Kopiowanie kaset Studio

Regulamin

 

Polityka Wartości firmy

Polityka Wartości Firmy
Polityka Wartości Firmy

Prawa autorskie

Sprzedawca w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Zamawiającego. Sprzedawca przyjmuje, że Zamawiający posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, całą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Jest on zobowiązany do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z dochodzeniem prawnym.

Wyłączenia

Przedmiotem usługi nie mogą być zdjęcia zawierające treści, które powszechnie uznawane są za:

 • obelżywe, zniesławiające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne,
 • przedstawiające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji bądź pornografii,
 • treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami.
 • W przypadku kopiowania oryginalnych nośników objętych prawem autorskim
 • W ramach dozwolonego użytku prywatnego możesz:
  • pożyczać książki znajomym;
  • kserować książki na potrzeby własne lub znajomych;
  • wykonywać kopie płyt CD do odtwarzania w samochodzie;
  • puszczać muzykę na urodzinach;
  • odwiedzać strony internetowe.
  • Art. 23.
   1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. (…)
   2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego

1.Regulamin szczegółowy

obowiązujące w umowach zawieranych przez Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ zwaną https://kopiowaniestarychkaset.pl/z siedzibą w Warszawie

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów, zwane dalej również „OWU”, określają zasady zawierania umów o świadczenie usług i sprzedaży materiałów oferowanych przez: Firmę Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ , zwaną dalej również „wymarzonezdjecia.pl”
 2. OWU stanowią integralną część wszystkich umów o świadczenie usług i sprzedaży materiałów zawieranych przez Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ z Zamawiającym, zwanymi dalej również łącznie „Stronami”. Na potrzeby niniejszych OWU definiuje się, że „Zamawiającym” jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. OWU są uregulowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie świadczenia usług i sprzedaży materiałów. Jednocześnie wyłącza się stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Zamawiającego.
 4. OWU podane są do wiadomości i akceptacji Zamawiającego, jako załącznik do oferty Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/, ponadto dostępne są na stronie internetowej Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/: l Jeżeli Zamawiający pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Firmą Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ przyjęcie przezeń OWU przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Zamawiającego o akceptacji i przyjęciu OWU, o ile Zamawiający nie wnosi do nich zastrzeżeń.
 5. Postanowienia zawarte w OWU mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Odmienne ustalenia pomiędzy Stronami uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWU po terminie ogłoszenia OWU.

 

 • 2. Zawarcie umowy, oferty i ceny

 

 1. Zawarcie umowy następuje na podstawie złożonego przez Zamawiającego pisemnego zamówienia stanowiącego akceptację oferty przygotowanej przez Firmę Https://kopiowaniestarychkaset.pl/, z tym zastrzeżeniem, że do zawarcia umowy niezbędne jest pisemne potwierdzenie przez Firmę Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ przyjęcia zamówienia. Wyłącza się wszelkie przewidziane prawem możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.
 2. Jeżeli w ciągu 24 godzin od doręczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia jego zamówienia, Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ nie otrzyma od Zamawiającego żadnych informacji zmieniających lub odwołujących zamówienie, zamówienie Zamawiającego zostaje skierowane do realizacji na warunkach określonych w ofercie i zamówieniu, o których mowa w ust. 1.
 3. Dla ważności umowy lub jej zmiany, wszystkie oświadczenia Stron składane w celu zawarcia umowy lub w toku jej realizacji powinny mieć pod rygorem nieważności formę pisemną i zostać doręczone drugiej stronie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail lub faxu lub bezpośrednio przez upoważnionych pracowników Stron.
 4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.https://kopiowaniestarychkaset.pl/o katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach na portalach internetowych – mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet, jeśli opatrzone zostały ceną.
 5. Ceny podawane w ofertach wysyłanych kontrahentom są wiążące przez okres 30 dni od dnia wysłania oferty, chyba że w ofercie wskazano inny termin jej ważności.
 6. Ceny podawane przez Firmę Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ są cenami brutto
 7. Koszty wykonania prac próbnych, zmian w dostarczonych/przesłanych plikach i podobne prace przygotowujące do realizacji umowy obciążają Zamawiającego, nawet jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy.

 

 • 3. Realizacja umowy

 

 1. Do realizacji umowy wykorzystywane będą materiały i środki techniczne należące do Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ i jej podwykonawców, chyba że Strony w umowie uzgodnią inaczej.
 2. Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ zobowiązana jest wykonać umowę zgodnie ze wskazaniami sztuki tyczącej jej branży którą reprezentuje.
 3. Termin realizacji umowy ustalany jest pomiędzy Stronami indywidualnie i obowiązuje pod warunkiem terminowego dostarczenia wszelkich informacji i danych niezbędnych do wykonania umowy.
 4. Niedostarczenie przez Zamawiającego w ustalonym przez Strony terminie poprawnych danych i wytycznych zwalnia Firmę Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ z dotrzymania ustalonego terminu realizacji umowy.
 5. Wprowadzenie przez Zamawiającego ewentualnych zmian (np. zmian jakichkolwiek parametrów pracy i innych zmian odbiegających od pierwotnie złożonego zamówienia), w momencie lub po skierowaniu zamówienia do realizacji, może skutkować wydłużeniem terminu realizacji umowy. Wprowadzenie takich zmian może być objęte dodatkowymi kosztami, o czym Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ jest zobowiązana niezwłocznie poinformować Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zaakceptuje dodatkowych kosztów, zamówienie zostanie zrealizowane w pierwotnym brzmieniu.
 6. Wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w zamówieniu skierowanym do realizacji, Zamawiający każdorazowo musi potwierdzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail lub faxu lub bezpośrednio przez upoważnionych pracowników Stron oraz wymaga akceptacji Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/.
 7. Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ w każdym przypadku jest zobowiązana poinformować Zamawiającego o wydłużeniu terminu realizacji umowy.
 8. Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ może odmówić realizacji zamówienia, bez podania przyczyn, po zapoznaniu się z projektem bądź szczegółami zamówienia. O odmowie realizacji zamówienia Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ zobowiązana jest poinformować Zamawiającego nie później niż w terminie do dwóch dni roboczych po otrzymaniu zamówienia.

 

 • 4. Dostarczenie materiałów

 

 1. Koszt pakowania materiału podawany o ile jest wymagany jest w ofercie Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/.
 2. Dostawa materiału /zdjęć/ filmów itp jest realizowana na podstawie zamówienia Zamawiającego i według jego wyboru: transportem własnym Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ albo transportem własnym Zamawiającego lub za pośrednictwem przewoźnika zewnętrznego, któremu Zamawiający zleci transport lub w formie elektronicznej przez wskazaną usługę internetową
 3. Z chwilą wydania materiałów przez Firmę Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z materiałem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału.

4       Zamawiający lub usługobiorca jest zobowiązany po przyjęciu materiału do zapoznania się z nim w ciągu trzech dni roboczych. Po upływie tego czasu firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ nie odpowiada za wady materiału

 1. Terminy dostawy wynikają z uzgodnień pomiędzy Stronami i mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Przerwy w realizacji materiału – zarówno w zakładzie Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/, jak również u kooperanta Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/, spowodowane siłą wyższą np. strajk, lockdown ,wojna i wszystkie inne przypadki siły wyższej, uprawniają do rozwiązania umowy tylko wtedy, jeśli Zamawiający nie może wyrazić zgody na dalsze opóźnienia, w przeciwnym razie termin dostawy przesuwa się o okres opóźnienia. Odpowiedzialność Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ z tytułu opóźnienia w realizacji umowy w wyżej wymienionych przypadkach jest wyłączona.
 3. Zamawiający po otrzymaniu materiału zobowiązany jest do:
 • niezwłocznego sprawdzenia zgodności dostarczonego materiału z zamówieniem. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego materiału. W przypadku ustalenia nieprawidłowości w otrzymanym materiale niezwłocznie (tj. najpóźniej do 2 dni roboczych) zgłosić Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ zastrzeżenia oraz przekazać sporządzony protokół.
 1. Jeżeli Zamawiający wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia materiału, Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami przechowania materiału, w wysokości 0,5% wartości zamówionego materiału za każdy jeden dzień przechowywania materiału
 2. Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ jest uprawniona do zatrzymania dostarczonych przez Zamawiającego wzorów do druku, wzorów pieczątek, kaset wideo, treści mailowych, wykonanych materiałów, manuskryptów, surowców i innych przedmiotów przekazanych przez Zamawiającego w celu realizacji umowy aż do czasu uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z umowy.

 

 • 5. Płatności

 

 1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu umowy w terminie wskazanym w fakturze.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania wpłaty na rachunku bankowym Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/, podanym na fakturze albo dzień zapłaty gotówką lub terminalem płatniczym
 3. W przypadku nieterminowej zapłaty, Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
 4. W przypadku nieterminowej zapłaty, Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości wynikającej z poniesionych kosztów.
 5. Jeżeli Zamawiający popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Zamawiającego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego.
 6. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Firmę Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ do przerwania dostaw, wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień Zamawiającego. Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ może uzależnić wykonanie zamówienia złożonego przez Zamawiającego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od dokonania zaległych płatności należności głównych i ubocznych a także od przedpłaty na materiały z przyjętych już do realizacji następnych zamówień Zamawiającego.
 7. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty za materiał bądź za jego część.
 8. Zamawiającemu nie służy wobec Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
 9. Klient Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ może zostać zobowiązany do zapłaty zaliczki w wysokości ustalonej z Firmą Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ nie mniejszej jednak niż 30 % wartości całego zamówienia. Zaliczka płatna jest przed skierowaniem zamówienia do realizacji.
 10. Zapłata zaliczki przy składaniu pierwszego zamówienia warunkuje przyjęcie zamówienia do realizacji.
 11. Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ może żądać również zapłaty zaliczki w przypadku, gdy realizacja umowy wymaga przygotowania większej ilości ludzi i sprzętu , specjalnych materiałów lub prac przygotowawczych.
 12. Nowy klient Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ zobowiązany jest wraz z zamówieniem dostarczyć Firmie Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ dokumenty firmowe (odpis z CEiDG lub odpis z KRS, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, REGON). W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów zamówienie złożone przez nowego klienta będzie mogło zostać skierowane do realizacji jedynie ze 100% przedpłatą.
 13. W przypadku Zamawiającego, który ma siedzibę w Unii Europejskiej i dysponuje ważnym europejskim numerem VAT, Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ wystawia fakturę bez wykazania VAT. Jeśli na podstawie nieprawidłowego numeru VAT dostawa zostanie potraktowana jako nie podlegająca zwolnieniu z podatku i opiera się to na danych nieprawidłowo podanych przez klienta, których Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ nawet przy zachowaniu należytej dbałości nie była w stanie sprawdzić, wówczas Zamawiający winien zapłacić podatek, którego uniknął. Dodatkowo oświadcza się, że firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ nie jest płatnikiem Vat EU

 

 • 6. Zastrzeżenie własności

 

 1. Zamawiający staje się właścicielem materiału w momencie całkowitej zapłaty za ten materiał, w terminach określonych przez Firmę Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej). Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ ma prawo zażądać od Zamawiającego zapłaty ceny lub zwrotu materiałów niezapłaconych. Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ może również żądać odszkodowania, jeżeli materiał został zużyty lub uszkodzony, w szczególności, gdy wartość materiału odebranego od Zamawiającego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Zamawiający powinien uiścić za otrzymany materiał.
 2. W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Zamawiającego jest on zobowiązany oznaczyć materiał stanowiący własność Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/.
 3. W przypadku zajęcia materiału stanowiącego własność Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Zamawiającego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Firmę Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jej praw względem podmiotu dokonującego zajęcia materiału w ramach wszelkich dostępnych środków. Zamawiający na żądanie Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym, gdzie są przechowywane materiały objęte zastrzeżeniem własności.

 

 

 • 7. Reklamacja

 

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ w formie pisemnej pod rygorem nieważności, niezwłocznie po wykryciu przyczyn reklamacji.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania materiału niezwłocznie po wejściu w jego posiadanie.
 3. W przypadku, gdy dostawa materiału realizowana jest transportem własnym Zamawiającego lub za pośrednictwem przewoźnika zewnętrznego, któremu Zamawiający zleci transport, Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ nie odpowiada za utratę lub uszkodzenia materiału powstałe w transporcie po przejściu ryzyka utraty lub uszkodzenia materiału na Zamawiającego stosownie do treści § 4 ust. 3 i 4 OWU.
 4. W przypadku, gdy dostawa materiału realizowana jest transportem zapewnionym przez Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ albo w sposób dostarczony elektroniczny przez podmioty zewnętrzne , Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego materiału. W ciągu dwóch dni pod rygorem utraty prawa do rękojmi.

Protokół reklamacyjny, o którym mowa w ust. 4, materiału musi zawierać następujące informacje:

 • datę i miejscowość sporządzenia protokołu,
 • Ilość i wielkość otrzymanego materiału (ilość plików /rozmiar)
 • opis niezgodności z umową
 • podpis osoby fizycznej lub pieczątkę firmy i podpis

Dane osoby reklamującej z podaniem opisu ustaleń i daty

na adres kontakt@https://kopiowaniestarychkaset.pl/w tytule Reklamacja

 1. Ilości ponad nakład oraz braki do nakładu w wysokości do 3% zamówionej ilości nie mogą być podstawą reklamacji.
 2. Reklamacje jakościowe w szczególności dotyczące jakości zdjęć, filmu itp. należy zgłosić na udostępnionym przez Firmę Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ protokole reklamacyjnym oraz przesłać za pośrednictwem poczty e-mail do Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ w terminie 3 dni

dni roboczych od dnia dostawy lud odbioru materiału, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

 1. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć oraz udostępnić przedstawicielowi Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ reklamowane materiały dla potrzeb weryfikacji oraz badań w siedzibie Zamawiającego.
 2. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Zamawiającego prawa do reklamacji.
 3. Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ uniemożliwiających terminowe rozpatrzenie reklamacji, powyższy termin może zostać przedłużony o nie więcej niż kolejne 10 dni, o czym Zamawiający powinien zostać niezwłocznie poinformowany.
 4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Zamawiający jest w pierwszej kolejności zobowiązany i uprawniony do wyboru między naprawą i/lub dostawą zastępczą. Jeśli Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ nie wypełni zobowiązania w trakcie odpowiedniego czasu lub jeśli naprawa mimo kolejnych prób się nie powiedzie, Zamawiający może zażądać rekompensaty (obniżki ceny) lub odstąpić od umowy.
 5. Wady części dostarczonego materiału nie upoważniają do reklamacji całości.
 6. Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ odpowiada za niedostateczną jakość zastosowanych materiałów tylko do wysokości roszczenia wobec dostawcy danych materiałów. W takim przypadku Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ jest zwolniona z odpowiedzialności, jeśli odstąpi od swoich roszczeń wobec dostawcy na rzecz Zamawiającego.
 7. Jeśli pliki dostarczone przez Zamawiającego nie odpowiadają wymogom Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/, nie będą przygotowywane do druku, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany. Dotyczy to przede wszystkim plików o niskiej rozdzielczości oraz plików z nieosadzonymi czcionkami. Ewentualne różnice kolorystyczne lub niedostateczna jakość produktu końcowego nie mogą być reklamowane.
 8. Odchylenia powstające w trakcie obróbki cyfrowej do wielkości 2 mm, nie mogą być podstawą do reklamacji przy materiałach drukowych
 9. Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie dostarczenia materiału.
 10. Firma Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zastosowaniem lub przechowywaniem materiału przez Zamawiającego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.
 11. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Zamawiający obowiązany jest przechowywać reklamowany materiał w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

 

 • 8. Poufność/Dokumentacja

 

 1. Kupującemu nie wolno udostępniać osobom trzecim uzyskanych od Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ informacji handlowych, technicznych i innych informacji, chyba że informacja jest ogólnie znana lub w inny sposób prawnie udostępniona. Dotyczy to także sytuacji po rozwiązaniu umowy.
 2. Wszystkie przekazane przez Firmę Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ materiały należy oddać razem z wykonanymi kopiami po zakończeniu umowy na pierwszy wniosek Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/, o ile Kupującemu nie przysługuje prawo do dalszego ich użytkowania.

 

 • 9. Własność, prawo autorskie

 

 1. Materiały drukowane i publikacje elektroniczne są wytwarzane na podstawie merytorycznych wytycznych Zamawiającego. Z tego względu Zamawiający gwarantuje Firmie Https://kopiowaniestarychkaset.pl/, że jest on w pełni uprawniony do nieograniczonego korzystania i rozpowszechniania wszystkich danych przekazanych lub udostępnionych szablonów, w tym tekstów i obrazów do wykorzystania oraz udostępniając frontu robót do sesji zdjęciowych czy filmowych nie narusza dóbr osób trzecich, W przypadku ich naruszenia Zamawiający przyjmuje roszczenia na siebie.
 2. Zamawiający gwarantuje również, że poprzez wykonanie przekazanego Firmie Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ do druku zlecenia żadne prawa własności przemysłowej lub prawa autorskie osób trzecich nie zostały i nie zostaną naruszone, a ich treść nie narusza dobrych obyczajów.

3.Prawa autorskie

Sprzedawca w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Zamawiającego. Sprzedawca przyjmuje, że Zamawiający posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, całą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Jest on zobowiązany do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z dochodzeniem prawnym.

Wyłączenia

Przedmiotem usługi nie mogą być zdjęcia zawierające treści, które powszechnie uznawane są za:

 1. obelżywe, zniesławiające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne,
 2. przedstawiające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji bądź pornografii,
 3. treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami.

 

 • 10. Zasady odpowiedzialności

 

 1. Odpowiedzialność Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, w tym także odpowiedzialność z tytułu rękojmi obejmuje szkodę rzeczywiście poniesioną przez Zamawiającego i przez niego udokumentowaną, z wyłączeniem utraconych korzyści i ograniczona jest do wysokości kwoty stanowiącej 100% wartości umowy.

 

 • 11. Zasady odpowiedzialności za przekazanie i przechowywanie materiału

 

 

Zleceniobiorca przekazuje skutecznie materiał filmowy fotograficzny lub inny w następujących formach :

a)W formie linku do pobrania przez serwis zewnętrznego dostawcy o czym informowany jest zleceniodawca

 1. b) Zleceniobiorca zobowiązuje się pobrać materiał ze wskazanego linku w ciągu 7 dni zgodnie z obowiązującym regulaminem

c)W przypadku fizycznego przekazania materiału wystawiane jest pokwitowanie

Regulamin w przypadku braku odbioru materiału stanowi iż:

Zleceniodawca zobowiązany jest odebrać materiał w ciągu 30 dni od daty wezwania pisemnego

Zleceniobiorca na podane w protokole/mailu/zamówieniu  dane wysyła skuteczne powiadomienie o konieczności odbioru materiału .W przypadku braku rekcji ustawowej . Nie mogąc domniemywać porzucenia zgodnie z Polskim prawem. Zleceniobiorca ma obowiązek magazynowania materiału.

Zleceniodawca pokrywa koszt  otwarcia usługi magazynowania  na płatnej wersji dysku https://one.google.com/ gdzie zgodnie z ustawą dane są bezpiecznie przechowywane i w wezwaniu do zapłaty zostanie załączona faktura pokrytych kosztów za magazynowanie zgodnie z obowiązującym cennikiem firmy Google INC. Zleceniodawca także pokrywa także koszty dodatkowe jak ogłoszenie w prasie o poszukiwaniu odbiorcy materiału kiedy informowanie go na jego dane jest nieskuteczne.

Obowiązek zwrotu wydatków, o którym mowa w art. 842 K.c., jest niezależny od obowiązku zapłaty wynagrodzenia, jeśli nie zostało ono między stronami wyłączone (por. art. 836).

. A sprawa przekazywana kancelarii prawnej celem wyegzekwowania należnych kosztów magazynowania.

W przypadku bezskutecznego wezwania oraz ustalenia odbiorcy w podanym terminie 1 rok uważa się za towar/materiał porzucony  i poddaje utylizacji ze względu na nie możliwość przekazania na cele charytatywne.

W powyższym regulaminie należy powołać się na orzecznictwo sądowe

Powyższa zapisy regulują następujące przepisy prawne Art. 180 i art. 835–844 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

 

 

 

 • 11. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWU wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 3. Prawem właściwym dla OWU jest prawo polskie.
 4. Teksty umowy i OWU w języku polskim są wersją oryginalną.
 5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku
  z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Firmę Https://kopiowaniestarychkaset.pl/ o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i/lub adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne z upływem 14 dni od nadania przesyłki.

 

3.Regulamin kopiowania kaset vhs

Ogólne warunki przyjęcia materiałów na nośnikach do kopiowania Od zleceniobiorcy,

 

 

Pracownik zleceniobiorcy przyjmuje materiał do przegrania wystawiając formularz przyjęcia zlecenia

Każda kaseta/nośnik w momencie przyjęcia przez zleceniobiorcę  podlega oględzinom celem stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń.

 

Zleceniodawca zobowiązany jest uzyskać skuteczne dane klienta tzn imię  nazwisko adres pocztowy numer telefonu celem realizacji ustawy o przechowywaniu. Dane te objęte są klauzyli  Rodo i podlegają przetwarzaniu przez zleceniobiorcę a jego dane podane . Zgodnie z decyzja Prezesa UOKIK z dnia 11 maja 2011

 

 

W przypadku stwierdzenia że nośnik materiału jest popękane, zabrudzony popękany, lub  zapleśniały. Za uszkodzenia taśmy wewnątrz kasety/nośnika i jego wady ukryte firma nie odpowiada (nie ma możliwości sprawdzenia czy taśma jest np. pognieciona/połamana.

Zleceniobiorca informuje klienta .I za zgodą klienta wykonuje dodatkowa usługę nie ujęta w cenniku aby doprowadzić nośnik do stanu pozwalającego na wykonanie usługi kopiowania,

 

Zleceniobiorca  może podjąć się odblokowania zablokowanych kaset oraz prostych napraw typu sklejenie taśmy (jeśli będzie to możliwe) za dodatkową opłatą ustaloną z klientem po jego akceptacji.

 

Zleceniobiorca  nie odpowiada za jakość nagranych kaset video. Czy ich pogięcie na brzegach taśmy co skutkuje i w odtwarzaniu materiału z nośnika przez i po kopiowaniu pasami na ekranie poziomymi i pionowymi.

 

Materiał przegrany na dowolny nośnik cyfrowy jest w jakości 1:1 w stosunku do materiału oryginalnego. Tak wiec zleceniodawca przyjmuje do wiadomości że jakość skopiowanego materiału będzie nei większa niż od materiału źródłowego przekazanego przez zleceniodawcę do kopiowania

 

Kopiarnia może podjąć się ewentualnej korekcji nagrania w miarę możliwości technicznych

Co stanowi dodatkową opłatę ustalaną z klientem przed dokonaniem usługi

Zleceniobiorca  nie odpowiada za chronologię nagrań.

Wszelkie zmiany w związku z chronologią nagrań mogą być skorygowane w trakcie montażu za za dodatkową opłatą ustaloną z klientem.

Na specjalne życzenie klienta kaseta może być przegrana na płytę DVD/BD z interaktywnym menu.

Opisu materiału i wskazanie punktów do stworzenia rozdziałów do stworzenia menu dokonuje klient.

Zleceniobiorca umożliwia dodatkowe usługi jak obróbkę montaż cyfrowy innych materiałów z przekazanych przez klienta.

Koszty nośników cyfrowych pokrywa klient lub dostarcza swój który wyjęty jest spod gwarancji czy rękojmi.

Za nośniki cyfrowe dostarczone przez klienta zleceniobiorca nie odpowiada. I są nie objęte prawem do gwarancji i rękojmi.

 

Zleceniodawca udzielę 3 miesięcznej gwarancji na wykonacie usługi przekopiowania z różnych form nośników. z wyłączeniem nośników zarówno źródłowych jak i wynikowych.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do odbioru zamówionej usługi nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości o odbiorze

Zleceniobiorca na podane e protokole dane wysyła skuteczne powiadomienie o konieczności odbioru materiału .W przypadku braku rekcji ustawowej .zostanie naliczona opłata za przechowywanie w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki oraz odsetki ustawowe.

Przechowywanie materiału nie odebranego w terminie Zleceniodawca ustala na miesiac  od daty wezwania do odbioru.

W przypadku bezskutecznego wezwania oraz ustalenia odbiorcy w podanym terminie uważa się za towar/materiał porzucony .

W powyższym regulaminie należy powołać się na orzecznictwo sądowe

W przypadku Fotografii Szkolnej obowiązują dodatkowe zapisy takie jak

1.Gwarancja wykupu zamówionego materiału.

2.Akceptacja “nie ma” różni w kolorach pomiędzy kolorami RGB a CMYK co wynika z warunków zewnętrznych.

3.Zamówienia wykonujemy po akceptacji przedstawiciela szkoły w wersji pisemnej.

4.Zamówienia w terminie mniejszym niż 20 dni roboczych wykonujemy na warunkach podanych w mailu z klientem

 

Uwaga Kopiowanie kaset wszystkich formatów na Cito tzn w ciągu czasu krótszego niż 14 dni

Firma /wykonawca wyłącza  swoją odpowiedzialność w zakresie jakości oraz błędów przy kopiowaniu kaset w takim trybie co wynika z braku dokładnego czasu na sprawdzenie.

Standardowa usługa z czasem oczekiwania 14 dni lub dłużej objęta jest gwarancja 14 dni nośnik objęty jest gwarancją dwa lata producenta zgodnie z załączonym paragonem

 

 

Art. 551. KC

 

Zwłoka kupującego w odbiorze rzeczy

 • 1.

Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego.

 

Powyższa zapisy regulują następujące przepisy prawne Art. 180 i art. 835–844 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

Oraz artykuł Art. 551. KC

Powyższy regulamin i prawa autorskie związane z zapisami nalezą do zleceniodawcy Tzn Firmy Https://kopiowaniestarychkaset.pl/

 

Wszelkie rabaty karty rabatowe na wszystkie usługi oraz studyjne wygasły z 2021 Rokiem w związku z Pandemią Covid 19 Rabaty na studio stacjonarne pozostały i sa wyceniane indywidualnie

Powyższy regulamin nie dotyczy pośredników rynkowych Agencji Reklamowych I Eventowych

Dla podmiotów wymienionych i pokrewnych regulamin znajduje się pod adresem

Wszelkie sprawy sporne oraz pomówienia kierowane są do naszego pełnomocnika prawnego

Kancelaria Adwokacka Łukasz Krupa

Londyńska 4 lok. 5
03-921 Warszawa

A następnie na drogę postępowania sądowego zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Kancelaria zgodnie z obowiązującymi przepisami reprezentuje nas w sprawach o negację usług oraz pomówienia i działania na szkodę firmy.

W przypadku pomówień firmy rościmy sobie prawo do odszkodowania z tytułu poniesionych strat ktore w całości wnioskujemy na drodze sądowej do przekazania na

Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów W Warszawie w ramach zadośćuczynienia

 

Wystawiamy Paragony lub Faktury

Jesteśmy legalnie działająca firmą

Nie zmieniamy opisów faktur.

Nie wspieramy szarej strefy

U nas chroni cię prawa konsumenta jesteśmy firmą.

Podpisując protokół zlecający przegrywanie kaset klient akceptuje powyższe warunki