Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo

Skanowanie materiałów starych dokumentów dla Muzeów

Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów

Przegrywanie kaset płyt nośników danych dla Muzeów

Cyfryzacji dla galerii sztuki audio wideo
Obsługa Muzeów Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Skanowanie materiałów starych dokumentów dla muzeów Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów Przegrywanie kaset płyt nośników danych dla Muzeów Cyfryzacji dla galerii sztuki audio wideo
Obsługa Muzeów Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Skanowanie materiałów starych dokumentów dla muzeów Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów Przegrywanie kaset płyt nośników danych dla Muzeów Cyfryzacji dla galerii sztuki audio wideo

Galerie oraz Muzea posiadają duże zbiory materiałów zarówno dokumentów sztuki jak i obrazów.

Zachodzi potrzeba archiwizacji tych materiałów. W zbiorach muzealnych kryją się też kasety audio wideo taśmy płyty winylowe.

Często są to unikaty jedna ostatnia kopia nagrania . Wymagają one cyfryzacji wykonania kopii nagrania .

Jest to wręcz wymóg  a nie potrzeba. Każde przechowywanie taśm magnetycznych ponad czas ich rozpadu strukturalne.

Dbałość o materiały archiwalne jest istotna przy kasetach płytach taśmach . Archiwizacja cyfryzacja takiego materiału jest bardziej skomplikowana.

Wymaga wiedzy osób zajmujących się cyfryzacją a sam nośnik jako oryginał musi być właściwie przechowana.

W archiwach nagrania mogą być na kasetach VHS ,Hi8 ,Video 8 czy minidv.

Mogą znajdować się stare płyty winylowe a nawet nowsze płyty cd. Mogą pojawić się też nagrania na płytach minidv.

Dużo nagrań filmowych znajdziemy w formacie Dvcam ,Betacam i pokrewnych.

Najstarsze nagrania znajdziemy na taśmach filmowych 8mm lub super 8mm lub 16mm

Bywają też często archiwalne nagrania na szpulach audio.

Jeśli chodzi o stare dokumenty ,zapiski relacje rękopisy to procedura archiwizacji może być różna zależy to od materiału użytego do zapisków od starego pergaminu płótna czy papieru czerpanego.

W muzeach są zbiory zdjęć i rękopisów które należało by także zcyfryzować

Tutaj procedura musi być różna w zależności od użytego materiału.

Cyfryzacja materiałow muzealnych
Cyfryzacja zdjęć dla muzeów taśm audio i Wideo

Warto tutaj wspomnieć że wiele krajów ustaliło w prawodawstwu swoich Państw całą procedurę archiwizacji zbiorów muzealnych..

Cała cyfryzacja może lub musi odbywać się na terenie Muzeum jeśli eksponat jest cenny lub poza muzeum w zależności od procedury archiwizacji w danym muzeum..

Proces przegrywanie taśm kaset audio płyt może być szczególnie przydatny dla Wielu Muzeów zajmujących się kultura i sztuką ale nie tylko wiele materiałów po roku 1945 –tym znajduje się w formie audio wizualnej. A wiec wymaga zcyfryzowania. Albo będzie wymagało cyfryzacji w najbliższym czasie.

Oferta naszej firmy może być atrakcyjna dla następujących typów Muzeów

W Polsce istnieje kilka muzeów i instytucji zajmujących się audiowizualnymi dziedzinami sztuki, muzyki i filmu. Poniżej przedstawiamy ich listę:

 1. Muzeum Kinematografii w Łodzi – muzeum poświęcone historii kina i filmu, prezentujące zarówno filmy, jak i inne przedmioty związane z filmem, takie jak plakaty, kostiumy, dekoracje i rekwizyty.
 2. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – muzeum prezentujące sztukę współczesną, w tym sztukę wideo, performance, sztukę dźwiękową i interaktywne instalacje audiowizualne.
 3. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie – muzeum poświęcone życiu i twórczości Fryderyka Chopina, prezentujące zarówno jego muzykę, jak i różnego rodzaju przedmioty związane z życiem kompozytora.
 4. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie – instytucja kultury, prezentująca sztukę współczesną, w tym różnego rodzaju instalacje i projekcje audiowizualne.
 5. Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu – instytucja prezentująca sztukę współczesną, w tym instalacje, performance i projekcje audiowizualne.
 6. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w Warszawie – instytucja zbierająca, digitalizująca i udostępniająca polskie filmy i materiały audiowizualne związane z historią kina i telewizji w Polsce.
 7. Muzeum Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – muzeum poświęcone historii polskiego teatru, prezentujące zarówno dokumenty i zdjęcia, jak i przedmioty związane z teatrem, w tym różnego rodzaju scenografie i rekwizyty.
 8. Muzeum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem – muzeum poświęcone historii muzyki w Polsce, prezentujące zarówno instrumenty muzyczne, jak i różnego rodzaju dokumenty i nagrania dźwiękowe związane z polską muzyką.
 9. Muzeum Jazzu w Warszawie – muzeum poświęcone historii jazzu w Polsce, prezentujące zarówno instrumenty muzyczne, jak i różnego rodzaju dokumenty i nagrania dźwiękowe związane z polskim jazzem.
 10. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu – instytucja kultury, prezentująca różnego rodzaju koncerty, spektakle muzyczne i wydarzenia audiowizualne, związane z muzyką i sztuką dźwięk

Archiwizację wszystkich materiałów zarówno audio wideo jak i papierowych w Polsce reguluje ustawodawca.

Cyfryzacja zbiorów muzeum
Przegrywanie materiałow audio Wideo dla Muzeów

W Polsce zbiorami muzealnymi z zakresu lat 1945-1990 zajmują się różne muzea, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, które zajmują się zbieraniem, przechowywaniem i eksponowaniem przedmiotów związanych z tym okresem.

Niektóre z najważniejszych muzeów i instytucji kultury w Polsce, które posiadają zbiory z tego okresu, to:

 1. Muzeum Historii Polski
 2. Muzeum Wojska Polskiego
 3. Muzeum Narodowe w Warszawie
 4. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 5. Muzeum Solidarności w Gdańsku
 6. Muzeum Okręgowe w Tarnowie
 7. Muzeum Etnograficzne w Krakowie
 8. Muzeum PRL-u w Rzeszowie
 9. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Wiele z tych instytucji posiada duże zbiory związane z historią Polski w latach 1945-1990, w tym przedmioty związane z kulturą, sztuką, nauką, wojskiem, a także życiem codziennym i społecznym.

Przegrywanie kaset VHS ,minidv ,przegrywanie kaset video8 ,Hi8

Ustawa regulująca archiwizację materiałów muzealnych w Polsce to ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 707 z późn. zm.). W ramach tej ustawy określone zostały m.in. zasady i procedury dotyczące gromadzenia, przechowywania, konserwacji oraz udostępniania zbiorów muzealnych i innych zabytków kultury. Ustawa ta nakłada również obowiązek na muzea i instytucje zajmujące się zabytkami, aby przestrzegały określonych standardów w zakresie ich archiwizacji i zarządzania kolekcjami.

Treść ustawy

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady ochrony zabytków i opieki nad nimi, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. obiektów zabytkowych,
 2. zespołów zabytkowych,
 3. zabytków archeologicznych.

Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy:

 1. zabytkiem jest obiekt, zespół obiektów lub ich część, stanowiące dzieło człowieka lub świadectwo historii, kultury, nauki, sztuki lub techniki, które zachowało się z przeszłości i ma wartość historyczną, artystyczną, naukową, krajobrazową lub związaną z obrządkami religijnymi lub wydarzeniami o znaczeniu dla państwa lub narodu,
 2. zabytkami archeologicznymi są obiekty, w tym obiekty ruchome, oraz ich zespoły, które pochodzą z czasów sprzed początków okresu nowożytnego i mają wartość dla badań naukowych, dla poznania dziejów osadnictwa i kultury oraz do badań naukowych z zakresu geologii, paleontologii, botaniki, zoologii i ekologii,
 3. konserwacja zabytków to proces zachowania i zabezpieczenia obiektu zabytkowego oraz zachowania jego wartości historycznych, artystycznych, naukowych lub technicznych,
 4. restauracja zabytków to proces przywrócenia obiektu zabytkowego do jego pierwotnego stanu lub kształtu, jeżeli jest to uzasadnione z punktu widzenia wartości zabytkowej,
 5. opiekunem zabytku jest osoba fizyczna lub prawna, której obowiązkiem jest dbałość o zabytek, jego konserwacja, restauracja oraz udostępnianie go do zwiedzania lub w inny sposób.
 1. Do zabytków archeologicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się także przedmioty, w szczególności znaleziska ruchome, pochodzące z okresów i kultur wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 1960 r. – Prawo archeologiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 907 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Wykaz kultur i okresów, o których mowa w ust. 2, obejmujący przedmioty, w szczególności znaleziska ruchome, określony jest przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Art. 3. 1. Ochroną zabytków objęte są obiekty zabytkowe, zespoły zabytkowe oraz ich czę

Oto cała treść ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady ochrony zabytków i opieki nad nimi, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. obiektów zabytkowych,
 2. zespołów zabytkowych,
 3. zabytków archeologicznych.

Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy:

 1. zabytkiem jest obiekt, zespół obiektów lub ich część, stanowiące dzieło człowieka lub świadectwo historii, kultury, nauki, sztuki lub techniki, które zachowało się z przeszłości i ma wartość historyczną, artystyczną, naukową, krajobrazową lub związaną z obrządkami religijnymi lub wydarzeniami o znaczeniu dla państwa lub narodu,
 2. zabytkami archeologicznymi są obiekty, w tym obiekty ruchome, oraz ich zespoły, które pochodzą z czasów sprzed początków okresu nowożytnego i mają wartość dla badań naukowych, dla poznania dziejów osadnictwa i kultury oraz do badań naukowych z zakresu geologii, paleontologii, botaniki, zoologii i ekologii,
 3. konserwacja zabytków to proces zachowania i zabezpieczenia obiektu zabytkowego oraz zachowania jego wartości historycznych, artystycznych, naukowych lub technicznych,
 4. restauracja zabytków to proces przywrócenia obiektu zabytkowego do jego pierwotnego stanu lub kształtu, jeżeli jest to uzasadnione z punktu widzenia wartości zabytkowej,
 5. opiekunem zabytku jest osoba fizyczna lub prawna, której obowiązkiem jest dbałość o zabytek, jego konserwacja, restauracja oraz udostępnianie go do zwiedzania lub w inny sposób.
 1. Do zabytków archeologicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się także przedmioty, w szczególności znaleziska ruchome, pochodzące z okresów i kultur wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 1960 r. – Prawo archeologiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 907 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Wykaz kultur i okresów, o których mowa w ust. 2, obejmujący przedmioty, w szczególności znaleziska ruchome, określony jest przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

W Polsce organizacją wystaw z zakresu lat 1945-1990 zajmują się różne instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, które zajmują się promowaniem sztuki, kultury oraz historii tego okresu.

Niektóre z instytucji kultury, które organizują wystawy związane z okresem 1945-1990, to:

 1. Muzeum Historii Polski
 2. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 3. Muzeum Narodowe w Warszawie
 4. Muzeum Wojska Polskiego
 5. Muzeum Solidarności w Gdańsku
 6. Muzeum PRL-u w Rzeszowie
 7. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
 8. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie
 9. Muzeum Okręgowe w Tarnowie
 10. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Wszystkie te instytucje organizują różnego rodzaju wystawy, które prezentują sztukę, kulturę oraz historię Polski w latach 1945-1990. W zależności od tematu wystawy, organizatorzy zapraszają do współpracy różne osoby i instytucje, które posiadają odpowiednie zbiory i eksponaty

W Polsce istnieje wiele instytucji, które organizują wystawy z historii Polski. Niektóre z najważniejszych z nich to:

 1. Muzeum Narodowe w Warszawie
 2. Muzeum Historii Polski w Warszawie
 3. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 4. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 5. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Ostrołęce
 6. Muzeum Solidarności w Gdańsku
 7. Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie
 8. Muzeum Niepodległości w Warszawie
 9. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
 10. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie

Te instytucje organizują różnego rodzaju wystawy, prezentujące różne aspekty historii Polski, takie jak sztuka, kultura, nauka, wojsko, a także życie codzienne i społeczne. Wystawy te mają na celu edukację, a także popularyzację wiedzy o historii Polski i jej kulturze.

W Polsce istnieje wiele muzeów poświęconych różnym aspektom kultury, takim jak sztuka, etnografia, literatura, muzyka, teatr i kino. Niektóre z najważniejszych muzeów kultury w Polsce to:

 1. Muzeum Narodowe w Warszawie
 2. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 3. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
 4. Muzeum Etnograficzne w Krakowie
 5. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
 6. Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie
 7. Muzeum Literatury w Warszawie
 8. Muzeum Teatru im. Aleksandra Sewruka w Warszawie
 9. Muzeum Kinematografii w Łodzi
 10. Muzeum Współczesnej Sztuki Wrocław w Wrocławiu

Te muzea prezentują różne aspekty kultury, a ich zbiory zawierają zarówno dzieła sztuki i literatury, jak i przedmioty związane z kulturami ludowymi, mody i stylu życia. Są one ważnymi ośrodkami kulturalnymi w Polsce, przyciągającymi zarówno polskich, jak i zagranicznych turystów.

Jak cyfryzować materiały Muzealne

Często cyfryzacja zbiorów muzealnych ma na celu zachowanie i udostępnienie cyfrowych kopii zbiorów dla szerszej publiczności. Oto kilka ogólnych zasad cyfryzacji zbiorów muzealnych:

 1. Planowanie: Przed przystąpieniem do cyfryzacji zbiorów muzealnych, należy stworzyć plan, który będzie obejmował cele, zakres prac, metody, budżet, harmonogram i zespół odpowiedzialny za realizację projektu.
 2. Ochrona zasobów: Należy podjąć wszelkie możliwe kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo zbiorów muzealnych podczas cyfryzacji. Należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak również przed zagrożeniami związanymi z programami komputerowymi.
 3. Ocena stanu i wyboru materiałów do cyfryzacji: Należy dokładnie przebadać stan fizyczny każdego obiektu, który ma zostać zcyfryzowany. Należy także dokładnie przemyśleć, które elementy zbioru muzealnego należy cyfryzować, w jakiej kolejności i w jakim zakresie.
 4. Wybór odpowiednich narzędzi: Należy wybrać odpowiednie narzędzia cyfrowe do zcyfryzowania zbiorów muzealnych. Mogą to być skanery, aparaty fotograficzne, kamery wideo, oprogramowanie do obróbki zdjęć itp.
 5. Standardy metadanych: W celu umożliwienia łatwej identyfikacji i odnajdowania zasobów, należy zastosować odpowiednie standardy metadanych. Należy uwzględnić informacje, takie jak tytuł, autor, data, opis, rodzaj, rozmiar, źródło itp.
 6. Przestrzeganie prawa: Należy przestrzegać przepisów prawa dotyczących praw autorskich, ochrony danych osobowych i innych kwestii związanych z prawem własności intelektualnej.
 7. Udostępnianie zbiorów: Po zcyfryzowaniu zbiorów muzealnych należy je udostępnić dla szerszej publiczności w sposób zgodny z celami projektu i przepisami prawa. Może to obejmować publikację na stronie internetowej muzeum, udostępnienie za pośrednictwem platformy cyfrowej lub w inny sposób.
Zasięg pracy na Terenie Polski
Skanowanie materiałów starych dokumentów dla muzeów
Skanowanie materiałów starych dokumentów dla muzeów

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Aleksandrów Kujawski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Aleksandrów Łódzki (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Alwernia (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Andrychów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Annopol (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Augustów (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Babimost (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Baborów (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Baranów Sandomierski (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Barcin (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Barczewo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bardo (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Barlinek (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bartoszyce (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Barwice (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bełchatów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bełżyce (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Będzin (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biała (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biała Piska (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biała Podlaska (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biała Rawska (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Białobrzegi (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Białogard (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biały Bór (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Białystok (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biecz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bielawa (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bielsk Podlaski (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bielsko-Biała (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bieruń (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bierutów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bieżuń (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biłgoraj (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Biskupiec (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bisztynek (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Blachownia (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Błaszki (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Błażowa (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Błonie (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bobolice (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bobowa (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bochnia (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bodzanów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bodzentyn (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bogatynia (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Boguchwała (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Boguszów-Gorce (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bojanowo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bolesławiec (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bolimów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bolków (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Borek Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Borne Sulinowo (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Braniewo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brańsk (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brodnica (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brok (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brusy (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brwinów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzeg (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzeg Dolny (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzesko (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzeszcze (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brześć Kujawski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzeziny (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzostek (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Brzozów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Budzyń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Buk (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bukowno (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Busko-Zdrój (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bychawa (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Byczyna (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bydgoszcz (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bystrzyca Kłodzka (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bytom (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bytom Odrzański (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Bytów (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Cedynia (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Cegłów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chełm (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chełmek (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chełmno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chełmża (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chęciny (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chmielnik (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chocianów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chociwel (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chocz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chodecz (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chodzież (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chojna (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chojnice (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chojnów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Choroszcz (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chorzele (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chorzów (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Choszczno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Chrzanów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ciechanowiec (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ciechanów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ciechocinek (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Cieszanów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Cieszyn (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ciężkowice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Cybinka (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czaplinek (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czarna Białostocka (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czarna Woda (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czarne (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czarnków (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czarny Dunajec (MP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czchów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czechowice-Dziedzice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czeladź (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czempiń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czerniejewo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czersk (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czerwieńsk (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czerwionka-Leszczyny (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czerwińsk nad Wisłą (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Częstochowa (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Człopa (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Człuchów (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Czyżew (PD)

Cyfryzacji dla galerii sztuki audio wideo
Cyfryzacji dla galerii sztuki audio wideo

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Daleszyce (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Darłowo (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dąbie (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dąbrowa Białostocka (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dąbrowa Górnicza (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dąbrowa Tarnowska (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dąbrowice (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Debrzno (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dębica (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dęblin (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dębno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobczyce (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobiegniew (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobra (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobra (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobre Miasto (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobrodzień (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobrzany (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobrzyca (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dobrzyń nad Wisłą (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dolsk (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drawno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drawsko Pomorskie (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drezdenko (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drobin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drohiczyn (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Drzewica (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dubiecko (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dukla (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Duszniki-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dynów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Działdowo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Działoszyce (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Działoszyn (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dzierzgoń (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dzierżoniów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Dziwnów (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Elbląg (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ełk (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Frampol (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Frombork (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Garwolin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gąbin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gdańsk (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gdynia (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Giżycko (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Glinojeck (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gliwice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głogów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głogów Małopolski (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głogówek (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głowno (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głubczyce (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głuchołazy (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Głuszyca (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gniew (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gniewkowo (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gniezno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gogolin (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Golczewo (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Goleniów (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Golina (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Golub-Dobrzyń (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gołańcz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gołdap (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Goniądz (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Goraj (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gorlice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gorzów Śląski (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gorzów Wielkopolski (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gostynin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gostyń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gościno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gozdnica (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Góra (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Góra Kalwaria (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Górowo Iławeckie (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Górzno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grabów nad Prosną (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grajewo (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grodków (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grodzisk Mazowiecki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grodzisk Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grójec (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grudziądz (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Grybów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gryfice (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gryfino (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gryfów Śląski (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Gubin (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Hajnówka (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Halinów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Hel (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Hrubieszów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Iława (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Iłowa (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Iłża (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Imielin (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Inowrocław (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ińsko (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Iwaniska (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Iwonicz-Zdrój (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Izbica (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Izbica Kujawska (KP
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jadów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jastrzębie-Zdrój (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jabłonowo Pomorskie (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Janikowo (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Janowiec Wielkopolski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Janów Lubelski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jaraczewo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jarocin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jarosław (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jasień (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jasło (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jastarnia (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jastrowie (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jastrząb (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jawor (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jaworzno (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jaworzyna Śląska (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jedlicze (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jedlina-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jedlnia-Letnisko (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jedwabne (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jelcz-Laskowice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jelenia Góra (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jeziorany (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jeżów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jędrzejów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jordanów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Józefów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Józefów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Józefów nad Wisłą (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Jutrosin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Kazimierz Dolny
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kaczory (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kalety (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kalisz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kalisz Pomorski (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kalwaria Zebrzydowska (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kałuszyn (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamieniec Ząbkowicki (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamienna Góra (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamień Krajeński (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamień Pomorski (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamieńsk (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kamionka (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kańczuga (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Karczew (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kargowa (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Karlino (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Karpacz (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kartuzy (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Katowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kazimierz Dolny (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kazimierza Wielka (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kąty Wrocławskie (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kcynia (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kędzierzyn-Koźle (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kępice (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kępno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kętrzyn (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kęty (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kielce (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kietrz (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kisielice (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kleczew (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kleszczele (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Klimontów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kluczbork (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kłecko (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kłobuck (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kłodawa (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kłodzko (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Knurów (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Knyszyn (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kobylin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kobyłka (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kock (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kolbuszowa (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kolno (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kolonowskie (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koluszki (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kołaczyce (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koło (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kołobrzeg (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koniecpol (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Konin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Konstancin-Jeziorna (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Konstantynów Łódzki (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Końskie (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koprzywnica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Korfantów (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koronowo (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Korsze (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kosów Lacki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kostrzyn (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kostrzyn nad Odrą (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koszalin (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koszyce (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kościan (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kościerzyna (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kowal (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kowalewo Pomorskie (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kowary (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koziegłowy (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kozienice (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koźmin Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Koźminek (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kożuchów (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kórnik (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krajenka (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kraków (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krapkowice (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krasnobród (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krasnystaw (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kraśnik (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krobia (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krosno (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krosno Odrzańskie (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krośniewice (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krotoszyn (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kruszwica (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krynica Morska (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krynica-Zdrój (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krynki (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krzanowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krzepice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krzeszowice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krzywiń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Krzyż Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Książ Wielki (MP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Książ Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kudowa-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kunów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kutno (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kuźnia Raciborska (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Kwidzyn (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Latowicz (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lądek-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Legionowo (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Legnica (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lesko (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Leszno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Leśna (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Leśnica (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lewin Brzeski (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Leżajsk (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lębork (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lędziny (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Libiąż (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lidzbark (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lidzbark Warmiński (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Limanowa (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lipiany (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lipno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lipsk (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lipsko (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubaczów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubań (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubartów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubawa (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubawka (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubień Kujawski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubin (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lublin (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubliniec (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubniewice (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubomierz (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Luboń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubowidz (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubraniec (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubsko (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lubycza Królewska (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lutomiersk (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lututów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lwówek (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Lwówek Śląski (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Plac Wolności – Łódź
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łabiszyn (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łagów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łańcut (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łapy (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łasin (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łask (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łaskarzew (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łaszczów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łaziska Górne (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łazy (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łeba (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łęczna (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łęczyca (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łęknica (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łobez (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łobżenica (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łochów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łomianki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łomża (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łopuszno (ŚW)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łosice (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łowicz (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łódź (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Łuków (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Mikołajki
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Rynek – Mrocza
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Maków Mazowiecki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Maków Podhalański (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Malbork (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Małogoszcz (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Małomice (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Margonin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Marki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Maszewo (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miasteczko Krajeńskie (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miasteczko Śląskie (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miastko (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Michałowo (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miechów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miejska Górka (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mielec (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mielno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mieroszów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mieszkowice (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzybórz (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzychód (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzylesie (DŚ)

Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów
Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzyrzec Podlaski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzyrzecz (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Międzyzdroje (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miękinia (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mikołajki (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mikołów (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mikstat (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Milanówek (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Milicz (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miłakowo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miłomłyn (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Miłosław (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mińsk Mazowiecki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mirosławiec (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mirsk (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mława (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Młynary (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Modliborzyce (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mogielnica (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mogilno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mońki (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Morawica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Morąg (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mordy (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Moryń (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mosina (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mrągowo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mrocza (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mrozy (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mszana Dolna (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mszczonów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Murowana Goślina (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Muszyna (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Mysłowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Myszków (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Myszyniec (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Myślenice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Myślibórz (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nakło nad Notecią (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nałęczów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Namysłów (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Narol (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nasielsk (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nekla (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nidzica (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Niemcza (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Niemodlin (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Niepołomice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nieszawa (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nisko (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowa Dęba (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowa Ruda (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowa Sarzyna (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowa Słupia (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowa Sól (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Brzesko (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Miasteczko (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Miasto (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Miasto Lubawskie (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Miasto nad Pilicą (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Skalmierzyce (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowe Warpno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowogard (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowogrodziec (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowogród (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowogród Bobrzański (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Dwór Gdański (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Dwór Mazowiecki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Korczyn (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Sącz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Staw (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Targ (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Tomyśl (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nowy Wiśnicz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Nysa (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oborniki (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oborniki Śląskie (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Obrzycko (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Odolanów (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ogrodzieniec (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Okonek (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olecko (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olesno (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oleszyce (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oleśnica (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oleśnica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olkusz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olsztyn (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olsztyn (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olsztynek (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Olszyna (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oława (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opalenica (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opatowiec (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opatów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opatówek (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opoczno (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opole (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Opole Lubelskie (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Orneta (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Orzesze (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Orzysz (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Osieczna (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Osiek (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrołęka (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostroróg (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrowiec Świętokrzyski (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostróda (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrów Lubelski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrów Mazowiecka (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrów Wielkopolski (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ostrzeszów (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ośno Lubuskie (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Oświęcim (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Otmuchów (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Otwock (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Otyń (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ozimek (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ozorków (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ożarów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ożarów Mazowiecki (MZ
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pabianice (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pacanów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Paczków (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pajęczno (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pakość (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Parczew (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pasłęk (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pasym (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pelplin (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pełczyce (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piaseczno (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piaski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piastów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piątek (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piechowice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piekary Śląskie (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piekoszów (ŚW)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pieniężno (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pieńsk (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pierzchnica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pieszyce (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pilawa (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pilica (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pilzno (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piła (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piława Górna (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pińczów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pionki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piotrków Kujawski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piotrków Trybunalski (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pisz (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Piwniczna-Zdrój (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pleszew (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Płock (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Płońsk (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Płoty (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pniewy (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pobiedziska (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Poddębice (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Podkowa Leśna (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pogorzela (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Polanica-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Polanów (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Police (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Polkowice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Połaniec (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Połczyn-Zdrój (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Poniatowa (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Poniec (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Poręba (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Poznań (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Prabuty (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Praszka (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Prochowice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Proszowice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Prószków (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pruchnik (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Prudnik (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Prusice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pruszcz (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pruszcz Gdański (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pruszków (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przasnysz (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przecław (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przedbórz (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przedecz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przemków (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przemyśl (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przeworsk (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Przysucha (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pszczyna (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pszów (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Puck (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Puławy (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pułtusk (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Puszczykowo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pyrzyce (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pyskowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Pyzdry (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Rzeszów
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rabka-Zdrój (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Raciąż (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Racibórz (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radków (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radlin (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radłów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radom (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radomsko (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radomyśl Wielki (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radoszyce (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radymno (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radziejów (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radzionków (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radzymin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radzyń Chełmiński (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Radzyń Podlaski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rajgród (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rakoniewice (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Raszków (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rawa Mazowiecka (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rawicz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Recz (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Reda (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rejowiec (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rejowiec Fabryczny (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Resko (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Reszel (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rogoźno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ropczyce (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rozprza (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Różan (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ruciane-Nida (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ruda Śląska (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rudnik nad Sanem (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rumia (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rybnik (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rychwał (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rydułtowy (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rydzyna (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ryglice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ryki (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rymanów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ryn (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rypin (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rzepin (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rzeszów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Rzgów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sosnowiec
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sandomierz (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sanniki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sanok (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sejny (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Serock (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sędziszów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sędziszów Małopolski (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sępopol (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sępólno Krajeńskie (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sianów (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siechnice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siedlce (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siedliszcze (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siemianowice Śląskie (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siemiatycze (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sieniawa (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sieradz (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sieraków (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sierpc (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Siewierz (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skalbmierz (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skała (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skarszewy (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skaryszew (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skarżysko-Kamienna (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skawina (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skępe (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skierniewice (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skoczów (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skoki (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skórcz (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Skwierzyna (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sława (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sławków (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sławno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Słomniki (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Słubice (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Słupca (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Słupsk (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sobótka (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sochaczew (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sochocin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sokołów Małopolski (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sokołów Podlaski (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sokółka (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Solec Kujawski (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Solec nad Wisłą (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sompolno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sopot (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sosnowiec (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sośnicowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stalowa Wola (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Starachowice (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stargard (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Starogard Gdański (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stary Sącz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Staszów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stawiski (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stawiszyn (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stąporków (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stepnica (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stęszew (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stoczek Łukowski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stopnica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stronie Śląskie (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strumień (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Stryków (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzegom (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzelce Krajeńskie (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzelce Opolskie (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzelin (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzelno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Strzyżów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sucha Beskidzka (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Suchań (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Suchedniów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Suchowola (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sulechów (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sulejów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sulejówek (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sulęcin (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sulmierzyce (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sułkowice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Supraśl (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Suraż (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Susz (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Suwałki (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Swarzędz (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Syców (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szadek (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szamocin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szamotuły (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczawnica (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczawno-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczebrzeszyn (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczecin (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczecinek (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczekociny (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczucin (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczuczyn (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczyrk (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczytna (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szczytno (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szepietowo (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szklarska Poręba (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szlichtyngowa (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szprotawa (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Sztum (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szubin (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szydłów (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Szydłowiec (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ścinawa (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ślesin (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Śmigiel (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Śrem (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Środa Śląska (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Środa Wielkopolska (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świątniki Górne (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świdnica (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świdnik (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świdwin (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świebodzice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świebodzin (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świecie (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świeradów-Zdrój (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świerzawa (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świętochłowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Świnoujście (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tarczyn (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tarnobrzeg (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tarnogród (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tarnowskie Góry (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tarnów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tczew (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Terespol (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tłuszcz (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tolkmicko (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tomaszów Lubelski (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tomaszów Mazowiecki (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Toruń (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Torzym (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Toszek (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzcianka (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzciel (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzcińsko-Zdrój (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzebiatów (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzebinia (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzebnica (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Trzemeszno (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tuchola (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tuchów (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tuczno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tuliszków (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tułowice (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Turek (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tuszyn (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Twardogóra (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tychowo (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tychy (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tyczyn (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tykocin (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Tyszowce (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Sanktuarium – Ustrzyki Dolne
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ujazd (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ujazd (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ujście (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ulanów (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Uniejów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Urzędów (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ustka (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ustroń (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ustrzyki Dolne (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wadowice (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wałbrzych (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wałcz (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Warka (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Warszawa (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Warta (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wasilków (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wąbrzeźno (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wąchock (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wągrowiec (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wąsosz (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wejherowo (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Węgliniec (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Węgorzewo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Węgorzyno (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Węgrów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wiązów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wielbark (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wieleń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wielichowo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wieliczka (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wieluń (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wieruszów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Więcbork (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wilamowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wiskitki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wisła (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wiślica (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Witkowo (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Witnica (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wleń (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Władysławowo (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Włocławek (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Włodawa (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Włodowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Włoszczowa (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wodzisław (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wodzisław Śląski (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wojcieszów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wojkowice (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wojnicz (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wolbórz (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wolbrom (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wolin (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wolsztyn (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wołczyn (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wołomin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wołów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Woźniki (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wrocław (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wronki (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Września (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wschowa (LB)

Cyfryzacja materiałów audio wideo dla Muzeów
Skanowanie materiałów starych dokumentów dla muzeów

Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wyrzysk (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wysoka (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wysokie Mazowieckie (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wyszków (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wyszogród (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Wyśmierzyce (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Kościół św. Jana Chrzciciela – Zabrze
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo Ratusz – Zielona Góra
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zabłudów (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zabrze (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zagórów (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zagórz (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zakliczyn (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zaklików (PK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zakopane (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zakroczym (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zalewo (WN)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zambrów (PD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zamość (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zator (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zawadzkie (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zawichost (ŚK)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zawidów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zawiercie (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ząbki (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ząbkowice Śląskie (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zbąszynek (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zbąszyń (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zduny (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zduńska Wola (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zdzieszowice (OP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zelów (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zgierz (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zgorzelec (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zielona Góra (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zielonka (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Ziębice (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Złocieniec (ZP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Złoczew (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Złotoryja (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Złotów (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Złoty Stok (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zwierzyniec (LU)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Zwoleń (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żabno (MA)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żagań (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żarki (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żarów (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żary (LB)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żelechów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żerków (WP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żmigród (DŚ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żnin (KP)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żory (ŚL)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żukowo (PM)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żuromin (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żychlin (ŁD)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żyrardów (MZ)
Archiwizacja materiałów muzealnych Audio Wideo-Żywiec (ŚL)

Archiwizacja materiałów Państwowych

Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych

Archiwizacja materiałów Państwowych

Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych

Cyfryzacja materiałów Państwowych

Przegrywanie materiałów Państwowych

Przegrywanie materiałów gminnych
Przegrywanie dla urzędów Państwowych
Obsługa cyfryzacji materiałów Jednostek publicznych

Archiwizacja zbiorów muzealnych audio-wideo

Przegrywanie materiałów audio wideo Jednostek publicznych
Archiwizacja materiałów Państwowych Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych Cyfryzacja materiałów Państwowych Przegrywanie materiałów Państwowych Przegrywanie materiałów gminnych Przegrywanie dla urzędów Państwowych Obsługa cyfryzacji materiałów Jednostek publicznych Przegrywanie materiałów audio wideo Jednostek publicznych
Archiwizacja materiałów Państwowych Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych Cyfryzacja Archiwizacja zbiorów muzealnych audio-wideomateriałów Państwowych Przegrywanie materiałów Państwowych Przegrywanie materiałów gminnych Przegrywanie dla urzędów Państwowych Obsługa cyfryzacji materiałów Jednostek publicznych Przegrywanie materiałów audio wideo Jednostek publicznych

Witamy Serdecznie

Nasza firma zajmuje się specjalistyczną archiwizacją materiałów publicznych , Państwowych i Samorządowych

Na jednostki samorządowe publiczne ustawa nakłada obowiązek archiwizacji materiałów Państwowych

Wraz z wyspecjalizowanymi podmiotami.

W opracowaniu zajmiemy się materiałami audio wideo pomijając materiały typu dokumenty

Jako specjaliści od elektroniki zajmujemy się szeroko pojętymi technologiami audio wideo od lat 50 tych do czasów1) dzisiejszych

Archiwizujemy zarówno technologię Wideo

Wideo na kasetach VHS

Wideo na kasetach minidv lub Dv

Wideo na kasetach Betacam

Wideo na kasetach Hi8

Wideo na kasetach Video 8

Wideo na kasetach Video 2000

Potem następująco archiwizujemy materiały na płytach

Archiwizacja materiałów na płytach Dvd (wszystkie rodzaje)

Archiwizacja na nośnikach cyfrowych i cyfrowych nośnikach Wideo

Dodatkowo archiwizujemy wszystkie formaty nagrań Audio

Archiwizacja nagrań na kasetach dyktafonowych wszystkie formaty

Archiwizacja nagrań na kasetach magnetofonowych

Archiwizacja na kasetach DCC lub Dat cyfrowych

Archiwizacja na płytach Cd

Archiwizacja na mini disc

Do tego posiadamy cały dział archiwizacji danych Państwowych który zajmuje się

Zdjęcia z uroczystości państwowych także są skanowane

Skanowaniem zdjęć i ich archiwizacją

Skanowaniem slajdów i ich archiwizacją

Skanowaniem negatywów i ich archiwizacją

Skanowaniem filmów na szpulach 8mm lub filmów super 8 mm

Skanowaniem filmów 16 mm

Są to skanowania po klatkowe

W opracowaniu nie sposób nie napisać że archiwizacja materiałów Państwowych i jednostek publicznych musi dokonywana być z należyta starannością i przez odpowiednich specjalistów

Wynik archiwizacji jej opis oraz odpowiednie protokoły sporządzone

Każda archiwizacja może być wieloskładnikowa.

Archiwizacja zbiorów muzealnych audio-wideo Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych
Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych Archiwizacja zbiorów muzealnych audio-wideo

Często odbywa się w naszym studiu ale bierzemy pod uwagę archiwizację na miejscu w jednostce publicznej.

W tym drugim przypadku jest to problem techniczny. Nie każdy materiał da się zarchiwizować przy pomocy sprzętu przenośnego. Są pewne ograniczenia techniczne

Element wykonania profesjonalnej archiwizacji dźwięku lub obrazu na miejscu w jednostce samorządowej publicznej Państwowej może być wykonany w gorszej jakości.

Należy więc zważyć parametr jakości w stosunku do wymogu przechowywania materiałów e jednostce publicznej.

Oczywiście stosowna umowa reguluje problemy i bezpieczeństwo materiału przed archiwizacją audio i wideo.

Bardzo ważny jest stan materiałów w zależności od daty ich powstania. Degradacja i stopień degradacji technicznej tez ma ogromny wpływ.

Generalnie procedura archiwizacji od początku w jednostce publicznej poprzez przejście przez wyspecjalizowaną firmę do powrotu w wersji cyfrowej jako archiwum cyfrowe powinna mieć wyspecjalizowaną procedurę mająca na celu zabezpieczenie cyfryzacji.

Przy cyfryzacji nie tylko technologia samej cyfryzacji ma istotne znaczenie.

Ważne jest wypracowanie właściwego oznaczenia materiałów audio wideo

Zarówno oznaczenie materiałów do archiwizacji jak i oznaczenie materiału cyfrowanego.

Ważne jest też wykonanie kilku kopii po stronie jednostki publicznej.

Metody archiwizacji materiałów Państwowych.

Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych
Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych Archiwizacja zbiorów muzealnych audio-wideo

Metody archiwizacji i cyfryzacji materiałów zależą od :

-rodzaju nośnika

-stopnia ważności materiału

-stopnia podatności na degradację nośnika

-wymagań specjalistycznych jednostki publicznej

Pisząc o archiwizacji materiałów Państwowych piszemy jakby tylko o ustawie regulującej lub nakładającej obowiązek na podmioty publiczne dbałości o archiwizację materiałów ważnych z powodu interesu publicznego.

Szereg Streamingów konferencji Briefingów wystaw otwarć wystąpień publicznych uroczystości gromadzą materiał audio wideo w formie rozproszonej i nie podlegają ustawowej archiwizacji.

Są one jednak dokumentacją wydarzeń publicznych i nie muszą być tylko zlepkiem przypadkowych materiałów .Stanowią pamiątkę i dorobek osób biorących w tym udział.

Cyfryzacja zabezpieczanie materiału audio wideo nowoczesne formy audio wideo z konferencji spotkań przemówień uroczystości.

To materiały w nowoczesnych formatach które także są będą lub już musza być poddane archiwizacji.

Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych
Archiwizacja materiałów Audio I Wideo jednostek publicznych Państwowych i Samorządowych

W Polsce istnieje wiele typów jednostek publicznych, a niektóre z nich to:

 1. Urzędy centralne – takie jak Ministerstwa, Urzędy, Kancelarie, Narodowy Bank Polski, itp.
 2. Samorządy terytorialne – w tym miasta, gminy, powiaty i województwa.
 3. Jednostki organizacyjne rządu – takie jak Agencje, Biura, Inspekcje, Krajowe i Wojewódzkie Szpitale, itp.
 4. Jednostki sektora finansów publicznych – takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, itp.
 5. Instytucje kultury – takie jak Muzea, Biblioteki Narodowe, Teatry, itp.
 6. Jednostki służby zdrowia – takie jak szpitale, przychodnie, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, itp.
 7. Jednostki ochrony środowiska – takie jak Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, itp.
 8. Jednostki administracji sądowej – takie jak sądy, prokuratura, itp.
 9. Jednostki administracji wojskowej – takie jak Wojska Lądowe, Marynarka Wojenna, Siły Powietrzne, itp.
 10. Jednostki administracji penitencjarnej – takie jak Służba Więzienna, itp.
 11. Jednostki administracji podatkowej – takie jak Krajowa Administracja Skarbowa, Urzędy Skarbowe, itp.
 12. Jednostki administracji celnej – takie jak Służba Celna, itp.
 13. Jednostki administracji morskiej – takie jak Urząd Morski, Porty Morskie, itp.
 14. Jednostki administracji lotniczej – takie jak Lotniska, Kontrola Ruchu Lotniczego, itp.
 15. Jednostki administracji turystycznej – takie jak Polska Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, itp.

 

Art. 5. – [Postępowanie z dokumentacją w organach państwowych i samorządowych] – Narodowy zasób archiwalny i archiwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.164 t.j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 1 grudnia 2021 r.

Art.  5.  [Postępowanie z dokumentacją w organach państwowych i samorządowych]

Dokumentacja powstająca w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także napływająca do nich, jest przechowywana przez te organy i jednostki organizacyjne, a następnie:

1)

dokumentacja stanowiąca materiały archiwalne jest przekazywana niezwłocznie po upływie 25 lat od jej wytworzenia do właściwego archiwum państwowego, o ile organ lub jednostka organizacyjna nie przekazały wcześniej materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;

2)

dokumentacja inna niż wymieniona w pkt 1, zwana dalej “dokumentacją niearchiwalną”, może ulec brakowaniu, za zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego, chyba że zgoda ta nie jest wymagana, albo właściwego organu określonego w art. 19; dokumentacja niearchiwalna może być brakowana po upływie okresu jej przechowywania, określonego w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze dokumentacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2, oraz po uznaniu przez organ lub jednostkę organizacyjną, że dokumentacja niearchiwalna utraciła dla nich znaczenie, w tym wartość dowodową.

1a.

W przypadku gdy trwale zaprzestają działalności organ lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 1, organ lub jednostka organizacyjna przekazuje:

1)

niezwłocznie materiały archiwalne do właściwego archiwum państwowego;

2)

dokumentację niearchiwalną organowi lub jednostce organizacyjnej przejmującym ich zadania i kompetencje; do organu lub jednostki organizacyjnej przejmujących dokumentację niearchiwalną, w zakresie jej ewidencjonowania, przechowywania, zabezpieczania, udostępniania, brakowania i przekazywania do archiwum państwowego, stosuje się przepisy, jakim podlegał organ lub jednostka organizacyjna przekazujący dokumentację.

1b.

Jeżeli organ lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 1, które trwale zaprzestają działalności, nie przekazały materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, materiały te przejmuje i przekazuje do właściwego archiwum państwowego organ nadrzędny nad organem lub jednostką organizacyjną, które trwale zaprzestają działalności, a w przypadku braku takiego organu – organ sprawujący nad nimi nadzór.

1c.

Koszty związane z przygotowaniem do przekazania i konserwacją materiałów archiwalnych oraz ich przekazaniem do archiwum państwowego ponosi organ lub jednostka organizacyjna przekazująca materiały archiwalne do archiwum państwowego.

1d.

W przypadku braku organu lub jednostki organizacyjnej przejmujących zadania i kompetencje organu lub jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1, które trwale zaprzestają działalności, dokumentację niearchiwalną tego organu lub jednostki przekazuje się organowi nadrzędnemu nad organem lub jednostką organizacyjną, które trwale zaprzestają działalności, w przypadku braku organu nadrzędnego – organowi sprawującemu nadzór nad organem lub jednostką organizacyjną, które trwale zaprzestają działalności, a w przypadku braku takiego organu – podmiotowi wykonującemu działalność, o której mowa w art. 51a, po zapewnieniu przez podmiot likwidujący działalność organu lub jednostki organizacyjnej podmiotowi wykonującemu działalność, o której mowa w art. 51a, środków finansowych na dalsze przechowywanie tej dokumentacji.

1e.

Podlegające przejęciu przez archiwum państwowe materiały archiwalne organu lub jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1, które trwale zaprzestały działalności, niezbędne do działalności:

1)

organu państwowego lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej przejmujących zadania i kompetencje organu lub jednostki organizacyjnej, które trwale zaprzestały działalności, archiwum państwowe pozostawia temu organowi lub jednostce, na ich pisemny wniosek, w tym złożony w postaci elektronicznej, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy archiwum państwowym a tym organem lub jednostką;

2)

państwowej osoby prawnej, organu jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej jednostki organizacyjnej przejmujących zadania i kompetencje organu lub jednostki organizacyjnej, które trwale zaprzestały działalności, archiwum państwowe, na ich pisemny wniosek, w tym złożony w postaci elektronicznej, pozostawia do używania na podstawie umowy użyczenia tej osobie, organowi lub jednostce;

3)

jednostki organizacyjnej niebędącej państwową lub samorządową jednostką organizacyjną, przejmującej zadania i kompetencje organu lub jednostki organizacyjnej, które trwale zaprzestały działalności, archiwum państwowe, na jej pisemny wniosek, w tym złożony w postaci elektronicznej, może pozostawić do używania na podstawie umowy użyczenia tej jednostce.

1f.

Porozumienie lub umowa użyczenia, o których mowa w ust. 1e, określają w szczególności czas dysponowania materiałami archiwalnymi oraz obowiązki biorącego do używania materiały archiwalne.

1g.

Jeżeli z dokumentacji organu lub jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1, które trwale zaprzestały działalności, nie wydzielono materiałów archiwalnych, do postępowania z tą dokumentacją, do czasu wydzielenia tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania z materiałami archiwalnymi.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w drodze rozporządzenia:

1)

określi:

 1. a)

metody kwalifikowania i metodę klasyfikowania dokumentacji,

 1. b)

rodzaje oznaczeń kategorii archiwalnych,

 1. c)

elementy jednolitego rzeczowego wykazu akt,

 1. d)

wzór budowy jednolitego rzeczowego wykazu akt,

 1. e)

wzór budowy kwalifikatora dokumentacji,

 1. f)

standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych,

 1. g)

szczegółowy tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,

 1. h)

szczegółowy tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej,

 1. i)

właściwość archiwów państwowych w sprawach, o których mowa w lit. g i h, w tym właściwość archiwów państwowych dla naczelnych i centralnych organów władzy i administracji rządowej oraz innych centralnych jednostek organizacyjnych, a także dla rodzajów przejmowanych materiałów archiwalnych

– mając na uwadze wartość historyczną dokumentacji lub utratę jej znaczenia i potrzebę ochrony dokumentacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą oraz kierując się zakresem stosowania systemów teleinformatycznych w załatwianiu i rozstrzyganiu spraw;

2)

może określić rodzaje lub typy dokumentacji niearchiwalnej, której brakowanie nie wymaga zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, kierując się krótkotrwałym znaczeniem tej dokumentacji oraz tym, że nie stanowiła ona dotychczas materiałów archiwalnych.

2a.

Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych powstałych i gromadzonych w podmiotach, o których mowa w ust. 1, uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej, a także potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych.

2b.

Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi w podmiotach, o których mowa w ust. 1, w szczególności zasady ewidencjonowania, klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów elektronicznych oraz zasady i tryb ich brakowania, uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych i długotrwałego ich przechowywania.

2c.

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać formaty zapisu i informatyczne nośniki danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przekazywanych do archiwów państwowych materiałów archiwalnych utrwalonych na informatycznych nośnikach danych.

Tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposób postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez organy lub jednostki organizacyjne, w tym podległych i nadzorowanych, określają, w drodze zarządzenia, w odniesieniu do:

1)

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Szef Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Szef Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

4)

Rady Ministrów – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

4a)

Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

5)

organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz wyodrębnionych komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i urzędów celno-skarbowych, w których funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, a także w odniesieniu do wyodrębnionej komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonującej zadania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – ministrowie, którym podlegają oraz przez których są nadzorowane te organy i jednostki organizacyjne;

6)

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

6a)

Agencji Wywiadu – Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Agencji Wywiadu;

6b)

Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

7)

Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

(uchylony).

Zarządzenia dotyczące określenia sposobu kwalifikowania dokumentacji ze względu na okresy jej przechowywania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz w Agencji Wywiadu podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Lista Ministerstw W Polsce

 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 3. Ministerstwo Obrony Narodowej
 4. Ministerstwo Finansów
 5. Ministerstwo Sprawiedliwości
 6. Ministerstwo Zdrowia
 7. Ministerstwo Edukacji i Nauki
 8. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 9. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 10. Ministerstwo Środowiska
 11. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 12. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 13. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 14. Ministerstwo Cyfryzacji
 15. Ministerstwo Energii
 16. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 17. Ministerstwo Klimatu i Środowiska Naturalnego
 18. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 19. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

Lista Instytutów w Polsce

 1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 2. Instytut Pamięci Narodowej
 3. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 4. Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 5. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 6. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 7. Instytut Historii PAN
 8. Instytut Zoologii PAN
 9. Instytut Sztuki PAN
 10. Instytut Badań Edukacyjnych
 11. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 12. Instytut Geodezji i Kartografii
 13. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 14. Instytut Nauk Geologicznych PAN
 15. Instytut Oceanologii PAN
 16. Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
 17. Instytut Paleobiologii PAN
 18. Instytut Fizyki PAN
 19. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 20. Instytut Europejski
 21. Instytut Badań Leśnych
 22. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

Lista Jednoosobowych społek z udziałem Skarbu Panstwa

Nazwa Spółki
AMW INVEST Sp. z o.o.
AMW TBS “KWATERA” Sp. z o.o.
MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA – MODLIN Sp. z o.o.
AMW SINEVIA Sp. z o.o.
AMW REWITA Sp. z o.o.
Zakłady Futrzarskie “Kurów 1” S.A.
LEN S.A. w likwidacji
“Teofilów” S.A.
Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. w upadłości
Zakłady Mięsne w Bydgoszczy BYD-MEAT S.A. w likwidacji
Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. w likwidacji
Zakłady Tkanin Wełnianych MAZOVIA S.A. w upadłości
Huta Ostrowiec S.A. w upadłości
Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe S.A.
TONSIL S.A. w likwidacji
MAXER S.A. w upadłości
Krakowskie Centrum Komunikacyjne Sp. z o.o. w likwidacji
Huta Metali Nieżelaznych “Szopienice” SA w likwidacji
Tłocznia Metali “Pressta” S.A. w upadłości
Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna w likwidacji
Drukarnia Narodowa S.A. w upadłości
Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w upadłości
Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w upadłości
Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A. w likwidacji
POLSKA AGENCJA ROZWOJU TURYSTYKI SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
EUROLOT Spółka Akcyjna w Warszawie w likwidacji
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KIELCACH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Zakłady Sprzętu Precyzyjnego “Niewiadów” S.A.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w likwidacji
Tradecom S.A. w likwidacji
Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT Sp. z o.o. w likwidacji
Wytwórnia Aparatury Wtryskowej “PZL-Mielec” Spółka z o.o. w upadłości
ZMK S.A. w likwidacji
METRON-NIGA Sp. z o.o. w likwidacji
METALCHEM Sp. z o.o.
Przędzalnia Zawiercie S.A. w upadłości
Kancelaria Gospodarcza “ADIUTOR” Sp. z o.o.
Wytwórnia Silników Wysokoprężnych “ANDORIA” S.A. w upadłości
Unimor Radiocom Sp. z o.o. w upadłości
Rafineria Nafty “GLIMAR” S.A.
Zakłady Przemysłu Wełnianego Krepol S.A. w likwidacji
Zakłady Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX S.A. w Krasnymstawie w upadłości
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego “STOMIL” S.A.
Huta Szkła Artystycznego ZĄBKOWICE S.A. w likwidacji
Zakład Utrzymania Ruchu “PZL-Mielec” Sp. z o.o. w upadłości
Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. w likwidacji
“INOFAMA” S.A.
Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych “DEZAM” Sp. z o.o. w upadłości
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH “DROMOS” Sp. z o.o. w upadłości
DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE DOZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FAGUM-STOMIL S.A.
Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o. w upadłości
Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w likwidacji
Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.
PZZ AGRO-PIAST S.A.
Huta “Kościuszko” S.A. w upadłości
POL-DRÓG Chojnice Sp. z o.o. w upadłości
PREFBET SA
Centrum Produkcyjne Pneumatyki “PREMA” S.A.
Przędzalnia Czesankowa ELANEX S.A. w likwidacji
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej “CHEMAR” S.A.
Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENORA Sp. z o.o. w likwidacji
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości
Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego “PZZ” S.A. w Kozłowie w upadłości likwidacyjnej
Chłodnia Białystok S.A.
Zakłady Tworzyw Sztucznych “Pronit” S.A. w upadłości
Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A.
BEZETEN S.A. w likwidacji
Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S.A. w likwidacji w upadłości
Polskie Nagrania Sp. z o.o. w upadłości
Polska Grupa Opakowaniowa OPAKOMET S.A.
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o. w upadłości
OŚRODEK BADAWCZY EKONOMIKI TRANSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POLANIA Sp. z o.o. w likwidacji
NARODOWE CENTRUM SPORTU – ROZLICZENIA SP. Z O.O. w likwidacji
UNITRA-UNIZET Sp. z o.o. w likwidacji
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PUŁAWACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PUŁAWACH W UPADŁOŚCI
PKS NOWY TARG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GNIEŹNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w upadłości
WISKORD S.A. w likwidacji
Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. w likwidacji
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach S.A.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp z o.o w Przemyślu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.
Regnon S.A. w likwidacji
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Sp. z o.o
Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w upadłości
PKS Mrągowo Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o. w likwidacji
Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości
BOŚ S.A.
INWESTSTAR S.A.
MBANK S.A.
Przedsiębiorstwo Transportu Spedycji Produkcji i Handlu TRANSPED-LAS Sp. z.o.o.
Fabryka Podłóg BIADKI Sp. z o.o.
PPHU “Grandel” Sp. z.o.o.
Przedsiębiorstwo Transportu Leśnego TRANSLAS Sp. z.o.o.
Leśny Zakład Usługowy LASBUD sp. z.o.o.
Zakład Budowlano – Drogowy BIESZCZADY Sp. z.o.o.
Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. Chodeczek
“WIDAWA” Sp. z o.o.
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Stadnina Koni “Iwno” Sp. z o.o.
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o.
OHZ Sp.z o.o. GŁOGÓWEK
Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o.
Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o.o.
PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
OHZ OSIĘCINY SP. Z O.O.
Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o.
Stadnina Koni “Pępowo” Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej “Garzyn” Sp. z o.o.
Stadnina Koni Liski Sp. z o.o.
Stadnina Koni “Krasne” Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.
Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.
Stado Ogierów “Starogard Gdański” Sp. z o.o.
Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej “Gajewo” Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
Stacja Hodowli i Unasienienia Zwierząt Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o.
Hodowla Zarodowa Zwierząt “Żołędnica” Sp. z o.o.
PPZ “Trzemeszno” Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Stadnina Koni “Racot” Sp. z o.o.
Stadnina Koni “Nowe Jankowice” Sp. z o.o.
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Sp. z o.o
Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o.
Mścice Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o.
Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o
Ośrodek Hodowli Zarodowej “Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.
“WESOŁA” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol Sp. z o.o.
Gospodarstwo Agro-Turystyczne KUTY Sp. z o.o.
VITRA TRADE Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki Sp. z o.o.
Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo Sp. z o.o.
Jurajski AGRO FRESH Park S.A.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o.
TDM “ARRTRANS” S.A. w likwidacji
Częstochowa Wiolinowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa “KZN-Zachodni” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIM Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN-Zachodniopomorskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIM Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN-Toruński” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIM Małopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KARO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Elewarr Sp. z o.o.
Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
Huta Stalowa Wola S.A.
Zakłady Chemiczne “NITRO-CHEM” S.A.
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
H. CEGIELSKI – POZNAŃ S.A.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A.
ENEA S.A.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A.
WELUX S.A
“Centrum Handlowe Wschód” S.A.
Pol-Mot Holding S.A. w restrukturyzacji
Polskie Koleje Państwowe S.A.
DALMOR S.A.
Fabryka Przyrządów i Uchwytów “BISON-BIAL” S.A.
Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.
INWESTSTAR S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Polski Holding Obronny Sp. z o.o.
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne “Polfa” S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
DTŚ S.A.
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Zakłady Mięsne “PEKPOL OSTROŁĘKA” S.A.
ELEKTRIM – MEGADEX S.A.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego “CHEMOBUDOWA-KRAKÓW” S.A.
LUBINEX Sp. z o.o. w likwidacji
MESKO Spółka Akcyjna
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Exatel S.A.
Podlaskie Centrum Rolno – Towarowe S.A.
FP SPOMAX S.A. w restukturyzacji
HOLAGRA Sp. z o.o.
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Gremi Inwestycje S.A.
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Sp. z o.o.
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
Federal-Mogul BIMET S.A.
DRAGMOR Sp. z o.o.
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
TEXTILIMPEX Sp. z o.o.
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze “VICTORIA” S.A.
Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.
Zakłady Przemysłu Wełnianego 9 MAJA S.A.
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Nida Sp. z o.o.
Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt SA
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.
Elektrociepłownia Będzin S.A.
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy “Giełda Elbląska” S.A.
Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych “NAFTOPORT” Sp.z o.o.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Uzdrowisko Rabka S.A.
Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.
Meprozet Kościan S.A.
Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Agencja Rozwoju Regionalnego “ARLEG” S.A.
GRUPA AZOTY S.A.
Stilna S.A.
HUTA ŁABĘDY S.A.
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna
LOGOTEC ENGINEERING S.A.
Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Kopalnie Surowców Mineralnych “KOSMIN” Sp.z o.o.
Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.
KOSMO Sp. z o.o.
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości
Zakład Budowy Naczep Sp. z o.o.
“POLMO GNIEZNO” Sp. z o.o.
WĘGLOKOKS S.A.
Zakłady Chemiczne “JELCHEM” S.A.
Fabryka Elementów Złącznych S.A.
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.
Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.
Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy “GIEŁDA HURTOWA” S.A.
Wielkopolska Gildia Rolno – Ogrodnicza S.A.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Krosno S.A.
BIS-SUKCES Sp.z o.o.
Grupa LOTOS S.A.
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół “Cezas” Sp. z o.o.
EHN S.A.
Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.
Zakłady Ceramiczne “BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.
HUTMAR S.A.
Elektromontaż Gdańsk S.A. w upadłości
Stomil-Poznań S.A.
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.
RAPZ Sp. z o.o.
Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A.
ARELAN S.A.
AKWEN II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Termoizolacja Centrum Sp. z o.o.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Beskidzki Hurt Towarowy S.A.
Drexpol Konsulting Sp. z o.o.
Centrala Farmaceutyczna “CEFARM” S.A.
Energop Sp. z o.o.
METRON-TERM Sp. z o.o.
LOTOS PETROBALTIC S.A.
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna
Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Sp. z o.o.
“BINGO CENTRUM” Sp. z o.o.
Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.
Bosacka Development Partners Spółka z o.o.
“SILO” Spółka z o.o.
GRANQVISTS MANUFACTURING Sp. z o.o.
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
RUCH Chorzów S.A.
ROSOMAK S.A.
Dom Hutników w Skierniewicach Sp. z o.o.
“SPOMASZ” Bełżyce S.A.
TAURON Polska Energia S.A.
Kopalnia Soli “Wieliczka” S.A.
Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o. w likwidacji
Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
UML Development Sp. z o.o.
Zarządca Rozliczeń S.A.
PL.2012+ Sp. z o.o.
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.
Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.
Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce
Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A. w Czernicy
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.
Chłodnia “MORS-WOLA” Sp. z o.o.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego “STOMIL” Sp. z o. o.
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A
Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych “TRAKT” w Szczecinie Sp. z o.o.
Fabryka Żarówek “HELIOS” Sp. z o.o.
PSK Rzeszów Sp. z o.o. w likwidacji
Zakłady Artykułów Technicznych “ARTECH” sp. z o.o.
Poczta Polska S.A.
“SUPON USŁUGI” Sp. z o.o.
LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.
BGE Spółka akcyjna
Walcownia Metali Nieżelaznych “ŁABĘDY” S.A.
Polski Holding Nieruchomości S.A.
Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
KOFAMA Koźle S.A.
JSW KOKS S.A.
Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
SKLEJKA ORZECHOWO S.A.
Zakłady Górniczo-Hutnicze “SABINÓW” S.A.
Siarkopol Tarnobrzeg Spółka z o.o.
Nieruchomości KW Spółka z o.o.
Holding KW Sp. z o.o.
Polska Grupa Górnicza S.A.
Polska Grupa Lotnicza S.A.
Katowicki Węgiel Sp. z o.o.
NINO Sp. z o.o.
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
ARR Group Spółka z o.o.
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
BondSpot S.A.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Polska Żegluga Bałtycka S.A.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.
Polski Rejestr Statków S.A.
C. Hartwig Gdynia S.A.
Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej
Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
“Chłodnia Szczecińska” Sp. z o.o.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Stocznia Szczecińska “Porta Holding” S.A. w upadłości likwidacyjnej
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.
Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej
Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A.
Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Koreańsko-Polskie Towarzystwo Żeglugowe “CHOPOL” Sp. z o.o. (Oddział w Gdyni)
Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A.
Marina Hotele Service Sp. z o.o. w likwidacji
Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna
Polskie Ratownictwo Okrętowe Sp. z o.o.
Polskie Promy Sp. z o.o.
Polskie Radio S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku “Radio Białystok” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie “Radio Olsztyn” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Krakowie “Radio Kraków” S.A.
Polska Agencja Prasowa S.A. w Warszawie
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie “Radio dla Ciebie” S.A.
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w likwidacji
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze “Radio Zachód” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu “Radio Wrocław” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu “Radio Poznań” S.A.
Telewizja Polska S.A.
Techfilm Spółka z o.o.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie “PR Szczecin” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Opolu “Radio Opole” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach “Radio Kielce” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie “Radio Lublin” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach “Radio Katowice” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi “Radio Łódź” S.A.
“Polskie Radio Rzeszów” – Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie “Radio Koszalin” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy “Radio Pomorza i Kujaw” S.A.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku “Radio Gdańsk” S.A.
Pałac Saski Sp. z o.o.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Krakowski Park Technologiczny- Sp. z o.o.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o.
Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Specjalna Strefa Ekonomiczna “Starachowice” S.A.
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Specjalityczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
PERN S.A.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o
“POLBUS-PKS” Sp. z o.o.
WARS S.A.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie S.A. w likwidacji
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej “POLONUS” w Warszawie S.A.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Electromobility Poland S.A.

Oto lista niektórych muzeów Państwowych w Polsce:

 1. Muzeum Narodowe w Warszawie
 2. Muzeum Narodowe w Krakowie
 3. Muzeum Narodowe w Poznaniu
 4. Muzeum Narodowe w Wrocławiu
 5. Muzeum Narodowe w Gdańsku
 6. Muzeum Narodowe w Szczecinie
 7. Muzeum Narodowe w Kielcach
 8. Muzeum Narodowe w Lublinie
 9. Muzeum Narodowe w Łodzi
 10. Muzeum Narodowe w Gliwicach
 11. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
 12. Muzeum Archeologiczne w Krakowie
 13. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
 14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
 15. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
 16. Muzeum Archeologiczne w Warszawie
 17. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 18. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
 19. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
 20. Muzeum Narodowe w Kielcach – Oddział Sztuki Współczesnej “Zachęta”

 

Studio kopiowania wideo usługi w Polsce

Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Zadzwoń 48-570-012-632

Świadczymy usługi w Całej Polsce 7 dni w tyg 10.00-21.00

Kierowca zabiera kasety z domu i odwozi do domu W cenie.

Duże rabaty dla instytucji Publicznych .25 letnie doświadczenie 19 stanowisk do przegrywania.

Stawiamy na jakość nie szybkość bez chińskich graberów

25 lat na rynku

Faktura  Paragon

Lista referencyjna Instytucji publicznych

Ceny od 15 zł sztuka

Czynne 7 dni w tyg 10.00-22.00

 

 

Przegrywanie Kaset Warszawa VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, VIDEO 8, HI8, U-Matic low i high, MII (M2), VCR (SP, LP), Laser Disc LD, Video 2000, BETAMAX ( BETACORD, BETA ), BETACAM SP Przegrywanie Kaset : mini DV, DV, micro MV, D-VHS, DIGITAL 8, mini DVCAM, DVCAM, DVCPRO, BETACAM SX, MPG IMX, BETACAM DIGITAL, HDV (1080i, 1080p), HD-DVD, BLU-RAY, XDCAM SD i HD, HDCAM, HDCAM SR ,

Przegrywanie kaset magnetofonowych ,przegrywanie kaset z dyktafonu przegrywanie  kaset audio ,Nagrywanie kaset audio ,przegrywanie taśm ze szpulowca/ szpulowych , przegrywanie taśm filmowych 8mm przegrywanie taśm filmowych super 8 mm Skanowanie negatywów ,Skanowanie slajdów ,Skanowanie zdjęć ,odzyskiwanie danych z twardych dysków pendriwów , Nagrywanie kaset i płyt ,Archiwizacja dorobku artystów ,Skanowanie filmów 8mm ,Przegrywanie kaset Dat i DCC orad D-VHS

Naprawa kaset VHS ,Naprawa kaset minidv ,Naprawa kaset Hi8 ,Naprawa kaset Audio ,Wyjmowanie zablokowanych kaset z magnetowidów magnetofonów sprzętu

Archiwizacja materiałów Państwowych ,Archiwizacja Materiałów Państwowych

Przegrywanie kaset ze Ślubów ,przegrywanie kaset z Wesel ,Przegrywanie kaset z chrzcin,

Przegrywanie kaset w NTSC  i w każdym systemie świata

 

Przegrywamy wszystkie formaty taśm i kaset wideo liczymy za jedną sztukę taśmy czy kasety nie liczymy nagrań na godziny.

Przesyłki na terenie Polski sa gratis nie ponosisz ich kosztów. Przegrywamy kasety i taśmy na dowolny nośnik. Nośniki są w cenie sklepowej bez prowizji

Obsługujemy Polskę Europę i USA

Jesteśmy pierwszą ręką bez pośredników

Wykonujemy następujące usługi

Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo

Studio kopiowania wideo
Taśmamagnetyczna1″
Studio kopiowania wideo Taśmamagnetyczna2″
Studio kopiowania wideo Taśmamagnetyczna1/2″
Studio kopiowania wideo Taśmamagnetyczna3/4″
Studio kopiowania wideo Kartridż2″
Studio kopiowania wideo Kartridż1/2″
Studio kopiowania wideo Betamax(1975)
Studio kopiowania wideo VHS
Studio kopiowania wideo Filmsuper8mm
Studio kopiowania wideo Video2000
Studio kopiowania wideo Film8mm
Studio kopiowania wideo LaserDisc
Studio kopiowania wideo Video8
Studio kopiowania wideo Hi8
Studio kopiowania wideo DigitalBetacam
Studio kopiowania wideo MiniDV
Studio kopiowania wideo DVCAM
Studio kopiowania wideo DVCPRO
Studio kopiowania wideo Digital8
Studio kopiowania wideo BetacamSX
Studio kopiowania wideo HDCAM
Studio kopiowania wideo HDCAMSR
Studio kopiowania wideo XDCAM
Studio kopiowania wideo AVCHD
Studio kopiowania wideo HDV
Studio kopiowania wideo DVCPROHD
Studio kopiowania wideo DVCPRO50
Studio kopiowania wideo DVCPROP2
Studio kopiowania wideo REDCODERAW
Studio kopiowania wideo XAVC
Studio kopiowania wideo BlackmagicRAW

Przegrywanie kaset VHS ,Digital8 ,Video8 ,Betacam ,Minidv ,Hi8

Firma Studio Kopiowania, która zajmuje się cyfryzacją audio i wideo, oferuje zwykle usługi takie jak kopiowanie, archiwizowanie, naprawę i konwersję materiałów audio i wideo z różnych źródeł.

Usługi kopiowania obejmują przenoszenie treści z taśm magnetofonowych, płyt winylowych, kaset wideo, taśm VHS i innych nośników analogowych na formaty cyfrowe, takie jak pliki mp3, mp4, wav, avi i inne.

Usługi archiwizacji obejmują przechowywanie kopii zapasowych materiałów cyfrowych, takich jak filmy, nagrania dźwiękowe i fotografie, aby zapobiec utracie danych w przypadku awarii sprzętu lub innego nieprzewidzianego zdarzenia.

Usługi naprawy obejmują usuwanie szumów, trzasków, zakłóceń i innych defektów dźwięku i obrazu, które mogą wystąpić podczas przenoszenia treści analogowych na formaty cyfrowe.

Usługi konwersji obejmują zmianę formatów plików wideo i audio na różne formaty, takie jak zmiana rozmiaru, formatu, rozdzielczości, bitrate i innych cech, które mogą mieć wpływ na jakość i wielkość plików.

Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo

Studio przegrywania wideo Warszawa
Studio przegrywania wideo Kraków
Studio przegrywania wideo Łódź
Studio przegrywania wideo Wrocław
Studio przegrywania wideo Poznań
Studio przegrywania wideo Gdańsk
Studio przegrywania wideo Szczecin
Studio przegrywania wideo Bydgoszcz
Studio przegrywania wideo Lublin
Studio przegrywania wideo Białystok
Studio przegrywania wideo Katowice
Studio przegrywania wideo Gdynia
Studio przegrywania wideo Częstochowa
Studio przegrywania wideo Radom
Studio przegrywania wideo Sosnowiec
Studio przegrywania wideo Toruń
Studio przegrywania wideo Kielce
Studio przegrywania wideo Rzeszów
Studio przegrywania wideo Gliwice
Studio przegrywania wideo Zabrze
Studio przegrywania wideo Olsztyn
Studio przegrywania wideo Bielsko-Biała
Studio przegrywania wideo Bytom
Studio przegrywania wideo Zielona Góra
Studio przegrywania wideo Rybnik
Studio przegrywania wideo Ruda Śląska
Studio przegrywania wideo Tychy
Studio przegrywania wideo Dąbrowa Górnicza
Studio przegrywania wideo Płock
Studio przegrywania wideo Elbląg
Studio przegrywania wideo Opole
Studio przegrywania wideo Gorzów Wielkopolski
Studio przegrywania wideo Wałbrzych
Studio przegrywania wideo Włocławek
Studio przegrywania wideo Tarnów
Studio przegrywania wideo Chorzów
Studio przegrywania wideo Koszalin
Studio przegrywania wideo Kalisz
Studio przegrywania wideo Legnica
Studio przegrywania wideo Grudziądz
Studio przegrywania wideo Jaworzno
Studio przegrywania wideo Słupsk
Studio przegrywania wideo Jastrzębie-Zdrój
Studio przegrywania wideo Mysłowice
Studio przegrywania wideo Nowy Sącz
Studio przegrywania wideo Jelenia Góra
Studio przegrywania wideo Konin
Studio przegrywania wideo Piła

Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo

Studio przegrywania wideo Piotrków Trybunalski
Studio przegrywania wideo Inowrocław
Studio przegrywania wideo Lubin
Studio przegrywania wideo Siedlce
Studio przegrywania wideo Świętochłowice
Studio przegrywania wideo Świdnica
Studio przegrywania wideo Pabianice
Studio przegrywania wideo Zgierz
Studio przegrywania wideo Leszno
Studio przegrywania wideo Tczew
Studio przegrywania wideo Kędzierzyn-Koźle
Studio przegrywania wideo Police
Studio przegrywania wideo Czechowice-Dziedzice
Studio przegrywania wideo Gniezno
Studio przegrywania wideo Krosno
Studio przegrywania wideo Pruszków
Studio przegrywania wideo Ełk
Studio przegrywania wideo Ostrowiec Świętokrzyski
Studio przegrywania wideo Mikołów
Studio przegrywania wideo Goleniów
Studio przegrywania wideo Bolesławiec
Studio przegrywania wideo Zduńska Wola
Studio przegrywania wideo Sulechów
Studio przegrywania wideo Piekary Śląskie
Studio przegrywania wideo Kościan
Studio przegrywania wideo Złotów
Studio przegrywania wideo Wągrowiec
Studio przegrywania wideo Mińsk Mazowiecki
Studio przegrywania wideo Wodzisław Śląski
Studio przegrywania wideo Luboń
Studio przegrywania wideo Łańcut
Studio przegrywania wideo Józefów
Studio przegrywania wideo Koło
Studio przegrywania wideo Ustroń
Studio przegrywania wideo Sandomierz
Studio przegrywania wideo Grajewo
Studio przegrywania wideo Hajnówka
Studio przegrywania wideo Ostróda
Studio przegrywania wideo Nowy Dwór Mazowiecki
Studio przegrywania wideo Zabkowice Śląskie
Studio przegrywania wideo Łomianki
Studio przegrywania wideo Nysa
Studio przegrywania wideo Międzyrzec Podlaski
Studio przegrywania wideo Solec Kujawski
Studio przegrywania wideo Krynica-Zdrój
Studio przegrywania wideo Brzesko
Studio przegrywania wideo Strzelin
Studio przegrywania wideo Władysławowo
Studio przegrywania wideo Kazimierza Wielka
Studio przegrywania wideo Sława
Studio przegrywania wideo Kleszczele
Studio przegrywania wideo Bielawa
Studio przegrywania wideo Działdowo
Studio przegrywania wideo Maków Mazowiecki
Studio przegrywania wideo Kościerzyna
Studio przegrywania wideo Sanok
Studio przegrywania wideo Człuchów
Studio przegrywania wideo Szamotuły
Studio przegrywania wideo Międzychód
Studio przegrywania wideo Łobez
Studio przegrywania wideo Oborniki
Studio przegrywania wideo Gostynin
Studio przegrywania wideo Ropczyce
Studio przegrywania wideo Augustów
Studio przegrywania wideo Brodnica
Studio przegrywania wideo Łapy
Studio przegrywania wideo Sławno
Studio przegrywania wideo Krasnystaw
Studio przegrywania wideo Skała
Studio przegrywania wideo Sędziszów
Studio przegrywania wideo Augustów
Studio przegrywania wideo Bartoszyce
Studio przegrywania wideo Bełchatów
Studio przegrywania wideo Bielsk Podlaski
Studio przegrywania wideo Bieruń
Studio przegrywania wideo Bochnia
Studio przegrywania wideo Brzesko
Studio przegrywania wideo Brzeg
Studio przegrywania wideo Bytów
Studio przegrywania wideo Cedynia
Studio przegrywania wideo Chodzież
Studio przegrywania wideo Ciechanów
Studio przegrywania wideo Cieszyn
Studio przegrywania wideo Czechowice-Dziedzice
Studio przegrywania wideo Dębica
Studio przegrywania wideo Działdowo
Studio przegrywania wideo Głogów Małopolski
Studio przegrywania wideo Gołdap
Studio przegrywania wideo Gryfice
Studio przegrywania wideo Hajnówka
Studio przegrywania wideo Hrubieszów
Studio przegrywania wideo Iława
Studio przegrywania wideo Iłża
Studio przegrywania wideo Inowrocław
Studio przegrywania wideo Janów Lubelski
Studio przegrywania wideo Jasło
Studio przegrywania wideo Jędrzejów
Studio przegrywania wideo Kępno
Studio przegrywania wideo Kleszczele
Studio przegrywania wideo Końskie
Studio przegrywania wideo Kozienice
Studio przegrywania wideo Kraśnik
Studio przegrywania wideo Krosno Odrzańskie
Studio przegrywania wideo Krotoszyn
Studio przegrywania wideo Krynica-Zdrój
Studio przegrywania wideo Kwidzyn
Studio przegrywania wideo Łańcut
Studio przegrywania wideo Leżajsk
Studio przegrywania wideo Lidzbark Warmiński
Studio przegrywania wideo Lubaczów
Studio przegrywania wideo Łuków
Studio przegrywania wideo Maków Mazowiecki
Studio przegrywania wideo Międzychód
Studio przegrywania wideo Miejska Górka
Studio przegrywania wideo Mikołajki
Studio przegrywania wideo Młynary
Studio przegrywania wideo Mszczonów
Studio przegrywania wideo Myślenice
Studio przegrywania wideo Nakło nad Notecią
Studio przegrywania wideo Namysłów
Studio przegrywania wideo Nidzica
Studio przegrywania wideo Nowe Miasteczko
Studio przegrywania wideo Nowe Miasto Lubawskie
Studio przegrywania wideo Nowogard
Studio przegrywania wideo Nysa
Studio przegrywania wideo Olecko
Studio przegrywania wideo Olesno
Studio przegrywania wideo Olsztyn
Studio przegrywania wideo Opalenica
Studio przegrywania wideo Ostroróg
Studio przegrywania wideo Ostrołęka
Studio przegrywania wideo Ostrów Mazowiecka
Studio przegrywania wideo Ostrów Wielkopolski
Studio przegrywania wideo Ozimek
Studio przegrywania wideo Paczków
Studio przegrywania wideo Piaseczno
Studio przegrywania wideo Pilzno
Studio przegrywania wideo Pionki
Studio przegrywania wideo Prabuty
Studio przegrywania wideo Praszka
Studio przegrywania wideo Prudnik
Studio przegrywania wideo Pruszków
Studio przegrywania wideo Przasnysz
Studio przegrywania wideo Przemyśl
Studio przegrywania wideo Pszczyna
Studio przegrywania wideo Puck
Studio przegrywania wideo Puławy
Studio przegrywania wideo Racibórz
Studio przegrywania wideo Radłów
Studio przegrywania wideo Radziejów
Studio przegrywania wideo Radzyń Podlaski
Studio przegrywania wideo Rawa Mazowiecka
Studio przegrywania wideo Rawicz
Studio przegrywania wideo Rydułtowy
Studio przegrywania wideo Rypin
Studio przegrywania wideo Sanok
Studio przegrywania wideo Sędziszów Małopolski
Studio przegrywania wideo Sejny
Studio przegrywania wideo Sępólno Krajeńskie
Studio przegrywania wideo Sierpc
Studio przegrywania wideo Skwierzyna
Studio przegrywania wideo Słubice
Studio przegrywania wideo Sokołów Podlaski
Studio przegrywania wideo Sokółka
Studio przegrywania wideo Solec Kujawski
Studio przegrywania wideo Sompolno
Studio przegrywania wideo Sopot
Studio przegrywania wideo Sulejów
Studio przegrywania wideo Supraśl
Studio przegrywania wideo Susz
Studio przegrywania wideo Szamotuły
Studio przegrywania wideo Szczecinek
Studio przegrywania wideo Szczekociny
Studio przegrywania wideo Szczytno
Studio przegrywania wideo Ścinawa
Studio przegrywania wideo Ślesin
Studio przegrywania wideo Śmigiel
Studio przegrywania wideo Śrem
Studio przegrywania wideo Świdnica
Studio przegrywania wideo Świebodzin
Studio przegrywania wideo Świeradów-Zdrój
Studio przegrywania wideo Tarnowskie Góry
Studio przegrywania wideo Tłuszcz
Studio przegrywania wideo Tuchola
Studio przegrywania wideo Tyczyn
Studio przegrywania wideo Ustrzyki Dolne
Studio przegrywania wideo Wadowice
Studio przegrywania wideo Wałcz
Studio przegrywania wideo Warka

Dzięki tym usługom firma Studio Kopiowania umożliwia cyfryzację archiwalnych nagrań, filmów rodzinnych, prezentacji biznesowych i innych materiałów, które są wciąż cenne, ale są przechowywane na starych nośnikach i mogą ulec degradacji lub zniszczeniu w czasie.

Jednym z powodów nagrywania wideo w jednostkach publicznych jest archiwizacja nagrań. Wiele instytucji i urzędów publicznych jest zobowiązanych prawnie do przechowywania dokumentacji, w tym również nagrań wideo, przez określony czas. Archiwizacja nagrań wideo pozwala na zachowanie ważnych informacji, dokumentacji zdarzeń, działań i decyzji podejmowanych w danym czasie.

W przypadku jednostek publicznych, takich jak np. służby ratunkowe, policja czy straż pożarna, nagrywanie i archiwizacja nagrań wideo może być niezwykle ważna z punktu widzenia ratowania ludzkich życie i mienia, a także służyć jako materiał dowodowy w przypadku dochodzeń.

Dodatkowo, w przypadku instytucji kulturalnych, takich jak muzea, archiwa czy biblioteki, nagrywanie i archiwizacja nagrań wideo może pozwolić na zachowanie historycznych i kulturowych skarbów oraz dokumentować i udokumentować różne wydarzenia kulturalne i artystyczne.

Podsumowanie dorobku artystycznego lub osoby publicznej to forma prezentacji osiągnięć i sukcesów danej osoby, zwykle w dziedzinie sztuki, kultury lub działalności publicznej. Może to być dokument lub materiał wideo, który zawiera informacje o wszystkich osiągnięciach i ważnych momentach w karierze artysty lub osoby publicznej.

Podsumowanie dorobku artystycznego może zawierać m.in. informacje o nagrodach i wyróżnieniach, udziałach w festiwalach, koncertach i innych wydarzeniach, wydanych albumach lub filmach oraz otrzymanych krytykach i recenzjach.

Podsumowanie dorobku osoby publicznej zwykle zawiera informacje o jej osiągnięciach w działalności społecznej, politycznej lub biznesowej, takie jak m.in. funkcje pełnione w rządzie lub administracji publicznej, zrealizowane projekty i inicjatywy, wyróżnienia i nagrody, a także osiągnięcia w dziedzinie nauki czy sportu.

Podsumowanie dorobku jest ważnym elementem kariery każdej osoby publicznej lub artysty, ponieważ umożliwia przedstawienie ich sukcesów i osiągnięć w przystępnej formie, która może zostać zaprezentowana szerszej publiczności.

Ludzie nagrywają uroczystości rodzinne, takie jak komunie, chrzciny, śluby i inne, w celu zachowania pamiątki i wspomnień na przyszłość. Takie uroczystości są ważnymi momentami w życiu rodzin, które chcą zapamiętać na długie lata i przekazywać dalej swoim potomkom. Nagrywanie tych uroczystości pozwala na odtworzenie tych wydarzeń w przyszłości, kiedy wspomnienia zaczynają się już zacierac lub niektóre osoby już ich nie ma. Nagrania te pozwalają także na przypomnienie sobie szczegółów z tych wydarzeń, takich jak słowa skierowane do jubilata, pierwsze kroki dziecka czy emocje podczas składania przysięgi małżeńskiej.

Ludzie nagrywają wiele różnych uroczystości rodzinnych, w celu zachowania pamiątek i wspomnień na przyszłość. Poniżej przedstawiam kilka z najczęściej nagrywanych uroczystości:

 1. Śluby – nagrywanie ceremonii ślubnych pozwala na zachowanie pamiątki tego ważnego momentu w życiu. Nagrania te mogą obejmować całą ceremonię, w tym wymianę przysięgi, wesele oraz różne wypowiedzi złożone przez nowożeńców i ich bliskich.
 2. Studio przegrywania taśm i kaset wideo
  Studio przegrywania taśm i kaset wideo
 3. Chrzciny – nagrywanie chrzcin jest często praktykowane, ponieważ jest to ważne wydarzenie dla rodziny i pozwala na zachowanie pamiątki z chrztu dziecka, w tym wypowiedzi, przemówień i zdjęć z uroczystości.
 4. Komunie – nagrywanie pierwszych komunii świętych jest częstą praktyką wśród rodzin katolickich. Nagrania te pozwalają na zachowanie pamiątki z uroczystości, w tym zdjęć, filmów i różnych wypowiedzi.
 5. Rocznice ślubów – nagrywanie rocznic ślubów jest częstą praktyką, ponieważ pozwala na zachowanie pamiątki z tego ważnego dnia. Nagrania te obejmują zazwyczaj uroczyste spotkania, wypowiedzi jubilatów i prezentacje zdjęć z minionych lat.
 6. Urodziny – nagrywanie urodzin jest częstą praktyką, szczególnie w przypadku dzieci. Nagrania te pozwalają na zachowanie pamiątki z tych szczególnych dni, w tym prezentów, wypowiedzi jubilata i różnych zabaw.
 7. Inne ważne wydarzenia rodzinne – nagrywanie innych ważnych wydarzeń rodzinnych, takich jak studniówki, rocznice urodzin czy jubileusze, również jest częstą praktyką. Pozwalają one na zachowanie pamiątki z tych szczególnych dni i przekazanie ich dalej przyszłym pokoleniom.

Powodem cyfryzacji pamiątek rodzinnych jest chęć zachowania i ochrony wartościowych wspomnień, takich jak filmy z wakacji, ślubu czy pierwszych kroków dziecka. Tradycyjne nośniki, takie jak taśmy VHS, film 8mm czy kasety magnetofonowe, są narażone na fizyczne uszkodzenia, degradację jakości oraz ograniczoną trwałość. Cyfryzacja pozwala na przekształcenie tych nośników w pliki cyfrowe, które są łatwe w przechowywaniu, łatwe do kopiowania i udostępniania oraz mają potencjalnie nieograniczoną trwałość. Ponadto, cyfryzacja pozwala na łatwiejsze przeglądanie i edycję materiałów oraz udostępnianie ich na różnych platformach internetowych.

 1. Taśma magnetyczna – opisana już w poprzednim pytaniu. Jest to nośnik informacji analogowej, który był popularny w latach 60-tych i 70-tych XX wieku, szczególnie w branży muzycznej i radiowej.
 2. Taśma magnetyczna 2-calowa – to taśma magnetyczna o szerokości 2 cali (ok. 5 cm), która była używana w profesjonalnych urządzeniach nagrywających do rejestracji dźwięku i wideo. Była bardziej wydajna od taśm 1-calowych i miała lepszą jakość dźwięku i obrazu.
 3. Taśma magnetyczna 1/2-calowa – to taśma magnetyczna o szerokości 1/2 cala (ok. 1,3 cm), która była używana w urządzeniach domowych, takich jak magnetofony kasetowe i kamery wideo. Była mniej wydajna i miała niższą jakość dźwięku i obrazu niż taśmy 2-calowe.
 4. Taśma magnetyczna 3/4-calowa – to taśma magnetyczna o szerokości 3/4 cala (ok. 1,9 cm), która była powszechnie używana w branży filmowej jako nośnik dźwięku i obrazu. Była bardziej wydajna i miała lepszą jakość niż taśmy 1/2-calowe, ale była mniej wydajna niż taśmy 2-calowe.
 5. Studio przegrywania taśm i kaset wideo
  Studio przegrywania taśm i kaset wideo

Różnica między tymi taśmami polega przede wszystkim na ich szerokości, co wpływa na ich pojemność i jakość zapisu. Taśmy 2-calowe były najbardziej wydajne i miały najlepszą jakość zapisu, ale były również najdroższe i wymagały profesjonalnego sprzętu. Taśmy 1/2-calowe i 3/4-calowe były mniej wydajne i miały niższą jakość zapisu, ale były bardziej dostępne i używane w urządzeniach domowych oraz w branży filmowej.

W technologii wideo, termin “kartridż” może być używany do opisania nośnika, który zawiera taśmę wideo i jest używany w urządzeniach do odtwarzania lub nagrywania wideo. “Kartridż 2” odnosiłby się w tym przypadku do drugiej generacji kartridży wideo.

Konkretnie, “Kartridż 2” to nazwa systemu kartridży wideo wprowadzonego przez firmę Sony w latach 80. XX wieku. Kartridże te miały wymiary 8x5x2 cali i zawierały taśmę wideo o szerokości 1/2 cala. Kartridże były używane w urządzeniach Sony Betamax, które były konkurentem popularnego formatu VHS.

Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Bieżuń
Studio przegrywania wideo Błonie
Studio przegrywania wideo Bodzanów
Studio przegrywania wideo Brok
Studio przegrywania wideo Brwinów
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Studio przegrywania wideo Cegłów
Studio przegrywania wideo Chorzele
Studio przegrywania wideo Ciechanów
Studio przegrywania wideo Czerwińsk nad Wisłą
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Drobin
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Garwolin
Studio przegrywania wideo Gąbin
Studio przegrywania wideo Glinojeck
Studio przegrywania wideo Gostynin
Studio przegrywania wideo Góra Kalwaria
Studio przegrywania wideo Grodzisk Mazowiecki
Studio przegrywania wideo Grójec
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Halinów
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Iłża
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Studio przegrywania wideo Jadów
Studio przegrywania wideo Jastrząb (miasto)
Studio przegrywania wideo Jedlnia-Letnisko
Studio przegrywania wideo Józefów (powiat otwocki)
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Kałuszyn
Studio przegrywania wideo Karczew
Studio przegrywania wideo Kobyłka
Studio przegrywania wideo Konstancin-Jeziorna
Studio przegrywania wideo Kosów Lacki
Studio przegrywania wideo Kozienice
Studio przegrywania wideo Latowicz
Studio przegrywania wideo Legionowo
Studio przegrywania wideo Lipsko
Studio przegrywania wideo Lubowidz
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Łaskarzew
Studio przegrywania wideo Łochów
Studio przegrywania wideo Łomianki
Studio przegrywania wideo Łosice
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Studio przegrywania wideo Maków Mazowiecki
Studio przegrywania wideo Marki
Studio przegrywania wideo Milanówek
Studio przegrywania wideo Mińsk Mazowiecki
Studio przegrywania wideo Mława
Studio przegrywania wideo Mogielnica
Studio przegrywania wideo Mordy
Studio przegrywania wideo Mrozy
Studio przegrywania wideo Mszczonów
Studio przegrywania wideo Myszyniec
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Nasielsk
Studio przegrywania wideo Nowe Miasto (powiat płoński)
Studio przegrywania wideo Nowe Miasto nad Pilicą
Studio przegrywania wideo Nowy Dwór Mazowiecki
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Ostrołęka
Studio przegrywania wideo Ostrów Mazowiecka
Studio przegrywania wideo Otwock
Studio przegrywania wideo Ożarów Mazowiecki
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Piaseczno
Studio przegrywania wideo Piastów
Studio przegrywania wideo Pilawa (miasto)
Studio przegrywania wideo Pionki
Studio przegrywania wideo Płock
Studio przegrywania wideo Płońsk
Studio przegrywania wideo Podkowa Leśna
Studio przegrywania wideo Pruszków
Studio przegrywania wideo Przasnysz
Studio przegrywania wideo Przysucha
Studio przegrywania wideo Pułtusk
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Raciąż
Studio przegrywania wideo Radom
Studio przegrywania wideo Radzymin
Studio przegrywania wideo Różan
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Sanniki
Studio przegrywania wideo Serock
Studio przegrywania wideo Siedlce
Studio przegrywania wideo Sierpc
Studio przegrywania wideo Skaryszew
Studio przegrywania wideo Sochaczew
Studio przegrywania wideo Sochocin
Studio przegrywania wideo Sokołów Podlaski
Studio przegrywania wideo Solec nad Wisłą
Studio przegrywania wideo Sulejówek
Studio przegrywania wideo Szydłowiec
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Tarczyn
Studio przegrywania wideo Tłuszcz (miasto)
Studio przegrywania wideo Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Warka
Studio przegrywania wideo Warszawa
Studio przegrywania wideo Węgrów
Studio przegrywania wideo Wiskitki
Studio przegrywania wideo Wołomin
Studio przegrywania wideo Wyszków
Studio przegrywania wideo Wyszogród (województwo mazowieckie)
Studio przegrywania wideo Wyśmierzyce
Studio przegrywania wideo Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Zakroczym
Studio przegrywania wideo Ząbki
Studio przegrywania wideo Zielonka (miasto)
Studio przegrywania wideo Zwoleń (powiat zwoleński)
Studio przegrywania wideo
Studio przegrywania wideo Żelechów
Studio przegrywania wideo Żuromin
Studio przegrywania wideo Żyrardów

Kartridże Sony Betamax były uważane za wysoce zaawansowane technologicznie w swoim czasie, oferując lepszą jakość obrazu i dźwięku niż urządzenia konkurencyjne. Jednak format VHS ostatecznie stał się bardziej popularny ze względu na niższe koszty produkcji i dystrybucji, a także większą dostępność taśm wideo.

etamax to format wideo analogowego, który został opracowany przez firmę Sony w latach 70. XX wieku. Betamax jest jednym z pierwszych formatów wideo dla użytkowników domowych, który umożliwiał nagrywanie programów telewizyjnych i odtwarzanie ich w domu.

Betamax został wprowadzony na rynek w 1975 roku i był bezpośrednim konkurentem dla innego popularnego formatu wideo analogowego – VHS, który został wprowadzony rok później. Betamax i VHS różniły się od siebie przede wszystkim w wymiarach taśmy wideo: taśmy Betamax były węższe i krótsze niż taśmy VHS.

Betamax zapewniał lepszą jakość obrazu i dźwięku niż VHS, ale miał również kilka wad. Przede wszystkim, taśmy Betamax były droższe niż taśmy VHS, co sprawiło, że format ten był mniej popularny wśród konsumentów. Ponadto, w późniejszych latach, produkcja i dystrybucja taśm Betamax była ograniczona, co dodatkowo przyczyniło się do spadku popularności formatu.

Mimo tych wad, format Betamax przetrwał przez wiele lat i był popularny wśród niektórych użytkowników, zwłaszcza w branży profesjonalnej. Wraz z rozwojem cyfrowej technologii wideo, format Betamax został w końcu zastąpiony przez formaty cyfrowe, takie jak MiniDV i DVD.

Współcześnie Betamax jest już tylko ciekawostką technologiczną, chociaż nadal są osoby, które używają odtwarzaczy Betamax, aby odtworzyć archiwalne nagrania.

Oto kilka zalet i wad stosowania taśm VHS:

Plusy:

 1. Uniwersalność: taśmy VHS były bardzo popularne w latach 80. i 90. XX wieku, co oznaczało, że były powszechnie dostępne w sklepach i wypożyczalniach filmów, co umożliwiało łatwe nagrywanie i odtwarzanie filmów.
 2. Niska cena: w porównaniu z innymi formatami wideo, takimi jak Betamax czy Laserdisc, taśmy VHS były relatywnie tanie, co sprawiło, że były popularne wśród konsumentów.
 3. Łatwość użytkowania: nagrywanie i odtwarzanie taśm VHS było stosunkowo proste, co oznaczało, że można było szybko nagrać ulubiony program telewizyjny lub film.
 4. Studio przegrywania taśm i kaset wideo
  Studio przegrywania taśm i kaset wideo

Minusy:

 1. Niska jakość: w porównaniu z nowoczesnymi formatami wideo, takimi jak DVD czy Blu-ray, jakość obrazu i dźwięku na taśmach VHS była stosunkowo niska.
 2. Trudności w odtwarzaniu: z biegiem czasu, taśmy VHS mogły się zużyć i tracić jakość, a także mogły łatwo ulec zniszczeniu przez nagłe wstrząsy lub niewłaściwe przechowywanie. Dodatkowo, starsze odtwarzacze VHS mogą być trudne do znalezienia lub wymagają specjalistycznego serwisu, co może zwiększyć koszty użytkowania.
 3. Niewielka pojemność: taśmy VHS miały ograniczoną pojemność, co oznaczało, że były mniej wygodne w użyciu niż późniejsze nośniki, które oferowały większą pojemność i możliwość przechowywania większej ilości danych.
 4. Brak funkcjonalności: taśmy VHS nie oferowały funkcjonalności, takiej jak szybkie przewijanie do określonego momentu czy możliwość wyszukiwania określonych sekwencji, co mogło utrudniać korzystanie z taśmy.
 5. Filmy Super 8mm to rodzaj filmu o szerokości taśmy 8mm, wprowadzony na rynek w latach 60. XX wieku. Był to popularny format filmowy, który umożliwiał łatwe nagrywanie filmów domowych i amatorskich.
 6. Super 8mm był ulepszoną wersją starszego formatu 8mm, który został wprowadzony na rynek w latach 30. XX wieku. W porównaniu z 8mm, Super 8mm oferował lepszą jakość obrazu i dźwięku, a także łatwiejszą obsługę i montaż. Wprowadzenie filmów Super 8mm zwiększyło popularność filmowania amatorskiego i umożliwiło amatorom nagrywanie i przechowywanie filmów w domu.
 7. Super 8mm był popularnym formatem filmowym aż do lat 80. XX wieku, kiedy to zaczęły pojawiać się nowe formaty, takie jak VHS i Betamax, które oferowały łatwiejszy sposób na nagrywanie i przechowywanie filmów. Mimo to, Super 8mm pozostaje popularny wśród miłośników filmowania, a wiele osób wciąż używa tego formatu do tworzenia filmów amatorskich i artystycznych.
 8. Video 2000 to format taśmy wideo, który został wprowadzony na rynek w 1979 roku przez firmę Philips. Format ten był konkurencyjny wobec innych formatów, takich jak VHS i Betamax, które były wówczas dostępne.
 9. Video 2000 oferował kilka innowacyjnych funkcji, które były wówczas nowością, w tym dwustronne nagrywanie, co oznaczało, że taśma mogła być nagrywana z obu stron, zwiększając tym samym czas nagrania. Ponadto, format oferował wysoką jakość obrazu, lepszą niż VHS, a także lepszą jakość dźwięku.
 10. Mimo tych zalet, Video 2000 nie zdobył takiej popularności jak VHS, który był już dobrze ugruntowany na rynku. Video 2000 był także droższy w produkcji i był dostępny tylko w wybranych krajach, co oznaczało, że nie był powszechnie dostępny dla konsumentów.
 11. Ostatecznie, Video 2000 przegrał w konkurencji z VHS i Betamax, które stały się dominującymi formatami taśm wideo w latach 80. i 90. XX wieku. Format Video 2000 zniknął z rynku na początku lat 90. XX wieku.
 12. Filmy 8mm to rodzaj taśmy filmowej, która została wprowadzona na rynek w latach 30. XX wieku. Taśma 8mm była jednym z pierwszych sposobów na nagrywanie filmów i była popularnym formatem do lat 60., kiedy to została zastąpiona przez ulepszoną wersję – Super 8mm.
 13. Filmy 8mm oferowały niską jakość obrazu, co było wynikiem ograniczonej rozdzielczości taśmy filmowej. Taśmy 8mm były także krótkie i mogły nagrywać tylko kilka minut w jednym kawałku, co oznaczało, że użytkownicy musieli często zmieniać taśmy, aby nagrać dłuższe filmy.
 14. Mimo tych wad, filmy 8mm były bardzo popularne wśród amatorów, którzy chcieli nagrywać filmy rodzinne i amatorskie. Filmy 8mm były też stosunkowo tanie i dostępne, co przyczyniło się do ich popularności. Wraz z wprowadzeniem na rynek formatów takich jak VHS i Betamax, filmy 8mm zaczęły tracić na popularności i w końcu zostały całkowicie wyparte przez nowsze technologie.
 15. Mimo to, filmy 8mm pozostają ważnym elementem historii filmowania, jako jedna z pierwszych form nagrywania filmów. Dzięki nim zachowano wiele ważnych wydarzeń i chwil z przeszłości, co stanowi cenny zapis kultury i historii. Obecnie wiele osób podejmuje starania, aby przetworzyć i cyfrowo przechować swoje stare filmy 8mm, aby zapewnić ich długotrwałą ochronę i zachować dla przyszłych pokoleń.
 16. LaserDisc to technologia optycznego nośnika danych, która została wprowadzona na rynek w 1978 roku przez firmę MCA (Music Corporation of America) i Panasonic. Był to pierwszy komercyjnie dostępny format dysku optycznego do odtwarzania filmów i muzyki.
 17. LaserDisc działał na podobnej zasadzie co późniejsze formaty takie jak DVD i Blu-ray, czyli poprzez odczytanie informacji z dysku za pomocą lasera. Dyski LaserDisc miały średnicę 30 cm i mogły przechowywać do 60 minut wideo na każdej stronie, co oznaczało, że film na dwóch stronach mógł mieć długość do dwóch godzin. Dzięki temu LaserDisc oferował wyższą jakość obrazu niż wcześniejsze formaty taśm wideo, takie jak VHS czy Betamax.
 18. LaserDisc był jednak droższy niż te konkurencyjne formaty, co oznaczało, że nie zdobył takiej popularności. Ponadto, dyski były wrażliwe na zarysowania i zabrudzenia, co mogło prowadzić do problemów z odtwarzaniem. Mimo to, LaserDisc zdobył pewną popularność w latach 80. i 90. XX wieku, zwłaszcza wśród entuzjastów filmu, którzy cenią sobie wysoką jakość obrazu i dźwięku.
 19. Ostatecznie LaserDisc został zastąpiony przez późniejsze formaty optyczne, takie jak DVD i Blu-ray, które oferowały jeszcze wyższą jakość obrazu i dźwięku. Jednak LaserDisc pozostaje ważnym kamieniem milowym w historii technologii dysków optycznych i wprowadził wiele innowacji, które są nadal wykorzystywane w dzisiejszych czasach.
 20. Video8 (znany również jako 8 mm Video lub Hi8) to format wideo analogowego, który został opracowany przez firmę Sony i wprowadzony na rynek w 1985 roku. Był on stworzony jako ulepszony i bardziej kompaktowy zamiennik dla formatów VHS i Betamax, które były wtedy popularne.
 21. Kasety Video8 miały wymiary 95 x 62,5 x 15 mm i mogły przechowywać do 120 minut wideo. Był to pierwszy format wideo, który wykorzystywał taśmę o szerokości 8 mm, co pozwoliło na zmniejszenie rozmiarów kaset i urządzeń odtwarzających. Oferował on także wyższą jakość obrazu niż wcześniejsze formaty taśmowe.
 22. Później wprowadzono format Hi8, który był ulepszoną wersją Video8, oferującą jeszcze wyższą jakość obrazu i dźwięku. Kasety Hi8 wykorzystywały taśmę o podobnej szerokości, ale posiadały dodatkowe ścieżki magnetofoniczne, co pozwalało na zapis dźwięku w wysokiej jakości.
 23. Mimo że formaty Video8 i Hi8 były dość popularne w latach 80. i 90. XX wieku, to zostały one zastąpione przez nowsze formaty cyfrowe, takie jak MiniDV i DVD. Jednakże, Video8 i Hi8 nadal są używane przez niektórych filmowców i miłośników wideo ze względu na ich estetykę i charakterystyczny wygląd obrazu.

Formaty wideo Hi8 i Digital8 były podobne w swojej fizycznej postaci, ponieważ oba wykorzystywały taśmę o szerokości 8 mm. Jednakże istnieją pewne różnice między tymi formatami:

 1. Jakość obrazu: Digital8 oferował lepszą jakość obrazu niż Hi8. W Hi8 obraz był zapisywany analogowo, podczas gdy Digital8 zapisywał obraz w formie cyfrowej. Dzięki temu Digital8 oferował lepszą ostrość obrazu i mniejszy poziom szumów.
 2. Nagrywanie cyfrowe: Digital8 pozwalał na nagrywanie i odtwarzanie w formacie cyfrowym, co ułatwiało edycję i przechowywanie nagrań w formie plików komputerowych. Hi8 zapisywał obraz i dźwięk w formacie analogowym, co utrudniało edycję i konwersję nagrań na formaty cyfrowe.
 3. Zgodność z odtwarzaczami: Hi8 kasety były zgodne z odtwarzaczami Video8 i Hi8, podczas gdy kasety Digital8 były zgodne tylko z odtwarzaczami Digital8. Oznaczało to, że posiadacze starszych odtwarzaczy musieli kupować nowe urządzenia, aby odtwarzać kasety Digital8.

Podsumowując, Digital8 oferował lepszą jakość obrazu i umożliwiał nagrywanie w formacie cyfrowym, co ułatwiało przechowywanie i edycję nagrań. Jednakże, Hi8 był bardziej uniwersalny, ponieważ był zgodny z odtwarzaczami Video8 i Hi8 oraz był tańszy w produkcji niż Digital8.

Format DigitalBetacam to cyfrowy format wideo opracowany przez firmę Sony, wprowadzony na rynek w 1993 roku jako następca analogowego formatu Betacam SP. Był to pierwszy profesjonalny format wideo o wysokiej rozdzielczości i jakości cyfrowej.

DigitalBetacam wykorzystywał sprężonej proporcjonalnie do jakości obrazu kodeki MPEG, który pozwalał na zapisanie 90 minut materiału wideo na jednej kasecie. Format oferował jakość obrazu o rozdzielczości 720 x 486 pikseli i częstotliwości próbkowania 4:2:2, co było ulepszeniem w stosunku do poprzedniego formatu Betacam SP, który oferował jakość 4:2:0.

Format DigitalBetacam był szeroko stosowany w branży telewizyjnej, filmowej i produkcji wideo jako standardowy format zapisu sygnału wideo w profesjonalnych kamerach cyfrowych i magnetowidach. Był też często wykorzystywany jako format master dla produkcji filmowych, telewizyjnych i wideo, ze względu na swoją jakość obrazu i niezawodność.

MiniDV to cyfrowy format wideo, który został wprowadzony na rynek w 1995 roku przez firmy Sony i Panasonic. Był to pierwszy popularny format wideo cyfrowego zapisu na małych kasetach, a także jedno z najpopularniejszych rozwiązań wideo w latach 90. i wczesnych latach 2000.

Format MiniDV wykorzystywał taśmy o szerokości 6,35 mm, a na jednej kasecie można było zapisać do 60 minut materiału wideo w jakości standardowej lub 40 minut w jakości wysokiej definicji (HDV). Format oferował rozdzielczość wideo 720 x 480 pikseli (NTSC) lub 720 x 576 pikseli (PAL), co pozwalało na uzyskanie ostrego i szczegółowego obrazu.

MiniDV był bardzo popularnym formatem wideo w latach 90. i na początku 2000 roku, ponieważ był stosunkowo tani i oferował bardzo dobrą jakość obrazu. Był szeroko wykorzystywany przez profesjonalistów, a także amatorów, którzy chcieli nagrać i edytować wideo w domowych warunkach.

Format MiniDV był również łatwy w użyciu, ponieważ nie wymagał specjalistycznej wiedzy technicznej, a także był kompatybilny z wieloma urządzeniami, takimi jak kamery wideo, magnetowidy MiniDV, komputery i odtwarzacze DVD.

Oprócz tego, MiniDV był stosunkowo niezawodny i odporny na utratę jakości obrazu podczas wielokrotnego odtwarzania, w przeciwieństwie do formatów analogowych.

Wraz z rozwojem technologii cyfrowej MiniDV został zastąpiony przez bardziej zaawansowane formaty, takie jak HDV, AVCHD i formaty oparte na karcie pamięci, takie jak SD, microSD i CF. Jednakże, MiniDV pozostaje jednym z klasycznych formatów wideo, który odegrał ważną rolę w historii technologii wideo.

DVCAM to format cyfrowego wideo, który został opracowany przez firmę Sony. Jest on oparty na standardzie DV i zapewnia wyższą jakość obrazu niż standardowe DV. Format DVCAM wykorzystuje taśmy o szerokości 6,35 mm i pozwala na zapis 184-minutowych nagrań wideo w jakości standardowej.

Z kolei format DVCPro został opracowany przez firmę Panasonic i również opiera się na standardzie DV. DVCPro jest przeznaczony głównie dla profesjonalnych użytkowników, którzy wymagają wysokiej jakości obrazu i dźwięku oraz długiego czasu nagrywania.

Główną różnicą między formatami DVCAM a DVCPro jest sposób, w jaki są one kompresowane. DVCAM jest bardziej skompresowany niż DVCPro, co pozwala na uzyskanie wyższej jakości obrazu przy mniejszej ilości przestrzeni dyskowej. Jednocześnie, DVCPro oferuje większy czas nagrywania i bardziej zaawansowane funkcje, które są potrzebne w profesjonalnych produkcjach wideo.

Ogólnie rzecz biorąc, oba formaty są przeznaczone dla profesjonalnych użytkowników i oferują wysoką jakość obrazu i dźwięku. Ostatecznie wybór między formatami DVCAM a DVCPro zależy od konkretnych potrzeb użytkownika i rodzaju produkcji wideo, którą chcą stworzyć.

Studio przegrywania taśm i kaset wideo Aleksandrów Kujawski (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Aleksandrów Łódzki (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Alwernia (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Andrychów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Annopol (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Augustów (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jezioro – Barlinek
Studio przegrywania taśm i kaset wideo B
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bardo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rynek – Bielsko-Biała
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Babimost (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Baborów (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Baranów Sandomierski (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Barcin (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Barczewo (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bardo (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Barlinek (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bartoszyce (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Barwice (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bełchatów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bełżyce (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Będzin (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Biała (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Biała Piska (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Biała Podlaska (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Biała Rawska (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Białobrzegi (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Białogard (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Biały Bór (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Białystok (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Biecz (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bielawa (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bielsk Podlaski (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bielsko-Biała (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bieruń (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bierutów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bieżuń (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Biłgoraj (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Biskupiec (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bisztynek (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Blachownia (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Błaszki (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Błażowa (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Błonie (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bobolice (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bobowa (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bochnia (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bodzanów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bodzentyn (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bogatynia (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Boguchwała (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Boguszów-Gorce (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bojanowo (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bolesławiec (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bolimów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bolków (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Borek Wielkopolski (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Borne Sulinowo (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Braniewo (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brańsk (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brodnica (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brok (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brusy (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brwinów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brzeg (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brzeg Dolny (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brzesko (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brzeszcze (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brześć Kujawski (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brzeziny (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brzostek (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Brzozów (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Budzyń (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Buk (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bukowno (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Busko-Zdrój (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bychawa (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Byczyna (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bydgoszcz (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bystrzyca Kłodzka (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bytom (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bytom Odrzański (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bytów (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo C
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rynek – Cieszyn
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jasna Góra – Częstochowa
Studio przegrywania taśm i kaset wideo

Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo

Studio przegrywania taśm i kaset wideo Cedynia (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Cegłów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chełm (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chełmek (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chełmno (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chełmża (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chęciny (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chmielnik (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chocianów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chociwel (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chocz (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chodecz (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chodzież (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chojna (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chojnice (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chojnów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Choroszcz (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chorzele (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chorzów (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Choszczno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Chrzanów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ciechanowiec (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ciechanów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ciechocinek (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Cieszanów (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Cieszyn (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ciężkowice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Cybinka (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czaplinek (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czarna Białostocka (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czarna Woda (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czarne (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czarnków (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czarny Dunajec (MP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czchów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czechowice-Dziedzice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czeladź (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czempiń (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czerniejewo (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czersk (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czerwieńsk (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czerwionka-Leszczyny (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czerwińsk nad Wisłą (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Częstochowa (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Człopa (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Człuchów (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Czyżew (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ć
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ruiny zamku – Ćmielów
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ćmielów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo D
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobczyce
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Daleszyce (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Darłowo (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dąbie (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dąbrowa Białostocka (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dąbrowa Górnicza (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dąbrowa Tarnowska (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dąbrowice (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Debrzno (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dębica (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dęblin (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dębno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobczyce (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobiegniew (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobra (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobra (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobre Miasto (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobrodzień (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobrzany (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobrzyca (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dobrzyń nad Wisłą (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dolsk (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Drawno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Drawsko Pomorskie (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Drezdenko (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Drobin (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Drohiczyn (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Drzewica (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dubiecko (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dukla (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Duszniki-Zdrój (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dynów (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Działdowo (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Działoszyce (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Działoszyn (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dzierzgoń (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dzierżoniów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Dziwnów (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo E
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stare Miasto – Elbląg
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Elbląg (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ełk (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo F
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Frampol (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Frombork (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo G
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Główny dworzec kolejowy – Gdynia
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Estakada kolejowa – Gorzów Wielkopolski
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Garwolin (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gąbin (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gdańsk (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gdynia (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Giżycko (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Glinojeck (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gliwice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Głogów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Głogów Małopolski (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Głogówek (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Głowno (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Głubczyce (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Głuchołazy (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Głuszyca (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gniew (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gniewkowo (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gniezno (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gogolin (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Golczewo (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Goleniów (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Golina (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Golub-Dobrzyń (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gołańcz (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gołdap (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Goniądz (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Goraj (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gorlice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gorzów Śląski (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gorzów Wielkopolski (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gostynin (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gostyń (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gościno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gozdnica (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Góra (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Góra Kalwaria (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Górowo Iławeckie (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Górzno (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Grabów nad Prosną (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Grajewo (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Grodków (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Grodzisk Mazowiecki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Grodzisk Wielkopolski (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Grójec (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Grudziądz (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Grybów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gryfice (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gryfino (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gryfów Śląski (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Gubin (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo H
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mierzeja Helska – Hel
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Hajnówka (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Halinów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Hel (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Hrubieszów (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo I
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Iława (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Iłowa (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Iłża (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Imielin (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Inowrocław (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ińsko (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Iwaniska (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Iwonicz-Zdrój (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Izbica (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Izbica Kujawska (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo J
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ratusz – Jarocin
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jadów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jastrzębie-Zdrój (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jabłonowo Pomorskie (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Janikowo (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Janowiec Wielkopolski (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Janów Lubelski (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jaraczewo (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jarocin (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jarosław (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jasień (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jasło (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jastarnia (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jastrowie (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jastrząb (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jawor (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jaworzno (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jaworzyna Śląska (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jedlicze (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jedlina-Zdrój (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jedlnia-Letnisko (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jedwabne (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jelcz-Laskowice (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jelenia Góra (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jeziorany (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jeżów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jędrzejów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jordanów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Józefów (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Józefów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Józefów nad Wisłą (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Jutrosin (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo K
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kazimierz Dolny
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pałac Biskupów Krakowskich – Kielce
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rynek – Korfantów
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kaczory (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kalety (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kalisz (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kalisz Pomorski (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kalwaria Zebrzydowska (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kałuszyn (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kamieniec Ząbkowicki (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kamienna Góra (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kamień Krajeński (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kamień Pomorski (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kamieńsk (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kamionka (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kańczuga (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Karczew (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kargowa (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Karlino (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Karpacz (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kartuzy (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Katowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kazimierz Dolny (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kazimierza Wielka (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kąty Wrocławskie (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kcynia (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kędzierzyn-Koźle (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kępice (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kępno (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kętrzyn (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kęty (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kielce (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kietrz (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kisielice (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kleczew (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kleszczele (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Klimontów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kluczbork (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kłecko (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kłobuck (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kłodawa (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kłodzko (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Knurów (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Knyszyn (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kobylin (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kobyłka (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kock (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kolbuszowa (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kolno (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kolonowskie (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koluszki (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kołaczyce (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koło (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kołobrzeg (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koniecpol (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Konin (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Konstancin-Jeziorna (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Konstantynów Łódzki (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Końskie (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koprzywnica (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Korfantów (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koronowo (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Korsze (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kosów Lacki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kostrzyn (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kostrzyn nad Odrą (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koszalin (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koszyce (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kościan (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kościerzyna (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kowal (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kowalewo Pomorskie (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kowary (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koziegłowy (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kozienice (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koźmin Wielkopolski (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Koźminek (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kożuchów (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kórnik (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krajenka (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kraków (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krapkowice (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krasnobród (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krasnystaw (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kraśnik (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krobia (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krosno (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krosno Odrzańskie (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krośniewice (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krotoszyn (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kruszwica (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krynica Morska (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krynica-Zdrój (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krynki (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krzanowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krzepice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krzeszowice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krzywiń (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Krzyż Wielkopolski (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Książ Wielki (MP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Książ Wielkopolski (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kudowa-Zdrój (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kunów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kutno (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kuźnia Raciborska (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kwidzyn (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo L
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rynek – Lubawa
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Latowicz (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lądek-Zdrój (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Legionowo (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Legnica (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lesko (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Leszno (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Leśna (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Leśnica (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lewin Brzeski (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Leżajsk (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lębork (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lędziny (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Libiąż (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lidzbark (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lidzbark Warmiński (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Limanowa (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lipiany (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lipno (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lipsk (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lipsko (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubaczów (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubań (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubartów (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubawa (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubawka (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubień Kujawski (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubin (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lublin (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubliniec (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubniewice (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubomierz (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Luboń (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubowidz (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubraniec (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubsko (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lubycza Królewska (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lutomiersk (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lututów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lwówek (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Lwówek Śląski (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ł
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Plac Wolności – Łódź
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łabiszyn (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łagów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łańcut (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łapy (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łasin (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łask (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łaskarzew (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łaszczów (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łaziska Górne (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łazy (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łeba (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łęczna (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łęczyca (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łęknica (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łobez (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łobżenica (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łochów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łomianki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łomża (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łopuszno (ŚW)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łosice (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łowicz (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łódź (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Łuków (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo M
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mikołajki
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rynek – Mrocza
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Maków Mazowiecki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Maków Podhalański (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Malbork (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Małogoszcz (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Małomice (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Margonin (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Marki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Maszewo (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miasteczko Krajeńskie (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miasteczko Śląskie (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miastko (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Michałowo (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miechów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miejska Górka (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mielec (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mielno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mieroszów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mieszkowice (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Międzybórz (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Międzychód (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Międzylesie (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Międzyrzec Podlaski (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Międzyrzecz (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Międzyzdroje (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miękinia (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mikołajki (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mikołów (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mikstat (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Milanówek (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Milicz (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miłakowo (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miłomłyn (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Miłosław (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mińsk Mazowiecki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mirosławiec (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mirsk (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mława (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Młynary (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Modliborzyce (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mogielnica (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mogilno (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mońki (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Morawica (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Morąg (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mordy (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Moryń (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mosina (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mrągowo (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mrocza (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mrozy (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mszana Dolna (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mszczonów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Murowana Goślina (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Muszyna (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Mysłowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Myszków (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Myszyniec (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Myślenice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Myślibórz (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo N
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Bazylika – Nysa
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nakło nad Notecią (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nałęczów (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Namysłów (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Narol (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nasielsk (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nekla (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nidzica (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Niemcza (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Niemodlin (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Niepołomice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nieszawa (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nisko (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowa Dęba (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowa Ruda (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowa Sarzyna (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowa Słupia (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowa Sól (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowe (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowe Brzesko (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowe Miasteczko (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowe Miasto (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowe Miasto Lubawskie (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowe Miasto nad Pilicą (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowe Skalmierzyce (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowe Warpno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowogard (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowogrodziec (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowogród (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowogród Bobrzański (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowy Dwór Gdański (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowy Dwór Mazowiecki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowy Korczyn (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowy Sącz (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowy Staw (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowy Targ (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowy Tomyśl (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nowy Wiśnicz (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Nysa (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo O
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ratusz – Opole
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Oborniki (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Oborniki Śląskie (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Obrzycko (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Odolanów (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ogrodzieniec (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Okonek (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Olecko (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Olesno (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Oleszyce (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Oleśnica (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Oleśnica (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Olkusz (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Olsztyn (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Olsztyn (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Olsztynek (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Olszyna (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Oława (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Opalenica (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Opatowiec (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Opatów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Opatówek (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Opoczno (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Opole (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Opole Lubelskie (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Orneta (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Orzesze (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Orzysz (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Osieczna (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Osiek (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ostrołęka (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ostroróg (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ostrowiec Świętokrzyski (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ostróda (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ostrów Lubelski (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ostrów Mazowiecka (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ostrów Wielkopolski (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ostrzeszów (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ośno Lubuskie (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Oświęcim (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Otmuchów (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Otwock (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Otyń (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ozimek (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ozorków (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ożarów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ożarów Mazowiecki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo P
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stary Rynek – Poznań
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rynek – Prudnik
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rynek – Pułtusk
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pabianice (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pacanów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Paczków (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pajęczno (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pakość (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Parczew (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pasłęk (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pasym (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pelplin (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pełczyce (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piaseczno (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piaski (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piastów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piątek (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piechowice (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piekary Śląskie (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piekoszów (ŚW)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pieniężno (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pieńsk (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pierzchnica (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pieszyce (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pilawa (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pilica (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pilzno (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piła (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piława Górna (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pińczów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pionki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piotrków Kujawski (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piotrków Trybunalski (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pisz (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Piwniczna-Zdrój (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pleszew (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Płock (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Płońsk (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Płoty (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pniewy (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pobiedziska (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Poddębice (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Podkowa Leśna (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pogorzela (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Polanica-Zdrój (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Polanów (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Police (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Polkowice (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Połaniec (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Połczyn-Zdrój (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Poniatowa (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Poniec (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Poręba (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Poznań (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Prabuty (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Praszka (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Prochowice (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Proszowice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Prószków (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pruchnik (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Prudnik (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Prusice (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pruszcz (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pruszcz Gdański (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pruszków (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Przasnysz (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Przecław (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Przedbórz (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Przedecz (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Przemków (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Przemyśl (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Przeworsk (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Przysucha (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pszczyna (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pszów (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Puck (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Puławy (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pułtusk (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Puszczykowo (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pyrzyce (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pyskowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pyzdry (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo R
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pałac Sandomierski – Radom
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ratusz – Rzeszów
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rabka-Zdrój (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Raciąż (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Racibórz (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radków (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radlin (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radłów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radom (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radomsko (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radomyśl Wielki (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radoszyce (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radymno (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radziejów (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radzionków (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radzymin (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radzyń Chełmiński (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Radzyń Podlaski (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rajgród (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rakoniewice (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Raszków (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rawa Mazowiecka (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rawicz (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Recz (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Reda (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rejowiec (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rejowiec Fabryczny (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Resko (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Reszel (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rogoźno (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ropczyce (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rozprza (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Różan (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ruciane-Nida (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ruda Śląska (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rudnik nad Sanem (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rumia (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rybnik (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rychwał (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rydułtowy (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rydzyna (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ryglice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ryki (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rymanów (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ryn (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rypin (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rzepin (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rzeszów (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rzgów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo S
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zamek Sielecki – Sosnowiec
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zamek – Sucha Beskidzka
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Park – Syców
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sandomierz (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sanniki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sanok (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sejny (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Serock (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sędziszów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sędziszów Małopolski (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sępopol (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sępólno Krajeńskie (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sianów (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Siechnice (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Siedlce (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Siedliszcze (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Siemianowice Śląskie (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Siemiatycze (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sieniawa (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sieradz (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sieraków (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sierpc (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Siewierz (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skalbmierz (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skała (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skarszewy (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skaryszew (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skarżysko-Kamienna (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skawina (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skępe (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skierniewice (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skoczów (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skoki (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skórcz (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Skwierzyna (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sława (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sławków (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sławno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Słomniki (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Słubice (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Słupca (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Słupsk (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sobótka (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sochaczew (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sochocin (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sokołów Małopolski (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sokołów Podlaski (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sokółka (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Solec Kujawski (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Solec nad Wisłą (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sompolno (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sopot (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sosnowiec (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sośnicowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stalowa Wola (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Starachowice (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stargard (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Starogard Gdański (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stary Sącz (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Staszów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stawiski (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stawiszyn (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stąporków (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stepnica (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stęszew (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stoczek Łukowski (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stopnica (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stronie Śląskie (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Strumień (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Stryków (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Strzegom (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Strzelce Krajeńskie (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Strzelce Opolskie (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Strzelin (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Strzelno (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Strzyżów (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sucha Beskidzka (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Suchań (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Suchedniów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Suchowola (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sulechów (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sulejów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sulejówek (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sulęcin (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sulmierzyce (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sułkowice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Supraśl (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Suraż (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Susz (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Suwałki (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Swarzędz (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Syców (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szadek (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szamocin (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szamotuły (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczawnica (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczawno-Zdrój (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczebrzeszyn (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczecin (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczecinek (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczekociny (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczucin (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczuczyn (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczyrk (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczytna (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szczytno (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szepietowo (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szklarska Poręba (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szlichtyngowa (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szprotawa (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sztum (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szubin (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szydłów (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Szydłowiec (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ś
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Rynek – Świecie
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ścinawa (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ślesin (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Śmigiel (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Śrem (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Środa Śląska (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Środa Wielkopolska (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świątniki Górne (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świdnica (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świdnik (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świdwin (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świebodzice (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świebodzin (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świecie (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świeradów-Zdrój (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świerzawa (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świętochłowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Świnoujście (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo T
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Archikatedra śś. Janów – Toruń
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tarczyn (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tarnobrzeg (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tarnogród (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tarnowskie Góry (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tarnów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tczew (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Terespol (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tłuszcz (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tolkmicko (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tomaszów Lubelski (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tomaszów Mazowiecki (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Toruń (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Torzym (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Toszek (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Trzcianka (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Trzciel (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Trzcińsko-Zdrój (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Trzebiatów (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Trzebinia (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Trzebnica (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Trzemeszno (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tuchola (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tuchów (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tuczno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tuliszków (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tułowice (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Turek (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tuszyn (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Twardogóra (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tychowo (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tychy (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tyczyn (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tykocin (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Tyszowce (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo U
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Sanktuarium – Ustrzyki Dolne
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ujazd (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ujazd (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ujście (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ulanów (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Uniejów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Urzędów (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ustka (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ustroń (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ustrzyki Dolne (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo W
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Pałac – Wleń
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wadowice (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wałbrzych (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wałcz (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Warka (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Warszawa (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Warta (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wasilków (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wąbrzeźno (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wąchock (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wągrowiec (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wąsosz (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wejherowo (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Węgliniec (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Węgorzewo (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Węgorzyno (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Węgrów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wiązów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wielbark (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wieleń (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wielichowo (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wieliczka (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wieluń (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wieruszów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Więcbork (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wilamowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wiskitki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wisła (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wiślica (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Witkowo (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Witnica (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wleń (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Władysławowo (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Włocławek (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Włodawa (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Włodowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Włoszczowa (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wodzisław (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wodzisław Śląski (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wojcieszów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wojkowice (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wojnicz (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wolbórz (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wolbrom (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wolin (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wolsztyn (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wołczyn (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wołomin (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wołów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Woźniki (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wrocław (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wronki (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Września (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wschowa (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wyrzysk (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wysoka (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wysokie Mazowieckie (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wyszków (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wyszogród (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Wyśmierzyce (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Z
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Kościół św. Jana Chrzciciela – Zabrze
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ratusz – Zielona Góra
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zabłudów (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zabrze (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zagórów (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zagórz (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zakliczyn (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zaklików (PK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zakopane (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zakroczym (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zalewo (WN)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zambrów (PD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zamość (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zator (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zawadzkie (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zawichost (ŚK)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zawidów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zawiercie (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ząbki (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ząbkowice Śląskie (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zbąszynek (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zbąszyń (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zduny (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zduńska Wola (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zdzieszowice (OP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zelów (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zgierz (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zgorzelec (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zielona Góra (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zielonka (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Ziębice (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Złocieniec (ZP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Złoczew (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Złotoryja (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Złotów (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Złoty Stok (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zwierzyniec (LU)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Zwoleń (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo (wróć do indeksu)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żabno (MA)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żagań (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żarki (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żarów (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żary (LB)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żelechów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żerków (WP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żmigród (DŚ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żnin (KP)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żory (ŚL)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żukowo (PM)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żuromin (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żychlin (ŁD)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żyrardów (MZ)
Studio przegrywania taśm i kaset wideo Żywiec (ŚL)

Studio przegrywania taśm i kaset wideo
Studio przegrywania taśm i kaset wideo

Betacam SX to format wideo analogowego opracowany przez firmę Sony jako ulepszona wersja formatu Betacam SP. Betacam SX został wprowadzony na rynek w 1996 roku i szybko zdobył popularność w branży filmowej i telewizyjnej.

Format Betacam SX korzysta z taśm o szerokości 1/2 cala, ale wykorzystuje bardziej zaawansowane technologie, które pozwalają na zapis większej ilości danych na taśmie. Betacam SX oferuje lepszą jakość obrazu niż Betacam SP, a także umożliwia zapis sygnału w trybie 4:2:2. Ponadto, Betacam SX oferuje dłuższy czas nagrywania niż Betacam SP, aż do 194 minut na jednej taśmie.

Format Betacam SX był szeroko stosowany w telewizji i produkcjach filmowych, szczególnie w produkcjach dokumentalnych i reportażach, gdzie wymagana była dobra jakość obrazu i długie czasy nagrywania. Jednak wraz z rozwojem cyfrowych formatów wideo, Betacam SX został zastąpiony przez bardziej zaawansowane technologie.

 1. XDCAM – jest to format wideo opracowany przez firmę Sony. Wykorzystuje on kompresję MPEG-2, a dane są zapisywane na dysku lub karcie pamięci. XDCAM oferuje wysoką jakość obrazu w rozdzielczości HD lub SD.
 2. AVCHD – jest to format wideo opracowany przez firmy Sony i Panasonic. Wykorzystuje on kompresję H.264 i pozwala na nagrywanie w wysokiej rozdzielczości HD na kartach pamięci lub dyskach twardych. AVCHD charakteryzuje się dobrym stosunkiem jakości do rozmiaru pliku.
 3. HDV – jest to format wideo opracowany przez firmy Sony, Canon i Sharp. Wykorzystuje on kompresję MPEG-2 i pozwala na nagrywanie w rozdzielczości HD na taśmie MiniDV. HDV oferuje wysoką jakość obrazu w stosunkowo małych rozmiarach plików.
 4. DVCPROHD – jest to format wideo opracowany przez firmę Panasonic. Wykorzystuje on kompresję DVCPRO w rozdzielczości HD. DVCPROHD oferuje wysoką jakość obrazu w trybie 4:2:2.
 5. DVCPRO50 – jest to format wideo opracowany przez firmę Panasonic. Wykorzystuje on kompresję DVCPRO w rozdzielczości SD, ale oferuje lepszą jakość obrazu niż standardowy DVCPRO.
 6. DVCPROP2 – jest to format wideo opracowany przez firmę Panasonic. Wykorzystuje on kompresję DVCPRO w rozdzielczości HD i oferuje lepszą jakość obrazu niż DVCPROHD.
 7. REDCODE RAW – jest to format wideo opracowany przez firmę RED Digital Cinema. Jest to format bezstratnej kompresji wideo, który pozwala na nagrywanie w bardzo wysokiej rozdzielczości. REDCODE RAW oferuje dużą elastyczność w postprodukcji.
 8. XAVC – jest to format wideo opracowany przez firmę Sony. Wykorzystuje on kompresję H.264 i pozwala na nagrywanie w wysokiej rozdzielczości HD lub 4K. XAVC oferuje wysoką jakość obrazu w stosunkowo małych rozmiarach plików.
 9. Blackmagic RAW – jest to format wideo opracowany przez firmę Blackmagic Design. Jest to format bezstratnej kompresji wideo, który pozwala na nagrywanie w bardzo wysokiej rozdzielczości. Blackmagic RAW oferuje dużą elastyczność w postprodukcji i umożliwia łatwe korekty kolorystyczne.

Ludzie nagrywają wiele różnych uroczystości rodzinnych, w celu zachowania pamiątek i wspomnień na przyszłość. Poniżej przedstawiam kilka z najczęściej nagrywanych uroczystości:

 1. Śluby – nagrywanie ceremonii ślubnych pozwala na zachowanie pamiątki tego ważnego momentu w życiu. Nagrania te mogą obejmować całą ceremonię, w tym wymianę przysięgi, wesele oraz różne wypowiedzi złożone przez nowożeńców i ich bliskich.
 2. Chrzciny – nagrywanie chrzcin jest często praktykowane, ponieważ jest to ważne wydarzenie dla rodziny i pozwala na zachowanie pamiątki z chrztu dziecka, w tym wypowiedzi, przemówień i zdjęć z uroczystości.
 3. Komunie – nagrywanie pierwszych komunii świętych jest częstą praktyką wśród rodzin katolickich. Nagrania te pozwalają na zachowanie pamiątki z uroczystości, w tym zdjęć, filmów i różnych wypowiedzi.
 4. Rocznice ślubów – nagrywanie rocznic ślubów jest częstą praktyką, ponieważ pozwala na zachowanie pamiątki z tego ważnego dnia. Nagrania te obejmują zazwyczaj uroczyste spotkania, wypowiedzi jubilatów i prezentacje zdjęć z minionych lat.
 5. Urodziny – nagrywanie urodzin jest częstą praktyką, szczególnie w przypadku dzieci. Nagrania te pozwalają na zachowanie pamiątki z tych szczególnych dni, w tym prezentów, wypowiedzi jubilata i różnych zabaw.
 6. Inne ważne wydarzenia rodzinne – nagrywanie innych ważnych wydarzeń rodzinnych, takich jak studniówki, rocznice urodzin czy jubileusze, również jest częstą praktyką. Pozwalają one na zachowanie pamiątki z tych szczególnych dni i przekazanie ich dalej przyszłym pokoleniom.

Studio kopiowania Audio na terenie całej Polski

Studio kopiowania kaset audio Polska

Kierowca zabiera kasety z domu i odwozi do domu W cenie.

Duże rabaty dla instytucji Publicznych .25 letnie doświadczenie 19 stanowisk do przegrywania.

Stawiamy na jakość nie szybkość bez chińskich graberów

25 lat na rynku

Faktura  Paragon

Lista referencyjna Instytucji publicznych

Ceny od 15 zł sztuka

                                                          Czynne 7 dni w tyg 10.00-22.00

Przegrywanie Kaset Warszawa VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, VIDEO 8, HI8, U-Matic low i high, MII (M2), VCR (SP, LP), Laser Disc LD, Video 2000, BETAMAX ( BETACORD, BETA ), BETACAM SP Przegrywanie Kaset : mini DV, DV, micro MV, D-VHS, DIGITAL 8, mini DVCAM, DVCAM, DVCPRO, BETACAM SX, MPG IMX, BETACAM DIGITAL, HDV (1080i, 1080p), HD-DVD, BLU-RAY, XDCAM SD i HD, HDCAM, HDCAM SR ,

Przegrywanie kaset magnetofonowych ,przegrywanie kaset z dyktafonu przegrywanie  kaset audio ,Nagrywanie kaset audio ,przegrywanie taśm ze szpulowca/ szpulowych , przegrywanie taśm filmowych 8mm przegrywanie taśm filmowych super 8 mm Skanowanie negatywów ,Skanowanie slajdów ,Skanowanie zdjęć ,odzyskiwanie danych z twardych dysków pendriwów , Nagrywanie kaset i płyt ,Archiwizacja dorobku artystów ,Skanowanie filmów 8mm ,Przegrywanie kaset Dat i DCC orad D-VHS

Naprawa kaset VHS ,Naprawa kaset minidv ,Naprawa kaset Hi8 ,Naprawa kaset Audio ,Wyjmowanie zablokowanych kaset z magnetowidów magnetofonów sprzętu

Archiwizacja materiałów Państwowych ,Archiwizacja Materiałów Państwowych

Przegrywanie kaset ze Ślubów ,przegrywanie kaset z Wesel ,Przegrywanie kaset z chrzcin,

Przegrywanie kaset w NTSC  i w każdym systemie świata

Przegrywanie taśm magnetofonowych na terenie całej Polski

Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT W Polsce

Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce

Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych w Polsce

Przegrywanie kaset z dyktafonu w Polsce

Naprawa taśm każdego rodzaju audio magnetofonowych dyktafonowych
Przegrywanie taśm cyfrowych DCC

Klejenie taśm magnetofonowych

Odzyskiwanie utraconych nagrań

Zapraszamy do studia Kopiowania /przegrywania taśm audio na terenie całej Polski

Państwa kasety są bezpieczną, Obsługujemy teren całej Polski oraz teren Niemiec Wielkiej Brytanii Oraz USA

Nasza Infolinia 48-570-012-632

Jest czynna w godzinach 10.00-22.00 siedem dni w tygodniu

Nasz Konsultant powie jak dostarczyć kasety i jakie formalności są potrzebne

Obsługujemy wszystkich klientów zainteresowanych cyfryzacją albo odwrotnym procesem na terenie Polski.Przegrywamy każdy teo nośnika audio

Nasze studio kopiowania Audio posiada sprzęt do wszystkich formatów audio.Wspołpracujemy z jednostkami publicznymi oraz świadczymy usługi dla podmiotów prywatnych oraz osób fizycznych

 

 

Przegrywanie taśmy magnetofonowej analogowej polega na kopiowaniu dźwięku z jednej taśmy magnetofonowej na drugą. W trakcie tego procesu sygnał dźwiękowy z oryginalnej taśmy jest odtwarzany przez magnetofon, a następnie przetwarzany i nagrywany na drugiej taśmie przez ten sam magnetofon lub inny urządzenie nagrywające.

Przegrywanie taśmy analogowej może powodować utratę jakości dźwięku z kilku powodów. Pierwszym z nich jest degradacja jakości oryginalnej taśmy magnetofonowej z czasem, która prowadzi do zmniejszenia jakości dźwięku na nagraniu. Ponadto, proces przegrywania taśmy może powodować problemy z zakłóceniami sygnału dźwiękowego, takimi jak szumy i szumy magnetyczne, które są wprowadzane w trakcie przetwarzania sygnału przez magnetofon i inne urządzenia.

Innym czynnikiem wpływającym na jakość dźwięku podczas przegrywania taśmy analogowej jest stan sprzętu używanego do przegrywania i odtwarzania taśmy. Magnetofony i inne urządzenia używane do przegrywania taśmy mogą ulegać zużyciu i degradacji, co wpływa na jakość dźwięku na nagraniu.

Studio kopiowania kaset audio Polska
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT,
Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych,
Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań,
Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych

Ostatecznie, jakość przegrywania taśmy analogowej zależy od wielu czynników, w tym jakości oryginalnej taśmy, jakości sprzętu używanego do przegrywania i odtwarzania, a także umiejętności operatora przegrywającego taśmę.

Cyfryzacja taśmy magnetofonowej audio polega na przetworzeniu analogowego sygnału dźwiękowego z taśmy na sygnał cyfrowy, który można zapisać na dysku twardym lub innym nośniku cyfrowym.

Proces cyfryzacji polega na odtworzeniu sygnału dźwiękowego z taśmy przy użyciu specjalistycznego magnetofonu, który przesyła sygnał do urządzenia komputerowego za pomocą specjalnego interfejsu audio, takiego jak interfejs USB lub Firewire. Sygnał dźwiękowy jest następnie przetwarzany przez program komputerowy, który konwertuje go na sygnał cyfrowy z wykorzystaniem specjalnych algorytmów korekcji błędów i filtrów.

W trakcie procesu cyfryzacji można również wprowadzić korekcję dźwięku, taką jak korekcja poziomów głośności, usuwanie szumów i zakłóceń, czy poprawianie balansu kanałów audio.

Po cyfryzacji, dźwięk jest przechowywany na dysku twardym lub innym nośniku cyfrowym w postaci pliku audio, takiego jak WAV lub MP3, który można odtwarzać na komputerze lub innych urządzeniach cyfrowych. Dzięki cyfryzacji, taśmy magnetofonowe audio można zachować w postaci cyfrowej, co umożliwia łatwiejsze przechowywanie, udostępnianie i archiwizowanie dźwięków, bez ryzyka utraty jakości spowodowanej degradacją taśmy magnetofonowej.

Taśmy cyfrowe DAT (Digital Audio Tape) to rodzaj taśm magnetofonowych, które zostały zaprojektowane do zapisu i odtwarzania dźwięku w formacie cyfrowym. Standard DAT został opracowany przez firmę Sony i wprowadzony na rynek w 1987 roku.

Taśmy DAT są zwykle w rozmiarze kaset magnetofonowych, ale zamiast taśmy analogowej, używają specjalnej taśmy magnetycznej, która pozwala na zapis dźwięku w formacie cyfrowym. Taśmy te oferują wysoką jakość dźwięku, dużą pojemność i szybkość transferu danych, co czyni je popularnymi wśród profesjonalistów z branży nagraniowej.

Początkowo taśmy DAT były stosowane do nagrywania muzyki i dźwięków studyjnych, ale z czasem zaczęły być wykorzystywane do przechowywania i archiwizowania danych cyfrowych, takich jak pliki audio, wideo, czy dane komputerowe. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych nośników, takich jak dyski twardy, pendrive’y, karty pamięci, zastosowanie taśm DAT jako nośnika cyfrowego zaczęło stopniowo zanikać, ale wciąż są one używane w niektórych profesjonalnych systemach nagrywania dźwięku.

 

Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych jest procesem, w którym zapisane na nich dźwięki są kopiowane na inny nośnik, np. taśmę innego typu, płytę CD, dysk twardy itp. Poniżej przedstawiam kroki, jak przegrać taśmy szpulowe magnetofonowe:

 1. Przygotuj sprzęt – potrzebujesz magnetofonu szpulowego, odtwarzacza taśm i kabli połączeniowych.
 2. Podłącz magnetofon – podłącz magnetofon szpulowy do komputera lub innego urządzenia nagrywającego za pomocą kabli połączeniowych. Jeśli korzystasz z urządzenia z interfejsem USB, upewnij się, że sterowniki są zainstalowane i urządzenie jest odpowiednio skonfigurowane.
 3. Wybierz nośnik docelowy – wybierz nośnik docelowy, na którym chcesz zapisać przegrywany dźwięk, np. płytę CD, dysk twardy, czy inną taśmę magnetofonową.
 4. Włącz magnetofon – włącz magnetofon szpulowy i umieść taśmę szpulową z nagraniem, które chcesz przegrać.
 5. Uruchom odtwarzacz taśm – uruchom odtwarzacz taśm i ustaw go na takie same ustawienia, jak magnetofon szpulowy, np. prędkość taśmy, tryb nagrywania, itp.
 6. Włącz nagrywanie – włącz nagrywanie na urządzeniu docelowym, np. komputerze, za pomocą specjalnego programu do nagrywania audio, lub na innym urządzeniu nagrywającym.
 7. Rozpocznij przegrywanie – włącz odtwarzanie taśmy szpulowej na magnetofonie szpulowym i jednocześnie rozpocznij nagrywanie dźwięku na urządzeniu docelowym.
 8. Monitoruj przegrywanie – monitoruj przegrywanie, aby upewnić się, że dźwięk jest nagrywany prawidłowo i nie ma zakłóceń.
 9. Zakończ nagrywanie – po przegraniu całej taśmy, zakończ nagrywanie i zapisz nagrany dźwięk na nośniku docelowym.
 10. Sprawdź jakość nagrania – sprawdź jakość nagrania, aby upewnić się, że dźwięk jest nagrany prawidłowo i nie ma zakłóceń. Możesz również przesłuchać nagranie, aby upewnić się, że dźwięk brzmi dobrze.

Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych wymaga odpowiedniego sprzętu i umiejętności, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnego studia nagrań lub specjalisty, który może przeprowadzić

Kasety DCC (Digital Compact Cassette) to format taśmy magnetofonowej wprowadzony na rynek w 1992 roku przez firmę Philips. Była to próba ujednolicenia i unowocześnienia popularnego formatu analogowych kaset magnetofonowych. Kasety DCC były oparte na technologii cyfrowej, co pozwalało na znacznie wyższą jakość dźwięku w porównaniu do tradycyjnych analogowych kaset magnetofonowych.

Kasety DCC miały wiele zalet w porównaniu z analogowymi kasetami magnetofonowymi, m.in. większą pojemność, lepszą jakość dźwięku, automatyczną regulację poziomu nagrywania, możliwość odtwarzania wstecznego i przyspieszonego oraz łatwiejsze wyszukiwanie konkretnych utworów dzięki indeksacji.

Niestety, format DCC nie zdobył dużej popularności, głównie ze względu na wysoką cenę i konkurencję ze strony innych nośników cyfrowych, takich jak płyty CD i kasety MiniDisc. Produkcja kaset DCC została zakończona w 1996 roku, a format nie jest już produkowany. Obecnie kasety DCC są rzadko spotykane i trudno dostępne.

Kasety dyktafonowe służyły do nagrywania dźwięku, głównie w celach dyktowania lub rejestracji rozmów. Były one szeroko stosowane przez profesjonalistów takich jak lekarze, prawnicy, dziennikarze czy sekretarki.

Kasety dyktafonowe umożliwiały nagrywanie dźwięku w formacie analogowym na taśmie magnetycznej. Pierwsze kasety dyktafonowe pojawiły się na rynku w latach 50. XX wieku i były produkowane przez firmę Dictaphone.

Kasety dyktafonowe były przenośne, co umożliwiało ich użytkownikom nagrywanie w dowolnym miejscu i czasie. Najczęściej były wykorzystywane do nagrywania notatek, przemówień, wykładów, rozmów biznesowych czy spotkań z klientami.

Mimo że kasety dyktafonowe zostały w dużej mierze zastąpione przez cyfrowe rejestratory dźwięku, wciąż są używane przez niektórych użytkowników, zwłaszcza w celach archiwizacyjnych lub z powodów sentymentalnych.

Naprawa zerwanej taśmy magnetofonowej wymaga dużej precyzji i ostrożności. Oto kilka kroków, które można podjąć w celu naprawy zerwanej taśmy magnetofonowej:

 1. Wyłącz urządzenie: Przede wszystkim należy wyłączyć urządzenie, z którego korzystaliśmy, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom taśmy.
 2. Przygotuj materiały: Potrzebujesz kleju, pęsety, nożyczek, taśmy klejącej i dwóch specjalnych taśm magnetycznych do naprawy taśm.
 3. Sklej obie części taśmy: Skleić obie części taśmy za pomocą taśmy klejącej lub kleju cyjanoakrylowego. Należy uważać, aby skleić je precyzyjnie, tak aby nie przesunęły się względem siebie.
 4. Przygotuj specjalne taśmy magnetyczne: Przygotuj dwie specjalne taśmy magnetyczne do naprawy taśm. Są to taśmy z metalową warstwą, które przeważnie zawierają klejącą powierzchnię.
 5. Przyklej specjalne taśmy magnetyczne: Umieść jedną specjalną taśmę magnetyczną z każdej strony taśmy w miejscu, w którym taśma została zerwana. Upewnij się, że specjalna taśma magnetyczna jest dokładnie ustawiona i przylega do taśmy.
 6. Ostrożnie przewiń taśmę: Przewiń taśmę ręcznie, aby upewnić się, że taśma jest równomiernie naciągnięta i przylega do specjalnych taśm magnetycznych.
 7. Sprawdź jakość dźwięku: Sprawdź jakość dźwięku, aby upewnić się, że taśma jest w dobrym stanie i że nie ma utraty sygnału.

Warto pamiętać, że naprawa taśm magnetofonowych wymaga dużej precyzji i ostrożności. Jeśli nie jesteś pewien, jak naprawić taśmę magnetofonową, lepiej skonsultować się z doświadczonym specjalistą lub serwisem technicznym.

 

 

 

 

 

Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Warszawa
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kraków
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Łódź
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Wrocław
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Poznań
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Gdańsk
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Szczecin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bydgoszcz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Lublin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Białystok
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Katowice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Gdynia
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Częstochowa
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Radom
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sosnowiec
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Toruń
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kielce
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Rzeszów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Gliwice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Zabrze
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Olsztyn
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bielsko-Biała
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bytom
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Zielona Góra
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Rybnik
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ruda Śląska
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Tychy
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Dąbrowa Górnicza
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Płock
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Elbląg
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Opole
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Gorzów Wielkopolski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Wałbrzych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Włocławek
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Tarnów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Chorzów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Koszalin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kalisz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Legnica
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Grudziądz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Jaworzno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Słupsk
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Jastrzębie-Zdrój
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Mysłowice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nowy Sącz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Jelenia Góra
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Konin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Piła
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Piotrków Trybunalski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Inowrocław
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Lubin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Siedlce
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Świętochłowice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Świdnica
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Pabianice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Zgierz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Leszno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Tczew
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kędzierzyn-Koźle
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Police
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Czechowice-Dziedzice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Gniezno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Krosno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Pruszków
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ełk
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ostrowiec Świętokrzyski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Mikołów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Goleniów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bolesławiec
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Zduńska Wola
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sulechów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Piekary Śląskie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kościan
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Złotów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Wągrowiec
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Mińsk Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Wodzisław Śląski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Luboń
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Łańcut
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Józefów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Koło
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ustroń
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sandomierz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Grajewo
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Hajnówka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ostróda
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nowy Dwór Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Zabkowice Śląskie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Łomianki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nysa
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Międzyrzec Podlaski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Solec Kujawski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Krynica-Zdrój
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Brzesko
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Strzelin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Władysławowo
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kazimierza Wielka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sława
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kleszczele
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bielawa
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Działdowo
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Maków Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kościerzyna
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sanok
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Człuchów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Szamotuły
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Międzychód
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Łobez
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Oborniki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Gostynin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ropczyce
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Augustów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Brodnica
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Łapy
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sławno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Krasnystaw
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Skała
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sędziszów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Augustów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bartoszyce
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bełchatów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bielsk Podlaski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bieruń
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bochnia
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Brzesko
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Brzeg
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Bytów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Cedynia
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Chodzież
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ciechanów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Cieszyn
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Czechowice-Dziedzice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Dębica
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Działdowo
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Głogów Małopolski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Gołdap
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Gryfice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Hajnówka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Hrubieszów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Iława
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Iłża
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Inowrocław
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Janów Lubelski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Jasło
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Jędrzejów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kępno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kleszczele
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Końskie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kozienice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kraśnik
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Krosno Odrzańskie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Krotoszyn
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Krynica-Zdrój
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Kwidzyn
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Łańcut
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Leżajsk
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Lidzbark Warmiński
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Lubaczów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Łuków
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Maków Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Międzychód
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Miejska Górka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Mikołajki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Młynary
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Mszczonów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Myślenice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nakło nad Notecią
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Namysłów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nidzica
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nowe Miasteczko
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nowe Miasto Lubawskie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nowogard
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Nysa
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Olecko
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Olesno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Olsztyn
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Opalenica
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ostroróg
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ostrołęka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ostrów Mazowiecka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ostrów Wielkopolski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ozimek
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Paczków
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Piaseczno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Pilzno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Pionki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Prabuty
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Praszka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Prudnik
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Pruszków
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Przasnysz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Przemyśl
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Pszczyna
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Puck
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Puławy
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Racibórz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Radłów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Radziejów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Radzyń Podlaski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Rawa Mazowiecka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Rawicz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Rydułtowy
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Rypin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sanok
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sędziszów Małopolski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sejny
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sępólno Krajeńskie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sierpc
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Skwierzyna
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Słubice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sokołów Podlaski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sokółka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Solec Kujawski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sompolno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sopot
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Sulejów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Supraśl
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Susz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Szamotuły
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Szczecinek
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Szczekociny
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Szczytno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ścinawa
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ślesin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Śmigiel
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Śrem
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Świdnica
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Świebodzin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Świeradów-Zdrój
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Tarnowskie Góry
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Tłuszcz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Tuchola
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Tyczyn
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Ustrzyki Dolne
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Wadowice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Wałcz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych szpul,klejenie tasm magnetofonowych Warka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT, Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych, Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań, Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofowowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT,
Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych,
Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań,
Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych

 

Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Bieżuń
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Błonie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Bodzanów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Brok
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Brwinów
Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Cegłów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Chorzele
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Ciechanów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Czerwińsk nad Wisłą
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Drobin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Garwolin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Gąbin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Glinojeck
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Gostynin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Góra Kalwaria
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Grodzisk Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Grójec
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Halinów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Iłża
Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Jadów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Jastrząb (miasto)
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Jedlnia-Letnisko
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Józefów (powiat otwocki)
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Kałuszyn
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Karczew
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Kobyłka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Konstancin-Jeziorna
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Kosów Lacki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Kozienice
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Latowicz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Legionowo
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Lipsko
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Lubowidz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Łaskarzew
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Łochów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Łomianki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Łosice
Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Maków Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Marki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Milanówek
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Mińsk Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Mława
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Mogielnica
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Mordy
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Mrozy
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Mszczonów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Myszyniec
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT, Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych, Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań, Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT,
Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych,
Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań,
Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Nasielsk
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Nowe Miasto (powiat płoński)
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Nowe Miasto nad Pilicą
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Nowy Dwór Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Ostrołęka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Ostrów Mazowiecka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Otwock
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Ożarów Mazowiecki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Piaseczno
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Piastów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Pilawa (miasto)
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Pionki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Płock
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Płońsk
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Podkowa Leśna
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Pruszków
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Przasnysz
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Przysucha
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Pułtusk
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Raciąż
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Radom
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Radzymin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Różan
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT, Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych, Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań, Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT,
Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych,
Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań,
Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Sanniki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Serock
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Siedlce
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Sierpc
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Skaryszew
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Sochaczew
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Sochocin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Sokołów Podlaski
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Solec nad Wisłą
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Sulejówek
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Szydłowiec
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Tarczyn
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Tłuszcz (miasto)
Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT, Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych, Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań, Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT,
Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych,
Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań,
Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Warka
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Warszawa
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Węgrów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Wiskitki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Wołomin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Wyszków
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Wyszogród (województwo mazowieckie)
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Wyśmierzyce
Przegrywanie taśm na szpulowcu audio w miescie
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT, Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych, Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań, Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT,
Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych,
Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań,
Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Zakroczym
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Ząbki
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Zielonka (miasto)
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Zwoleń (powiat zwoleński)
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT, Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych, Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań, Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT,
Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych,
Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań,
Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT, Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych, Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań, Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,Przegrywanie taśm magnetofonowych cyfrowych DAT,
Przegrywanie taśm magnetofonowych Audio w Polsce,Przegrywanie taśm szpulowych magnetofonowych,
Przegrywanie kaset z dyktafonu,Klejenie taśm magnetofonowych ,Odzyskiwanie utraconych nagrań,
Przgerywanie nagrań radiowych ,Przegrywanie nagrań reporterskich,Przegrywanie kaset magnetofonowych
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Żelechów
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Żuromin
Przegrywanie taśm magnetofonowych ,taśm z dyktafonu taśm cyfrowych ,naprawa kaset magnetofonowych,przegrywanie taśm szpulowych , Żyrardów

Skanowanie filmów 8mm zdjęć klisz negatywów Polska

Skanowanie filmów 8mm szpul zdjeć

Infolina 7 dni w tyg 48-570-012-632

Skanowanie filmów 8mm zdjęć klisz Polska

Skanowanie filmów 8mm Polska

Skanowanie zdjęć w Polsce

Usługi skanowania Polska

Skanowanie negatywów Polska

Usługi skanowania cennik
Cennik Jednostka Cena brutto
Skanowanie zdjęć szt od 30 groszy
Skanowanie negatywów szt od 40 groszy
Skanowanie  klisz szt od 40 groszy
Skanowanie filmów 8mm szpula od 25 zł
skanowanie filmów super 8mm szpula od 25 zł
Prostowanie taśm 8mm szpula od 50 zł sztuka
Przegrywanie filmów 8mm na szpuli
Przegrywanie filmów 8mm na szpuli

Kim jesteśmy ?

Jesteśmy firmą zajmująca się starymi technologiami i ich cyfryzacji a na terenie całej Polski Niemiec oraz Wielkiej Brytanii i Usa.

Posiadamy studio i sprzęt od digitalizacji KAŻDEGO formatu świata .

Nie jesteśmy pośrednikiem. Jesteśmy legalnie działającą firmą wystawiamy paragony oraz faktury.

Cennik skanowania jest dośc atrakcyjny powiewaz jestśmy firmą globalną

Ceny skanów negatywów klisz i pozytywów zaczynjają sie od 40 groszy brutto mało która firma moze dac takie ceny

Filmy 8mm oraz super 8 mm z dzwiekiem skanujemy od krótkich taśm 50 zł brutto do kilku taśm 100 zł brutto.

Mało która firma w polsce moze pozwiliś sobie na takie ceny.

Musimy zrozumieć potrzeba archiwazacji naszych starych klisz filmów negatuwów czy filmów 8mm

Przegrywanie filmów 8mm na szpuli
Przegrywanie filmów 8mm na szpuli

to wszystko zaczyna ginać a ma ogromną wartość to nasze osbiste pamiatki ,

filmy 8 mm koncza sie na rynku stare klisze i filmy leża w szufladach, Koczymy cykl życia chcemy oddac to naszym bliskim ocalic od zapomnienia .To juz nigdy nie wróci .Nie wrócą star czasy klisz sjadów i filmów.

Ratujmy ostatnie analogowe matriały dla dzieci wnuków rodzimy.

Sprzęt do starych filmów sie psuje .Klisze pekają odchodzimy z ostatnim pokoleniem.

Zostawmy młodym to co najlepsze to to jest naszą historią.

Wszystkie stare technologie odchodza razem z nami pozostają pokolenia Milenialsów i pokolenie Z .

Zostawmy im stare klisze sjaldy zdjecia.

Ale miejmy jeszcze radosć z życia.

Obejrzymy swoje stare zdjecia stare filmy doda nam to otychy i radości wszakże wspomnienia sa najważniejsze

Ratujemy zniszczone klisze uszkodzone taśmy PAństwapamiątki rodzinne z SZACUNKIEM

nie naciągmay na dodatkowe koszty nie pracujemy dla pieniedzy robimy to zpasja rodzinne.

Pokochalimy stare technologie pokochaliśmy stary styl poświciliśmy 25 tak instnienia firmy tylko stare technologie

Kochamy to co robimy pieniadze nie są wartością nadrzędną.

Skanowanie filmów slajdów i klisz to historia jesli masz stare pamiatki zadzwoń do nas

Pomozemy je uratowac dla nastepnych pokoleń.

Jeśli nie mas spadkobierców martwisz sie o twóją pamieć .

Musisz wiedzieć ze my nie zpomnimy o Tobie i twój dorobek nie pójdzie na marne.

Skanowanie usługi studio kopiowania cała polska negatywy klisze filmy oraz filmy 8mm
Skanowanie usługi studio kopiowania cała polska negatywy klisze filmy oraz filmy 8mm

Laboratorium fotograficzne to miejsce, gdzie można przetworzyć film fotograficzny, wydrukować zdjęcia oraz wykonać wiele innych czynności związanych z obróbką zdjęć. Laboratoria fotograficzne mogą również oferować usługi związane z digitalizacją i retuszowaniem zdjęć, a także drukowanie na innych materiałach, takich jak płótno czy papier fotograficzny.

W laboratoriach fotograficznych pracują specjaliści, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w dziedzinie fotografii i obróbki zdjęć. W laboratoriach fotograficznych można wykonać różne rodzaje wydruków, w tym odbitki tradycyjne, zdjęcia panoramiczne, kalendarze, karty świąteczne, plakaty i wiele innych.

Laboratorium fotograficzne może również oferować usługi związane z archiwizacją i przechowywaniem zdjęć, co może być szczególnie ważne dla osób, które chcą zachować swoje fotografie na dłuższy czas. Dzięki specjalnym urządzeniom i oprogramowaniu, w laboratoriach fotograficznych można także poprawiać jakość zdjęć, usuwać niepożądane elementy z obrazu i dokonywać innych korekt, aby uzyskać jak najlepsze efekty w końcowym produkcie.

Studio kopiowania to swoiste laboratorium fotograficzno cyfrowe dba o digitalziację starych materiałow

Skanowanie zdjeć Skanowanie filmów na szpuli 8mm Skanowanie Negatywów Skanowanie klisz Skanowanie slajdów
Skanowanie zdjeć
Skanowanie filmów na szpuli 8mm
Skanowanie Negatywów
Skanowanie klisz
Skanowanie slajdów

Kaset hi8 oraz płyt hstoria klisz fotograficznych sięga XIX wieku, kiedy to fotografia stała się popularnym sposobem rejestrowania obrazów. Klisze to były przezroczyste lub półprzezroczyste taśmy lub płyty z emulsją światłoczułą, na których wykonywano negatywy lub pozytywy zdjęć.

Pierwsze klisze fotograficzne były wykonane z kawałków szkła pokrytego emulsją światłoczułą, co umożliwiało rejestrowanie obrazów. Klisze te były jednak trudne w użyciu, ponieważ były bardzo wrażliwe na światło i wymagały stosowania dużych aparatów, aby uzyskać ostre zdjęcie.

Przegrywanie filmów 8mm na szpuli
Przegrywanie filmów 8mm na szpuli

Wraz z rozwojem fotografii, klisze stały się bardziej zaawansowane i łatwiejsze w użyciu. W końcu wynaleziono klisze filmowe, które były bardziej praktyczne niż szklane klisze. Klisze filmowe składały się z taśmy z emulsją światłoczułą, która była przymocowana do podkładki z tworzywa sztucznego, co umożliwiało łatwe przenoszenie i przechowywanie klisz.

W latach 70. XX wieku, klisze fotograficzne przeszły kolejną rewolucję, gdy wprowadzono klisze w formie kaset. Te klisze miały formę hermetycznych kaset, co umożliwiało łatwiejsze ładowanie i wyjmowanie kliszy z aparatu. Jednym z najbardziej popularnych formatów kasetowych kliszy był format 35 mm, który był szeroko stosowany przez wiele lat.

Wraz z rozwojem technologii cyfrowej, klisze fotograficzne zaczęły tracić na popularności. Dzisiaj większość fotografów korzysta z cyfrowych aparatów fotograficznych, które pozwalają na natychmiastowe podglądanie i edycję zdjęć, bez konieczności wywoływania klisz. Mimo to, klisze fotograficzne nadal są używane przez niektórych entuzjastów fotografii i artystów, którzy cenią sobie wyjątkowy charakter i jakość zdjęć uzyskanych dzięki kliszom.
Istnieją różne rodzaje klisz do skanowania, z których każda ma swoje unikalne właściwości i zastosowania. Oto kilka najczęściej używanych rodzajów klisz do skanowania:

Klisze czarno-białe – są to klisze, na których rejestrowany jest obraz w skali szarości. Charakteryzują się wysoką ostrością i kontrastem, co czyni je idealnymi do skanowania zdjęć artystycznych i dokumentalnych.

Klisze kolorowe – są to klisze, na których obraz rejestrowany jest w kolorze. W zależności od typu kliszy kolorowej, mogą one mieć różne charakterystyki, takie jak ciepłe lub zimne tonacje kolorów. Klisze kolorowe są idealne do skanowania zdjęć z kolorowej fotografii.

Klisze pozytywowe – są to klisze, na których obraz jest pozytywny, czyli odzwierciedla on ostateczny efekt końcowy zdjęcia. Są one używane do druku bezpośrednio z kliszy, bez potrzeby wykonywania negatywu.

Klisze negatywowe – są to klisze, na których obraz jest odwrócony w porównaniu do oryginalnego obrazu. Są one używane do tworzenia odbitek fotograficznych, które odwracają negatyw na pozytyw.

Klisze wielkoformatowe – są to klisze o dużych rozmiarach, które są stosowane w aparatach fotograficznych wielkoformatowych. Mogą one mieć różne rozmiary, takie jak 4×5 cali, 8×10 cali itp.

Klisze średnioformatowe – są to klisze o rozmiarze pomiędzy kliszami wielkoformatowymi a małymi formatami. Mogą one mieć różne rozmiary, takie jak 120 lub 220.

Podsumowując, istnieje wiele rodzajów klisz do skanowania, z których każdy ma swoje unikalne cechy i zastosowania. Wybór odpowiedniej kliszy do skanowania zależy od rodzaju obrazu, jaki chcemy zeskanować oraz od typu skanera, którym dysponujemy.
Aby zeskanować filmy 8 mm, należy użyć specjalnego skanera do filmów, który jest zaprojektowany do odczytywania taśmy filmowej i przekształcania jej w plik cyfrowy. Można znaleźć wiele różnych modeli skanerów filmowych, a każdy z nich może różnić się trochę w zależności od producenta i modelu.

Oto kilka kroków, jak wykonać skanowanie filmów 8 mm:

Przygotuj film: przed przystąpieniem do skanowania, upewnij się, że taśma filmowa jest w dobrym stanie. Usuń kurz, brud i odciski palców z powierzchni taśmy, aby uniknąć zniekształceń obrazu.

Przygotuj skaner: jeśli używasz skanera filmowego, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby przygotować urządzenie do skanowania. Upewnij się, że skaner jest odpowiednio podłączony do komputera i skonfigurowany do pracy z filmami 8 mm.

Włóż taśmę do skanera: w zależności od skanera, taśmę należy umieścić w różny sposób. Może to być szuflada, na którą wkłada się taśmę lub specjalna kieszeń, w której taśma jest przesuwana przez skaner.

Wykonaj skanowanie: kiedy skaner jest gotowy, rozpocznij skanowanie taśmy filmowej. Zwykle skaner wyświetla obraz na ekranie podczas skanowania, co pozwala na podglądanie procesu. Po zakończeniu skanowania, zapisz plik cyfrowy z zeskanowanym filmem.

Edytuj plik cyfrowy: zapisany plik cyfrowy z zeskanowanym filmem może wymagać dalszej edycji. Można skorzystać z programów do edycji filmów, aby usunąć zniekształcenia obrazu, zwiększyć kontrast lub jasność, dodać dźwięk lub napisy.

Podsumowując, aby wykonać skanowanie filmów 8 mm, potrzebujemy skanera filmowego i taśmy filmowej. Należy upewnić się, że taśma jest w dobrym stanie i odpowiednio przygotować skaner do pracy. Po wykonaniu skanowania, można edytować plik cyfrowy, aby poprawić jakość i dopasować go do swoich potrzeb.

Digitalizacja to proces przenoszenia danych i informacji z tradycyjnych form, takich jak papierowe dokumenty, na formy cyfrowe. Obejmuje to skanowanie dokumentów papierowych, konwersję wideo i audio na pliki cyfrowe oraz zapisywanie danych w chmurze. Digitalizacja ma na celu ułatwienie i przyspieszenie dostępu do informacji, zmniejszenie ilości papierowej dokumentacji oraz poprawienie efektywności i jakości pracy poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Digitalizacja jest również istotna z punktu widzenia przemysłu, ponieważ umożliwia automatyzację procesów, zbieranie i analizowanie danych oraz szybsze podejmowanie decyzji opartych na wynikach.

Skanowanie klisz slajdów negatywów Polska filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm

Skanowanie klisz slajdów negatywów Polska

Skanowanie klisz slajdów negatywów Polska filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm

Skanowanie klisz slajdów negatywów Polska

Skanowanie klisz slajdów negatywów Polska filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm

Skanowanie klisz slajdów negatywów Polska

Skanowanie klisz slajdów negatywów Dobrcz – powiat bydgoski, kujawsko-pomorskie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jasieniec – powiat grójecki, mazowieckie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Inowrocław – powiat inowrocławski, kujawsko-pomorskie
Skanowanie klisz slajdów negatywów
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kalisz, wielkopolskie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lubartów – powiat lubartowski, lubelskie
Przechowywanie i arckaset hi8 oraz płytwizowanie: Negatywy są ważnymi dokumentami, które zawierają oryginalne dane fotograficzne. Ich cyfrowa konwersja pozwala na łatwiejsze przechowywanie i a kaset hi8 oraz archiwizowanie, zwłaszcza że materiał filmowy jest podatny na uszkodzenia i degradację.

Łatwiejsza edycja: Cyfrowe pliki fotograficzne pozwalają na łatwiejszą edycję i retuszowanie obrazów, co jest trudne lub niemożliwe w przypadku negatywów.Udostępnianie i drukowanie: Cyfrowe pliki można łatwiej udostępniać i drukować w różnych formatach i rozmiarach, co pozwala na wykorzystanie zdjęć na różne sposoby.Ochrona przed utratą: Cyfrowa konwersja negatywów jest również sposobem na ochronę przed utratą oryginalnego materiału fotograficznego, który może ulec zniszczeniu lub zagubieniu.Przyszła praca artystyczna: Negatywy można przekształcić w cyfrowe obrazy o wysokiej jakości, co pozwala na tworzenie przyszłych prac artystycznych z wykorzystaniem oryginalnego materiału.W sumie, cyfryzacja negatywów jest sposobem na zabezpieczenie i przechowywanie oryginalnych danych fotograficznych oraz na stworzenie nowych możliwości edycji i wykorzystania tych zdjęć w przyszłości.

Skanowanie usługi studio kopiowania cała polska negatywy klisze filmy oraz filmy 8mm
Skanowanie usługi studio kopiowania cała polska negatywy klisze filmy oraz filmy 8mm

Skanowanie klisz slajdów negatywów Giżycko – powiat giżycki, warmińsko-mazurskie

Wielu klientów z Mazur przysyła nam kasety Vhs skany kliesz i filmy oraz negatywy zapraszamy

Dostaczenie materiału odbywa się pocztą
Skanowanie klisz slajdów negatywów Szczytno – powiat szczycieński, warmińsko-mazurskie

W szczytnie odbieramy materiał w formie kurierskiej
Skanowanie klisz slajdów negatywów Sanniki – powiat gostyniński, mazowieckie
Skanowanie klisz slajdów negatywów
Skanowanie klisz slajdów negatywów Piotrków Trybunalski, łódzkie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kluczbork – powiat kluczborski, opolskie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Skanowanie klisz slajdów negatywów Kalisz

W Kaliszu świadczymy usługi na najwyższym poziomie . Zarówno w kwestii Negatywów skanów jak i ich przysłania i dostarczenia
Skanowanie klisz slajdów negatywów Legnica.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Grudziądz
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jaworzno
Skanowanie klisz slajdów negatywów Słupsk
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jastrzębie-Zdrój
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowy Sącz
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jelenia Góra
Skanowanie klisz slajdów negatywów Siedlce
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mysłowice
Skanowanie klisz slajdów negatywów Konin
Skanowanie klisz slajdów negatywów Piła
Skanowanie klisz slajdów negatywów Piotrków Trybunalski
W Piotrkowie Trybunalskim filmy 8mm i super 8mm odbywa się firmą Kurier dowiezie skany na terenie Polski

Skanowanie zdjeć
Skanowanie filmów na szpuli 8mm
Skanowanie Negatywów
Skanowanie klisz
Skanowanie slajdów

Skanowanie klisz slajdów negatywów Inowrocław
W Inowrocławiu Świadczymy zarówno usługi skanowania  jak i ich napraw

Skanowanie klisz slajdów negatywów Lubin
W Lubińu przesyłamy SkanyKurier dowiezie Skany na terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ostrów Wielkopolski

Skanowanie filmów 8mm szpul zdjeć
Skanowanie filmów 8mm szpul zdjeć


W Ostrowie Wielkopolskim Skanowanie klisz slajdów negatywów i filmy 8mm i super 8mm odbierane są przez Kurier dowiezie skany negatywy filmy na terenie Polski.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Suwałki
Z Suwałk można przysłać nam Skanowanie klisz slajdów negatywów w formie przesyłki pocztowej lub Kurier dowiezie skany na terenie Polski Dhl
Skanowanie klisz slajdów negatywów Stargard
W Stargardzie Szczecińskim istnieje możliwość tylko odbioru zdjec i negatywów do przysłania i dostarczenia w formie Kurier dowiezie skany na terenie Polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gniezno
W Gnieźnie odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów tylko Kurier dowiezie skany na terenie Gniezna
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ostrowiec Świętokrzyski
W Ostrowcu Świętokrzyskim odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów i Kurier dowiezie Państwa pamiatki na terenie polski i usługą pocztex oraz innymi firmami kurierskimi
Skanowanie klisz slajdów negatywów Siemianowice Śląskie
W Siemianowicach Śląskich Kurier dowiezie klisze i skany na terenie Siemianowic albo przesyłka pobrani-owa z listwami orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia
Skanowanie klisz slajdów negatywów Głogów
W Głogowie zarówno naprawiamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć jak i je dostarczamy.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pabianice
W Pabianicach świadczymy usługi filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm  oraz innych formatów.takich jak skany zdjeć i negatywów

Skanowanie klisz slajdów negatywów można przysłać pocztą lub Kurier dowiezie skany na terenie polski na nasz koszt.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Leszno
Klientów z Leszna zapraszamy do usług orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Żory
Skanowanie klisz slajdów negatywów w Żorach możliwe jest poprzez firmę Kurier dowiezie Skany lub filmy  na terenie polski
Zamość Skanowanie klisz slajdów negatywów Pruszków

W Pruszkowie możemy zapronowac odbiór osobisty
Z Pruszkowa Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć dostarczamy osobiście lub zapraszamy do nas.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łomża
W Łomży odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do kupiowania osobiście lub preferujemy wysyłkę Kurier dowiezie Skany i negatywy na terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ełk
W Ełku mają Państwo mozliwość usługi skanowania negatywów klisz lub filmów 8mm.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Tomaszów Mazowiecki
W Tomaszowie Mazowieckim istnieje możliwość przesyłki za pobraniem

Skanowanie zdjeć
Skanowanie filmów na szpuli 8mm
Skanowanie Negatywów
Skanowanie klisz
Skanowanie slajdów

Skanowanie klisz slajdów negatywów Chełm
W Chełmie przyjmujemy Skanowanie klisz slajdów negatywów do przysłania i dostarczenia w formie przesyłki do wyboru jest wiele firm Kurier dowiezie materiał na terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mielec
W Mielcu Skanowanie klisz slajdów negatywów Świadczymy firmą Kurier dowiezie zeskanowane materiały na terenie Polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kędzierzyn-Koźle
W Kędzierzynie -Koźle prowadzimy filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm i naprawiamy każdy film negatyw .

Skanowanie klisz slajdów negatywów Przemyśl
W Przemyślu świadczymy usługi zarówno w dostarczaniu skan z uwzględnieniem listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Stalowa Wola
W Stalowej Woli prowadzimy filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm i dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów dostarczone Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Tczew
Tczew obsługujemy w zakresie przysłania i dostarczenia i filmów 8mm i super 8mm przy pomocy usługi pocztowej i Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Biała Podlaska
W Białej Podlaskiej świadczymy usługę filmów 8mm i super 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bełchatów
Serdecznie zapraszamy klientów z Bełchatowa do orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Świdnica
Klientów ze Świdnicy zapraszamy do oraz

wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Będzin
Będzin i okolice zapraszamy do skorzystania z usług filmów 8mm i super 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Zgierz
Klienci ze Zgierza przesyłają nam Skanowanie klisz slajdów negatywów do przysłania i dostarczenia orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć przy pomocy naszego Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Piekary Śląskie
W Piekarach Śląskich mieszkańcy mogą oddać nam Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć poprzez usługi Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Racibórz
Teren Raciborza i okolic obsługujemy z przesyłką Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polski w zakresie przysłania i dostarczenia kaset orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć i ich sprzedaży
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ostrołęka Świętochłowice
Klientów z Ostrołęka Świętochłowice obsługujemy w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Wejherowo
Obsługujemy klientów z Wejherowa w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Zawiercie
Klientów z Zawiercia zapraszamy do skorzystania z usług przysłania i dostarczenia /listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Skierniewice
filmy 8mm i super 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć ze Skierniewic do przysłania i dostarczenia na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć odbywa się Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Starachowice
W Starachowicach zapraszamy do skorzystania z usług orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Wodzisław Śląski
Klientów z Wodzisławia Ślaskiego zapraszamy do skorzystania z usług orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Starogard Gdański

Czy archiwzaja zdjeć klisz i filmów 8mm jest kosztowna?

Nie zapraszamy do skorzystania z usług


Starogard Gdański i okolice oferujemy usługę orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Puławy

W Puławach możliwe jest wysłanie do nas klisz i slajdów
W Puławach oferujemy Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z przesyłka Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Tarnobrzeg

W Tarnobrzegu skanujemy kliesz slajdy i filmy w ilościach hurtowych
W Tarnobrzegu oferujemy Skanowanie klisz slajdów negatywów oraz ich dostarczanie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kołobrzeg

Z Kołobrzega klientów obsługujemy w formie zdalnej
Klientów z Kołobrzegu zapraszamy do studia orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć Na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć


Skanowanie klisz slajdów negatywów Krosno
Krosno i okolice obsługujemy w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w formie przesyłki kurierskiej wliczonej w cenę
Skanowanie klisz slajdów negatywów Radomsko


Z Radomska odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów w formie przesyłki Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski w celu orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć

Skanowanie usługi studio kopiowania cała polska negatywy klisze filmy oraz filmy 8mm
Skanowanie usługi studio kopiowania cała polska negatywy klisze filmy oraz filmy 8mm


Skanowanie klisz slajdów negatywów Otwock Skanowanie klisz slajdów negatywów Skarżysko-Kamienna
Klientów ze Skarżyska Kamienna zapraszamy do skorzystania z oferty orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ciechanów
Ciechanów i okoilce zapraszamy do orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie zdjeć
Skanowanie filmów na szpuli 8mm
Skanowanie Negatywów
Skanowanie klisz
Skanowanie slajdów
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kutno
Klientów z Kutna zapraszamy do filmów 8mm i super 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Sieradz
Klientów z Sieradza zapraszamy do orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Zduńska Wola
Ze Zduńskiej Woli odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów do przysłania i dostarczenia tylko w formie Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Świnoujście
W Świnoujściu preferujemy Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski w obie strony przesyłkę listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia
Skanowanie klisz slajdów negatywów Żyrardów
Z Żyrardowa możemy odebrać Skanowanie klisz slajdów negatywów do przysłania i dostarczenia osobiście
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bolesławiec
W Bolesławcu należy zadzwonić na infolinię i zamówić od nas Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowa Sól
Skanowanie klisz slajdów negatywów do przysłania i dostarczenia orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z Nowej Soli przyjmujemy i oddajemy formą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Knurów
W Knurowie zapraszamy do wysyłki listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w formie przesyłki pocztowej
Skanowanie klisz slajdów negatywów Oświęcim
Klientów z Oświęcimia zapraszamy do skorzystania z usług przysłania i dostarczenia filmów 8mm i super 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć ma orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Częstochowa
Klientów z Częstochowy zapraszamy do wysyłania nam listw droga Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski na nasz koszt w celu przegrania listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Radom
Klienci z Radomia mogą skorzystać z usługi na miejscu
Skanowanie klisz slajdów negatywów Rzeszów
Rzeszów obsługujemy w formie wysyłki i odbioru listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia
Skanowanie klisz slajdów negatywów Sosnowiec
W Sosnowcu oferujemy usługę orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z odbiorem z domu
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kielce
W Kielcach odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w formie Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polski po zakupie wnaszym filmów z aparatu filmów na szpulach 8mmie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gliwice
W Gliwicach mamy oddział stacjonarny można nam Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć dowieźć ale i tak zostaną przegrane w centrali w Warszawie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Olsztyn
W Olsztynie istnieje tylko możliwość wysłania do nas listw do przysłania i dostarczenia Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Zabrze
Klientów z Zabrza możemy zaprosić do Gliwic na Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub klienci z Zabrza moga zakupic je w magazynie i mieć dostarczone do domu
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bielsko-Biała

modele projektorów 8mm produkowanych w Rosji, ale w okresie radzieckim popularnym modelem był projektor “Krasnogorsk-3”. Był to projektor 16mm, który można było przystosować do projekcji taśmy 8mm za pomocą specjalnego adaptera. “Krasnogorsk-3” był stosunkowo niedrogi i łatwy w obsłudze, co przyczyniło się do jego popularności wśród filmowców amatorów w Rosji i innych krajach bloku wschodniego. Innym modelem był projektor “Luch-1”, ale nie był on tak powszechny jak “Krasnogorsk-3”.
W Bielsku Białej dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów w najlepszej jakości.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bytom
Skanowanie klisz slajdów negatywów Zielona Góra

Skanowanie usługi studio kopiowania cała polska negatywy klisze filmy oraz filmy 8mm
Skanowanie usługi studio kopiowania cała polska negatywy klisze filmy oraz filmy 8mm


Z Zielonej Góry odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia za pośrednictwem firmy Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polskiej
Skanowanie klisz slajdów negatywów Rybnik
W Rybniku świadczymy usługi orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ruda Śląska
Klientów z Rudy Ślaskiej zapraszamy do orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć za pośrednictwem formy wysyłkowej
Skanowanie klisz slajdów negatywów Opole
Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć dostarczamy dostarczone z Opola firmą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Tychy
Klientów z Tych zapraszamy do orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z przesyłką Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gorzów Wielkopolski
Firmy i osoby prywatne z Gorzowa Wielkopolskiego zapraszamy do orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm

Producenci projektorów 8mm zmieniali się w czasie, a niektórzy z nich zakończyli działalność. Poniżej przedstawiam niektórych producentów projektorów 8mm, którzy byli aktywni w przeszłości:

 1. Kodak
 2. Bell and Howell
 3. Eumig
 4. Elmo
 5. Bauer
 6. Agfa-Gevaert
 7. Bolex
 8. Chinon
 9. Fujica
 10. Keystone

Warto jednak zauważyć, że w dzisiejszych czasach produkcja projektorów 8mm została praktycznie całkowicie zastąpiona przez projekcję cyfrową i zanikła na rzecz innych technologii.


Skanowanie klisz slajdów negatywów Elbląg
W Elblągu i okolicach zapraszamy klientów do orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w naszym studiu za pośrednictwem firmy Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polski

Tradycja nakazuje archiwizację zdjeć filmów starych filmów 8 mm jest częscią naszego dziedzictwa

Tradycja to zbiór wartości, przekonań, zwyczajów i praktyk, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie w określonej kulturze lub społeczności. Tradycje są często uważane za ważne, ponieważ pomagają ludziom utrzymać poczucie tożsamości i spójności w swojej kulturze. Tradycje mogą obejmować wiele różnych aspektów życia, takich jak religia, sztuka, muzyka, kuchnia, obrzędy, święta i wiele innych. Wspólne tradycje pomagają ludziom nawiązywać więź między sobą i przekazywać swoją historię, kulturę i wartości przyszłym pokoleniom.

Skanowanie klisz slajdów negatywów Płock
W Płocku najlepszą możliwością jest oddania /zakupu listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia do nas poprzez firmę Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polski.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dąbrowa Górnicza
Klientów z Dabrowy Górniczej zapraszamy do zakupów listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Wałbrzych
Klienci z Wałbrzycha mogą skorzystać z naszych usług za pośrednictwem darmowej usługi Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polskiej
Skanowanie klisz slajdów negatywów Włocławek
Klienci Włocławek i okolice mogą skorzystać z naszych usług filmów 8mm i super 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Tarnów
Klientów z Tarnowa zapraszamy do skorzystania z usług orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Chorzów
Chorzów obsługujemy w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z usługą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Koszalin
W Koszalinie w pełni oferujemy Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Ponadto w mniejszych miastach
Skanowanie klisz slajdów negatywów Aleksandrów Kujawski
Aleksandrów Kujawski obsługujemy w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Aleksandrów Łódzki
W Aleksandrowie Łódzkim zapraszamy do wysyłki kurierem listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Alwernia
W Alwerni dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć za pomocą usług z przesyłką
Skanowanie klisz slajdów negatywów Andrychów
W Andrychowie wzywamy Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski na nasz koszt do przysłania i dostarczenia listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Annopol
Skanowanie klisz slajdów negatywów w Annopolu oferujemy za pomocą firmy Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Augustów
W Augustowie oferujemy sprzedaży listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bielsko-Biała
Klientów z Bielska Białej obsługujemy w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Babimost
Babimost obsługujemy w zakresie filmów 8mm i super 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Baborów
Skanowanie klisz slajdów negatywów do przysłania i dostarczenia z Babimostu przesyłamy do naszego studia w formie Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Po które dostarczamy z usługa kurierską na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Baranów Sandomierski
W Baranowie Sandomierskim dostarczamy i naprawiamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
usługa Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polska jest zgodnie z cennikiem kurierskim.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Barcin
W Barcinie dostarczamy i prowadzimy filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na adres naszej firmy
Skanowanie klisz slajdów negatywów Barczewo
W Barczewie świadczymy usługi orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bardo
dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów w Bardo na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć-y oraz cd audio
Skanowanie klisz slajdów negatywów Barlinek


W Barlinku dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć po dostarczeniu firmą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskie na nasz koszt
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bartoszyce
W Bartoszycach dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć przyjęte przesyłką
Skanowanie klisz slajdów negatywów Barwice
W Barwicach dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć przesłane pocztą.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bełchatów
W Bełchatowie możemy przegrać Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć przysłane Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bełżyce
Na terenie Bełżyc dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć dostarczone do naszej głównej centrali
Skanowanie klisz slajdów negatywów Będzin
W Będzinie przyjmujemy Skanowanie klisz slajdów negatywów do przysłania i dostarczenia na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć przesłane drogą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polskie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Biała
W Białej oferujemy Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w Miejscowości Białą wszystkie rodzaje listw są kopiowane i przegrywane
Skanowanie klisz slajdów negatywów Biała Piska
W białej podlaskiej kopiujemy i dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów z orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Biała Podlaska
Skanowanie klisz slajdów negatywów w Białej Podlaskiej z dostawą zgodnie z cennikiem kurierskim.dostarczamy wszystkie formaty
Skanowanie klisz slajdów negatywów Biała Rawska
Białą Rawska obsługiwana jest w za kresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć przez firmę Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Białobrzegi
Białobrzegi Skanowanie klisz slajdów negatywów odbiera nasz Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski osobistsi
Skanowanie klisz slajdów negatywów Białogard
BIałogard obsługujemy zdanie przez wysłanie Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski do klienta po Skanowanie klisz slajdów negatywów
Skanowanie klisz slajdów negatywów Biały Bór
W Białym Borze dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć odbierając je z paczkomatu lub Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Biecz
Z Biecza odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów w formie Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiej . Skanowanie klisz slajdów negatywów do przysłania i dostarczenia orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bielawa
Z bielawy i okolic dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z przesyłką
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bielsk Podlaski
Bielsk podlaski obsługujemy w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć przy użyciu firmy Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski lun poczty
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bielsko-Biała
W Bielsko Białej oferujemy Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć obierając od Państwa Skanowanie klisz slajdów negatywów Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bieruń
przysłania i dostarczenia listw z Bierunia orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć wykonujemy w naszej głównej siedzibie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bierutów
Bierutów i okolice dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz wszystkie inne formaty
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bieżuń
W Bieżuniu związani sentymentalnie możemy przysłać Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Biłgoraj
W Biłgoraju dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z usługa Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Biskupiec (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć Biskupiec
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bisztynek
Bisztynek dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w najlepszej cenie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Blachownia
przysłania i dostarczenia w Blachowni wykonujemy z orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w oparciu o firmy Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Błaszki
Miejscowość Blaszaki obsługujemy prowadzimy filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm i dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Błażowa
W Blażanowej oferujmy kopiowanie listw zdjeć oraz odzyskiwanie zdjęć filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm filmów 8mm i super 8mm
Skanowanie klisz slajdów negatywów Błonie
Klientów z Błonia obsługujemy albo odbiór osobisty albo firma Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bobolice
W Bobolicach dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów dostarczone firmą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bobowa
Bobowa obsługiwana jest w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć nośnik dowolny
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bochnia
W Bochni oferujemy Skanowanie klisz slajdów negatywów
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bodzentyn
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bogatynia
Skanowanie klisz slajdów negatywów Boguchwała
W Boguchwale dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć Na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Boguszów-Gorce
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bojanowo
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bolesławiec
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bolimów
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bolków
Przy pomocy firmy Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Borek Wielkopolski
W borku wielkopolskim dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć korzystając z usługi Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Borne Sulinowo
W Bornym Sulimowie oferujemy przysłania i dostarczenia kasety orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć .Przesyłki odbieramy w głownej centrali w Warszawie przy pomocy firmy Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Braniewo
W Braniewie dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów Vhd na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Brańsk
W Brańsku przegrywany Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub Skanowanie klisz slajdów negatywów
Skanowanie klisz slajdów negatywów Brodnica
W Brodnicy dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z dostawą i odbiorem z domu
Skanowanie klisz slajdów negatywów Brok
W Broku odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów osobiście lub przyjmujemy przesyłkę Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Brusy
przysłania i dostarczenia listw W Brusach wykonujemy w formie przesyłki Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Brwinów
Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć odbieramy w Brwinowie osobiscie lub przyjmujemy przesyłką Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Brzeg
Klienci z Brzegu wysyłają nam Skanowanie klisz slajdów negatywów firmą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski na nasz koszt
Skanowanie klisz slajdów negatywów Brzeg Dolny
W Brzegu Śląskim prowadzimy filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Brzesko
W Brzesku prowadzimy filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski jest na nasz koszt
Skanowanie klisz slajdów negatywów Brzeszcze
W Brzeszczach dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na filmy 8mm i super 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub twardy dysk
Skanowanie klisz slajdów negatywów Brześć Kujawski
E brześciu kujawskim też oferowane jest Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub dowolny nośnik. Usługę można zamówić w formie Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Brzeziny
W Brzezinach i okolicach dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz świadczymy usługi filmów 8mm i super 8mm
Skanowanie klisz slajdów negatywów Brzostek
W Brzostku świadczymy wszystkie usługi z zakresu orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Brzozów
W Brzozowie prowadzimy filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm i dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć zadzwoń na infolinie na górze strony.
Skanowanie zdjeć
Skanowanie filmów na szpuli 8mm
Skanowanie Negatywów
Skanowanie klisz
Skanowanie slajdów
Skanowanie klisz slajdów negatywów Budzyń .
W Budzyniu oferujemy przysłania i dostarczenie listew podsufitowych orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Buk .
W miejscowości Buk
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bukowno
W Bukownie oferujemy filmy 8mm i super 8mm
Skanowanie klisz slajdów negatywów Busko-Zdrój
W Busku Zdroju tez oferujemy przysłania i dostarczenia wszystkich formatów  kaset
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bychawa
W Bychawie oferujemy przysłania i dostarczenia kaset VHS
Skanowanie klisz slajdów negatywów Byczyna
W Byczynie świadczymy usługi na miejscu lub można do was wysłać Skanowanie klisz slajdów negatywów do przysłania i dostarczenia
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bystrzyca Kłodzka
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bytom
W Bytomiu zapraszamy klientów do orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Nasz Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski podjedzie i zabierze Skanowanie klisz slajdów negatywów
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bytom Odrzański
W bytomiu Odrzańskim dostarczamy prowadzimy filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bytów
Bytów i okolicę dostarczamy orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z przesyłką Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Rynek – Cieszyn
Skanowanie klisz slajdów negatywów dostarczamy W Rynek-Cieszyn orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Cedynia
Skanowanie klisz slajdów negatywów z Cedyni zabiera Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski do przysłania i dostarczenia z orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Cegłów
Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć dostarczamy w Cegłowie z odbiorem osobistym co sobota

Oto lista niektórych producentów kamer 8mm, którzy byli aktywni w przeszłości:

 1. Kodak
 2. Bell and Howell
 3. Canon
 4. Minolta
 5. Sony
 6. JVC
 7. Panasonic
 8. Nikon
 9. Fujifilm
 10. Polaroid
 11. Ricoh
 12. Yashica
 13. Agfa
 14. Bauer
 15. Beaulieu
 16. Bolex
 17. Braun
 18. Chinon
 19. Eumig
 20. Leicina
 21. Nizo
 22. Porst
 23. Revere
 24. Zeiss Ikon


Skanowanie klisz slajdów negatywów Chełm
Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć dostarczamy w Chełmie najczęsciej dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Chełmek
Chełmek i okolice obsługujemy w zakresie przysłania i dostarczenia listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Chełmno
przysłania i dostarczenia listw w Chełmnie z orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć realizujemy usługą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Chełmża
Chełmża i okolice obsługujemy w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania kaset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Preferujemy wysyłkę pocztową do Chełmży

na terenie chełmzy kurier gratis
Skanowanie klisz slajdów negatywów Chęciny
Chęciny obsługujemy w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Chmielnik
przysłania i dostarczenia w Chmilniku listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć jako usługa z Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Chocianów
Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w Chocianowie to nasza usługa
Skanowanie klisz slajdów negatywów Chociwel
W miejscowości Chociweł filmy 8mm i super 8mm

Kulturowe znaczenie tradycji: Wiele kultur na świecie przypisuje szczególną wagę tradycji, w tym zwyczajów, obrzędów, języka i wierzeń. Dla starszych ludzi zachowanie i przekazywanie tych tradycji jest ważnym sposobem na utrzymanie i przekazywanie swojej tożsamości kulturowej.

Przekazywanie wartości: Tradycje często niosą ze sobą wartości, takie jak szacunek dla starszych, empatia, lojalność i szacunek dla tradycji i historii. Starsze osoby często czują, że przekazywanie tych wartości jest ważne dla przyszłych pokoleń.

Utrzymanie więzi rodzinnych: Wiele tradycji jest związanych z rodziną i wspólnymi doświadczeniami. Przywiązanie do tych tradycji może pomóc w utrzymywaniu więzi rodzinnych i umacnianiu relacji między członkami rodziny.

Utrzymanie stabilności społecznej: Tradycje odgrywają również ważną rolę w stabilizacji społecznej. Utrzymywanie pewnych tradycji może pomóc w zapobieganiu chaosowi i niepewności, a także w umacnianiu poczucia przynależności do grupy.

Szacunek dla przeszłości: Starsi ludzie często czują się związani ze swoją przeszłością i historią swojego kraju czy regionu. Dlatego też, przestrzeganie tradycji może być dla nich sposobem na wyrażenie szacunku dla swojej historii i dziedzictwa kulturowego.

Warto jednak pamiętać, że nie każda tradycja jest dobra i wartościowa, a przestrzeganie jej nie powinno naruszać praw innych ludzi czy szkodzić środowisku.


Skanowanie klisz slajdów negatywów Chocz
W Miejscowości Chocz prowadzimy filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Chodecz
W Chodeczu dostarczamy ze filmów z aparatu filmów na szpulach 8mmu Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Chodzież
W Chodzieży dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć korzystając z usług Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Chojna
W miejscowości Chojna dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Chojnice
W Chojnicach mamy miły pukt który kieruje do nas klientów Zapraszamy do przesyłania listw do kopiowania orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć usługami pocztowymi i Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Chojnów
W Chojnowie oferujemy Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć ,Skanowanie klisz slajdów negatywów odbiera nasz Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski w usłudze kurierskiej
Skanowanie klisz slajdów negatywów Choroszcz
W Choroszczy i okolicach Przegrywany Skanowanie klisz slajdów negatywów magnetofonowe oraz Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Chorzele
W Chorzelach dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów w formie orazy wykonujemy usługę przegrywania kset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć Na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Chorzów
Chorzów i okolice obsługujemy w zakresie przysłania i dostarczenia orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć Na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
przysłania i dostarczenia orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do Choszczno
W Choszcznie dostarczamy i Skanowanie klisz slajdów negatywów magnetofonowe i Skanowanie klisz slajdów negatywów wideo takie jak orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć .Zalecamy zamówienia w filmów z aparatu filmów na szpulach 8mmie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie zdjeć
Skanowanie filmów na szpuli 8mm
Skanowanie Negatywów
Skanowanie klisz
Skanowanie slajdów
Skanowanie klisz slajdów negatywów Chrzanów
W Chrzanowie i okolicach dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć przy możliwej obsłudze Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polskiej
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ciechanowiec
W Ciechanowcu dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć door to door
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ciechanów
W Ciechanowie zarówno dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć jak i filmy 8mm i super 8mm
I inne nasz Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski podjedzie do Panstwa odebrac Skanowanie klisz slajdów negatywów do przysłania i dostarczenia
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ciechocinek
W Ciechocinku prowadzimy filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm Skanowanie klisz slajdów negatywów i dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz dostarczamy kazdy rodzaj kaset.

Państwa przesyłki są ubezpieczone i dostarczją nam je rózne firmy kurierskie z którymi mamy popdisane umowy .Nad wszystkim czuwa firma apaczka.

Wystarczy dobrze zakpowac kasety negatywy klisze i filmy i dostra do nas bezpieczne.

Istnieje mozliwośc odboru ich z zapłątą za pobraniem


Skanowanie klisz slajdów negatywów Cieszanów
W Cieszanowie też proponujemy sprzedaż orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć bez wychodznia z domu wystraczy że zadzwonisz na infolinie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Cieszyn
W Cieszynie prowadzimy filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm dostarczamy i nagrywamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć zapraszamy
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ciężkowice
W Cieżkowicach mozliwa jest obsługa filmów 8mm i super 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Cybinka
W Cybince oferujemy kopiowanie Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Czaplinek
Czaplinek obsługujemy w zakresie filmów 8mm i super 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć an orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz filmów 8mm i super 8mm
Skanowanie klisz slajdów negatywów Czarna Białostocka
W Czarnej Białostockiej też dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć.Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski w tym wypadku jest zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Czarna Woda
W Czarnej Wodzie przgrywamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećna dowolne nośniki.Usługa Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskis zgodnie z cennikiem kurierskim jest dostepna.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Czarne
W miejscowości Czarne też oferujemy Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Czarnków
Skanowanie klisz slajdów negatywów Czarnków na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Czchów
W Czchowie dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz na dyski zewnętrzne.Usługi Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskie dla czchowie są dostępne
Skanowanie klisz slajdów negatywów Czechowice-Dziedzice
W Czechowicach Dziedzicach dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Czeladź
Czeladz i okolice są obsługiwane są w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz podsufitowych Usługa Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski jest zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Czempiń
W Czepińiu i okolicach świadczone są usługi orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć.Pocztek inpost zgodnie z cennikiem kurierskim w ofercie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Czerniejewo
W Czarniejewie świadczymy :
-Skanowanie klisz slajdów negatywów
-przysłania i dostarczenia płyt orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
-przysłania i dostarczenia listw magnetofonowych
Skanowanie klisz slajdów negatywów Czersk
W czersku świadczymy komplet usług takich jak Skanowanie klisz slajdów negatywów ,Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Czerwieńsk
Skanowanie klisz slajdów negatywów w Czerwińsku i okolicach realizujemy z przesyłką do domu
Skanowanie klisz slajdów negatywów Czerwionka-Leszczyny
W Czerwionce Leszczyny dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz filmy 8mm i super 8mm cd na dowolny nośnik. Usługa relaizowana jest w systemie door to door
Skanowanie klisz slajdów negatywów Czerwińsk nad Wisłą
Z Czerwińska nad Wisłą Skanowanie klisz slajdów negatywów odbieramy orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia w naszym studiu.Usługę ralizuje firm Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polska Apaczka
Skanowanie klisz slajdów negatywów Częstochowa
Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć dostarczamy w Częstochowie oraz prowadzimy filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm je na filmy 8mm i super 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Zapraszamy osoby z Częstochowy do skorzystania z naszej usługi bez wychodzenia z domu
Skanowanie klisz slajdów negatywów Człopa
W Cżłopie i oklicach dostarczamy orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w najlepszej jakości Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski jest zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Człuchów
W Cżłuchowie mozemy obsłużyć Państwa w zakrsie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Czyżew
W Czyżewie oferujemy Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z przesyłką
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dobczyce
W dobczycach mamy tylko jedną opcję orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć -przesyłkę Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Daleszyce
W Daleszycach Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć przegrywane są przy pomocy usługi Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Darłowo
Z Darłowa Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć przyjmujemy za pośrednictwem Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski bez kosztów i etykiet z Państwa strony
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dąbie
W Miejscowości Dąbie też dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć wystarczy zawołać naszego Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dąbrowa Białostocka
Klienci z Dąbrowy Białostockiej wysyłają nam Skanowanie klisz slajdów negatywów w formie przesyłek Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dąbrowa Górnicza
Klientów z Dabrowy Górniczej obsługujemy w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w formie przesyłek Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski na nasz koszt
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dąbrowa Tarnowska
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dąbrowa Tarnowska odbywa się stacjonarnie lub z przesyłką Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Debrzno
W Debrznie świadczenie usług orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć zawiera usługe Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dębica
W Dębicy dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć a Skanowanie klisz slajdów negatywów wysłanie i odbiór następuje Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dęblin
Z Dęblina Skanowanie klisz slajdów negatywów pdo przysłania i dostarczenia orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć odbieramy Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiem
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dębno
W Dębnie są do wyboru dwie opcje albo paczkomat albo odbiór Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dobczyce
W Dobczycach także dostarczamy dostarczone Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dobiegniew
Dobigniew też obsługujemy z w zakresie przysłania i dostarczenia listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z usługa Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dobra (powiat łobeski)
Skanowanie klisz slajdów negatywów W Dobrej Powiat Lubelski odbywa się przez firmę Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski

Czyszczenie i prostowanie taśmy 8mm wymaga ostrożności i delikatności, aby uniknąć uszkodzenia materiału. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w procesie:

Czyszczenie taśmy 8mm:

 1. Przed czyszczeniem taśmy, upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia. Potrzebujesz miękkiej, suchej szmatki, delikatnego płynu do mycia naczyń i alkoholu izopropylowego.
 2. Przetrzyj taśmę delikatnie suchą szmatką, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia.
 3. Następnie, przy użyciu miękkiej szmatki zwilżonej w delikatnym płynie do mycia naczyń, przetrzyj taśmę, usuwając zanieczyszczenia i zabrudzenia.
 4. Na koniec, przy użyciu szmatki zwilżonej w alkoholu izopropylowym, przetrzyj taśmę, aby usunąć wszelkie pozostałości i osuszyć taśmę.

Prostowanie taśmy 8mm:

 1. Aby wyrównać skręty i odwrócić zgięcia taśmy, możesz skorzystać z prostownicy taśmowej. Przed użyciem sprawdź, czy jest ona odpowiednia dla taśmy 8mm.
 2. Włóż taśmę do prostownicy, uważając, aby nie naciągnąć jej zbyt mocno.
 3. Uruchom prostownicę i delikatnie wyrównaj skręty i zgięcia taśmy.
 4. Po użyciu prostownicy, upewnij się, że taśma jest w dobrej kondycji i nie ma żadnych uszkodzeń.

Ważne jest, aby pamiętać, że czyszczenie i prostowanie taśmy 8mm wymaga ostrożności i delikatności, aby uniknąć uszkodzenia materiału. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub braku doświadczenia w czyszczeniu lub prostowaniu taśm 8mm, zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnego laboratorium filmowego.


Skanowanie klisz slajdów negatywów Dobra (powiat turecki)
W dobrej w powiecie tureckim dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz Skanowanie klisz slajdów negatywów audio i wideo
A odbiór i wysyłka darmowa
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dobre Miasto
W Dobrym Mieście wszystkie usługi orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć są objete darmową przesyłka Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dobrodzień
W Dobrodzieniu Wykonujemy kompleksową usługe orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dobrzany
W Dobrzanach oferujemy komplet orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z dostawą do domu i odbiorem zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dobrzyca
W Dobrzycy usługi Skanowanie klisz slajdów negatywów są Swiadczone przesyłka Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski też zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dobrzyń nad Wisłą
Dobrzyń nad Wisła jest obsługiwany przez nas i świadczmy usługi w zakresie przysłania i dostarczenia takich listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz przysłania i dostarczenia listw audio i wideo.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dolsk (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Drawno (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Drawsko Pomorskie
W Drawsku Pomorskim – dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć Skanowanie klisz slajdów negatywów Kaset hi8 oraz płyt8 Skanowanie klisz slajdów negatywów mini dv oraz wszystkie onne oNasza firma posiada wszystkie formaty świata od lat 60 aby wykonac Panstwu cyfryzację. Skanowanie klisz slajdów negatywów sufitowe i przusufitowe
Skanowanie klisz slajdów negatywów Drezdenko
Przegranie w Drezdenku listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz listw kaset hi8 oraz płyt 8 i minidv jest oferowane za pomoca usługi Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Drobin
W Drobinie dostarczamy orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz dostarczamy nagrania audio
Skanowanie klisz slajdów negatywów Drokaset hi8 oraz płytczyn
Drokaset hi8 oraz płytczyn obsługujemy w zakresie naprawiana listw oraz orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć czesto bywamy w Hotelu w Drokaset hi8 oraz płytczynie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Drzewica
W Drzewicy w formie Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dubiecko
W Dubiecku dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oferujac Państwu darmowego Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dukla
W Dukli studio kopiuje Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz przegrywa stare winyle. filmy 8mm i super 8mm i Skanowanie klisz slajdów negatywów dostarczysz do Nas pocztą
Skanowanie klisz slajdów negatywów Duszniki-Zdrój
W Dusznikach Zdroju oferujemy Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z wysyłką odbiorem
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dynów

Skanowanie usługi studio kopiowania cała polska negatywy klisze filmy oraz filmy 8mm
Skanowanie usługi studio kopiowania cała polska negatywy klisze filmy oraz filmy 8mm


W Dynowie dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć i w okolicach na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Działdowo
Na trasie do Działdowa odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów osobiście Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia
Skanowanie klisz slajdów negatywów Działoszyce
W Działoszycach dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów oraz przysufitoweorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Działoszyn
W Działoszynie usługi dotycza filmów 8mm i super 8mm i negatywów slajdów zdjęć oraz orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dzierzgoń (PM)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dzierżoniów
W Dzierzoniowie dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć jest juz dostępne.
Dlatego że postanowiliśmy uruchomić obsługę zdalną . Z Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski door to door
Skanowanie klisz slajdów negatywów Dziwnów
Dzwinów i okolice obsługujemy w zkresie sprzedaży filmów 8mm i super 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć ,Kaset hi8 oraz płyt 8 Na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć Kirier bezpłatnie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Stare Miasto – Elbląg
Skanowanie klisz slajdów negatywów Elbląg .W Elblągu świadczymy usługi kopiowania z a pośrednictwem Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskia
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ełk. W Ełku świadczymy usługi sztukatura.p lorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Frampol. Do Frampola wysyłamy Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskia na nasz koszt
Skanowanie klisz slajdów negatywów Frombork .We Fromborku możemy zaoferować usługę orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na dowolny nośnik.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Garwolin .
W Garwolinie świadczymy szeroko pojęte usługi kopiowania orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć Czesto z odbiorem osobistym
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gąbin
W Gabinie dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z usługą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski w cenie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Giżycko
W Gizycku dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Glinojeck
W Glinojecku obsługujemy klientów odbierając osobiscie Skanowanie klisz slajdów negatywów od nich lub szybciej wysyłając im Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gliwice
W gliwicach posiadamy oddział firmy oraz dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć .najszybciej bedzie nam wysłac te Skanowanie klisz slajdów negatywów Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski którego my Państwu umawiamy w Cenie.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Głogów
W Głogowie wykonujemy kilka usług Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz kopiowani a listw magnetofonowych. Usługa drzwi do drzwi
Skanowanie klisz slajdów negatywów Głogów Małopolski
W Głogowie Małopolskim kopiowanie i Skanowanie klisz slajdów negatywów odbywa się zdalnie i za kuriera Panstwo nie płacicie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Głogówek
W Głogówku dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz prowadzimy filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Głowno
Z Główna dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w trybie expresowym wystarczy zadzwonić na nasza infolinie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Głubczyce
Z Głobczycz w Opolskim zabieram Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiem
Skanowanie klisz slajdów negatywów Głuchołazy
W Głuchołazach dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz przysufitowe zgodnie z cennikiem kurierskim z dostawa Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiską
Skanowanie klisz slajdów negatywów Głuszyca
W Głuszycy i okolicach dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz lub orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć.
Zadzwóń a wyślemy do ciebie Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskia zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gniew
W Gniewie też oferujmy już usługe Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski zgodnie z cennikiem kurierskim dla usługi orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w miejscowości Gniew.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gniewkowo
W Gniewkowie dostarczamy wszystkie rodzaje listw w tym dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w Gniewkowie z pełną bezpłatną przesyłką w obie strony listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz innych nośników
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gniezno
W Gnicznie oferujemy Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gogolin
W Googlinie dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w wysokiej jakości.
Zapraszamy do skorzystania z darmowych wysyłek
Skanowanie klisz slajdów negatywów Golczewo
Golczewo i okolice są objęte usługa orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć i dostarczniem i odbiorem zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Goleniów
Goleniów i okolice dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć .Z obsługą door to door.

Prostownica taśmowa to urządzenie służące do wyprostowania i wyrównania taśmy filmowej 8mm. Prostownica taśmowa wykorzystuje zasadę magnetyczną, aby przyciągać i wyrównywać skręty taśmy, co pozwala na płynne i bezproblemowe przesuwanie jej przez projektor lub kamerę.

Prostownica taśmowa składa się z metalowej płytki, która jest podłączona do źródła zasilania i wytwarza pole magnetyczne. Taśma filmowa 8mm jest przeciągana przez to pole magnetyczne, co powoduje, że skręty zostają wyprostowane.

Prostownice taśmowe różnią się w zależności od modelu, ale zwykle mają kształt prostokątny lub podobny do litery U. Na jednym końcu znajduje się otwór, do którego należy wprowadzić taśmę, a na drugim końcu znajduje się rolka, która prowadzi taśmę przez pole magnetyczne.

Wałki prowadzące taśmę są pokryte materiałem, który zapobiega jej uszkodzeniu, a także zapewnia odpowiednie napięcie podczas przesuwania przez urządzenie. W niektórych modelach prostownic taśmowych istnieje również możliwość regulacji siły magnetycznej, co pozwala na dostosowanie urządzenia do różnych typów taśm filmowych.

Ważne jest, aby wybrać odpowiedni model prostownicy taśmowej do konkretnego typu taśmy filmowej i skonsultować się z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzenia materiału.

Aby zdigitalizować stare filmy 8mm, można skorzystać z usług profesjonalnych laboratoriów filmowych lub wykonać digitalizację samodzielnie przy użyciu odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. Oto kilka kroków, które pomogą w procesie digitalizacji:

 1. W celu digitalizacji taśmy 8mm należy najpierw zdobyć odpowiedni sprzęt. Do digitalizacji można użyć specjalnego projektora filmowego, który przesyła obraz na ekran lub na komputer, lub specjalistycznego skanera do taśm filmowych.
 2. Jeśli korzystasz z projektora filmowego, musisz połączyć go z komputerem przy użyciu kable USB lub HDMI, w zależności od typu projektora i komputera.
 3. Oprogramowanie do digitalizacji taśmy filmowej jest zwykle dostarczane razem z projektorami lub skanerami. Należy zainstalować je na komputerze i uruchomić przed rozpoczęciem digitalizacji.
 4. Przed rozpoczęciem digitalizacji taśmy należy sprawdzić stan taśmy i upewnić się, że nie ma żadnych uszkodzeń lub zanieczyszczeń.
 5. Następnie należy załadować taśmę do projektora lub skanera i przystąpić do digitalizacji. W przypadku projektora filmowego należy ustawić ostrość i ekspozycję, aby uzyskać jak najlepszy obraz.
 6. Podczas digitalizacji taśmy 8mm warto również zastosować korekcję kolorów i usuwanie szumów z obrazu, aby poprawić jakość.
 7. Po zakończeniu digitalizacji można zapisać plik na komputerze w wybranej formacie (np. AVI, MP4, MOV) i zabezpieczyć go przed utratą danych.

Ważne jest, aby wykonywać digitalizację taśmy filmowej 8mm ostrożnie i delikatnie, aby uniknąć uszkodzeń i zniekształceń obrazu. W przypadku braku doświadczenia lub wątpliwości dotyczących procesu digitalizacji, zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnego laboratorium filmowego.


Skanowanie klisz slajdów negatywów Golina
W Golinie dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów oraz dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Golub-Dobrzyń
W Golubiu Dobrzyniu usługa orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć jest z wliczonym w cenę Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiem
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gołańcz
W Miejscowości Gołańcz dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gołdap
W Gołdapi i okolicach przegrywamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Goniądz
W Goniądzu dostarczamy nie tylko Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć ale wszystkie oNasza firma posiada wszystkie formaty świata od lat 60 aby wykonac Panstwu cyfryzację wideo
Skanowanie klisz slajdów negatywów Goraj
W Goraju jesteśmy w stanie przysłać i Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć i filmy 8mm i super 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć a nawet Skanyled Wystarczy że wezwiesz naszego Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gorlice
W Gorlicach które bardzo dobrze znamy i bywamy dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gorzów Śląski
W Gorzowie Ślaskim przegramy twoje Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć .Dzieki usłudze darmowego Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gorzów Wielkopolski
W Gorzowie Wielkopolskim dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z usługami Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gostynin


Do Gostynina jezdzi nasz Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski Ale mozesz wysłać swoje Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia tak bedzie szybciej .Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski jest darmowy na nasz koszt
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gostyń
W Gostyniu usługę orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć swiadczymy w formie Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiskiej zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gościno
W Gościnie Skanowanie klisz slajdów negatywów i listw audio realizujemy . W ofercie zgodnie z cennikiem kurierskim
Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski Dhl ,Inpost
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gozdnica
Gozdnica i okilice też obsługujemy w zakresie sztukatura.p lorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Góra
W miejscowości Góra przegrywamy i kopiujemy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Góra Kalwaria
Góra Kalwaria posiada od nas pełną obsługę przysłania i dostarczenia orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć przesyłki sa realizowane zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Górowo Iławeckie
Górowo Iławieckie posiada pełną obsługę orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Górzno
Górzno i okolice obsługujemy w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć i płyt orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz dostarczania listw
Skanowanie klisz slajdów negatywów Grabów nad Prosną
W Grabowie nad Prosnem także dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Grodków
Grodków to miejscowość w której dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Grodzisk Mazowiecki
Z Grodziska mazowieckiego Skanowanie klisz slajdów negatywów odbieramy osobiście naszym transportem
Zadzwoń aby umówić się na przegrywanie listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w Grodzisku.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Grójec
Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia z Grójca też odbieramy osobiście ale szybciej bedzie jak wyślesz Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski na nasz koszt
Skanowanie klisz slajdów negatywów Grudziądz
W Grudziądzu tez mozliwa jest usługa orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć wystarczy że zadzwonisz na infolinie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Grybów
Grybów obsługujemy w pełnym zakresie kopiowania i orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz mini vh i Kaset hi8 oraz płyt8
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gryfice
Gryfice mają pełną obsługę orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
I obsługuje my w Grificach przysłania i dostarczenia set orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz listw magnetofonowych
Skanowanie klisz slajdów negatywów w Gryfinie Świadczymy isługi
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gryfów Śląski
W Gryfowie Ślaskim zapraszamy do wysyłania nam listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskim na nasz koszt
Skanowanie klisz slajdów negatywów Gubin (LB)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mierzeja Helska – Hel
Skanowanie klisz slajdów negatywów Hajnówka (PD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Halinów
W Halinowie odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów do przysłania i dostarczenia orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć osobiście
Skanowanie klisz slajdów negatywów Hel (PM)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Hrubieszów (LU)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Iława
Klientów z Iławy zapraszamy do skorzystania z filmów 8mm i super 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w naszej firmie Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski jest zgodnie z cennikiem kurierskim


Skanowanie klisz slajdów negatywów Iłowa (LB)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Iłża (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Imielin (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ińsko (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Iwaniska (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Iwonicz-Zdrój


W Iwoniczu Zdroju dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Izbica /Izbica Kujawska
W izbicy dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z usługą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskie dotyczy to tę miejscowości Izbica Kujawska
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ratusz – Jarocin
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jastrzębie-Zdrój (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jabłonowo Pomorskie (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Janikowo (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Janowiec Wielkopolski W Janowcu Wielkopolskim świadczymy usługi w zakresie studia kopiowania
Skanowanie klisz slajdów negatywów Janów Lubelski (LU)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jaraczewo (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jarocin (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jarosław (PK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jasień (LB)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jasło
Klientów z Jasła juz możemy zaprosić do przesyłania listw do przysłania i dostarczenia orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do nas na nasz koszt
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jastarnia (PM)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jastrowie (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jawor (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jaworzno (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jaworzyna Śląska (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jedlicze (PK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jedlina-Zdrój
Klientów z Jedliny Zdrój zapraszamy serdecznie do wysłania listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia do naszej firmy bez kosztów bez drukowania etykiety
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jedlnia-Letnisko (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jedwabne (PD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jelcz-Laskowice (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jelenia Góra (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jeziorany (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jędrzejów (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jordanów
Klientów z Jordanowa obsługujemy w zakresie przysłania i dostarczenia listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Józefów (powiat otwocki)
Klientów z Józefowa obsługujemy odbierając sami Skanowanie klisz slajdów negatywów lub zapraszamy do wysłania listw przesyłką Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Jutrosin
W Jutrosinie klientów obsługujemy w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć przy pomocy usługi Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kazimierz Dolny
w Kazimierzu Dolnym Świadczymy usługi orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Rynek – Korfantów
Klientów z Korfantowa obsługujemy przy użyciu firmy Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski która dostarczy nam Skanowanie klisz slajdów negatywów i odbierze.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kaczory
W Kaczorach dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć a Skanowanie klisz slajdów negatywów odbieramy przesyłką Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kalety (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kalisz
W Kaliszu dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć. Skanowanie klisz slajdów negatywów dostracza nasz Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski bez drukowania etykiety zgodnie z cennikiem kurierskim.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kalwaria Zebrzydowska
Skanowanie klisz slajdów negatywów z Kalwarii Zebrzydowskiej do przysłania i dostarczenia orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć otrzymujemy od Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski wysłanego na nasz koszt
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kałuszyn
Z Kałuszyna odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów osobiście lub według życzenia mogą Państwo wysłać Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski lub paczkomatem

Materiały na kliszach naegarywach stare zniszczone zdjecia podlagają dlaszej degradacji i utlenianiu warto zadbać aby je własciwie zachować zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 


Skanowanie klisz slajdów negatywów Kamieniec Ząbkowicki
W Kamieńcu Ząbkowickim dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć i obsługujemy Kamieniec
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kamienna Góra (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kamień Krajeński (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kamień Pomorski (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kamieńsk (ŁD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kamionka (LU)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kańczuga (PK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Karczew
Klientów z Karczewa zapraszamy w miare możłiwości do przesyłąnia listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia usługa przesyłki jest bezpłatna
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kargowa (LB)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Karlino (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Karpacz (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kartuzy (PM)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Katowice (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kazimierz Dolny
Klientów z Kaziemierza Wielkiego Zapraszamy do orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z usługą darmową Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski zgodnei z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kazimierza Wielka (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kąty Wrocławskie (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kcynia (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kędzierzyn-Koźle
Klientów z Kędziezyna Kożle zapraszamy do skorzystania z usług sprzedawania listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kępice (PM)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kępno
Skanowanie klisz slajdów negatywów w Kępnie świadczone jest usługą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kętrzyn
W Kętrzynie i okolicach Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć świadczymy w formie Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kęty
Kęty obsługujemy w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć audio i orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kietrz
W Kietrzu oferujmy Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć droga Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kisielice
dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na terenie Kisielic -obsługa Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kleczew
W Kleczewie oferujemy usługi orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć wideo takich jak orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Oferta jest kompletem z usługą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski dood to door
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kleszczele
W Kleszczelach dostarczamy stare Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub płyte orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z pomocą darmowej obsługi Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiej
Skanowanie klisz slajdów negatywów Klimontów
W Klimontowie oferujemy filmów 8mm i super 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kluczbork
W Kluczborku oferujemy przgrywanie listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z pełną w zgodnie z cennikiem kurierskimi obsługą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kecko
W Kecku zapewniamy przzgrywanie listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z obsługą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kłobuck
Z Kłobucka odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć usługą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski na nasz koszt
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kłodawa
W Kłodawie nie dostarczamy listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kłodzko
W kłodzku i okolicach dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz Skanowanie klisz slajdów negatywów audio wszystkie formaty łącznie z listwami mdfi Skanowanie klisz slajdów negatywów wszystkie rozmairy
Skanowanie klisz slajdów negatywów Knurów
W Knurowie przegrywamu Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć któe mozna wysłąć pocztą lub Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Knyszyn
W Knyszynie dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w formie odbioru listw od Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kobylin
W Kobylinie dostarczamy / prowadzimy filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć nalezy je wysłać paczkomatem
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kobyłka
Do Kobyłki jezdzimy osobiście zabieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kock
W Kocku przyjmujemy kasty orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kolbuszowa
Kolbuszowa i okolice obsługujemy w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć.dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów i sufitowe orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kolno
W Kolnie odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć poprzez usługę Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiską do orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kolonowskie
W Kolonowskie dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz Skanowanie klisz slajdów negatywów magnetofonowe
Skanowanie klisz slajdów negatywów Koluszki
W Koluszkach swiadczymy pełen pakiet usług orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz przysłania i dostarczenia wszystkich formatów do skanowania analogowych i cyfrowych
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kołaczyce
W Kołaczycach dostarczamy wszystkie rodzaje kasey orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz Skanowanie klisz slajdów negatywów audio
Skanowanie klisz slajdów negatywów Koniecpol
W Koniecpolu dostarczamy wszystkie typy listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz filmy 8mm i super 8mm winylowe
Skanowanie klisz slajdów negatywów Konin
W Koninie dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz wszystkie inne rodzaje listw audio i wideo.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Konstancin-Jeziorna
W Konstancinie Jeziornej odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów i odwozimy osobiście .dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w Konstancinie Jeziorna
Skanowanie klisz slajdów negatywów Konstantynów Łódzki
W Konstatnynowie Łodzkim kopiujmey i przegrywany Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z obsługa Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiską zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Końskie
W Końskim świadczymy i usługę filmów 8mm i super 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz prowadzimy filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm inne formaty
Skanowanie klisz slajdów negatywów Koprzywnica
W Koprzywnicy usługa filmów 8mm i super 8mm orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć jest dostępna w formie Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiskiej bez kosztów
Skanowanie klisz slajdów negatywów Korfantów
W Korfantowie przgrywamy nie tylko Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć ale także sprzedajemy Skanowanie klisz slajdów negatywów audio
Skanowanie klisz slajdów negatywów Koronowo (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Korsze (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kosów Lacki
Klientów z Kosowa Lackiego możemy obsłużyć na dwa sposoby :
-odebrać co sobotę Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia albo moga wysłąć nam Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski zgodnie z cenami obowiazujacymi u kurierów
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kostrzyn (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kostrzyn nad Odrą (LB)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Koszyce (MA)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kościan (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kościerzyna
Klientów z Kościezyna zapraszamy do orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz darmowego Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskia
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kowal (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kowalewo Pomorskie (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kowary (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Koziegłowy
Skanowanie klisz slajdów negatywów z Kozłogłów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć Odbieramy formą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kozienice (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Koźmin Wielkopolski (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Koźminek (WP)
Skanowanie zdjeć
Skanowanie filmów na szpuli 8mm
Skanowanie Negatywów
Skanowanie klisz
Skanowanie slajdów
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kożuchów
W Kożuchowie oferujemy filmy 8mm i super 8mm na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć naprawiamy też Skanowanie klisz slajdów negatywów wszystkich formatów oraz odzyskujemy z dysków dane
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kórnik (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Krajenka (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Krapkowice (OP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Krasnobród (LU)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Krasnystaw
Klientów z Karasnegostawu zapraszamy do orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w naszym studiu Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć zabierze i odwiezie Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kraśnik (LU)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Krobia (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Krosno. W Krośnie oferujemy usługi przysłania i dostarczenia orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Krosno Odrzańskie (LB)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Krośniewice (ŁD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Krotoszyn (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kruszwica
Klientów z Kruszwicy obsługujemy w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć

Aby przenieść 8-milimetrowy film vintage do jakości 4K, potrzebujesz specjalistycznego sprzętu i oprogramowania, które poradzą sobie z wysoką rozdzielczością. Oto ogólne kroki, które należy wykonać:

  Zdobądź wysokiej jakości skaner do filmów, który może skanować w rozdzielczości 4K. Na rynku dostępnych jest wiele opcji, od skanerów klasy konsumenckiej po skanery profesjonalne.

  Dokładnie wyczyść film przed zeskanowaniem. Pomoże to usunąć kurz lub zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na jakość skanu.

  Załaduj film do skanera i rozpocznij proces skanowania. Będzie to wymagało przepuszczania filmu przez skaner klatka po klatce, przechwytując każdą klatkę jako obraz cyfrowy o wysokiej rozdzielczości.

  Po zakończeniu skanowania użyj oprogramowania do edycji, takiego jak Adobe Premiere Pro lub Final Cut Pro, aby utworzyć wysokiej jakości cyfrowe wideo ze zeskanowanych klatek. Może to obejmować korekcję kolorów, redukcję szumów i inne techniki przetwarzania końcowego w celu poprawy jakości wideo.

  Wyeksportuj końcowe wideo w rozdzielczości 4K, używając formatu takiego jak MP4, MOV lub AVI. W ten sposób powstanie wysokiej jakości cyfrowa kopia oryginalnego filmu 8 mm, którą można oglądać na nowoczesnych wyświetlaczach i przechowywać na nośnikach cyfrowych.

Należy zauważyć, że jakość końcowego wydruku będzie zależała od jakości oryginalnego filmu i użytego sprzętu do skanowania. Jeśli film jest uszkodzony lub źle zakonserwowany, uzyskanie obrazu w jakości 4K może nie być możliwe. Ponadto proces skanowania i edycji może być czasochłonny i wymaga pewnej wiedzy technicznej. Z tego powodu najlepiej jest zatrudnić profesjonalną usługę skanowania filmów, która zajmie się tym procesem.

 


Skanowanie klisz slajdów negatywów Krynica Morska (PM)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Krynica-Zdrój .W Krynicy zdroju oferujemy usługę za pośrednictwem firmy Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Krynki .W Krynkach Świadczymy zakupy internetowe filmów 8mm i super 8mm
Skanowanie klisz slajdów negatywów Krzanowice (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Krzepice
Skanowanie klisz slajdów negatywów Krzeszowice
W Krzeszowicach świadczymy usługi orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz listw magnetofonowych
Skanowanie klisz slajdów negatywów Krzywiń
W Krzywinie dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z dostawą darmową do domu
Skanowanie klisz slajdów negatywów Krzyż Wielkopolski
Krzyż Wielkopolski moze liczyć na nagranie listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z dostawą do domu
Skanowanie klisz slajdów negatywów Książ Wielkopolski (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kudowa-Zdrój (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kunów (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kutno (ŁD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kuźnia Raciborska (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Kwidzyn (PM)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lądek-Zdrój
Klientów z Lądka Zdroju obsługujemy już w naszej firmie w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Legnica (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lesko (PK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Leszno (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Leśna (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Leśnica
Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć dostarczamy w Łeśnicy korzystając z przesyłek dwustronnych
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lewin Brzeski (OP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Leżajsk (PK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lębork
Skanowanie klisz slajdów negatywów z Lęborka dostarczamy na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w najlepszym formacie i jakości listw
Korzystamy przy tej Usłudze z Lęborka z firm Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lędziny
W Lędzinach mamy wielu znajomych i z wielką serdecznością
dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z pomoca firm Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Libiąż (MA)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lidzbark (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lidzbark Warmiński (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Limanowa (MA)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lipiany (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lipno (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lipsk (PD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lipsko (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lubaczów
Klientów z Lubaczowa i okolic obsługujemy odbierając Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lubań (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lubartów (LU)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lubawa (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lubawka (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lubień Kujawski (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lubin (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lubliniec (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lubniewice (LB)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lubomierz
W Lubomierzu mozemy juz zaproponować Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć za pośrednictwem pieciu firm Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski lub do paczkomatu
Skanowanie klisz slajdów negatywów Luboń (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lubowidz (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lubraniec (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lubsko (LB)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lubycza Królewska (LU)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lutomiersk (ŁD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lututów (ŁD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lwówek (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Lwówek Śląski (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Plac Wolności – Łódź
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łabiszyn (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łagów (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łańcut (PK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łapy (PD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łasin
Łasiń i okolice odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia poprzez usługa pocztową lub Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łask
W Łasku dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć Dla Klientów z Łasku mamy darmową dostawe i odbiór
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łaskarzew
W Łaskarzewie usługa orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć jest oferowana zdalnie
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łaszczów

W Łaszczowie usługi sa dostępne w formie kureierskiej na koszt firmy
Skanowanie klisz slajdów negatywów z Łaszczowa
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łaziska Górne (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łazy (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łeba
Klientów z Łeby już obsługujemy w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łęczna (LU)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łęczyca (ŁD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łęknica
W miejcowości Łobez dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z odbiorem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łobżenica (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łochów
W Łochowie odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów osobiście lub można je do nas wysłać paczkomatem
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łomża
Z Łomży odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w formie przesyłki i obioru Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łosice
W Łosicach odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów stacjonarnie lub oczekujemy wysyłki Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łowicz
Łowicz i okolice obsługujemy w formie odbioru listw do przysłania i dostarczenia orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć formą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Łuków (LU)

 

 

Czy warto skanować negatywy ?Tak jako pamiątki

Czy warto skanować klisze?

Tak jako arckaset hi8 oraz płytwizację

Czym skanowac filmy 8mm?

Najlepiej skanerem co najmniej Reflecta oryginalnym ze sklepu Conrad.pl

Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć dostarczamy w Łukowie przy dostarczeniu ich Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mikołajki
Z Mikołajek Skanowanie klisz slajdów negatywów do orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć odbieramy przy pomocy firmy Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskis
Skanowanie klisz slajdów negatywów Maków Mazowiecki
Klientów z Makowa Mazowieckiego zapraszamy do skłądania zamówień przez infolinię na przysłania i dostarczenia listw ze filmów z aparatu filmów na szpulach 8mmu orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Maków Podhalański
Osoby z Makowa Podhalańskiego zapraszamy do skorzystania z usług orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz listw audio
Skanowanie klisz slajdów negatywów Malbork
W Malborku mmamy już obsługe w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć .dostarczamy w Malborku także inne formaty jak np Skanowanie klisz slajdów negatywów magnetofonowe
Skanowanie klisz slajdów negatywów Małogoszcz (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Małomice (LB)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Margonin (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Marki
Skanowanie klisz slajdów negatywów z Marek odbieramy osobiście do przysłania i dostarczenia z orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Maszewo
W Maszewie dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz inne filmy 8mm i super 8mm i Skanymdf świadczac usługi Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiskie zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Miasteczko Śląskie (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Miastko (PM)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Michałowo (PD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Miechów (MA)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Miejska Górka (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mielec
W Mielcu juz oferujemy usługę dzięki firmom Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski w zakresie przegrywania listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mielno (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mieroszów (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mieszkowice (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Międzybórz (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Międzychód
Z Miedzychodu Skanowanie klisz slajdów negatywów do przysłania i dostarczenia orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć odbieramy firmą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Międzylesie
Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć odbieramy do przysłania i dostarczenia na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z Miedzylesia osobiście lub Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Międzyrzec Podlaski (LU)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Międzyrzecz (LB)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Międzyzdroje (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mikołajki
W Mikołajkach juz oferujemy zakupy i dostarczanie listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć od 1 Listopada 2022
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mikołów (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mikstat (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Milanówek (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Milicz (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Miłakowo (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Miłomłyn (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Miłosław
Skanowanie klisz slajdów negatywów do przysłania i dostarczenia z Miłosława odbieramy Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mińsk Mazowiecki
dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów w Mińsku Mazowieckim Skanowanie klisz slajdów negatywów odbieramy w sobotę
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mirosławiec (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mirsk (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mława (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Młynary (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Modliborzyce (LU)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mogielnica (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mogilno (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mońki (PD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Morawica (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Morąg (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mordy (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Moryń (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mosina (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mrągowo (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mrocza (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mrozy
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mszana Dolna (MA)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mszczonów
W Maszczonowie oferujemy już przysłania i dostarczenie listw sufitowych orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz przysłania i dostarczenia i naprawa wszystkich formatów do skanowania audio i wideo
Skanowanie klisz slajdów negatywów Murowana Goślina (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Muszyna (MA)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Mysłowice (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Myszków (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Myszyniec (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Myślenice (MA)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Myślibórz (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Bazylika – Nysa
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nakło nad Notecią (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nałęczów (LU)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Namysłów (OP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Narol (PK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nasielsk
W Nasielsku i okolicach dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć zarówno możemy je sami odebrac i i wysłac darmowego Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie Polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nekla (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nidzica (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Niemcza (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Niemodlin (OP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Niepołomice (MA)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nieszawa
Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z Nieszawy odbieramy w formie Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski aby przysłać je na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć lub orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nisko (PK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowa Dęba (PK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowa Ruda
W nowej Rudzie dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć zapraszamy do skorzystania z damowej wysyłki i odbioru na nasz koszt
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowa Sarzyna (PK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowa Słupia (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowa Sól (LB)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowe (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowe Brzesko (MA)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowe Miasteczko (LB)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowe Miasto (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowe Miasto Lubawskie (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowe Miasto nad Pilicą (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowe Skalmierzyce (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowe Warpno (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowogard
W Nowogardzie mozemy już odebrać Skanowanie klisz slajdów negatywów od Państwa orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia z darmową usługą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiską
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowogrodziec
W Nowogrodzcu pełna usługa Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski jest dostepna zgodnie z cennikiem kurierskim w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć .z Obsługa od drzwi do drzwi
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowogród
W Nowogrodzie zabieramy odbieramy Skanowanie klisz slajdów negatywów zgodnie z cennikiem kurierskim w tym Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowogród Bobrzański
W Nowogrodzie Boborzańskim filmy 8mm i super 8mm i Skanowanie klisz slajdów negatywów na Dv jest dostepne od 26.10.2022
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowy Dwór Gdański
W Nowym dworze Gdanskim świadczymy zakup listw listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na dv w godzinach 10,00 -22.00 z obdirem zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowy Dwór Mazowiecki
W Nowym Dworze Mazowieckim Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć jest liczone według cennika na górze strony . A przesyłka Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiska zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowy Korczyn
W nowym Korczynie wszystkie oNasza firma posiada wszystkie formaty świata od lat 60 aby wykonac Panstwu cyfryzację sa przegrywane na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć .Odbiór przywiezienie zgodnie z cennikiem kurierskim”
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowy Sącz
W Nowym Sączu przywiezienie listw wszystkich formatów do kopiowania jest w cenie od 20 zł sztuka Skanowanie klisz slajdów negatywów też .Usługa Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowy Staw (PM)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowy Targ
W Nowym Targu obsługujemy klientów w zakresie orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w najlepszej jakosci .Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowy Tomyśl
W Nowym Tomyślu dostarczamy prowadzimy filmów z aparatu filmów na szpulach 8mm Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć zgodnie z cennikiem kurierskim bez opcji na cito ale
Opcja Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiska jest zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nowy Wiśnicz
W nowym Wiśniczu dostarczamy każdy kompletnie rodzaj listw w tym dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Nysa (OP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ratusz – Opole
Skanowanie klisz slajdów negatywów Oborniki (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Oborniki Śląskie (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Obrzycko
W obrzycku uruchomiliśmy Skanowanie klisz slajdów negatywów i Skanysifitowe na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz listw led
Skanowanie klisz slajdów negatywów Odolanów
W Odolanowie Świadczona jest pełna usługa orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ogrodzieniec
W Ogrodzińcu oferujemy już usługi filmów z aparatu filmów na szpulach 8mmu listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz taśm i płyt oraz winyli .Usługa Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski jest bezpłatna
Skanowanie klisz slajdów negatywów Okonek (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Olecko
dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w Olecku na życzenie klientów z obsługa Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Olesno
W Oleśnie wszystkie typy listw są kopiowane i przegrywane na główną usługą sa Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Oleszyce
Generalnie w Oleszycach dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Oleśnica
W Oleśnicy dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć Dowóz odwóz zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Oleśnica (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Olkusz (MA)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Olsztynek
W Olsztynku dostępna jest przysłania i dostarczenia przysłania i dostarczenia orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z dowozem
Skanowanie klisz slajdów negatywów Olszyn
W miescowości olszyn oferyjemy Skanowanie klisz slajdów negatywów na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć
Skanowanie klisz slajdów negatywów Oława
W Oławie dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oferujac klientom z Oławy usługą Kurierską dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiską.
Skanowanie klisz slajdów negatywów Opalenica (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Opatowiec (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Opatów (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Opatówek (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Opoczno
W Opocznie dostarczamy każdy rodzaj listw orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz inne
Skanowanie klisz slajdów negatywów Opole Lubelskie (LU)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Orneta (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Orzesze (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Orzysz (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Osieczna (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Osiek (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ostrołęka
Klienci z Ostrołeki mogą wysłać nam Skanowanie klisz slajdów negatywów do przysłania i dostarczenia Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiem na nasz koszt lub paczkomatem Inpost
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ostroróg (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ostrowiec Świętokrzyski (ŚK)

W Świetokrzyskiem oferujemy pełna obsługę w zakresie skanowania pamiątek rodzinnych
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ostróda (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ostrów Lubelski (LU)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ostrów Mazowiecka (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ostrów Wielkopolski (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ostrzeszów (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ośno Lubuskie (LB)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Oświęcim (MA)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Otmuchów (OP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Otyń (LB)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ozimek (OP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ozorków (ŁD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ożarów (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ożarów Mazowiecki
Klienci z Ożarowa Mazowieckiego moga liczyć na osobisty filmy 8mm i super 8mm naszego kierowcy lub na szybsza obsługę Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski
Skanowanie klisz slajdów negatywów Stary Rynek – Poznań
Skanowanie klisz slajdów negatywów Rynek – Prudnik
Skanowanie klisz slajdów negatywów Rynek – Pułtusk
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pabianice (ŁD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pacanów (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Paczków (OP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pajęczno (ŁD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pakość (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Parczew (LU)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pasłęk (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pasym (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pelplin (PM)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pełczyce (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Piaski (LU)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Piastów
Klienci z Piastowa mogą kupić u nas Skanowanie klisz slajdów negatywów do rpzegrania orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do naszego filmów z aparatu filmów na szpulach 8mmu . Odesłanie też wliczone jest w cenę
Skanowanie klisz slajdów negatywów Piątek (ŁD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Piechowice (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Piekary Śląskie (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pieniężno (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pieńsk (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pierzchnica (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pieszyce (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pilawa (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pilica (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pilzno (PK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Piła (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Piława Górna (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pińczów (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pionki (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Piotrków Kujawski (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Piotrków Trybunalski (ŁD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pisz (WN)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Piwniczna-Zdrój (MA)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pleszew (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Płońsk (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Płoty (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pniewy (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pobiedziska (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Poddębice (ŁD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Podkowa Leśna
W Podkowie Lesniej zapraszamy do orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećorazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć .Usługa odbioru i dostarczenia jest bezpłatna
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pogorzela (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Polanica-Zdrój (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Polanów (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Police (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Polkowice (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Połaniec (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Połczyn-Zdrój (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Poniatowa (LU)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Poniec (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Poręba (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Prabuty (PM)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Praszka (OP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Prochowice (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Proszowice (MA)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pruchnik
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pruchnik dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć w Pruckaset hi8 oraz płytku i olkicach Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polski zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Prudnik (OP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Prusice
W prusiacach dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz Skanowanie klisz slajdów negatywów
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pruszcz
W Pruszczu oferujemy usługę przgerywania akset orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć oraz dostarczania listw sufitowych
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pruszcz Gdański (PM)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pruszków (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Przasnysz (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Przecław (PK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Przedbórz (ŁD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Przedecz (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Przemków (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Przemyśl (PK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Przeworsk (PK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Przysucha
Każda osoba z Przysuchy moze wysłac nam Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia szybką usługą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiską zgodnie z cennikiem kurierskim
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pszczyna (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pszów (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Puck (PM)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Puławy (LU)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pułtusk
W Pułtusku dostarczamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć zapraszamy do skorzystania orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjećw Pułtusku
Skanowanie klisz slajdów negatywów Puszczykowo (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pyrzyce (ZP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pyskowice
Skanowanie klisz slajdów negatywów w Pyskowicach oraz listw
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pyzdry (WP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Pałac Sandomierski – Radom
Skanowanie klisz slajdów negatywów Ratusz – Rzeszów
Skanowanie klisz slajdów negatywów Rabka-Zdrój (MA)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Raciąż
Skanowanie klisz slajdów negatywów w Raciążu jest obecnie obecnei dostepne dla klientów prywatnych
Skanowanie klisz slajdów negatywów Racibórz (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Radków (DŚ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Radlin (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Radłów (MA)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Radom (MZ)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Radomsko (ŁD)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Radomyśl Wielki (PK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Radoszyce (ŚK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Radymno (PK)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Radziejów (KP)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Radzionków (ŚL)
Skanowanie klisz slajdów negatywów Radzymin
Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć do przysłania i dostarczenia z Radzymina odbieramy osobiście
Skanowanie klisz slajdów negatywów Radzyń Chełmiński
W Radzyniu Chełmińskim -przerpywamy Skanowanie klisz slajdów negatywów orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć na orazy wykonujemy usługę przegrywania akset vhs ,kaset hi8 oraz płyt,digital 8 ,minidv oraz naprawy zdjeć z obsługą Kurier dowiezie Skany zdjęć i filmów terenie polskiską wliczoną w cenę
Skanowanie klisz slajdów negatywów Radzyń Podlaski
W Radzyniu Podlaskim Usługa orazy wykonujemy usługę przegrywania ak