyjaciele Żyrafy Przedszkole Niepubliczne Przyjaciele Żyrafy M. st. Warszawa WARSZAWA ks.Jerzego Popiełuszki
Miejskie Przedszkole Nr 25 Miejskie Przedszkole Nr 25 M. Siedlce SIEDLCE Okrei
Niepubliczne Przedszkole Kubuś Niepubliczne Przedszkole Kubuś Nadarzyn ROZALIN Przemysłowa
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “PLASTUŚ” BOŻENNA ŻELAZKO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE “PLASTUŚ” BOŻENNA ŻELAZKO Karczew KARCZEW CZĘSTOCHOWSKA
Niepubliczne Przedszkole w Czekanowie Niepubliczne Przedszkole w Czekanowie Jabłonna Lacka CZEKANÓW –
Przedszkole Samorządowe w Mordach Zespół Oświatowy w Mordach Mordy MORDY Kilińskiego
Przedszkole Publiczne “Nasze Szkraby” Przedszkole Publiczne “Nasze Szkraby” M. st. Warszawa WARSZAWA Aleksandra Janowskiego
Przedszkole Nr 170 Przedszkole Nr 170 M. st. Warszawa WARSZAWA Gandhiego
Przedszkole nr 34 Przedszkole nr 34 M. st. Warszawa WARSZAWA Emilii Plater
Przedszkole Specjalne Nr 208 Przedszkole Specjalne Nr 208 M. st. Warszawa WARSZAWA Dzielna
Przedszkole Niepubliczne Akademia Talentów Przedszkole Niepubliczne Akademia Talentów M. st. Warszawa WARSZAWA Odrodzenia
Przedszkole Samorzadowe Zespół Szkolno-Przedszkolny Karniewo KARNIEWO Skolna
Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 2 w Mławie Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie Mława MŁAWA Przyrynek
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 Legionowo LEGIONOWO Husarska
przedszkole w Nowej Wsi Zespół Oświatowy w Nowej Wsi Sokołów Podlaski NOWA WIEŚ Szkolna
Przedszkole nr 119 “W Zielonym Ogrodzie” Przedszkole nr 119 “W Zielonym Ogrodzie” M. st. Warszawa WARSZAWA Turmoncka
Przedszkole nr 135 Przedszkole nr 135 M. st. Warszawa WARSZAWA E. Ringelbluma
NIEPUBLICZNY INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY SŁONECZNA KRAINA NIEPUBLICZNY INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY SŁONECZNA KRAINA Michałowice NOWA WIEŚ SŁONECZNA
Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole w Okuniewie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie Halinów OKUNIEW 1 Maja
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ZACZAROWANY OŁÓWEK PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ZACZAROWANY OŁÓWEK Stare Babice STARE BABICE POHULANKA
Przedszkole nr 25 Przedszkole nr 25 M. st. Warszawa WARSZAWA T. Boya Żeleńskiego
Przedszkole Nr 88 ” Pod Zielonym Listkiem” Przedszkole Nr 88 ” Pod Zielonym Listkiem” M. st. Warszawa WARSZAWA Poborzańska
Przedszkole nr 7 w Wyszkowie Przedszkole nr 7 w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW 11 Listopada
Grzegorz Wesołowski, Niepubliczne Przedszkole “Wesoły Brzdąc” Grzegorz Wesołowski, Niepubliczne Przedszkole “Wesoły Brzdąc” Stare Babice BLIZNE JASIŃSKIEGO Kościuszki
Publiczne Przedszkole nr 4 w Kobyłce Publiczne Przedszkole nr 4 w Kobyłce Kobyłka KOBYŁKA Natolińska
Przedszkole nr 48 Zielony Groszek Przedszkole nr 48 Zielony Groszek M. st. Warszawa WARSZAWA Szaserów
Niepubliczne Przedszkole “Nasze Dzieci” Niepubliczne Przedszkole “Nasze Dzieci” M. st. Warszawa WARSZAWA OSTROBRAMSKA
Niepubliczne Przedszkole Twórcze “Pałacowe Skrzaty” Niepubliczne Przedszkole Twórcze “Pałacowe Skrzaty” Somianka KRĘGI Kręgi
Domowe Przedszkole Domowe Przedszkole Słupno NOWE GULCZEWO Ketlinga
Niepubliczne Przedszkole Kajtek Niepubliczne Przedszkole Kajtek Staroźreby STAROŹREBY Płocka
Miejskie Przedszkole Nr 14 Miejskie Przedszkole Nr 14 M. Płock PŁOCK Miodowa
Przedszkole Niepubliczne Nr 22 Artedoo Przedszkole Niepubliczne Nr 22 Artedoo Marki MARKI Rydza-Śmigłego
Przedszkole Nr 199 Przedszkole Nr 199 M. st. Warszawa WARSZAWA Bukietowa
Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 10 M. st. Warszawa WARSZAWA Nowolipki
Przedszkole Niepubliczne Mój Miś Przedszkole Niepubliczne Mój Miś M. st. Warszawa WARSZAWA Słomińskiego
Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne M. st. Warszawa WARSZAWA Wilgi
Miejskie Przedszkole nr 4 Miejskie Przedszkole nr 4 M. Siedlce SIEDLCE ks. Piotra Ściegiennego
Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku Pułtusk PUŁTUSK 17 Stycznia
Przedszkole w Baboszewie Przedszkole w Baboszewie Baboszewo BABOSZEWO Brodeckich
Publiczne Przedszkole “Wesoła Ciuchcia” Publiczne Przedszkole “Wesoła Ciuchcia” Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Dźwigowa
Niepubliczne Przedszkole “Chatka Puchatka” Zespół Szkolno-Przedszkolny “Milenium” Legionowo LEGIONOWO Piłsudskiego
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Brwinów OTRĘBUSY SŁOWACKIEGO
Niepubliczne Przedszkole “Koziołki” Niepubliczne Przedszkole “Koziołki” Brwinów KANIE Piłsudskiego
Przedszkole w Dobrem Przedszkole w Dobrem Dobre DOBRE Rynek
Przedszkole Niepubliczne “Pluszowy Miś” Przedszkole Niepubliczne “Pluszowy Miś” Lesznowola STARA IWICZNA SŁONECZNA
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Stonoga Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Stonoga Piaseczno PIASECZNO Warszawska
Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej Nieporęt WÓLKA RADZYMIŃSKA Szkolna
Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej Nowa Sucha NOWA SUCHA
Przedszkole w Starych Babiach Przedszkole w Starych Babiach Stare Babice STARE BABICE Polna
Niepubliczne Przedszkole “Fabryka Uśmiechu” Niepubliczne Przedszkole “Fabryka Uśmiechu” Pruszków PRUSZKÓW Kosciuszki
Przedszkole Nr 401 Przedszkole Nr 401 M. st. Warszawa WARSZAWA Edwarda Dembowskiego
Przedszkole Publiczne “Jak u Mamy” Przedszkole Publiczne “Jak u Mamy” M. st. Warszawa WARSZAWA Obrońców Tobruku
Przedszkole Nr 391 Przedszkole Nr 391 M. st. Warszawa WARSZAWA CZERNIAKOWSKA
Przedszkole 241 Przedszkole 241 M. st. Warszawa WARSZAWA Księcia Trojdena
Przedszkole nr 112 “Leśne Skrzaty” Przedszkole nr 112 “Leśne Skrzaty” M. st. Warszawa WARSZAWA Bernarda Wapowskiego
Przedszkole w Starym Szelkowie Przedszkole w Starym Szelkowie Szelków STARY SZELKÓW Stary Szelków
Przedszkole Niepubliczne Wesoła Chatka Przedszkole Niepubliczne Wesoła Chatka Wołomin WOŁOMIN Wileńska
Publiczne Przedszkole w Nowych Iganiach Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach Siedlce NOWE IGANIE Siedlecka
Publiczne Przedszkole Nr 2 “Akademia Pana Kleksa” Publiczne Przedszkole Nr 2 “Akademia Pana Kleksa” Garwolin GARWOLIN Al. Legionów, ul. Lubelska
Miejskie Przedszkole Nr 2 Miejskie Przedszkole Nr 2 Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Kościuszki
Przedszkole “Wesoły Teletubiś” Przedszkole “Wesoły Teletubiś” M. st. Warszawa WARSZAWA Skarbka z Gór
Niepubliczne Przedszkole “Bruzdowa 22c” Niepubliczne Przedszkole “Bruzdowa 22c” M. st. Warszawa WARSZAWA Bruzdowa
Miejskie Przedszkole nr 13 im. Doroty Gellner Miejskie Przedszkole nr 13 im. Doroty Gellner M. Siedlce SIEDLCE Woszczerowicza
Przedszkole Samorządowe Przedszkole Samorządowe Olszewo-Borki OLSZEWO-BORKI 3 Maja
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE “DZIECIĄTKA JEZUS” PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY W MŁAWIE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE “DZIECIĄTKA JEZUS” PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY W MŁAWIE Mława MŁAWA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Miejskie Przedszkole nr 8 w Płocku Miejskie Przedszkole nr 8 w Płocku M. Płock PŁOCK Św. Wojciecha
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 “TABALUGA” NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 “TABALUGA” Marki MARKI ROCHA KOWALSKIEGO
Pzredszkole Samorządowe w Urlach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach Jadów URLE ŻWIRKI I WIGURY
Przedszkole Niepubliczne Delfinek Przedszkole Niepubliczne Delfinek Piaseczno PIASECZNO pod Bateriami
Gminne Przedszkole w Stoczku Zespół Oświatowy w Stoczku Stoczek STOCZEK Węgrowska
Niepubliczne Przedszkole Montessori Wielki Mały Świat Niepubliczne Przedszkole Montessori Wielki Mały Świat Grodzisk Mazowiecki KSIĄŻENICE Marylskiego
Gwiazdeczki Gwiazdeczki M. st. Warszawa WARSZAWA Jerzego
“Przedszkole Leśne” “Przedszkole Leśne” M. st. Warszawa WARSZAWA Kunickiego
Przedszkole 192 “Wesoły Pędzelek” Przedszkole 192 “Wesoły Pędzelek” M. st. Warszawa WARSZAWA Liczydło
Samorządowe Przedszkole w Ciachcinie Nowym Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie Nowym Bielsk CIACHCIN NOWY
Niepubliczne Przedszkole nr 3 Małych Odkrywców Niepubliczne Przedszkole nr 3 Małych Odkrywców Otwock OTWOCK Górna
Niepubliczne Przedszkole Małego Kopernika Niepubliczne Przedszkole Małego Kopernika Ząbki ZĄBKI Powstańców
Gminne Przedszkole w Mokobodach Zespół Oświatowy w Mokobodach Mokobody MOKOBODY Wiatraczna
Przedszkole Niepubliczne ULIK Przedszkole Niepubliczne ULIK M. st. Warszawa WARSZAWA Aleja Bohaterów Wrzesnia
“Przedszkole Rodzinne w Wesołej” “Przedszkole Rodzinne w Wesołej” M. st. Warszawa WARSZAWA Kruszyny
Miejskie Przedszkole Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 3 Ciechanów CIECHANÓW Henryka Sienkiewicza
Przedszkole Publiczne nr 13 w Radomiu Przedszkole Publiczne nr 13 w Radomiu M. Radom RADOM Garbarska
Przedszkole Niepubliczne i Żłobek “Bajka” w Radomiu Przedszkole Niepubliczne i Żłobek “Bajka” w Radomiu M. Radom RADOM Podmiejska
Samorządowe Przedszkole w Iłży Samorządowe Przedszkole w Iłży Iłża IŁŻA Staszica
Niepubliczne Przedszkole “Pod Fiołkami” Niepubliczne Przedszkole “Pod Fiołkami” Nasielsk NASIELSK KOŚCIELNA
Przedszkole Nr 2 “W Stumilowym Lesie” w Raszynie Przedszkole Nr 2 “W Stumilowym Lesie” w Raszynie Raszyn RASZYN Lotnicza
Samorządowe Przedszkole w Starejwsi Samorządowe Przedszkole w Starejwsi Liw STARAWIEŚ Szkolna
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DZIECIĘCY KĄCIK NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DZIECIĘCY KĄCIK M. st. Warszawa WARSZAWA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 106D
Przedszkole Nr 220 Przedszkole Nr 220 M. st. Warszawa WARSZAWA Walewska
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310 M. st. Warszawa WARSZAWA J.Brożka
Miejskie Przedszkole nr 3 Miejskie Przedszkole nr 3 M. Siedlce SIEDLCE Stefana Batorego
Przedszkole Miejskie Nr 7 Tęczowa Kraina w Ostrołęce Przedszkole Miejskie Nr 7 Tęczowa Kraina w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA dr Józefa Psarskiego
Truskawkowe Przedszkole Truskawkowe Przedszkole Milanówek MILANÓWEK
Przedszkole “Pod Dębami” w Pomiechówku Przedszkole “Pod Dębami” w Pomiechówku Pomiechówek POMIECHÓWEK Nasielska
Przedszkole Nr 400 Przedszkole Nr 400 M. st. Warszawa WARSZAWA Eugeniusza Lokajskiego
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 “Tarchominek” Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 “Tarchominek” M. st. Warszawa WARSZAWA Pancera
Przedszkole Leśne Przedszkole Leśne M. st. Warszawa WARSZAWA Osiedle
Przedszkole Niepubliczne Akademia Małych Smoków Przedszkole Niepubliczne Akademia Małych Smoków M. st. Warszawa WARSZAWA Bełzy
Niepubliczne Przedszkole Tęcza Niepubliczne Przedszkole Tęcza Ciechanów CIECHANÓW Lazurowa
Gminne Przedszkole Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie – Ośrodku Gołymin-Ośrodek GOŁYMIN-OŚRODEK ks. Michalaka
Przedszkole NIepubliczne Akademia Tygrysków w Szydłowcu Przedszkole NIepubliczne Akademia Tygrysków w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Moniuszki 11
Prywatne Przedszkole “Chatka Puchatka” Prywatne Przedszkole “Chatka Puchatka” Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Kaszubska
Miejskie Przedszkole nr 4 Miejskie Przedszkole nr 4 Piastów PIASTÓW Żbikowska
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Happy Kids Place Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Happy Kids Place Ząbki ZĄBKI Lipowa
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 Łosice ŁOSICE SZKOLNA
Zespół Szkół Przedszkole Samorzadowe z Oddziałami Integracyjnymiw Kozłach Zespół Szkół w Kozłach Tłuszcz KOZŁY Kozły
Przedszkole Niepubliczne Przedszkolada Przedszkole Niepubliczne Przedszkolada M. st. Warszawa WARSZAWA Złotokwiatu
Przedszkole nr 428 Przedszkole nr 428 M. st. Warszawa WARSZAWA Myśliborska
Niepubliczne Przedszkole Zielona Wieża Niepubliczne Przedszkole Zielona Wieża M. st. Warszawa WARSZAWA Wergiliusza
Chrześcijańskie Przedszkole Samuel Chrześcijańskie Przedszkole Samuel M. st. Warszawa WARSZAWA Mieczysława Pożaryskiego
Przedszkole nr 183 Przedszkole nr 183 M. st. Warszawa WARSZAWA Jagiellońska
Przedszkole Miejskie Nr 4 Przedszkole Miejskie Nr 4 Pruszków PRUSZKÓW Bolesława Prusa
Miejskie Przedszkole Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 3 Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI KS.BOSCO
Publiczne Integracyjne Przedszkole Montessori Pięterko Publiczne Integracyjne Przedszkole Montessori Pięterko Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Bałtycka
Przedszkole nr 140 Przedszkole nr 140 M. st. Warszawa WARSZAWA Kaukaska
Niepubliczne Przedszkole Bajeczka Niepubliczne Przedszkole Bajeczka M. st. Warszawa WARSZAWA Kasprzaka
Miejskie Przedszkole nr 14 w Siedlcach Miejskie Przedszkole nr 14 w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Mieszka I
Przedszkole Samorządowe w Komorowie Przedszkole Samorządowe w Komorowie Ostrów Mazowiecka KOMOROWO Bociańskiego
Przedszkole Niepubliczne “Akademia Maluchów” Przedszkole Niepubliczne “Akademia Maluchów” M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Geodetów
Królestwo Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole w Szydłowcu Królestwo Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Radomska
Przedszkole w Miszewie Murowanym Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie Bodzanów MISZEWO MUROWANE Południowa
Przedszkole Miejskie nr 6 Przedszkole Miejskie nr 6 Pruszków PRUSZKÓW Hubala
Przedszkole Nr 182 ” Tajemniczy Ogród” Przedszkole Nr 182 ” Tajemniczy Ogród” M. st. Warszawa WARSZAWA Zofii Nałkowskiej 3
Prywatne Przedszkole “Rośnij z Didasko” Prywatne Przedszkole “Rośnij z Didasko” M. st. Warszawa WARSZAWA Siennicka
Niepubliczne Przedszkole Moje Cudowne Lata Niepubliczne Przedszkole Moje Cudowne Lata M. st. Warszawa WARSZAWA Gąsek
Przedszkole Niepubliczne “Pinokio” Przedszkole Niepubliczne “Pinokio” M. Siedlce SIEDLCE Woszczerowicza
Samorządowe Przedszkole w Strzegowie Samorządowe Przedszkole w Strzegowie Strzegowo STRZEGOWO CIECHANOWSKA
Przedszkole Niepublicze Antoninek Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarekw Borkowicach Przedszkole Niepublicze Antoninek Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarekw Borkowicach Borkowice BORKOWICE Słoneczna
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole”Patkowe Przedszkole” Niepubliczne Integracyjne Przedszkole”Patkowe Przedszkole” Otwock OTWOCK Ostrowska
Peregrini Peregrini Pruszków PRUSZKÓW Szkolna
Publiczne Przedszkole ,,Pluszowy Miś” w Żelechowie Publiczne Przedszkole ,,Pluszowy Miś” w Żelechowie Żelechów ŻELECHÓW Ogrodowa
Przedszkole Edukacyjno – Językowe La Mariposa Przedszkole Edukacyjno – Językowe La Mariposa M. st. Warszawa WARSZAWA BŁĘDOWSKA
KidsCollege Niepubliczne Przedszkole Polsko – Angielskie KidsCollege Niepubliczne Przedszkole Polsko – Angielskie M. st. Warszawa WARSZAWA Jara
Niepubliczne przedszkole Mali Wynalazcy dla dzieci pracowników przy Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP Niepubliczne przedszkole Mali Wynalazcy dla dzieci pracowników przy Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP M. st. Warszawa WARSZAWA Al.Jerozolimskie
Niepublicze przedszkole “Kolorowe buzie” w Promnie Niepublicze przedszkole “Kolorowe buzie” w Promnie Promna PROMNA Warecka
Przedszkole Niepubliczne The International School Przedszkole Niepubliczne The International School Piaseczno JÓZEFOSŁAW Działkowa
Przedszkole Niepubliczne SMYK Przedszkole Niepubliczne SMYK Ząbki ZĄBKI Kościelna
Niepubliczne Przedszkole Montessori ItsyBitsy Niepubliczne Przedszkole Montessori ItsyBitsy M. st. Warszawa WARSZAWA Cybernetyki
Przedszkole Niepubliczne Widzi Mi Sie w Siedlcach Przedszkole Niepubliczne Widzi Mi Sie w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Partyzantów
Samorządowe Przedszkole w Bieżuniu Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu Bieżuń BIEŻUŃ Stefana Gołębiowskiego
Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka Nowe Miasto NOWE MIASTO Ciechanowska 1
EDUKACJA I NOWOCZESNOŚĆ PRZEDSZKOLE PRYWATNE PINOKIO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PŁOCKU EDUKACJA I NOWOCZESNOŚĆ PRZEDSZKOLE PRYWATNE PINOKIO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PŁOCKU M. Płock PŁOCK PADLEWSKIEGO
Publiczne Przedszkole “Kraina Przedszkolaków” Publiczne Przedszkole “Kraina Przedszkolaków” Wołomin WOŁOMIN Kurkowa
Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia Piastów PIASTÓW Warszawska
Przedszkole w Falentach Przedszkole w Falentach Raszyn FALENTY Opackego
Przedszkole Niepubliczne Zielony Domek Przedszkole Niepubliczne Zielony Domek Góra Kalwaria BRZEŚCE Wilanowska
Edukacja Aktywna przedszkola.asia Edukacja Aktywna przedszkola.asia M. st. Warszawa WARSZAWA Ekologiczna
Niepubliczne Przedszkole “Małe Zuchy” Niepubliczne Przedszkole “Małe Zuchy” M. st. Warszawa WARSZAWA Obrońców Tobruku
Niepubliczne Przedszkole “Teddy & Me” Niepubliczne Przedszkole “Teddy & Me” M. st. Warszawa WARSZAWA Magazynowa
Przedszkole integracyjne nr 8 Przedszkole integracyjne nr 8 M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka
Przedszkole Nr 82 Przedszkole Nr 82 M. st. Warszawa WARSZAWA Natolińska
Przedszkole nr 41 “Wiślana Kropelka” Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 M. st. Warszawa WARSZAWA Zbigniewa Herberta
Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Wyszków WYSZKÓW Jutrzenki
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu Rzekuń RZEKUŃ Nowa
Przedszkole wiejskie Zespół Szkolno-Przedszkolny Pułtusk PRZEMIAROWO
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku Zespół Szkół nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Pułtusku Pułtusk PUŁTUSK Polna
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku M. Płock PŁOCK Zgliczyńskiego
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 26 “TABALUGA II” NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 26 “TABALUGA II” Marki MARKI ROCHA KOWALSKIEGO
Przedszkole Publiczne “Bajkowy Zakątek” Przedszkole Publiczne “Bajkowy Zakątek” Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA Pijarska
Niepubliczne Przedszkole Tosi i Franka Niepubliczne Przedszkole Tosi i Franka Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Bałtycka
Przedszkole Niepubliczne ULIK Przedszkole Niepubliczne ULIK M. st. Warszawa WARSZAWA Panieńska
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Artystyczno – Językowe “Bystrzaki” Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Artystyczno – Językowe “Bystrzaki” M. st. Warszawa WARSZAWA Poborzańska
Przedszkole nr 432 Przedszkole nr 432 M. st. Warszawa WARSZAWA Kuniecka
Przedszkole Miejskie nr10 w Ostrołęce Przedszkole Miejskie nr10 w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Mazowiecka
Niepubliczne Przedszkole BOCIEK Niepubliczne Przedszkole BOCIEK Chynów CHYNÓW WOLSKA
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mińsku Mazowiecki Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mińsku Mazowiecki Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Tadeusza Kościuszki
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe “Pszczółka Maja” Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe “Pszczółka Maja” Wołomin WOŁOMIN 1-go Maja
Miejskie Przedszkole Nr 9 Miejskie Przedszkole Nr 9 Żyrardów ŻYRARDÓW Plac Jana Pawła II
Przedszkolenr181 “Wesołe Nutki” Przedszkolenr181 “Wesołe Nutki” M. st. Warszawa WARSZAWA Pruszyńskiego
Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Małe Misie Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Małe Misie M. st. Warszawa WARSZAWA Madalinskiego
Niepubliczne Przedszkole Tosi i Franka Niepubliczne Przedszkole Tosi i Franka M. st. Warszawa WARSZAWA Obywatelska
Miejskie Przedszkole nr 6 Miejskie Przedszkole nr 6 M. Siedlce SIEDLCE Pułaskiego
Niepubliczne Przedszkole Słoneczko Niepubliczne Przedszkole Słoneczko Zwoleń ZWOLEŃ Mickiewicza
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek “Bajkowa Kryjówka” Niepubliczne Przedszkole i Żłobek “Bajkowa Kryjówka” M. Płock PŁOCK Zbożowa
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie Kampinos KAMPINOS Szkolna
Przedszkole Publiczne nr 5 w Radzikowie Przedszkole Publiczne nr 5 w Radzikowie Błonie RADZIKÓW
STRUMIENIE PRZEDSZKOLE STOWARZYSZENIA STERNIK STRUMIENIE PRZEDSZKOLE STOWARZYSZENIA STERNIK Józefów JÓZEFÓW 3 MAJA
Niepubliczne Przedszkole “Akademia Przedszkolaka”Monika Bryńczak, Michał Bryńczak Niepubliczne Przedszkole “Akademia Przedszkolaka”Monika Bryńczak, Michał Bryńczak Kotuń KOTUŃ Siedlecka
Przedszkole Nr 301 “Zaczarowany Świat” Przedszkole Nr 301 “Zaczarowany Świat” M. st. Warszawa WARSZAWA Staffa
Przedszkole nr 330 Przedszkole nr 330 M. st. Warszawa WARSZAWA Al. Niepodległości
Przedszkole nr 407 Przedszkole nr 407 M. st. Warszawa WARSZAWA Mieczysława Pawlikowskiego
Przedszkole Integracyjne nr 209 ‘Zaczarowane Ziarenko” Przedszkole Integracyjne nr 209 ‘Zaczarowane Ziarenko” M. st. Warszawa WARSZAWA Deotymy
Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Czarodziejski Dworek Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Czarodziejski Dworek M. st. Warszawa WARSZAWA Górczewska
Przedszkole Nr 4 Przedszkole Nr 4 Otwock OTWOCK Dwernickiego
Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny Piaseczno ZALESIE GÓRNE Poranku
Publiczne Przedszkole nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Młodzieżowa
Gminne Przedszkole w Zbuczynie Gminne Przedszkole w Zbuczynie Zbuczyn ZBUCZYN JANA PAWŁA II
Przedszkole Niepubliczne,,Malinowe Przedszkole” Przedszkole Niepubliczne,,Malinowe Przedszkole” M. st. Warszawa WARSZAWA Płochocińska
Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 19 M. st. Warszawa WARSZAWA J.i J.Śniadeckich
Przedszkole Nr 90 Przedszkole Nr 90 M. st. Warszawa WARSZAWA Turmoncka
Przedszkole “Ala ma kota” Przedszkole “Ala ma kota” M. st. Warszawa WARSZAWA Bronowska
Niepubliczne Przedszkole…jak z bajki Niepubliczne Przedszkole…jak z bajki M. st. Warszawa WARSZAWA Wylotowa
Academy International Wilanów Academy International Wilanów M. st. Warszawa WARSZAWA Branickiego
Zielona Wieża Sabały Zielona Wieża Sabały M. st. Warszawa WARSZAWA Sabały
Niepubliczne Przedszkole Akademia Maluszka Niepubliczne Przedszkole Akademia Maluszka M. Siedlce SIEDLCE Nowy Świat
Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu Przasnysz PRZASNYSZ ŚWIERCZEWO
MIKILANDIA MIKILANDIA Łochów ŁOSIEWICE ŁOSIEWICE
Przedszkole Niepubliczne Rubik Music School Przedszkole Niepubliczne Rubik Music School M. st. Warszawa WARSZAWA Domaniewska
Przedszkole Nr 178 “Kolorowa Kraina” Przedszkole Nr 178 “Kolorowa Kraina” M. st. Warszawa WARSZAWA Londyńska
Przedszkole nr 17 Kółko Graniaste Przedszkole nr 17 Kółko Graniaste M. st. Warszawa WARSZAWA Plac Jana Henryka Dąbrowskiego
Przedszkole nr 200 “Gąski Balbinki” Przedszkole nr 200 “Gąski Balbinki” M. st. Warszawa WARSZAWA Balbinki
Przedszkole nr 47 “Mali Artyści” Przedszkole nr 47 “Mali Artyści” M. st. Warszawa WARSZAWA Krochmalna
Niepubliczne Przedszkole Madagaskar Niepubliczne Przedszkole Madagaskar Skaryszew MAKOWIEC Armii Krajowej
Przedszkole Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Rodziny Nalazków
Niepubliczne Przedszkole “Wisełka” w Nadbrzeżu Niepubliczne Przedszkole “Wisełka” w Nadbrzeżu Karczew NADBRZEŻ –
Samorządowe Przedszkole Integracyjne Samorządowe Przedszkole Integracyjne Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA Gen.Józefa Bema
Publiczne Przedszkole Publiczne Przedszkole Sobolew SOBOLEW Kardynała Wyszyńskiego
Zespół Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach Przedszkole Publiczne Zespół Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach Suchożebry SUCHOŻEBRY Siedlceka
Niepubliczne Przedszkole Osesek przy Centrum Rozwoju Dziecka Osesek Niepubliczne Przedszkole Osesek przy Centrum Rozwoju Dziecka Osesek Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Spółdzielcza
Przedszkole Nr 79 Przedszkole Nr 79 M. st. Warszawa WARSZAWA Kajakowa
Przedszkole Niepubliczne,,Piotruś Pan” Przedszkole Niepubliczne,,Piotruś Pan” M. st. Warszawa WARSZAWA Filipinki
Przedszkole nr 253 “Akademia Pana Kleksa” Przedszkole nr 253 “Akademia Pana Kleksa” M. st. Warszawa WARSZAWA Antka Rozpylacza
DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BIG LITTLE THINGS DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BIG LITTLE THINGS M. st. Warszawa WARSZAWA JANA KAZIMIERZA
Publiczne Przedszkole Integracyjne “Pluszowy Miś” Publiczne Przedszkole Integracyjne “Pluszowy Miś” Radzymin RADZYMIN Marii Konopnickiej
Niepubliczne Przedszkole “Słoneczna Kraina” Niepubliczne Przedszkole “Słoneczna Kraina” M. Radom RADOM Ks. Ignacego Skorupki
Przedszkole Niepubliczne Promyczek Przedszkole Niepubliczne Promyczek Łąck ZAŹDZIERZ
Miejskie Przedszkole Nr 7 Miejskie Przedszkole Nr 7 Sochaczew SOCHACZEW F. Żwirki i S. Wigury
Przedszkole Publiczne Przedszkole Publiczne Ożarów Mazowiecki JÓZEFÓW Kasztanowa
Prywatne Przedszkole SMYK Prywatne Przedszkole SMYK Piaseczno PIASECZNO Orzechowa
Przedszkole Miejskie Nr 3 Przedszkole Miejskie Nr 3 Pruszków PRUSZKÓW Chopina
Przedszkole nr 171 Przedszkole nr 171 M. st. Warszawa WARSZAWA Równa
Miejskie Przedszkole Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach Miejskie Przedszkole Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Karpacka
Samorządowe Przedszkole w Troszynie Samorządowe Przedszkole w Troszynie Troszyn TROSZYN Słowackiego
Przedszkole Samorządowe nr 4 Przedszkole Samorządowe nr 4 Maków Mazowiecki MAKÓW MAZOWIECKI Przasnyska
Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Mława MŁAWA Krasińskiego
Przedszkole Publiczne Piotruś Pan- Nibylandia Przedszkole Publiczne Piotruś Pan- Nibylandia Radzymin RADZYMIN Konstytucji 3 Maja
Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku M. Płock PŁOCK Łączniczek
Przedszkole nr 15 Przedszkole nr 15 Otwock OTWOCK Majowa
Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka Otwock OTWOCK Komunardów
Przedszkole Promienie Fundacji STERNIK Przedszkole Promienie Fundacji STERNIK Nadarzyn NADARZYN Komorowska
Przedszkole Publiczne “Willa Jakubówka” Przedszkole Publiczne “Willa Jakubówka” Józefów JÓZEFÓW Długa
Przedszkol nr2 Przedszkol nr2 Piaseczno PIASECZNO Longinusa
Przedszkole Publiczne w Kaliszkach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach Czosnów KALISZKI
Niepubliczne Przedszkole leśna Kraina Niepubliczne Przedszkole leśna Kraina Kotuń CISIE-ZAGRUDZIE
Publiczne Przedszkole Nr 6 “Mały Europejczyk” Publiczne Przedszkole Nr 6 “Mały Europejczyk” Garwolin GARWOLIN Olimpijska
Pijarskie Przedszkole w Warszwie Pijarskie Przedszkole w Warszwie M. st. Warszawa WARSZAWA Siekierkowska
Przedszkole Niepubliczne Motylek 3 Przedszkole Niepubliczne Motylek 3 M. st. Warszawa WARSZAWA Usypiskowa
Przedszkole nr 331 Przedszkole nr 331 M. st. Warszawa WARSZAWA Szaserów
Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne M. st. Warszawa WARSZAWA Perkuna
Przedszkole Niepubliczne Świat Dziecka Przedszkole Niepubliczne Świat Dziecka Konstancin-Jeziorna BIELAWA Ścienna
Niepubliczne przedszkole muzyczno-językowe “Przy Lesie” Niepubliczne przedszkole muzyczno-językowe “Przy Lesie” Jabłonna JABŁONNA Przylesie
Zespół Szkół w Przesmykach Przedszkole Zespół Szkół w Przesmykach Przesmyki PRZESMYKI Narutowicza
Publiczne Przedszkole w Stoku Lackim Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Stoku Lackim Siedlce STOK LACKI Siedlecka
Niepubliczne Przedszkole Językowe “Wesoły Autobus” Niepubliczne Przedszkole Językowe “Wesoły Autobus” Grodzisk Mazowiecki KSIĄŻENICE Mazowiecka
Przedszkole 114 Przedszkole 114 M. st. Warszawa WARSZAWA M. Langiewicza
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE KOLOROWE KREDKI NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE KOLOROWE KREDKI M. st. Warszawa WARSZAWA GROCHOWSKA
Przedszkole nr 94 “Kraina Słonecznych Marzeń” Przedszkole nr 94 “Kraina Słonecznych Marzeń” M. st. Warszawa WARSZAWA Smoleńska
Przedszkole Nr 91 “Zaczarowany Ogród” Przedszkole Nr 91 “Zaczarowany Ogród” M. st. Warszawa WARSZAWA Suwalska
Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Tęczowy Kącik Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Tęczowy Kącik M. st. Warszawa WARSZAWA LEWINOWSKA
Przedszkole nr 416 im. UNICEF w Warszawie, ul. Syta 123 Przedszkole nr 416 im. UNICEF w Warszawie, ul. Syta 123 M. st. Warszawa WARSZAWA Syta
Przedszkole nr 131 Przedszkole nr 131 M. st. Warszawa WARSZAWA Sierpecka
Niepubliczne Przedszkole 2Languages w Radomiu Niepubliczne Przedszkole 2Languages w Radomiu M. Radom RADOM Radomskiego
Przedszkole Samorządowe w Pacynie Przedszkole Samorządowe w Pacynie Pacyna SKRZESZEWY
Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dom Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dom Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Generała Leopolda Okulickiego
Niepubliczne Przedszkole Intergracyjne Nasz Domek Niepubliczne Przedszkole Intergracyjne Nasz Domek M. st. Warszawa WARSZAWA Zdziarska
Przedszkole Nr 146 Przedszkole Nr 146 M. st. Warszawa WARSZAWA Sandomierska
Przedszkole nr 191 Przedszkole nr 191 M. st. Warszawa WARSZAWA Zawrat
Przedszkole nr 284 Przedszkole nr 284 M. st. Warszawa WARSZAWA Jałtańska
Przedszkole nr 57 Przedszkole nr 57 M. st. Warszawa WARSZAWA Pustelnicka
Przedszkole Niepubliczne Alicja Szybińska Przedszkole Niepubliczne Alicja Szybińska M. st. Warszawa WARSZAWA Lubiana
Przedszkole Niepubliczne “Promyczek” – FILIA Przedszkole Niepubliczne “Promyczek” – FILIA Białobrzegi BIAŁOBRZEGI RZEMIEŚLNICZA
Niepubliczne Przedszkole Calineczka Niepubliczne Przedszkole Calineczka Warka WARKA Szwedzka
Niepubliczne Przedszkole Zielona Kraina Niepubliczne Przedszkole Zielona Kraina Karczew KARCZEW Maczka
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BZYCZEK PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BZYCZEK Lesznowola ŁAZY ŁĄCZNOŚCI
Przedszkole Miejskie nr 12 Przedszkole Miejskie nr 12 Pruszków PRUSZKÓW Andrzeja
Przedszkole Niepubliczne Puchatkowo Oddział w Chotyni Przedszkole Niepubliczne Puchatkowo Oddział w Chotyni Sobolew CHOTYNIA –
Publiczne Przedszkole w Krypach Publiczne Przedszkole w Krypach Wierzbno KRYPY
PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE ,,KAJTUSIE” PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE ,,KAJTUSIE” M. st. Warszawa WARSZAWA ŚWIATOWIDA
niepubliczne przedszkole u smoka co buja w obłokach niepubliczne przedszkole u smoka co buja w obłokach M. st. Warszawa WARSZAWA morszyńska
Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina Żuromin ŻUROMIN Sikorskiego
Punkt Przedszkolny w Gostkowie Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie – Ośrodku Gołymin-Ośrodek WRÓBLEWKO ks. Michalaka
Przedszkole Publiczne Nr 14 Przedszkole Publiczne Nr 14 M. Radom RADOM Jana Pawła II
Niepubliczne Przedszkole “Kocurek” Niepubliczne Przedszkole “Kocurek” M. Radom RADOM Kozia
Niepubliczne Przedszkole Językowe Magic Garden Niepubliczne Przedszkole Językowe Magic Garden M. Radom RADOM tytoniowa 2
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 23 KAJTUŚ CZARODZIEJ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 23 KAJTUŚ CZARODZIEJ Marki MARKI SPORTOWA
Publiczne Przedszkole nr 3 w Kobyłce Publiczne Przedszkole nr 3 w Kobyłce Kobyłka KOBYŁKA Ceramiczna
Gminne Przedszkole w Miedznie Gminne Przedszkole w Miedznie Miedzna MIEDZNA Plac Wolności
Niepubliczne Przedszkole Akademia Puchatka Niepubliczne Przedszkole Akademia Puchatka Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Długa
Przedszkole Kids Story Przedszkole Kids Story Łomianki DZIEKANÓW LEŚNY Kolejowa
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Bałabajka Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Bałabajka M. st. Warszawa WARSZAWA Wiertnicza
PRZEDSZKOLE KIDS&GARDEN PRZEDSZKOLE KIDS&GARDEN M. st. Warszawa WARSZAWA GIEŁDOWA
Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Brzeska
GMINNE PRZEDSZKOLE W BARANOWIE GMINNE PRZEDSZKOLE W BARANOWIE Baranowo BARANOWO NIEPODLEGŁOŚCI
Przedszkle Samorządowe w Garbatce-Letnisku “Pod Sosnową Szyszką” Przedszkle Samorządowe w Garbatce-Letnisku “Pod Sosnową Szyszką” Garbatka-Letnisko GARBATKA-LETNISKO Ignacego Krasickiego
Przedszkole Miejskie nr 14 Zespół Szkolno-Przedszkolny Legionowo LEGIONOWO Jana Pawła I
Niepubliczne Przedszkole “ŻYRAFKI” Niepubliczne Przedszkole “ŻYRAFKI” M. st. Warszawa WARSZAWA Obrońców Tobruku
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne “Raz, dwa trzy-My” Niepubliczne Przedszkole Integracyjne “Raz, dwa trzy-My” M. st. Warszawa WARSZAWA Łowicka
Niepubliczny Punkt Przedszkolny PWN Niepubliczny Punkt Przedszkolny PWN M. st. Warszawa WARSZAWA Rostafińskich
Przedszkole Jaskinia Talentów Przedszkole integracyjne Przedszkole Jaskinia Talentów Przedszkole integracyjne M. st. Warszawa WARSZAWA Gen. Władysława Sikorskiego
Niepubliczne Predszkole “Józefinka” Niepubliczne Predszkole “Józefinka” Józefów JÓZEFÓW Marii Skłodowskiej Curie
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi Piastów PIASTÓW P. Skargi
Publiczne Przedszkole nr1 z Oddziałami Integracyjnymi Publiczne Przedszkole nr1 z Oddziałami Integracyjnymi Piaseczno JULIANÓW Julianowska
Przedszkole Samorządowe “Baśniowa Kraina” Przedszkole Samorządowe “Baśniowa Kraina” Tłuszcz TŁUSZCZ Mickiewicza
Zaczarowana Pozytywka Przedszkole Niepubliczne Zaczarowana Pozytywka Przedszkole Niepubliczne M. st. Warszawa WARSZAWA Pozytywki
Przedszkole nr 283 Przedszkole nr 283 M. st. Warszawa WARSZAWA Puszczyka
Przedszkole Niepubliczne “Zdobywcy Świata” Przedszkole Niepubliczne “Zdobywcy Świata” M. st. Warszawa WARSZAWA Hanki Ordonówny
Przedszkole nr 67 Służewiaczek Przedszkole nr 67 Służewiaczek M. st. Warszawa WARSZAWA Sonaty
Przedszkole nr 89 “Niezapominajka” w skład ktorego wchodza oddziały przedszkola zlokalizowane ul. Kobielska 15 Przedszkole nr 89 “Niezapominajka” w skład ktorego wchodza oddziały przedszkola zlokalizowane ul. Kobielska 15 M. st. Warszawa WARSZAWA Kobielska
Tęczowe Przedszkole Tęczowe Przedszkole M. st. Warszawa WARSZAWA Motycka
Przedszkole Niepubliczne Hero!Academy Przedszkole Niepubliczne Hero!Academy M. st. Warszawa WARSZAWA Branickiego
Przedszakole nr 419 Przedszakole nr 419 M. st. Warszawa WARSZAWA Ryżowa
Przedszkole Niepubliczne “ZdrowoJeż” Przedszkole Niepubliczne “ZdrowoJeż” M. st. Warszawa WARSZAWA Ks. J. Popiełuszki
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 M. st. Warszawa WARSZAWA Szancera
Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Romanowie Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Romanowie Karniewo ROMANOWO
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BAJKOWY DWOREK NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BAJKOWY DWOREK Iłża IŁŻA
Przedszkole Publiczne Samorządowe w Długowoli Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli Lipsko DŁUGOWOLA PIERWSZA
Niepubliczne Przedszkole “Żuczek” Niepubliczne Przedszkole “Żuczek” M. Płock PŁOCK J. Pniewskiego; Wł.Sikorskiego
Muzyczna Przedszkolandia, Agnieszka Malicka Spółka komandytowa, Łzay ul. Wiejska3e, 05-552 Wólka Kosowska Muzyczna Przedszkolandia, Agnieszka Malicka Spółka komandytowa, Łzay ul. Wiejska3e, 05-552 Wólka Kosowska Lesznowola ŁAZY Wiejska
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ABC W ZŁOTOKŁOSIE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ABC W ZŁOTOKŁOSIE Piaseczno ZŁOTOKŁOS STASZICA
Przedszkole Niepubliczne Smyk Dorota Kaczorowska Przedszkole Niepubliczne Smyk Dorota Kaczorowska Raszyn RASZYN Wschodnia
Studio Dziecka Figiel Studio Dziecka Figiel Teresin GRANICE Zaciszna
Pogodne Przedszkole Montessori Pogodne Przedszkole Montessori Pruszków PRUSZKÓW Targowa
Przedszkole417 Przedszkole417 M. st. Warszawa WARSZAWA MUSZLOWA
Przedszkole Akademia Małej Pszczółki Przedszkole Akademia Małej Pszczółki M. st. Warszawa WARSZAWA Mochtyńska
Niepubliczne Przedszkole “Tęczowe Przedszkole” Niepubliczne Przedszkole “Tęczowe Przedszkole” M. Siedlce SIEDLCE Warszawska
Niepubliczne Przedszkole British School ‘Clever’ Niepubliczne Przedszkole British School ‘Clever’ Pułtusk PUŁTUSK Burmistrza St. Śniegockiego
Przedszkole Niepubliczne Czas Dziecka Przedszkole Niepubliczne Czas Dziecka M. Radom RADOM Paderewskiego
Przedszkole Miejskie nr 9 AKADEMIA PRZYGODY Przedszkole Miejskie nr 9 AKADEMIA PRZYGODY Legionowo LEGIONOWO KRÓLOWEJ JADWIGI
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lesznie Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lesznie Przasnysz LESZNO
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Książenicach Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Książenicach Grodzisk Mazowiecki KSIĄŻENICE Al. E. Marylskiego
Szkoła Podstawowa – Punkt przedszkolny Szkoła Podstawowa – Punkt przedszkolny Grodzisk Mazowiecki IZDEBNO KOŚCIELNE Ks.M.Oziebłowskiego
Punkt przedszkolny “Zielony Latawiec” Punkt przedszkolny “Zielony Latawiec” M. st. Warszawa WARSZAWA Rumiana
Punkt przedszkolny “Miś” w Owadowie Punkt przedszkolny “Miś” w Owadowie Jastrzębia OWADÓW
Puknt przedszkolny “Muminkowo” Puknt przedszkolny “Muminkowo” Mszczonów LUTKÓWKA Szkolna
Punkt Przedszkolny Misiowa Kraina Punkt Przedszkolny Misiowa Kraina Pruszków PRUSZKÓW Sienkiewicza
Punkt Przedszkolny “Ptasie Radio” Punkt Przedszkolny “Ptasie Radio” M. st. Warszawa WARSZAWA G.Leibniza
NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY AKADEMIA HARMONIKA NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY AKADEMIA HARMONIKA M. st. Warszawa WARSZAWA Malborska
Punkt przedszkolny “Drugi dom” Punkt przedszkolny “Drugi dom” Legionowo LEGIONOWO Parkowa
Wesołe Kangurki Wesołe Kangurki Pruszków PRUSZKÓW Ceglana
Punkt przedszkolny “Mali przyjaciele” Punkt przedszkolny “Mali przyjaciele” M. Ostrołęka OSTROŁĘKA dr Jana Certowicza
Niepubliczny Punkt Przedszkolny ,,Miś Uszatek Niepubliczny Punkt Przedszkolny ,,Miś Uszatek Kowala PARZNICE
Punkt Przedszkolny Mini Przedszkolak Punkt Przedszkolny Mini Przedszkolak M. st. Warszawa WARSZAWA Wyrzyska
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Wyjątkowy Maluch” Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Wyjątkowy Maluch” M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Gołębia
Punkt Przedszkolny GOODSTART Punkt Przedszkolny GOODSTART Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Długa
Punkt Przedszkolny Nasz Mały Domek Punkt Przedszkolny Nasz Mały Domek M. st. Warszawa WARSZAWA Malczewskiego
Punkt Przedszkolny “Śpiewające Brzdące” w Lipie Punkt Przedszkolny “Śpiewające Brzdące” w Lipie Jednorożec LIPA
Punkt Przedszkolny DZIECIĘCY RAJ im. Ks Romana Kotlarza Punkt Przedszkolny DZIECIĘCY RAJ im. Ks Romana Kotlarza Kowala TRABLICE Trablice
Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska Halinów HIPOLITÓW Warszawska
Punkt Przedszkolny w Koziebrodach Punkt Przedszkolny w Koziebrodach Raciąż KOZIEBRODY nie dotyczy
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie Klembów STARY KRASZEW Szkolna
KROK PO KROKU – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny KROK PO KROKU – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny M. st. Warszawa WARSZAWA Zaściankowa
Punkt Przedszkolny Karuzella Kids Punkt Przedszkolny Karuzella Kids M. st. Warszawa WARSZAWA Szulborska3/5
Punkt Przedszkolny w Gładczynie Rządowym Punkt Przedszkolny w Gładczynie Rządowym Zatory GŁADCZYN RZĄDOWY
Integracyjny Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie Integracyjny Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie Gostynin STEFANÓW Stefanów
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Mrówkolandia Niepubliczny Punkt Przedszkolny Mrówkolandia Lesznowola NOWA IWICZNA Krasickiego
Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny “Radosna Planeta” Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny “Radosna Planeta” M. st. Warszawa WARSZAWA Al. Wojska Polskiego
Przedszkole Niepubliczne “Kolorowe Przedszkole” Przedszkole Niepubliczne “Kolorowe Przedszkole” M. st. Warszawa WARSZAWA Lotaryńska
Punkt Przedszkolny “Słoneczko” w Ostrołęce Punkt Przedszkolny “Słoneczko” w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Janusza Korczaka
Zielone Jabłuszko Zielone Jabłuszko Jabłonna JABŁONNA Koszteli
Małe Przedszkole w Maziarzach Starych Małe Przedszkole w Maziarzach Starych Iłża MAZIARZE STARE
Punkt Przedszkolny “Raz Dwa Trzy” Punkt Przedszkolny “Raz Dwa Trzy” Brwinów KANIE SŁONECZNA
Publiczny Punkt Przedszkolny “Małe Przedszkole TU w Gabryelinie” Publiczny Punkt Przedszkolny “Małe Przedszkole TU w Gabryelinie” Prażmów GABRYELIN Dębowa
Punkt Przedszkolny ” Słoneczko” Punkt Przedszkolny ” Słoneczko” Halinów WIELGOLAS BRZEZIŃSKI Bluszczowa
Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku Gostynin SIERAKÓWEK Sierakówek
Montessori dla Przedszkolaków Montessori dla Przedszkolaków M. st. Warszawa WARSZAWA Prawnicza
Punkt Przedszkolny Franiówka Punkt Przedszkolny Franiówka Brwinów OWCZARNIA Książenicka
Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Dziewulach Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Dziewulach Zbuczyn DZIEWULE KOŚCIELNA
MAPLE TREE MONTESSORI INTERNATIONAL PRESCHOOL MAPLE TREE MONTESSORI INTERNATIONAL PRESCHOOL M. st. Warszawa WARSZAWA PIECHOTY ŁANOWEJ
Punkt Przedszkolny “Planeta Uśmiechu” w Wykrocie Punkt Przedszkolny “Planeta Uśmiechu” w Wykrocie Myszyniec WYKROT
Punkt Przedszkolny “Kangurek” Dziecięce Centrum Artystyczno – Językowe Punkt Przedszkolny “Kangurek” Dziecięce Centrum Artystyczno – Językowe M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Kołłątaja
DOMOWE PRZEDSZKOLE DOMOWE PRZEDSZKOLE Piastów PIASTÓW SIENKIEWICZA
Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Zielona Akademia Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Zielona Akademia Błonie BŁONIE Solidarności
Terapeutyczny Punkt Przedzkolny “Doświdczanie Świata” Terapeutyczny Punkt Przedzkolny “Doświdczanie Świata” M. st. Warszawa WARSZAWA Pilicka
Punkt Przedszkolny Karuzella Punkt Przedszkolny Karuzella M. st. Warszawa WARSZAWA Szulborska3/5
Kraina Marzeń Kraina Marzeń M. st. Warszawa WARSZAWA Kolektorska
Punkt Przedszkolny Anulka Punkt Przedszkolny Anulka Leoncin LEONCIN I.B. Singera
Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina Myszyniec MYSZYNIEC Wincentego Witosa
Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżanowice i Okolic Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżanowice i Okolic Iłża KRZYŻANOWICE Krzyżanowice
Punkt Przedszkolny w Jeziorze Punkt Przedszkolny w Jeziorze Pniewy JEZIORA
Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka Korytnica PNIEWNIK Pniewnik
Punkt Przedszkolny w Worowicach Punkt Przedszkolny w Worowicach Bulkowo WOROWICE
Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina Prażmów PRAŻMÓW Piotra Czołchańskiego
Punkt Przedszkolny Jak u Mamy Punkt Przedszkolny Jak u Mamy M. st. Warszawa WARSZAWA Libijska
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Tęczowy Domek Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Tęczowy Domek Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI 3 Maja
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Klub Radosnego Przedszkolaka Magdalena Maciążek Niepubliczny Punkt Przedszkolny Klub Radosnego Przedszkolaka Magdalena Maciążek Wołomin MAJDAN Watykańska
Polsko-Angielski Punkt Przedszkolny Magic Fish o profilu artystycznym Polsko-Angielski Punkt Przedszkolny Magic Fish o profilu artystycznym M. st. Warszawa WARSZAWA Królewicza Jakuba
Niepubliczne Przedszkole Cypiskowo.pl Niepubliczne Przedszkole Cypiskowo.pl Lesznowola LESZNOWOLA Gminna
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Domek Misia” Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Domek Misia” M. st. Warszawa WARSZAWA Przy Bażantarni
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Szczęśliwe Dzieci ” Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Szczęśliwe Dzieci ” M. st. Warszawa WARSZAWA Królowej Marysieńki
Punkt Przedszkolny “Tęczowy Dworek” Punkt Przedszkolny “Tęczowy Dworek” M. st. Warszawa WARSZAWA Zdzisława Mączeńskiego
Punkt Przedszkolny “Maleństwo i Przyjaciele” Punkt Przedszkolny “Maleństwo i Przyjaciele” M. st. Warszawa WARSZAWA Tamka
Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5 Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5 Gostynin GOSTYNIN Polna
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wąsewo TRYNOSY
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Male Kajtki” Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Male Kajtki” M. st. Warszawa WARSZAWA Włodarzewska
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “TIK TAK” Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “TIK TAK” M. st. Warszawa WARSZAWA Radziwie
Konwaliowy Domek Konwaliowy Domek Legionowo LEGIONOWO Wyspiańskiego
Wesoły Słonik Wesoły Słonik Brwinów PARZNIEW Działkowa
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Logosensuś” Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Logosensuś” Żuromin ŻUROMIN Żurawia
Punkt przedszkolny Wonderland Punkt przedszkolny Wonderland M. st. Warszawa WARSZAWA Zręby
Punkt Przedszkolny Promitis Punkt Przedszkolny Promitis M. st. Warszawa WARSZAWA Cmentarna
PUNKT PRZEDSZKOLNY RADOSNE LATA PUNKT PRZEDSZKOLNY RADOSNE LATA M. st. Warszawa WARSZAWA MINERSKA
Niepubliczny Punkt Przedszkolny EduMaluch Niepubliczny Punkt Przedszkolny EduMaluch M. st. Warszawa WARSZAWA Ruskowy Bród
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej Wieczfnia Kościelna WIECZFNIA KOŚCIELNA
Punkt Przedszkolny “Kubusiowe Przedszkole” Punkt Przedszkolny “Kubusiowe Przedszkole” Rybno RYBNO Długa
Punkt Przedszkolny Wieża Jeża Punkt Przedszkolny Wieża Jeża M. st. Warszawa WARSZAWA KOZIETULSKIEGO
Niepubliczny Punkt Przedszkolny British International Academy Kids Niepubliczny Punkt Przedszkolny British International Academy Kids M. st. Warszawa WARSZAWA Biały Kamień 7
Niepubliczny Punkt Przedszkolny British International Academy Kids II Niepubliczny Punkt Przedszkolny British International Academy Kids II M. st. Warszawa WARSZAWA Biały Kamień 7
i love montessori i love montessori M. st. Warszawa WARSZAWA Pląsy
TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ASQ TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ASQ Wołomin WOŁOMIN Armii Krajowej
Punkt Przedszkolny “Iskierka” w Wydmusach Punkt Przedszkolny “Iskierka” w Wydmusach Myszyniec WYDMUSY
Punkt Przedszkolny “Tęczowy Zakątek” Punkt Przedszkolny “Tęczowy Zakątek” M. st. Warszawa WARSZAWA Czesława Przybylskiego
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Kamyk Zielony Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Kamyk Zielony M. st. Warszawa WARSZAWA Odkryta
Punkt Przedszkolny “Zielony Gaik” w Surowem Punkt Przedszkolny “Zielony Gaik” w Surowem Czarnia SUROWE
Integracyjny Punkt Przedszkolny BRATKI w Trzciance (gmina Wilga) Integracyjny Punkt Przedszkolny BRATKI w Trzciance (gmina Wilga) Wilga TRZCIANKA Trzcianka
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich Wieczfnia Kościelna UNISZKI ZAWADZKIE 0
Pracownia Emu – niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny Pracownia Emu – niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny Tarczyn KORZENIÓWKA Rysia
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Żeby kózka…” Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Żeby kózka…” Piaseczno PIASECZNO Świętojańska
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Pastelowa układanka” Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Pastelowa układanka” M. st. Warszawa WARSZAWA Farysa
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Windykach Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Windykach Wieczfnia Kościelna WINDYKI 0
PUNKT PRZEDSZKOLNY ULICZKA KWIATOWA PUNKT PRZEDSZKOLNY ULICZKA KWIATOWA Legionowo LEGIONOWO KWIATOWA
Punkt Przedszkolny “Bajka” przy Szkole Podstawowej w Piekarach Punkt Przedszkolny “Bajka” przy Szkole Podstawowej w Piekarach Mszczonów PIEKARY Piekarska
Punkt Przedszkolny “Kasztanowy Ludek” w Olszewce Punkt Przedszkolny “Kasztanowy Ludek” w Olszewce Jednorożec OLSZEWKA
Punkt Przedszkolny w Andrzejewie Punkt Przedszkolny w Andrzejewie Andrzejewo ANDRZEJEWO Warszawska
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny qpsyche kids Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny qpsyche kids M. st. Warszawa WARSZAWA Lazurowa
Punkt Przedszkolny “SOTIS” Punkt Przedszkolny “SOTIS” M. st. Warszawa WARSZAWA Gdańska
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Śmiałek” Joanna Zawadzka Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Śmiałek” Joanna Zawadzka Jastrząb ŚMIŁÓW Śmiłów
Niepubliczny Punkt Przedszkony Zwierzaki Sp. z o.o. Niepubliczny Punkt Przedszkony Zwierzaki Sp. z o.o. Lesznowola NOWA WOLA Krasickiego
Niepubliczny Punkt Przedszkolny MISIE PATYSIE Niepubliczny Punkt Przedszkolny MISIE PATYSIE Michałowice NOWA WIEŚ Wiśniowa
Punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku Punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku Gostynin BIAŁOTARSK nie dotyczy
Punkt Przedszkolny Childcare Center Nanny Punkt Przedszkolny Childcare Center Nanny M. st. Warszawa WARSZAWA Janiszowska
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Słoneczna Kraina” Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Słoneczna Kraina” Pruszków PRUSZKÓW Anielin 1
Punkt przedszkolny Brzdące na łące Punkt przedszkolny Brzdące na łące M. st. Warszawa WARSZAWA Kleczewska
Zaczarowana wyspa Zaczarowana wyspa Zielonka ZIELONKA Ks. Ignacego Skorupki
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Tęczowa Kraina” Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Tęczowa Kraina” Kobyłka KOBYŁKA Juliana Tuwima
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LOGOS Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LOGOS M. st. Warszawa WARSZAWA św. Wincentego
Punkt Przedszkolny Klub Kuferek Punkt Przedszkolny Klub Kuferek M. st. Warszawa WARSZAWA Atutowa
NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY “SŁONECZNA KRAINA III” NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY “SŁONECZNA KRAINA III” Pruszków PRUSZKÓW Fryderyka Chopina
Punkt Przedszkolny “Czterolistna Koniczynka” w Parciakach Punkt Przedszkolny “Czterolistna Koniczynka” w Parciakach Jednorożec PARCIAKI
Językowy Punkt Przedszkolny KACPEREK Aneta Kalita Językowy Punkt Przedszkolny KACPEREK Aneta Kalita Jastrząb WOLA LIPIENIECKA DUŻA Wola Lipieniecka Duża
PUNKT PRZEDSZKOLNY BABY ENGLISH ACADEMY PUNKT PRZEDSZKOLNY BABY ENGLISH ACADEMY M. st. Warszawa WARSZAWA KLIMCZAKA
Klub Przedszkolaka Klub Przedszkolaka Dębe Wielkie GÓRKI Szkolna
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Effectis” Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Effectis” M. st. Warszawa WARSZAWA Pod Lipą
Punkt Przedszkolny Piaskowy Smok Punkt Przedszkolny Piaskowy Smok M. st. Warszawa WARSZAWA Odkryta
Punkt Przedszkolny “Słoneczny Domek” w Żelaznej Rządowej Punkt Przedszkolny “Słoneczny Domek” w Żelaznej Rządowej Jednorożec ŻELAZNA RZĄDOWA
PUNKT PRZEDSZKOLNY W BLICHOWIE PUNKT PRZEDSZKOLNY W BLICHOWIE Bulkowo BLICHOWO BLICHOWO
Punkt Przedszkolny “Mali Odkrywcy” w Olszynach Punkt Przedszkolny “Mali Odkrywcy” w Olszynach Myszyniec OLSZYNY
Punkt Przedszkolny “Wesoła Karuzela” Punkt Przedszkolny “Wesoła Karuzela” M. Radom RADOM Toruńska
Punkt Przedszkolny w Kruszewie Punkt Przedszkolny w Kruszewie Pniewy KRUSZEW
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Harwardzik Niepubliczny Punkt Przedszkolny Harwardzik Piaseczno PIASECZNO Warszawska
Punkt przedszkolny “Wiatr w Żagle” Punkt przedszkolny “Wiatr w Żagle” M. st. Warszawa WARSZAWA Sieczna
Punkt Przedszkolny Dotti Pelotti Punkt Przedszkolny Dotti Pelotti M. st. Warszawa WARSZAWA Dziennikarska
Niepubliczne Przedszkole “Motylkowa Akademia” Niepubliczne Przedszkole “Motylkowa Akademia” M. st. Warszawa WARSZAWA Balaton 8
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej Krzynowłoga Mała KRZYNOWŁOGA MAŁA Szkolna
Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny “Bałabajka” Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny “Bałabajka” M. st. Warszawa WARSZAWA Akermańska
“BOROWINA” Niepubliczny Punkt Przedszkolny “BOROWINA” Niepubliczny Punkt Przedszkolny Konstancin-Jeziorna BOROWINA Zaleśna
Ognisko Przedszkolne Kubuś Ognisko Przedszkolne Kubuś Kobyłka KOBYŁKA Poniatowskiego
Punkt Przedszkolny “Mały Krokodyl” Punkt Przedszkolny “Mały Krokodyl” Ząbki ZĄBKI Piłsudskiego
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wesołe Misie Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wesołe Misie Pruszków PRUSZKÓW Górna
Konwalkiowy Domek II Konwalkiowy Domek II Legionowo LEGIONOWO Sobieskiego
Punkt Przedszkolny “Promyk 2” Punkt Przedszkolny “Promyk 2” Pruszków PRUSZKÓW Kręta
Punkt Przedszkolny Punkt Przedszkolny Żuromin ŻUROMIN Wiatraczna
PUNKT PRZEDSZKOLNY “JEŻYNKA” PUNKT PRZEDSZKOLNY “JEŻYNKA” Małkinia Górna MAŁKINIA GÓRNA
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tęczowy Domek Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tęczowy Domek Grójec GRÓJEC Mogielnicka
Punkt Przedszkolny SKRZAT Punkt Przedszkolny SKRZAT Kowala MŁODOCIN MNIEJSZY Młodocin Mniejszy
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. WŁ. St. Reymonta w Solcu Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. WŁ. St. Reymonta w Solcu Gostynin SOLEC Solec
Punkt Przedszkolny ,,Bajkowy Zakątek” przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach Punkt Przedszkolny ,,Bajkowy Zakątek” przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach Mszczonów BOBROWCE Mszczonowska
Punkt Przedszkolny KRASNOLUDEK Punkt Przedszkolny KRASNOLUDEK Kowala MAZOWSZANY Mazowszany
Punkt Przedszkolny w Karolewie Punkt Przedszkolny w Karolewie Pniewy KAROLEW
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME Otwock OTWOCK Radosna
“Niebieski Domek” Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem “Niebieski Domek” Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem M. Płock PŁOCK Mickiewicza
Punkt Przedszkolny Smyki ze Smyczkowej Punkt Przedszkolny Smyki ze Smyczkowej M. st. Warszawa WARSZAWA Smyczkowa
Punkt Przedszkolny “Mini Karuzela” Punkt Przedszkolny “Mini Karuzela” M. Radom RADOM Toruńska 12
Przedszkole Leśne w Mariewie Przedszkole Leśne w Mariewie Stare Babice MARIEW Kwiatowa
Punkt Przedszkolny “Promyk” Punkt Przedszkolny “Promyk” Pruszków PRUSZKÓW Narutowicza
Punkt Przedszkolny Stumilowy Las Punkt Przedszkolny Stumilowy Las Piaseczno PIASECZNO Energetyczna
Punkt Przedszkolny Mali Ekolodzy Punkt Przedszkolny Mali Ekolodzy M. st. Warszawa WARSZAWA Rayskiego 9
Niepubliczny punkt przedszkolno-terapeutyczny Słoneczko Niepubliczny punkt przedszkolno-terapeutyczny Słoneczko Brwinów BRWINÓW Kraszewskiego
Punkt Przedszkolny w Wierzbnie Punkt Przedszkolny w Wierzbnie Wierzbno WIERZBNO
Na Zielonym Wzgórzu Na Zielonym Wzgórzu Pruszków PRUSZKÓW Księcia Józefa
MAMAYA MAMAYA M. st. Warszawa WARSZAWA Tarnowiecka
Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny PAN CZU Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny PAN CZU Ciechanów CIECHANÓW Warszawska
NIepubliczny Punkt Przedszkolny Inspirowany Pedagogiką Waldorfską w Komorowie NIepubliczny Punkt Przedszkolny Inspirowany Pedagogiką Waldorfską w Komorowie Michałowice KOMORÓW Granicka
Krasnalowa Akademia Krasnalowa Akademia Błonie BRAMKI DŁUGA
Niepubliczny punkt przedszkolny nr 4 Garden Kids Niepubliczny punkt przedszkolny nr 4 Garden Kids Marki MARKI Mickiewicza
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie Przasnysz STARA KRĘPA
“Sportowe Maluchy” “Sportowe Maluchy” Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI SIENNICKA
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Szewnicy Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Szewnicy Jadów SZEWNICA Kościelna
Punkt Przedszkolny “Adaś i Ola ida do przedszkola” Nowe Grochale Punkt Przedszkolny “Adaś i Ola ida do przedszkola” Nowe Grochale Leoncin NOWE GROCHALE Nowe Grochale
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Żółta Kaczuszka” Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Żółta Kaczuszka” M. st. Warszawa WARSZAWA Diamentowa
Punkt Przedszkolny “Kreatywna Dolina” Punkt Przedszkolny “Kreatywna Dolina” Sierpc SIERPC Majora Henryka Sucharskiego
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Supełek” Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Supełek” M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Reymonta
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wyspa Uśmiechu Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wyspa Uśmiechu M. st. Warszawa WARSZAWA Rogalskiego
Przedszkole Niepubliczne “Żółwiki” Przedszkole Niepubliczne “Żółwiki” Brwinów ŻÓŁWIN Nadarzyńska
Punkt Przedszkolny “STOKROTKA” Punkt Przedszkolny “STOKROTKA” Dobre DOBRE Sienkiewicza
PUNKT PRZEDSZKOLNY W BOGATEM PUNKT PRZEDSZKOLNY W BOGATEM Przasnysz BOGATE –
Punkt Przedszkolny we Włókach Punkt Przedszkolny we Włókach Bulkowo WŁÓKI
Punkt Przedszkolny w Sielcu Punkt Przedszkolny w Sielcu Goszczyn SIELEC
Małe Przedszkole w Podcierniu Małe Przedszkole w Podcierniu Cegłów PODCIERNIE Podciernie
Punkt Przedszkolny “Konik na biegunach” Punkt Przedszkolny “Konik na biegunach” M. st. Warszawa WARSZAWA Grażyny Bacewiczówny
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tęczowa Kraina Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tęczowa Kraina Wołomin WOŁOMIN Kościelna
Punkt Przedszkolny Pluszowy Domek LB5 Punkt Przedszkolny Pluszowy Domek LB5 M. st. Warszawa WARSZAWA Lasek Brzozowy
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krześlinie Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krześlinie Suchożebry KRZEŚLIN
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Kocurek” Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Kocurek” M. Radom RADOM Chmielna
Akademia Sztuki Dziecięcej Akademia Sztuki Dziecięcej Garwolin GARWOLIN KS. S. KONARSKIEGO
Prywatny Punkt Przedszkolny “Gapcio” Prywatny Punkt Przedszkolny “Gapcio” M. st. Warszawa WARSZAWA Edwarda Dembowskiego
Punkt przedszkolny Integracyjny Tajemniczy Ogród Punkt przedszkolny Integracyjny Tajemniczy Ogród M. st. Warszawa WARSZAWA Chłopickiego
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Malinowy Domek” Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Malinowy Domek” Lesznowola NOWA IWICZNA Krasickiego
Punkt Przedszkolny w Raciążu Punkt Przedszkolny w Raciążu Raciąż RACIĄŻ 11 listopada
Niepubliczny punkt przedszkolny Słoneczko na leśnej polanie Niepubliczny punkt przedszkolny Słoneczko na leśnej polanie Brwinów BRWINÓW Leśnej Polany
Punkt Przedszkolny Pluszowy Domek Punkt Przedszkolny Pluszowy Domek M. st. Warszawa WARSZAWA Lokajskiego
Punkt Przedszkolny “Wędrowniczki” Punkt Przedszkolny “Wędrowniczki” M. st. Warszawa WARSZAWA Ernesta Malinowskiego
Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny W Zabielu Wielkim Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny W Zabielu Wielkim Olszewo-Borki ZABIELE WIELKIE
Niepubliczny Punkt Przedszkolny ,,Przedszkole Leśne Włóczykij” w Ostrołęce Niepubliczny Punkt Przedszkolny ,,Przedszkole Leśne Włóczykij” w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA GEODETÓW
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Pierwsze Kroki” Marcin Biskupski Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Pierwsze Kroki” Marcin Biskupski Michałowice REGUŁY Bolesława Prusa
Drugi dom II Drugi dom II Legionowo LEGIONOWO Jagielońska
NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY AKADEMIA MISIA USZATKA NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY AKADEMIA MISIA USZATKA Raszyn RASZYN SOKOLNICKIEGO
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Pruszków PRUSZKÓW 3-go Maja
Baby Room Preschool Baby Room Preschool M. st. Warszawa WARSZAWA Promyka
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Akademia Malucha” Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Akademia Malucha” Wołomin WOŁOMIN Gdyńska
Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Mój Świat” Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Mój Świat” Łochów ŁOCHÓW 1 Maja
Punkt Przedszkolny IWE “TUMIRAJ” Zespół Placówek Oświatowych IWE M. st. Warszawa WARSZAWA Regulska
Punkt Przedszkolny Trampolina Punkt Przedszkolny Trampolina Płońsk PŁOŃSK Płocka
Punkt Przedszkolny “Zaczarowany Ołówek” w Ulatowie Pogorzeli Punkt Przedszkolny “Zaczarowany Ołówek” w Ulatowie Pogorzeli Jednorożec ULATOWO-POGORZEL
Punkt Przedszkolny “Pod gwiazdkami” w Wolkowych Punkt Przedszkolny “Pod gwiazdkami” w Wolkowych Myszyniec WOLKOWE
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Żuromin PONIATOWO Szkolna
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lucieniu Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lucieniu Gostynin LUCIEŃ
NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY WESOŁY PLECAK NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY WESOŁY PLECAK M. st. Warszawa WARSZAWA KATIUSZY
PUNKT PRZEDSZKOLNY “CZAS DZIECKA” centrum zabawy i twórczego rozwoju Podlaska Ewa PUNKT PRZEDSZKOLNY “CZAS DZIECKA” centrum zabawy i twórczego rozwoju Podlaska Ewa Płońsk PŁOŃSK Nadrzeczna
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Małgorzaty Chmielewskiej Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Małgorzaty Chmielewskiej M. Płock PŁOCK Kwiatowa
NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY SCOLAR NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY SCOLAR M. st. Warszawa WARSZAWA KUBICKIEGO
Punkt Przedszkolny “Nasze dzieci” Punkt Przedszkolny “Nasze dzieci” M. st. Warszawa WARSZAWA Obrońców Tobruku
Punkt Przedszkolny “Maleństwo i Przyjaciele” Punkt Przedszkolny “Maleństwo i Przyjaciele” M. st. Warszawa WARSZAWA Stradomska
Przedszkole Niepubliczne “Bimbo” Przedszkole Niepubliczne “Bimbo” Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Oborska
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Olszance Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Olszance Olszanka OLSZANKA
Punkt Przedszkolny Świat Montessori Punkt Przedszkolny Świat Montessori M. st. Warszawa WARSZAWA Barcicka
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hopsa Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hopsa Piaseczno PIASECZNO Chełmońskiego
Punkt Przedszkolny Mambaleu Małgorzata Sulikowska Punkt Przedszkolny Mambaleu Małgorzata Sulikowska M. st. Warszawa WARSZAWA Pogonowskiego
Punkt Przedszkolny “Zaczarowane Przedszkole” Punkt Przedszkolny “Zaczarowane Przedszkole” M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Sobieskiego
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny PROGRESSO Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny PROGRESSO Radzymin RADZYMIN Paderewskiego 4
Punkt Przedszkolny Kubuś Punkt Przedszkolny Kubuś Celestynów CELESTYNÓW Miodowa
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Fundacji Autismo Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Fundacji Autismo M. st. Warszawa WARSZAWA Zielona
PUNKT PRZEDSZKOLNY W DOBRZANKOWIE PUNKT PRZEDSZKOLNY W DOBRZANKOWIE Przasnysz DOBRZANKOWO –
Punkt Przedszkolny “Jaś i Małgosia2” Punkt Przedszkolny “Jaś i Małgosia2” M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Wesoła
Sosnowa Akademia Przedszkolaka Sosnowa Akademia Przedszkolaka Leszno LESZNO LEŚNA
Punkt Przedszkolny Pippilandia Punkt Przedszkolny Pippilandia Łomianki NOWY DZIEKANÓW Rolnicza
Punkt przedszkolny Wyspa Marzeń Punkt przedszkolny Wyspa Marzeń M. st. Warszawa WARSZAWA Redaktorska
Montessoriańscy Odkrywcy Anna Szyszka Montessoriańscy Odkrywcy Anna Szyszka Podkowa Leśna PODKOWA LEŚNA Borsucza
Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School Piaseczno PIASECZNO Żeromskiego
Punkt Przedszkolny “Tajemniczy Ogród” Punkt Przedszkolny “Tajemniczy Ogród” Poświętne CHOINY
Punkt przedszkolny “ŹRÓDEŁKO” Punkt przedszkolny “ŹRÓDEŁKO” Pruszków PRUSZKÓW al. Niepodległości
Niepubliczny punkt przedszkolny MIŚ USZATEK Niepubliczny punkt przedszkolny MIŚ USZATEK M. st. Warszawa WARSZAWA Szaserów
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Promitis Niepubliczny Punkt Przedszkolny Promitis M. st. Warszawa WARSZAWA Poborzańska
punkt przedszkolny”Active Kids” punkt przedszkolny”Active Kids” Legionowo LEGIONOWO J.Słowackiego
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Serduszka” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Serduszka” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Otwock OTWOCK Tadeusza
Punkt Przedszkolny Guzik Punkt Przedszkolny Guzik M. st. Warszawa WARSZAWA Wawrzyńca Surowieckiego
Punkt Przedszkolny “Lolek” Punkt Przedszkolny “Lolek” M. st. Warszawa WARSZAWA Kalatówki
Zuch-przedszkolak Zuch-przedszkolak Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Okrężna
Dwujęzyczny Punkt Przedszkolny “Sonlight” Dwujęzyczny Punkt Przedszkolny “Sonlight” Brwinów ŻÓŁWIN Jana Pawła II
Punkt Przedszkolny Różowy Słoń Punkt Przedszkolny Różowy Słoń M. st. Warszawa WARSZAWA Szczupacza
Akademia Dziecięca PROMYK Akademia Dziecięca PROMYK Wołomin WOŁOMIN Mazowiecka
Punkt Przedszkolny “Różany Ogródelk” Punkt Przedszkolny “Różany Ogródelk” M. st. Warszawa WARSZAWA Karłowicza
Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie Punkt Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie Punkt Przedszkolny Gostynin GOSTYNIN Ozdowskiego
Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim Wąsewo RZĄŚNIK WŁOŚCIAŃSKI Rząśnik Włościański
Punkt Przedszkolny “Tajemniczy Ogród” Punkt Przedszkolny “Tajemniczy Ogród” Poświętne ZABRANIEC DŁUGA
Punkt Przedszkolny “Leśna Droga” Punkt Przedszkolny “Leśna Droga” M. st. Warszawa WARSZAWA Dewajtis
Klub Malucha Klub Malucha Poświętne CYGÓW Jadwiniew
PUNKT PRZEDSZKOLNY CHMURKA PUNKT PRZEDSZKOLNY CHMURKA Łomianki ŁOMIANKI WARSZAWSKA
Punkt Przedszkolny Dolina Elfów Punkt Przedszkolny Dolina Elfów M. st. Warszawa WARSZAWA Bociania
Punkt przedszkolny “Mamy czas” Punkt przedszkolny “Mamy czas” M. st. Warszawa WARSZAWA Bohdanowicza
Punkt przedszkolny w Sudragach Punkt przedszkolny w Sudragach Sierpc SUDRAGI Szkolna
Punkt Przedszkolny “Kubuś Puchatek” przy Szkole Podstawowej we Wręczy Punkt Przedszkolny “Kubuś Puchatek” przy Szkole Podstawowej we Wręczy Mszczonów WRĘCZA Szkolna
Dolina Muminków Dolina Muminków Stanisławów PUSTELNIK warszawska
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.Marszałka Józefa Piłsudskiegow Nowym Grabiu Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.Marszałka Józefa Piłsudskiegow Nowym Grabiu Gąbin NOWE GRABIE Osiedle pod Jaworem
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Przy Lesie” Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Przy Lesie” Jabłonna CHOTOMÓW Partyzantów
Punkt Terapeutyczno-Przedszkolny “Jaś” Norbert Kmiecik Punkt Terapeutyczno-Przedszkolny “Jaś” Norbert Kmiecik Czosnów ŁOMNA Łomna Las
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy Suchożebry KRYNICA
Punkt Przedszkolny w Starym Gralewie Punkt Przedszkolny w Starym Gralewie Raciąż STARE GRALEWO brak
ABC Montessori Education ABC Montessori Education Konstancin-Jeziorna BIELAWA Lipowa
Małe Przedszkole w Kochanówce Małe Przedszkole w Kochanówce Sienno KOCHANÓWKA
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Hadynowie Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Hadynowie Olszanka HADYNÓW –
Punkt Przedszkolny Maleństwo i Przyjaciele Punkt Przedszkolny Maleństwo i Przyjaciele M. st. Warszawa WARSZAWA Izbicka
Punkt Przedszkolny w Krajkowie Punkt Przedszkolny w Krajkowie Raciąż KRAJKOWO
Załoga Pana Boga Załoga Pana Boga M. st. Warszawa WARSZAWA Garncarska
Punkt przedszkolny Bursztynek Punkt przedszkolny Bursztynek Pruszków PRUSZKÓW KOSYNIERÓW
Punkt Przedszkolny “Dominiś” Punkt Przedszkolny “Dominiś” Kobyłka KOBYŁKA Przemysłwa
NIepubliczny Punkt Przedszkolny “Adaś” NIepubliczny Punkt Przedszkolny “Adaś” Michałowice MICHAŁOWICE Sportowa
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku Drobin ROGOTWÓRSK –
Punkt Przedszkolny PLASTUŚ Punkt Przedszkolny PLASTUŚ Kowala BARDZICE Bardzice
Promyczek Promyczek M. st. Warszawa WARSZAWA Marywilska
Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 Gostynin GOSTYNIN Bema
Teraputyczny Punkt Przedszkolny Forrest Teraputyczny Punkt Przedszkolny Forrest Piaseczno PIASECZNO al.kalin
NiepublicznyTerapeutyczny Punkt Przedszkolny Światełko NiepublicznyTerapeutyczny Punkt Przedszkolny Światełko Piaseczno PIASECZNO Redutowa
Punkt wychowania przedszkolnego GAGATEK Punkt wychowania przedszkolnego GAGATEK M. Płock PŁOCK Wyszogrodzka
Ośrodek Przedszkolny w Chobocie Ośrodek Przedszkolny w Chobocie Halinów CHOBOT
Punkt Przedszkolny “SOTIS Ursynów” Punkt Przedszkolny “SOTIS Ursynów” M. st. Warszawa WARSZAWA Kazimierza Sotta “Sokoła”
Punkt Przedszkolny Akademia Wesołe Bąbelkowo Punkt Przedszkolny Akademia Wesołe Bąbelkowo M. st. Warszawa WARSZAWA Tymotki
Francusko-Polskie Przedszkole Niepubliczne La Fontaine Francusko-Polskie Przedszkole Niepubliczne La Fontaine M. st. Warszawa WARSZAWA Dygasińskiego
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Mały Człowiek” Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Mały Człowiek” M. st. Warszawa WARSZAWA Łasińska
Przedszkolna Akademia Uśmiechu Przedszkolna Akademia Uśmiechu Pruszków PRUSZKÓW Bolesława Prusa
Niepubliczny Punkt Przedszkolny ” Słoneczna Kraina II” Niepubliczny Punkt Przedszkolny ” Słoneczna Kraina II” Pruszków PRUSZKÓW Anielin 1
Punkt Przedszkolny nr 1 przy Szkole Podstawowej nr 1 Punkt Przedszkolny nr 1 przy Szkole Podstawowej nr 1 Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Bartniaka
Punkt Przedszkolny Mrówkolandia Punkt Przedszkolny Mrówkolandia Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Warszawska
Niepubliczny Punkt Przedszkolny KOLOROWA STONOGA w Szydłowcu Niepubliczny Punkt Przedszkolny KOLOROWA STONOGA w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Kąpielowa
NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA BATOREGO
Punkt przedszkolny “Przygoda z Naturą” Punkt przedszkolny “Przygoda z Naturą” M. st. Warszawa WARSZAWA Wiśniowy sad
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Garden Kids Niepubliczny Punkt Przedszkolny Garden Kids M. st. Warszawa WARSZAWA Lewandów
Punkt Przedszkolny” Klubik Integracyjny” Punkt Przedszkolny” Klubik Integracyjny” M. st. Warszawa WARSZAWA Międzynarodowa
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Osieckie Maluchy” Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Osieckie Maluchy” Osieck OSIECK Pilawska
Niepubliczny Punkt Przedszkolny RIM Niepubliczny Punkt Przedszkolny RIM Pruszków PRUSZKÓW
Punkt Przedszkolny “Leśny Ludek” w Zawadach Punkt Przedszkolny “Leśny Ludek” w Zawadach Baranowo ZAWADY
Dwujęzyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Stacyjkowo” w Ostrołęce Dwujęzyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Stacyjkowo” w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Żeromskiego
Punkt Przedszkolny Skzatek Punkt Przedszkolny Skzatek Prażmów PISKÓRKA ŚWIERKOWA
Przedszkole Arystyczno-Sportowe “Basniowy Ogród” Przedszkole Arystyczno-Sportowe “Basniowy Ogród” Jaktorów MIĘDZYBORÓW Jana Matejki
Krasnalkowo Punkt Przedszkolny Krasnalkowo Punkt Przedszkolny Brwinów BRWINÓW Grudowska
W stumilowym lesie W stumilowym lesie Cegłów WICIEJÓW
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Poiłsudskiego w Wieczfni Kościelnej – Szkoła Filialna w Grzebsku Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Poiłsudskiego w Wieczfni Kościelnej – Szkoła Filialna w Grzebsku Wieczfnia Kościelna GRZEBSK
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Antoś” Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Antoś” Michałowice MICHAŁOWICE Raszyńska
Punkt Przedszkolny “Klub Malucha” Punkt Przedszkolny “Klub Malucha” Celestynów REGUT Wiatraczna
PUNKT PRZEDSZKOLNY W UNECKU PUNKT PRZEDSZKOLNY W UNECKU Raciąż UNIECK BRAK
Nibylandia Nibylandia M. st. Warszawa WARSZAWA Trylogii
The English Playhouse Punkt Przedszkolny The English Playhouse Punkt Przedszkolny M. st. Warszawa WARSZAWA Płyćwiańska
Punkt Przedszkolny Ósmy Krasnal Punkt Przedszkolny Ósmy Krasnal M. st. Warszawa WARSZAWA Różana
Punkt Przedszkolny “Klub Ciastusia” Punkt Przedszkolny “Klub Ciastusia” M. st. Warszawa WARSZAWA Orzechowskiego
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Watercolor Marina Niepubliczny Punkt Przedszkolny Watercolor Marina M. st. Warszawa WARSZAWA Żytnia
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Bajka” Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Bajka” Węgrów WĘGRÓW
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Mówi Się” Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Mówi Się” M. st. Warszawa WARSZAWA Aleje Jerozolimskie 133
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IN-SENS Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IN-SENS Legionowo LEGIONOWO ks.I.J.Skorupki
Niepubliczny Punkt Przedszkolny AaKuKu Niepubliczny Punkt Przedszkolny AaKuKu Sochaczew SOCHACZEW Staszica
Punkt Przedszkolny “Mi Mundo” Punkt Przedszkolny “Mi Mundo” M. st. Warszawa WARSZAWA Głubczycka
Incy-Wincy Niepubliczny Punkt Przedszkolny Incy-Wincy Niepubliczny Punkt Przedszkolny Piaseczno JULIANÓW Julianowska
Punkt przedszkolny “Jaś i Małgosia” Punkt przedszkolny “Jaś i Małgosia” M. Siedlce SIEDLCE Dzieci Zamojszczyzny
Niepubliczny Punkt Przedszkolny TUPTUŚ Niepubliczny Punkt Przedszkolny TUPTUŚ Grójec GŁUCHÓW SPOKOJNA
Punkt przedszkolny Kalejdoskop Punkt przedszkolny Kalejdoskop Otwock OTWOCK Poniatowskiego
Niebieski Koralik Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieski Koralik Niepubliczny Punkt Przedszkolny M. st. Warszawa WARSZAWA KURHAN
Klub Rodzinny Ihaha Klub Rodzinny Ihaha Podkowa Leśna PODKOWA LEŚNA Bluszczowa
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Cieszewie Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Cieszewie Drobin CIESZEWO nie dotyczy
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “VITAUTIA” Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “VITAUTIA” Wołomin WOŁOMIN Sikorskiego
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Jaś i Małgosia” Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Jaś i Małgosia” Żuromin ŻUROMIN Zamojskiego
Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Wróbelek” Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Wróbelek” M. Radom RADOM Paderewskiego
,,Jacek i Agatka – wesoła i twórcza gromadka” – Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin ,,Jacek i Agatka – wesoła i twórcza gromadka” – Punkt Przedszkolny w Gminie Leoncin Leoncin LEONCIN I.B.Singera
Punkt Przedszkolny w Ciechlinie Punkt Przedszkolny w Ciechlinie Pniewy CIECHLIN
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku Otwock OTWOCK MAJOWA
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ostrołęce Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA R. Traugutta
Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Borkowicach Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Borkowicach Borkowice BORKOWICE Platanowa
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie Sieciechów OPACTWO
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15 M. st. Warszawa WARSZAWA Zakroczymska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Kazimierzowska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 9 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 9 M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Paska
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Mława MŁAWA Słowackiego
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych M. st. Warszawa WARSZAWA Łucka
Instytut Głuchoniemych Instytut Głuchoniemych M. st. Warszawa WARSZAWA pl. Trzech Krzyży
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie Węgrów WĘGRÓW Mickiewicza
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku Otwock OTWOCK Literacka
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Joniec JONIEC
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Sienkiewicza
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszacych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszacych M. Radom RADOM Wernera
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Leszno LESZNO SOCHACZEWSKA
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Płocku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Płocku M. Płock PŁOCK Harcerza Antolka Gradowskiego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sobolew PRZYŁĘK
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Mazowieckim Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Mazowieckim Maków Mazowiecki MAKÓW MAZOWIECKI Duńskiego Czerwonego Krzyża
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA GĄSIOROWSKIEGO
Specjalny Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Brwinów BRWINÓW Szkolna
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu Sierpc SIERPC Armii Krajowej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Pułtusk PUŁTUSK Aleja Tysiąclecia
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jurkach Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jurkach Pniewy JURKI Jurki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Gostyninie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Gostyninie Gostynin GOSTYNIN Krośniewicka
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Wilga TRZCIANKA –
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim Siedlce STOK LACKI-FOLWARK Pałacowa
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 M. Płock PŁOCK LASOCKIEGO
Specjalny O środek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących Specjalny O środek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących M. st. Warszawa WARSZAWA Koźmińska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie Lipsko HUTA
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Nowe Miasto nad Pilicą NOWE MIASTO NAD PILICĄ PL.O.H.KOŹMIŃSKIEGO
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Piaseczno PIASECZNO SZPITALNA
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 M. st. Warszawa WARSZAWA Bełska
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach Izabelin LASKI Brzozowa
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łosicach Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łosicach Łosice ŁOSICE Krasickiego
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka M. Radom RADOM Al.Grzecznarowskiego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Czarnia CZARNIA
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Wyszków WYSZKÓW Zakolejowa
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żyrardowie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Środkowa
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Pruszków PRUSZKÓW WAPIENNA
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Płońsku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Płońsku Płońsk PŁOŃSK Młodzieżowa
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących M. Radom RADOM Struga
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli Nur ZUZELA brak
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Przasnysz PRZASNYSZ Leszno
Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przysusze Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przysusze Przysucha PRZYSUCHA Przemysłowa
Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Piaseczno ŁBISKA Bolesława Chrobrego
Specjalny Ośrodek Wychowawczy Specjalny Ośrodek Wychowawczy Mińsk Mazowiecki IGNACÓW
SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY TPD “HELENÓW” SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY TPD “HELENÓW” M. st. Warszawa WARSZAWA HAFCIARSKA
Specjalny Ośrodek Wychowawczy Specjalny Ośrodek Wychowawczy Pruszków PRUSZKÓW Szkolna
Specjalny Ośrodek Wychowawczy CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej Specjalny Ośrodek Wychowawczy CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej M. st. Warszawa WARSZAWA Kawęczyńska
Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Ostrówku Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Ostrówku Klembów OSTRÓWEK PIOTRA SKARGI
Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Brańszczyk BRAŃSZCZYK Jana Pawła II
Specjalny Ośrodek Wychowawczy Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sanniki MOCARZEWO
Specjalny Ośrodek Wychowawczy “Dom przy Rynku” Specjalny Ośrodek Wychowawczy “Dom przy Rynku” M. st. Warszawa WARSZAWA Rynek Nowego Miasta
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Radomiu Zespół Szkół Plastycznych w Radomiu M. Radom RADOM Grzecznarowskiego
Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomiu Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu M. Radom RADOM 25 Czerwca
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W KOZIENICACH SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W KOZIENICACH Kozienice KOZIENICE WARSZAWSKA
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W PRZASNYSZU SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W PRZASNYSZU Przasnysz PRZASNYSZ SADOWA
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach Zespół Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach Borkowice RUSZKOWICE Szkolna
Szkoła Muzyczna I st. w Gąbinie Szkoła Muzyczna I st. w Gąbinie Gąbin GĄBIN Al. Jana Pawła II
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Jana Pawła II
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SIENNIE SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SIENNIE Sienno SIENNO Szkolna
Miejska Szkoła Muzyczna I st. w Gostyninie Miejska Szkoła Muzyczna I st. w Gostyninie Gostynin GOSTYNIN Bema
Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Podlaskim Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Repkowska
Szkoła Muzyczna II stopnia w Radomiu Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu M. Radom RADOM 25 Czerwca
SSM Nr 1 Agrykola WCSM Agrykola M. st. Warszawa WARSZAWA Myśliwiecka
MODELOWE WIEJSKIE CENTRUM EKOTURYSTYKI PRZYJAZNE ŚRODOWISKU- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE – ZIELONA SZKOŁA W SENDENIU MODELOWE WIEJSKIE CENTRUM EKOTURYSTYKI PRZYJAZNE ŚRODOWISKU- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE – ZIELONA SZKOŁA W SENDENIU Łąck SENDEŃ MAŁY SENDEŃ MAŁY
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE “JOWISZ” W WYSZKOWIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ “KOPERNIK” W WYSZKOWIE Wyszków WYSZKÓW ŚWIĘTOJAŃSKA
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 ,,Syrenka” Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 ,,Syrenka” M. st. Warszawa WARSZAWA KAROLKOWA
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 z Filią przy ul. Długiej Zespół Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Smolna
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Placówek Oświatowo Wychowawczych w Łosicach Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Placówek Oświatowo Wychowawczych w Łosicach Łosice ŁOSICE Czarkowskiego
Szkolne Schronisko Młodziezowe w Solcu nad Wisłą Szkolne Schronisko Młodziezowe w Solcu nad Wisłą Solec nad Wisłą SOLEC NAD WISŁĄ Łoteckiego
Szkolne Schronisko Młodzieżowe “Skałka” w Szydłowcu Zespół Szkół w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Kościuszki
Szkolne schronisko młodzieżowe Szkolne schronisko młodzieżowe M. Radom RADOM Limanowskiego
Szkolne Schronisko Młodzieżowe “Siedemdziesiątka” Zespół Szkół Technicznych M. Płock PŁOCK
Szkolne Schronisko Młodzieżowe “ZST Mazury” Zespół Szkół Technicznych M. Płock PŁOCK
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Garbatce-Letnisku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku Garbatka-Letnisko GARBATKA-LETNISKO Hanki Lewandowicz
Szkolne Schronisko Młodzieżowe KKWR Szkolne Schronisko Młodzieżowe KKWR Serock SEROCK wyzwolenia
Schronisko młodzieżowe Zespół Szkół Nr 1 Garwolin GARWOLIN Kościuszki
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Kazimierzowska
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadowie Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadowie Jadów JADÓW 11. Listopada
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Kupientyńska
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIENNICY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIENNICY Siennica SIENNICA LATOWICKA
Szkoła Podstawowa nr 86 Szkoła Podstawowa nr 86 M. st. Warszawa WARSZAWA Koryncka
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Widnichowska
Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego “Vizja” Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego “Vizja” M. st. Warszawa WARSZAWA Gładka
Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym Gzy PRZEWODOWO PODUCHOWNE
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Rzeczniów GRABOWIEC Wąchocka
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Jeżewie Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Jeżewie Zawidz STROPKOWO brak
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 – Specjalna w Radomiu Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu M. Radom RADOM Lipska
Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej Wodynie RUDA WOLIŃSKA Ruda Wolińska
Szkoła Podstawowa im.Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku Szkoła Podstawowa im.Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku Kołbiel RUDZIENKO Szkolna
Szkoła Podstawowa z Odziałami Integracyjnymi nr 189 Szkoła Podstawowa z Odziałami Integracyjnymi nr 189 M. st. Warszawa WARSZAWA Dwóch Mieczy
Szkoła Podstawowa Zespół Oświatowy w Bielanach Jarosławach Bielany BIELANY-JAROSŁAWY brak
Szkoła Podstawowa nr 218 Szkoła Podstawowa nr 218 M. st. Warszawa WARSZAWA Michała Kajki
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z FILIĄ W BOBACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z FILIĄ W BOBACH Pułtusk PUŁTUSK MARII KONOPNICKIEJ
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czarnocinie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czarnocinie Radzanów CZARNOCIN Czarnocin
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Królowej św .Jadwigi w Rawicy Publiczna Szkoła Podstawowa im.Królowej św .Jadwigi w Rawicy Tczów RAWICA STARA brak nazwy
Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie Mińsk Mazowiecki JANÓW Strażacka
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim Nowa Sucha KOZŁÓW SZLACHECKI
DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SMART SCHOOL DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SMART SCHOOL Wiązowna ZAKRĘT TRAKT BRZESKI
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWEJ NR 10 I GIMNAZJUM NR 27 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO M. st. Warszawa WARSZAWA OSTROBRAMSKA
Szkoła Podstawowa im. Stacha Konwy w Dębach Szkoła Podstawowa im. Stacha Konwy w Dębach Łyse DĘBY
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku Brok BROK Jana Pawła II
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radomiu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radomiu M. Radom RADOM WARSZAWSKA
Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego Raciąż RACIĄŻ Kilińskiego
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach Sanniki SANNIKI Warszawska
Szkoła Podstawowa nr 4 w Otwocku Szkoła Podstawowa nr 4 w Otwocku Otwock OTWOCK Szkolna
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Karczew KARCZEW Otwocka
Szkoła Podstawowa im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie Szkoła Podstawowa im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie Jakubów WIŚNIEW Wisniew
Szkoła Podstawowa Nr 85 Szkoła Podstawowa Nr 85 M. st. Warszawa WARSZAWA Ludwika Narbutta
Polsko Angielska Szkoła Podstawowa Mentis “Słodka” Polsko Angielska Szkoła Podstawowa Mentis “Słodka” M. st. Warszawa WARSZAWA Słodka
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 M. st. Warszawa WARSZAWA ARMII KRAJOWEJ
Szkoła Podstawowa Nr 227 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 M. st. Warszawa WARSZAWA Astronautów
Szkoła Podstawowa nr 139 Szkoła Podstawowa nr 139 M. st. Warszawa WARSZAWA Syreny
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu Jasieniec JASIENIEC Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie Zespół Szkolno-Przedszkolny Radzanowo ROGOZINO Mazowiecka
Szkoła Podstawowa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Platerów GÓRKI
Szkoła Podstawowa im. ks Jerzego Popiełuszki w Kazuniu Polskim Szkoła Podstawowa im. ks Jerzego Popiełuszki w Kazuniu Polskim Czosnów KAZUŃ POLSKI Szkolna
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Ząbki ZĄBKI 11 Listopada
Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5 M. Siedlce SIEDLCE gen. Orlicz-Dreszera
Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Bohaterów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym Miastków Kościelny MIASTKÓW KOŚCIELNY Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach – Bramurze Płoniawy-Bramura PŁONIAWY-BRAMURA
Szkoła Podstawowa Gumowie Szkoła Podstawowa Gumowie Ciechanów GUMOWO
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie Raciąż KRAJKOWO
Publiczna Szkoła Podstawowa w Garbatce-Letnisko Publiczna Szkoła Podstawowa w Garbatce-Letnisko Garbatka-Letnisko GARBATKA-LETNISKO Hanki Lewandowicz
Szkoła Podstawowa w Siemiątkowie Zespół Szkół w Siemiątkowie Siemiątkowo SIEMIĄTKOWO Warszawska
Szkoła Podstawowa w Zamieniu Szkoła Podstawowa w Zamieniu Mińsk Mazowiecki ZAMIENIE
Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim Dębe Wielkie DĘBE WIELKIE Warszawska
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Narutowicza
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji Primus Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji Primus M. st. Warszawa WARSZAWA płk. Zoltana Balo
Szkoła Podstawowa im.11 Listopada 1918 Roku Szkoła Podstawowa im.11 Listopada 1918 Roku Domanice DOMANICE-KOLONIA brak
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 M. st. Warszawa WARSZAWA Leśnej Polanki
Szkoła Podstawowa Nr 312 Szkoła Podstawowa Nr 312 M. st. Warszawa WARSZAWA Umińskiego
Szkoła Podstawowa nr 273 Szkoła Podstawowa nr 273 M. st. Warszawa WARSZAWA Stanisława Kasznicy
Szkoła Podstawowa nr 238 Szkoła Podstawowa nr 238 M. st. Warszawa WARSZAWA Redutowa
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Łączkach Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Łączkach Łyse ŁĄCZKI
Szkoła Podstawowa w Pupkowiźnie Szkoła Podstawowa w Pupkowiźnie Łyse PUPKOWIZNA Pupkowizna
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 41 Edu Bene Prywatna Szkoła Podstawowa nr 41 Edu Bene M. st. Warszawa WARSZAWA Świętojerska
Katolicka Szkoła Podstawowa Katolicka Szkoła Podstawowa Mława MŁAWA Krasińskiego
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glinojecku Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glinojecku Glinojeck GLINOJECK Płocka
Szkoła Podstawowa im. por. Jana Skrzyszewskiego w Lesiowie Szkoła Podstawowa im. por. Jana Skrzyszewskiego w Lesiowie Jastrzębia LESIÓW Lesiów
Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach Wiskitki MIEDNIEWICE Miedniewice
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Moja Szkoła im.Wandy Chotomskiej Niepubliczna Szkoła Podstawowa Moja Szkoła im.Wandy Chotomskiej Łomianki ŁOMIANKI Równa
Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri w Radomiu Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri w Radomiu M. Radom RADOM Grzybowska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Długowoli Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli Lipsko DŁUGOWOLA PIERWSZA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kochanówce Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kochanówce Sienno KOCHANÓWKA
Szkoła Podstawowa w Michałowicach im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa w Michałowicach im. Jana Pawła II Michałowice MICHAŁOWICE Szkolna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku Skórzec GOŁĄBEK Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach ul. Wojska Polskiego 76, 05-152 Czosnów Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach ul. Wojska Polskiego 76, 05-152 Czosnów Czosnów MAŁOCICE Wojska Polskiego
Szkoła Podstawowa Nr 231 Szkoła Podstawowa Nr 231 M. st. Warszawa WARSZAWA Juranda ze Spychowa
Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 M. Radom RADOM Radomskiego
Szkoła Podstawowa im.ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy Szkoła Podstawowa im.ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy Załuski KAMIENICA brak
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku Jedlińsk JEDLIŃSK Marii Konopnickiej
Szkoła Podstawowa w Windykach Szkoła Podstawowa w Windykach Wieczfnia Kościelna WINDYKI 0
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku Przytyk PRZYTYK Szkolna
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi Wołomin WOŁOMIN Poprzeczna
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie Lesznowola MROKÓW Marii Świątkiewicz
Szkoła Podstawowa Zespół Publicznych Placówek Oświatowych Stara Kornica STARA KORNICA
Szkoła Podstawowa im. 2 Brygady Saperów Zespół Szkolno-Przedszkolny Czosnów KAZUŃ NOWY Główna
Integracyjna Szkoła Montessori Drugie Piętro Integracyjna Szkoła Montessori Drugie Piętro Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI 11 Listopada
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W JERUZALU SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W JERUZALU Mrozy JERUZAL SZKOLNA
Szkoła Podstawowa nr 109 Szkoła Podstawowa nr 109 M. st. Warszawa WARSZAWA Przygodna
Szkoła Podstawowa nr 1 im.Tadeusza Kosciuszki Szkoła Podstawowa nr 1 im.Tadeusza Kosciuszki Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Partyzantów
Szkoła Podstawowa w Zawistach-Dworakach Szkoła Podstawowa w Zawistach-Dworakach Boguty-Pianki ZAWISTY
Terapeutyczna Szkoła Podstawowa w Zabielu Wielkim Terapeutyczna Szkoła Podstawowa w Zabielu Wielkim Olszewo-Borki ZABIELE WIELKIE
Szkoła Podstawowa w Morawach Szkoła Podstawowa w Morawach Stupsk MORAWY –
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie Orońsko WAŁSNÓW –
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym Mirów BIESZKÓW DOLNY
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej Nieporęt WÓLKA RADZYMIŃSKA Szkolna
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej z Oddziałami Przedszkolnymi i Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej z Oddziałami Przedszkolnymi i Oddziałami Integracyjnymi Pruszków PRUSZKÓW Wojska Polskiego
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 “Klonowego Liścia” Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 “Klonowego Liścia” M. st. Warszawa WARSZAWA Wolna
Stowarzyszenie Edukator w Łomży, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrze Stowarzyszenie Edukator w Łomży, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrze Czernice Borowe WĘGRA –
Szkoła Podstawowa w Białymbłocie Szkoła Podstawowa w Białymbłocie Brańszczyk NOWA WIEŚ
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu Kadzidło WACH –
Szkoła Podstawowa w Lubowidzu Zespół Szkół w Lubowidzu Lubowidz LUBOWIDZ Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Młocku Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Młocku Ojrzeń MŁOCK
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie Błędów WILKÓW PIERWSZY Wilków Drugi
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Kozienice NOWA WIEŚ
Szkoła Podstawowa w Czachówku Szkoła Podstawowa w Czachówku Góra Kalwaria CZACHÓWEK Główna
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Węgrów WĘGRÓW Karola Szamoty
Szkoła Podstawowa nr 267 Szkoła Podstawowa nr 267 M. st. Warszawa WARSZAWA Braci Załuskich
Publiczna Szkoła Podstawowa w Modrzejowicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Modrzejowicach Skaryszew MODRZEJOWICE
Akademia Prymusa Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie Akademia Prymusa Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie Sochaczew SOCHACZEW Stadionowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach Sobienie-Jeziory WARSZAWICE 13
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Pomiechówek POMIECHÓWEK Nasielska
Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej M. st. Warszawa WARSZAWA Jerzego Zaruby
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Promitis Niepubliczna Szkoła Podstawowa Promitis M. st. Warszawa WARSZAWA Wileńska
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Huszlewie Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie Huszlew HUSZLEW 0
Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Piastów PIASTÓW Brandta
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie Zespół Szkół Społecznych STO w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Armii Krajowej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim Gzy SKASZEWO WŁOŚCIAŃSKIE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI MAŁOPOLSKA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach-Kosnach Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach-Kosnach Zbuczyn IZDEBKI-KOSNY
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie Jabłonna CHOTOMÓW Partyzantów
Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie Leszno ZABORÓW Stołeczna
Kanadyjska Szkoła Podstawowa Nr 84 Kanadyjska Szkoła Podstawowa Nr 84 M. st. Warszawa WARSZAWA Bełska
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Dzieci Zjednoczonej Europy S.T.O. Zespół Szkół Ogólnokształcacych Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Dzieci Zjednoczonej Europy i Społecznego Gimnazjum nr 4 M. st. Warszawa WARSZAWA Bachmacka
Szkoła Podstawowa nr 258 Szkoła Podstawowa nr 258 M. st. Warszawa WARSZAWA Brechta
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku Brańszczyk BRAŃSZCZYK Nadbużna
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu M. Radom RADOM Ceglana
Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim Bielsk LESZCZYN SZLACHECKI Leszczyn Szlachecki
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Płocku Szkoła Podstawowa Nr 6 w Płocku M. Płock PŁOCK 1 Maja
Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna “Dać Szansę” STO Zespół Społecznych Szkoł Specjalnych:Podstawowej,Gimnzjum, Przysposabiajacej do Pracy “Dać Szansę” S M. st. Warszawa WARSZAWA Głogowa
Szkoła Podstawowa nr 377 Szkoła Podstawowa nr 377 M. st. Warszawa WARSZAWA Trocka
Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Górczewska
Prywatna Męska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Cecylii Plater-Zyberkówny Prywatna Męska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Cecylii Plater-Zyberkówny M. st. Warszawa WARSZAWA Piękna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasińcu Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasińcu Płoniawy-Bramura SZCZUKI –
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 291 SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 291 M. st. Warszawa WARSZAWA DEMBIŃSKIEGO
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu Chynów ZALESIE nie dotyczy
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszewie Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszewie Magnuszew MNISZEW
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich M. Radom RADOM Długojowska
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze Staroźreby NOWA GÓRA Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach Gozdowo LELICE Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Bohdana Arcta Zespół Oświatowy w Kotuniu Kotuń KOTUŃ Szkolna
“Mała Szkoła im. mjr. Hieronima Piotrowskiego”JURA”” “Mała Szkoła im. mjr. Hieronima Piotrowskiego”JURA”” Łochów BRZUZA
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi M. Siedlce SIEDLCE Sekulska
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Komorowie Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Komorowie Rząśnik KOMOROWO brak
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rzewniu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rzewniu Rzewnie RZEWNIE
Publiczna Szkoła Podstawowa w Machcinie Publiczna Szkoła Podstawowa w Machcinie Chynów MACHCIN Nie dotyczy
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Sierpc GOLESZYN Niepodległości
Niepublicza Szkoła Podstawowa w Gozdawie Niepublicza Szkoła Podstawowa w Gozdawie Sienno GOZDAWA Gozdawa
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 w Radomiu M. Radom RADOM Malenicka
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kobylnikach Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kobylnikach Wyszogród KOBYLNIKI
Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 2 Milanówek MILANÓWEK LITERACKA
Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym Piaseczno ZALESIE GÓRNE Sarenki
Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnym Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnym M. st. Warszawa WARSZAWA Międzyborska
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu M. Radom RADOM Piwnika
Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 Mława MŁAWA Sportowa
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach Jedlińsk WIERZCHOWINY Wierzchowiny
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Podkowa Leśna PODKOWA LEŚNA Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy Suchożebry KRYNICA
Szkoła Podstawowa w Wólce Dąbrowickiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Dąbrowickiej Poświętne WÓLKA DĄBROWICKA
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej Łomianki SADOWA Strzelecka
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy M. st. Warszawa WARSZAWA Dziatwy
Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Maków Mazowiecki MAKÓW MAZOWIECKI Sportowa
Szkoła Podstawowa w Gąsewie Poduchownym Szkoła Podstawowa w Gąsewie Poduchownym Sypniewo GĄSEWO PODUCHOWNE Reymonta
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAKRZÓWKU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAKRZÓWKU Kazanów ZAKRZÓWEK-WIEŚ ZAKRZÓWEK WIEŚ
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Grąbcu Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Grąbcu Zawidz GRĄBIEC Grąbiec 11
Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 21 M. Płock PŁOCK Fryderyka Chopina
Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej Trojanów WOLA KORYCKA GÓRNA
Szkoła Podstawowa w Złotokłosie Szkoła Podstawowa w Złotokłosie Piaseczno ZŁOTOKŁOS R.Traugutta
Szkoła Podstawowa Nr3 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Gościniec
Niepubliczna Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa”The English Primary” Niepubliczna Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa”The English Primary” M. st. Warszawa WARSZAWA Rzodkiewki
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYSIAKACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYSIAKACH Myszyniec KRYSIAKI
Szkoła Podstawowa w Orle Szkoła Podstawowa w Orle Małkinia Górna ORŁO Orło
Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi w Przasnyszu Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi w Przasnyszu Przasnysz PRZASNYSZ Sadowa
Publiczna Szkoła Podstwowa im.Jana Pawła II w Ludwikowie Publiczna Szkoła Podstwowa im.Jana Pawła II w Ludwikowie Jedlińsk LUDWIKÓW Ludwików
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ Siedlce GOLICE Szkolna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa EduLab Niepubliczna Szkoła Podstawowa EduLab Stare Babice STARE BABICE Sikorskiego
Szkoła Podstawowa w Różanie Szkoła Podstawowa w Różanie Różan RÓŻAN Szkolna
Szkoła Podstawowea w Woli Błędowskiej Szkoła Podstawowea w Woli Błędowskiej Baranowo WOLA BŁĘDOWSKA Wola Błędowska
Szkoła Podstawowa w Dębsku Szkoła Podstawowa w Dębsku Szydłowo DĘBSK Dębsk
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego we Wrzosie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego we Wrzosie Przytyk WRZOS
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie Izabelin IZABELIN C 3 Maja
Szkoła Podstawowa Specjalna “Odzyskać Radość” Szkoła Podstawowa Specjalna “Odzyskać Radość” Bielsk ŚMIŁOWO
Szkoła Podstawowa Hlonda 12 Szkoła Podstawowa Hlonda 12 M. st. Warszawa WARSZAWA Hlonda
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Ostrów Mazowiecka STARE LUBIEJEWO Słoneczna
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 Pionki PIONKI Targowa
Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa CREATIO w Kaliszkach Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa CREATIO w Kaliszkach Czosnów KALISZKI Akacjowa
Szkoła Podstawowa w Krypach Szkoła Podstawowa w Krypach Wierzbno KRYPY
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wieliszewie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wieliszewie Wieliszew WIELISZEW Kościelna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach Pilawa TRĄBKI Osadnicza
Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Żółty Latawiec” w Siedlcach Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Żółty Latawiec” w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Czesława Dylewicza
Szkoła Podstawowa nr 367 Szkoła Podstawowa nr 367 M. st. Warszawa WARSZAWA Przytulna
Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Koszarowa
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie Pokrzywnica GZOWO
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym Solec nad Wisłą PRZEDMIEŚCIE DALSZE Przedmieście Dalsze
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymiw Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymiw Radomiu M. Radom RADOM Odrodzenia
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Radomiu M. Radom RADOM Gen. J. Sowińskiego
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ruchnie Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ruchnie Liw RUCHNA
Szkoła Podstawowa w Żelkowie- Kolonii Zespół Oswiatowy w Żelkowie Kolonii Siedlce ŻELKÓW-KOLONIA Siedlecka
Szkoła Podstawowa Zespół Szkolno-Przedszkolny Serock WOLA KIEŁPIŃSKA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Garwolin GARWOLIN Janusza Korczaka
Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy w Okuniewie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie Halinów OKUNIEW Szkolna
Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa M. st. Warszawa WARSZAWA Michała Paca
Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 6 Ciechanów CIECHANÓW Wiklinowa
Szkoła Podstawowa w Proszkowie Szkoła Podstawowa w Proszkowie Szreńsk PROSZKOWO Proszkowo
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie Drobin DROBIN Szkolna
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego Jabłonna CHOTOMÓW Partyzantów
Szkoła Podstawowa nr 205 Szkoła Podstawowa nr 205 M. st. Warszawa WARSZAWA Spartańska
Szkoła Podstawowa nr 316 Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 6 M. st. Warszawa WARSZAWA S.Szobera
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Chorzele KRZYNOWŁOGA WIELKA Krzynowłoga Wielka
Publiczna Szkoła Podstawowa SIGię im Karola Adamieckiego w Pełtach Publiczna Szkoła Podstawowa SIGię im Karola Adamieckiego w Pełtach Myszyniec PEŁTY
Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Jelonkach Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Jelonkach Ostrów Mazowiecka JELONKI
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagoszewie Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagoszewie Ostrów Mazowiecka NAGOSZEWO TURKA
Szkoła Podstawowa w Szydłowie Szkoła Podstawowa w Szydłowie Szydłowo SZYDŁOWO Szkolna
Szkoła Podstawowa w Białkach Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Białkach Siedlce BIAŁKI Diamentowa
Szkoła Podstawowa Zespól Szkolny w Stanisławowie Stanisławów STANISŁAWÓW SZKOLNA
Szkoła podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza Szkoła podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza M. Siedlce SIEDLCE 10 Lutego
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 391 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 391 M. st. Warszawa WARSZAWA FILARECKA
Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 Ciechanów CIECHANÓW Orylska
Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym Pokrzywnica POBYŁKOWO DUŻE nie ma
Szkoła Podstawowa w Poniatowie Szkoła Podstawowa w Poniatowie Żuromin PONIATOWO Szkolna
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszkowie Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszkowie Liw WYSZKÓW
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zającu Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zającu Liw ZAJĄC Zając
Szkoła Podstawowa w Rozalinie Szkoła Podstawowa w Rozalinie Strachówka ROZALIN Rozalin
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu Błonie BŁONIE
Szkoła Podstawowa w Lasocinie Szkoła Podstawowa w Lasocinie Brochów LASOCIN
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji ADYS Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji ADYS Piastów PIASTÓW KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO
Szkoła Podstawowa nr 352 im. J. H. Wagnera Szkoła Podstawowa nr 352 im. J. H. Wagnera M. st. Warszawa WARSZAWA J.Conrada
SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZCIANCE SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZCIANCE Brańszczyk TRZCIANKA 0
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku Kadzidło CHUDEK
Szkoła Podstawowa Specjalna Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku Brańszczyk BRAŃSZCZYK Jana Pawła II
II Prywatna Szkoła Podstawowa ZOK “Profesor” II Prywatna Szkoła Podstawowa ZOK “Profesor” M. Płock PŁOCK Al. Kilińskiego
Szkoła Podstawowa w Pniewniku Szkoła Podstawowa w Pniewniku Korytnica PNIEWNIK
Szkoła podstawowa Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie Jaktorów MIĘDZYBORÓW Staszica
szkoła podstawowa nr 4 szkoła podstawowa nr 4 Piastów PIASTÓW Żbikowska
Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 135 Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 135 M. st. Warszawa WARSZAWA ul. Przemyka
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA H. Sienkiewicza
Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą Przyłęk GRABÓW NAD WISŁĄ
Szkoła Podstawowa w Leśniakowiźnie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiźnie Wołomin LEŚNIAKOWIZNA Kasprzykiewicza
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem Mińsk Mazowiecki BRZÓZE Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jabłonnie Lackiej Publiczna Szkoła Podstawowa w Jabłonnie Lackiej Jabłonna Lacka JABŁONNA LACKA Klonowa
Zespół Szkół w Przesmykach Szkoła Podstawowa Zespół Szkół w Przesmykach Przesmyki PRZESMYKI Narutowicza
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Franklina Roosevelta
Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II M. st. Warszawa WARSZAWA Marii Grzegorzewskiej
Integracyjna Podstawowa Szkoła Montessori Wawer Integracyjna Podstawowa Szkoła Montessori Wawer M. st. Warszawa WARSZAWA ZERZEŃSKA
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole Nowinach Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole Nowinach Wyszków LESZCZYDÓŁ-NOWINY Szkolna
Szkoła Podstawowa w Skłobach Szkoła Podstawowa w Skłobach Chlewiska SKŁOBY Skłoby
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Wołomin OSSÓW Matarewicza
Szkoła Podstawowa w Kątach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach Góra Kalwaria KĄTY Puławska
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziewulach Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziewulach Zbuczyn DZIEWULE KOŚCIELNA
Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych “Możesz więcej” Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych “Możesz więcej” Siennica NOWY ZGLECHÓW Nowy Zglechów
Szkoła Podstawowa nr 303 Szkoła Podstawowa nr 303 M. st. Warszawa WARSZAWA Koncertowa
Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orląt Lwowskich Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orląt Lwowskich M. st. Warszawa WARSZAWA gen. Romana Abrahama
Szkoła Podstawowa nr 127 Szkoła Podstawowa nr 127 M. st. Warszawa WARSZAWA Kowieńska
Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim Lelis ŁĘG PRZEDMIEJSKI
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku Rząśnik RZĄŚNIK Wyszkowska
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego Maków Mazowiecki MAKÓW MAZOWIECKI Generała Pułaskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach Grębków KOPCIE
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Cegłów WICIEJÓW
Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa M. st. Warszawa WARSZAWA Księcia Ziemowita
Szkoła Podstawowa Nr 143 Szkoła Podstawowa Nr 143 M. st. Warszawa WARSZAWA al.St.Zjednocznych
Szkoła Podstawowa nr 368 Szkoła Podstawowa nr 368 M. st. Warszawa WARSZAWA Ostródzka
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Karniewo SZWELICE –
Szkoła Podstawowa nr 222 Szkoła Podstawowa nr 222 M. st. Warszawa WARSZAWA Esperanto
Szkoła Podstawowa w Szulborzu Wielkim Szkoła Podstawowa w Szulborzu Wielkim Szulborze Wielkie SZULBORZE WIELKIE Szarych Szeregów
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 Zespół Szkół Specjalnych nr 90 M. st. Warszawa WARSZAWA Kordeckiego
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Winnica BŁĘDOSTOWO
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Chodkowskiej Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Chodkowskiej Kozienice WOLA CHODKOWSKA Wola Chodkowska
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Sobolew KALEŃ DRUGI brak
Szkoła Podstawowa Specjalna Szkoła Podstawowa Specjalna Łaskarzew IZDEBNO-KOLONIA
Szkoła Podstawowa Azymut Fundacji Sternik Szkoła Podstawowa Azymut Fundacji Sternik Pruszków PRUSZKÓW Staszica
Szkoła Podstawowa nr 4 w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 4 w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Walerego Sławka
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle Długosiodło DŁUGOSIODŁO Tadeusza Kościuszki
Szkoła Podstawowa w Białych-Szczepanowicach Szkoła Podstawowa w Białych-Szczepanowicach Boguty-Pianki BIAŁE-SZCZEPANOWICE
Szkoła Podstawowa nr 4 w Mławie Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie Mława MŁAWA Graniczna
Szkoła Podstawowa im. Ksiedza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie Szkoła Podstawowa im. Ksiedza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie Płońsk SIEDLIN Jana Pawła II
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rusinowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Rusinowie Rusinów RUSINÓW Szkolna
Szkoła Podstawowa w Pniewie Szkoła Podstawowa w Pniewie Zatory PNIEWO 18 Maja
Katolicka Szkoła Podstawowa Katolicka Szkoła Podstawowa M. Płock PŁOCK abp. A. J. Nowowiejskiego
Szkoła Podstawowa w Skułach Szkoła Podstawowa w Skułach Żabia Wola SKUŁY Mszczonowska
Szkoła Podstawowa nr 195 Szkoła Podstawowa nr 195 M. st. Warszawa WARSZAWA Króla Maciusia
Szkoła Podstawowa Nr 185 Szkoła Podstawowa Nr 185 M. st. Warszawa WARSZAWA gen.T. Bora-Komorowskiego
Szkoła Podstawowa w Łomi Szkoła Podstawowa w Łomi Lipowiec Kościelny ŁOMIA Łomia
Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki Załuski SZCZYTNO Szczytno
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach Jedlińsk STARE ZAWADY Stare Zawady
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukównie Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukównie Radzanów BUKÓWNO brak
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.Ferdynanda Magellana Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.Ferdynanda Magellana Lesznowola MYSIADŁO Wiejska
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Brochów ŚLADÓW brak
Szkoła Podstawowa w Bożej Woli Szkoła Podstawowa w Bożej Woli Baranów BOŻA WOLA 1 Maja
Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim Łomianki DZIEKANÓW POLSKI Rolnicza
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 175 im. Heleny Marusarzówny SZKOŁA PODSTAWOWA NR 175 im. Heleny Marusarzówny M. st. Warszawa WARSZAWA TRZECH BUDRYSÓW
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 M. st. Warszawa WARSZAWA Mandarynki
Samorządowa Szkoła Podstawowa Samorządowa Szkoła Podstawowa Lutocin PRZERADZ MAŁY
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu Sierpc SIERPC Płocka
I Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu I Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu Sierpc SIERPC Dworcowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach Kozienice STANISŁAWICE
Szkoła Podstawowa w Grabinach im.ks.Jana Twardowskiego w Grabinach Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grabinach Sadowne GRABINY
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie Żelechów STEFANÓW
Podstawowa Szkoła Międzynarodowa/The International School Podstawowa Szkoła Międzynarodowa/The International School M. st. Warszawa WARSZAWA Jagielska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi Chorzele POŚCIEŃ-WIEŚ Poścień Wieś
Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Goławinie Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Goławinie Czerwińsk nad Wisłą GOŁAWIN Goławin
Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Czarnotrzewiu Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Czarnotrzewiu Baranowo CZARNOTRZEW
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie Belsk Duży ZABORÓW Zaborów
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Białobrzegi SUCHA Szlachecka
Szkoła Podstawowa nr 271 Szkoła Podstawowa nr 271 M. st. Warszawa WARSZAWA Niegocińska
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Pomiechówek STARE ORZECHOWO
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji SCOLAR Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji SCOLAR M. st. Warszawa WARSZAWA Kleczewska
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Obrońców Westerplatte Szkoła Podstawowa nr 4 im. Obrońców Westerplatte Wyszków WYSZKÓW Gen. J. Sowińskiego
SZKOŁA PODSTAWOWA W OŁDAKACH POLONII SZKOŁA PODSTAWOWA W OŁDAKACH POLONII Andrzejewo OŁDAKI-POLONIA
Szkoła Podstawowa Specjalna 240 Szkoła Podstawowa Specjalna 240 M. st. Warszawa WARSZAWA Weterynaryjna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce Warka OSTROŁĘKA Ostrołęka
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Sycynie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Sycynie Zwoleń SYCYNA PÓŁNOCNA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie Gózd MAŁĘCZYN Szkolna
Szkoła Podstawowa w Słupnie Szkoła Podstawowa w Słupnie Słupno SŁUPNO Kościelna
Szkoła Podstawowa w Michałowie Szkoła Podstawowa w Michałowie Puszcza Mariańska MICHAŁÓW Michałów
Szkoła Podstawowa w Cisiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu Halinów CISIE Mostowa
Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 Milanówek MILANÓWEK Królewska
Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Ząbki ZĄBKI Piłsudskiego
Szkoła Podstawowa nr 355 Szkoła Podstawowa nr 355 M. st. Warszawa WARSZAWA Ceramiczna
Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 Przasnysz PRZASNYSZ Jana Kilińskiego
Szkoła Podstawowa w Sinogórze Szkoła Podstawowa w Sinogórze Lubowidz SINOGÓRA
Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej Lesznowola NOWA IWICZNA Krasickiego
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kobylanach Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kobylanach Stara Kornica KOBYLANY
Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowiu Zespół Oświatowy w Borowiu Borowie BOROWIE A. Sasimowskiego
Szkoła Podstawowa nr 314 Szkoła Podstawowa nr 314 M. st. Warszawa WARSZAWA Porajów
Szkoła Podstawowa nr 48 Szkoła Podstawowa nr 48 M. st. Warszawa WARSZAWA Stefanii Sempołowskiej
Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Stanisława Staszica w Ostrołęce Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Stanisława Staszica w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA PAPIERNICZA
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kończycach-Kolonii Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kończycach-Kolonii Kowala KOŃCZYCE-KOLONIA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi Zakrzew CEREKIEW Wesoła
Szkoła Podstawowa w Starych Załubicach Szkoła Podstawowa w Starych Załubicach Radzymin STARE ZAŁUBICE Mazowiecka
Szkoła Podstawowa im. Jozefa Chełmonskiego w Kuklówce Radziejowickiej Szkoła Podstawowa im. Jozefa Chełmonskiego w Kuklówce Radziejowickiej Radziejowice KUKLÓWKA RADZIEJOWICKA Szkolna
Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa,,Julin” w Kaliskach Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa,,Julin” w Kaliskach Łochów KALISKA
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Mireckiego
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Szarych Szeregów Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Szarych Szeregów Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI SPORTOWA
Szkoła Podstawowa Nr 380 Szkoła Podstawowa Nr 380 M. st. Warszawa WARSZAWA Krasiczyńska
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 M. st. Warszawa WARSZAWA Strumykowa
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 289 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 289 M. st. Warszawa WARSZAWA Broniewskiego
SZKOŁA PODSTAWOWA TWP SZKOŁA PODSTAWOWA TWP Ciechanów CIECHANÓW Kraszewskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi Pułtusk PUŁTUSK New Britain
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Odechowie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Odechowie Skaryszew ODECHÓW
Szkoła Podstawowa w Będzyminie Szkoła Podstawowa w Będzyminie Żuromin BĘDZYMIN Główna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole Odrzywół ODRZYWÓŁ Warszawska
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali Kowala KOWALA-STĘPOCINA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych Tczów BRZEZINKI STARE Brzezinki Stare
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Czosnów ŁOMNA Jana Kochanowskiego
Szkoła Podstawowa Specjalna Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie Rybno ERMINÓW
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Garwolinie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Garwolinie Garwolin GARWOLIN Al. Żwirki i Wigury
Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 Milanówek MILANÓWEK Żabie Oczko
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Wałbrzyska
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II Pruszków PRUSZKÓW Hubala
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 Kobyłka KOBYŁKA Jezuicka
Szkoła Podstawowa nr 285 Szkoła Podstawowa nr 285 M. st. Warszawa WARSZAWA Turmoncka
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie Płoniawy-Bramura WĘGRZYNOWO Węgrzynowo
Niepubliczna Szkoła Podstawowa ŻYWIOŁY Niepubliczna Szkoła Podstawowa ŻYWIOŁY Płońsk PŁOŃSK Szkolna
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Markach Zespół Szkół Nr 2 im.Prymasa Tysiąclecia w Markach Marki MARKI Wczasowa
SZKOŁA PODSTAWOWA W KĄTACH SZKOŁA PODSTAWOWA W KĄTACH Kołbiel KĄTY KRÓLEWSKA
Szkoła Podstawowa Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 3 Zielonka ZIELONKA WILSONA
Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna “Otwarych Serc” Zespół Społecznych Szkół Specjalnych “Otwartych Serc” Sulejówek SULEJÓWEK 3 Maja
Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofiii Jędrzeja Moraczewskich Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofiii Jędrzeja Moraczewskich M. st. Warszawa WARSZAWA Cyrulików
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego Vizja w Warszawie Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego Vizja w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Patriotów
Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA Nowy Świat
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA LEGIONOWA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji “Nasza Szkoła” w Radomiu Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji “Nasza Szkoła” w Radomiu M. Radom RADOM Królowej Jadwigi
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mińsku Mazowieckim Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI gen. K. Sosnkowskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu M. Radom RADOM Sienkiewicza
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP Wołomin WOŁOMIN 1 Maja
Szkoła Podstawowa w Nowym Miszewie Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie Bodzanów NOWE MISZEWO Szkolna
Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 Karczew KARCZEW Bielińskiego
Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 Marki MARKI Duża
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Grudniaka w Trojanowie Szkoła Podstawowa im. Bolesława Grudniaka w Trojanowie Trojanów TROJANÓW brak
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie Iłów IŁÓW Płocka
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lucynowie Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lucynowie Wyszków LUCYNÓW Szkolna
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁUSNYM LASK NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁUSNYM LASK Myszyniec BIAŁUSNY LASEK BIAŁUSNY LASEK
Publiczna Szkoła Podstawowa im. płk. dypl. Ludwika Bociańskiego w Komorowie Publiczna Szkoła Podstawowa im. płk. dypl. Ludwika Bociańskiego w Komorowie Ostrów Mazowiecka KOMOROWO Mazowiecka
Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Stupsku Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Stupsku Stupsk STUPSK SIENKIEWICZA
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu M. Radom RADOM Trojańska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kępie Celejowskiej Publiczna Szkoła Podstawowa w Kępie Celejowskiej Wilga ZAKRZEW
Stowarzyszenie Edukator w Łomży Szkoła Podstawowa w Romanowie Stowarzyszenie Edukator w Łomży Szkoła Podstawowa w Romanowie Karniewo ROMANOWO
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 Społecznego Towarzystwa Oświatowego M. st. Warszawa WARSZAWA Wolumen
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Sarnaki SARNAKI 3 MAJA
Szkoła Podstawowa w Wierzbnie Szkoła Podstawowa w Wierzbnie Wierzbno WIERZBNO
Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta Żelechów ŻELECHÓW Ogrodowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wąsewo TRYNOSY Trynosy-Osiedle
Publiczna Szkola Podstawowa w Jedlni Publiczna Szkola Podstawowa w Jedlni Pionki JEDLNIA Jedlnia
Szkoła Podstawowa w Stoczku Zespół Oświatowy w Stoczku Stoczek STOCZEK Węgrowska
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Wilga NOWY ŻABIENIEC
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu Serock ZEGRZE Oficerska
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 “Szkoła Marzeń” Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 “Szkoła Marzeń” Piaseczno PIASECZNO Zielona
Szkoła Podstawowa w Feliksowie Szkoła Podstawowa w Feliksowie Sochaczew FELIKSÓW Feliksów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pałapusie Publiczna Szkoła Podstawowa w Pałapusie Ostrów Mazowiecka PAŁAPUS
Szkoła Podstawowa w Mleczówce Szkoła Podstawowa w Mleczówce Lubowidz MLECZÓWKA
Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie Zespół Szkolno-Przedszkolny Ciepielów CIEPIELÓW LEKARSKA
Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Swięcieńcu Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Swięcieńcu Słupno ŚWIĘCIENIEC Święcieniec
Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 Wołomin WOŁOMIN Aleja Armii Krajowej
SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR RODZINY MARYI W MARKACH SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR RODZINY MARYI W MARKACH Marki MARKI KASZTANOWA
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce Kołbiel CZŁEKÓWKA
Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori w Kobyłce Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori w Kobyłce Kobyłka KOBYŁKA Załuskiego
Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA Pożaryskiego
Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym Żuromin KLICZEWO DUŻE Wspólna
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Wiśniewo BOGURZYN Bogurzyn
Szkoła Podstawowa w Gąsocinie Szkoła Podstawowa w Gąsocinie Sońsk GĄSOCIN Błotna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze Pniewy JEZIORA Jeziora
Szkoła podstawowa w Bielsku Szkoła podstawowa w Bielsku Bielsk BIELSK Drobińska
Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina Nasielsk BUDY SIENNICKIE
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 M. st. Warszawa WARSZAWA Tarchomińska
Szkoła Podstawowa Nr 166 Szkoła Podstawowa Nr 166 M. st. Warszawa WARSZAWA Żytnia
Szkoła Podstawowa Nr 63 Szkoła Podstawowa Nr 63 M. st. Warszawa WARSZAWA Płocka
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych Wąsewo BRUDKI STARE Brudki Stare
Szkoła Podstawowa w Jastrząbce Szkoła Podstawowa w Jastrząbce Baranowo JASTRZĄBKA
SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK M. st. Warszawa WARSZAWA KRASIŃSKIEGO
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Mała Wieś MAŁA WIEŚ J. Kochanowskiego
Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 Sulejówek SULEJÓWEK Głowackiego
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie Gozdowo GOZDOWO K.Gozdawy
Szkoła Podstawowa w Uwielinach Szkoła Podstawowa w Uwielinach Prażmów UWIELINY Szkolna
Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Nasielsk NASIELSK Staszica
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku Łochów OSTRÓWEK Szkolna
Szkoła Podstawowa w Mokasie Szkoła Podstawowa w Mokasie Sochaczew MOKAS
Szkoła Podstawowa nr 323 Szkoła Podstawowa nr 323 M. st. Warszawa WARSZAWA Ludwika Hirszfelda
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 172 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 172 M. st. Warszawa WARSZAWA Brata Alberta
Szkoła Podstawowa w Szafrankach Szkoła Podstawowa w Szafrankach Łyse SZAFRANKI
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej Lipsko WOLA SOLECKA PIERWSZA
Publiczna Szkoła Podstawowa Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej Lipsko KRĘPA KOŚCIELNA Krępa Kościelna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaszowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaszowie Stara Błotnica KASZÓW
Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą Grabów nad Pilicą GRABÓW NAD PILICĄ Parkowa
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 w Radomiu M. Radom RADOM Sadkowska
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Radomiu M. Radom RADOM Kolberga
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Jabłonna JABŁONNA Szkolna
Szkoła Podstawawa nr 1 Szkoła Podstawawa nr 1 Piaseczno PIASECZNO Świętojańska
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach Łomianki ŁOMIANKI Staszica
Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. O. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. O. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Gwintowa
Międzynarodowa Szkoła Montessori w Warszawie Międzynarodowa Szkoła Montessori w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Dzierzby
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego Raszyn RASZYN Szkolna
I Językowa Szkoła Podstawowa “Language” w Wyszkowie I Językowa Szkoła Podstawowa “Language” w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW Komisji Edukacji Narodowej
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 94 SZKOŁA “LAUDER MORASHA” PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 94 SZKOŁA “LAUDER MORASHA” M. st. Warszawa WARSZAWA Wawelberga
Publiczna Szkoła Podstawowa im. por. pil. Stefana Okrzei Publiczna Szkoła Podstawowa im. por. pil. Stefana Okrzei Somianka KRĘGI Kręgi
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Ciechanów CIECHANÓW Powstańców Wielkopolskich
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 M. st. Warszawa WARSZAWA Białobrzeska
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce Dąbrówka GUZOWATKA Guzowatka
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Sulejówek SULEJÓWEK Okuniewska
Szkoła Podstawowa nr 1 w Płocku Szkoła Podstawowa nr 1 w Płocku M. Płock PŁOCK Pasaż Vuka Karadzicia
Szkoła Podastawowa w Bojmiu Zespół Szkół w Bojmiu Kotuń BOJMIE
Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach Siedlce NOWE IGANIE Siedlecka
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Św. Urszuli Ledóchowskiej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie Chorzele KRUKOWO Krukowo
Szkoła Podstawowa w Ołdakach Szkoła Podstawowa w Ołdakach Rzekuń OŁDAKI Ołdaki
Szkoła Podstawowa w Myszadłach Szkoła Podstawowa w Myszadłach Jadów MYSZADŁA Myszadła
Szkoła Podstawowa nr 313 Szkoła Podstawowa nr 313 M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Cybisa
Szkoła Podstawowa Wyspa JP2 Szkoła Podstawowa Wyspa JP2 M. st. Warszawa WARSZAWA Radzymińska
Szkoła Podstawowa nr 387 Szkoła Podstawowa nr 387 M. st. Warszawa WARSZAWA Kasprzaka
Szkoła Podstawowa we Wróblewie Szkoła Podstawowa we Wróblewie Radzanów WRÓBLEWO nie dotyczy
Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie Nowa Sucha KURDWANÓW
Niepubliczna Szkoła Podstwowa w Przywózkach Niepubliczna Szkoła Podstwowa w Przywózkach Sokołów Podlaski PRZYWÓZKI Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kaskach Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kaskach Baranów KASKI Królewska
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Pruszkowie Szkoła Podstawowa Nr 9 w Pruszkowie Pruszków PRUSZKÓW Mostowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku Orońsko OROŃSKO SZKOLNA
Szkola Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkola Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Wieczfnia Kościelna WIECZFNIA KOŚCIELNA
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej Stara Biała STARA BIAŁA
Szkoła Podstawowa nr 119 Szkoła Podstawowa nr 119 M. st. Warszawa WARSZAWA Pułku Baszta
Szkoła Podstawowa nr 246 Szkoła Podstawowa nr 246 M. st. Warszawa WARSZAWA Białowieska
Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Troszynie Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Troszynie Troszyn TROSZYN Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa Zespół Szkolno – Przedszkolny Warka NOWA WIEŚ
Publiczna Szkoła Podstawowa nr2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr2 Pionki PIONKI Kochanowskiego
Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego Pokrzywnica NOWE NIESTĘPOWO
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH Świercze ŚWIERCZE Pułtuska
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach Rusinów NIEZNAMIEROWICE Nieznamierowice
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Grygrowie Zespół Oświatowy w Grygrowie Stoczek GRYGRÓW
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Mordy RADZIKÓW WIELKI Szkolna
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394 M. st. Warszawa WARSZAWA Różana
Integracyjna Szkoła Podstawowa im. św. Rity. Mikroszkoła Ursynów Integracyjna Szkoła Podstawowa im. św. Rity. Mikroszkoła Ursynów M. st. Warszawa WARSZAWA Al.Komisji Edukacji Narodowej
Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa EDISON Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa EDISON M. st. Warszawa WARSZAWA Królewicza Jakuba
Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA Elekcyjna
SZKOŁA PODSTAWOWA W PISKACH SZKOŁA PODSTAWOWA W PISKACH Czerwin PISKI SŁOWACKIEGO
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze Przysucha PRZYSUCHA Krakowska
Szkoła Podstawowa w Zeńboku Szkoła Podstawowa w Zeńboku Regimin ZEŃBOK brak nazwy
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Drobin ŁĘG PROBOSTWO
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W GOŚLICACH ZESPÓŁ SZKÓL SPECJALNYCH W GOŚLICACH Bielsk GOŚLICE
Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. bl. ks. Jerzego Popiełuszki w Magdlence Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. bl. ks. Jerzego Popiełuszki w Magdlence Lesznowola ŁAZY KS.KAN.H.SŁOJEWSKIEGO
Szkoła Podstawowa im. Dawnych Słowian w Podebłociu Szkoła Podstawowa im. Dawnych Słowian w Podebłociu Trojanów PODEBŁOCIE
Szkoła Podstawowa w Augustówce Szkoła Podstawowa w Augustówce Osieck AUGUSTÓWKA Kolejowa
Ośmioklasowa Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Ośmioklasowa Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy M. Siedlce SIEDLCE Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nurze Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nurze Nur NUR ŁOMŻYŃSKA
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach Olszewo-Borki OLSZEWO-BORKI Władysława Broniewskiego
Szkoła Podstawowa w Przystani Szkoła Podstawowa w Przystani Olszewo-Borki PRZYSTAŃ Przystań
Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza w Regiminie Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza w Regiminie Regimin REGIMIN Heleny Dobrzynieckiej
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach Zespół Szkół nr 1 w Łosicach Łosice ŁOSICE Szkolna
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 152 im. MARII DĄBROWSKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 152 im. MARII DĄBROWSKIEJ M. st. Warszawa WARSZAWA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 179 Zespół Szkół Specjalnych nr 102 M. st. Warszawa WARSZAWA Halna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku Starym Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku Starym Skaryszew DZIERZKÓWEK STARY
Katolicka Szkoła Podstawowa w Mariówce Katolicka Szkoła Podstawowa w Mariówce Przysucha SMOGORZÓW Mariówka
Szkoła Podstawowa nr 340 Szkoła Podstawowa nr 340 M. st. Warszawa WARSZAWA Eugeniusza Lokajskiego
Szkoła Podstawowa w Krzynowlodze Małej Szkoła Podstawowa w Krzynowlodze Małej Krzynowłoga Mała KRZYNOWŁOGA MAŁA Szkolna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pałapusie Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pałapusie Ostrów Mazowiecka PAŁAPUS
Szkła Podstawowa Specjalna nr 244 Szkła Podstawowa Specjalna nr 244 M. st. Warszawa WARSZAWA Hafciarska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej Przyłęk MSZADLA STARA Mszadla Stara
Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach Bulkowo NOWE ŁUBKI Nowe Łubki
Salezjańska Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Salezjańskich Lux Sapientiae w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Ks. Bosko
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Celestynów STARA WIEŚ Fabryczna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 M. st. Warszawa WARSZAWA Erazma z Zakroczymia
Szkoła Podstawowa w Chotumiu Szkoła Podstawowa w Chotumiu Ciechanów CHOTUM
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji “Nasza Szkoła” w Przasnyszu Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji “Nasza Szkoła” w Przasnyszu Przasnysz PRZASNYSZ Św. Floriana
Szkoła Podstawowa Zespół Placówek Oświatowych Szczawin Kościelny SZCZAWIN KOŚCIELNY Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa im. Wł.Łokietka w Wodyniach Zespół Szkół w Wodyniach Wodynie WODYNIE Siedlecka
Szkoła Podstawowa w Dobieszu Szkoła Podstawowa w Dobieszu Góra Kalwaria DOBIESZ Wolska
Szkoła Podstawowa Zespół Szkolno – Przedszkolny Sarnaki SERPELICE –
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach Mrozy MROZY Szkolna
Meridian Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian Międzynarodowa Szkoła Podstawowa M. st. Warszawa WARSZAWA Wawelska
Niepubliczna Szkoła Podstawowa “SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI” Niepubliczna Szkoła Podstawowa “SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI” M. st. Warszawa WARSZAWA BIAŁOŁĘCKA
Akademicka Szkoła Podstawowa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Akademicka Szkoła Podstawowa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Kawęczyńska
Katolicka Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Katolicki Zespół Edukacyjny Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce M. st. Warszawa WARSZAWA Ogrodowa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie Szelków STARY SZELKÓW Stary Szelków
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie Mirów MIRÓW STARY Mirów Stary
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi M. Radom RADOM Krucza
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance Dębe Wielkie CYGANKA Szkolna
Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori w Warszawie Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Henryka II Pobożnego
Academy Intrnational Wawer Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwjęzycznymi Academy Intrnational Wawer Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwjęzycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA 27 Grudnia
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dudach Publiczna Szkoła Podstawowa w Dudach Ostrów Mazowiecka KUSKOWIZNA Dudy
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grójcu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grójcu Grójec GRÓJEC J. Piłsudskiego
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Budkach Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Budkach Chlewiska BUDKI Budki
Publiczna Szkoła Podsawowa w Czarnolesie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnolesie Policzna CZARNOLAS –
Publiczna szkoła Podstawowa Publiczna szkoła Podstawowa Głowaczów URSYNÓW Ursynów
SZKOŁA PODSTAW0WA w OSIEKU SZKOŁA PODSTAW0WA w OSIEKU Zawidz OSIEK Osiek
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tczowie Zespół Szkół w Tczowie Tczów TCZÓW –
Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 Sulejówek SULEJÓWEK Narutowicza
Szkoła Podstawowa nr 140 Szkoła Podstawowa nr 140 M. st. Warszawa WARSZAWA Wilgi
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Wyszkowie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW Jana Matejki
Szkoła Podstawowa w Dębinkach Szkoła Podstawowa w Dębinkach Zabrodzie DĘBINKI C. K. Norwida
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Podłężnej Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Podłężnej Zakrzew DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA
Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 Radzymin RADZYMIN M. Konopnickiej
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku M. Płock PŁOCK Piasta Kołodzieja
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 w Płocku Zespół Szkół nr 5 w Płocku M. Płock PŁOCK gen. Tadeusza Kutrzeby
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Markach Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Markach Marki MARKI SZKOLNA
Szkoła Podstawowa w Prażmowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie Prażmów PRAŻMÓW Franciszka Ryxa
Szkoła Podstawowa nr 1 im Szarych Szeregów Zespół Szkół nr 1 im Szarych Szeregów Łaskarzew ŁASKARZEW Alejowa
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA gen. Stefana Grota Roweckiego
SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERSKU SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERSKU Góra Kalwaria CZERSK WARSZAWSKA
Szkoła Podstawowa im. chor. Jerzego Paca w Życzynie Szkoła Podstawowa im. chor. Jerzego Paca w Życzynie Trojanów ŻYCZYN Życzyn
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Repkowska
Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców Piaseczno JÓZEFOSŁAW Ogrodowa
“PROFESJA” Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Żyrardowie “PROFESJA” Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Bohaterów Warszawy
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciechlinie Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciechlinie Pniewy CIECHLIN brak
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Zespól Szkolno-Przedszkolny Radzymin CIEMNE Wołomińska
Niepubliczna Szkoła Podstawowaim. Marszałka JózefaPiłsudskiego w Orszymowie Niepubliczna Szkoła Podstawowaim. Marszałka JózefaPiłsudskiego w Orszymowie Mała Wieś ORSZYMOWO
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Batalionu “Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Batalionu “Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi Otwock OTWOCK Majowa
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle Lesznowola MYSIADŁO Kwiatowa
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Nadbrzeżu Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Nadbrzeżu Karczew NADBRZEŻ –
Szkoła Podstawowa Nr 96 Szkoła Podstawowa Nr 96 M. st. Warszawa WARSZAWA Sarabandy
Szkoła Podstawowa w Czarni Szkoła Podstawowa w Czarni Kadzidło CZARNIA
Publiczna Szkoła Podstawowa Zespół Placówek Oświatowych w Wąsewie Wąsewo WĄSEWO Szkolna
Szkoła Podstawowa W Turzy Małej Szkoła Podstawowa W Turzy Małej Lipowiec Kościelny TURZA MAŁA Turza Mała
Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze Gózd PODGÓRA nie dotyczy
Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta w Otwocku Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta w Otwocku Otwock OTWOCK Karczewska
“AKADEMIA ROSENBERGA” NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA “AKADEMIA ROSENBERGA” NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Lesznowola ŁOZISKA KWITNĄCEJ WIŚNI
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu Tłuszcz TŁUSZCZ KOŚCIELNA
Szkoła Podstawowa nr 190 Szkoła Podstawowa nr 190 M. st. Warszawa WARSZAWA Zwierzyniecka
Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109 im.Świętej Rodziny Fundacji Na Rzecz Rodziny Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109 im.Świętej Rodziny Fundacji Na Rzecz Rodziny M. st. Warszawa WARSZAWA Wóycickiego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gielniowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie Gielniów GIELNIÓW Sportowa
Szkoła Podstawowa w Lisewie Szkoła Podstawowa w Lisewie Płońsk LISEWO Lisewo
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Błonie BŁONIE Poniatowskiego
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 M. st. Warszawa WARSZAWA Białostocka
Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA Ogrodowa
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego Płońsk PŁOŃSK Płocka
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku Pułtusk PUŁTUSK Tysiąclecia
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach Warka KONARY Konary
Szkoła Podstawowa w Rozniszewie Szkoła Podstawowa w Rozniszewie Magnuszew ROZNISZEW Rozniszew
Szkoła Podstawowa Partner International Primary School z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Montessori w Radomiu Szkoła Podstawowa Partner International Primary School z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Montessori w Radomiu M. Radom RADOM Traugutta
Szkoła Podstawowa im. Piotra Wysockiego w Dropiu Szkoła Podstawowa im. Piotra Wysockiego w Dropiu Dobre DROP Drop
Szkoła Podstawowa w Chobocie Szkoła Podstawowa w Chobocie Halinów CHOBOT
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 48 Aktywności Twórczej Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 48 Aktywności Twórczej Zielonka ZIELONKA KRZYWA
Szkoła Podstawowa Nr 10 Szkoła Podstawowa Nr 10 Pruszków PRUSZKÓW Pływacka
Szkoła Podstawowa nr 163 w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 163 w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Osiecka
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła im. Janusza Korczaka Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła im. Janusza Korczaka M. st. Warszawa WARSZAWA Liczydło
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63 Zespół Szkół Prywatnych M. st. Warszawa WARSZAWA Wał Miedzeszyński
Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie Latowicz WIELGOLAS Szkolna
Szkoła Podstawowa w Skibniewie70343 Zespół Oświatowy im. M. Frąckowiak w Skibniewie Sokołów Podlaski SKIBNIEW-PODAWCE Szkolna
Szkoła Podstawowa Nr 146 Szkoła Podstawowa Nr 146 M. st. Warszawa WARSZAWA DOMANIEWSKA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Zespół Placówek Oświatowych w Porębie Brańszczyk PORĘBA ŚREDNIA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suskowoli Publiczny Zespół Szkół w Suskowoli Pionki SUSKOWOLA Suskowola
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna “Na dobry początek” Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna “Na dobry początek” Płońsk PŁOŃSK Ks.R.Jaworskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczowie Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczowie Przytyk WRZESZCZÓW Wrzeszczów
Szkoła Podstawowa w Korytnicy Zespół Szkolno – Przedszkolny w Korytnicy Korytnica KORYTNICA Sienkiewicza
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce- Stany Szkoła Podstawowa w Dąbrówce- Stany Skórzec DĄBRÓWKA-STANY
Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej Garwolin WOLA WŁADYSŁAWOWSKA
Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Rębkowskiej Garwolin WOLA RĘBKOWSKA Długa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Inspiracja Niepubliczna Szkoła Podstawowa Inspiracja M. st. Warszawa WARSZAWA Mehoffera
Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Leśnej Placówki AK “Mrowisko” w Knurowcu Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Leśnej Placówki AK “Mrowisko” w Knurowcu Brańszczyk KNUROWIEC
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej Małkinia Górna MAŁKINIA GÓRNA Leśna
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II Płońsk PŁOŃSK ks. Romualda Jaworskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Alojzów i Okolic Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Alojzów i Okolic Iłża ALOJZÓW
Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 Otwock OTWOCK Tadeusza Kościuszki
Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 4 Konstancin-Jeziorna SŁOMCZYN Wilanowska
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie Szkoła Podstawowa nr 3 im.Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie Józefów JÓZEFÓW Leśna
Szkoła Podstawowa w Baniosze Szkoła Podstawowa w Baniosze Góra Kalwaria BANIOCHA Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Grupy Kampinos AK w Kaliszkach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach Czosnów KALISZKI
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 M. Siedlce SIEDLCE Sienkiewicza
Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Sokołowska
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnosielcu Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnosielcu Krasnosielc KRASNOSIELC Ogrodowa
Szkoła Podstawowa Nr 148 Szkoła Podstawowa Nr 148 M. st. Warszawa WARSZAWA Ożarowska
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chorzelach Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chorzelach Chorzele CHORZELE Szkolna
Szkoła Podstawowa w Nacpolsku Szkoła Podstawowa w Nacpolsku Naruszewo NACPOLSK Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku-Kolonii Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku-Kolonii Gózd KŁONÓWEK-WIEŚ nie dotyczy
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Słowikach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Słowikach Sieciechów STARE SŁOWIKI
Szkoła Podstawowa Im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie Szkoła Podstawowa Im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie Nasielsk CIEKSYN Piłsudskiego
Szkoła Podstawowa im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem Szkoła Podstawowa im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem Poświętne POŚWIĘTNE Szkolna
Szkoła Podstawowa w Janowie Szkoła Podstawowa w Janowie Młodzieszyn JANÓW nie ma
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Pawła II Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Juliusza Słowackiego
Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie Żabia Wola OJRZANÓW Główna
Szkoła Podstawowa nr 50 Szkoła Podstawowa nr 50 M. st. Warszawa WARSZAWA Jagiellońska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu Myszyniec ZALESIE
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Hallera
Szkoła Podstawowa w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych Zespół Niepublicznych Placówek Oswiatowych Specjalnych M. Radom RADOM Wośnicka
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Wierzbica RUDA WIELKA Radomska 10
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie Zakrzew ZAKRZEW
Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrytem Zespół Placówek Oświatowych Obryte OBRYTE Obryte
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siecieniu Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siecieniu Brudzeń Duży SIECIEŃ brak
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrku Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrku Stromiec BOBREK-KOLONIA
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 M. Płock PŁOCK Walecznych
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie Kampinos KAMPINOS Szkolna
Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 6 Sochaczew SOCHACZEW Staszica
Publiczna Szkoła Podstawowa im. o. St. Papczyńskiego w Mariańskim Porzeczu Publiczna Szkoła Podstawowa im. o. St. Papczyńskiego w Mariańskim Porzeczu Wilga MARIAŃSKIE PORZECZE –
Szkoła Podstawowa im. Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia Szkoła Podstawowa im. Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia Piaseczno JAZGARZEW Szkolna
Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 M. st. Warszawa WARSZAWA Piaseczyńska
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 68 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 68 M. st. Warszawa WARSZAWA OR-OTA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji” Nasza Szkoła”w Ostrołęce Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji” Nasza Szkoła”w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Goworowska
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku Gostynin SIERAKÓWEK Sierakówek
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Prażmów USTANÓW Główna
Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Augustynowicz w Popowie Kościelnym Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Augustynowicz w Popowie Kościelnym Somianka POPOWO KOŚCIELNE Popowo Kościelne
Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupnie Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupnie Radzymin SŁUPNO Aleja Jana Pawła II
Publiczna Szkoła Podstawowowa w Samogoszczy im. ks. Jana Twardowskiego w Samogoszczy Publiczna Szkoła Podstawowowa w Samogoszczy im. ks. Jana Twardowskiego w Samogoszczy Maciejowice SAMOGOSZCZ
Szkoła Podstawowa w Grali-Dąbrowiźnie Szkoła Podstawowa w Grali-Dąbrowiźnie Skórzec GRALA-DĄBROWIZNA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Kolumba w Żyrardowie Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Kolumba w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Mickiewicza
Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA Balkonowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzebuczy Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzebuczy Grębków TRZEBUCZA
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIERZBACH Jabłonna Lacka DZIERZBY WŁOŚCIAŃSKIE –
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Jabłonna Lacka BUJAŁY-MIKOSZE Bujały
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym Nieporęt STANISŁAWÓW PIERWSZY Jana Kazimierza
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie Miedzna MIEDZNA Kościelna
Szkoła Podstawowa imienia Wojciecha Górskiego w Pamiątce Szkoła Podstawowa imienia Wojciecha Górskiego w Pamiątce Tarczyn KOPANA Anieli i Wojciecha Górskich
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Brzeska
Szkoła Podstawowa nr 75 Szkoła Podstawowa nr 75 M. st. Warszawa WARSZAWA Niecała
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łysych Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łysych Łyse ŁYSE SZKOLNA
Szkoła Podstawowa im. Janiny Jóźwiak w Cieślach Szkoła Podstawowa im. Janiny Jóźwiak w Cieślach Bodzanów CIEŚLE
Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Lesznowola MYSIADŁO Krótka
szkoła podstawowa w Nowej Wsi Zespół Oświatowy w Nowej Wsi Sokołów Podlaski NOWA WIEŚ Szkolna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich Wiązowna WIĄZOWNA Kościelna
Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 10 M. Siedlce SIEDLCE Mazurska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli Miastków Kościelny ZWOLA Zwola
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 M. st. Warszawa WARSZAWA Deotymy
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej Wierzbica DĄBRÓWKA WARSZAWSKA
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie Słupno LISZYNO Wawrzyńca Sikory
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W WIELISZEWIE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W WIELISZEWIE Wieliszew WIELISZEW MODLIŃSKA
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gocławiu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gocławiu Pilawa GOCŁAW Szkolna
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju M. st. Warszawa WARSZAWA Cieszyńska
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Borowie IWOWE IWOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. 18. PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. 18. PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA SZKOŁY PODCHORĄŻYCH PIECHOTY
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Sarościńskim Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Sarościńskim Lelis ŁĘG STAROŚCIŃSKI
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Ostrów Mazowiecka KALINOWO
Szkoła Podstawowa nr 1 w Małkini Górnej Szkoła Podstawowa nr 1 w Małkini Górnej Małkinia Górna MAŁKINIA GÓRNA Ostrowska
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sołtykowie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sołtykowie Skaryszew SOŁTYKÓW ADAMA MICKIEWICZA
Szkoła Podstawowa nr 3 w Płocku Szkoła Podstawowa nr 3 w Płocku M. Płock PŁOCK Kossobudzkiego
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Młodzieżowa
Szkoła Podstawowa nr 212 Szkoła Podstawowa nr 212 M. st. Warszawa WARSZAWA Czarnomorska
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus M. st. Warszawa WARSZAWA Lazurowa
Szkoła Podstawowa nr 94 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa nr 94 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Cietrzewia
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipie Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipie Jednorożec LIPA
Szkoła Podstawowa w Zalasiu Szkoła Podstawowa w Zalasiu Łyse ZALAS Zalas
Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej Glinojeck WOLA MŁOCKA Wola Młocka
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie Warka WROCISZEW
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOŁODZIĄŻU NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOŁODZIĄŻU Sadowne KOŁODZIĄŻ KOŁODZIĄŻ
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Pamięci Wanat w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej Publiczna Szkoła Podstawowa im.Pamięci Wanat w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej Łaskarzew WOLA ŁASKARZEWSKA
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 111 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 111 M. st. Warszawa WARSZAWA Różana
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Dąbrówki
Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich Sulejówek SULEJÓWEK Paderewskiego
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Dobrzykowa z 1939r. w Dobrzykowie Szkoła Podstawowa im. Obrońców Dobrzykowa z 1939r. w Dobrzykowie Gąbin DOBRZYKÓW Obrońców Dobrzykowa
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH Łochów OGRODNIKI
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Pustelniku Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Pustelniku Stanisławów PUSTELNIK Szkolna
Szkoła Podstawowa Nr 168 w Warszawie Szkoła Podstawowa Nr 168 w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Zwycięzców
Szkoła Podstawowa nr 118 Szkoła Podstawowa nr 118 M. st. Warszawa WARSZAWA Leszczynowa
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA gen.A.E. Fieldorfa “Nila”
Publiczna Szkoła Podstawowa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chynowie Chynów CHYNÓW Główna
Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Sulejówek SULEJÓWEK Idzikowskiego
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie Gostynin STEFANÓW
Szkoła Podstawowa nr.6 Szkoła Podstawowa nr.6 Konstancin-Jeziorna OPACZ –
Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 Ożarów Mazowiecki OŻARÓW MAZOWIECKI Szkolna
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRYDERYKA CHOPINA W BUDKACH PIASECKICH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRYDERYKA CHOPINA W BUDKACH PIASECKICH Teresin BUDKI PIASECKIE BUDKI PIASECKIE
Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School Piaseczno JÓZEFOSŁAW Działkowa
Szkoła Podstawowa Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 11 M. Siedlce SIEDLCE Wiśniowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu Zwoleń ZWOLEŃ Ludowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotczy Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotczy Chotcza CHOTCZA-JÓZEFÓW
Szkoła Podstawowa nr1 Szkoła Podstawowa nr1 Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Mikołaja Kopernika
Szkoła Podstawowa Specjalna Zespół Szkół Specjalnych Wołomin WOŁOMIN MIŁA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach Wyrkach Zespół Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach Zbuczyn BORKI-WYRKI brak nazwy
Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5 Piaseczno PIASECZNO Szkolna
Nowatorska Szkoła Podstawowa Nowatorska Szkoła Podstawowa M. st. Warszawa WARSZAWA Bogatki
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA Skrajna
Szkoła Podstawowa w Kadzidle Zespół Placówek Oswiatowych w Kadzidle Kadzidło KADZIDŁO T. Kościuszki
Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji “AlterEdu” Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji “AlterEdu” M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbijowie Małym nr 1 Mirów ZBIJÓW MAŁY
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Taczowskiej Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Taczowskiej Zakrzew WOLA TACZOWSKA
Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym Stara Biała MASZEWO DUŻE Szkolna
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W RADOMIU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W RADOMIU M. Radom RADOM Energetyków
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W ZWOLENIU SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W ZWOLENIU Gostynin ZWOLEŃ
Pierwsza Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem “Niebieski Domek” Pierwsza Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem “Niebieski Domek” M. Płock PŁOCK Mickiewicza
Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ Wołomin WOŁOMIN ARMII KRAJOWEJ
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego Józefów JÓZEFÓW Mickiewicza
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z oddziałami gimnazjalnymi im. Papieża Jana Pawla II w Czerwinie Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z oddziałami gimnazjalnymi im. Papieża Jana Pawla II w Czerwinie Czerwin CZERWIN Piastowska 23a/Szkolna 5
Publiczna Szkoła Podstawowa w Myśliszewicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Myśliszewicach Jedlnia-Letnisko MYŚLISZEWICE –
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Czekanowie Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Czekanowie Jabłonna Lacka CZEKANÓW –
Szkoła Podstawowa im. Czesława Wycecha w Sadownem Szkoła Podstawowa im. Czesława Wycecha w Sadownem Sadowne SADOWNE Kościuszki
Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach Iłów GIŻYCE brak
Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA Giordana Bruna
Szkoła Podstawowa nr 378 Szkoła Podstawowa nr 378 M. st. Warszawa WARSZAWA Bartnicza
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pieczyskach Publiczna Szkoła Podstawowa w Pieczyskach Chynów PIECZYSKA nie dotyczy
Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie Pniewy KAROLEW Karolew
Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie Drobin CIESZEWO nie dotyczy
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie Brwinów BRWINÓW Piłsudskiego
Szkoła Podstawowa w Jadwisinie Szkoła Podstawowa w Jadwisinie Serock JADWISIN
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżanowice i Okolic w Krzyżanowicach Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżanowice i Okolic w Krzyżanowicach Iłża KRZYŻANOWICE KRZYŻANOWICE
Szkoła Podstawowa Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Stoku Lackim Siedlce STOK LACKI Siedlecka
Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Hilaris Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Hilaris Błonie BŁONIE Passowska
Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Ooniwerek Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Ooniwerek Nieporęt IZABELIN Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach Łochów GWIZDAŁY Szkolna
Szkoła Podstawowa w Raczynach Szkoła Podstawowa w Raczynach Żuromin RACZYNY Kopernika
Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka Piaseczno ZALESIE GÓRNE Przebudzenia Wiosny
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa “Krok po Kroku” im. bł. Edmunda Bojanowskiego Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa “Krok po Kroku” im. bł. Edmunda Bojanowskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Orszady
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Promna ADAMÓW –
Szkoła Podstawowa Zespół Szkolno-Przedszkolny Michałowice NOWA WIEŚ Główna
Salezjańska Szkoła Podstawowa ZESPÓŁ SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH Legionowo LEGIONOWO Adama Mickiewicza
Szkoła Podstawowa nr 92 Szkoła Podstawowa nr 92 M. st. Warszawa WARSZAWA Przasnyska
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie Czerwińsk nad Wisłą NOWE RADZIKOWO Nowe Radzikowo
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Pacyna PACYNA Kopycińskiego
Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 6 Otwock OTWOCK Ambasadorska
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krześlinie Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krześlinie Suchożebry KRZEŚLIN
Szkoła Podstawowa im. Zołnierzy Wyklętych w Borkach-Kosach Szkoła Podstawowa im. Zołnierzy Wyklętych w Borkach-Kosach Zbuczyn BORKI-KOSY
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu “Nadbużańskiego” Armii Krajowej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu “Nadbużańskiego” Armii Krajowej Łochów ŁOCHÓW Żeromskiego
Szkoła Podstawowa im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie Zespół Szkół Szkoła Podstawowa,Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów Tarczyn TARCZYN Juliana Stępkowskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Siennica NOWA POGORZEL Pałacowa
Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wymysłowie Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wymysłowie Sochaczew WYMYSŁÓW
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Edwarda Szymańskiego Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Edwarda Szymańskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Reja
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bożem Publiczna Szkoła Podstawowa w Bożem Stromiec BOŻE –
Szkoła Podstawowa w Zembrowie Szkoła Podstawowa w Zembrowie Sabnie ZEMBRÓW Zembrów
Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II we Franciszkowie Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II we Franciszkowie Wiskitki FRANCISZKÓW Dębowa
Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie Młodzieszyn KAMION Kamion Poduchowny
Szkoła Podstawowa nr 107 im. Br. Malinowskiego Szkoła Podstawowa nr 107 im. Br. Malinowskiego M. st. Warszawa WARSZAWA NOWOURSYNOWSKA
Szkoła Podstawowa nr 384 Szkoła Podstawowa nr 384 M. st. Warszawa WARSZAWA Kajakowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Sieklukach Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Sieklukach Stara Błotnica STARE SIEKLUKI brak
Publiczna Szkoła Podstawowa w Potworowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Potworowie Potworów POTWORÓW Szkolna
Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie Radzymin SŁUPNO Szkolna
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Szczawin Kościelny TRĘBKI
Publiczna Szkoła Podstawowa Zespół Szkolno-Przedszkolny Grębków GRĘBKÓW Szkolna
Szkoła Podstawowa Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie Platerów PLATERÓW Siedlecka
“Nasza Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji “Nasza Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji M. st. Warszawa WARSZAWA Broniewskiego
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kopcia w Zawadach Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kopcia w Zawadach Baranowo ZAWADY Zawady
“Kolorowa Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Kolorowa Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Poznańska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Olkowicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Olkowicach Promna OLKOWICE Olkowice
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Tczowie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Tczowie Tczów TCZÓW –
Szkoła Podstawowa nr 13 w Płocku Szkoła Podstawowa nr 13 w Płocku M. Płock PŁOCK Sierpecka
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Cogito Niepubliczna Szkoła Podstawowa Cogito M. Płock PŁOCK Żyzna
Szkoła Podstawowa w Czarnej Szkoła Podstawowa w Czarnej Wołomin CZARNA Witosa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie Jakubów MISTÓW Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach Nasielsk STARE PIEŚCIROGI Kolejowa
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Hempla w Wyszkowie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Hempla w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW Stefana Batorego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jednorożcu Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu Jednorożec JEDNOROŻEC Odrodzenia
Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Jackowie Górnym Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Jackowie Górnym Somianka JACKOWO GÓRNE Jackowo Górne
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177 M. st. Warszawa WARSZAWA Szczęśliwicka
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie Żuromin ŻUROMIN Wiatraczna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie Jastrzębia OWADÓW
Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr 8 Otwock OTWOCK Żeromskiego
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Latowiczu Zespół Szkół w Latowiczu Latowicz LATOWICZ Rynek
SzkołaPodstawowa Nr 3 im.Hugona Kołłątaja w Błoniu SzkołaPodstawowa Nr 3 im.Hugona Kołłątaja w Błoniu Błonie BŁONIE Okrzei
Szkoła Podstawowa w Chylicach Szkoła Podstawowa w Chylicach Piaseczno CHYLICE Dworska
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Radziwiłłowska
Szkoła Podstawowa nr 202 Szkoła Podstawowa nr 202 M. st. Warszawa WARSZAWA Janka Bytnara
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW 11 Listopada
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych Zaręby Kościelne ZARĘBY KOŚCIELNE Farna
Szkoła Podstawowa Nr 220 Szkoła Podstawowa Nr 220 M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Baboszewie Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Baboszewie Baboszewo BABOSZEWO J. A. Brodeckich
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŁOSZACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŁOSZACH Błędów GOŁOSZE Gołosze
Publiczna Szkoła Podstawowa im.W.B.Głowackiego w Brzózie Publiczna Szkoła Podstawowa im.W.B.Głowackiego w Brzózie Głowaczów BRZÓZA Aleja Lipowa
Szkoła Podstawowa w Klwowie Zespół Szkoł Samorzadowych w Klwowie Klwów KLWÓW Przysuska
Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu Nadarzyn ROZALIN Matki Florentyny Dymman
Szkoła Podstawowa w Żółwinie Szkoła Podstawowa w Żółwinie Brwinów ŻÓŁWIN Szkolna
Szkoła Podstawowa w Więckowie Szkoła Podstawowa w Więckowie Trojanów WIĘCKÓW Więcków
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Pilawa PILAWA Leśna
Publiczna Szkoła Podstawowa Zespół Szkół nr 2 Łaskarzew ŁASKARZEW Kolejowa
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Łomiankach Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Łomiankach Łomianki ŁOMIANKI Warszawska
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie Małkinia Górna GLINA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gniewoszowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie Gniewoszów GNIEWOSZÓW Konopnickiej
Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie Załuski STRÓŻEWO –
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłudnie Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłudnie Klwów KŁUDNO Kłudno
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą Czerwińsk nad Wisłą CZERWIŃSK NAD WISŁĄ Warszawska
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Mała Wieś DZIERŻANOWO
Szkoła Podstawowa w Brześcach Szkoła Podstawowa w Brześcach Góra Kalwaria BRZEŚCE Wilanowska
Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYL Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYL Piastów PIASTÓW Bohaterów Wolności
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Wilga WILGA
Szkoła Podstawowa nr 124 Szkoła Podstawowa nr 124 M. st. Warszawa WARSZAWA Bartoszycka
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO M. st. Warszawa WARSZAWA Astronautów
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 M. st. Warszawa WARSZAWA Otwocka
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach Myszyniec WYDMUSY
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu M. Radom RADOM Miła
Szkoła Podstawowa w Strachówce Szkoła Podstawowa w Strachówce Strachówka STRACHÓWKA Kmiecińskiego
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach Karczew GLINKI brak nazwy
Szkoła Podstawowa im. Bronisława Sokoła ul. Warszawska 40, 05-123 Chotomów Szkoła Podstawowa im. Bronisława Sokoła ul. Warszawska 40, 05-123 Chotomów Wieliszew OLSZEWNICA STARA Warszawska
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach Tłuszcz STRYJKI
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Obrzeżna
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem Krasne KRASNE Spółdzielcza
Szkoła Podstawowa w Tymiankach-Buciach Szkoła Podstawowa w Tymiankach-Buciach Boguty-Pianki TYMIANKI-BUCIE
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi Olszewo-Borki NOWA WIEŚ Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Pułtusku Zespół Szkół nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Pułtusku Pułtusk PUŁTUSK Polna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu Błędów LIPIE
Szkoła Podstawowa im. T.Kościuszki Szkoła Podstawowa im. T.Kościuszki Piaseczno GŁOSKÓW Millenium
Szkoła Podstawowa nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Szkoła Podstawowa nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego M. st. Warszawa WARSZAWA Wiolinowa
Szkoła Podstawowa nr 28 Szkoła Podstawowa nr 28 M. st. Warszawa WARSZAWA Gościeradowska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zielonej Publiczna Szkoła Podstawowa w Zielonej Krasne ZIELONA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziszynku Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziszynku Chynów BUDZISZYNEK Główna
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko Jedlnia-Letnisko JEDLNIA-LETNISKO Słoneczna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach Solec nad Wisłą PAWŁOWICE Pawłowice
Szkoła Podstawowa w Zatorach Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach Zatory ZATORY Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie Czerwińsk nad Wisłą CHOCISZEWO Chociszewo
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 M. Płock PŁOCK KOCHANOWSKIEGO
Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie Sochaczew SOCHACZEW Prezydenta R.Kaczorowskiego
Prywatna Szkoła Podstawowa KOLUMBUS Prywatna Szkoła Podstawowa KOLUMBUS Błonie BŁONIE TRAUGUTTA
Szkoła Podstawowa Specjalna Zespół Szkół Specjalnych Mińsk Mazowiecki IGNACÓW IGNACÓW
Szkoła Podstawowa w Sękocinie Szkoła Podstawowa w Sękocinie Raszyn SŁOMIN Wierzbowa
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Domanice OLSZYC SZLACHECKI 0
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie Myszyniec WYKROT
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie Błędów BŁĘDÓW Stary Rynek
Szkoła Podstawowa Nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa Nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA A.Grottgera
Szkoła Podstawowa nr 204 Szkoła Podstawowa nr 204 M. st. Warszawa WARSZAWA Bajkowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa International Trilingual School of Warsaw nr 87 Niepubliczna Szkoła Podstawowa International Trilingual School of Warsaw nr 87 M. st. Warszawa WARSZAWA Alfreda Nobla
Szkoła Podstawowa im. ks. Henryka Nowackiego w Adelinie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adelinie Zabrodzie ADELIN Adelin
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Radomiu M. Radom RADOM Sobieskiego
Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu Gostynin SOLEC Solec
Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi Zespół Szkolno-Przedszkolny Puszcza Mariańska BARTNIKI Miodowa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu Klembów KRUSZE brak
SZKOŁA PODSTAWOWA W TURZU SZKOŁA PODSTAWOWA W TURZU Poświętne ROJKÓW
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach Wieliszew ŁAJSKI Kościelna
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Węgrowska
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Żabia Wola ŻABIA WOLA Mazowiecka
Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr 9 M. Siedlce SIEDLCE Graniczna
Szkoła Podstawowa nr 24 STO Zespół Szkół STO M. st. Warszawa WARSZAWA Powstańców Śląskich
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im.ks.P.Skargi KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY im.ks.P.SKargi M. st. Warszawa WARSZAWA Bema
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruszewie Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruszewie Pniewy KRUSZEW Kruszew
Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie Radzymin NADMA Szkolna
Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Sierpc BORKOWO KOŚCIELNE Szkolna
Szkoła Podstawowa nr 8 w Legionowie Szkoła Podstawowa nr 8 w Legionowie Legionowo LEGIONOWO ZEGRZYŃSKA
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Sochaczew SOCHACZEW Stanisława Staszica
Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 Marki MARKI Pomnikowa
Szkoła Podstawowa im.Armii Krajowej w Rębkowie Szkoła Podstawowa im.Armii Krajowej w Rębkowie Garwolin RĘBKÓW Starowiejska
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 243 Zespół Szkół Specjalnych Nr 85 M. st. Warszawa WARSZAWA Elektoralna
758Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie 758Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie Baranowo BARANOWO Niepodległości
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Naruszewie Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Naruszewie Naruszewo NARUSZEWO
Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach Gzy GZY
Szkoła Podstawowa w Jońcu Szkoła Podstawowa w Jońcu Joniec JONIEC
Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 “Szkoła Marzeń” Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 “Szkoła Marzeń” Lesznowola JAZGARZEWSZCZYZNA Okrężna
SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA PODSTAWOWA Brochów BROCHÓW
Szkoła Podstawowa nr 383 Szkoła Podstawowa nr 383 M. st. Warszawa WARSZAWA Warszawska
Publiczna Szkola Podstawowa Publiczna Szkola Podstawowa Ciepielów BĄKOWA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskach Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskach Pionki LASKI Laski
Szkoła Podstawowa Specjalna Zespół Szkół i Placówek Specjalnych Sanniki MOCARZEWO
Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 Legionowo LEGIONOWO Królowej Jadwigi
Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 14 M. Płock PŁOCK Jachowicza
Szkoła Podstawowa nr7 Szkoła Podstawowa nr7 Sochaczew SOCHACZEW Fryderyka Chopina
Publiczna Szkoła Podstawowa w Drażniewie Publiczna Szkoła Podstawowa w Drażniewie Korczew DRAŻNIEW Drażniew
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Gawłowie Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Gawłowie Sochaczew GAWŁÓW
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kątach Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kątach Sochaczew KĄTY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W WYSZKOWIE IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W WYSZKOWIE IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ Wyszków WYSZKÓW GEODETÓW
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 167 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 167 M. st. Warszawa WARSZAWA św.Bonifacego
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Szczutowo GÓJSK Lipnowska
Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Sochaczew SOCHACZEW P. Ryszarda Kaczorowskiego
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie Łochów ŁOCHÓW Wyspiańskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa im.rtm.Witolda Pileckiego w Kozikach Publiczna Szkoła Podstawowa im.rtm.Witolda Pileckiego w Kozikach Ostrów Mazowiecka KOZIKI –
Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Placówek Oświatowych nr 3 Mława MŁAWA Ordona
Szkoła Podstawowa w Mystkowie Szkoła Podstawowa w Mystkowie Baboszewo MYSTKOWO
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach Kozienice KOZIENICE Nowy Świat
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Górzno GÓRZNO Długa
Publiczna Szkoła Podsatawowa im. Wł. Reymonta w Niwiskach Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niwiskach Mokobody NIWISKI Rynek
Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Nr 1 Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Nr 1 Sochaczew SOCHACZEW 15 Sierpnia
Szkoła Podstawowa nr 360 Szkoła Podstawowa nr 360 M. st. Warszawa WARSZAWA Dzieci Warszawy
Szkoła Podstawowa Nr 169 Szkoła Podstawowa Nr 169 M. st. Warszawa WARSZAWA Uprawna
Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa LA FONTAINE Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa LA FONTAINE M. st. Warszawa WARSZAWA Wandy Rutkiewicz
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach Jedlnia-Letnisko GZOWICE Gzowice
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku Wolanów MNISZEK Mniszek
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Radomiu M. Radom RADOM Wośnicka
Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich Sulejówek SULEJÓWEK Żeromskiego
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Otwock OTWOCK Słowackiego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzywdzie Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzywdzie Łaskarzew KRZYWDA Krzywda
Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach Leoncin NOWE GROCHALE Nowe Grochale
Prywatna Szkoła Podstawowa “World School” Prywatna Szkoła Podstawowa “World School” Piaseczno PIASECZNO Pod Bateriami
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 M. st. Warszawa WARSZAWA KOBIAŁKA
Społeczna Szkoła Podstwowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi Społeczna Szkoła Podstwowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA Wóycickiego
Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie Kadzidło DYLEWO Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ugniewie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ugniewie Ostrów Mazowiecka UGNIEWO Szkolna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radomiu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radomiu M. Radom RADOM Saska
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe Stara Błotnica STARY GÓZD Stary Gózd
Publiczna Szkoła Podstawowa w Natolinie Publiczna Szkoła Podstawowa w Natolinie Jedlnia-Letnisko NATOLIN Natolin
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sieciechowie Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie Sieciechów SIECIECHÓW Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta Szczutowo SZCZUTOWO Lipowa
SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA PODSTAWOWA Gąbin BORKI
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy Ożarów Mazowiecki OŻARÓW MAZOWIECKI Lipowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI A. Dygasińskiego
Szkoła Podstawowa w Książenicach Szkoła Podstawowa w Książenicach Grodzisk Mazowiecki KSIĄŻENICE Aleja Marylskiego
Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi Garwolin WILKOWYJA
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie Szydłowiec MAJDÓW Majdów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Błotnicy Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Błotnicy Stara Błotnica STARA BŁOTNICA
Szkoła Podstawowa w Łaszewie Szkoła Podstawowa w Łaszewie Siemiątkowo ŁASZEWO –
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyninie Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyninie Gostynin GOSTYNIN Polna
Szkoła Podstawowa nr 16 Szkoła Podstawowa nr 16 M. st. Warszawa WARSZAWA Wilczy Dół
Szkoła Podstawowa Nr 81 Szkoła Podstawowa Nr 81 M. st. Warszawa WARSZAWA Puszczyka
Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce Andrzejewo STARA RUSKOŁĘKA
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grójcu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grójcu Grójec GRÓJEC Armii Krajowej
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Radomiu M. Radom RADOM Tybla
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Parysów WOLA STAROGRODZKA
Szkoła Podstawowa im.Mariana Gotowca w Klembowie Szkoła Podstawowa im.Mariana Gotowca w Klembowie Klembów KLEMBÓW gen. Franciszka Żymirskiego
Szkoła Podstawowa Chocimska Szkoła Podstawowa Chocimska M. st. Warszawa WARSZAWA chocimska
Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 108 Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 108 M. st. Warszawa WARSZAWA KRYNOLINY
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 83 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 83 M. st. Warszawa WARSZAWA Wacława Lachmana
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ceranowie Zespół Szkół w Ceranowie Ceranów CERANÓW –
Szkoła Podstawowa w Obierwi Szkoła Podstawowa w Obierwi Lelis OBIERWIA Obierwia
Szkoła Podstawowa w Grabówku Szkoła Podstawowa w Grabówku Olszewo-Borki GRABÓWEK
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im.I Marszałka Polski J. Piłsudskiego w Mogielnicy Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im.I Marszałka Polski J. Piłsudskiego w Mogielnicy Mogielnica MOGIELNICA PRZYLESIE
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobieszynie Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobieszynie Stromiec DOBIESZYN brak
Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonnie Zespół szkolno-przedszkolny Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonnie Jabłonna JABŁONNA Chotomowska
Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Starym Kębłowie Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Starym Kębłowie Żelechów STARY KĘBŁÓW Stary Kębłów
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 M. st. Warszawa WARSZAWA Górczewska
Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 11 M. st. Warszawa WARSZAWA Keniga
Szkoła Podstawowa nr279 Szkoła Podstawowa nr279 M. st. Warszawa WARSZAWA Cyrklowa
Szkoła Podstawowa Nr 381 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkoła Podstawowa Nr 381 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Drzymały
Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Samuel Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Samuel M. st. Warszawa WARSZAWA Mieczysława Pożaryskiego
Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 4 Ciechanów CIECHANÓW Płońska
Szkoła Podstawowa w Syberii Zespół Szkół w Syberii Lubowidz SYBERIA –
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bulkowie Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bulkowie Bulkowo BULKOWO-KOLONIA Szkolna
Szkoła Podstawowa im.kpr.F.I.Grabowskiego w Bodzanowie w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie Zespół Placówek Oświatowych w Bodzanowie Bodzanów CHODKOWO-DZIAŁKI Wyszogrodzka
Szkoła Podstawowa EDUMONTESSORI Zespół Szkolno-Przedszkolny EDUMONTESSORI M. Płock PŁOCK Górna
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku Otwock OTWOCK Andriollego
Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym Stare Babice BORZĘCIN DUŻY Warszawska
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem Długosiodło DALEKIE
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. B. Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. B. Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej Ostrów Mazowiecka NOWA OSUCHOWA Szkolna
Szkoła Podstawowa w Lucieniu Szkoła Podstawowa w Lucieniu Gostynin LUCIEŃ Lucień
Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Dobrem Dobre DOBRE Szkolna
Szkoła Podstawowa w Zielonkach Parceli Szkoła Podstawowa w Zielonkach Parceli Stare Babice ZIELONKI-PARCELA Południowa
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Piaseczno JULIANÓW Julianowska
Korczakowska Szkoła Marzeń Niepubliczna szkoła Podstawowa Korczakowska Szkoła Marzeń Niepubliczna szkoła Podstawowa M. st. Warszawa WARSZAWA Urbanistów
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie Zespół Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie Lelis LELIS Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jasienicy Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jasienicy Ostrów Mazowiecka JASIENICA Pawła Jasienicy
Publiczna Szkoła Podstawowa w Drwalewie Publiczna Szkoła Podstawowa w Drwalewie Chynów DRWALEW Szkolna
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24 M. Płock PŁOCK Słoneczna
Szkoła Podstawowa im. Krola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie Szkoła Podstawowa im. Krola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie Mińsk Mazowiecki CIELECHOWIZNA
Niepubliczna Szoła Podstawowa w Próchenkach Niepubliczna Szoła Podstawowa w Próchenkach Olszanka PRÓCHENKI Próchenki
Zespół Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach Suchożebry SUCHOŻEBRY Siedlecka
Szkola Podstawowa w Suchostrudze Szkola Podstawowa w Suchostrudze Tarczyn SUCHOSTRUGA Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pionkach Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pionkach Pionki PIONKI Niepodległości
Szkoła Podstawowa w SZEWNICY Szkoła Podstawowa w SZEWNICY Jadów SZEWNICA KOŚCIELNA
Szkoła Podstawowa w Urlach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach Jadów URLE ŻWIRKI I WIGURY
Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Profesora Władysława Bartoszewskiego Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Profesora Władysława Bartoszewskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Radarowa
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Stary Lubotyń SULĘCIN SZLACHECKI
Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Woli Goryńskiej Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Woli Goryńskiej Jastrzębia WOLA GORYŃSKA Wola Goryńska
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Orońsko KROGULCZA SUCHA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie Przyłęk BABIN Babin
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Kozienice BRZEŹNICA Brzeźnica
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Sobolew SOBOLEW Kościuszki
Szkoła Podstawowa w Piekarach Szkoła Podstawowa w Piekarach Mszczonów PIEKARY Piekarska
Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 Jadów JADÓW 11 Listopada
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki Ząbki ZĄBKI Piłsudskiego
Niepubliczna Szkoła Podstawowa ,,Nasza Szkoła w Kożuchowie” Niepubliczna Szkoła Podstawowa ,,Nasza Szkoła w Kożuchowie” Bielany KOŻUCHÓW
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni Małkinia Górna PROSTYŃ
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie Skaryszew MAKÓW Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie Grójec CZĘSTONIEW-KOLONIA Częstoniew-kolonia
Szkoła Podstawowa w Radzyminku Szkoła Podstawowa w Radzyminku Naruszewo RADZYMINEK Radzyminek
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Strzegowo DĄBROWA –
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego Żuromin ŻUROMIN Wyzwolenia
Publiczna Szkoła Podstawowa w Augustowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Augustowie Pionki AUGUSTÓW Augustów
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Świercze STRZEGOCIN
Szkoła Podstawowa w Korytowie A Szkoła Podstawowa w Korytowie A Radziejowice KORYTÓW Szkolna
Szkoła Podstawowa w Kołbieli Szkoła Podstawowa w Kołbieli Kołbiel KOŁBIEL Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Wyczółkach Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Wyczółkach Sochaczew WYCZÓŁKI Wyczółki
Korczak. Szkoła Podstawowa Montessori Korczak. Szkoła Podstawowa Montessori M. st. Warszawa WARSZAWA Kowelska
Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego ,,Grota” w Wysokiej Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego ,,Grota” w Wysokiej Szydłowiec WYSOKA Wysoka
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Grójcu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Grójcu Grójec GRÓJEC Polna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietułach Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietułach Mogielnica KOZIETUŁY Kozietuły
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonej Zespół Placówek Oświatowych Kuczbork-Osada ZIELONA Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciachcinie Nowym Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie Nowym Bielsk CIACHCIN NOWY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 M. Płock PŁOCK BRZOZOWA
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Rybno RYBNO Długa
Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach Brwinów OTRĘBUSY Piaseckiego
Szkoła Podstawowa w Kapturach Szkoła Podstawowa w Kapturach Iłów KAPTURY 0
Niepubliczna Waldorfska Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego Niepubliczna Waldorfska Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Halna
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym Wyszków LESZCZYDÓŁ STARY Leszczydół Stary
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim Płoniawy-Bramura CHODKOWO WIELKIE –
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie Garbatka-Letnisko BOGUCIN
Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie Opinogóra Górna KOŁACZKÓW Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy pod Sarnową Górą 1920 w Bądkowie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy pod Sarnową Górą 1920 w Bądkowie Sońsk BĄDKOWO Bądkowo
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białobrzegach Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białobrzegach Białobrzegi BIAŁOBRZEGI Rzemieślnicza
Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 5 Piastów PIASTÓW Pułaskiego
Szkoła Podstawowa w Śmiarach Szkoła Podstawowa w Śmiarach Wiśniew ŚMIARY Śmiary
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM . GEN. BRYG. L .OKULICKIEGO SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM . GEN. BRYG. L .OKULICKIEGO Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI 3-GO MAJA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczna Szkoła Podstawowa Grodzisk Mazowiecki ADAMOWIZNA Osowiecka
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego Sp. z o.o. w Warszawie Niepubliczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego Sp. z o.o. w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Przy Bażantarni
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 301 Zespól Szkolno – Przedszkolny Nr 2 M. st. Warszawa WARSZAWA Brygadzistów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej Pionki CZARNA WIEŚ Czarna Wieś
Atut Lider Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Atut Lider Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych M. Płock PŁOCK KÓLEWIECKA
Szkoła Podstawowa w Strzale Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale Siedlce CHODÓW Sokołowska
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI M. Skłodowskiej-Curie
Szkoła Podstawowa Nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny 3 Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Szkolna
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 363 IM. PROF. WITOLDA DOROSZEWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 363 IM. PROF. WITOLDA DOROSZEWSKIEGO M. st. Warszawa WARSZAWA Rozłogi
Szkoła Podstawowa Nr 224 dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 5 M. st. Warszawa WARSZAWA Mińska
Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin M. st. Warszawa WARSZAWA Tomasza Nocznickiego
Publiczna Szkoła Podstawowa nr1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Przedszkolnymi Zespół Szkół Ogólnokształcących Mogielnica MOGIELNICA Nowomiejska
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Zamoyskiego w Biezuniu Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu Bieżuń BIEŻUŃ Stefana Gołębiowskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach-Kolonii Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach-Kolonii Gózd KUCZKI-KOLONIA Kuczki-Kolonia
Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich Wieczfnia Kościelna UNISZKI ZAWADZKIE 0
Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych Kozienice ŚWIERŻE GÓRNE
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Obrońców Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Bema
Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka M. st. Warszawa WARSZAWA Teresińska
Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Pescantina
Szkoła Podstawowa im.hm.ppor. AK “Zośki” T. Zawadzkiego w Sieczychach Szkoła Podstawowa im.hm.ppor. AK “Zośki” T. Zawadzkiego w Sieczychach Długosiodło SIECZYCHY SIECZYCHY
Szkoła Podstawowa Nr 225 Szkoła Podstawowa Nr 225 M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Brożka
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Belsk Duży BELSK DUŻY Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sułkowicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Sułkowicach Chynów SUŁKOWICE Ogrodowa
Szkoła Podstawowa w Szreńsku Zespół Placówek Oświatowych w Szreńsku Szreńsk SZREŃSK Budzyn
Szkoła Podstawowa w Bartodziejach Szkoła Podstawowa w Bartodziejach Jastrzębia BARTODZIEJE
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu M. Radom RADOM Wierzbicka
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kociołkach Publiczna Szkoła Podstawowa w Kociołkach Kozienice KOCIOŁKI Kociołki
SZKOŁA PODSTAWOWA PROMIENIE FUNDACJI STERNIK SZKOŁA PODSTAWOWA PROMIENIE FUNDACJI STERNIK Nadarzyn NADARZYN Komorowska
AD ASTRA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA AD ASTRA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA Marki MARKI PILSUDSKIEGO
Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa Milanówek MILANÓWEK Warszawska
SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA PODSTAWOWA Żelechów WOLA ŻELECHOWSKA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 97 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 97 M. st. Warszawa WARSZAWA Abramowskiego
Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju M. st. Warszawa WARSZAWA Toruńska
Prywatna Szkoła Podsatwowa Nr 81 Fundacji “Rodzice Dzieciom” Prywatna Szkoła Podsatwowa Nr 81 Fundacji “Rodzice Dzieciom” M. st. Warszawa WARSZAWA Nowowiejska
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 61 PRO FUTURO z oddziałami dwujezycznymi Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 61 PRO FUTURO z oddziałami dwujezycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA Urbanowicza
JoyPrimarySchool JoyPrimarySchool M. st. Warszawa WARSZAWA Syta
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM Wąsewo WĄSEWO RZĄSNIK WŁOŚCIAŃSKI
Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowskiej Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowskiej Opinogóra Górna WOLA WIERZBOWSKA nie dotyczy
Szkoła Podstawowa w Humięcinie Szkoła Podstawowa w Humięcinie Grudusk HUMIĘCINO Humięcino
Szkoła Podstawowa nr 3 im.ks.Jana Twardowskiego w Sierpcu Szkoła Podstawowa nr 3 im.ks.Jana Twardowskiego w Sierpcu Sierpc SIERPC Konstytucji 3 Maja
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach Kozienice KOZIENICE KOŚCIUSZKI
Szkoła Podstawowa w Paprotni Szkoła Podstawowa w Paprotni Paprotnia PAPROTNIA Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Pruszków PRUSZKÓW Topolowa
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza M. st. Warszawa WARSZAWA Jasielska
Prywatna Szkoła Podstawowa Active School Prywatna Szkoła Podstawowa Active School M. st. Warszawa WARSZAWA Lanciego
Szkoła Podstawowa nr 364 Szkoła Podstawowa nr 364 M. st. Warszawa WARSZAWA Andriollego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem Mogielnica BOROWE
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego w Radomiu M. Radom RADOM Powstańców Śląskich
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyrozębach-Podawcach Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyrozębach-Podawcach Repki WYROZĘBY-PODAWCE
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Góra Kalwaria CENDROWICE Szkolna
Szkoła Podstawowa św. Tomasza z Akwinu Szkoła Podstawowa św. Tomasza z Akwinu Józefów JÓZEFÓW Piotra Skargi
Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Lesznie Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Lesznie Leszno LESZNO Leśna
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach Łosice ŁOSICE Bialska
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus w Józefosławiu Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus w Józefosławiu Piaseczno JÓZEFOSŁAW Ogrodowa
Szkoła Podstawowa w Amelinie Szkoła Podstawowa w Amelinie Krasnosielc AMELIN –
Szkoła Podstawowa nr 29 Szkoła Podstawowa nr 29 M. st. Warszawa WARSZAWA Fabryczna
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie Małkinia Górna KIEŁCZEW Prymasa Tysiąclecia
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej Kozienice WÓLKA TYRZYŃSKA
Szkoła Podstawowa im. P.J. Gołaszewskiego z Oddziałami Gimnazjum Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie – Ośrodku Gołymin-Ośrodek GOŁYMIN-OŚRODEK ks. Michalaka
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie Kazanów KOWALKÓW Kowalków
Szkoła Podstawowa w Teodorowie Szkoła Podstawowa w Teodorowie Gostynin KRZYWIE Krzywie
Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 Wołomin WOŁOMIN Piłsudskiego
SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SZPAKACH SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SZPAKACH Stara Kornica STARE SZPAKI –
Szkoła Podstawowa nr 86 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji Szkoła Podstawowa nr 86 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji M. st. Warszawa WARSZAWA Kolektorska
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie Skaryszew SKARYSZEW Bolesława Prusa
Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie Ojrzeń KRASZEWO –
Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach Wierzbica POLANY
Społeczna Szkoła Podstawowa Społeczna Szkoła Podstawowa Sońsk KAŁĘCZYN
Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku M. Płock PŁOCK Przyszkolna
Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 Piaseczno PIASECZNO Główna
Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych Czernice Borowe CZERNICE BOROWE Szkolna
Społeczna Szkoła Podstawowa “Wyspianum” w Mławie Społeczna Szkoła Podstawowa “Wyspianum” w Mławie Mława MŁAWA Wyspiańskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu M. Radom RADOM Wyścigowa
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu Gąbin NOWY KAMIEŃ
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku Karczew SOBIEKURSK nie występuje
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gończycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach Sobolew GOŃCZYCE
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu Zespół Szkolny w Ładzyniu Stanisławów ŁADZYŃ Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 Kobyłka KOBYŁKA Ks.Marcina Załuskiego
Szkoła Podstawowa nr 141 Szkoła Podstawowa nr 141 M. st. Warszawa WARSZAWA Szaserów
SZKOŁA PODSTAWOWA W NASIADKACH SZKOŁA PODSTAWOWA W NASIADKACH Lelis NASIADKI LELIS
Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Siennicka
Szkoła Podstawowa w Skórcu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu Skórzec SKÓRZEC Siedlecka
Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 2 Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA Kalwaryjska
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa Wiązowna GLINIANKA Napoleońska
Szkoła Podstawowa w Brzezinach Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach Halinów BRZEZINY Brzeziny
Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Angorska
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Rakach Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Rakach Krasnosielc RAKI –
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa Rząśnik DĄBROWA DĄBROWA
Szkoła Podstawowa Nr 203 Szkoła Podstawowa Nr 203 M. st. Warszawa WARSZAWA Ks. I. J. Skorupki
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Ignacego Jerzego Skowrońskiego
Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Płońsk PŁOŃSK Wolności
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 147 SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 147 M. st. Warszawa WARSZAWA Karolkowa
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Lipsko LIPSKO Zwoleńska
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Opinogóra Górna OPINOGÓRA GÓRNA Z. Krasińskiego
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Górkach Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Górkach Leoncin GÓRKI
Szkoła Podstawowa w Grodzisku Szkoła Podstawowa w Grodzisku Mrozy GRODZISK Mazowiecka
Szkoła Podstawowa w Lipnikach Szkoła Podstawowa w Lipnikach Łyse LIPNIKI Ks.Kan.E.Sierbińskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku Szydłowiec SADEK Sadek
Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli Zwoleń PACIORKOWA WOLA NOWA Paciorkowa Wola Nowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie Zespół Szkół w Skrzeszewie Repki SKRZESZEW
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego Ożarów Mazowiecki OŻARÓW MAZOWIECKI Poznańska
Szkoła Podstawowa w Korytnicy Szkoła Podstawowa w Korytnicy Trojanów KORYTNICA KORYTNICA
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Zielonka ZIELONKA Łukasińskiego
Szkoła Podstawowa w Wejdzie Szkoła Podstawowa w Wejdzie Łyse WEJDO
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy “PROFESJA” Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy “PROFESJA” Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu M. Radom RADOM Biznesowa
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Dzierzgowo RZĘGNOWO Rzęgnowo
Szkoła Podstawowa im. Janusza Łąckiego w Borkowicach Zespół Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach Borkowice BORKOWICE Ks. Jana Wiśniewskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Parznicach Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Parznicach Kowala PARZNICE Parznice
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach Wolanów BIENIĘDZICE Bieniędzice
Zespół Szkolno – Przedszkolny Zespół Szkolno – Przedszkolny Górzno UNIN
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Józefów JÓZEFÓW GRANICZNA
Szkoła Podstawowa im. A.Krzywoń w Sterdyni Zespól Szkół w Sterdyni Sterdyń STERDYŃ Wojska Polskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Celestynów CELESTYNÓW Wrzosowa
Szkoła Podstawowa nr 371 Zespół Szkół nr 59 M. st. Warszawa WARSZAWA Jana III Sobieskiego
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 M. st. Warszawa WARSZAWA Sosnkowskiego
Szkoła Podstawowa nr 171 Szkoła Podstawowa nr 171 M. st. Warszawa WARSZAWA Armii Krajowej
Szkoła Podstawowa nr 25 Szkoła Podstawowa nr 25 M. st. Warszawa WARSZAWA Grzybowska
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Warsaw Montessori School Niepubliczna Szkoła Podstawowa Warsaw Montessori School M. st. Warszawa WARSZAWA Szwoleżerów
Prywatna Żeńska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Cecylii Plater – Zyberkówny Prywatna Żeńska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Cecylii Plater – Zyberkówny M. st. Warszawa WARSZAWA Piękna
AKADEMIA NAJMŁODSZYCH KRZYSZTOF GOŁAŚ NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KADZIDLE AKADEMIA NAJMŁODSZYCH KRZYSZTOF GOŁAŚ NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KADZIDLE Kadzidło KADZIDŁO BRZOZOWA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach Myszyniec OLSZYNY –
Publiczna Szkoła Podstawowa Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach Mogielnica MICHAŁOWICE Michałowice
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach Zakroczym WOJSZCZYCE
Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Siódemka” Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Siódemka” Białobrzegi BIAŁOBRZEGI TARGOWICKA
Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Specjalnych Piaseczno PĘCHERY B.Chrobrego
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy Sabnie NIECIECZ WŁOŚCIAŃSKA
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze Kalwarii Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA ks. Z. Sajny
Szkoła Podstawowa Specjalna Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Legionowo LEGIONOWO Jagiellońska
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Pruszków PRUSZKÓW Lipowa
Szkoła Podstawowa Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej Szkoła Podstawowa Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej M. st. Warszawa WARSZAWA Czerniakowska
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Gąbin GĄBIN AL. JANA PAWŁA II
Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie Kozienice JANIKÓW
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Łazach Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Łazach Lesznowola ŁAZY Wiejska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Cegłowie Zespół Szkolny w Cegłowie Cegłów CEGŁÓW Poprzeczna
SZKOŁA PODSTAWOWA W PAPROTNI SZKOŁA PODSTAWOWA W PAPROTNI Teresin PAPROTNIA SOCHACZEWSKA
Szkoła Podstawowa nr 150 Szkoła Podstawowa nr 150 M. st. Warszawa WARSZAWA Thommeego
Szkoła Podstawowa nr 210 Szkoła Podstawowa nr 210 M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka
Szkoła Podstawowa w Kuninie Szkoła Podstawowa w Kuninie Goworowo KUNIN –
Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Sypniewie Zespół Placówek Oświatowych w Sypniewie Sypniewo SYPNIEWO Władysława Broniewskiego
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Adama Mickiewicza Zespół Placówek Oświatowych Kuczbork-Osada KUCZBORK-OSADA MICKIEWICZA
BIG BEN Niepubliczna Polsko- Brytyjska Szkoła Podstawowa BIG BEN Niepubliczna Polsko- Brytyjska Szkoła Podstawowa Stare Babice LUBICZÓW WARSZAWSKA
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im.Filipa de Girarda w Żyrardowie Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im.Filipa de Girarda w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Jasna
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 11 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zespół Szkół Ogólnokształcących STO M. st. Warszawa WARSZAWA Toruńska
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 M. st. Warszawa WARSZAWA KAWĘCZYŃSKA
Szkoła Podstawowa nr 298 Szkoła Podstawowa nr 298 M. st. Warszawa WARSZAWA Krakusa
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sławęcinie Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sławęcinie Bieżuń SŁAWĘCIN
Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Radzanów RADZANÓW Raciązska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Cecylowce-Brzózkiej Publiczna Szkoła Podstawowa w Cecylowce-Brzózkiej Głowaczów CECYLÓWKA-BRZÓZKA
Szkoła Podstawowa w Chmielewie Szkoła Podstawowa w Chmielewie Magnuszew CHMIELEW Chmielew
Szkoła Podstawowa w Szulmierzu Szkoła Podstawowa w Szulmierzu Regimin SZULMIERZ
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zajezierzu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu Sieciechów ZAJEZIERZE 28 PAL-u
Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół nr 3 Wołomin WOŁOMIN KAZIMIERZA WIELKIEGO
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Woli Krakowiańskiej Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Woli Krakowiańskiej Nadarzyn WOLA KRAKOWIAŃSKA Jastrzębska
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lema STO Społeczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lema STO M. st. Warszawa WARSZAWA Białostocka
Szkoła Podstawowa w Lesznie Szkoła Podstawowa w Lesznie Przasnysz LESZNO –
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO Zespół Szkół nr 16 Społecznego Towarzystwa Oświatowego M. st. Warszawa WARSZAWA Aleja Solidarności
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Janowie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Janowie Tczów JANÓW Janów
“STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia STERNIK “STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia STERNIK Józefów JÓZEFÓW 3 Maja
Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym Iłów BRZOZÓW STARY Brzozów Stary
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda da Vinci Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda da Vinci Grodzisk Mazowiecki KSIĄŻENICE Mazowiecka
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŁOMIANKACH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŁOMIANKACH Łomianki ŁOMIANKI PARTYZANTÓW
Publiczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego Publiczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego M. st. Warszawa WARSZAWA al. Sztandarów
Szkoła podstawowa Zespół Oświatowy w Rozbitym Kamieniu Bielany ROZBITY KAMIEŃ Szajkowskiego
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa M. st. Warszawa WARSZAWA gen. K. Ziemskigo
Szkoła Podstawowa w Sikorzu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu Brudzeń Duży SIKÓRZ
Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach Korytnica GÓRKI GRUBAKI
No Bell Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Gimnazjalnymi No Bell Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Gimnazjalnymi Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Mirkowska
Szkoła Podstawowa w Zbuczynie Szkoła Podstawowa w Zbuczynie Zbuczyn ZBUCZYN Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie Nieporęt JÓZEFÓW Szkolna
Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 M. Siedlce SIEDLCE Starowiejska
Szkoła Podstawowa nr 84 Szkoła Podstawowa nr 84 M. st. Warszawa WARSZAWA Radzymińska
Publiczna Szkoła Podstawowa w sokolnikach Mokrych Publiczna Szkoła Podstawowa w sokolnikach Mokrych Wieniawa SOKOLNIKI MOKRE –
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Olszanka OLSZANKA
Chrześcijańska Szkoła Podstawowa “Daniel” Chrześcijańska Szkoła Podstawowa “Daniel” M. st. Warszawa WARSZAWA Nowoursynowska
Szkoła Podstawowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej Szkoła Podstawowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej Garwolin RUDA TALUBSKA Akacjowa
Szkoła Podstawowa nr 2 w Siedlcach Szkoła Podstawowa nr 2 w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Szkolna
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Wspólna
Szkoła Podstawowa w Bakule – Ziomku Szkoła Podstawowa w Bakule – Ziomku Baranowo ZIOMEK Ziomek
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu Skaryszew MAKOWIEC Kościelna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji ” Nasza Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji ” Nasza Szkoła” Sochaczew SOCHACZEW Al. 600 Lecia
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku Osieck OSIECK Warszawska
Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym Grodzisk Mazowiecki IZDEBNO KOŚCIELNE ul.Ks.M.Oziębłowskiego
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 M. st. Warszawa WARSZAWA Antoniego Fontany
Szkoła Podstawowa w Kleczkowie Szkoła Podstawowa w Kleczkowie Troszyn KLECZKOWO Bielawska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce Królewskiej Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce Królewskiej Gózd KLWATKA KRÓLEWSKA nie dotyczy
Publiczna Szkoła Podstawowa w Magnuszewie Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie Magnuszew MAGNUSZEW Bohaterów września
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im.Króla Zygmunta Starego w Kozienicach Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im.Króla Zygmunta Starego w Kozienicach Kozienice KOZIENICE Głowaczowska
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Liwie Samorządowa Szkoła Podstawowa w Liwie Liw LIW ks.K.R.Leszczyńskiego
Szkoła Podstawowa nr 350 Szkoła Podstawowa nr 350 M. st. Warszawa WARSZAWA Irzykowskiego
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Przasnysz PRZASNYSZ Żwirki i Wigury
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Logosensuś Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Logosensuś Żuromin ŻUROMIN Pl. Józefa Piłsudskiego
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Legionowo LEGIONOWO ZAKOPIAŃSKA
Szkoła Podstawowa w Bobrowcach Szkoła Podstawowa w Bobrowcach Mszczonów BOBROWCE Mszczonowska
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. Juliana Przybosia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. Juliana Przybosia M. st. Warszawa WARSZAWA Białobrzeska
Integracyjna Podstawowa Szkoła Montessori Elipsoida Integracyjna Podstawowa Szkoła Montessori Elipsoida M. st. Warszawa WARSZAWA W. Żeleńskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie Wolanów WOLANÓW Kolejowa
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RADOMIU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RADOMIU M. Radom RADOM JARACZA
Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach Bulkowo NOWE KRUBICE
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Wyszogród WYSZOGRÓD Niepodległości
Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach Zespół Szkół w Repkach Repki REPKI OSIEDLOWA
Szkoła Podstawowa w Czaplinku Szkoła Podstawowa w Czaplinku Góra Kalwaria CZAPLINEK Szkolna
Zespół Oświatowy w Grochowie Szkoła Podstawowa im.Janusza Korczaka Zespół Oświatowy w Grochowie Sokołów Podlaski GROCHÓW SZLACHECKI Władyslawa Rawicza
Szkoła Podstawowa nr 260 Szkoła Podstawowa nr 260 M. st. Warszawa WARSZAWA Zakrzewska
Szkoła Podstawowa nr 322 Szkoła Podstawowa nr 322 M. st. Warszawa WARSZAWA Edwarda Dembowskiego
Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego M. Siedlce SIEDLCE MIRECKIEGO
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie Chorzele DUCZYMIN –
Szkoła Podstawowa w Rościszewie Szkoła Podstawowa w Rościszewie Rościszewo ROŚCISZEWO Władysława Reymonta
Szkoła Podstawowa im. Pomnik Wdzięczności Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zakroczym ZAKROCZYM O.H.Koźmińskiego
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁYSOWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁYSOWIE Przesmyki ŁYSÓW
Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie Grodzisk Mazowiecki ADAMOWIZNA Osowiecka
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu Myszyniec MYSZYNIEC Dzieci Polskich
Academy International Karolkowa 49 Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 81 Academy International Karolkowa 49 Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 81 M. st. Warszawa WARSZAWA Karolkowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku Przysucha SKRZYŃSKO Wjazdowa
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszym Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszym Kowala MŁODOCIN MNIEJSZY –
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego w Radomiu M. Radom RADOM Gajowa
Publiczna Szkola Podstawowa Nr 31 Publiczna Szkola Podstawowa Nr 31 M. Radom RADOM Biała
Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Marii Dąbrowskiej Michałowice KOMORÓW Aleja Marii Dąbrowskiej
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku Otwock OTWOCK Narutowicza
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Poświętne ZABRANIEC Ks. Wł. Skonieckiego
Społeczna Szkoła Podstawowa Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego Społeczna Szkoła Podstawowa Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego Milanówek MILANÓWEK Brzozowa
Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 92 Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 92 M. st. Warszawa WARSZAWA Patriotów
Szkoła Podstawowa nr 365 im. Wojciecha Zawadzkiego Szkoła Podstawowa nr 365 im. Wojciecha Zawadzkiego M. st. Warszawa WARSZAWA Płużnicka
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzyniu Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzyniu Wyśmierzyce KOSTRZYN Kostrzyn
Szkoła Podstawowa im.Ks.Wawrzyńca Lewandowskiego Zespół Szkół w Seroczynie Wodynie SEROCZYN Siedlecka
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym Jakubów JĘDRZEJÓW NOWY
Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 Nasielsk NASIELSK Tadeusza Kościuszki
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów Dębe Wielkie GÓRKI Szkolna
Słoneczna Szkoła Podstawowa Słoneczna Szkoła Podstawowa Kobyłka KOBYŁKA Brzechwy
Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral M. st. Warszawa WARSZAWA Walentego Skorochód-Majewskieg
Szkoła Podstawowa w Olszance Szkoła Podstawowa w Olszance Wyszków OLSZANKA Olszanka
Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5 Przasnysz PRZASNYSZ Szosa Ciechanowska
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Przasnysz PRZASNYSZ ORLIKA
Społeczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce dla Dorosłych Zespół Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego z siedzibą w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Aleja Wojska Polskiego
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie Mochowo MOCHOWO-PARCELE Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym Łomianki DZIEKANÓW LEŚNY Akinsa
International American School Sp. z o.o. Amerykańska Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 44 International American School Sp. z o.o. Amerykańska Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 44 M. st. Warszawa WARSZAWA Dembego Stefana
Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Dwujęzycznymi Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Dwujęzycznymi M. st. Warszawa WARSZAWA Czerniakowska
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Gorlicka
Szkoła Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego Szkoła Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Rosoła
Szkoła Podstawowa Nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida Szkoła Podstawowa Nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida M. st. Warszawa WARSZAWA Kamionkowska
Szkoła Podstawowa nr 104 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 M. st. Warszawa WARSZAWA Przyczółkowa
Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie Czernice Borowe ROSTKOWO –
Szkoła Podstawowa nr 26 Szkoła Podstawowa nr 26 M. st. Warszawa WARSZAWA Miedziana
Szkoła Podstawowa w Chlewiskach Szkoła Podstawowa w Chlewiskach Chlewiska CHLEWISKA Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Winnicy Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy Winnica WINNICA Pułtuska
Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne Sulejówek SULEJÓWEK Jaśminowa
Publiczna Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Sobienie-Jeziory SOBIENIE-JEZIORY Garwolińska
Szkoła Podstawowa Nr 115 Szkoła Podstawowa Nr 115 M. st. Warszawa WARSZAWA Okrężna
Szkoła Podstawowa nr 133 Szkoła Podstawowa nr 133 M. st. Warszawa WARSZAWA Antoniego Fontany
Szkoła Podstawowa Niepubliczna im. Wiktorii Wiedeńskiej Fundacji Edukacyjnej “Varsovia” Szkoła Podstawowa Niepubliczna im. Wiktorii Wiedeńskiej Fundacji Edukacyjnej “Varsovia” M. st. Warszawa WARSZAWA Kolegiacka
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA Marka Edelmana
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach Chorzele ZARĘBY –
Szkoła Podstawowa w Czerwonce Szkoła Podstawowa w Czerwonce Czerwonka CZERWONKA WŁOŚCIAŃSKA –
Szkoła Podstawowa w Kołozębiu Szkoła Podstawowa w Kołozębiu Sochocin KOŁOZĄB
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kroczewie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kroczewie Załuski KROCZEWO
Szkoła Podstawowa w Wyszynach Kościelnych Szkoła Podstawowa w Wyszynach Kościelnych Stupsk WYSZYNY KOŚCIELNE Wyszyny Kościelne
Samorzadowa Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Swojęcinie Samorzadowa Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Swojęcinie Lutocin SWOJĘCIN Swojęcin
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Słupicy Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Słupicy Jedlnia-Letnisko SŁUPICA
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 M. Radom RADOM Gagarina
Szkoła Podstawowa w Lipnie Szkoła Podstawowa w Lipnie Platerów LIPNO Lipno
Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 2 Sochaczew SOCHACZEW 15 Sierpnia
Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 49 Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 49 M. st. Warszawa WARSZAWA J.S. BACHA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aurus Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aurus M. st. Warszawa WARSZAWA Poleczki
Szkoła Podstawowa nr 336 Szkoła Podstawowa nr 336 M. st. Warszawa WARSZAWA Witolda Małcużyńskiego
Szkoła Podstawowa 359 Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca “Victoria M. st. Warszawa WARSZAWA Promienista
Szkoła Podstawowa nr 158 Szkoła Podstawowa nr 158 M. st. Warszawa WARSZAWA Ciasna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 M. st. Warszawa WARSZAWA Drewniana
Szkoła Podstawowa nr 65 Szkoła Podstawowa nr 65 M. st. Warszawa WARSZAWA Mścisławska
SZKOŁA PODSTAWOWA W UNIECKU SZKOŁA PODSTAWOWA W UNIECKU Raciąż UNIECK BRAK
Szkoła Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu Szkoła Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu Baboszewo POLESIE Polesie
Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach Dzierzążnia NOWE KUCICE –
Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Przeciszewie Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Przeciszewie Staroźreby PRZECISZEWO
Szkoła Podstawowa nr 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Brwinów BRWINÓW Żwirowa
Szkoła Podstawowa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie Jaktorów JAKTORÓW Warszawska
Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Mazowieckim Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Bartniaka
SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE Długosiodło STARE BOSEWO ROZWOJOWA
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu Rząśnik PORZĄDZIE brak
Szkoła Podstawowa nr 52 Szkoła Podstawowa nr 52 M. st. Warszawa WARSZAWA Samarytanka
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Dzierzgowo DZIERZGOWO Jagiellońska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostowcu Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu Mogielnica BRZOSTOWIEC Brzostowiec
Szkoła Podstawowa w Sarnowie z s. w Nowej Wsi Szkoła Podstawowa w Sarnowie z s. w Nowej Wsi Kuczbork-Osada NOWA WIEŚ nie dotyczy
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach Słubice SŁUBICE Płocka
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3 Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Kilińskiego
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Nr 372 Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 M. st. Warszawa WARSZAWA Szczęsliwicka
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 M. st. Warszawa WARSZAWA Leonida Teligi
Szkoła Podstawowa nr 88 Szkoła Podstawowa nr 88 M. st. Warszawa WARSZAWA Radarowa
Szkoła Podstawowa w Krysku Szkoła Podstawowa w Krysku Naruszewo KRYSK Krysk
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie Bodzanów NOWE KANIGOWO
Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku M. Płock PŁOCK Krakówka
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Górzno ŁĄKI
Szkoła Podstawowa w Żeliszewie Podkościelnym Szkoła Podstawowa w Żeliszewie Podkościelnym Kotuń ŻELISZEW PODKOŚCIELNY Żeliszew Podkościelny
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Stare Babice STARE BABICE Polna
Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Szymanowie Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Szymanowie Teresin SZYMANÓW Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku Grójec BIKÓWEK Bikówek
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KIERZKOWSKIEGO W PROMNIE PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KIERZKOWSKIEGO W PROMNIE Promna PROMNA SIEDZIBA PROMNA KOLONIA
Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach Stara Biała STARE PROBOSZCZEWICE Floriańska
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie Stara Biała WYSZYNA
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego Legionowo LEGIONOWO Targowa
Szkoła Podstawowa w Świniarach Szkoła Podstawowa w Świniarach Słubice ŚWINIARY
Szkoła Podstawowa w Młochowie Szkoła Podstawowa w Młochowie Nadarzyn MŁOCHÓW Mazowiecka
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Błonie BŁONIE Narutowicza
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Piastów PIASTÓW Aleja Tysiąclecia
Szkoła Podstawowa w Krzesku – Królowa Niwa Szkoła Podstawowa w Krzesku – Królowa Niwa Zbuczyn KRZESK-KRÓLOWA NIWA –
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku Siennica GRZEBOWILK Mazowiecka
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO M. st. Warszawa WARSZAWA Puławska
Szkoła Podstawowa nr 100 Szkoła Podstawowa nr 100 M. st. Warszawa WARSZAWA Taneczna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Zaułek
“Żagle” Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Sternik “Żagle” Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Sternik M. st. Warszawa WARSZAWA Pożaryskiego
Międzynarodowa Europejska Szkoła Podstawowa w Warszawie – International European School * Warsaw Międzynarodowa Europejska Szkoła Podstawowa w Warszawie – International European School * Warsaw M. st. Warszawa WARSZAWA Wiertnicza
Szkoła Podstawowa im.A.Einsteina Szkoła Podstawowa im.A.Einsteina M. st. Warszawa WARSZAWA Prymasa A. Hlonda
Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Jaroszkach Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Jaroszkach Pionki JAROSZKI
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Sokołowie Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Sokołowie Gostynin SOKOŁÓW SOKOŁÓW
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku Słubice PIOTRÓWEK
Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku M. Płock PŁOCK Jasna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Pitagoras Niepubliczna Szkoła Podstawowa Pitagoras Nadarzyn NADARZYN Wiśniowa
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Zespół Szkolno-Przedszkolny Karczew OTWOCK WIELKI Zamkowa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Błonie BIENIEWICE Błońska
Szkoła Podstawowa im.Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie Szkoła Podstawowa im.Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie Mszczonów MSZCZONÓW WARSZAWSKA
Publiczna Szkoła Podstawowa Zespół Placówek Oświatowych Korczew KORCZEW Szkolna
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 105 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 105 M. st. Warszawa WARSZAWA Żwanowiecka
Szkoła Podstawowa w Białobieli Szkoła Podstawowa w Białobieli Lelis BIAŁOBIEL Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Koprernika w Goworowie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Koprernika w Goworowie Goworowo GOWORÓWEK
Szkoła Podstawowa im.76 Pułku Piechoty Szkoła Podstawowa im.76 Pułku Piechoty Grabów nad Pilicą AUGUSTÓW Wspólna
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Mroza w Jastrzębi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi Jastrzębia JASTRZĘBIA
PubliczSzkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach PubliczSzkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach Kowala BARDZICE Bardzice
Szkoła Podstawowa nr 2 w Legionowie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Legionowie Legionowo LEGIONOWO Jagiellońska
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku Serock SEROCK Pułtuska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Bartkowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Bartkowie Korczew NOWY BARTKÓW
Szkoła Podstawowa w Andrzejewie Szkoła Podstawowa w Andrzejewie Andrzejewo ANDRZEJEWO Warszawska
Szkoła Podstawowa w Rzucowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie Borkowice RZUCÓW Szkolna
Zespół Szkół w Lutocinie Zespół Szkół w Lutocinie Lutocin LUTOCIN Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworze Soleckim Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworze Soleckim Sienno JAWOR SOLECKI Jawor Solecki
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi Tłuszcz TŁUSZCZ Radzyminska
Szkoła Podstawowa w Ładach Szkoła Podstawowa w Ładach Raszyn DAWIDY BANKOWE Długa
Szkoła Podstawowa nr 386 Szkoła Podstawowa nr 386 M. st. Warszawa WARSZAWA Grenady
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego Goszczyn BĄDKÓW Bądków
Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach Wiśniewo STARE KOSINY
Szkoła Podstawowa w Głużku Szkoła Podstawowa w Głużku Wiśniewo GŁUŻEK
Szkoła Podstawowa w Sudragach Szkoła Podstawowa w Sudragach Sierpc SUDRAGI Szkolna
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie Wołomin WOŁOMIN Lipińska
SZKOŁA PODSTAWOWA im. FRYDERYKA CHOPINA W STARYM GRABIU SZKOŁA PODSTAWOWA im. FRYDERYKA CHOPINA W STARYM GRABIU Wołomin STARE GRABIE CICHORACKIEJ
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 Sochaczew SOCHACZEW Stadionowa
Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 5 Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Chemików
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu Piaseczno JÓZEFOSŁAW Kameralna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a M. st. Warszawa WARSZAWA Marymoncka
Szkola Podstawowa Szkola Podstawowa Somianka ULASEK
Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie Mława MŁAWA ŻOŁNIERZY 80 P.P.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku Płońsk PŁOŃSK Szkolna
Szkoła Podstawowa w Koziebrodach Szkoła Podstawowa w Koziebrodach Raciąż KOZIEBRODY nie dotyczy
Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Nowe Miasto NOWE MIASTO Ciechanowska
Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Strzegowo STRZEGOWO Wyzwolenia
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie Przyłęk ŁAGUSZÓW Łaguszów
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 R. w Józefowie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920 R. w Józefowie Dąbrówka JÓZEFÓW Kościelna
Publiczna Podstawowa Szkoła Specjalna w Szydłowcu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Kościuszki
Szkoła Podstawowa w Sewerynowie Szkoła Podstawowa w Sewerynowie Korytnica SEWERYNÓW Sewerynów
Szkoła Podstawowa Niepubliczna Fundacji “Nauka i Wiedza” Szkoła Podstawowa Niepubliczna Fundacji “Nauka i Wiedza” M. st. Warszawa WARSZAWA Stryjeńskich
Dwujęzyczna Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO Zespół Szkół STO M. st. Warszawa WARSZAWA Paryska
Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Kozienicach Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Kozienicach Kozienice KOZIENICE Głowaczowska
Szkoła Podstawowa Montessori w Wysocku Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych “Malinowy Ogród” w Szydłowcu Szydłowiec WYSOCKO Wysocko
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kuźnia Talentów Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kuźnia Talentów Sobolew CHOTYNIA brak
Niepub;iczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Niepub;iczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Stoczek MROZOWA WOLA Mrozowa Wola
Szkoła Podstawowa w Nowinkach Szkoła Podstawowa w Nowinkach Jadów NOWINKI
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62 M. st. Warszawa WARSZAWA Skrajna
Szkoła Podstawowa Nr 257 Szkoła Podstawowa Nr 257 M. st. Warszawa WARSZAWA Podróżnicza
Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 90 “Szkoła Rodzinna” Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 90 “Szkoła Rodzinna” M. st. Warszawa WARSZAWA Kruszyny
Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Rudzka
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna M. Radom RADOM Wierzbicka
Prywatna Szkoła Podstawowa ICO Prywatna Szkoła Podstawowa ICO Wołomin WOŁOMIN Orwida
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r. w Zągotach Zespół Szkół nr 4 w Zągotach Bielsk ZĄGOTY
Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa Zespół Placówek Oświatowych w Parysowie Parysów PARYSÓW Książęca
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Wiśniew RADOMYŚL
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie Siennica STAROGRÓD Starogród
Szkoła Podstawowa nr 319 Szkoła Podstawowa nr 319 M. st. Warszawa WARSZAWA Andrzeja Romockiego “Morro”
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi Ciechanów CIECHANÓW Czarnieckiego
Szkoła Podstawowa w Błazinach Dolnych Szkoła Podstawowa w Błazinach Dolnych Iłża BŁAZINY DOLNE nie dotyczy
Szkoła Podstawowa w Seredzicach Szkoła Podstawowa w Seredzicach Iłża SEREDZICE
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej Jastrząb WOLA LIPIENIECKA DUŻA Wola Lipieniecka
Szkoła Podstawowa w Nadarzynie Szkoła Podstawowa w Nadarzynie Nadarzyn NADARZYN Sitarskich
Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej Zespół Szkół w Ostrówku Klembów OSTRÓWEK Warszawska
Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Gabriela Narutowicza w Cząstkowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Gabriela Narutowicza w Cząstkowie Mazowieckim Czosnów CZĄSTKÓW MAZOWIECKI Cząstków Mazowiecki
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie Garwolin GARWOLIN Korczaka
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niemojkach Zespół Oświatowy w Niemojkach Łosice NIEMOJKI
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczna Szkoła Podstawowa M. st. Warszawa WARSZAWA Conrada
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 M. st. Warszawa WARSZAWA Św. Hieronima
Szkoła Podstawowa w Dobczynie Szkoła Podstawowa w Dobczynie Klembów DOBCZYN MAZOWIECKA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Izdebnie Zepół Szkół w Izdebnie Łaskarzew IZDEBNO Izdebno
Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA I.Paderewskiego
Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr 8 Pruszków PRUSZKÓW Obrońców Pokoju
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 206 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 M. st. Warszawa WARSZAWA Bartnicza
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W RYBNIE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W RYBNIE Wyszków RYBNO WYSZKOWSKA
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodźcu Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodźcu Czerwińsk nad Wisłą GRODZIEC Grodziec
Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej Klembów WOLA RASZTOWSKA Szkolna
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Tarczyn PRACE MAŁE Piaseczyńska
Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 Pruszków PRUSZKÓW Jasna
Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce Kadzidło JAZGARKA Jazgarka
Niepubliczna Szkoła Podstawowa international Elementary School Niepubliczna Szkoła Podstawowa international Elementary School Załuski KAROLINOWO Karolinowo
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W ŻUROMINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻUROMINIE Żuromin ŻUROMIN WYZWOLENIA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych Jastrząb GĄSAWY RZĄDOWE Gąsawy Rządowe
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Mińsk Mazowiecki STOJADŁA POŁUDNIOWA
Szkoła Podstawowa w Coniewie Szkoła Podstawowa w Coniewie Góra Kalwaria CONIEW
Szkoła Podstawowa w Międzylesiu Szkoła Podstawowa w Międzylesiu Poświętne MIĘDZYLEŚ
Szkoła Podstawowa w Malcanowie Szkoła Podstawowa w Malcanowie Wiązowna MALCANÓW Malcanów ul. Mazowiecka
SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM GONIWILKU SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM GONIWILKU Żelechów STARY GONIWILK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Jana Pawła II M. st. Warszawa WARSZAWA Orłów Piastowskich
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 M. Siedlce SIEDLCE KONARSKIEGO
Szkoła Podstawowa nr 76 Szkoła Podstawowa nr 76 M. st. Warszawa WARSZAWA Poezji
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli Grójec LESZNOWOLA Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Radomiu M. Radom RADOM Kielecka
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach Kozienice KOZIENICE Konarskiego
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Ożarów Mazowiecki PŁOCHOCIN Lipowa
Szkoła Podstawowa w Glebie Szkoła Podstawowa w Glebie Kadzidło GLEBA GLEBA
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Pionki SUCHA Sucha
Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza Marki MARKI Piłsudskiego
Zespół Szkół Szkoła Podstawowaz Oddziałami integracyjnymi im. Wacława Sieroszewskiego w Kozłach Zespół Szkół w Kozłach Tłuszcz KOZŁY Kozły
Szkoła Podstawowa w Dzbeninie Szkoła Podstawowa w Dzbeninie Rzekuń DZBENIN Dzbenin
Szkoła Podstawowa w Smardzewie Szkoła Podstawowa w Smardzewie Sochocin SMARDZEWO
Szkołą Podstawowa nr 1 w Gostyninie Szkołą Podstawowa nr 1 w Gostyninie Gostynin GOSTYNIN Józefa Ozdowskiego
SZKOŁA PODSTAWOWA W BLICHOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA W BLICHOWIE Bulkowo BLICHOWO BLICHOWO
Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku Klembów OSTRÓWEK Abpa Z. Felińskiego
Szkoła Podstawowa Zespół Szkoln-Przedszkolny w Hołubli Paprotnia HOŁUBLA Unitów Podlaskich
Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce Mszczonów LUTKÓWKA Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach Nieporęt BIAŁOBRZEGI Wojska Polskiego
Szkoła Podstawowa nr 321 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 M. st. Warszawa WARSZAWA Majora Hieronuma Dekutowskiego
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Przasnysz GRABOWO Nowa Krępa
SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGATEM SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGATEM Przasnysz BOGATE –
Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym Brudzeń Duży BRUDZEŃ DUŻY Płocka
Szkoła Podstawowa w Izabelinie Szkoła Podstawowa w Izabelinie Nieporęt IZABELIN Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie Garwolin GARWOLIN Aleja Legionów
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 M. st. Warszawa WARSZAWA św. Bonifacego
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna “Wyjątkowy Uczeń” Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna “Wyjątkowy Uczeń” M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Gołębia
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie Kazanów KAZANÓW Kościelna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach Wierzbica ZALESICE
Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Rzeczniów RZECZNIÓW brak ulicy
Publiczna Szkoła Podstawowa w Stromcu Publiczna Szkoła Podstawowa w Stromcu Stromiec STROMIEC Radomska
Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Kościuszki
SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA PODSTAWOWA Gąbin CZERMNO
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego Wieliszew SKRZESZEW Szkolna
Prywatna Szkoła Podstawowa im. Jeana Monneta Prywatna Szkoła Podstawowa im. Jeana Monneta M. st. Warszawa WARSZAWA Stępińska
Szkoła Podstawowa Zespół Szkolno-Przedszkolny Karniewo KARNIEWO Szkolna
Szkoła Podstawowa w Ulatowie- Adamach Szkoła Podstawowa w Ulatowie- Adamach Krzynowłoga Mała ULATOWO-ADAMY
Szkoła Podstawowa nr 277 Szkoła Podstawowa nr 277 M. st. Warszawa WARSZAWA Suwalska
Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA Remiszewska
Społeczna Szkoła Postawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Ciechanowie Społeczna Szkoła Postawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Wyspiańskiego
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej M. st. Warszawa WARSZAWA Elektoralna
Szkoła Podstawowa w Chojnowie Szkoła Podstawowa w Chojnowie Kuczbork-Osada CHOJNOWO
Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe Zespół Szkół w Goździe Gózd GÓZD Starowiejska
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Sierpc BLEDZEWO –
Szkoła Podstawowa Specjalna Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie Radzymin RADZYMIN Komunalna
Szkoła Podstawowa Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiskitkach Wiskitki WISKITKI Plac Wolności
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach Lesznowola ŁAZY Słojewskiego
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie Łochów KAMIONNA Szkolna
Szkoła Podstawowa nr 69 Szkoła Podstawowa nr 69 M. st. Warszawa WARSZAWA Wiktorska
Szkoła Podstawowa w Olszewce Szkoła Podstawowa w Olszewce Lelis OLSZEWKA Olszewka
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dybkach Publiczna Szkoła Podstawowa w Dybkach Ostrów Mazowiecka DYBKI Dybki
Szkoła Podstawowa Zespół Placówek Oświatowych Grudusk GRUDUSK Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze Zakrzew BIELICHA
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszek w Sabniach Zespół Szkół w Sabniach Sabnie SABNIE Słoneczna
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Toporze Zespół Oświatowy w Toporze Stoczek TOPÓR Topór
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Starym Pilczynie Zespół Szkół w Starym Pilczynie Łaskarzew STARY PILCZYN
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Janiny Jadwigi Kacperskiej
Szkoła Podstawowa w Ostrowie Szkoła Podstawowa w Ostrowie Celestynów OSTRÓW
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego M. st. Warszawa WARSZAWA Traktorzystów
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Blochach Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Blochach Długosiodło BLOCHY Spacerowa 8
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Lelis DĄBRÓWKA Dąbrówka
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Ks. Franciszka Blachnickiego
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 M. Radom RADOM Piastowska
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Zespół Szkolno-Przedszkolny “Milenium” Legionowo LEGIONOWO Piłsudskiego
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W DUCZKACH ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DUCZKACH Wołomin DUCZKI SZOSA JADOWSKA
Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 Otwock OTWOCK Poniatowskiego
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie Garwolin GARWOLIN Sportowa
TENISOWA SZKOŁA PODSTAWOWA POD PATRONATEM ROBERTA PIOTRA RADWAŃSKIEGO TENISOWA SZKOŁA PODSTAWOWA POD PATRONATEM ROBERTA PIOTRA RADWAŃSKIEGO Grodzisk Mazowiecki KOZERKI Jowisza
Szkoła Podstawowa nr 353 w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 353 w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Cieplarniana
Szkoła Podstawowa w Jasieńcu Iłżeckim Szkoła Podstawowa w Jasieńcu Iłżeckim Iłża JASIENIEC IŁŻECKI GÓRNY 0
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą Nowe Miasto nad Pilicą NOWE MIASTO NAD PILICĄ Ogrodowa
Szkoła Podstawowa Zespół Szkolno-Przedszkolny Lesznowola LESZNOWOLA Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy Rzekuń DRWĘCZ
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Pilawa PUZNÓWKA Puznówka
Szkoła Podstawowa w Pasiekach Szkoła Podstawowa w Pasiekach Goworowo PASIEKI Szkolna
Szkoła Podstawowa przy Liceum Klasycznym im. Papieża Jana Pawła II w Ostrołęce Szkoła Podstawowa przy Liceum Klasycznym im. Papieża Jana Pawła II w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA SZWEDZKA
Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie Baboszewo SARBIEWO
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie Mochowo BOŻEWO NOWE Szkolna
NOVA Szkoła Podstawowa NOVA Szkoła Podstawowa Legionowo LEGIONOWO Kopernika
Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Sterej Niedziałce Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Sterej Niedziałce Mińsk Mazowiecki STARA NIEDZIAŁKA Mazowiecka
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach Boguty-Pianki BOGUTY-PIANKI Al. Papieża Jana Pawła II
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Belsk Duży ŁĘCZESZYCE
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Głowaczów GŁOWACZÓW Warecka
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Praxis Niepubliczna Szkoła Podstawowa Praxis Radzymin ŁĄKI Weteranów
Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 Legionowo LEGIONOWO Władysława Broniewskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciejowicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciejowicach Maciejowice MACIEJOWICE Kościuszki
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim Kosów Lacki KOSÓW LACKI Polna
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Mlęcinie Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Mlęcinie Dobre MLĘCIN
Brytyjska Szkoła Podstawowa The British School Nr 91 Brytyjska Szkoła Podstawowa The British School Nr 91 M. st. Warszawa WARSZAWA Limanowskiego
Szkoła Podstawowa nr 215 Szkoła Podstawowa nr 215 M. st. Warszawa WARSZAWA Kwatery Głównej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy Rzekuń LASKOWIEC Długa
Szkoła Podstawowa w Zawadach Szkoła Podstawowa w Zawadach Lipowiec Kościelny ZAWADY
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu Wołomin ZAGOŚCINIEC Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki Jastrząb JASTRZĄB T.Kościuszki
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ryczywole Publiczna Szkoła Podstawowa w Ryczywole Kozienice RYCZYWÓŁ Warszawska
Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wołomin WOŁOMIN Legionów
SZKOŁA PODSTAWOWA PTO SZKOŁA PODSTAWOWA PTO M. Płock PŁOCK PIŁSUDSKIEGO
Szkoła Podstawowa w Czuryłach Szkoła Podstawowa w Czuryłach Zbuczyn CZURYŁY Cielemęc
Szkoła Podstawowa w Łosinnie Szkoła Podstawowa w Łosinnie Wyszków ŁOSINNO Szkolna
Szkoła Podstawowa nr 58 Szkoła Podstawowa nr 58 M. st. Warszawa WARSZAWA Mieszka I
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Maziarze Stare i Okolic w Maziarzach Starych Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Maziarze Stare i Okolic w Maziarzach Starych Iłża MAZIARZE STARE brak
Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie Orońsko GUZÓW
Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mazowszanach Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mazowszanach Kowala MAZOWSZANY
Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Budowlana
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu M. Radom RADOM Starokrakowska
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna im. bp. Jana Chrapka w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna im. bp. Jana Chrapka w Radomiu M. Radom RADOM Św. Brata Alberta
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie Piastów PIASTÓW Al. Krakowska
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych Stare Babice KOCZARGI STARE Akacjowa
Szkoła Podstawowa w Podbieli Szkoła Podstawowa w Podbieli Celestynów PODBIEL Podbiel
Szkoła Podstawowa nr2 Przymierza rodzin Szkoła Podstawowa nr2 Przymierza rodzin M. st. Warszawa WARSZAWA Racławicka
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka” Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka” M. st. Warszawa WARSZAWA Wrzeciono
Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema Rzekuń RZEKUŃ Nowa
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Glinojeck OŚCISŁOWO Ościsłowo
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączanach Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączanach Wierzbica ŁĄCZANY
Szkoła Podstawowa w Sońsku Szkoła Podstawowa w Sońsku Sońsk SOŃSK Szkolna
Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku Drobin ROGOTWÓRSK –
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym Stromiec PODLESIE DUŻE Podlesie Duże
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach Nasielsk DĘBINKI
Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu “Przylądek” Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu “Przylądek” Pruszków PRUSZKÓW Stanisława Staszica
Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich M. st. Warszawa WARSZAWA Armii Krajowej
Szkoła Podstawowa Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa Nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Klimatczyna
Niepubliczna Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa “Vancouver Schools” Niepubliczna Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa “Vancouver Schools” M. st. Warszawa WARSZAWA Globusowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Turkusowa Wieża Niepubliczna Szkoła Podstawowa Turkusowa Wieża M. st. Warszawa WARSZAWA Globusowa
Szkoła Podstawowa nr 234 Szkoła Podstawowa nr 234 M. st. Warszawa WARSZAWA Esperanto
Szkoła Podstawowa w Siarczej Łące Szkoła Podstawowa w Siarczej Łące Kadzidło SIARCZA ŁĄKA Siarcza Łąka
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce Szkoła Podstawowa nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce Warka WARKA Warszawska
Szkoła Podstawowa w Pawłowie Szkoła Podstawowa w Pawłowie Chlewiska PAWŁÓW
Szkoła Podstawowa w Chamsku Szkoła Podstawowa w Chamsku Żuromin CHAMSK Szkolna
Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szkoła Podstawowa w Kozłowie Jastrzębia KOZŁÓW Brak
Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie Sobienie-Jeziory SIEDZÓW –
Polsko Angielska Szkoła Podstawowa Mentis “Piwoniowa” Polsko Angielska Szkoła Podstawowa Mentis “Piwoniowa” M. st. Warszawa WARSZAWA Piwoniowa
Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Wilcza
Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Warmiaku Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Warmiaku Łyse WARMIAK
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Ciechanowie Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Broniewskiego
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie Mochowo LIGOWO Parkowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Pod Fiołkami” Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Pod Fiołkami” Nasielsk NASIELSK Ogrodowa
Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 M. st. Warszawa WARSZAWA Jeziorna
Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami M. st. Warszawa WARSZAWA BRONOWSKA
Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 98 “Didasko” Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 98 “Didasko” M. st. Warszawa WARSZAWA Terespolska
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinie Rząśnik BIELINO brak
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach Jedlińsk BIERWCE Bierwce
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie Radzanów ROGOLIN
Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym Nasielsk POPOWO BOROWE Popowo Borowe
Szkoła Podstawowa nr2 Szkoła Podstawowa nr2 Ząbki ZĄBKI Batorego
Szkoła Podstawowa Nr 254 Im . Franciszka Żymirskiegon Zespół Szkół Nr 74 M. st. Warszawa WARSZAWA Niepołomicka
Niepubliczna Szkoła Podstawowa British International Academy Primary Warsaw Niepubliczna Szkoła Podstawowa British International Academy Primary Warsaw M. st. Warszawa WARSZAWA Czerska
Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Tkaczy
Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Kochanowskiego
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turzynie Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turzynie Brańszczyk TURZYN Turzyn
Szkoła Podstawowa w Olszewce Szkoła Podstawowa w Olszewce Jednorożec OLSZEWKA
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych nr 390 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Księcia Janusza
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyśmierzycach Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyśmierzycach Wyśmierzyce WYŚMIERZYCE Adama Mickiewicza
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach Dąbrówka WSZEBORY Trakt Napoleoński
Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 Gostynin GOSTYNIN Bema
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Jastrząb NOWY DWÓR Nowy Dwór
Szkoła Podstawowa w Ruskowie Szkoła Podstawowa w Ruskowie Platerów RUSKÓW
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim Nowa Sucha KOZŁÓW BISKUPI Olimpijska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole Sobolew SOKÓŁ
Szkoła Podstawowa Sokrates Szkoła Podstawowa Sokrates Prażmów KRĘPA WODNIKÓW
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Baranów BARANÓW Armii Krajowej
Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego Teresin TERESIN Al.Ks. Druckiego – Lubeckiego
Multischool International School Szkoła Podstawowa Multischool International School Szkoła Podstawowa M. st. Warszawa WARSZAWA Niedźwiedzia
Szkoła Podstawowa nr 366 Szkoła Podstawowa nr 366 M. st. Warszawa WARSZAWA Strumykowa
Szkoła Podstawowa im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie Szkoła Podstawowa im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie Krasnosielc DRĄŻDŻEWO –
SZkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74 im. Bł. Honorata Koźmińskiego SZkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74 im. Bł. Honorata Koźmińskiego M. st. Warszawa WARSZAWA W. Smoleńskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Wschodnia
Szkoła Podstwowa w Wiśniewie Szkoła Podstwowa w Wiśniewie Wiśniewo WIŚNIEWO
Publiczna Szkoła Podstawowa w Anielowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Anielowie Sobolew ANIELÓW
Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli Czosnów SOWIA WOLA Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Wschodnia
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Cukrówce Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Cukrówce Chlewiska CUKRÓWKA Cukrówka
Publiczna Szkoła Podstawowa w Policznie Zespół Placówek Oświatowych Policzna Policzna POLICZNA Żeromskiego
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie Wiskitki GUZÓW Łubieńskich
Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa nr 18 Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa nr 18 Milanówek MILANÓWEK Spacerowa
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II Węgrów WĘGRÓW Kościuszki
Szkoła Podstawowa Heliantus Szkoła Podstawowa Heliantus M. st. Warszawa WARSZAWA Bażancia
Szkoła Podstawowa w Zabrodziu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu Zabrodzie ZABRODZIE Szkolna
Szkołą Podstawowa im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkołą Podstawowa im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego Zawidz SŁUPIA
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie Wiązowna ZAKRĘT Szkolna
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Michałówce Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Michałówce Garwolin JAGODNE MICHAŁÓWKA
Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem Czarnia SUROWE
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagoszewce Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagoszewce Ostrów Mazowiecka NAGOSZEWKA DRUGA
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy Wierzbica WIERZBICA Żeromskiego
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka Radzymin RADZYMIN 11 LISTOPADA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Proeducado Niepubliczna Szkoła Podstawowa Proeducado Wołomin WOŁOMIN Oleńki
SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH Ożarów Mazowiecki DUCHNICE DUCHNICKA
Szkoła Podstawowa Specjalna Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Piłsudskiego
Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI W. Westfala
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 M. st. Warszawa Warszawa Oławska
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem “W kontakcie” Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem “W kontakcie” M. st. Warszawa WARSZAWA Karolkowa
Szkoła Podstawowa nr 261 Zespół Szkół 79 M. st. Warszawa WARSZAWA WIERTNICZA
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Warka WARKA Polna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach Gielniów BIELINY BN
Szkoła Podstawowa im. Władysława Smoleńskiego w Niedzborzu Szkoła Podstawowa im. Władysława Smoleńskiego w Niedzborzu Strzegowo NIEDZBÓRZ Niedzbórz
Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie Nowy Duninów NOWY DUNINÓW Gostynińska
Szkoła Podstawowa w Ruścu Szkoła Podstawowa w Ruścu Nadarzyn RUSIEC Osiedlowa
Szkoła Podstawowa w Mokrej Wsi Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi Tłuszcz MOKRA WIEŚ Marii Konopnickiej
Szkoła Podstawowa nr 379 Szkoła Podstawowa nr 379 M. st. Warszawa WARSZAWA Turmoncka
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 300 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 300 M. st. Warszawa WARSZAWA GUBINOWSKA
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Ostrów Mazowiecka STARE LUBIEJEWO Szkolna
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 99 im. Małego Powstańca Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 99 im. Małego Powstańca M. st. Warszawa WARSZAWA Bartnicza
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach Ciechanów GORYSZE Gorysze
Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy Zwoleń BARYCZ NOWA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdżarach Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdżarach Nowe Miasto nad Pilicą ŻDŻARY 0
Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym Zawidz ZAWIDZ KOŚCIELNY Mazowiecka
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie Radzanowo RADZANOWO Szkolna
Szkoła Podstawowa w Umiastowie Szkoła Podstawowa w Umiastowie Ożarów Mazowiecki UMIASTÓW Umiastowska
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie Halinów HALINÓW Okuniewska
Szkoła Podstawowa w Regucie Szkoła Podstawowa w Regucie Celestynów REGUT Wiatraczna
Szkoła Podstawowa SIGiE w Rżańcu Szkoła Podstawowa SIGiE w Rżańcu Olszewo-Borki RŻANIEC
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 w Radomiu M. Radom RADOM Jarzyńskiego
Szkoła Podstawowa w Kraszewie Starym Szkoła Podstawowa w Kraszewie Starym Klembów STARY KRASZEW Szkolna
Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Zielonka ZIELONKA Staszica
Szkoła Podstawowa Niepubliczna Kolegium św. Stanisława Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Szkoła Podstawowa Niepubliczna Kolegium św. Stanisława Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców M. st. Warszawa WARSZAWA Teresińska
Szkoła Podstawowa Nr 356 w Warszawie Szkoła Podstawowa Nr 356 w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Głębocka
Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 M. st. Warszawa WARSZAWA Azaliowa
Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Boremlowska
Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu Ojrzeń OJRZEŃ Przedszkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Nowe Miasto nad Pilicą NOWE MIASTO NAD PILICĄ Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi w Wieniawie Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi w Wieniawie Wieniawa WIENIAWA Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18 w Radomiu Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Radomiu M. Radom RADOM OFIAR FIRLEJA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzełku Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzełku Sadowne ORZEŁEK
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie Kałuszyn KAŁUSZYN Pocztowa
Szkoła Podstawowa nr 357 Szkoła Podstawowa nr 357 M. st. Warszawa WARSZAWA Zachodzącego Słońca
Szkoła Podstawowa Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 3 Mława MŁAWA Pogorzelskiego
Szkoła Podstawowa w Zieluniu Zespół Szkół w Zieluniu Lubowidz ZIELUŃ-OSADA Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Siennie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie Sienno SIENNO Szkolna
Zespół Oświatowy w Wiśniewie Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wiśniewie Zespół Oświatowy w Wiśniewie Wiśniew WIŚNIEW Tadeusza Kościuszki
Szkoła Podstawowa we Wręczy Szkoła Podstawowa we Wręczy Mszczonów WRĘCZA Szkolna
Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 Piaseczno PIASECZNO al. Kasztanów
Szkoła Podstawowa Nr 97 im. Leona Kruczkowskiego Szkoła Podstawowa Nr 97 im. Leona Kruczkowskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Spiska
Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 5 Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Szkolna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK “Garłuch” Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK “Garłuch” M. st. Warszawa WARSZAWA Malownicza
Szkoła Podstawowa im. bł. bp. L. Wetmańskiego w Lipowcu Kościelnym Szkoła Podstawowa im. bł. bp. L. Wetmańskiego w Lipowcu Kościelnym Lipowiec Kościelny LIPOWIEC KOŚCIELNY –
Szkoła Podstawowa w Gościszce Szkoła Podstawowa w Gościszce Kuczbork-Osada GOŚCISZKA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich Otwock OTWOCK Czerska
Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi M. st. Warszawa WARSZAWA Plac Wojska Polskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu Miastków Kościelny ZGÓRZE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 358 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 358 M. st. Warszawa WARSZAWA Św. U. Ledóchowskiej
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach Brańszczyk NOWE BUDY brak
Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Borawem Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Borawem Rzekuń BORAWE Borawe
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mławie Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie Mława MŁAWA Warszawska
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 123 SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 123 M. st. Warszawa WARSZAWA St. CZARNIECKIEGO
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radomiu M. Radom RADOM Batalionów Chłopskich
Szkoła Podstawowa Benedykta w Sulejówku Szkoła Podstawowa Benedykta w Sulejówku Sulejówek SULEJÓWEK 3 Maja
Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie Korytnica MAKSYMILIANÓW Maksymilianów
Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego Zespół Szkolno- Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej Puszcza Mariańska PUSZCZA MARIAŃSKA Konstytucji 3 Maja
Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Marki MARKI Okólna
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej Łomianki ŁOMIANKI Warszawska
Kolegium Sw. Rodziny – Szkoła Podstawowa Kolegium Sw. Rodziny – Szkoła Podstawowa Łomianki ŁOMIANKI K.K. Baczyńskiego
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Żukowie Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Żukowie Sochaczew ŻUKÓW
Szkoła Podstawowa przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK “Parasol” Szkoła Podstawowa przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK “Parasol” M. st. Warszawa WARSZAWA Hawajska
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Brzechwy Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Brzechwy M. st. Warszawa WARSZAWA Włodarzewska
Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie Raciąż STARE GRALEWO
Szkoła Podstawowa w Pakosławiu Szkoła Podstawowa w Pakosławiu Iłża PAKOSŁAW
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W EMOLINKU SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W EMOLINKU Zakroczym WYGODA SMOSZEWSKA Wygoda Smoszewska
Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 17 M. Płock PŁOCK Miodowa
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku M. Płock PŁOCK Czwartaków
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce Olszanka SZYDŁÓWKA
Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Wojewódzka
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowych Ręczajach Poświętne NOWE RĘCZAJE Nowe Ręczaje
Szkoła Podstawowa nr 369 im. A.B. Dobrowolskiego Szkoła Podstawowa nr 369 im. A.B. Dobrowolskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Przybyszewskiego
Szkoła Podstawowa im. Jana Kielaka Zespół Szkół w Postoliskach Tłuszcz POSTOLISKA Pl. 3- go Maja
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce Zespół Szkół Publicznych nr 2 Kobyłka KOBYŁKA Elizy Orzeszkowej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Trampoline Niepubliczna Szkoła Podstawowa Trampoline M. st. Warszawa WARSZAWA OBROŃCÓW
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych Myszyniec WOLKOWE
Publiczna Szkoła Podstawowa w Młynarzach Publiczna Szkoła Podstawowa z Publicznym Przedszkolem w Młynarzach Młynarze MŁYNARZE Ostrołęcka
Szkoła Podstawowa w Iłży Szkoła Podstawowa w Iłży Iłża IŁŻA Wójtowska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole Gniewoszów WYSOKIE KOŁO
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białęgo w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białęgo w Radomiu M. Radom RADOM Rapackiego
Szkoła Podstawowa w Walerianach Szkoła Podstawowa w Walerianach Puszcza Mariańska WALERIANY
Szkoła Podstawowa w Budziskach Szkoła Podstawowa w Budziskach Trojanów BUDZISKA
Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach Radziejowice RADZIEJOWICE Główna
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mrozach w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach Mrozy MROZY Licealna
Szkoła Podstawowa Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczna M. st. Warszawa WARSZAWA Powązkowska 90
Szkoła Podstawowa nr 77 im Wandy Zieleńczyk Szkoła Podstawowa nr 77 im Wandy Zieleńczyk M. st. Warszawa WARSZAWA SAMOGŁOSKA
Polish British Academy of Warsaw – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie Polish British Academy of Warsaw – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Wiertnicza
Publiczna Szkoła Podstawowa im mjr. H. Dobrzańskiego “Hubala” w Przydworzycach Publiczna Szkoła Podstawowa im mjr. H. Dobrzańskiego “Hubala” w Przydworzycach Magnuszew PRZYDWORZYCE
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomiu Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomiu M. Radom RADOM Sandomierska
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 Otwock OTWOCK Kołłątaja
Katolicka Szkoła Podstawowa Fundacji Na Rzecz Rodziny Katolicka Szkoła Podstawowa Fundacji Na Rzecz Rodziny M. st. Warszawa WARSZAWA Przy Bażantarni
Szkoła Podstawowa nr 310 Szkoła Podstawowa nr 310 M. st. Warszawa WARSZAWA Hawajska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wirze Publiczna Szkoła Podstawowa w Wirze Potworów WIR
Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybyszewie Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie Promna PRZYBYSZEW Wł. Rosłońca
Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 2 Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Żeromskiego
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie Łochów ŁOCHÓW 1-go maja
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JASIENICY ZESPÓŁ SZKÓŁ W JASIENICY Tłuszcz JASIENICA SZKOLNA
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Polinezyjska
Szkoła Podstawowa Nr 351 Szkoła Podstawowa Nr 351 M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Olbrachta
SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II – PAPIEŻA POLAKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II – PAPIEŻA POLAKA Stary Lubotyń STARY LUBOTYŃ STARY LUBOTYŃ
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa Goszczyn SIELEC
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ciepłej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ciepłej Orońsko CIEPŁA
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Smardzewie Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Smardzewie Staroźreby SMARDZEWO
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MOSTOWIE NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MOSTOWIE Huszlew MOSTÓW
Szkoła Podstawowa im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Pruszynie Szkoła Podstawowa im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Pruszynie Siedlce PRUSZYN Dolina Liwca
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach Ożarów Mazowiecki ŚWIĘCICE Poznańska
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W GOLACH ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. MARII KONOPNICKIEJ W GOLACH Baranów GOLE
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Leoncin LEONCIN Isaaca Bashevisa Singera
Szkoła Podstawowa nr 382 Szkoła Podstawowa nr 382 M. st. Warszawa WARSZAWA Konińska
Szkoła Podstawowa nr 128 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 M. st. Warszawa WARSZAWA Kadetów
Szkoła Podstawowa nr 173 Szkoła Podstawowa nr 173 M. st. Warszawa WARSZAWA Trakt Brzeski
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego M. Siedlce SIEDLCE Unitów Podlaskich
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397 M. st. Warszawa WARSZAWA AFRYKAŃSKA
Szkoła Podstawowa nr 209 Szkoła Podstawowa nr 209 M. st. Warszawa WARSZAWA Reymonta
Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adam Mickiewicz ul. L. Staffa 21 01-884 Warszawa Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adam Mickiewicz ul. L. Staffa 21 01-884 Warszawa M. st. Warszawa WARSZAWA L. Staffa
Szkoła Podstawowa w Romanach – Seborach Szkoła Podstawowa w Romanach – Seborach Krzynowłoga Mała ROMANY-SEBORY brak
Szkoła Podstawowa nr 2 Zespół Szkół Nr 1 M. Płock PŁOCK Faustyna Piaska
Szkoła Podstawowa Specjalna Zespół Placówek Edukacyjnych Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Mazowiecka
Szkoła Podstawowaw Łazowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazowie Sterdyń ŁAZÓW
Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 39 Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 39 Pruszków PRUSZKÓW Kościelna
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Pomiechówek GOŁAWICE PIERWSZE 0
Szkoła Podstawowa Nr 60 Szkoła Podstawowa Nr 60 M. st. Warszawa WARSZAWA Zbaraska
Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Lubielu Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Lubielu Rząśnik STARY LUBIEL brak
Szkoła Podstawowa nr 388 Szkoła Podstawowa nr 388 M. st. Warszawa WARSZAWA Deotymy
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance Jedlińsk JEDLANKA Jedlanka
Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych Jastrzębia MĄKOSY STARE
Publiczna Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu Zespół Szkół Specjalnych Grójec GRÓJEC Polna
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Olszanka HADYNÓW –
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ługach Wielkich Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ługach Wielkich Zbuczyn ŁUGI WIELKIE
Szkoła Podstawowa im.Waleriana Łukasińskiego w Mordach Zespół Oświatowy w Mordach Mordy MORDY Kilińskiego
Niezwyczajna Szkoła.Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami przedszkolnymi Niezwyczajna Szkoła.Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami przedszkolnymi Józefów JÓZEFÓW Lelewela
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI ZIELONY RYNEK
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 362 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 362 M. st. Warszawa WARSZAWA WALERIANA CZUMY
“Wonderful Years School’ Prywatna Szkoła Podstawowa “Wonderful Years School’ Prywatna Szkoła Podstawowa M. st. Warszawa WARSZAWA Egipska
Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym Brok KACZKOWO STARE
Szkoła Podstawowa Nr 392 w Warszawie Szkoła Podstawowa Nr 392 w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA aleja Wojska Polskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie Goszczyn GOSZCZYN Armii Krajowej
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu Gąbin NOWE GRABIE Osiedle pod Jaworem
Szkoła Podstawowa im.Orła Białego w Jakubowie Szkoła Podstawowa im.Orła Białego w Jakubowie Jakubów JAKUBÓW Szkolna
Szkoła Podstawowa nr 395 Szkoła Podstawowa nr 395 M. st. Warszawa WARSZAWA Sierakowskiego
Szkoła Podstawowa nr 34 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 M. st. Warszawa WARSZAWA Zbigniewa Herberta
Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego Publiczny Zespół Szkół I Przedszkoli Samorządowych Sochocin SOCHOCIN Szkolna
Publiczna Szkola Podstawowa w Piotrkowicach Publiczna Szkola Podstawowa w Piotrkowicach Kozienice PIOTRKOWICE Piotrkowice
Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA BIELAWSKA
Szkoła Podstawowa im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej Szkoła Podstawowa im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej Nowa Sucha NOWA SUCHA
Szkoła Podstawowa nr 191 Szkoła Podstawowa nr 191 M. st. Warszawa WARSZAWA Bokserska
Publiczna Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Borowie GŁOSKÓW nie dotyczy
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 M. st. Warszawa WARSZAWA Stefana Kopcińskiego
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 M. st. Warszawa WARSZAWA JANA KASPROWICZA
SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE – TARTAK SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE – TARTAK Brańszczyk DALEKIE-TARTAK TOPOLOWA
Publiczna Szkoła Podstawowa Żelazna Rządowa-Parciaki z siedzibą w Parciakach Publiczna Szkoła Podstawowa Żelazna Rządowa-Parciaki z siedzibą w Parciakach Jednorożec PARCIAKI
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Dzierzążnia DZIERZĄŻNIA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadach Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadach Gielniów ROZWADY brak
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej Jasieniec ZBROSZA DUŻA Zbrosza Duża
Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku Łąck ŁĄCK Kolejowa
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Staroźreby STAROŹREBY Szkolna
Szkoła Podstawowa w Rębowie Szkoła Podstawowa w Rębowie Wyszogród RĘBOWO
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Wieliszew JANÓWEK PIERWSZY Dworcowa
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach Ząbki ZĄBKI Kościelna
Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5 Pruszków PRUSZKÓW Jana Długosza
Szkoła Podstawowa nr 66 im.ks. Juliana Chrościckiego Szkoła Podstawowa nr 66 im.ks. Juliana Chrościckiego M. st. Warszawa WARSZAWA Przepiórki
Szkoła Podstawowa nr 389 Szkoła Podstawowa nr 389 M. st. Warszawa WARSZAWA Smocza
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Somianka WOLA MYSTKOWSKA Wola Mystkowska
Szkoła Podstawowa w Zaborowie Szkoła Podstawowa w Zaborowie Naruszewo ZABOROWO
Szkoła Podstawowa im.Orła Białego w Białotarsku Szkoła Podstawowa im.Orła Białego w Białotarsku Gostynin BIAŁOTARSK nie dotyczy
Szkoła Podstawowa w ZS nr 3 im. TPD w Zagrobie Zespół Szkół nr 3 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie Bielsk ZAGROBA Zagroba
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokobodach Zespół Oświatowy w Mokobodach Mokobody MOKOBODY Wiatraczna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Dębowa
Szkoła Podstawowa nr 12 Szkoła Podstawowa nr 12 M. st. Warszawa WARSZAWA Górnośląska
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 M. st. Warszawa WARSZAWA GRABOWSKA
Bednarska Szkoła Podstawowa Bednarska Szkoła Podstawowa M. st. Warszawa WARSZAWA Kawalerii
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Antoniach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Antoniach Olszewo-Borki ANTONIE Szkolna
Szkoła Podstawowa Specjalna w Pionkach Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach Pionki PIONKI Parkowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Sapere Aude” Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Sapere Aude” Jabłonna RAJSZEW Modlińska
Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Rudzie Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Rudzie Dębe Wielkie RUDA Szkolna
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Żakowie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Żakowie Siennica ŻAKÓW –
Publiczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego Zespół Szkolno-Przedszkolny Pułtusk PRZEMIAROWO
Szkoła Postawowa w kKólewie Szkoła Postawowa w kKólewie Joniec KRÓLEWO
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sławnie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sławnie Wolanów SŁAWNO –
Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie Mszczonów OSUCHÓW Szkolna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Tosi i Franka Niepubliczna Szkoła Podstawowa Tosi i Franka Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Kopernika
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114 M. st. Warszawa WARSZAWA Księdza Jana Sztuki
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach Chorzele CHORZELE Szkolna
Szkoła Podstawowa w Somiance Szkoła Podstawowa w Somiance Somianka SOMIANKA
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze Zespół Placówek Oświatowych w Przysusze Przysucha PRZYSUCHA Skowyry
Specjalna Niepubliczna Szkola Podstawowa Montessori w Szydłowcu Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych “Malinowy Ogród” w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Metalowa
Szkoła Podstawowa w Podgórzu Szkoła Podstawowa w Podgórzu Mała Wieś PODGÓRZE –
Niepubliczna Szkoła Podstawowa FAMILIA Niepubliczna Szkoła Podstawowa FAMILIA Brwinów BRWINÓW Szkolna
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika Zielonka ZIELONKA POWSTAŃCÓW
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI UL. POLNA
Szkoła Podstawowa im. Zofii Solarzowej w Miąsem Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem Tłuszcz MIĄSE Kardynała Wyszyńskiego
Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5 Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Lecha Zondka
Szkoła Podstawowa nr 80 im.Mari Kownackiej w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 80 im.Mari Kownackiej w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Aspekt
Waldorfska Szkoła Podstawowa nr 71 Waldorfska Szkoła Podstawowa nr 71 M. st. Warszawa WARSZAWA Wolność
Publiczna Szkoła Podstawowa w Samorządkach Publiczna Szkoła Podstawowa w Samorządkach Górzno SAMORZĄDKI
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Starejwsi Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Starejwsi Liw STARAWIEŚ Szkolna
Publiczna Szkola Podstawowa w Oronnem Publiczna Szkola Podstawowa w Oronnem Maciejowice ORONNE
Publiczna Szkoła Podstawowa w Antoniówce Świerżowskiej Publiczna Szkoła Podstawowa w Antoniówce Świerżowskiej Maciejowice ANTONIÓWKA ŚWIERŻOWSKA Antoniówka Świerżowska
Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 Podkowa Leśna PODKOWA LEŚNA Modrzewiowa
Szkola Podstawowa nr 157 Szkola Podstawowa nr 157 M. st. Warszawa WARSZAWA Kazimierzowska
Szkoła Podstawowa nr 307 Szkoła Podstawowa nr 307 M. st. Warszawa WARSZAWA Barcelońska
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzegach Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzegach Miastków Kościelny BRZEGI
Szkoła Podstawowa nr 263 Szkoła Podstawowa nr 263 M. st. Warszawa WARSZAWA SZEGEDYŃSKA
Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Włochy Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Włochy M. st. Warszawa WARSZAWA Mikołajska
Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła II Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła II Czarnia CZARNIA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie im. bł. Jana Pawła II Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie im. bł. Jana Pawła II Pułtusk PŁOCOCHOWO –
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chomentowie Puszcz Publiczna Szkoła Podstawowa w Chomentowie Puszcz Skaryszew CHOMENTÓW-PUSZCZ Ogrodowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Watraszewie Publiczna Szkoła Podstawowa w Watraszewie Chynów WATRASZEW nie dotyczy
Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą Solec nad Wisłą SOLEC NAD WISŁĄ Kościuszki
Szkoła Podstawowa w Łukomiu Szkoła Podstawowa w Łukomiu Rościszewo ŁUKOMIE
Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny Legionowo LEGIONOWO Jana Pawła I
Szkoła Podstawowa nr 20 w Płocku Szkoła Podstawowa nr 20 w Płocku M. Płock PŁOCK Janusza Korczaka
Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Hallera w Mariance Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Hallera w Mariance Mińsk Mazowiecki MARIANKA
Niepubliczna Szkoła podstawowa Da Vinci Niepubliczna Szkoła podstawowa Da Vinci Lesznowola KOSÓW Sadowa
Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie Młodzieszyn MŁODZIESZYN Wspólna
Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie Nieporęt NIEPORĘT Dworcowa
Szkoła Podstawowa nr 370 Zespół Szkół nr 49 M. st. Warszawa WARSZAWA Tołstoja
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie Warka MICHAŁÓW-PARCELE Michałów Parcele
Publiczna Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Lewiczynie Publiczna Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Lewiczynie Belsk Duży LEWICZYN Lewiczyn
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie Pokrzywnica DZIERŻENIN Dzierżenin
Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszkowie Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW Geodetów
Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Piechowskioego w Nosarzewie Borowym Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Piechowskioego w Nosarzewie Borowym Szydłowo NOSARZEWO BOROWE Nosarzewo Borowe
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wsoli Zespół Szkolno-Przedszkolny Jedlińsk WSOLA Szkolna
Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida Dąbrówka DĄBRÓWKA Kościuszki
SZKOŁA POLICEALNA TWP W WYSZKOWIE SZKOŁA POLICEALNA TWP W WYSZKOWIE Wyszków WYSZKÓW 3 MAJA
Policealna Szkoła TEB Edukacja Policealna Szkoła TEB Edukacja M. Płock PŁOCK Królewiecka
Policealna Szkoła Medyczna Policealna Szkoła Medyczna M. st. Warszawa WARSZAWA Kaleńska
Policealna Szkoła Zawodowa MED-ELITA w Warszawie Policealna Szkoła Zawodowa MED-ELITA w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Al. St. Zjednoczonych
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Płocku Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Płocku M. Płock PŁOCK Tumska
BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych M. st. Warszawa WARSZAWA Szpitalna
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL w Otwocku Zespół Szkół Ponagdimnazjalnych PASCAL w Otwocku Otwock OTWOCK Andriollego
Szkoła Policealna Zespół Szkół Nr1 Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Rubinkowskiego
Szkoła Policealna nr 36 Zespół Szkół Nr 34 M. st. Warszawa WARSZAWA Mieszka I
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Warszawie Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Szanajcy
Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku Płońsk PŁOŃSK Warszawska
Szkoła Policealna CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W RADOMIU M. Radom RADOM KOŚCIUSZKI
Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Czesława Dylewicza
PRYWATNA SZKOŁA BIZNESU – SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH PRYWATNA SZKOŁA BIZNESU – SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH Pruszków PRUSZKÓW PROMYKA
Szkoła Policealna nr 26 Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych M. st. Warszawa WARSZAWA Ogrodowa
Policealna Szkoła Opieki Medycznej “Żak” w Wołominie Policealna Szkoła Opieki Medycznej “Żak” w Wołominie Wołomin WOŁOMIN Wileńska
Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka
Publiczna Policealna Szkoła Administracji “Żak” w Mławie Publiczna Policealna Szkoła Administracji “Żak” w Mławie Mława MŁAWA Sienkiewicza
Szkoła Policealna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego Węgrów WĘGRÓW Bohaterów Warszawy
Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych “Żak” w Warszawie Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych “Żak” w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Szanajcy
Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna Novum w Siedlcach Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna Novum w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Czesława Dylewicza
Policealna Szkoła Zawodowa ELITA Policealna Szkoła Zawodowa ELITA M. st. Warszawa WARSZAWA Al. St. Zjednoczonych
SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W OSTROŁĘCE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. 5 PUŁKU UŁANÓW ZASŁAWSKICH W OSTROŁĘCE M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Czwartaków
Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Siedlcach Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE SOKOŁOWSKA
Szkoła Policealna w Baranowie Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie Baranowo BARANOWO Niepodległości
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Warszawie Centum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego M. st. Warszawa WARSZAWA Grenadierów
Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna “Pascal” w Wyszkowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych “Pascal” w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW Gen. J. Sowińskiego
Zacisze Policealna Szkoła Kwalifikacji Zawodowych Zacisze Policealna Szkoła Kwalifikacji Zawodowych M. st. Warszawa WARSZAWA Radzymińska
Roczna Policealna Gowork.pl w Warszawie Roczna Policealna Gowork.pl w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Żurawia
Szkoła Policealna dla Dorosłych Zespół Szkół Budowlanych nr 1 M. Płock PŁOCK Prezyd.Ignacego Mościckiego
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Siedlcach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Młynarska
Policealna Szkoła Opieki Medycznej “Żak” w Ostrołęce Policealna Szkoła Opieki Medycznej “Żak” w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA gen. A. E. Fieldorfa “Nila”
Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna “Żak” w Mławie Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna “Żak” w Mławie Mława MŁAWA Sienkiewicza
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łaskarzewie Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łaskarzewie Łaskarzew ŁASKARZEW Kolejowa
Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne M. Siedlce SIEDLCE 3 Maja
Policealna Szkoła “COSINUS III” w Warszawie Policealna Szkoła “COSINUS III” w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Stawki
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Magnuszew Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie Magnuszew MAGNUSZEW Bohaterów Września
Studium Medyczne TEB Edukacja w Płocku Studium Medyczne TEB Edukacja w Płocku M. Płock PŁOCK Królewiecka
BLUE Policealna Szkoła Promocji Kadr w Warszawie BLUE Policealna Szkoła Promocji Kadr w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Szpitalna
Policealna Szkoła Zawodowa “Żak” Policealna Szkoła Zawodowa “Żak” Pruszków PRUSZKÓW Wojska Polskiego 16A
Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży przy Collegium Masoviense Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży przy Collegium Masoviense Żyrardów ŻYRARDÓW Narutowicza
Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 w Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego M. st. Warszawa WARSZAWA Kijowska
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zwoleniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zwoleniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Zwoleń ZWOLEŃ Kościelna
Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych M. st. Warszawa WARSZAWA Grójecka
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu “ŻAK” Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu “ŻAK” Legionowo LEGIONOWO Jagiellońska
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Piasecznie Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Piasecznie Piaseczno PIASECZNO Powstańców Warszawy
Policealna Szkoła Zawodowa “Żak” w Wołominie Policealna Szkoła Zawodowa “Żak” w Wołominie Wołomin WOŁOMIN Wileńska
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Zespół Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI 1 PLM Warszawa
Policealna Szkoła Higienistów Stomatologicznych Policealna Szkoła Higienistów Stomatologicznych M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka
Szkoła Policealna EXPERTUS Szkoła Policealna EXPERTUS M. st. Warszawa WARSZAWA Perzyńskiego
Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku Otwock OTWOCK Andriollego
PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH “WIKFRAN” PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH “WIKFRAN” Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI ŻWIRKI I WIGURY
Policealna Szkoła Ortoptystek Policealna Szkoła Ortoptystek M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka 9
Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna w Radomiu Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna w Radomiu M. Radom RADOM KELLES – KRAUZA
Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Borkowicach Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Borkowicach Borkowice BORKOWICE Platanowa
Szkoła Medyczna CM dla Młodzieży Szkoła Medyczna CM dla Młodzieży Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Budowlana
Policealna Szkoła dla Dorosłych “Cosinus Plus” w Radomiu Policealna Szkoła dla Dorosłych “Cosinus Plus” w Radomiu M. Radom RADOM Sadkowska 19, Warszawska
Policealna Szkoła Administracji “Żak” w Siedlcach Policealna Szkoła Administracji “Żak” w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Kilińskiego
Policealna Warszawska Szkoła Medyczna Policealna Warszawska Szkoła Medyczna M. st. Warszawa WARSZAWA Ząbkowska
Policealna Szkoła “Akademia Sukcesu” Policealna Szkoła “Akademia Sukcesu” M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Kilińskiego
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH TWP W RADOMIU MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH TWP W RADOMIU M. Radom RADOM Partyzantów
Szkoła Policealna w Ciechanowie Centrum Kształcenia Ustawicznego Ciechanów CIECHANÓW Kopernika
Europejska Szkoła Policealna w Radomiu Europejska Szkoła Policealna w Radomiu M. Radom RADOM Traugutta
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu “Żak” Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu “Żak” Wołomin WOŁOMIN Wileńska
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Mławie Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Mławie Mława MŁAWA Sienkiewicza
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Ośrodka Kształcenia Zawodowego “Profesja” w Zwoleniu Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Ośrodka Kształcenia Zawodowego “Profesja” w Zwoleniu Zwoleń ZWOLEŃ Wojska Polskiego
NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Piasecznie NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Piasecznie Piaseczno PIASECZNO Kościuszki
Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI BUDOWLANA
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Zielonka ZIELONKA Dziennikarska
Policealna Szkoła Zawodowa “Żak” w Ostrołęce Policealna Szkoła Zawodowa “Żak” w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA gen. A. E. Fieldorfa “Nila”
Studium Rachunkowości Dla Dorosłych w Pułtusku Studium Rachunkowości Dla Dorosłych w Pułtusku Pułtusk PUŁTUSK New Britain
Studium Bezpieczeństwa I Higieny Pracy Dla Dorosłych w Pułtusku Studium Bezpieczeństwa I Higieny Pracy Dla Dorosłych w Pułtusku Pułtusk PUŁTUSK New Britain
SZKOŁA POLICEALNA Centrum Szkoleniowego WIEDZA w Ciechanowie SZKOŁA POLICEALNA Centrum Szkoleniowego WIEDZA w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Żórawskiego
Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna Pascal w Płocku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pascal w Płocku M. Płock PŁOCK Jachowicza
Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ Mława MŁAWA warszawska
Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Łochowie Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Łochowie Łochów ŁOCHÓW Wyspiańskiego
Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna w Warszawie Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Al.Jerozolimskie
Niepubliczna Policealna Szkoła Opieki Medycznej “Żak” w Radomiu Niepubliczna Policealna Szkoła Opieki Medycznej “Żak” w Radomiu M. Radom RADOM Traugutta
Szkoła Policealna ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W CZERWINIE Czerwin CZERWIN Piastowska
Roczna Szkoła Policealna “Progres” w Warszawie Roczna Szkoła Policealna “Progres” w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Smolna
ADEPT Szkoła Policealna ADEPT Szkoła Policealna M. Płock PŁOCK Królewiecka
Policealna Szkoła Kosmetyki, Pielęgnacji Zdrowia i Urody Zakładu Doskonalenia Zawodowego Policealna Szkoła Kosmetyki, Pielęgnacji Zdrowia i Urody Zakładu Doskonalenia Zawodowego M. st. Warszawa WARSZAWA Podwale
NOVA Policealna Szkoła Promocji Kadr w Piasecznie NOVA Policealna Szkoła Promocji Kadr w Piasecznie Piaseczno PIASECZNO Kościuszki
Policealna Szkoła Techników Elektroradiologów Policealna Szkoła Techników Elektroradiologów M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka 9
Regionalny Ośrodek Edukacji Szkoła Policealna Regionalny Ośrodek Edukacji Szkoła Policealna M. st. Warszawa WARSZAWA Kawęczyńska
Policealna Szkoła Zawodowa “Żak” w Płocku Policealna Szkoła Zawodowa “Żak” w Płocku M. Płock PŁOCK Tumska
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem Poświętne POŚWIĘTNE Jadwiniew
Policealne Studium Reklamy Handlowej Policealne Studium Reklamy Handlowej M. st. Warszawa WARSZAWA Stefana Szolc-Rogozińskiego
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa LOGOS w Warszawie Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa LOGOS w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Trocka
ALLMED.EDU Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie ALLMED.EDU Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Al. Solidarności
NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR W WARSZAWIE NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR W WARSZAWIE M. st. Warszawa WARSZAWA WIDOK
Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka
Szkoła Policealna Szkoła Policealna Przasnysz PRZASNYSZ Szosa Ciechanowska
Policealna Szkoła “COSINUS I” w Siedlcach Policealna Szkoła “COSINUS I” w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Sokołowska
Policealna Szkoła dla Dorosłych “Progres” w Warszawie Policealna Szkoła dla Dorosłych “Progres” w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Smolna
Policealna Szkoła Opieki Medycznej “ŻAK” w Legionowie Policealna Szkoła Opieki Medycznej “ŻAK” w Legionowie Legionowo LEGIONOWO Leginowo
Policealna Szkoła Zawodowa EDICUS w Warszawie Policealna Szkoła Zawodowa EDICUS w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Kawęczyńska
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych “Twoja-Szkoła” w Płocku Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych “Twoja-Szkoła” w Płocku M. Płock PŁOCK Królowej Jadwigi
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa “Pascal” w Wyszkowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych “Pascal” w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW Gen. J. Sowińskiego
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno – Fryzjerska “Pascal” w Wyszkowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych “Pascal” w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW Gen. J. Sowińskiego
Medyczna Szkoła Policealna w Płocku Zespół Medycznych Szkół Policealnych M. Płock PŁOCK Piłsudskiego
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pruszkowie Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pruszkowie Pruszków PRUSZKÓW Andrzeja
Studium Psychologii Psychotronicznej Studium Psychologii Psychotronicznej M. st. Warszawa WARSZAWA S. Sempołowskiej
Policealna Szkoła dla Dorosłych COMPASS w Warszawie Policealna Szkoła dla Dorosłych COMPASS w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Stawki
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa EDICUS w Warszawie Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa EDICUS w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Trocka
Policealne Europejskie Studium Zawodowe w Wesołej Policealne Europejskie Studium Zawodowe w Wesołej M. st. Warszawa WARSZAWA Kruszyny
Szkoła Policealna Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 M. Ostrołęka OSTROŁĘKA 11 Listopada
Medyczna Szkoła Policealna nr 4 w Warszawie Centum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego M. st. Warszawa WARSZAWA Grenadierów
Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych “Żak” w Mławie Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych “Żak” w Mławie Mława MŁAWA Sienkiewicza
Policealna Szkoła Medyczna Cosinus w Warszawie Policealna Szkoła Medyczna Cosinus w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Łucka
Centrum Kształcenia w Niektórych Zawodach Medycznych w Warszawie Centrum Kształcenia w Niektórych Zawodach Medycznych w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Targowa
Szkoła Policealna dla Dorosłych Szkoła Policealna dla Dorosłych Wołomin WOŁOMIN laskowa
Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia COSINUS w Siedlcach Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia COSINUS w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Sokołowska
Policealna Szkoła “COSINUS” w Piasecznie Policealna Szkoła “COSINUS” w Piasecznie Piaseczno PIASECZNO SIKORSKIEGO
Policealna Szkoła Optyczna dla Dorosłych Policealna Szkoła Optyczna dla Dorosłych M. st. Warszawa WARSZAWA Siennicka
Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Radomiu Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Radomiu M. Radom RADOM KELLES-KRAUZA
Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu Raciąż RACIĄŻ Płocka
Medyczna Szkoła Policealna Nr 2 ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH M. st. Warszawa WARSZAWA RAKOWIECKA
Szkoła Policealna dla Dorosłych ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH M. st. Warszawa WARSZAWA RAKOWIECKA
Szkoła Policealna Nr 6 dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Browarna
Medyczna Szkoła Policealna Zespół Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI 1 PLM Warszawa
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu “Żak” Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu “Żak” Pruszków PRUSZKÓW Wojska Polskiego 16 A
Policealna Szkoła Opieki Medycznej “Żak” w Warszawie Policealna Szkoła Opieki Medycznej “Żak” w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Szanajcy
NOVA Policealna Szkoła Zawodowa NOVA Policealna Szkoła Zawodowa M. st. Warszawa WARSZAWA Widok
POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE SPÓŁKI “technik POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE SPÓŁKI “technik M. Płock PŁOCK 3-GO MAJA
Szwajcarskie Centrum Edukacji Szwajcarskie Centrum Edukacji M. st. Warszawa WARSZAWA Aleje Solidarnosci
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Przysusze Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Przysusze Przysucha PRZYSUCHA Krakowska
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu M. Radom RADOM KELLES-KRAUZA
Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Węgrowie Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Węgrowie Węgrów WĘGRÓW Bohaterów Warszawy
Profesja Edukacja Policalna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Warszawie Profesja Edukacja Policalna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA ŚWIĘTOKRZYSKA
NOVA Policealna Szkoła dla Dorosłych w LEGIONOWIE NOVA Policealna Szkoła dla Dorosłych w LEGIONOWIE Legionowo LEGIONOWO Kopernika
Medyczne Studium Zawodowe Medyczne Studium Zawodowe M. st. Warszawa WARSZAWA Kasprzaka
Policealna Szkołą Zawodowa “Edukator” w Ciechanowie Policealna Szkołą Zawodowa “Edukator” w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Orylska
Zaoczna Policealna Szkoła Administracji COSINUS w Siedlcach Zaoczna Policealna Szkoła Administracji COSINUS w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Sokołowska
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ Czerwińsk nad Wisłą CZERWIŃSK NAD WISŁĄ Władysława Jagiełły
Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Młynarska
Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna “Pascal” w Wyszkowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych “Pascal” w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW Gen. J. Sowińskiego
Szkoła Medyczna Gowork.pl Szkoła Medyczna Gowork.pl M. st. Warszawa WARSZAWA Żurawia
Policealna Szkoła Zawodowa Centrum Nauki Biznesu i Administracji w Warszawie Policealna Szkoła Zawodowa Centrum Nauki Biznesu i Administracji w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA CHMIELNA
Policealna Szkoła Zawodowa Żak w Radomiu Policealna Szkoła Zawodowa Żak w Radomiu M. Radom RADOM Traugutta
NOVA Policealna Szkoła Medyczna dla dorosłych w Piasecznie NOVA Policealna Szkoła Medyczna dla dorosłych w Piasecznie Piaseczno PIASECZNO Kościuszki
Szkoła Policealna „Edukacja” w Radomiu Szkoła Policealna „Edukacja” w Radomiu M. Radom RADOM Limanowskiego
Policealne Studium Informatyki i Rachunkowości Policealne Studium Informatyki i Rachunkowości M. st. Warszawa WARSZAWA Sędziowska
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Radomiu Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Radomiu M. Radom RADOM Traugutta
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 Sochaczew SOCHACZEW 15 Sierpnia
Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja M. Radom RADOM Słowackiego
“Profesja” Policealna Szkoła Zawodowa w Siedlcach “Profesja” Policealna Szkoła Zawodowa w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Szaloma Asza
Niepubliczna Szkoła Policealna Jana Katany w Grójcu Niepubliczna Szkoła Policealna Jana Katany w Grójcu Grójec GRÓJEC Józefa Piłsudskiego
Medyczna Szkoła Policealna SUKCES w Radomiu Medyczna Szkoła Policealna SUKCES w Radomiu M. Radom RADOM Szewska
Szkoła Policealna Nr 50 dla Dorosłych Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych Nr 22 M. st. Warszawa WARSZAWA Kazimierzowska
Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ Mława MŁAWA warszawska
Szkoła Policealna w Solcu nad Wisłą Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą Solec nad Wisłą SOLEC NAD WISŁĄ Łoteckiego
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zespół Szkół im.Leokadii Bergerowej w Płocku M. Płock PŁOCK Kutnowska
Policealna Szkoła Techników Optyków Policealna Szkoła Techników Optyków M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka
Policealne Studium Medycyny Sportu Policealne Studium Medycyny Sportu M. st. Warszawa WARSZAWA Marszałkowska
Policealna Szkoła Kosmetyczna “Żak” w Mławie Policealna Szkoła Kosmetyczna “Żak” w Mławie Mława MŁAWA Sienkiewicza
Policealna Szkoła Zawodowa Zacisze Policealna Szkoła Zawodowa Zacisze M. st. Warszawa WARSZAWA Radzymińska
Policealne Studium Nagrań Dźwiękowych Policealne Studium Nagrań Dźwiękowych M. st. Warszawa WARSZAWA Podwale
Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Warszawska
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Siedlcach Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Kilińskiego
PROFESJA Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie PROFESJA Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Konopczyńskiego
Policealna Szkoła Zawodowa EDICUS II Policealna Szkoła Zawodowa EDICUS II M. st. Warszawa WARSZAWA Trocka
Policealne Studium Farmaceutyczne w Ciechanowie Policealne Studium Farmaceutyczne w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW 17 Stycznia
Szkoła Policealna – Szkoła Główna Biznesu SZKOŁA GŁÓWNA BIZNESU M. st. Warszawa WARSZAWA FELIŃSKIEGO
Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ostrołęce Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Jagiełły
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Troszynie Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie Troszyn TROSZYN Słowackiego
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Kozienice KOZIENICE Głowaczowska
Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Brzeska
Policealna Szkoła Kosmetyczna dla Dorosłych Policealna Szkoła Kosmetyczna dla Dorosłych M. st. Warszawa WARSZAWA Kaleńska
Policealna Szkoła Masażu Policealna Szkoła Masażu M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka
Policealna Szkoła Zawodowa “ŻAK” Policealna Szkoła Zawodowa “ŻAK” Legionowo LEGIONOWO Jagiellońska
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW SIENKIEWICZA
COLLEGIUM STUDIUM REHABILITACJI, PSYCHOLOGII I POLITYKI SPOŁECZNEJ COLLEGIUM STUDIUM REHABILITACJI, PSYCHOLOGII I POLITYKI SPOŁECZNEJ M. st. Warszawa WARSZAWA STAWKI
Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Turystyki Wiejskiej w Grójcu Niepubliczny Zespół Szkół dla Dorosłych-zaoczne w Grójcu Grójec GRÓJEC Polna
Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu Niepubliczny Zespół Szkół dla Dorosłych-zaoczne w Grójcu Grójec GRÓJEC Polna
Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu M. Radom RADOM KELLES-KRAUZA
Policealna Szkoła Protetyki Słuchu Policealna Szkoła Protetyki Słuchu M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka
Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego M. Płock PŁOCK Popłacińska
Policealna Szkoła Kosmetyki “Żak” w Siedlcach Policealna Szkoła Kosmetyki “Żak” w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Kilińskiego
Policealne Studium Farmaceutyczne “OMEGA” w Warszawie Policealne Studium Farmaceutyczne “OMEGA” w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Saska
Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyszków WYSZKÓW Jana Matejki
Policealna Szkola Techników Dentystycznych Policealna Szkola Techników Dentystycznych M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Pascal w Płocku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pascal w Płocku M. Płock PŁOCK Jachowicza
Szkoła Policealna dla Dorosłych Zakladu Doskonalenia Zawodowegow Płocku Szkoła Policealna dla Dorosłych Zakladu Doskonalenia Zawodowegow Płocku M. Płock PŁOCK Ułańska
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Podkowa Leśna PODKOWA LEŚNA Modrzewiowa
Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ostrołęce Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Jagiełły
Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy “Żak” w Mławie Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy “Żak” w Mławie Mława MŁAWA Sienkiewicza
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja-Szkoła Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja-Szkoła M. Siedlce SIEDLCE Szkolna
Policealne Studium Farmaceutyczne w Warszawie Białołęce Policealne Studium Farmaceutyczne w Warszawie Białołęce M. st. Warszawa WARSZAWA Vincenta van Gogha
Szkoła Policealna Gowork.pl Szkoła Policealna Gowork.pl M. st. Warszawa WARSZAWA Żurawia
Policealna Szkoła “Cosinus I” Policealna Szkoła “Cosinus I” M. st. Warszawa WARSZAWA Łucka
Akademia Realizacji Dźwięku w Warszawie Akademia Realizacji Dźwięku w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Kijowska
Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna “PASCAL” w Otwocku Zespół Szkół Ponagdimnazjalnych PASCAL w Otwocku Otwock OTWOCK Andriollego
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH TWP W RADOMIU SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH TWP W RADOMIU M. Radom RADOM Partyzantów
Medyczna Szkoła Policealna dla dorosłych Zespół Medycznych Szkół Policealnych M. Płock PŁOCK Piłsudskiego
POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA “EDUKATOR” W ŁOMIANKACH POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA “EDUKATOR” W ŁOMIANKACH Łomianki ŁOMIANKI STANISŁAWA STASZICA
Szkoła Policealna Nr 3 dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Noakowskiego
Policealna Szkoła Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Policealna Szkoła Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Nadarzyn KAJETANY Mokra
Policealna Szkoła Zawodowa ,,Wiedza.pl” w Garwolinie Policealna Szkoła Zawodowa ,,Wiedza.pl” w Garwolinie Garwolin GARWOLIN Krótka
NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Radomiu NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Radomiu M. Radom RADOM Focha
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Logos w Szydłowcu Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Logos w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Sadowa
Policealna Szkoła Opieki Medycznej ,,Żak” w Siedlcach Policealna Szkoła Opieki Medycznej ,,Żak” w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Kilińskiego
Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ostrołęce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Parkowa
POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA ,,ŻAK ” W SIEDLCACH POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA ,,ŻAK ” W SIEDLCACH M. Siedlce SIEDLCE KILIŃSKIEGO
Policealne Studium Farmaceutyczne w Wyszkowie Policealne Studium Farmaceutyczne w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW I Armii Wojska Polskiego
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Żuromin ŻUROMIN LIDZBARSKA
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie Sochaczew SOCHACZEW Warszawska
Szkoła Policealna SUKCES w Radomiu Szkoła Policealna SUKCES w Radomiu M. Radom RADOM Szewska
Policealna Szkoła Weterynarii Policealna Szkoła Weterynarii M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka
Szkoła Policealna w Chwałowicach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach Iłża CHWAŁOWICE –
Policealna Szkoła Farmaceutyczna Policealna Szkoła Farmaceutyczna M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka
ATUT – Szkoła Policealna w Żyrardowie ATUT – Szkoła Policealna w Żyrardowie Żyrardów ŻYRARDÓW Narutowicza
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Otwocku Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku Otwock OTWOCK Andriollego
Policealna Szkoła Medyczna w Legionowie Policealna Szkoła Medyczna w Legionowie Legionowo LEGIONOWO Mikołaja Kopernika
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu M. Radom RADOM Limanowskiego
Policealna Szkoła Informatyki “Żak” w Mławie Policealna Szkoła Informatyki “Żak” w Mławie Mława MŁAWA Sienkiewicza
Policealna Szkoła Kosmetyczna Policealna Szkoła Kosmetyczna M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka
Atut Lider Kształcenia – Policealna Szkoła Medyczna w Płocku Atut Lider Kształcenia – Policealna Szkoła Medyczna w Płocku M. Płock PŁOCK Królewiecka
Atut Lider Kształcenia – Policealna Szkoła Zawodowa w Płocku Atut Lider Kształcenia – Policealna Szkoła Zawodowa w Płocku M. Płock PŁOCK Królewiecka
Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna Pascal w Płocku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pascal w Płocku M. Płock PŁOCK Jachowicza
NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Pruszkowie NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Pruszkowie Pruszków PRUSZKÓW Pływacka
Atut Lider Ksztalcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie Atut Lider Ksztalcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Al.Jerozolimskie
Policealne Studium Kosmetyczne Barbary Jaroszewskiej Policealne Studium Kosmetyczne Barbary Jaroszewskiej M. st. Warszawa WARSZAWA Okopowa
Policealne Studium Kosmetyczne Barbary Jaroszewskiej dla Dorosłych Policealne Studium Kosmetyczne Barbary Jaroszewskiej dla Dorosłych M. st. Warszawa WARSZAWA Okopowa
NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Warszawie NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Warszawie M. st. Warszawa WARSZAWA Widok
Szkoła Policealna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach Mordy MORDY 3 Maja
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Ostrołęce Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA gen. A. E. Fieldorfa “Nila”
Policealna Szkoła Zawodowa START Policealna Szkoła Zawodowa START M. st. Warszawa WARSZAWA Objazdowa
Niepubliczna Policealna Szkoła MAKE UP STAR Niepubliczna Policealna Szkoła MAKE UP STAR M. st. Warszawa WARSZAWA Kawęczyńska
Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka
Policealna Szkoła Zawodowa “Żak” w Siedlcach Policealna Szkoła Zawodowa “Żak” w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Kilińskiego
Medyczna Szkoła Policealna dla dorosłych w Przasnyszu Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu Przasnysz PRZASNYSZ Szpitalna
Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna “PASCAL” w Otwocku Zespół Szkół Ponagdimnazjalnych PASCAL w Otwocku Otwock OTWOCK Andriollego
Warszawska Akademia Reklamy, Fotografii i Filmu-Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Warszawska Akademia Reklamy, Fotografii i Filmu-Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych M. st. Warszawa WARSZAWA Stefana Szolc-Rogozińskiego
Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych M. st. Warszawa WARSZAWA Karmelicka
Medyczna Szkoła Policealna Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW SIENKIEWICZA
PRYWATNA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA PRYWATNA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Pruszków PRUSZKÓW PROMYKA
Policealna Szkoła TEB Edukacja Policealna Szkoła TEB Edukacja M. Radom RADOM Słowackiego
Policealna Szkoła Zawodowa Centrum Nauki Biznesu i Administracji w Piasecznie Policealna Szkoła Zawodowa Centrum Nauki Biznesu i Administracji w Piasecznie Piaseczno PIASECZNO JANA PAWŁA II 10
Publiczna Szkoła Psysposabiająca do Pracy Zespół Placówek Edukacyjnych Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Mazowiecka
Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych Zespół Niepublicznych Placówek Oswiatowych Specjalnych M. Radom RADOM Wośnicka
Szkoła przysposabiająca do pracy przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami Szkoła przysposabiająca do pracy przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami M. st. Warszawa WARSZAWA SKUTEROWA
Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych Sanniki MOCARZEWO
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Kilińskiego
Specjalna Szkoła Przysposabiajaca do Pracy nr 2 Zespół Szkół Specjalnych nr 38 M. st. Warszawa WARSZAWA Namysłowska
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI Piłsudskiego
Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Szydłowcu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Kościuszki
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6 Zespół Szkół Specjalnych nr 90 M. st. Warszawa WARSZAWA Kordeckiego
Szkoła Specjalna Przysposabiajaca do Pracy Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku Brańszczyk BRAŃSZCZYK Jana Pawła II
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 5 Zespół Szkół Specjalnych Nr 85 M. st. Warszawa WARSZAWA Elektoralna
Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zespół Szkół Specjalnych Piaseczno PĘCHERY B.Chrobrego
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie Garwolin GARWOLIN Sportowa
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Zespół Szkół Specjalnych Wołomin WOŁOMIN MIŁA
Szkoła Przysposabiająca do Pracy Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Legionowo LEGIONOWO Jagiellońska
SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W GOŚLICACH ZESPÓŁ SZKÓL SPECJALNYCH W GOŚLICACH Bielsk GOŚLICE
Publiczna Szkoła Podnadpodstawowa Specjalna Przysposabiająca do Pracy Publiczna Szkoła Podnadpodstawowa Specjalna Przysposabiająca do Pracy Promna ADAMÓW
Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu Zespół Szkół Specjalnych Grójec GRÓJEC Polna
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Pionkach Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach Pionki PIONKI Parkowa
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie Rybno ERMINÓW
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Radomiu Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu M. Radom RADOM Lipska
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Przasnysz PRZASNYSZ Szosa Ciechanowska
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych “Możesz więcej” Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych “Możesz więcej” Siennica NOWY ZGLECHÓW Nowy Zglechów
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1 Zespół Szkół Specjalnych nr 105 M. st. Warszawa WARSZAWA Długa
SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W ŻUROMINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻUROMINIE Żuromin ŻUROMIN WYZWOLENIA
Szkoła Specjalna Przysposabiająca w Ostrówku Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku Klembów OSTRÓWEK Abpa Z. Felińskiego
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 8 Zespół Szkół Specjalnych nr 102 M. st. Warszawa WARSZAWA Halna
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci M. st. Warszawa WARSZAWA Hafciarska
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy Zespół Szkół Specjalnych Mińsk Mazowiecki IGNACÓW IGNACÓW
Trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiajaca do Pracy Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Ostrów Mazowiecka STARE LUBIEJEWO Słoneczna
Społeczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy “Dać Szansę” STO Zespół Społecznych Szkoł Specjalnych:Podstawowej,Gimnzjum, Przysposabiajacej do Pracy “Dać Szansę” S M. st. Warszawa WARSZAWA Głogowa
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 3 Zespół Szkół Specjalnych Nr 89 M. st. Warszawa WARSZAWA Skaryszewska
Technikum Nr 4 w Siedlcach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Bema
Technikum Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Pułtusk PUŁTUSK Al. Tysiąclecia
Technikum w Troszynie Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie Troszyn TROSZYN Słowackiego
Technikum w Szydłowcu Zespół Szkół w Szydłowcu Szydłowiec SZYDŁOWIEC Kościuszki
Technikum nr 5 Zespół Szkół Budowlanych nr 1 M. Płock PŁOCK Prezyd. I. Mościckiego
Technikum Łączności Zespół Szkół Nr 37 M. st. Warszawa WARSZAWA Al. Stanów Zjednoczonych
Technikum Ekonomiczne nr 8 Zespół Szkół nr 3 M. st. Warszawa WARSZAWA Fr. Joliot Curie
Technikum Nr 24 Zespół Szkół Nr 26 M. st. Warszawa WARSZAWA Urbanistów
Technikum Nr 6 w Siedlcach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Chopina
Technikum Nr 3 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Piaseczno PIASECZNO Chyliczkowska
Technikum Kinematograficzno-Komputerowe Technikum Kinematograficzno-Komputerowe M. st. Warszawa WARSZAWA Polna
Technikum w Gostyninie Zespół Szkół Gostynin GOSTYNIN Kowalska
Publiczne Technikum Nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu Błonie BŁONIE Łąki
Technikum w Kozienicach Zespół Szkół Nr 1 w Kozienicach Kozienice KOZIENICE Warszawska
T1 Zespół Szkół Nr 1 w Mławie Mława MŁAWA Zuzanny Morawskiej
Technikum Zespół Szkół Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI 1-go PLM “Warszawa”
Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach M. Radom RADOM Saska 4
Technikum Nr 1 Zespół Szkół Nr1 Ciechanów CIECHANÓW Powstańców Warszawskich
II Technikum w Pionkach Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach Pionki PIONKI Parkowa
Technikum Elektryczne Nr 2 im. Synów Pułku Zespół Szkół nr 28 M. st. Warszawa WARSZAWA Generała Zajączka
Technikum Samochodowe Nr 2 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Pawła II
Technikum Zespół Szkół Tłuszcz TŁUSZCZ Radzymińska
Technikum Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Serock SEROCK Włodzimierza Wolskiego
Technikum w Jasieńcu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Jasieniec JASIENIEC Czerska
Technikum Gostynińskie Centrum Edukacyjne Gostynin GOSTYNIN Polna
Technikum Zespół Szkół Nr 2 Milanówek MILANÓWEK WÓJTOWSKA
TECHNIKUM Zespół Szkół nr 1 Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI budowlana
Technikum Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie Żuromin ŻUROMIN Lidzbarska
TECHNIKUM W CZERWIŃSKU ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ Czerwińsk nad Wisłą CZERWIŃSK NAD WISŁĄ WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
Technikum im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle Kadzidło KADZIDŁO Słoneczna
Technikum Zawodowe Zespół Szkół Zawodowych Nasielsk NASIELSK Lipowa
Technikum Samochodowe Nr 1 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Szczęśliwicka
Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie Zespół Szkół nr 1 Żyrardów ŻYRARDÓW Bohaterów Warszawy
Technikum Handlowe Technikum Handlowe M. st. Warszawa WARSZAWA Kaleńska
Technikum w Baranowie Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie Baranowo BARANOWO Niepodległości
Technikum nr 4 Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. A. Chętnika M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Traugutta
II Technikum Zespół Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach Łosice ŁOSICE Radzyńska
Niepubliczne Technikum Usługowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego Niepubliczne Technikum Usługowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego M. st. Warszawa WARSZAWA Podwale
Technikum Nr 26 Zespół Szkół M. st. Warszawa WARSZAWA Okopowa
Technikum Zespł Szkół im.Ks.Kard.Stefana Wyszyńskiego w Karczewie Karczew KARCZEW STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Technikum Elektryczno-Elektroniczne Nr 1 Zespół Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Konopczyńskiego
Technikum w Iłży Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży Iłża IŁŻA Błazińska
Technikum Zespól Szkól Teresin TERESIN Aleja XX-lecia
Technikum w Łysych Zespół Szkół Powiatowych w Łysych Łyse ŁYSE Stanisława Krupki
Technikum w Zespole Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Legionowo LEGIONOWO Targowa
Technikum Zespół Szkół Samorządowych Zawidz ZAWIDZ KOŚCIELNY Mazowiecka
Technikum nr 3 Zespół Szkół nr 7 M. st. Warszawa WARSZAWA Chłodna
Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI Kilińskiego
Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku M. Płock PŁOCK Ułańska
Technikum w Radomiu Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu M. Radom RADOM Kościuszki
Technikum Zespół Szkół Piastów PIASTÓW Namysłowskiego
technikum Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Budowlana
Technikum TEB Edukacja Technikum TEB Edukacja M. Płock PŁOCK Królewiecka
Technikum Nr 25 im. Stanisława Staszica Zespół Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica M. st. Warszawa WARSZAWA Perzyńskiego
TECHNIKUM POLIGRAFICZNE Zespół Szkół Poligraficznych M. st. Warszawa WARSZAWA STAWKI
Technikum w Gąbinie Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie Gąbin GĄBIN Stanisława Staszica
I Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach ul. Piłsudskiego 9 Łosice ŁOSICE Piłsudskiego
Technikum Nr 5 w ZSP Nr 5 w Siedlcach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Wł. Sikorskiego w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Brzeska
Technikum Nr 3 w Ostrołęce Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Jaracza
Technikum Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kuczbork-Osada ZIELONA 1 Maja
Technikum w Łochowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie Łochów ŁOCHÓW WYSPIAŃSKIEGO
Niepubliczne Technikum Jana Katany w Grójcu Niepubliczne Technikum Jana Katany w Grójcu Grójec GRÓJEC Józefa Piłsudskiego
Publiczne Technikum Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Ożarów Mazowiecki OŻARÓW MAZOWIECKI Poznańska
TECHNIKUM w Myszyńcu ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH w Myszyńcu Myszyniec MYSZYNIEC Dzieci Polskich
Technikum w Zespole Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu Sierpc SIERPC WIOSNY LUDÓW
Technikum w Węgrowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego Węgrów WĘGRÓW Bohaterów Warszawy
Technikum nr 3 Zespół Szkół Technicznych M. Płock PŁOCK Kilińskiego
Technikum Nr 27 im.prof. Józefa Zawadzkiego Zespół Szkoł Nr 21 M. st. Warszawa WARSZAWA Saska
TECHNIKUM NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WYSZKOWIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ “KOPERNIK” W WYSZKOWIE Wyszków WYSZKÓW ŚWIĘTOJAŃSKA
Technikum w Zespole Szkół w Zielonce Zespół Szkół w Zielonce im. Prezydenta Ignacego Mościckiego Zielonka ZIELONKA Inżynierska
Technikum Zespół Szkół Zawodowych nr 2 Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Gen.K.Sosnkowskiego
Technikum Mechatroniczne nr 1 Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Wiśniowa
TECHNIKUM W ZWOLENIU ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH W ZWOLENIU Zwoleń ZWOLEŃ WOJSKA POLSKIEGO
Technikum w Płocku Zespół Szkół im.Leokadii Bergerowej w Płocku M. Płock PŁOCK Kutnowska
Technikum Hotelarskie Technikum Hotelarskie M. st. Warszawa WARSZAWA Kaleńska
Technikum Nr 10 Zespół Szkół Nr 4 im. Eugenisza Kwiatkowskiego M. st. Warszawa WARSZAWA Szczęśliwicka
I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW Komisji Edukacji Narodowej
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K.Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim Zespół Szkół Nr 1 im. K.K.Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski SOKOŁÓW PODLASKI M.Skłodowskiej-Curie
Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych Nr 22 M. st. Warszawa WARSZAWA Kazimierzowska
Technikum Zespół Szkół Krasnosielc KRASNOSIELC Sadowa
Technikum Nr 2 Zespół Szkół w Małkini Górnej Małkinia Górna MAŁKINIA GÓRNA Nurska
Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21 Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Krasnołęcka
Technikum Zespół Szkół Powiatowych im mjr Henryka Sucharskiego ul Mazowiecka 25 06-300 Przasnysz Przasnysz PRZASNYSZ Mazowiecka
Technikum Agrobiznesu Technikum Agrobiznesu Przasnysz PRZASNYSZ Szosa Ciechanowska
Technikum Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Sochaczew SOCHACZEW Piłsudskiego
Technikum Zawodowe Zespól Szkół Zawodowych Nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Górska
Technikum Samochodowe Nr 3 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I LICEALNYCH NR 3 M. st. Warszawa WARSZAWA Włościańska
Technikum Nr 2 Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA Budowlanych
Technikum Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego Pomiechówek POMIECHÓWEK Ogrodnicza
Technikum nr 1 w Siedlcach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach M. Siedlce SIEDLCE Konarskiego
Technikum nr 2 Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie M. Płock PŁOCK Narodowych Sił Zbrojnych
Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 im. mjr. Feliksa Kozubowskiego w Sochaczewie Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 im. mjr. Feliksa Kozubowskiego w Sochaczewie Sochaczew SOCHACZEW STADIONOWA
Technikum Zawodowe Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych Radzymin RADZYMIN Aleja Jana Pawła II
Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku M. st. Warszawa WARSZAWA Gładka
Technikum Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 M. Ostrołęka OSTROŁĘKA 11 Listopada
Technikum w Przysusze Zespół Szkół nr 2 w Przysusze Przysucha PRZYSUCHA Warszawska
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespół Szkół Powiatowych Chorzele CHORZELE Szkolna
Technikum Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego Sochaczew SOCHACZEW Piłsudskiego
TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. ST. STASZICA W OTWOCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU Otwock OTWOCK Konopnickiej
Niepubliczne Technikum “PROFESJA” Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu Niepubliczne Technikum “PROFESJA” Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu M. Radom RADOM Biznesowa
Technikum Nr 4 Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości M. Płock PŁOCK Zygmunta Padlewskiego
Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu Zespół Szkół nr 1 Sierpc SIERPC Armii Krajowej
Technikum Zespół Szkół w Mszczonowie Mszczonów MSZCZONÓW Ługowa
SZKOŁA TECHNICZNA ZESPOŁU SZKÓŁ BZDZ W CIECHANOWIE SZKOŁA TECHNICZNA ZESPOŁU SZKÓŁ BZDZ W CIECHANOWIE Ciechanów CIECHANÓW Płocka
Technikum Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza M. Płock PŁOCK Aleja F. Kobylińskiego
Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie nr 2 Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich M. st. Warszawa WARSZAWA Majdańska
Technikum nr 2 Zespół Szkół nr 2 Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Kościuszki
Technikum nr 30 Zespół Szkół Nr 34 M. st. Warszawa WARSZAWA Mieszka I
Technikum Nr 7 Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. “Kolejówka” M. st. Warszawa WARSZAWA Szczęśliwicka
Technikum nr1 Zespół Szkół Nr1 Ostrów Mazowiecka OSTRÓW MAZOWIECKA Rubinkowskiego
Technikum Nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie Wyszków WYSZKÓW ŚWIĘTOJAŃSKA
Technikum Ekonomiczne Nr 5 Zespół Szkół Nr 35 M. st. Warszawa WARSZAWA Żeromskiego
TECHNIKUM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Zespół Szkół Nr 3 Wyszków WYSZKÓW JANA MATEJKI
TECHNIKUM NR 2 W OSTROŁĘCE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. 5 PUŁKU UŁANÓW ZASŁAWSKICH W OSTROŁĘCE M. Ostrołęka OSTROŁĘKA Czwartaków
Technikum Zespół Szkół nr 3 Wiskitki WISKITKI Kościuszki
Zespół Szkół w Różanie Technikum Zespół Szkół Różan RÓŻAN Warszawska
I Technikum w Pionkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Pionki PIONKI Aleja Jana Pawła II
Technikum o 4 letnim okresie nauczania w Radomiu Zespół Szkół Zawodowych w Radomiu M. Radom RADOM Al. Grzecznarowskiego
Technikum w Goworowie Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie Goworowo GOWOROWO Ostrołęcka
Technikum ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI Kazikowskiego
Technikum Budownictwa i Architektury Nr 1 Zespół Szkół Nr 23 M. st. Warszawa WARSZAWA Górnośląska
Technikum Nr 1 Zespół Szkół w Małkini Górnej Małkinia Górna MAŁKINIA GÓRNA Nurska
Technikum Nr 2 Zespół Szkół im. B.Prusa w Pułtusku Pułtusk PUŁTUSK Marii Konopnickiej
Technikum elektryczne i mechaniczne na podbudowie gimnazjum Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki M. Radom RADOM Limanowskiego
Technikum nr 3 Zespół Szkół nr 3 Ciechanów CIECHANÓW Okrzei
Technikum Nr 4 w Ciechanowie Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Kopernika
Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Nowe Miasto nad Pilicą NOWE MIASTO NAD PILICĄ Tomaszowska
Technikum nr 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 M. Siedlce SIEDLCE Krystyny Osińskiej
Technikum w Sadownem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem Sadowne SADOWNE Kościuszki
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr 1 Zespół Szkoł Gastronomicznych M. st. Warszawa WARSZAWA Poznańska
T Zespół Szkół Nr 3 Mława MŁAWA Piłsudskiego
Technikum nr 6 Zespół Szkół nr 33 M. st. Warszawa WARSZAWA Targowa
Technikum w Radomiu Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu M. Radom RADOM 25 Czerwca
TECHNIKUM NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 im.Obrońców Mławy z Września 1939r. Mława MŁAWA WARSZAWSKA
Technikum Fototechniczne Zespół Szkół Fototechnicznych M. st. Warszawa WARSZAWA Spokojna
Technikum w Radomiu Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu M. Radom RADOM Uniwersytecka
Technikum w Warce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce Warka WARKA Obwodowa
Technikum Spożywczo-Gastronomiczne Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych M. st. Warszawa WARSZAWA Komorska
Technikum Elektroniczne Nr 1 Zespół Szkół Nr 36 M. st. Warszawa WARSZAWA Kasprzaka
Technikum w Radomiu Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu M. Radom RADOM Śniadeckich
Technikum Geologiczno Geodezyjno Drogowe Zespół Szkół Nr 14 M. st. Warszawa WARSZAWA Szannajcy
Technikum w Radomiu Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu M. Radom RADOM Sadkowska
Technikum Zespół Szkół Wołomin WOŁOMIN Legionów
Technikum Leśne w Garbatce-Letnisku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku Garbatka-Letnisko GARBATKA-LETNISKO Hanki Lewandowicz
Technikum Nr 11 Zespół Szkół M. st. Warszawa WARSZAWA Odrowąża
Technikum Nr 1 Zespół Szkół Nr 1 Piaseczno PIASECZNO Szpitalna
Technikum Ekonomiczne Nr 1 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Stawki
Technikum w Siennie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie Sienno SIENNO Szkolna
Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem Garwolin MIĘTNE Glówna
Technikum Nr 20 Zespół Szkół Nr 11 M. st. Warszawa WARSZAWA Ratuszowa
Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku M. Płock PŁOCK 1 Maja
Technikum nr 23 Zespół Szkół nr 32 M. st. Warszawa WARSZAWA Ożarowska
Technikum budowlane Nr 5 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 M. st. Warszawa WARSZAWA Księcia Janusza
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki M. Radom RADOM Limanowskiego
Technikum w ZSP Żelechów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego Żelechów ŻELECHÓW Piłsudskiego
Technikum Zespół Szkół Nr 1 Pruszków PRUSZKÓW Promyka
Prywatne Technikum Weterynarii Nr 1 w Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego M. st. Warszawa WARSZAWA Kijowska
Technikum Architektoniczno-Budowlane Zespół Szkół Architektoniczno – Budowlanych i Licealnych M. st. Warszawa WARSZAWA Przyrynek
Technikum Nr 1 w Płońsku Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku Płońsk PŁOŃSK Sienkiewicza
Technikum w Grójcu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu Grójec GRÓJEC Ks. Piotra Skargi
Technikum Zawodowe Technikum Zawodowe M. st. Warszawa WARSZAWA Kaleńska
Technikum Księgarskie Zespół Szkół Nr 18 M. st. Warszawa WARSZAWA Żeromskiego
Technikum Nr 2 Zespół Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku Płońsk PŁOŃSK ks. Jerzego Popiełuszki
Technikum nr 2 Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Garwolin GARWOLIN II Armii W|ojska Polskiego
Technikum nr 1 Zespół Szkół Konstancin-Jeziorna KONSTANCIN-JEZIORNA Mirkowska
Technikum Mechaniczne nr 7 Zespół Szkół Nr 31 M. st. Warszawa WARSZAWA Felińskiego
Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie Zespół Szkół nr 2 w Mławie Mława MŁAWA Zuzanny Morawskiej
Technikum w Wyszogrodzie Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie Wyszogród WYSZOGRÓD Niepodległości
Technikum w Radomiu Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu M. Radom RADOM Wernera
Technikum Drzewne w Garbatce-Letnisko Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku Garbatka-Letnisko GARBATKA-LETNISKO Hanki Lewandowicz
Technikum w Czerwinie ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W CZERWINIE Czerwin CZERWIN Piastowska
Technikum Nr 1 w zespole ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Góra Kalwaria GÓRA KALWARIA DOMINIKAŃSKA
Technikum Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul. Legionów Polskich 54/56 Żyrardów ŻYRARDÓW Legionów Polskich
Technikum Ogrodnicze Zespół Szkół Nr 39 M. st. Warszawa WARSZAWA Bełska
Technikum w Białobrzegach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach Białobrzegi BIAŁOBRZEGI Żeromskiego
Technikum nr 1 ZespółSzkół Nr 1 Grodzisk Mazowiecki GRODZISK MAZOWIECKI ŻWIRKI I WIGURY
Technikum nr 12 Zespół Szkół nr 12 im.Olimpijczyków Polskich M. st. Warszawa WARSZAWA Siennicka
Technikum w Przysusze Zespół Szkół nr 1 w Przysusze Przysucha PRZYSUCHA Al. Jana Pawła II
Technikum w Zespole Szkół Zespół Szkół Sochaczew SOCHACZEW Chopina
Prywatne Technikum Hndlowo-Menedżerski Prywatne Technikum Hndlowo-Menedżerski M. st. Warszawa WARSZAWA Jana Kochanowskiego
Technikum Mechaniczne nr 5 Zespół Szkół nr 40 M. st. Warszawa WARSZAWA Objazdowa
Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ M. Siedlce SIEDLCE Sokołowska
Technikum Obsługi Turystycznej Technikum Obsługi Turystycznej M. st. Warszawa WARSZAWA Kaleńska
Technikum Elektroniczne Nr 3 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych M. st. Warszawa WARSZAWA Gen. Zajączka
TECHNIKUM Zespół Szkół Maków Mazowiecki MAKÓW MAZOWIECKI Duńskiego Czerwonego Krzyża
Technikum Ekonomiczne Zepół Szkół Ekonomicznych Wołomin WOŁOMIN Aleja Armii Krajowej
Technikum TEB Edukacja Technikum TEB Edukacja M. Radom RADOM Słowackiego
Technikum nr 2 Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Orylska
Technikum Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich M. Radom RADOM św. Brata Alberta
Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi Warka NOWA WIEŚ
Technikum Nr 2 Zespół Szkół Nr 2 Otwock OTWOCK PUŁASKIEGO
Technikum Nr 2 Zespół Szkół Nr 2 Piaseczno PIASECZNO Aleja Brzóz
Technikum Nr 29 Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych M. st. Warszawa WARSZAWA Ogrodowa
TECHNIKUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM.STEFANA KISIELEWSKIEGO M. st. Warszawa WARSZAWA SZCZAWNICKA
Technikum w Raciążu Zespół Szkół w Raciążu Raciąż RACIĄŻ Kilińskiego
Technikum w Drobinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie Drobin DROBIN Szkolna
Technikum Zespół Szkół Siennica SIENNICA Mińska
Technikum Nr 1 w Garwolinie Zespół Szkół Nr 1 Garwolin GARWOLIN Kościuszki
Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach w Siedlca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 M. Siedlce SIEDLCE Popiełuszki
Technikum Obsługi Turystycznej Zespół Szkół Powiatowych Chorzele CHORZELE Szkolna
Technikum w Lipsku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku Lipsko LIPSKO Zwoleńska
Technikum Nr 8 Zespół Szkól Nr 42 M. st. Warszawa WARSZAWA Dzieci Warszawy
Technikum nr 1 Zespół Szkól Ekonomiczno-Kupieckich M. Płock PŁOCK Nowowiejskiego
Technikum Zespół Szkół nr 2 Nowy Dwór Mazowiecki NOWY DWÓR MAZOWIECKI Długa
Technikum Lotnicze Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Ciechanów CIECHANÓW Ciechanów
Zespół Wychowania Przedszkolnego “Akademia Krasnoludków” Zespół Wychowania Przedszkolnego “Akademia Krasnoludków” M. st. Warszawa WARSZAWA Wittiga
Nasze Mazowieckie Małe Przedszkole Nasze Mazowieckie Małe Przedszkole Iłża ALOJZÓW
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Krogulczy Suchej Zespół Wychowania Przedszkolnego w Krogulczy Suchej Orońsko KROGULCZA SUCHA
NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY SCOLAR NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY SCOLAR M. st. Warszawa WARSZAWA KUBICKIEGO