Kopiowanie kaset Studio

Archiwizacja materiałów Państwowych

Archiwizacja materiałów Państwowych

Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych

Cyfryzacja materiałów Państwowych

Przegrywanie materiałów Państwowych

Przegrywanie materiałów gminnych
Przegrywanie dla urzędów Państwowych
Obsługa cyfryzacji materiałów Jednostek publicznych

Archiwizacja zbiorów muzealnych audio-wideo

Przegrywanie materiałów audio wideo Jednostek publicznych
Archiwizacja materiałów Państwowych Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych Cyfryzacja materiałów Państwowych Przegrywanie materiałów Państwowych Przegrywanie materiałów gminnych Przegrywanie dla urzędów Państwowych Obsługa cyfryzacji materiałów Jednostek publicznych Przegrywanie materiałów audio wideo Jednostek publicznych
Archiwizacja materiałów Państwowych Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych Cyfryzacja Archiwizacja zbiorów muzealnych audio-wideomateriałów Państwowych Przegrywanie materiałów Państwowych Przegrywanie materiałów gminnych Przegrywanie dla urzędów Państwowych Obsługa cyfryzacji materiałów Jednostek publicznych Przegrywanie materiałów audio wideo Jednostek publicznych

Witamy Serdecznie

Nasza firma zajmuje się specjalistyczną archiwizacją materiałów publicznych , Państwowych i Samorządowych

Na jednostki samorządowe publiczne ustawa nakłada obowiązek archiwizacji materiałów Państwowych

Wraz z wyspecjalizowanymi podmiotami.

W opracowaniu zajmiemy się materiałami audio wideo pomijając materiały typu dokumenty

Jako specjaliści od elektroniki zajmujemy się szeroko pojętymi technologiami audio wideo od lat 50 tych do czasów1) dzisiejszych

Archiwizujemy zarówno technologię Wideo

Wideo na kasetach VHS

Wideo na kasetach minidv lub Dv

Wideo na kasetach Betacam

Wideo na kasetach Hi8

Wideo na kasetach Video 8

Wideo na kasetach Video 2000

Potem następująco archiwizujemy materiały na płytach

Archiwizacja materiałów na płytach Dvd (wszystkie rodzaje)

Archiwizacja na nośnikach cyfrowych i cyfrowych nośnikach Wideo

Dodatkowo archiwizujemy wszystkie formaty nagrań Audio

Archiwizacja nagrań na kasetach dyktafonowych wszystkie formaty

Archiwizacja nagrań na kasetach magnetofonowych

Archiwizacja na kasetach DCC lub Dat cyfrowych

Archiwizacja na płytach Cd

Archiwizacja na mini disc

Do tego posiadamy cały dział archiwizacji danych Państwowych który zajmuje się

Zdjęcia z uroczystości państwowych także są skanowane

Skanowaniem zdjęć i ich archiwizacją

Skanowaniem slajdów i ich archiwizacją

Skanowaniem negatywów i ich archiwizacją

Skanowaniem filmów na szpulach 8mm lub filmów super 8 mm

Skanowaniem filmów 16 mm

Są to skanowania po klatkowe

W opracowaniu nie sposób nie napisać że archiwizacja materiałów Państwowych i jednostek publicznych musi dokonywana być z należyta starannością i przez odpowiednich specjalistów

Wynik archiwizacji jej opis oraz odpowiednie protokoły sporządzone

Każda archiwizacja może być wieloskładnikowa.

Archiwizacja zbiorów muzealnych audio-wideo Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych
Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych Archiwizacja zbiorów muzealnych audio-wideo

Często odbywa się w naszym studiu ale bierzemy pod uwagę archiwizację na miejscu w jednostce publicznej.

W tym drugim przypadku jest to problem techniczny. Nie każdy materiał da się zarchiwizować przy pomocy sprzętu przenośnego. Są pewne ograniczenia techniczne

Element wykonania profesjonalnej archiwizacji dźwięku lub obrazu na miejscu w jednostce samorządowej publicznej Państwowej może być wykonany w gorszej jakości.

Należy więc zważyć parametr jakości w stosunku do wymogu przechowywania materiałów e jednostce publicznej.

Oczywiście stosowna umowa reguluje problemy i bezpieczeństwo materiału przed archiwizacją audio i wideo.

Bardzo ważny jest stan materiałów w zależności od daty ich powstania. Degradacja i stopień degradacji technicznej tez ma ogromny wpływ.

Generalnie procedura archiwizacji od początku w jednostce publicznej poprzez przejście przez wyspecjalizowaną firmę do powrotu w wersji cyfrowej jako archiwum cyfrowe powinna mieć wyspecjalizowaną procedurę mająca na celu zabezpieczenie cyfryzacji.

Przy cyfryzacji nie tylko technologia samej cyfryzacji ma istotne znaczenie.

Ważne jest wypracowanie właściwego oznaczenia materiałów audio wideo

Zarówno oznaczenie materiałów do archiwizacji jak i oznaczenie materiału cyfrowanego.

Ważne jest też wykonanie kilku kopii po stronie jednostki publicznej.

Metody archiwizacji materiałów Państwowych.

Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych
Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych Archiwizacja zbiorów muzealnych audio-wideo

Metody archiwizacji i cyfryzacji materiałów zależą od :

-rodzaju nośnika

-stopnia ważności materiału

-stopnia podatności na degradację nośnika

-wymagań specjalistycznych jednostki publicznej

Pisząc o archiwizacji materiałów Państwowych piszemy jakby tylko o ustawie regulującej lub nakładającej obowiązek na podmioty publiczne dbałości o archiwizację materiałów ważnych z powodu interesu publicznego.

Szereg Streamingów konferencji Briefingów wystaw otwarć wystąpień publicznych uroczystości gromadzą materiał audio wideo w formie rozproszonej i nie podlegają ustawowej archiwizacji.

Są one jednak dokumentacją wydarzeń publicznych i nie muszą być tylko zlepkiem przypadkowych materiałów .Stanowią pamiątkę i dorobek osób biorących w tym udział.

Cyfryzacja zabezpieczanie materiału audio wideo nowoczesne formy audio wideo z konferencji spotkań przemówień uroczystości.

To materiały w nowoczesnych formatach które także są będą lub już musza być poddane archiwizacji.

Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych
Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych

W Polsce istnieje wiele typów jednostek publicznych, a niektóre z nich to:

 1. Urzędy centralne – takie jak Ministerstwa, Urzędy, Kancelarie, Narodowy Bank Polski, itp.
 2. Samorządy terytorialne – w tym miasta, gminy, powiaty i województwa.
 3. Jednostki organizacyjne rządu – takie jak Agencje, Biura, Inspekcje, Krajowe i Wojewódzkie Szpitale, itp.
 4. Jednostki sektora finansów publicznych – takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, itp.
 5. Instytucje kultury – takie jak Muzea, Biblioteki Narodowe, Teatry, itp.
 6. Jednostki służby zdrowia – takie jak szpitale, przychodnie, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, itp.
 7. Jednostki ochrony środowiska – takie jak Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, itp.
 8. Jednostki administracji sądowej – takie jak sądy, prokuratura, itp.
 9. Jednostki administracji wojskowej – takie jak Wojska Lądowe, Marynarka Wojenna, Siły Powietrzne, itp.
 10. Jednostki administracji penitencjarnej – takie jak Służba Więzienna, itp.
 11. Jednostki administracji podatkowej – takie jak Krajowa Administracja Skarbowa, Urzędy Skarbowe, itp.
 12. Jednostki administracji celnej – takie jak Służba Celna, itp.
 13. Jednostki administracji morskiej – takie jak Urząd Morski, Porty Morskie, itp.
 14. Jednostki administracji lotniczej – takie jak Lotniska, Kontrola Ruchu Lotniczego, itp.
 15. Jednostki administracji turystycznej – takie jak Polska Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, itp.

 

Art. 5. – [Postępowanie z dokumentacją w organach państwowych i samorządowych] – Narodowy zasób archiwalny i archiwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.164 t.j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 1 grudnia 2021 r.

Art.  5.  [Postępowanie z dokumentacją w organach państwowych i samorządowych]

Dokumentacja powstająca w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także napływająca do nich, jest przechowywana przez te organy i jednostki organizacyjne, a następnie:

1)

dokumentacja stanowiąca materiały archiwalne jest przekazywana niezwłocznie po upływie 25 lat od jej wytworzenia do właściwego archiwum państwowego, o ile organ lub jednostka organizacyjna nie przekazały wcześniej materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;

2)

dokumentacja inna niż wymieniona w pkt 1, zwana dalej “dokumentacją niearchiwalną”, może ulec brakowaniu, za zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego, chyba że zgoda ta nie jest wymagana, albo właściwego organu określonego w art. 19; dokumentacja niearchiwalna może być brakowana po upływie okresu jej przechowywania, określonego w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze dokumentacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2, oraz po uznaniu przez organ lub jednostkę organizacyjną, że dokumentacja niearchiwalna utraciła dla nich znaczenie, w tym wartość dowodową.

1a.

W przypadku gdy trwale zaprzestają działalności organ lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 1, organ lub jednostka organizacyjna przekazuje:

1)

niezwłocznie materiały archiwalne do właściwego archiwum państwowego;

2)

dokumentację niearchiwalną organowi lub jednostce organizacyjnej przejmującym ich zadania i kompetencje; do organu lub jednostki organizacyjnej przejmujących dokumentację niearchiwalną, w zakresie jej ewidencjonowania, przechowywania, zabezpieczania, udostępniania, brakowania i przekazywania do archiwum państwowego, stosuje się przepisy, jakim podlegał organ lub jednostka organizacyjna przekazujący dokumentację.

1b.

Jeżeli organ lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 1, które trwale zaprzestają działalności, nie przekazały materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, materiały te przejmuje i przekazuje do właściwego archiwum państwowego organ nadrzędny nad organem lub jednostką organizacyjną, które trwale zaprzestają działalności, a w przypadku braku takiego organu – organ sprawujący nad nimi nadzór.

1c.

Koszty związane z przygotowaniem do przekazania i konserwacją materiałów archiwalnych oraz ich przekazaniem do archiwum państwowego ponosi organ lub jednostka organizacyjna przekazująca materiały archiwalne do archiwum państwowego.

1d.

W przypadku braku organu lub jednostki organizacyjnej przejmujących zadania i kompetencje organu lub jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1, które trwale zaprzestają działalności, dokumentację niearchiwalną tego organu lub jednostki przekazuje się organowi nadrzędnemu nad organem lub jednostką organizacyjną, które trwale zaprzestają działalności, w przypadku braku organu nadrzędnego – organowi sprawującemu nadzór nad organem lub jednostką organizacyjną, które trwale zaprzestają działalności, a w przypadku braku takiego organu – podmiotowi wykonującemu działalność, o której mowa w art. 51a, po zapewnieniu przez podmiot likwidujący działalność organu lub jednostki organizacyjnej podmiotowi wykonującemu działalność, o której mowa w art. 51a, środków finansowych na dalsze przechowywanie tej dokumentacji.

1e.

Podlegające przejęciu przez archiwum państwowe materiały archiwalne organu lub jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1, które trwale zaprzestały działalności, niezbędne do działalności:

1)

organu państwowego lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej przejmujących zadania i kompetencje organu lub jednostki organizacyjnej, które trwale zaprzestały działalności, archiwum państwowe pozostawia temu organowi lub jednostce, na ich pisemny wniosek, w tym złożony w postaci elektronicznej, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy archiwum państwowym a tym organem lub jednostką;

2)

państwowej osoby prawnej, organu jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej jednostki organizacyjnej przejmujących zadania i kompetencje organu lub jednostki organizacyjnej, które trwale zaprzestały działalności, archiwum państwowe, na ich pisemny wniosek, w tym złożony w postaci elektronicznej, pozostawia do używania na podstawie umowy użyczenia tej osobie, organowi lub jednostce;

3)

jednostki organizacyjnej niebędącej państwową lub samorządową jednostką organizacyjną, przejmującej zadania i kompetencje organu lub jednostki organizacyjnej, które trwale zaprzestały działalności, archiwum państwowe, na jej pisemny wniosek, w tym złożony w postaci elektronicznej, może pozostawić do używania na podstawie umowy użyczenia tej jednostce.

1f.

Porozumienie lub umowa użyczenia, o których mowa w ust. 1e, określają w szczególności czas dysponowania materiałami archiwalnymi oraz obowiązki biorącego do używania materiały archiwalne.

1g.

Jeżeli z dokumentacji organu lub jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1, które trwale zaprzestały działalności, nie wydzielono materiałów archiwalnych, do postępowania z tą dokumentacją, do czasu wydzielenia tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania z materiałami archiwalnymi.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w drodze rozporządzenia:

1)

określi:

 1. a)

metody kwalifikowania i metodę klasyfikowania dokumentacji,

 1. b)

rodzaje oznaczeń kategorii archiwalnych,

 1. c)

elementy jednolitego rzeczowego wykazu akt,

 1. d)

wzór budowy jednolitego rzeczowego wykazu akt,

 1. e)

wzór budowy kwalifikatora dokumentacji,

 1. f)

standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych,

 1. g)

szczegółowy tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,

 1. h)

szczegółowy tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej,

 1. i)

właściwość archiwów państwowych w sprawach, o których mowa w lit. g i h, w tym właściwość archiwów państwowych dla naczelnych i centralnych organów władzy i administracji rządowej oraz innych centralnych jednostek organizacyjnych, a także dla rodzajów przejmowanych materiałów archiwalnych

– mając na uwadze wartość historyczną dokumentacji lub utratę jej znaczenia i potrzebę ochrony dokumentacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą oraz kierując się zakresem stosowania systemów teleinformatycznych w załatwianiu i rozstrzyganiu spraw;

2)

może określić rodzaje lub typy dokumentacji niearchiwalnej, której brakowanie nie wymaga zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, kierując się krótkotrwałym znaczeniem tej dokumentacji oraz tym, że nie stanowiła ona dotychczas materiałów archiwalnych.

2a.

Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych powstałych i gromadzonych w podmiotach, o których mowa w ust. 1, uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej, a także potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych.

2b.

Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi w podmiotach, o których mowa w ust. 1, w szczególności zasady ewidencjonowania, klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów elektronicznych oraz zasady i tryb ich brakowania, uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych i długotrwałego ich przechowywania.

2c.

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać formaty zapisu i informatyczne nośniki danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przekazywanych do archiwów państwowych materiałów archiwalnych utrwalonych na informatycznych nośnikach danych.

Tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposób postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez organy lub jednostki organizacyjne, w tym podległych i nadzorowanych, określają, w drodze zarządzenia, w odniesieniu do:

1)

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Szef Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Szef Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

4)

Rady Ministrów – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

4a)

Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

5)

organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz wyodrębnionych komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i urzędów celno-skarbowych, w których funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, a także w odniesieniu do wyodrębnionej komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonującej zadania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – ministrowie, którym podlegają oraz przez których są nadzorowane te organy i jednostki organizacyjne;

6)

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

6a)

Agencji Wywiadu – Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Agencji Wywiadu;

6b)

Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

7)

Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

(uchylony).

Zarządzenia dotyczące określenia sposobu kwalifikowania dokumentacji ze względu na okresy jej przechowywania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz w Agencji Wywiadu podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Lista Ministerstw W Polsce

 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 3. Ministerstwo Obrony Narodowej
 4. Ministerstwo Finansów
 5. Ministerstwo Sprawiedliwości
 6. Ministerstwo Zdrowia
 7. Ministerstwo Edukacji i Nauki
 8. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 9. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 10. Ministerstwo Środowiska
 11. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 12. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 13. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 14. Ministerstwo Cyfryzacji
 15. Ministerstwo Energii
 16. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 17. Ministerstwo Klimatu i Środowiska Naturalnego
 18. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 19. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

Lista Instytutów w Polsce

 1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 2. Instytut Pamięci Narodowej
 3. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 4. Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 5. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 6. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 7. Instytut Historii PAN
 8. Instytut Zoologii PAN
 9. Instytut Sztuki PAN
 10. Instytut Badań Edukacyjnych
 11. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 12. Instytut Geodezji i Kartografii
 13. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 14. Instytut Nauk Geologicznych PAN
 15. Instytut Oceanologii PAN
 16. Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
 17. Instytut Paleobiologii PAN
 18. Instytut Fizyki PAN
 19. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 20. Instytut Europejski
 21. Instytut Badań Leśnych
 22. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

Lista Jednoosobowych społek z udziałem Skarbu Panstwa

Nazwa Spółki
AMW INVEST Sp. z o.o.
AMW TBS “KWATERA” Sp. z o.o.
MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA – MODLIN Sp. z o.o.
AMW SINEVIA Sp. z o.o.
AMW REWITA Sp. z o.o.
Zakłady Futrzarskie “Kurów 1” S.A.
LEN S.A. w likwidacji
“Teofilów” S.A.
Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. w upadłości
Zakłady Mięsne w Bydgoszczy BYD-MEAT S.A. w likwidacji
Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. w likwidacji
Zakłady Tkanin Wełnianych MAZOVIA S.A. w upadłości
Huta Ostrowiec S.A. w upadłości
Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe S.A.
TONSIL S.A. w likwidacji
MAXER S.A. w upadłości
Krakowskie Centrum Komunikacyjne Sp. z o.o. w likwidacji
Huta Metali Nieżelaznych “Szopienice” SA w likwidacji
Tłocznia Metali “Pressta” S.A. w upadłości
Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna w likwidacji
Drukarnia Narodowa S.A. w upadłości
Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w upadłości
Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w upadłości
Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A. w likwidacji
POLSKA AGENCJA ROZWOJU TURYSTYKI SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
EUROLOT Spółka Akcyjna w Warszawie w likwidacji
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KIELCACH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Zakłady Sprzętu Precyzyjnego “Niewiadów” S.A.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w likwidacji
Tradecom S.A. w likwidacji
Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT Sp. z o.o. w likwidacji
Wytwórnia Aparatury Wtryskowej “PZL-Mielec” Spółka z o.o. w upadłości
ZMK S.A. w likwidacji
METRON-NIGA Sp. z o.o. w likwidacji
METALCHEM Sp. z o.o.
Przędzalnia Zawiercie S.A. w upadłości
Kancelaria Gospodarcza “ADIUTOR” Sp. z o.o.
Wytwórnia Silników Wysokoprężnych “ANDORIA” S.A. w upadłości
Unimor Radiocom Sp. z o.o. w upadłości
Rafineria Nafty “GLIMAR” S.A.
Zakłady Przemysłu Wełnianego Krepol S.A. w likwidacji
Zakłady Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX S.A. w Krasnymstawie w upadłości
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego “STOMIL” S.A.
Huta Szkła Artystycznego ZĄBKOWICE S.A. w likwidacji
Zakład Utrzymania Ruchu “PZL-Mielec” Sp. z o.o. w upadłości
Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. w likwidacji
“INOFAMA” S.A.
Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych “DEZAM” Sp. z o.o. w upadłości
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH “DROMOS” Sp. z o.o. w upadłości
DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE DOZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FAGUM-STOMIL S.A.
Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o. w upadłości
Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w likwidacji
Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.
PZZ AGRO-PIAST S.A.
Huta “Kościuszko” S.A. w upadłości
POL-DRÓG Chojnice Sp. z o.o. w upadłości
PREFBET SA
Centrum Produkcyjne Pneumatyki “PREMA” S.A.
Przędzalnia Czesankowa ELANEX S.A. w likwidacji
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej “CHEMAR” S.A.
Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENORA Sp. z o.o. w likwidacji
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości
Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego “PZZ” S.A. w Kozłowie w upadłości likwidacyjnej
Chłodnia Białystok S.A.
Zakłady Tworzyw Sztucznych “Pronit” S.A. w upadłości
Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A.
BEZETEN S.A. w likwidacji
Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S.A. w likwidacji w upadłości
Polskie Nagrania Sp. z o.o. w upadłości
Polska Grupa Opakowaniowa OPAKOMET S.A.
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o. w upadłości
OŚRODEK BADAWCZY EKONOMIKI TRANSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POLANIA Sp. z o.o. w likwidacji
NARODOWE CENTRUM SPORTU – ROZLICZENIA SP. Z O.O. w likwidacji
UNITRA-UNIZET Sp. z o.o. w likwidacji
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PUŁAWACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PUŁAWACH W UPADŁOŚCI
PKS NOWY TARG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GNIEŹNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w upadłości
WISKORD S.A. w likwidacji
Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. w likwidacji
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach S.A.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp z o.o w Przemyślu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.
Regnon S.A. w likwidacji
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Sp. z o.o
Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w upadłości
PKS Mrągowo Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o. w likwidacji
Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości
BOŚ S.A.
INWESTSTAR S.A.
MBANK S.A.
Przedsiębiorstwo Transportu Spedycji Produkcji i Handlu TRANSPED-LAS Sp. z.o.o.
Fabryka Podłóg BIADKI Sp. z o.o.
PPHU “Grandel” Sp. z.o.o.
Przedsiębiorstwo Transportu Leśnego TRANSLAS Sp. z.o.o.
Leśny Zakład Usługowy LASBUD sp. z.o.o.
Zakład Budowlano – Drogowy BIESZCZADY Sp. z.o.o.
Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. Chodeczek
“WIDAWA” Sp. z o.o.
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Stadnina Koni “Iwno” Sp. z o.o.
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o.
OHZ Sp.z o.o. GŁOGÓWEK
Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o.
Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o.o.
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
OHZ OSIĘCINY SP. Z O.O.
Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o.
Stadnina Koni “Pępowo” Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej “Garzyn” Sp. z o.o.
Stadnina Koni Liski Sp. z o.o.
Stadnina Koni “Krasne” Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.
Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.
Stado Ogierów “Starogard Gdański” Sp. z o.o.
Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej “Gajewo” Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
Stacja Hodowli i Unasienienia Zwierząt Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o.
Hodowla Zarodowa Zwierząt “Żołędnica” Sp. z o.o.
PPZ “Trzemeszno” Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Stadnina Koni “Racot” Sp. z o.o.
Stadnina Koni “Nowe Jankowice” Sp. z o.o.
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Sp. z o.o
Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o.
Mścice Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o.
Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o
Ośrodek Hodowli Zarodowej “Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.
“WESOŁA” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol Sp. z o.o.
Gospodarstwo Agro-Turystyczne KUTY Sp. z o.o.
VITRA TRADE Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki Sp. z o.o.
Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo Sp. z o.o.
Jurajski AGRO FRESH Park S.A.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o.
TDM “ARRTRANS” S.A. w likwidacji
Częstochowa Wiolinowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa “KZN-Zachodni” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIM Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN-Zachodniopomorskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIM Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN-Toruński” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIM Małopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KARO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Elewarr Sp. z o.o.
Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
Huta Stalowa Wola S.A.
Zakłady Chemiczne “NITRO-CHEM” S.A.
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
H. CEGIELSKI – POZNAŃ S.A.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A.
ENEA S.A.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A.
WELUX S.A
“Centrum Handlowe Wschód” S.A.
Pol-Mot Holding S.A. w restrukturyzacji
Polskie Koleje Państwowe S.A.
DALMOR S.A.
Fabryka Przyrządów i Uchwytów “BISON-BIAL” S.A.
Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.
INWESTSTAR S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Polski Holding Obronny Sp. z o.o.
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne “Polfa” S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
DTŚ S.A.
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Zakłady Mięsne “PEKPOL OSTROŁĘKA” S.A.
ELEKTRIM – MEGADEX S.A.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego “CHEMOBUDOWA-KRAKÓW” S.A.
LUBINEX Sp. z o.o. w likwidacji
MESKO Spółka Akcyjna
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Exatel S.A.
Podlaskie Centrum Rolno – Towarowe S.A.
FP SPOMAX S.A. w restukturyzacji
HOLAGRA Sp. z o.o.
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Gremi Inwestycje S.A.
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Sp. z o.o.
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
Federal-Mogul BIMET S.A.
DRAGMOR Sp. z o.o.
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
TEXTILIMPEX Sp. z o.o.
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze “VICTORIA” S.A.
Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.
Zakłady Przemysłu Wełnianego 9 MAJA S.A.
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Nida Sp. z o.o.
Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt SA
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.
Elektrociepłownia Będzin S.A.
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy “Giełda Elbląska” S.A.
Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych “NAFTOPORT” Sp.z o.o.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Uzdrowisko Rabka S.A.
Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.
Meprozet Kościan S.A.
Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Agencja Rozwoju Regionalnego “ARLEG” S.A.
GRUPA AZOTY S.A.
Stilna S.A.
HUTA ŁABĘDY S.A.
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna
LOGOTEC ENGINEERING S.A.
Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Kopalnie Surowców Mineralnych “KOSMIN” Sp.z o.o.
Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.
KOSMO Sp. z o.o.
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości
Zakład Budowy Naczep Sp. z o.o.
“POLMO GNIEZNO” Sp. z o.o.
WĘGLOKOKS S.A.
Zakłady Chemiczne “JELCHEM” S.A.
Fabryka Elementów Złącznych S.A.
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.
Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.
Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy “GIEŁDA HURTOWA” S.A.
Wielkopolska Gildia Rolno – Ogrodnicza S.A.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Krosno S.A.
BIS-SUKCES Sp.z o.o.
Grupa LOTOS S.A.
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół “Cezas” Sp. z o.o.
EHN S.A.
Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.
Zakłady Ceramiczne “BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.
HUTMAR S.A.
Elektromontaż Gdańsk S.A. w upadłości
Stomil-Poznań S.A.
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.
RAPZ Sp. z o.o.
Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A.
ARELAN S.A.
AKWEN II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Termoizolacja Centrum Sp. z o.o.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Beskidzki Hurt Towarowy S.A.
Drexpol Konsulting Sp. z o.o.
Centrala Farmaceutyczna “CEFARM” S.A.
Energop Sp. z o.o.
METRON-TERM Sp. z o.o.
LOTOS PETROBALTIC S.A.
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna
Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Sp. z o.o.
“BINGO CENTRUM” Sp. z o.o.
Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.
Bosacka Development Partners Spółka z o.o.
“SILO” Spółka z o.o.
GRANQVISTS MANUFACTURING Sp. z o.o.
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
RUCH Chorzów S.A.
ROSOMAK S.A.
Dom Hutników w Skierniewicach Sp. z o.o.
“SPOMASZ” Bełżyce S.A.
TAURON Polska Energia S.A.
Kopalnia Soli “Wieliczka” S.A.
Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o. w likwidacji
Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
UML Development Sp. z o.o.
Zarządca Rozliczeń S.A.
PL.2012+ Sp. z o.o.
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.
Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.
Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce
Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A. w Czernicy
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.
Chłodnia “MORS-WOLA” Sp. z o.o.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego “STOMIL” Sp. z o. o.
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A
Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych “TRAKT” w Szczecinie Sp. z o.o.
Fabryka Żarówek “HELIOS” Sp. z o.o.
PSK Rzeszów Sp. z o.o. w likwidacji
Zakłady Artykułów Technicznych “ARTECH” sp. z o.o.
Poczta Polska S.A.
“SUPON USŁUGI” Sp. z o.o.
LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.
BGE Spółka akcyjna
Walcownia Metali Nieżelaznych “ŁABĘDY” S.A.
Polski Holding Nieruchomości S.A.
Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
KOFAMA Koźle S.A.
JSW KOKS S.A.
Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
SKLEJKA ORZECHOWO S.A.
Zakłady Górniczo-Hutnicze “SABINÓW” S.A.
Siarkopol Tarnobrzeg Spółka z o.o.
Nieruchomości KW Spółka z o.o.
Holding KW Sp. z o.o.
Polska Grupa Górnicza S.A.
Polska Grupa Lotnicza S.A.
Katowicki Węgiel Sp. z o.o.
NINO Sp. z o.o.
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
ARR Group Spółka z o.o.
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
BondSpot S.A.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Polska Żegluga Bałtycka S.A.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.
Polski Rejestr Statków S.A.
C. Hartwig Gdynia S.A.
Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej
Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
“Chłodnia Szczecińska” Sp. z o.o.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Stocznia Szczecińska “Porta Holding” S.A. w upadłości likwidacyjnej
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.
Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej
Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A.
Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Koreańsko-Polskie Towarzystwo Żeglugowe “CHOPOL” Sp. z o.o. (Oddział w Gdyni)
Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A.
Marina Hotele Service Sp. z o.o. w likwidacji
Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna
Polskie Ratownictwo Okrętowe Sp. z o.o.
Polskie Promy Sp. z o.o.
Polskie Radio S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku “Radio Białystok” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie “Radio Olsztyn” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Krakowie “Radio Kraków” S.A.
Polska Agencja Prasowa S.A. w Warszawie
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie “Radio dla Ciebie” S.A.
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w likwidacji
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze “Radio Zachód” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu “Radio Wrocław” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu “Radio Poznań” S.A.
Telewizja Polska S.A.
Techfilm Spółka z o.o.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie “PR Szczecin” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Opolu “Radio Opole” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach “Radio Kielce” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie “Radio Lublin” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach “Radio Katowice” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi “Radio Łódź” S.A.
“Polskie Radio Rzeszów” – Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie “Radio Koszalin” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy “Radio Pomorza i Kujaw” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku “Radio Gdańsk” S.A.
Pałac Saski Sp. z o.o.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Krakowski Park Technologiczny- Sp. z o.o.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o.
Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Specjalna Strefa Ekonomiczna “Starachowice” S.A.
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Specjalityczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
PERN S.A.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o
“POLBUS-PKS” Sp. z o.o.
WARS S.A.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie S.A. w likwidacji
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej “POLONUS” w Warszawie S.A.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Electromobility Poland S.A.

Oto lista niektórych muzeów Państwowych w Polsce:

 1. Muzeum Narodowe w Warszawie
 2. Muzeum Narodowe w Krakowie
 3. Muzeum Narodowe w Poznaniu
 4. Muzeum Narodowe w Wrocławiu
 5. Muzeum Narodowe w Gdańsku
 6. Muzeum Narodowe w Szczecinie
 7. Muzeum Narodowe w Kielcach
 8. Muzeum Narodowe w Lublinie
 9. Muzeum Narodowe w Łodzi
 10. Muzeum Narodowe w Gliwicach
 11. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
 12. Muzeum Archeologiczne w Krakowie
 13. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
 14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
 15. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
 16. Muzeum Archeologiczne w Warszawie
 17. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 18. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
 19. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
 20. Muzeum Narodowe w Kielcach – Oddział Sztuki Współczesnej “Zachęta”